METODOLOGIE din 6 august 2021privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 bis din 10 august 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 4.597 din 6 august 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 10 august 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie reglementează organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, numirea și eliberarea din funcție a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, drepturile și obligațiile ce decurg din contractele de management și fișa postului care se încheie în urma promovării concursului, anexe la prezenta metodologie.(2) Prezenta metodologie se aplică:a) Unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă, centrelor de excelență, cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, precum și centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, toate acestea denumite în continuare unități de învățământ;b) Palatului Național al Copiilor.  +  Articolul 2(1) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat prevăzute la art. 1 alin. (2) punctul a) se organizează, în conformitate cu prevederile art. 257 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sub coordonarea Ministerului Educației, prin Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare.(2) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al Copiilor se organizează de către Ministerul Educației, prin direcțiile generale care coordonează activitatea în învățământul preuniversitar și inspectoratul școlar. (la 17-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (3) Monitorizarea și coordonarea concursului de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ sunt asigurate de Ministerul Educației, prin Comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului. Componența și atribuțiile Comisiei naționale de monitorizare și coordonare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 3(1) Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;d) Au calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 17-01-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;h) Nu au avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității".(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate. Cadrul didactic care nu are un calificativ anual complet, iar pe durata unui an școlar a ocupat temporar atât funcții de conducere sau de îndrumare și control, cât și funcții didactice de predare prezintă calificativele parțiale obținute în urma evaluării activității desfășurate în toate aceste funcții, în condițiile în care fiecare calificativ parțial este «Foarte bine (la 17-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (3) La concursul pentru ocuparea funcției de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și îndeplinesc condițiile de studii pentru ocuparea unui post de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică sau de profesor logoped, în concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ în vigoare, denumit în continuare Centralizator.(4) La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.(5) În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.(6) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul (5).(7) În situațiile de la alineatele (5) și (6), comisia de organizare a concursului identifică funcțiile de conducere vacante din unitățile de învățământ care necesită respectarea condiției ca unul dintre directori să cunoască limba minorității și afișează această listă la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar, menționând că pentru funcțiile respective candidații trebuie să îndeplinească această cerință.(8) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director, nu se aplică prevederile alin. (5) și (6). În cazul în care o astfel de funcție este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.(9) Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Organizarea concursului  +  Articolul 4Ministerul Educației stabilește, prin notă aprobată de conducerea instituției, pentru fiecare sesiune de concurs, categoriile de funcții pentru care se organizează concursul. (la 17-01-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 5(1) În vederea organizării concursului se constituie la nivelul Ministerului Educației următoarele comisii:a) Comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, constituită prin ordin al ministrului educației, care are următoarea componență:1. președinte - secretarul de stat cu atribuții în coordonarea învățământului preuniversitar;2. vicepreședinți: secretar de stat/consilier al ministrului/consilier secretar de stat;3. membri - directori generali sau directori din cadrul direcțiilor care au atribuții în coordonarea activității învățământului preuniversitar, directorul general CNPEE;4. secretari - consilieri/inspectori/experți din cadrul Ministerului Educației;b) Comisia de evaluare a candidaților pentru funcțiile de conducere din Palatul Național al Copiilor, constituită prin ordin al ministrului educației, care are următoarea componență:1. președinte - director general/director din cadrul direcțiilor care coordonează activitatea învățământului preuniversitar;2. doi membri - consilieri/inspectori/experți din cadrul direcțiilor care au atribuții în coordonarea activității învățământului preuniversitar;3. secretar - consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educației;c) Comisia de soluționare a contestațiilor candidaților pentru ocuparea funcțiilor de conducere din Palatul Național al Copiilor, constituită prin ordin al ministrului educației, care are următoarea componență:1. președinte - director general/director din cadrul direcțiilor generale care coordonează activitatea învățământului preuniversitar;2. doi membri - consilieri/inspectori/experți din cadrul direcțiilor de specialitate cu atribuții în domeniul învățământului preuniversitar;3. secretari - consilieri/inspectori/experți din cadrul Ministerului Educației, din care unul poate fi informatician.(2) Atribuțiile comisiilor constituite la nivelul Ministerului Educației:a) atribuțiile Comisiei naționale de monitorizare și coordonare se stabilesc prin ordin al ministrului educației;b) atribuțiile comisiei de evaluare a candidaților pentru funcțiile de conducere din Palatul Național al Copiilor sunt:1. afișează lista candidaților care optează pentru susținerea probei de interviu;2. stabilește graficul de desfășurare a probei de interviu;3. evaluează candidații la proba de interviu;4. completează borderourile de notare, situațiile centralizatoare și toate documentele prevăzute în procedura de desfășurare a interviului;5. afișează rezultatele la finalul probei de interviu;6. transmite rezultatele finale ale concursului, spre validare, Comisiei naționale de monitorizare și coordonare;c) atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor candidaților pentru ocuparea funcțiilor de conducere din Palatul Național al Copiilor sunt:1. reevaluează proba de interviu, prin analiza înregistrărilor audiovideo;2. transmite rezultatele reevaluării comisiei de evaluare a candidaților pentru funcțiile de conducere din Palatul Național al Copiilor.(3) Din comisia de soluționare a contestațiilor candidaților pentru ocuparea funcțiilor de conducere din Palatul Național al Copiilor fac parte alte persoane decât cele din comisia de evaluare a candidaților.(4) În vederea organizării concursului se constituie la nivelul inspectoratelor școlare următoarele comisii:a) Comisia de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ de stat, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:1. președinte - inspector școlar general/inspector școlar general adjunct/director CCD/inspector școlar;2. membri - inspectori școlari, metodiști ai inspectoratului școlar, informaticieni;3. secretari - informaticieni/cadre didactice cu abilități de operare pe computer.În județele în care există unități de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale sau unități de învățământ cu secții cu predare în limbile minorităților naționale, din comisia de organizare a concursului face parte și un inspector cu atribuții privind minoritățile naționale;b) Comisia de evaluare a probei scrise, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:1. președinte - inspector școlar general adjunct/director CCD/inspector școlar;2. membri evaluatori - inspectori școlari/metodiști, câte doi pentru maximum 30 de candidați;3. secretari - informaticieni/cadre didactice cu abilități de operare pe computer, câte unul pentru maximum 30 de candidați;c) Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de învățământ, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:1. președinte - un inspector școlar;2. membri:(i) doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale unității de învățământ, aleși prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unitățile de învățământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie și doi membri supleanți. Nu pot fi reprezentanți ai unității de învățământ cadrele didactice înscrise la sesiunea curentă a concursului și nici cadrele didactice care ocupă funcția de director/director adjunct. În cazul centrelor județene de excelență, inspectorul școlar general desemnează două cadre didactice titulare cu performanțe profesionale deosebite la concursuri și olimpiade școlare și un supleant;(ii) un reprezentant al consiliului local și un membru supleant, desemnați prin hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului județean/ consiliului local al sectorului municipiului București și un membru supleant, desemnați prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului, în cazul unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă și CJRAE/CMBRAE. Reprezentantul consiliului local/județean nu poate fi cadru didactic în unitatea de învățământ pentru care se desfășoară interviul și nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic care ocupă funcția de director/director adjunct. În cazul cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor și centrelor de excelență, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educației. În cazul unităților de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică și securitate națională, din comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct, reprezentantul consiliului local este înlocuit de un reprezentant desemnat de ministerul care coordonează și controlează unitățile respective. În cazul unităților de învățământ unice la nivelul unității administrativ-teritoriale, în situația în care nu pot fi desemnate două cadre didactice titulare ca reprezentanți ai unității de învățământ, din comisie pot face parte și cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu norma de bază în acea unitate; (la 24-06-2022, Subpunctul (ii) din Punctul 2. , Litera c) , Alineatul (4) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.098 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 24 iunie 2022 ) (iii) un reprezentant și un supleant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau, în situația în care nu sunt nominalizați reprezentanți din partea companiilor, va fi nominalizat membru în comisie un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.În cazul în care, până la data constituirii comisiilor pentru proba de interviu, autoritățile locale sau unitățile de învățământ nu își desemnează reprezentantul, membru al comisiei de evaluare a interviului devine un inspector școlar/un director care are încheiat contract de management ca urmare a promovării concursului/un profesor metodist. Aceeași procedură se aplică și în cazul neprezentării la proba de interviu a oricărui membru/supleant;d) Comisia de soluționare a contestațiilor, constituită la nivelul fiecărui județ/municipiului București prin decizie a inspectorului școlar general, care are 2 subcomisii cu rol de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul fiecărei probe a concursului, coordonate de același președinte:1. subcomisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul probei scrise, care reevaluează testele standardizate ale candidaților din județ/al municipiul București care au depus contestații și transmite rezultatele reevaluărilor către președintele comisiei de organizare a concursului, în următoarea componență: (i) președinte - inspector școlar general adjunct/ director CCD/inspector școlar;(ii) doi membri - inspectori școlari și/sau metodiști ai inspectoratului școlar.În cazul unităților de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, subcomisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director adjunct, la proba scrisă, are următoarea componență:(i) președinte - inspector școlar general adjunct/ director CCD/inspector școlar;(ii) doi membri - inspectori școlari și/sau metodiști ai inspectoratului școlar.2. subcomisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul probei de interviu, care reevaluează, prin analiza înregistrărilor audiovideo, proba de interviu a candidaților din alt județ, conform repartizărilor realizate de comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului, și transmite rezultatele reevaluărilor către președintele comisiei de organizare a concursului, în următoarea componență:(i) președinte - inspector școlar general adjunct/director CCD/inspector școlar;(ii) 4 membri - 3 inspectori școlari și/sau metodiști ai inspectoratului școlar și un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.În cazul unităților de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, subcomisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director adjunct are următoarea componență:(i) președinte - inspector școlar general adjunct/ director CCD/inspector școlar;(ii) 4 membri - doi delegați ai ministerului care coordonează și controlează unitatea de învățământ, un inspector școlar sau metodist al inspectoratului școlar și un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.(5) În subcomisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul probei de interviu pot fi numite persoane care au făcut parte și din subcomisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul probei scrise. Din comisia de soluționare a contestațiilor fac parte obligatoriu alte persoane decât cele din comisiile de evaluare.(6) Membrii supleanți, prevăzuți în prezenta metodologie și nominalizați în deciziile de constituire a comisiilor la momentul emiterii acestora, înlocuiesc de drept membrii titulari indisponibili.(7) Fiecare dintre comisiile prevăzute la alin. (4) este asistată tehnic de un secretar, fără drept de evaluare. Acesta poate fi informatician sau cadru didactic cu abilități de operare pe computer.(8) În componența comisiilor prevăzute în prezenta metodologie sunt nominalizate ca membri doar persoane cu studii superioare.(9) Atribuțiile comisiilor constituite la nivelul inspectoratelor școlare sunt următoarele:a) atribuțiile comisiei de organizare a concursului:1. analizează dosarele de înscriere și validează conformitatea acestora;2. afișează lista candidaților înscriși la concurs;3. organizează activitatea din centrele speciale pentru derularea probei scrise;4. solicită, în scris, autorităților publice locale, universităților, companiilor partenere și ministerului educației nominalizarea membrilor în comisiile de evaluare a probei de interviu;5. invită observatorii la proba scrisă;6. stabilește graficul de desfășurare a probelor de interviu;7. introduce în aplicația informatică dedicată rezultatele obținute de candidați după fiecare probă de concurs;8. afișează rezultatele la finalul fiecărei probe de concurs;9. primește contestațiile și le transmite comisiei de soluționare a contestațiilor;10. transmite spre validare consiliului de administrație al inspectoratului școlar rezultatele finale ale concursului;b) atribuțiile comisiei de evaluare a probei scrise:1. evaluează testele standardizate din cadrul probei scrise și completează borderourile de notare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;2. președintele comisiei verifică corectitudinea evaluării, se asigură că nu există diferențe de notare între cei doi membri evaluatori și transmite rezultatele de la proba scrisă către președintele comisiei de organizare a concursului;3. încheie procesul-verbal după desfășurarea probei, menționând aspecte relevante din organizarea și desfășurarea acesteia;c) atribuțiile comisiei de evaluare a probei de interviu:1. convoacă membrii comisiilor de evaluare a probelor de interviu la data, ora și locul desfășurării interviului;2. invită observatorii la proba de interviu;3. evaluează candidații la proba de interviu și completează borderourile de notare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie;4. completează situațiile centralizatoare și toate documentele prevăzute în procedura de desfășurare a interviului;5. transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea introducerii rezultatelor obținute de candidați în aplicația informatică dedicată, afișării acestora, validării și numirii candidaților declarați reușiți;6. încheie procesul-verbal după desfășurarea probei, menționând aspecte relevante din organizarea și desfășurarea acesteia. (la 17-01-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 6(1) La toate activitățile din cadrul concursului pentru funcțiile de director și de director adjunct, sunt invitați să participe în calitate de observatori:a. câte un reprezentant al organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ; pentru unitățile de învățământ în care nu există organizație sindicală/nu există organizație sindicală afiliată la o federație reprezentativă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar participă cu statut de observator un reprezentant al organizațiilor sindicale de la nivel județean/al municipiului București la care sunt afiliați candidații; (la 17-01-2022, Litera a. