NORME din 7 ianuarie 2008privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2008  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 3 din 7 ianuarie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 34 din 16 ianuarie 2008.
   +  Capitolul I Atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere  +  Articolul 1Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Conducătorul auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere trebuie să dețină certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunoștințelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport rutier de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere.  +  Articolul 3(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere este eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agențiile teritoriale.(2) Modelul și conținutul certificatelor de atestare a pregătirii profesionale sunt prevăzute în anexele nr. 1a) și 1b) la prezentele norme.(3) Certificatele de atestare a pregătirii profesionale, specifice fiecărui tip de transport, se obțin în urma promovării unui examen pe bază de test-grilă organizat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., care va desemna comisia de examinare.  +  Articolul 4Pentru susținerea testului-grilă, candidații trebuie să prezinte la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R. din județul pe a cărui rază se desfășoară examenul documentele prevăzute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Pregătirea profesională va fi asigurată de către o unitate de școlarizare a conducătorilor auto autorizată.(2) Cursurile de pregătire profesională prevăzute la art. 27 din Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să asigure candidaților cunoștințele necesare referitoare la reglementările specifice în vigoare, precum și la practicarea activității de transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere.(3) Programele de școlarizare vor fi astfel întocmite încât să poată răspunde tematicii prevăzute în anexele nr. 2a) și 2b) la prezentele norme și vor fi avizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(4) Cursurile de pregătire profesională în vederea atestării conducătorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere au durata de 30 de ore.  +  Articolul 6Pentru înscrierea la cursurile de pregătire profesională a conducătorilor auto, solicitanții vor prezenta documentele prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Testul pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale constă într-o probă scrisă tip grilă, cu 20 de întrebări.(2) Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la 70% din numărul total de întrebări cuprinse în testul-grilă.(3) Rezultatul testării va fi comunicat candidaților în aceeași zi, iar eventualele contestații vor fi depuse în termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autorității Rutiere Române - A.R.R.(4) Conducătorul auto care nu a promovat testul-grilă are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în condițiile prezentării dovezii plății în contul agenției Autorității Rutiere Române - A.R.R. a taxei privind testarea.(5) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.(6) Documentele prevăzute la art. 6 împreună cu catalogul cursului și cu situația conducătorilor auto examinați se păstrează de școala de conducători auto sau de centrul de pregătire profesională unde s-a desfășurat cursul de pregătire profesională, o perioadă de 10 ani.(7) Conducătorului auto care a promovat testul-grilă i se eliberează o adeverință care atestă promovarea examenului, valabilă până la eliberarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, dar nu mai mult de 30 de zile.  +  Articolul 8(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale, în cazul transportului de persoane în regim de taxi sau transportului în regim de închiriere, se eliberează pentru o perioadă nedeterminată.(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condițiile vizării sale la 5 ani și conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru transportul public de persoane și deține permis de conducere corespunzător.(3) Vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se efectuează în urma promovării de către solicitant a testului tip grilă prevăzut la art. 3 alin. (3).(4) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil pe teritoriul României.  +  Articolul 9Certificatele de atestare a pregătirii profesionale a taximetriștilor valabile la data de 6 august 2007 vor fi preschimbate gratuit de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agențiile teritoriale, cu certificate de atestare a pregătirii profesionale a taximetriștilor prevăzute în prezentele norme.  +  Capitolul II Agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi  +  Articolul 10(1) Agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi se realizează la cerere, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare RAR, prin reprezentanțele sale teritoriale.(2) Se agrează pentru transportul de persoane în regim de taxi numai autoturisme dotate cu portiere de acces și de evacuare în dreptul fiecărei banchete sau fiecărui scaun pentru clienți, după caz, cu spațiu corespunzător transportului bagajelor de mână, și care nu pot transporta mai mult de 4 persoane, în afara conducătorului auto.(3) Se agrează pentru transportul de mărfuri în regim de taxi numai autoutilitare a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3,5 tone.(4) Pentru autovehiculele menționate la alin. (2) și (3), care corespund condițiilor prevăzute în prezentele norme RAR eliberează contra cost certificatul de agreare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme. Acest document se eliberează pentru o perioadă de 10 ani și este valabil numai prin vizarea sa anuală.  +  Articolul 11Pentru autoturismul care efectuează transport de persoane în regim de taxi, certificatul de agreare se eliberează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) are inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;b) este dotat cu aparat de taxat în stare de funcționare, care corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;c) este dotat legal cu stație radio de emisie-recepție, în cazul taxiurilor autorizate pentru localitățile în care există servicii de dispecerat, sau cu telefon mobil, în cazul taxiurilor autorizate pentru celelalte localități;d) este dotat cu lampă taxi în stare de funcționare, conform prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, omologată de RAR;e) are linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamurilor, marcată pe părțile laterale de o bandă dublă de carouri tip șah având culori alternative alb și negru, de dimensiuni 3 x 3 cm, pe o lungime egală cel puțin cu lățimea portierelor;f) caroseria are culoarea galbenă, în totalitate sau cel puțin începând cu partea de deasupra benzii duble tip șah, dacă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, nu s-a stabilit o altă culoare;g) are aplicat pe fiecare portieră din spate câte un ecuson care conține următoarele elemente:– localitatea de autorizare;– tipul transportului, respectiv: TAXI;– termenul de valabilitate a autorizației taxi sau a copiei conforme, după caz;– numărul de ordine al autorizației taxi sau al copiei conforme, după caz;– numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care s-a eliberat autorizația taxi sau copia conformă, după caz.Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoturismului;h) are înscrise pe portierele din față valorile tarifelor de distanță (lei/km) practicate pe timp de zi și pe timp de noapte, modelele și dimensiunile acestor inscripționări fiind stabilite prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București;i) are afișată în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizației taxi și tarifele de distanță, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila primăriei localității de autorizare, precum și un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto. Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoturismului;j) toate geamurile respectă prevederile Regulamentului nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea materialelor pentru geamurile din sticlă securizată și instalarea acestora pe vehicule. (la 24-06-2022, Litera j) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.097 din 17 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 12Pentru autoutilitara care efectuează transport de mărfuri în regim de taxi, certificatul de agreare se eliberează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) are inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;b) este dotată cu aparat de taxat în stare de funcționare, care corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare;c) este dotată cu lampă taxi în stare de funcționare, conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, omologată de RAR;d) are linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamurilor, marcată pe părțile laterale de o bandă dublă de carouri tip șah având culori alternative alb și negru, de dimensiuni 5 x 5 cm, pe o lungime egală cel puțin cu lățimea portierelor;e) caroseria are culoarea galbenă, în totalitate sau cel puțin începând cu partea de deasupra benzii duble tip șah, dacă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, nu s-a stabilit o altă culoare;f) are aplicat pe portierele cabinei câte un ecuson care conține următoarele elemente:– localitatea de autorizare;– tipul transportului, respectiv: TAXI;– termenul de valabilitate a autorizației taxi sau a copiei conforme, după caz;– numărul de ordine al autorizației taxi sau al copiei conforme, după caz;– numărul de înmatriculare al autoutilitarei pentru care s-a eliberat autorizația taxi sau copia conformă, după caz.Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoutilitarei;g) are înscrise pe portierele cabinei valorile tarifelor de distanță (lei/km) practicate pe timp de zi și pe timp de noapte, modelele și dimensiunile acestor inscripționări fiind stabilite prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București;h) are afișată în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizației taxi și tarifele de distanță, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila primăriei localității de autorizare, precum și un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto. Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoutilitarei;i) toate geamurile respectă prevederile Regulamentului nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea materialelor pentru geamurile din sticlă securizată și instalarea acestora pe vehicule. (la 24-06-2022, Litera i) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.097 din 17 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 13Certificatul de agreare conține și informații privind dotările care se referă la gradul de confort și de protecție conferit de autovehicul, prevăzute în Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) volumul portbagajului util exprimat în dmc (numai pentru autoturisme);b) existența instalației pentru aer condiționat;c) numărul airbag-urilor pentru pasageri cu care este dotat autovehiculul;d) existența dispozitivului GPS de monitorizare;e) existența dispozitivului fix de înregistrare a precizărilor făcute de client;f) existența peretelui despărțitor dintre conducătorul auto și clienți;g) existența dispozitivului de plată prin intermediul cardului bancar.  +  Articolul 14Vizarea anuală a certificatului de agreare se efectuează de RAR numai dacă autovehiculele respectă integral condițiile de agreare prevăzute în prezentele norme.  +  Articolul 15(1) În cazul primei agreări pentru transportul în regim de taxi a unui autoturism care are inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate, RAR va limita valabilitatea acesteia la o perioadă de 6 luni, respectiv un an pentru autoturismele noi