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) b. un reprezentant desemnat de federațiile reprezentative ale asociațiilor de părinți cu activitate relevantă la nivel național. Pentru unitățile de învățământ în care nu există structură asociativă a părinților afiliată la o federație reprezentativă a asociațiilor de părinți cu activitate relevantă la nivel național, participă cu statut de observator un reprezentant al părinților din unitatea de învățământ, desemnat prin vot de Consiliul Reprezentativ al Părinților, care nu are calitatea de cadru didactic sau personal de conducere, îndrumare și control;c. un reprezentant al elevilor, desemnat de structurile organizatorice ale elevilor reprezentative la nivel național, pentru unitățile de învățământ de nivel liceal și postliceal;d. delegatul desemnat de cultul respectiv, în cazul liceelor, seminariilor teologice și unităților de învățământ confesional;e. reprezentanți ai agenților economici parteneri, în cazul unităților care școlarizează în învățământul profesional și tehnic.(2) La proba scrisă, structurile asociative enumerate la alin. (1) pot desemna cel mult câte un observator pentru fiecare 30 de candidați înscriși în centrul special de concurs.(3) La proba de evaluare a interviului, structurile asociative enumerate la alin. (1) pot desemna cel mult câte un observator pentru fiecare unitate de învățământ pentru care se desfășoară concursul.(4) Membrii comisiilor din cadrul concursului și observatorii au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care au acces și de a nu face aprecieri în spațiul public cu privire la prestația candidaților. (la 17-01-2022, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 7(1) Instituția care organizează concursul - inspectoratul școlar - are obligația de a anunța, în presă și pe site-ul propriu, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară proba scrisă, funcțiile de director și de director adjunct vacante din unitățile de învățământ pentru care se organizează concurs, în conformitate cu dispozițiile notei emise în acest scop de Ministerul Educației.(2) Ministerul Educației, prin direcțiile generale de specialitate, anunță, în presă, organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din cadrul Palatului Național al Copiilor, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară prima probă de concurs, și afișează la sediul și pe site-ul propriu lista funcțiilor de conducere pentru care se organizează concurs.(3) Inspectoratul școlar, în baza fișei-cadru a postului aprobată de Ministerul Educației, elaborează fișele posturilor pentru director și director adjunct pentru fiecare unitate de învățământ. Acestea, împreună cu perioada de înscriere, metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.(4) Ministerul Educației, prin direcțiile generale care coordonează activitatea învățământului preuniversitar, elaborează fișele posturilor pentru funcțiile de director și director adjunct din cadrul Palatului Național al Copiilor. Acestea, împreună cu perioada de înscriere, metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul Ministerului Educației.(5) Înscrierea la concurs și verificarea dosarelor de concurs se încheie cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară proba scrisă a concursului.(6) Desfășurarea probelor de concurs la care participă candidații se înregistrează audio-video. Fișierele rezultate se înregistrează pe suport magnetic (CD, DVD, memory-stick, HDD extern) și se arhivează alături de celelalte documente de concurs.  +  Articolul 8(1) Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:a) curriculum vitae Europass; (la 17-01-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;c) cartea de identitate;d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;e) hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;f) actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;h) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, pe baza eventualelor documente depuse de candidat, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor «Foarte bine» în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră și/sau în funcții de conducere, îndrumare și control, după caz, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, nici în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie; (la 17-01-2022, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) i) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;j) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;k) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității", conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie;l) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 6;m) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie;n) înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor privind funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca în aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții speciale, și următoarele documente, după caz:1. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru CJRAE/CMBRAE;2. documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), pentru unitățile de învățământ special, centrele de educație incluzivă;3. documentul justificativ privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5), pentru unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct.4. avizele prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3). (la 06-09-2021, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.195 din 3 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 06 septembrie 2021 ) Pentru utilizarea aplicației informatice dedicate, Ministerul Educației elaborează proceduri specifice de utilizare.(2) Documentul prevăzut la alin. (1) litera (h) se eliberează, la cererea candidaților, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.(3) Nedepunerea, după caz, a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. n) atrage invalidarea opțiunii de susținere a probei de interviu pentru funcția/funcțiile de conducere care necesită respectiva/respectivele condiții speciale. (la 17-01-2022, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 9(1) Prin decizie a inspectorului școlar general, se numesc, din cadrul comisiei de organizare a concursului, membri care vor avea acces la platforma informatică dedicată în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.(2) În situația în care se constată neîndeplinirea condițiilor de înscriere la concurs sau lipsa unor documente obligatorii, candidatul respectiv este declarat respins și pierde dreptul de a participa la probele de concurs.(3) La finalizarea etapei de verificare a dosarelor de înscriere, la sediul și pe site-urile inspectoratelor școlare se afișează lista candidaților admiși, respectiv respinși din județul respectiv.(4) Candidații a căror înscriere nu a fost validată pot transmite comisiei de organizare a concursului, în scris, în maximum 24 de ore de la afișarea listei candidaților admiși la etapa de evaluare, motivele care consideră că au generat neconformitatea documentelor și solicită analiza cauzelor și remedierea eventualelor erori, inclusiv a celor de natură tehnică. În urma analizei, comisia de organizare poate modifica lista candidaților înscriși. Lista finală se afișează la sediul și pe siteurile inspectoratelor școlare. (la 17-01-2022, Alineatul (4) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (5) În cererea de înscriere la concurs candidatul poate solicita anonimizarea datelor cu caracter personal la afișarea listelor de candidați înscriși, listei rezultatelor la proba scrisă, listei rezultatelor la proba de evaluare a interviului și a listei cuprinzând rezultatele finale.  +  Articolul 10(1) Pentru unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară prima probă de interviu, consiliul de administrație al inspectoratului școlar hotărăște constituirea comisiilor de interviu, iar inspectorul școlar general emite, în conformitate cu hotărârea, deciziile de constituire a acestora.(2) Decizia de constituire se comunică persoanelor care o duc la îndeplinire. (la 17-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 11(1) Președintele comisiei de organizare a concursului și președintele comisiei de evaluare a probei de interviu invită în scris observatorii să participe fizic la proba scrisă, respectiv la proba de interviu a concursului. Invitația se transmite cu cel puțin 48 de ore înainte de data desfășurării probei scrise, respectiv a perioadei de interviu. Participarea observatorilor este confirmată printr-un document de desemnare/delegare eliberat de structura pe care aceștia o reprezintă. Neprezentarea observatorilor la oricare dintre probele concursului nu afectează legalitatea desfășurării concursului. (la 17-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (2) Secretarii și observatorii asistă la activitățile comisiilor și au dreptul de a consulta documentele comisiilor de concurs, dar nu au atribuții și nu se implică în examinarea și evaluarea candidaților. Observatorii au dreptul de a-și consemna observațiile în procesul-verbal încheiat în urma desfășurării concursului. Dacă, în timpul desfășurării concursului, observatorii sesizează președintelui comisiei de organizare vicii de procedură sau de organizare, acesta are obligația de a verifica și de a remedia, după caz, aspectele sesizate. Pentru remedierea acestora, președintele comisiei poate consulta și consilierul juridic al inspectoratului școlar. În cazul în care sunt semnalate erori sau nereguli referitoare la evaluarea candidaților, consemnate în procesul-verbal, președintele comisiei de organizare a concursului analizează situația semnalată și dispune măsurile care se impun.(3) Observatorii pot sesiza, în scris, comisiei naționale de monitorizare și coordonare, presupusele abateri de la corectitudinea organizării și desfășurării concursului după încheierea acestuia, doar în situația în care nu s-a dat curs sesizării și/sau nu li s-a permis consemnarea în procesul-verbal.  +  Articolul 12(1) Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ sunt următoarele:a) proba scrisă - rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:1. capacități cognitive;2. competențe de management și leadership.Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota fiecărui evaluator se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor acordate de acesta. Nota candidatului la proba scrisă se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.Evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor. Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se adresează președintelui comisiei de organizare a concursului și se depun la secretariatul inspectoratului școlar. Soluționarea contestațiilor se realizează în perioada stabilită în calendarul de desfășurare a concursului, prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei de organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală.Rezultatele soluționării contestațiilor de către comisiile de soluționare a contestațiilor se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar și se comunică, în scris, contestatarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor. Rezultatele stabilite de comisiile de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație asigură elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experți în domeniul științelor educației, selectați în baza unei proceduri proprii și numiți prin ordin al ministrului educației. Colectivul de elaborare a testelor standardizate și toate persoanele care au dreptul de a opera cu acestea semnează acord de confidențialitate privind conținutul testelor.Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este responsabil și de transmiterea testelor standardizate către centrele speciale, în condiții de securitate informatică;b) interviu cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, susținut în limba română, în cadrul căruia se evaluează:1. competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează;2. abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează;3. competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.Strategia de dezvoltare a unității de învățământ conține maximum 5 pagini și este pusă la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru susținerea probei.Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere de la 0 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Punctajele se înregistrează în borderoul de notare, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.În cazul în care, în urma medierii, diferențele de punctaj rămân mai mari de trei puncte, se calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferența între media obținută și unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egală cu două puncte, punctajul sau punctajele respectiv(e) se elimină din calculul mediei și se calculează media din punctajele rămase.Dacă în urma aplicării metodei de calcul nu se poate constitui media, președintele comisiei de organizare a concursului informează în scris comisia națională pentru analiză și măsuri. Informarea este însoțită de înregistrarea audio-video a probei și de borderourile de notare.Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 24 de ore de la afișarea rezultatului. În vederea soluționării contestațiilor, înregistrările audio-video se predau de către președintele comisiei de evaluare a interviului către președintele comisiei de organizare a concursului.Soluționarea contestațiilor se realizează la nivelul comisiilor constituite în alt județ decât cel în care are loc proba de interviu, conform repartizării realizate de comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului.Transmiterea înregistrărilor audio-video este asigurată de președintele comisiei de organizare a concursului.Punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor este definitiv și poate fi atacat numai la instanța de contencios administrativ competentă. (la 24-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.098 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 24 iunie 2022 ) (2) Cele două probe sunt obligatorii.(3) Nota finală a candidatului, după susținerea celor două probe, se obține prin formula:N = (N_s + P_i)/2, unde:N_s = nota obținută la proba scrisă;P_i = punctajul obținut la proba de interviu;N = nota finală obținută la concurs, cu două zecimale, fără rotunjire. (la 17-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (4) Bibliografia pentru concurs, elaborată de către Ministerul Educației, este prevăzută în anexa nr. 12 la prezenta metodologie. (la 06-09-2021, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.195 din 3 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 06 septembrie 2021 )  +  Capitolul III Desfășurarea concursului  +  Articolul 13 În vederea desfășurării probei scrise, inspectoratele școlare anunță, prin publicare pe site-ul propriu și prin afișare la sediul propriu, centrul/centrele speciale desemnate.  +  Articolul 14 Organizarea și desfășurarea probei scrise se realizează conform procedurii elaborate și publicate de către Ministerul Educației cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării acesteia. Inspectoratul școlar, prin comisia de organizare a concursului, răspunde de aplicarea și respectarea procedurii.  +  Articolul 15 Este declarat "admis" la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.  +  Articolul 16(1) În perioada prevăzută în calendarul de desfășurare a concursului, candidații declarați admiși la proba scrisă încarcă în aplicația informatică dedicată cererea privind opțiunea/opțiunile pentru unitatea/unitățile de învățământ, respectiv funcția/funcțiile pentru care candidează. (la 17-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (2) După promovarea probei scrise, un candidat poate opta pentru participarea la proba de interviu pentru cel mult 3 funcții de conducere vacante. (la 17-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (3) La finalul perioadei prevăzute la alin (1), inspectoratul școlar publică, pe site-ul propriu și prin afișare la sediu, lista candidaților pentru fiecare unitate școlară și pentru fiecare categorie de funcții.  +  Articolul 17(1) În vederea desfășurării probei de interviu, inspectorul școlar general emite deciziile de constituire a comisiilor de evaluare a probei de interviu, cu cel puțin 5 zile înaintea perioadei planificate pentru desfășurarea interviului.(2) Comisia de organizare a concursului realizează graficul de desfășurare a probelor de interviu și stabilește locurile de desfășurare a acestora. Graficul se publică pe site-ul propriu al inspectoratului școlar și se afișează la sediul acestuia.(3) Reprezentantul inspectoratului școlar, președinte al comisiei de evaluare a probei de interviu, are obligația convocării membrilor comisiei la data, ora și locul de desfășurare a probei.  +  Articolul 18 Organizarea și desfășurarea probei de interviu se realizează conform procedurii elaborate și publicate de către Ministerul Educației cu cel puțin 15 zile înainte de perioada desfășurării probei de interviu din cadrul concursului. Comisiile de evaluare a probei de interviu răspund de aplicarea și respectarea procedurii.  +  Articolul 19 Este declarat "admis" la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.  +  Articolul 20 După încheierea probei de interviu pentru fiecare unitate școlară, președintele comisiei de evaluare a probei de interviu predă toată documentația rezultată în urma concursului, cu proces verbal, președintelui comisiei de organizare.  +  Articolul 21(1) În conformitate cu borderourile de notare și situația centralizatoare cuprinzând toți candidații și toate punctajele obținute de aceștia, comisia de organizare a concursului calculează nota finală conform formulei de la art. 12 alin. (3) și realizează ierarhia candidaților. (la 17-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (2) Este declarat "reușit" candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează pentru aceeași funcție.(3) În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat "reușit" candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.b) Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat "reușit" candidatul care este titularul unității pentru care candidează.c) Gradul didactic. Este declarat "reușit" candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.(3^1) În cazul în care egalitatea se păstrează și după aplicarea prevederilor alin. (3), consiliul profesoral al unității de învățământ pentru a căror funcție/funcții de conducere au optat candidații aflați la egalitate stabilește, prin vot secret, candidatul declarat «reușit (la 17-01-2022, Articolul 21 din Capitolul III a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (4) Punctajele obținute la proba de interviu se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/ Ministerului Educației/unității de învățământ pentru care s-a desfășurat proba, după caz, după încheierea probei respective, în aceeași zi.(5) Candidații promovați la mai multe funcții depun la inspectoratul școlar/Ministerul Educației, în scris, opțiunea pentru o singură funcție, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale. După exprimarea opțiunii scrise, fiecare funcție rămasă vacantă va fi ocupată de următorul candidat admis la concurs pentru acea funcție. Dacă nu există un alt candidat admis, funcția rămâne vacantă.  +  Articolul 22(1) La încheierea perioadei de concurs se afișează, la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/Ministerului Educației/unității de învățământ, după caz, rezultatele finale ale acestuia.  +  Capitolul IV Numirea în funcțiile de director și director adjunct  +  Articolul 23 Rezultatele concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat se validează de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar, după finalizarea soluționării tuturor contestațiilor, și se transmit spre informare direcției generale din cadrul Ministerului Educației cu atribuții în managementul învățământului preuniversitar, conform unei machete comunicate de aceasta.  +  Articolul 24(1) Numirea, ca urmare a promovării concursului, în funcțiile de director și de director adjunct pentru unitățile de învățământ de stat se realizează prin decizie a inspectorului școlar general, în conformitate cu hotărârea consiliului de administrație, pentru o perioadă de 4 ani. În urma promovării concursului, directorul/directorul adjunct al unității de învățământ încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcție.(2) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale și al celor cu secții de predare în limbile minorităților naționale în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, se face cu avizul pozitiv, scris și motivat al organizației care reprezintă minoritatea respectivă în Parlamentul României sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, cu consultarea Grupului parlamentar al minorităților naționale, emis în vederea numirii și comunicat conform anexei nr. 8. (la 17-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (3) Numirea în funcțiile de director și de director adjunct, în cazul seminarelor și liceelor teologice, se face după obținerea avizului pozitiv, scris și motivat al cultului respectiv, emis în vederea numirii și comunicat conform anexei nr. 8. (la 17-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (4) Numirea, ca urmare a promovării concursului, a directorului/directorului adjunct al Palatului Național al Copiilor se realizează prin ordin al ministrului educației pentru o perioadă de 4 ani.(5) Directorul și directorul adjunct din unitățile de învățământ de stat și Palatul Național al Copiilor nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.(6) În urma promovării concursului, directorul unității de învățământ de stat încheie, cu excepția directorilor din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor, centrele de excelență, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcție, contract de management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al unității administrativ-teritoriale. (la 24-06-2022, Alineatul (6) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.098 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 24 iunie 2022 ) (7) Modelele contractului de management, respectiv de management administrativ-financiar sunt prevăzute în anexele nr. 9 și 10 la prezenta metodologie. (la 17-01-2022, Alineatul (7) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (8) În urma promovării concursului, contractul de management, încheiat de directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu inspectorul școlar general, este avizat de ministerele de resort. În aceste situații, clauzele din contractul de management privind atribuțiile, drepturile și obligațiile directorului adjunct se adaptează corespunzător. (la 17-01-2022, Alineatul (8) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (9) În urma promovării concursului, directorul/directorul adjunct al Palatului Național al Copiilor încheie contract de management cu ministrul educației, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcție. Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale, conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-01-2022, Alineatul (9) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (10) În urma promovării concursului, directorii/directorii adjuncți ai unităților de învățământ special, directorul CJRAE/CMBRAE și al centrului școlar pentru educație incluzivă încheie, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în funcție, contract de management administrativ-financiar cu președintele consiliului județean/primarul de sector și contract de management educațional cu inspectorul școlar general.(11) Cadrele didactice numite în funcțiile de director și director adjunct au drept de rezervare a catedrei pentru perioada în care îndeplinesc aceste funcții.  +  Articolul 25(1) În toate situațiile în care contractul de management al directorului/directorului adjunct încetează, inspectorul școlar general emite decizie de încetare a contractului de management.(2) În toate situațiile în care contractul de management al directorului/directorului adjunct al Palatului Național al Copiilor încetează, ministrul educației emite ordin de încetare a contractului de management.  +  Articolul 26(1) Directorul/Directorul adjunct al unității de învățământ de stat, numit în funcție ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, la propunerea motivată a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului/directorului adjunct al unității de învățământ.(2) Directorul/Directorul adjunct al unității de învățământ de stat/Palatului Național al Copiilor, numit în funcție ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcție, dacă pe perioada mandatului a obținut calificativul "nesatisfăcător" în urma evaluării anuale, în urma unei inspecții de evaluare instituțională sau a unei inspecții care vizează aspecte de management.  +  Articolul 27(1) În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general.(2) Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care au promovat concursul.  +  Articolul 28 Inspectoratele școlare transmit Direcției Generale Management, Resurse Umane și Rețea Școlară din cadrul Ministerului Educației situația nominală a modalității de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, după emiterea deciziilor de încetare a numirii prin detașare în interesul învățământului, respectiv a deciziilor de numire prin concurs/detașare în interesul învățământului/delegare a atribuțiilor, după afișarea rezultatelor finale ale concursului.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 29(1) În vederea desemnării în comisia de evaluare a probei de interviu a unui reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau a unui reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau a unui cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional, Ministerul Educației încheie parteneriate cu universități, camere de comerț și industrie, companii și organizații neguvernamentale.(2) Ministerul Educației realizează o procedură de selecție a partenerilor și validează lista acestora cu cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea probei de interviu.  +  Articolul 30(1) Informațiile false cuprinse în curriculum vitae, falsul în declarații, falsul în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs sau a celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs, observate de comisia de organizare a concursului, înaintea sau în timpul desfășurării acestuia, atrag eliminarea candidatului din concurs și sesizarea organelor competente.(2) Abaterile menționate la alin. (1), precum și constatarea unor vicii în acordarea punctajelor aferente probelor de concurs confirmate după finalizarea concursului, dar înainte de emiterea deciziei/ordinului de numire, dacă vizează câștigătorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor acestuia și validarea următorului candidat admis. În cazul în care nu există niciun alt candidat admis, funcția rămâne vacantă. (la 24-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 30 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.098 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 24 iunie 2022 ) (3) Abaterile menționate la alin. (1), confirmate după emiterea deciziei de numire în funcție, conduc la invalidarea rezultatelor concursului și eliberarea din funcție a persoanei respective.  +  Articolul 31 La organizarea și desfășurarea concursului nu pot participa persoanele care au în rândul candidaților soț, soție, rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Președinții, membrii și secretarii comisiilor implicate în organizarea și desfășurarea concursului, precum și persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfășurarea concursului, dau o declarație pe propria răspundere că nu au în rândul candidaților soț, soție, rude sau afini până la gradul IV inclusiv, ori relații conflictuale cu vreun candidat, conform anexei nr. 11 la prezenta metodologie.  +  Articolul 32 Borderourile de notare ale membrilor tuturor comisiilor, lucrările scrise ale candidaților și suporturile magnetice (CD/DVD/memory-stick/HDD extern) cu înregistrările audio-video ale probelor de concurs și toată documentația în baza căreia s-a organizat și s-a desfășurat concursul, se arhivează și se păstrează timp de 5 ani în inspectoratul școlar/Ministerul Educației, după caz. Documentele încărcate de către candidați pe platforma informatică dedicată se arhivează electronic pe suporturi magnetice de către comisia de organizare a concursului/comisia de evaluare a candidaților pentru funcțiile de conducere din Palatul Național al Copiilor.  +  Articolul 33(1) Comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului poate desemna delegați, în fiecare județ și în municipiul București, pentru monitorizarea organizării și desfășurării probelor de concurs.(2) Comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului poate emite proceduri, recomandări, dispoziții, note, precizări și instrucțiuni, în vederea aplicării prevederilor prezentei metodologii.(3) Inspectoratele școlare pot emite proceduri specifice proprii în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei metodologii, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii.(4) În contextul stării de alertă, candidații ale căror dosare de înscriere au fost validate în baza prevederilor art. 9 alin. (3) și (4), aflați în carantină sau izolare la data organizării probei scrise, pot susține această probă scrisă la data prevăzută în calendar, cu condiția prezentării unui buletin de analize care atestă rezultatul pozitiv al analizei RT-PCR sau a unui raport medical sau a unei decizii de carantinare eliberate de DSP, care atestă plasarea în izolare/carantină pentru o perioadă care include data primei probe scrise. (la 17-01-2022, Alineatul (4) din Articolul 33 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (5) Candidații care se află în situația prevăzută la alin. (4) transmit comisiei județene de organizare a concursului, în scris sau prin poștă electronică, o declarație pe propria răspundere, urmând ca documentele doveditoare să fie transmise cu cel puțin 2 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea probei scrise pentru acești candidați. (la 17-01-2022, Alineatul (5) din Articolul 33 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (6) Necomunicarea până la data prevăzută la alin. (5) a documentelor doveditoare atrage pierderea dreptului de a participa la proba scrisă. (la 17-01-2022, Alineatul (6) din Articolul 33 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 ) (7) Abrogat. (la 17-01-2022, Alineatul (7) din Articolul 33 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )  +  Articolul 34(1) Inspectorul școlar general, președintele comisiei de organizare a concursului, președintele comisiei de evaluare a probei scrise, președintele comisiei de evaluare a probei de interviu și președintele comisiei de soluționare a contestațiilor răspund de corectitudinea organizării și desfășurării concursului de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct.(2) Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de către persoanele care fac parte din comisiile prevăzute în prezenta metodologie atrage după sine răspunderea disciplinară, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea civilă, potrivit dispozițiilor Codului civil sau răspunderea penală, conform dispozițiilor Codului penal, în funcție de gravitatea faptei.  +  Articolul 35 Pentru asigurarea transparenței decizionale pe perioada derulării concursului, Ministerul Educației creează pe site-ul propriu o secțiune dedicată, în care vor fi cuprinse toate informațiile de interes public în sprijinul candidaților.  +  Articolul 36Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta metodologie. (la 06-09-2021, Articolul 36 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.195 din 3 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 06 septembrie 2021 )  +  Anexa nr. 1la metodologie
  BORDEROU DE NOTARE
  (proba scrisă)
  Numele candidatului ..................... Comisia de evaluare .....................
  Comisia de evaluareNume și prenumeProba scrisăSemnătura/ Rezultat
  Punctaj obținut/Notă/Evaluator
  Membru 1
  Membru 2
  Media*)
  *) Se completează, după caz: ADMIS/RESPINS/RETRAS/ELIMINAT/ABSENT LA EVALUARE Semnătura candidat: .............. Martori: ......................... Semnătura: ..................... .................................. Semnătura: ..................... Observatori: ..................... Semnătura: ..................... .................................. Semnătura: ..................... .................................. Semnătura: ..................... .................................. Semnătura: ..................... Președintele comisiei de evaluare a probei scrise: ................ Semnătura: ................
  BORDEROU DE NOTARE
  Subcomisia de soluționare a contestațiilor la proba scrisă
  Subcomisia de evaluare a contestațiilorNumele și prenumeleProba scrisăSemnătura/ Contestație
  Punctaj/Notă/Evaluator
  Președinte
  Membru 1
  Membru 2
  Media**) REZULTAT CONTESTAȚIE
  **) Se completează, după caz, "ADMISĂ" (în situația în care nota acordată de comisia de soluționare a contestației este diferită de nota acordată de comisia de evaluare)/"RESPINSĂ" (în situația în care nota acordată de subcomisia de soluționare a contestației este aceeași cu nota acordată de comisia de evaluare) Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor: ............. Semnătura: ............... Observatori: ..................... Semnătura: ..................... .................................. Semnătura: ..................... .................................. Semnătura: ..................... .................................. Semnătura: ..................... (la 17-01-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  BORDEROU DE NOTARE
  (interviu)
  Numele candidatului ......................... Unitatea de învățământ pentru care candidează ................Funcția pentru care candidează: [ ] Director [ ] Director adjunct
  ComisiaNume și prenumePunctaj acordatMotivația acordării punctajului*)Semnătura/ Rezultat
  Președinte
  Membru 1
  Membru 2
  Membru 3
  Membru 4
  Media**)
  *) Se completează doar în cazul descris la art. 12 alin. (1) lit. b) din metodologie. **) Se completează, după caz: ADMIS/RESPINS/NEPREZENTAT/RETRAS Președintele comisiei de evaluare a probei de interviu: ........... Semnătura: ................. Observatori: ..................... Semnătura: ..................... .................................. Semnătura: ..................... .................................. Semnătura: ..................... .................................. Semnătura: ..................... (la 17-01-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )
   +  Anexa nr. 3 la metodologie
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct
  Subsemnatul(a), (cu inițiala tatălui) ....................., născut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ...../..../...., CNP .............., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ........... nr. ......., eliberat/ă de .......... la data de ......., cu domiciliul stabil în str ......... nr ....., bl ....., ap ....., localitatea ........, județul/sectorul ........, telefon ........, vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct. Sunt profesor titular pentru disciplina ............, cu norma de bază la unitatea/unitățile de învățământ ................... din localitatea ........, județul/sectorul ......... De asemenea, declar că am fost informat și că înțeleg că datele cu caracter personal furnizate (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, telefon, e-mail, ............) sunt prelucrate de .......... cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul monitorizării persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice, exclusiv în scopul gestionării înscrierii și participării mele la concursul național pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile sistemului național de învățământ preuniversitar, sesiunea ........... Astfel, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal exclusiv pentru scopul menționat. De asemenea, înțeleg că refuzul de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea .......... de a-și îndeplini obligațiile legale și, pe cale de consecință, imposibilitatea înscrierii mele la concurs. Solicit ca la afișarea listelor de candidați înscriși, listei rezultatelor la proba scrisă, listei rezultatelor la proba de evaluare a interviului și a listei cuprinzând rezultatele finale datele mele personale să fie/să nu fie anonimizate.
  Data ..........
  Semnătura .....
   +  Anexa nr. 4la metodologieUnitatea de învățământ................................................
  ADEVERINȚĂ
  Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul .................................., legitimată/legitimat cu CI/BI seria ....... nr. ..............., cod numeric personal ..........................., îndeplinește următoarele condiții:1. este cadru didactic titular în unitatea/unitățile de învățământ ................................................................................................................................având încheiat contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu o vechime în învățământ de ............. ani ............ luni, raportată la data de 28 iunie 2022;2. a obținut calificativul „Foarte bine“ în ultimii doi ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;3. nu a fost sancționat(ă) disciplinar în anul școlar curent și nici în ultimii doi ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Director,
  .........................
  Secretar,
  .........................
  (la 24-06-2022, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.098 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 24 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 5 la metodologie
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ............, cetățean român, fiul/fiica ............ lui ............ și ............, născut(ă) la data de ............ în localitatea ............, județul/sectorul ............, domiciliat(ă) în localitatea ............, str. ............ nr ...., bl ...., et ....., ap ...., județul/sectorul ............, legitimat(ă) cu B.I./C.I. ............ seria ............ nr ....., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, după luarea la cunoștință a conținutului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) și b) din ordonanța de urgență a Guvernului menționată anterior.
  Data
  ..............
  Semnătura
  ..............
   +  Anexa nr. 6la metodologie
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ............, născut(ă) la data de ........ în localitatea ........, județul/sectorul .........., domiciliat(ă) în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., et. ..., ap. ...., județul/sectorul ........, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. .........., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că:1. Nu mă aflu în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 234 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.2. Nu am fost lipsit(ă) de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu am fost sancționat(ă) disciplinar, conform art. 280 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a mă înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere.
  Data......................................Semnătura......................................
  (la 17-01-2022, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )
   +  Anexa nr. 7 la metodologie
  DECLARAȚIE
  privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs
  Subsemnatul(a), .............., CNP .............. fiul/fiica lui .............. și .............., născut(ă) la data de .............. în localitatea .............., județul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .............. nr .............., eliberat(ă) de .............. la data de .............., titular(ă) la .............. pe postul didactic/catedra .............., încadrat în anul școlar curent la .............., pe postul didactic/catedra/în funcția de .............., în calitate de candidat(ă) la concursul de ocupare a funcției de director/director adjunct, organizat de Inspectoratul Școlar al Județului .............. /Inspectoratul Școlar al Municipiului București/Ministerul Educației, declar pe propria răspundere că toate documentele dosarului de candidatură sunt conforme cu originalele, îmi aparțin și sunt obținute legal. Am luat la cunoștință de prevederile art. 30 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. ...... privind falsul în declarații și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație nu voi fi numit(ă) în funcția de director/director adjunct, chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt. Declar, susțin și semnez, după ce am luat cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.
  Data
  ..............
  Semnătura
  ..............
   +  Anexa nr. 8la metodologie
  CALENDARUL CONCURSULUI
  pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct
  din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - sesiunea iunie-octombrie 2022
  DataActivitatea
  27 iunieAnunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul) Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
  28 iunie-17 iulieDepunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă
  18-21 iulieEvaluarea dosarelor de înscriere
  22 iulieAfișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
  25 iulieDepunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
  26-27 iulieRemedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
  28 iulieAfișarea listei finale a candidaților admiși la evaluarea dosarelor
  29 iulieStabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scriseRepartizarea candidaților pe centre
  1 august-6 septembrieTransmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale, autoritățile locale și companii/ universități, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu
  8 septembrieDesfășurarea probei scrise
  8 septembrieAfișarea rezultatelor la proba scrisă
  8-9 septembrieDepunerea contestațiilor la proba scrisă
  12-13 septembrieSoluționarea contestațiilor la proba scrisă
  13 septembrieAfișarea rezultatelor finale la proba scrisă
  14-18 septembrieÎnregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare
  19-20 septembrieConstituirea comisiilor pentru proba de interviu
  21 septembriePublicarea graficului de desfășurare a interviurilor
  22-29 septembrieDesfășurarea probei de interviu
  23-30 septembrieDepunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
  30 septembrieAfișarea rezultatelor finale ale concursului
  3 octombrieExprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
  4 octombrieValidarea rezultatelor finale
  5 octombrieEmiterea deciziilor de numire
  (la 24-06-2022, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.098 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 24 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 9la metodologieA. CONTRACT DE MANAGEMENT
  (director)
  I. Părțile contractante:1. Inspectorul Școlar General, dl/dna ............................. în calitate de reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean ................/Inspectoratul municipiului București și2. Domnul/Doamna ................, CNP .............., domiciliat/ă în localitatea .........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., județul/sectorul ......, cetățean român, având actul de identitate seria ..., nr. ....., eliberat de ..........., în calitate de director la ........., cu sediul în localitatea ........, str. ........ nr. ...., județul/sectorul ......, tel. ......, numit/ă în funcție prin Decizia inspectorului școlar general nr. ........ din data ......II. Obiectul contractului Inspectoratul Școlar .........., prin inspectorul școlar general, încredințează directorului, organizarea, conducerea, îndrumarea, controlul și administrarea unității de învățământ, în concordanță cu strategia și direcțiile de dezvoltare a învățământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaționale în plan național și local, în condițiile realizării unui management eficient și de calitate.III. Durata contractului Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data numirii în funcție, conform deciziei emise de inspectorul școlar general. Contractul poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale pe o perioadă de cel mult 1 an.IV. Atribuțiile, drepturile și obligațiile directorului1. Atribuțiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar/regulamente de organizare și funcționare specifice, aprobate prin ordin al ministrului.2. Drepturile și obligațiile generale ale directorului decurg din:a) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) actele normative și actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educației și alte ministere/instituții care au în subordine unități de învățământ;d) dispozițiile emise de inspectorul școlar general;e) contractul colectiv de muncă aplicabil.3. Alte drepturi și obligații contractuale:a) aplică strategiile educaționale promovate de inspectoratul școlar la nivelul unității de învățământ, în concordanță cu obiectivele politicii naționale în domeniul educației;b) participă la programele de formare/perfecționare în domeniul managementului educațional;c) are dreptul să solicite și să primească asistență juridică din partea inspectoratului școlar în toate problemele de legislație, precum și în cazul unor litigii în care este implicată unitatea de învățământ;d) asigură calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ;e) încheie și răspunde de actele juridice semnate în numele și pe seama unității de învățământ;f) decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli stabilite de normele legale, în baza documentelor justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în limita bugetului;g) răspunde de organizarea și realizarea perfecționării personalului din unitatea de învățământ;h) prezintă, anual, consiliului de administrație al unității de învățământ și inspectoratului școlar rapoarte privind starea și calitatea învățământului și stadiul implementării politicilor educaționale din unitatea de învățământ;i) răspunde de aplicarea și respectarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ;j) își declară averea la începutul și sfârșitul contractului;k) are drept de rezervare a catedrei pe care este titular, pe perioada îndeplinirii funcției;l) beneficiază de un concediu de odihnă, de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 4.050/2021.V. Drepturile și obligațiile inspectorului școlar general1. Să asigure directorului deplina libertate în conducerea, organizarea și coordonarea învățământului preuniversitar la nivelul unității de învățământ, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.2. Să asigure directorului condițiile legale pentru a-și îndeplini obligațiile cuprinse în prezentul contract.3. Cu prilejul elaborării bugetului și a rectificărilor de buget va urmări, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri și cheltuieli deficitare ale unității de învățământ, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat.4. Răspunde de repartizarea sumelor către unitatea de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a standardelor de cost și le supune aprobării autorității deliberative.VI. Loialitate și confidențialitate Pe durata prezentului contract și încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management, directorul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor care nu sunt destinate publicității sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administrației publice locale. Directorului îi sunt interzise orice activități contrare politicii Ministerului Educației în domeniul educației.VII. Răspunderea părților1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.2. Directorul răspunde disciplinar și/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învățământului/unității de învățământ sau acte de gestiune defectuoasă.3. În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului, săvârșirea unor fapte de corupție sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.VIII. Suspendarea și modificarea contractului1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ în cazul în care directorul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de management, precum și în cazul în care directorul este arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului și care sunt aplicabile, părțile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situații:a) concediu de maternitate și/sau concediu îngrijire a copilului;b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;c) pe perioada în care directorul se află în carantină;d) exercitarea unei funcții de îndrumare și control sau a unei funcții de conducere în sistemul de învățământ preuniversitar;e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive ori legislative, pe toată durata mandatului;f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;h) forță majoră;i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.IX. Modificarea contractului1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.X. Încetarea contractuluiA. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situații:1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit ca urmare a suspendării, peste termenul pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul a obținut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecției efectuate de inspectoratul școlar ori de către Ministerul Educației, calificativul "nesatisfăcător3. În cazul în care persoana își pierde calitatea de cadru didactic titular.4. Prin deces.5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării rețelei școlare prin reorganizarea unității de învățământ.6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declarații, în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.B. Alte situații de încetare:1. Pentru nerespectarea cu vinovăție a obligațiilor contractuale, precum și pentru săvârșirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispozițiilor art. 280 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală.2. Prin denunțarea unilaterală a contractului de către director, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcții de conducere.3. Prin acordul părților.4. În urma punerii sub interdicție judecătorească a directorului.5. În cazul eliberării în conformitate cu dispozițiile art. 258 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.XI. Litigii Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești competente să soluționeze litigii de muncă.XII. Dispoziții finale1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative, dacă nu contravin legislației specifice domeniului educație.2. Evaluarea activității directorului se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației.3. Fișa postului conține minim dispozițiile din fișa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de management.
  Inspector Școlar General,...................................Director,......................................

  FIȘA-CADRU A POSTULUI
  DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  (anexă la Contractul de management nr. ....../.......)
  Funcția: Director Numele și prenumele: ................ Unitatea de învățământ: ............. Studii: ............................. Anul absolvirii: .................... Specialitatea: ...................... Vechime în învățământ: .............. Gradul didactic: .................... Obligația de predare: .... ore/săptămână. Numire prin Decizia inspectorului școlar general nr. ...... din ......... Data numirii în funcția de conducere: .............. Vechime în funcție: ............ Integrarea în structura organizatorică Postul imediat superior: inspector școlar general Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ Relații de muncă Ierarhice: inspector școlar general, inspector școlar general adjunct Funcționale: inspectori școlari, directori/directori adjuncți ai altor unități de învățământ, autorități ale administrației publice locale/județene. De colaborare: cu alți furnizori de educație și de formare, structuri consultative din învățământ, organizații sindicale, organizații neguvernamentale. De reprezentare: reprezentarea oficială a unității de învățământ. Atribuțiile directorului se raportează la:– prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru;– prevederile legislației și actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– ordinele, instrucțiunile și precizările emise de Ministerul Educației;– deciziile emise de inspectorul școlar general;– hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ.I. Atribuții generale1. Realizează conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale.2. Manifestă loialitate față de unitatea de învățământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, încurajează și susține colegii, în vederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfășurării procesului de învățământ.3. Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unității în calitatea sa de ordonator de credite și coordonează direct compartimentul financiar-contabil.4. Realizează activitatea de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității de învățământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical și stomatologic.5. Este președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație, în fața cărora prezintă rapoarte anuale.II. Atribuții specifice1. În exercitarea funcției de conducere executivă:a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;b) organizează întreaga activitate educațională;c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;d) asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților părinților și elevilor;e) asigură managementul operațional al unității de învățământ și este direct responsabil de calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ;f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național și local;g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ;h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;i) semnează parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;j) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul de administrație, este prezentat în fața consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar;k) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ, prin care se stabilește politica educațională a acesteia;l) lansează proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;m) solicită consiliului reprezentativ al părinților și, după caz, consiliului local/consiliului județean și consiliului reprezentativ al elevilor desemnarea reprezentanților lor în consiliul de administrație al unității de învățământ;n) numește, prin decizie, componența comisiilor pentru examenele de corigențe, amânări sau diferențe;o) coordonează activitățile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiții sportive și festivaluri naționale și internaționale;p) în exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite, directorul emite decizii și note de serviciu.2. În exercitarea funcției de angajator:a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate;c) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului;d) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor didactice care se vacantează în timpul anului școlar, precum și de alte acte normative elaborate de Ministerul Educației;e) coordonează organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor;f) stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității;g) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și contractului colectiv de muncă aplicabil;h) aprobă concediul fără plată și zilele libere plătite, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condițiile asigurării suplinirii activității acestora;i) coordonează comisia de salarizare și aprobă trecerea personalului salariat al unității de învățământ de la o gradație salarială la alta, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;j) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului muncii și propune aprobarea acestora de către consiliul de administrație;k) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic.3. În calitate de evaluator:a) apreciază personalul didactic de predare și de instruire practică, la inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice, precum și pentru acordarea gradațiilor de merit;b) informează inspectoratul școlar cu privire la rezultatele de excepție ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distincțiilor și premiilor, conform prevederilor legale.4. În exercitarea funcției de ordonator de credite:a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție bugetară;b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ;e) urmărește modul de încasare a veniturilor;f) răspunde în ceea ce privește necesitatea, oportunitatea și legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare, în limita și cu destinația aprobate prin bugetul propriu;g) răspunde de integritatea și buna funcționare a bunurilor aflate în administrare;h) răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară.5. Directorul unității de învățământ îndeplinește și următoarele atribuții:a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de consiliului de administrație;b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre aprobare consiliului de administrație;c) coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar, și răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informații Integrat al învățământului din România (SIIIR);d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;e) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație;f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;g) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;h) numește cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;i) numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor care aparțin de unitatea de învățământ, din rândul cadrelor didactice, de regulă, titulare, care își desfășoară activitatea în structurile respective;j) stabilește, prin decizie, componența comisiilor din cadrul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație;k) coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de administrație;l) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic;m) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative ale unității de învățământ;n) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;o) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural- artistice ale elevilor din unitatea de învățământ în baza hotărârii consiliului de administrație;p) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare consiliului de administrație;q) asigură aplicarea planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;r) controlează calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare; în cursul unui an școlar, directorul efectuează asistențe la orele de curs, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru;s) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;t) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității de învățământ;u) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare și de instruire practică, precum și întârzierile personalului didactic auxiliar și nedidactic de la programul de lucru;v) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce;w) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ;x) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare;y) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;z) aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de către reprezentanți ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ;aa) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale și sportive a unității de învățământ, coordonează activitatea din internat și de la cantină;bb) răspunde de întocmirea corectă și la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;cc) răspunde de asigurarea manualelor școlare pentru elevii din învățământul obligatoriu, conform prevederilor legale. Asigură personalului didactic condițiile necesare pentru studierea și alegerea manualelor pentru elevi;dd) răspunde de stabilirea necesarului de burse școlare și a altor facilități la nivelul unității de învățământ, conform legislației în vigoare;ee) răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție și securitate în muncă, de protecție civilă și de pază contra incendiilor, în unitatea de învățământ;ff) aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare;gg) aplică sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi;hh) răspunde de transmiterea corectă și la termen a datelor solicitate de inspectoratul școlar;ii) comunică inspectorului școlar general, în timpul cel mai scurt, orice situație de natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea școlii;jj) directorul îndeplinește și alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, precum și orice alte atribuții ce rezultă din prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile. Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale. În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.
  Inspector Școlar General,...................................Director,......................................
  B. CONTRACT DE MANAGEMENT
  (director adjunct)
  I. Părțile contractante:1. Inspectorul Școlar General, dl/dna .......... în calitate de reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean ............... și2. Domnul/Doamna .........., CNP ........, domiciliat/ă în localitatea ........, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ....., județul/sectorul ........., cetățean român, având actul de identitate .... seria ... nr. ......, eliberat de ........., în calitate de director adjunct la ........, cu sediul în localitatea ........, str. ....... nr. ....., județul/sectorul ......, tel. ......, numit/ă în funcție prin Decizia inspectorului școlar general nr. ....... din ............. .II. Obiectul contractului Inspectoratul Școlar ..............., prin inspectorul școlar general, încredințează directorului adjunct organizarea, conducerea, îndrumarea, controlul și administrarea unității de învățământ, în concordanță cu strategia și direcțiile de dezvoltare a învățământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaționale în plan național și local, în condițiile realizării unui management eficient și de calitate.III. Durata contractului Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data numirii în funcție, conform deciziei emise de inspectorul școlar general. Contractul poate fi prelungit, cu acordul părților, în urma evaluării performanțelor manageriale, pe o perioadă de cel mult 1 an.IV. Atribuțiile, drepturile și obligațiile directorului adjunctA. Atribuțiile directorului adjunct al unității de învățământ sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului.B. Drepturile și obligațiile generale ale directorului adjunct decurg din:a) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) actele normative și actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educației și alte ministere/instituții care au în subordine unități de învățământ;d) dispozițiile emise de inspectorul școlar general;e) contractul colectiv de muncă aplicabil.C. Alte drepturi și obligații contractuale:1. Aplică strategiile educaționale promovate de inspectoratul școlar la nivelul unității de învățământ, în concordanță cu obiectivele politicii naționale în domeniul educației.2. Participă la programele de formare în domeniul managementului educațional.3. Asigură calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ.4. Îndeplinește toate atribuțiile din fișa postului, anexă la prezentul contract de management.5. Răspunde, alături de director, de aplicarea și respectarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ.6. Își declară averea la începutul și sfârșitul contractului.7. În perioada executării contractului, beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular.8. Beneficiază de un concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 4.050/2021.V. Drepturile și obligațiile inspectorului școlar general Să asigure directorului adjunct condițiile legale pentru a-și îndeplini obligațiile cuprinse în prezentul contract.VI. Loialitate și confidențialitate Pe durata prezentului contract și încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management, directorul adjunct este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor care nu sunt destinate publicității sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administrației publice locale. Directorului adjunct îi sunt interzise orice activități contrare politicii Ministerului Educației în domeniul educației.VII. Răspunderea părților1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.2. Directorul adjunct răspunde disciplinar și/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învățământului/unității de învățământ sau acte de gestiune defectuoasă.3. În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului, săvârșirea unor fapte de corupție sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.VIII. Suspendarea și modificarea contractului1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ în cazul în care directorul adjunct a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de management, precum și în cazul în care directorul adjunct este arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului și care îi sunt aplicabile, părțile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situații:a) concediu de maternitate și/sau concediu de îngrijire a copilului;b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;c) pe perioada în care directorul adjunct se află în carantină;d) exercitarea unei funcții de îndrumare și control sau a unei funcții de conducere în sistemul de învățământ preuniversitar;e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive ori legislative, pe toată durata mandatului;f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;g) reducerea numărului de formațiuni de studiu și neîndeplinirea condițiilor de normare a funcției de director adjunct în unitatea de învățământ;h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;i) forță majoră;j) în alte cazuri expres prevăzute de lege.IX. Modificarea contractului1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.X. Încetarea contractuluiA. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situații:1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit ca urmare a suspendării, peste termenul pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul adjunct a obținut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecției efectuate de inspectoratul școlar ori de către Ministerul Educației, calificativul "nesatisfăcător".3. În cazul în care persoana își pierde calitatea de cadru didactic titular.4. Prin deces.5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării rețelei școlare prin reorganizarea unității de învățământ.6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declarații, în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.B. Alte situații de încetare:1. Pentru nerespectarea cu vinovăție a obligațiilor contractuale, precum și pentru săvârșirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispozițiilor art. 280 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală.2. Prin denunțarea unilaterală a contractului de către directorul adjunct, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcții de conducere.3. Prin acordul părților.4. În urma punerii sub interdicție judecătorească a directorului adjunct.5. În cazul eliberării în conformitate cu dispozițiile art. 258 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.XI. Litigii Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești competente să soluționeze litigii de muncă.XII. Dispoziții finale1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative, dacă nu contravin legislației specifice domeniului educație.2. Evaluarea activității directorului adjunct se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației.3. Fișa postului conține minim dispozițiile din fișa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de management.
  Inspector Școlar General,...................................Director adjunct,......................................

  FIȘA-CADRU A POSTULUI
  DIRECTOR ADJUNCT UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  (Anexă la Contractul de management nr. ......./........)
  Funcția: Director adjunct Numele și prenumele: ........... Unitatea de învățământ: ........... Studii: ........... Anul absolvirii: ........... Specialitatea: ........... Vechime în învățământ: ........... Gradul didactic: ........... Obligația de predare: ........... ore/săptămână Numire prin Decizia inspectorului școlar general nr. ........... din ........... Data numirii în funcția de conducere: ........... Vechime în funcție: ........... Integrarea în structura organizatorică Postul imediat superior: Directorul unității de învățământ Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ Relații de muncă Ierarhice: inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, directorul unității de învățământ Funcționale: inspectori școlari, directori/directori adjuncți ai altor unități de învățământ, autorități ale administrației publice locale/județene. De colaborare: cu alți furnizori de educație și de formare, structuri consultative din învățământ, sindicate, organizații neguvernamentale De coordonare: responsabilii comisiilor de lucru și funcționale din unitatea de învățământ. Atribuții specifice postului1. Managementul de curriculuma) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial propriu în concordanță cu Planul de dezvoltare instituțională (PDI)/Planul de acțiune al școlii (PAS);b) urmărește aplicarea planurilor-cadru de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;c) realizează, împreună cu directorul, proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ;d) colaborează cu directorul unității de învățământ, consiliul de administrație și consiliul profesoral la alcătuirea și promovarea ofertei educaționale privind planul de școlarizare pentru anul școlar următor;e) coordonează activitățile de realizare a ofertei școlii pentru curriculum la decizia școlii (CDS)/curriculumul în dezvoltare locală (CDL);f) controlează calitatea procesului instructiv-educativ;g) elaborează o planificare a inspecțiilor, în concordanță cu planul managerial al unității de învățământ, aprobată de directorul unității de învățământ, astfel încât să se realizeze asistențe la ore, iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru;h) răspunde, alături de directorul unității de învățământ, de respectarea normelor de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în întreaga instituție;i) colaborează cu directorul unității de învățământ la elaborarea materialelor de proiectare, planificare și evaluare a activității desfășurate în unitatea școlară;j) dispune afișarea noutăților legislative la avizier/site-ul unității de învățământ;k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activității personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic;l) împreună cu directorul unității de învățământ se ocupă de asigurarea prezenței personalului didactic la ore;m) verifică, alături de director, efectuarea serviciului pe școală de către personalul didactic;n) răspunde, alături de director, de asigurarea desfășurării procesului instructiv-educativ;o) răspunde de examenele de încheiere a situației școlare, corigențe și diferențe, la solicitarea directorului;p) colaborează la elaborarea și/sau modificarea fișei postului angajaților/fișei de evaluare anuală a personalului;q) coordonează, alături de directorul unității școlare și de cadrele didactice responsabile, activitățile de pregătire organizate pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, examene naționale;r) organizează examenele, olimpiadele și concursurile școlare care se desfășoară la nivelul unității de învățământ;s) planifică stagiile de pregătire practică și monitorizează instruirea practică săptămânală/comasată/laboratoarele tehnice de profil;t) monitorizează inserția absolvenților pe piața muncii.2. Managementul resurselor umanea) coordonează, alături de directorul unității de învățământ și de membrii consiliului de administrație, întocmirea bazelor de date și a situațiilor statistice la nivelul unității de învățământ;b) sprijină și consiliază profesorii debutanți în formarea lor;c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de muncă la nivelul unității și informează directorul de modul în care a fost soluționată fiecare problemă;d) consemnează, în condica de prezență, absențele și întârzierile la ore ale personalului didactic de predare, precum și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.3. Dezvoltarea generală a unității de învățământ și relații comunitarea) informează toate categoriile și organizațiile interesate în legătură cu oferta educațională a unității de învățământ;b) dezvoltă, alături de directorul unității de învățământ și de membrii consiliului de administrație, relații de parteneriat cu diverse organizații, comunitatea locală, mediul local de afaceri;c) asigură, alături de directorul unității de învățământ și de membrii consiliului de administrație, cadrul organizatoric și facilitează relațiile de parteneriat din unitatea școlară și părinții/familiile elevilor;d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donații, consultanță, colectare de materiale și de lansare de proiecte cu finanțare internă sau externă.4. Alte atribuțiia) înlocuiește directorul și îndeplinește atribuțiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa directorului, în baza unei decizii;b) coordonează, îndrumă și monitorizează implementarea și dezvoltarea Sistemului de control intern managerial din cadrul unității de învățământ;c) apreciază, alături de directorul unității de învățământ, personalul didactic de predare și instruire practică, la inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice, precum și pentru acordarea gradațiilor de merit;d) răspunde în fața directorului, consiliului de administrație, consiliului profesoral, altor organe de evaluare și control pentru activitatea desfășurată conform fișei postului.5. Răspunderea disciplinară Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legilor în vigoare.
  Inspector școlar……………………Director,………………………….
  Director adjunct,………………………
  C. CONTRACT DE MANAGEMENT
  (Director Palatul Național al Copiilor din București)
  I. Părțile contractante:1. Doamna/Domnul ............., în calitate de ministru, reprezentând Ministerul Educației, cu sediul în București, str. G-ral Berthelot nr. 28 - 30, sectorul 1, și2. Doamna/Domnul ............. CNP ............., domiciliat în ............., str. ............. nr. ............., bl ....., sc .... , ap ...., sectorul/județul ............., având cartea de identitate seria ............. nr. ............., eliberată de ............., în calitate de director la Palatul Național al Copiilor cu sediul în București, Bd. Tineretului nr. 8-10, sectorul 4, tel. 021.330.0838, numit în funcție prin Ordinul ministrului educației nr. ............. din .............II. Obiectul contractului Ministerul Educației, prin ministru, încredințează directorului conducerea, îndrumarea, controlul și administrarea Palatului Național al Copiilor din București, în concordanță cu strategia și direcțiile de dezvoltare a învățământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaționale în plan național și local.III. Durata contractului Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului de ministru de numire în funcție.IV. Atribuțiile, drepturile și obligațiile directorului1. Atribuțiile directorului Palatului Național al Copiilor din București sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.567/2011, cu modificările și completările ulterioare.2. Drepturile și obligațiile generale ale directorului decurg din:a) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) actele normative și actele administrative cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educației (ordine, note, precizări, instrucțiuni etc.);d) contractul colectiv de muncă aplicabil.3. Alte drepturi și obligații contractuale:a) aplică strategiile educaționale promovate de Ministerul Educației la Palatului Național al Copiilor din București, în concordanță cu obiectivele politicii naționale în domeniul educației;b) participă la programele de formare/perfecționare în domeniul managementului educațional;c) are dreptul să solicite și să primească asistență juridică din partea Ministerului Educației în toate problemele de legislație, precum și în cazul unor litigii în care este implicat Palatul Național al Copiilor din București;d) asigură calitatea educației furnizate de Palatul Național al Copiilor din București;e) încheie și răspunde de actele juridice semnate în numele și pe seama Palatului Național al Copiilor din București;f) decontează cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli stabilite de normele legale, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate în limita bugetului;g) răspunde de organizarea și realizarea perfecționării personalului din Palatul Național al Copiilor din București;h) prezintă, anual, consiliului de administrație al Palatului Național al Copiilor din București și ministrului educației rapoarte privind starea și calitatea învățământului și stadiul implementării politicilor educaționale din unitatea de învățământ;i) răspunde de aplicarea și respectarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea activităților extrașcolare/activităților educative nonformale a preșcolarilor și elevilor;j) își declară averea la începutul și sfârșitul contractului;k) în perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular;l) beneficiază de un concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 4050/2021.V. Drepturile și obligațiile ministrului educației1. Să asigure directorului deplina libertate în conducerea, organizarea și coordonarea învățământului preuniversitar la nivelul Palatului Național al Copiilor din București, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.2. Să asigure directorului condițiile legale pentru a-și îndeplini obligațiile cuprinse în prezentul contract.3. Cu prilejul elaborării bugetului și a rectificărilor de buget va urmări, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri și cheltuieli deficitare ale unității de învățământ, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat.4. Răspunde de repartizarea sumelor către Palatul Național al Copiilor din București și le supune aprobării autorității deliberative.VI. Loialitate și confidențialitate Pe durata prezentului contract și încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management, directorul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor care nu sunt destinate publicității sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administrației publice locale. Directorului îi sunt interzise orice activități contrare politicii Ministerului Educației în domeniul educației.VII. Răspunderea părților1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.2. Directorul răspunde disciplinar și/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învățământului/unității de învățământ sau acte de gestiune defectuoasă.3. În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului, săvârșirea unor fapte de corupție sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.VIII. Suspendarea contractului1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administrație al Palatului Național al Copiilor din București în cazul în care directorul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de management, precum și în cazul în care directorul este arestat la domiciliu. In cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului și care îi sunt aplicabile, părțile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situații:a) concediu de maternitate și/sau concediu de îngrijire a copilului;b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;c) pe perioada în care directorul se află în carantină;d) exercitarea unei funcții de îndrumare și control sau a unei funcții de conducere în sistemul de învățământ preuniversitar;e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive ori legislative, pe toată durata mandatului;f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;h) forță majoră;i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.IX. Modificarea contractului1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.X. încetarea contractuluiA. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situații:1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit ca urmare a suspendării peste termenul pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul a obținut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecției efectuate de inspectoratul școlar ori de către Ministerul Educației, calificativul "nesatisfăcător".3. În cazul în care persoana își pierde calitatea de cadru didactic titular.4. Prin deces.5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării rețelei școlare prin pierderea personalității juridice a unității de învățământ.6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declarații, în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.B. Alte situații de încetare:1. Pentru nerespectarea cu vinovăție a obligațiilor contractuale, precum și pentru săvârșirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispozițiilor art. 280 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală.2. Prin denunțarea unilaterală a contractului de către director, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcții de conducere.3. Prin acordul părților.4. În urma punerii sub interdicție judecătorească a directorului.5. In cazul eliberării în conformitate cu dispozițiile art. 258 alin. (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.XI. Litigii Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești competente să soluționeze litigii de muncă.XII. Dispoziții finale1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative, dacă nu contravin legislației specifice domeniului educație.2. Evaluarea activității directorului se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației.3. Fișa postului conține minim dispozițiile din fișa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de management.
  Ministrul educației,………………………Director,…………………..
   +  Anexă la Contractul de management nr ........../...........
  FIȘA-CADRU A POSTULUI
  DIRECTOR PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR DIN BUCUREȘTI
  Funcția: Director Numele și prenumele: .......... Unitatea de învățământ: Palatul Național al Copiilor din București Studii: .......... Anul absolvirii: .......... Specialitatea: .......... Vechime în învățământ: .......... ani Gradul didactic: .......... Obligația de predare: .......... ore/săptămână Numire prin Ordinul ministrului educației nr ........../.......... Data numirii în funcția de conducere: .......... Vechime în funcție: .......... ani .......... Integrarea în structura organizatorică Postul imediat superior: director general - Direcția generală managementul resurselor umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației Subordonări: directorii adjuncți, personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din Palatul Național al Copiilor Relații de muncă Ierarhice: secretar de stat, director general - care coordonează învățământul preuniversitar Funcționale: inspectori, consilieri din cadrul Ministerului Educației cu atribuții privind activitatea extrașcolară, directori/directori adjuncți ai altor unități de învățământ De colaborare: inspectorate școlare, furnizori de educație și de formare, structuri consultative din învățământ, sindicate, organizații neguvernamentale De reprezentare: reprezentarea oficială a Palatului Național al Copiilor Atribuțiile directorului se raportează la:– prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru;– prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin ordin de ministru;– prevederile legislației și actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– ordinele, instrucțiunile și precizările emise de Ministerul Educației;– hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ.I. Atribuții generale1. realizează conducerea executivă a Palatului Național al Copiilor, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație, precum și cu alte reglementări legale;2. manifestă loialitate față de unitatea de învățământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitățile angajaților, încurajează și susține colegii în vederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfășurării procesului de învățământ;3. răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unității în calitatea sa de ordonator de credite și coordonează direct compartimentul financiar-contabil;4. realizează activitatea de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității de învățământ;5. este președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație, în fața cărora prezintă rapoarte anuale.II. Atribuții specifice1. în exercitarea funcției de conducere executivă:a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;b) organizează întreaga activitate educațională;c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;d) asigură managementul strategic al unității de învățământ în concordanță cu politicile educaționale stabilite de Ministerul Educației, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților părinților;e) asigură managementul operațional al unității de învățământ și este direct responsabil de calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ;f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național și local;g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ;h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;i) prezintă, anual, un raport asupra calității educației, întocmit de comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul de administrație, este prezentat în fața consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este transmis Direcției Generale învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației;j) elaborează proiectul de dezvoltare instituțională a Palatului Național al Copiilor, prin care se stabilește politica educațională;k) lansează proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;l) solicită Ministerului Educației, Consiliului General al Municipiului București/administrației publice locale, consiliului reprezentativ al părinților, partenerilor educaționali, desemnarea reprezentanților pentru constituirea Consiliului de administrație al Palatului Național al Copiilor;m) în exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite, emite decizii și note de serviciu;n) monitorizează cuprinderea elevilor în cercuri, conform normativelor stabilite prin lege;o) dispune întocmirea orarului unității de învățământ, pe care îl verifică și îl aprobă;p) monitorizează respectarea prevederilor specifice documentelor oficiale de proiectare didactică;q) completează fișa postului directorilor adjuncți cu atribuții specifice;r) stabilește atribuțiile colectivelor pe domenii, precum și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație;s) elaborează criterii proprii de monitorizare și evaluare pentru eficientizarea activităților desfășurate;t) promovează imaginea Palatului Național al Copiilor;u) aprobă programele de studiu ale cercurilor, conținând modulele de studiu și competențele aferente, elaborate separat pentru grupele de inițiere/de avansați/de performanță, la propunerea consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor;v) avizează proiectele de state de funcții și de buget ale palatului/clubului copiilor.2. În exercitarea funcției de angajator:a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractelor individuale de muncă;b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate;c) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și angajarea personalului didactic auxiliar și nedidactic;d) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, de Metodologia de ocupare a posturilor didactice care se vacantează în timpul anului școlar, precum și de alte acte normative elaborate de Ministerul Educației;e) coordonează organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice;f) aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii și contractului colectiv de muncă aplicabil;g) aprobă concediu fără plată și zile libere, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condițiile asigurării suplinirii activității acestora;h) coordonează comisia de salarizare și aprobă trecerea personalului salariat al unității de învățământ, de la o gradație salarială la alta, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;i) coordonează realizarea planurilor de formare profesională în concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Codului muncii și supune consiliului de administrație aprobarea acestora;j) monitorizează implementarea planurilor de formare profesională a personalului didactic de predare, didactic-auxiliar și nedidactic.3. în calitate de evaluator:a) apreciază personalul didactic de predare, la inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice, precum și pentru acordarea gradațiilor de merit;b) coordonează elaborarea procedurilor interne prin care evaluările rezultatelor învățării conduc la revizuirea ofertei educaționale și la modificarea planului de dezvoltare;c) stabilește strategia, criteriile și instrumentele de evaluare periodică a personalului;d) coordonează proiectarea și implementarea procedurilor de autoevaluare instituțională, informează Ministerul Educației cu privire la rezultatele de excepție ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea de distincții și premii, conform prevederilor legale.4. în exercitarea funcției de ordonator de credite:a) propune consiliului de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție bugetară;b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat;c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ;e) urmărește modul de încasare a veniturilor;f) răspunde de legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare, în limita și cu destinația aprobate prin bugetul propriu;g) răspunde de integritatea și buna funcționare a bunurilor aflate în administrare;h) răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară.5. Directorul Palatului Național al Copiilor îndeplinește și următoarele atribuții:a) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune spre aprobare consiliului de administrație;b) propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a unității;c) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administrație;d) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;e) stabilește, prin decizie, componența comisiilor din cadrul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație;f) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural- artistice ale elevilor, în baza hotărârii consiliului de administrație;g) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în Palatul Național al Copiilor, și le supune spre aprobare consiliului de administrație;h) controlează calitatea procesului instructiv-educativ prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative;i) în cursul unui an școlar, directorul efectuează săptămânal asistențe la activitățile desfășurate, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru;j) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic din unitate;k) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității de învățământ;l) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale personalului didactic, precum și absențele și întârzierile personalului didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru;m) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce;n) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare;o) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea documentelor școlare; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;p) aprobă vizitarea Palatului Național al Copiilor, de către persoane din afara unității, inclusiv de către reprezentanți ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ;q) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale și sportive a unității de învățământ;r) răspunde de întocmirea corectă și la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;s) răspunde de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție și securitate în muncă, de protecție civilă și de pază contra incendiilor;t) aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare;u) răspunde de transmiterea corectă și la termen a datelor solicitate de Ministerul Educației;v) raportează Direcției generale învățământ preuniversitar, în timpul cel mai scurt, orice situație de natură să afecteze procesul instructiv-educativ sau imaginea unității;w) directorul îndeplinește și alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile. Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate de învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale. În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.
  Ministrul educației,…………………………Director,…………………..
  D. CONTRACT DE MANAGEMENT
  (Director adjunct Palatul Național al Copiilor din București)
  I. Părțile contractante:1. Domnul .........................., în calitate de ministru, reprezentând Ministerul Educației, cu sediul în București, str. G-ral Berthelot nr. 28 - 30, sectorul 1, și2. Doamna/Domnul ................, CNP ................, domiciliată în ................, str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ..., sectorul/județul ................, având cartea de identitate seria ..... nr. ...., eliberată de ................, în calitate de director adjunct la Palatul Național al Copiilor, cu sediul în București, Bd. Tineretului nr. 8 - 10, sectorul 4, tel. 021.330.0838, numit în funcție prin Ordinul ministrului educației nr. ...... din ................II. Obiectul contractului Ministerul Educației, prin ministru, încredințează directorului adjunct conducerea, îndrumarea, controlul și administrarea Palatului Național al Copiilor din București, în concordanță cu strategia și direcțiile de dezvoltare a învățământului preuniversitar, stabilite prin obiectivele reformei educaționale în plan național și local.III. Durata contractului Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii ordinului de ministru de numire în funcție.IV. Atribuțiile, drepturile și obligațiile directorului adjunct1. Atribuțiile directorului adjunct al Palatului Național al Copiilor din București sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.567/2011, cu modificările ulterioare.2. Drepturile și obligațiile generale ale directorului adjunct decurg din:– prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru;– prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin ordin de ministru;– prevederile legislației și actelor normative subsecvente Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– ordinele, instrucțiunile și precizările emise de Ministerul Educației;– hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ.3. Alte drepturi și obligații contractuale:a) aplică strategiile educaționale promovate de Ministerul Educației la Palatul Național al Copiilor din București, în concordanță cu obiectivele politicii naționale în domeniul educației;b) participă la programele de formare/perfecționare în domeniul managementului educațional;c) asigură, alături de director, calitatea educației furnizate de Palatul Național al Copiilor din București;d) îndeplinește toate atribuțiile conferite prin fișa postului, de către director, în subordinea căruia își desfășoară activitatea;e) răspunde, alături de director, de aplicarea și respectarea legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ;f) își declară averea la începutul și sfârșitul contractului;g) în perioada executării contractului beneficiază de rezervarea catedrei pe care este titular;h) beneficiază de un concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an, conform Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 4050/2021.V. Drepturile și obligațiile ministrului educației1. Să asigure directorului adjunct deplină libertate în conducerea, organizarea și coordonarea învățământului preuniversitar la nivelul Palatului Național al Copiilor din București, limitările fiind cele prevăzute de reglementările legale.2. Să asigure directorului adjunct condițiile legale pentru a-și îndeplini obligațiile cuprinse în prezentul contract.3. Cu prilejul elaborării bugetului și a rectificărilor de buget va urmări, cu prioritate, acoperirea capitolelor de venituri și cheltuieli deficitare ale unității de învățământ, inclusiv suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat.4. Răspunde de repartizarea sumelor către Palatul Național al Copiilor din București și le supune aprobării autorității deliberative.VI. Loialitate și confidențialitate Pe durata prezentului contract și încă o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de management, directorul adjunct este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor care nu sunt destinate publicității sau care sunt prezentate cu acest caracter de minister sau de autoritatea executivă a administrației publice locale. Directorului adjunct îi sunt interzise orice activități contrare politicii Ministerului Educației în domeniul educației.VII. Răspunderea părților1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.2. Directorul adjunct răspunde disciplinar și/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învățământului/unității de învățământ sau acte de gestiune defectuoasă.3. În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului, săvârșirea unor fapte de corupție sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.VIII. Suspendarea contractului1. Contractul de management poate fi suspendat în baza hotărârii consiliului de administrație al Palatului Național al Copiilor din București în cazul în care directorul adjunct a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, sau în cazul în care împotriva acestuia s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de management, precum și în cazul în care directorul adjunct este arestat la domiciliu. În cazul reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii contractului și care îi sunt aplicabile, părțile vor putea modifica contractul numai corespunzător acestora.2. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele situații:a) concediu de maternitate și/sau concediu de îngrijire a copilului;b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;c) pe perioada în care directorul adjunct se află în carantină;d) exercitarea unei funcții de îndrumare și control sau a unei funcții de conducere în sistemul de învățământ preuniversitar;e) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive ori legislative, pe toată durata mandatului;f) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;h) forță majoră;i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.IX. Modificarea contractului1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.2. Părțile vor adapta prezentul contract de management corespunzător reglementărilor legale care îi sunt aplicabile, intervenite ulterior încheierii acestuia, în mod obligatoriu.X. Încetarea contractuluiA. Prezentul contract încetează de drept, în următoarele situații:1. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia. Contractul de management nu poate fi prelungit ca urmare a suspendării, peste termenul pentru care a fost încheiat, indiferent de perioadele de suspendare ale acestuia.2. Dacă, pe perioada mandatului, directorul adjunct a obținut, în urma evaluării anuale sau în urma inspecției efectuate de inspectoratul școlar ori de către Ministerul Educației, calificativul "nesatisfăcător".3. În cazul în care persoana își pierde calitatea de cadru didactic titular.4. Prin deces.5. În cazul reorganizării administrativ-teritoriale sau al restructurării rețelei școlare prin pierderea personalității juridice a unității de învățământ.6. În cazul în care, după finalizarea concursului, se constată falsul în declarații, în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, nerespectarea condițiilor de înscriere la concurs sau celor referitoare la autenticitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs.B. Alte situații de încetare:1. Pentru nerespectarea cu vinovăție a obligațiilor contractuale, precum și pentru săvârșirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare potrivit dispozițiilor art. 280 alin. (2) lit. e) și f) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală.2. Prin denunțarea unilaterală a contractului de către directorul adjunct, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcții de conducere.3. Prin acordul părților.4. În urma punerii sub interdicție judecătorească a directorului adjunct.5. În cazul eliberării în conformitate cu dispozițiile art. 258 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.XI. Litigii Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești de contencios administrativ.XII. Dispoziții finale1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative, dacă nu contravin legislației specifice domeniului educație.2. Evaluarea activității directorului adjunct se face pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației.3. Fișa postului conține minim dispozițiile din fișa-cadru a postului, anexă la prezentul contract de management.
  Ministrul educației,…………………………Director adjunct,…………………..
   +  Anexă la Contractul de management nr. ....../.......
  FIȘA-CADRU A POSTULUI
  DIRECTOR ADJUNCT - PALATUL NAȚIONAL AL COPIILOR DIN BUCUREȘTI
  Funcția: Director adjunct Numele și prenumele: ..................................... Unitatea de învățământ: Palatul Național al Copiilor din București Studii: ........................... Anul absolvirii: ........ Specialitatea: .................... Vechime în învățământ: ............ Gradul didactic: .................. Obligația de predare: .....ore/săptămână Numire prin Ordinul ministrului educației nr. ...../...... Data numirii în funcția de conducere: ................ Vechime în funcție: ......ani Integrarea în structura organizatorică Postul imediat superior: directorul Palatului Național al Copiilor Subordonări: personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic din Palatul Național al Copiilor Relații de muncă Ierarhice: directorul Palatului Național al Copiilor Funcționale: inspectori, consilieri din cadrul Ministerului Educației cu atribuții privind activitatea extrașcolară, directori/directori adjuncți ai altor unități de învățământ De colaborare: inspectorate școlare, furnizori de educație și de formare, structuri consultative din învățământ, sindicate, organizații neguvernamentale De coordonare: șefii comisiilor de lucru și funcționale din Palatul Național al Copiilor Atribuții specifice postului1. Managementul de curriculuma) colaborează cu directorul la conceperea planului managerial propriu;b) urmărește aplicarea prevederilor din documentele de proiectare didactică specifice activității din Palatul Național al Copiilor;c) realizează, în colaborare cu directorul, proiectul de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ;d) colaborează cu directorul școlii, consiliul de administrație și consiliul profesoral la alcătuirea și promovarea ofertei educaționale pentru anul școlar următor;e) coordonează activitățile de realizare a ofertei educaționale;f) controlează calitatea procesului instructiv-educativ;g) elaborează o planificare a inspecțiilor, în concordanță cu planul managerial al unității de învățământ, astfel încât să se realizeze asistențe la ore, iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru;h) răspunde, alături de director, de respectarea normelor de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în întreaga unitate de învățământ;i) colaborează cu directorul la elaborarea materialelor de proiectare, planificare și evaluare a activității desfășurate în Palatul Național al Copiilor;j) dispune afișarea noutăților legislative la avizierul instituției;k) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activității personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic;l) monitorizează prezența personalului didactic la ore;m) răspunde, alături de director, de asigurarea desfășurării procesului instructiv-educativ;n) colaborează la elaborarea și/sau modificarea fișei postului angajaților și a fișei de evaluare anuală a personalului;o) organizează concursurile școlare care se desfășoară la Palatul Național al Copiilor;p) gestionează site-ul Palatului Național al Copiilor.2. Managementul resurselor umanea) coordonează întocmirea bazelor de date și a situațiilor statistice la nivelul Palatului Național al Copiilor;b) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în colectivul unității de învățământ;c) mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale de la nivelul unității și informează directorul de modul în care a soluționat fiecare problemă;d) consemnează, în condica de prezență, absențele și întârzierile la ore ale personalului didactic de predare, precum și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic.3. Dezvoltarea generală a unității de învățământ și relații comunitarea) informează toate categoriile și organizațiile interesate beneficiare în legătură cu oferta educațională a Palatului Național al Copiilor;b) dezvoltă, alături de directorul Palatului Național al Copiilor și de membrii consiliului de administrație, relații de parteneriat cu diverse organizații, comunitatea locală, mediul local de afaceri;c) asigură, alături de directorul Palatului Național al Copiilor și de membrii consiliului de administrație, cadrul organizatoric și facilitează relațiile de parteneriat cu părinții/familiile elevilor;d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donații, consultanță, colectare de materiale și de lansare de proiecte cu finanțare internă sau externă.4. Alte atribuțiia) înlocuiește directorul și îndeplinește atribuțiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa directorului, în baza unei decizii;b) coordonează, îndrumă și monitorizează implementarea și dezvoltarea Sistemului de control intern managerial din cadrul unității de învățământ;c) apreciază, alături de directorul unității școlare personalul didactic de predare, la inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice și acordarea gradațiilor de merit;d) răspunde în fața directorului, consiliului de administrație, consiliului profesoral, altor organe de evaluare și control pentru activitatea desfășurată conform fișei postului;e) orice alte atribuții stabilite prin fișa postului de directorul Palatului Național al Copiilor.5. Răspunderea disciplinară Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legilor în vigoare.
  Ministrul educației,Director,
  ………………………………….…………………………..
  Director adjunct,
  …………………………..
  (la 17-01-2022, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )
   +  Anexa nr. 10la metodologie
  CONTRACT DE MANAGEMENT ADMINISTRATIV-FINANCIAR
  I. Părțile contractante1. Domnul/Doamna ........................, în calitate de primar*) al municipiului/orașului/comunei ..................., ales în funcție la data de ..............., reprezentând municipiul/orașul/comuna ..................., cu sediul în str. ............... nr. .... și *) Președintele consiliului județean/Primarul de sector, în cazul unităților de învățământ special sau special integrat sau al CJRAE/CMBRAE/al centrului școlar/centrului școlar pentru educație incluzivă.2. Domnul/Doamna ......................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..................., str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. ...., ap. .... Județul/sectorul .............., cetățean român, având actul de identitate seria .... nr. ......., CNP ............., eliberat de ..............., în calitate de director la ..................., cu sediul în localitatea ................., str. ............ nr. ..., județul/sectorul ................., telefon ..............., numit în funcție prin Decizia inspectorului școlar general nr. ..../................., conform art. 258 alin. (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareII. Obiectul contractului Obiectul prezentului contract de management îl constituie organizarea, conducerea și administrarea unității de învățământ ..................., precum și gestionarea patrimoniului, conducerea executivă a gestionării patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acesteia, pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezentul contract, în scopul asigurării serviciilor educaționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.III. Durata contractului Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată de 4 ani, începând cu data emiterii de către inspectorul școlar general a deciziei de numire în funcție.IV. Atribuțiile, drepturile și obligațiile directorului1. Atribuțiile directorului unității de învățământ sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educației.2. Drepturile și obligațiile generale ale directorului decurg din:a) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației;c) actele normative elaborate de Ministerul Educației;d) dispozițiile emise de primarul municipiului/orașului/comunei/sectorului*) ......................; *) Președintele consiliului județean/Primarul de sector, în cazul unităților de învățământ special sau special integrat sau al CJRAE/CMBRAE/al centrului școlar/centrului școlar pentru educație incluzivă.e) deciziile emise de inspectorul școlar general.3. Drepturile și obligațiile directorului:a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;b) încheie și răspunde de actele juridice semnate în numele și pe seama unității de învățământ;c) semnează, dacă este cazul, parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;d) este ordonatorul de credite al unității de învățământ;e) în exercitarea funcției de ordonator de credite, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea unității și cu respectarea dispozițiilor legale;f) în calitate de ordonator de credite, directorul răspunde de:(i) elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu;(ii) urmărirea modului de realizare a veniturilor;(iii) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat;(iv) integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unității de învățământ pe care o conduce;(v) organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;(vi) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;(vii) organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;(viii) organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;(ix) alte atribuții stabilite de dispozițiile legale.g) În îndeplinirea atribuțiilor, directorul are următoarele obligații:(i) să elaboreze și să supună spre aprobare consiliului de administrație proiectul de buget al unității, întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri și cheltuieli, finanțate din bugetul local și/sau de la bugetul de stat;(ii) să transmită, în timp util, ordonatorului principal de credite proiectul de buget, însoțit de notele de fundamentare a cheltuielilor;(iii) să se încadreze în bugetul aprobat al unității de învățământ;(iv) să se preocupe de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;(v) să solicite deschiderea în timp util a creditelor bugetare, precum și suplimentarea fondurilor alocate, indiferent de sursa de finanțare, dacă au apărut cheltuieli neprevăzute la momentul elaborării proiectului de buget;(vi) să solicite suplimentarea fondurilor alocate inițial, indiferent de sursa de finanțare, cu prilejul rectificărilor bugetare, în vederea acoperirii tuturor categoriilor de venituri și de cheltuieli deficitare;(vii) să răspundă de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ;(viii) să nu angajeze cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.h) În domeniul managementului administrativ, directorul are următoarele obligații:(i) să realizeze evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;(ii) să numească comisia de inventariere, în vederea inventarierii bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unității de învățământ;(iii) să supună aprobării consiliului de administrație, la propunerea motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv, modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ și care sunt administrate de către consiliul de administrație;(iv) să supună aprobării consiliului de administrație închirierea bunurilor care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială a unităților de învățământ.V. Drepturile primarului municipiului/orașului/comunei/sectorului*) ......................1. Primarul*) are dreptul de a verifica modul de administrare a bunurilor din domeniul public al unității administrativ- teritoriale, respectiv terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ și care sunt în administrarea consiliului de administrație al unității.2. Primarul*) are dreptul de a repartiza creditele bugetare aprobate prin bugetul local pentru unitatea de învățământ și de a verifica modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul local.VI. Obligațiile primarului municipiului/orașului/comunei*) .............. *) Președintele consiliului județean/Primarul de sector, în cazul unităților de învățământ special sau special integrat sau al CJRAE/CMBRAE/al centrului școlar/centrului școlar pentru educație incluzivă.1. asigură, potrivit competențelor, condițiile necesare bunei funcționări a unității de învățământ;2. solicită, cu prilejul elaborării proiectului de buget al unității administrativ-teritoriale, directorului unității de învățământ să transmită proiectul de buget al unității, întocmit cu identificarea tuturor categoriilor de venituri și cheltuieli, finanțate din bugetul local și/sau de la bugetul de stat;3. verifică dacă proiectul de buget, transmis de unitatea de învățământ, este întocmit cu respectarea prevederilor legale în materie, iar în cazul în care se constată erori în modul de elaborare îl restituie pentru refacere;4. împreună cu consiliul local asigură condițiile și fondurile necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă și pentru asigurarea securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității;5. asigură, împreună cu consiliul local, cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea imobilelor în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ, precum și cheltuieli de natura investițiilor, potrivit dispozițiilor art. 111 alin. (2^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;6. asigură, împreună cu consiliul local, după repartizarea sumelor defalcate de la bugetul de stat și adoptarea bugetului local, deschiderea la timp a creditelor bugetare pentru unitatea de învățământ și, în limita posibilităților, suplimentarea fondurilor defalcate de la bugetul de stat, pe titluri de venituri și cheltuieli;7. asigură, împreună cu consiliul local, din veniturile proprii ale bugetului local, fonduri ca finanțare complementară, precum și ca participare la finanțarea de bază a unității de învățământ preuniversitar de stat;8. acordă granturi unității de învățământ, pe baza unei metodologii proprii, ca finanțare suplimentară, pe bază de contract încheiat între unitatea școlară și finanțator.VII. Răspunderea părților1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.2. Directorul răspunde disciplinar și/sau patrimonial pentru daunele produse prin orice act al său contrar intereselor învățământului sau prin acte de gestiune defectuoasă.3. În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului, săvârșirea unor fapte de corupție sau a unor fapte ce atentează la bunele moravuri, vor fi sesizate organele competente.VIII. Modificarea contractului Prezentul contract de management administrativ-financiar se suspendă ca urmare a suspendării contractului de management încheiat între directorul unității de învățământ și inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar ......................IX. Încetarea contractului Prezentul contract încetează:1. la data încetării contractului de management dintre director și inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar ..................2. la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;3. pentru nerespectarea cu vinovăție a obligațiilor contractuale, precum și pentru săvârșirea unei fapte de natura abaterilor disciplinare sau de natura celor care angajează răspundere patrimonială, civilă sau penală, după caz;4. prin renunțarea la contract, cu respectarea termenului de preaviz pentru funcții de conducere;5. prin acordul părților;6. în cazul reorganizării administrativ-teritoriale/restructurării rețelei școlare.X. Litigii Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești de contencios administrativ.XI. Dispoziții finale1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar în vigoare.2. Finanțarea de bază și finanțarea complementară se realizează pe baza prezentului contract de management administrativ-financiar, conform art. 106 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Primar*),Director,
  …………………………..…………………………..
  *) Președintele consiliului județean/Primarul de sector, în cazul unităților de învățământ special sau special integrat sau al CJRAE/CMBRAE/al centrului școlar/centrului școlar pentru educație incluzivă.  +  Anexă la contractul de management administrativ-financiar
  Indicatori de performanță
  1. Atingerea țintelor strategice propuse în Planul de dezvoltare instituțională/Planul de Acțiune al Școlii2. Asigurarea calității actului educațional3. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor la serviciile educaționale oferite de instituția de învățământ4. Asigurarea progresului și a performanței școlare pentru fiecare beneficiar direct5. Prevenirea abandonului școlar și a absenteismului6. Constituirea proiectului de buget al unității de învățământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicându- se sursele de finanțare7. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unității de învățământ8. Atragerea unor surse de finanțare extrabugetare și repartizarea lor conform priorităților stabilite în proiectele și programele unității de învățământ9. Repartizarea bugetului primit, conform prevederilor legale în vigoare, pe capitole și articole bugetare10. Realizarea execuției bugetare în conformitate cu reglementările legale11. Corelarea execuției bugetare cu proiectul de dezvoltare12. Evaluarea realizării planului de achiziții și al utilizării fondurilor extrabugetare13. întocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și speciale cerute de inspectoratul școlar, Ministerul Educației și autoritățile locale14. întocmirea documentelor legale privind managementul financiar15. Arhivarea și păstrarea documentelor financiare oficiale16. Asigurarea de servicii (consultanță și expertiză, baza logistică, microproducție, oferirea de spații pentru diverse activități etc.) în contrapartidă pentru organizații sau realizarea unor activități în parteneriat cu ONG-uri, care constituie surse alternative de finanțare17. Asigurarea transparenței elaborării și execuției bugetare18. Asigurarea formării specifice și a consultanței pentru personalul financiar și administrativ19. Formarea echipelor responsabile cu gestionarea resurselor financiare și a bazei materiale20. Acordul consiliului de administrație privind lista proiectelor care vor fi finanțate cu prioritate, privind dezvoltarea bazei materiale21. Identificarea nevoilor de educație ale comunității locale și a posibilităților de satisfacere în cadrul normativ existent și cu resursele disponibile, prin elaborarea curriculumului la decizia școlii (CDȘ)22. Elaborarea planurilor/programelor de dezvoltare a unității școlare de învățământ pentru satisfacerea nevoilor proprii și ale comunității locale23. Colaborarea cu autoritățile locale alese (consiliul județean, consiliul local și primăria) în ceea ce privește repartizarea și utilizarea fondurilor pentru funcționarea, întreținerea și repararea unităților școlare de învățământ24. Existența parteneriatelor cu autoritățile locale, operatorii economici, instituțiile naționale și regionale de cultură, biserica, alte instituții interesate, pentru creșterea adecvării ofertei educaționale a școlii la cererea concretă, pentru realizarea proiectelor și programelor proprii și în vederea creșterii importanței școlii25. întocmirea rapoartelor semestriale și anuale de activitate ale unității de învățământ26. Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanți ai comunității locale: membri în organele alese de conducere de la nivel local, părinți, oameni de afaceri, reprezentanți ai bisericii și ai organizațiilor culturale etc., în vederea adecvării ofertei educaționale a unității de învățământ la specificul comunitar.
  (la 17-01-2022, Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )
   +  Anexa nr. 11la metodologie
  DECLARAȚIE
  Subsemnata/Subsemnatul, ............................................, având funcția de ................................. la ........................................., posesoare/posesor a/al CI seria .... nr. .............., eliberată de ................ la data de .............., în calitate de președinte/ membru/secretar/observator în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea iunie-octombrie 2022, declar pe propria răspundere că nu am în rândul candidaților soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ori relații conflictuale cu vreun candidat.Declar, de asemenea, că am luat cunoștință și îmi asum responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și a procedurilor specifice, iar în cazul nerespectării acestora voi suporta consecințele potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  Data
  .............................
  Semnătura
  .............................
  (la 24-06-2022, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.098 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 24 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 12la metodologie
  Bibliografie pentru concursul pentru ocuparea
  funcțiilor de director și director adjunct din unitățile
  de învățământ preuniversitar de stat
  1. Bush, T. (2015) Leadership si management educațional. Teorii si practici actuale. Iași: Ed. Polirom.• Capitolele 1,2,3,4,8.
  2. Hattie, J. (2014). învățarea vizibilă. București: Editura Trei.• Capitolul 9
  3. Senge, P. (Coord). 2016. Scoli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație. București, Editura Trei• Capitolele VIII.1, IX, XII, XIII.1
  4. Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs• Titlurile I, II, IV (Capitolul I), VI, VII
  5. Statutul elevului aprobat prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs
  6. - regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs
  7. Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, document aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național• Partea 1, Capitolele 2,4• Partea a 2-a: Capitolele 6,7,10
  (la 17-01-2022, Anexa nr. 12 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 17 ianuarie 2022 )
  ------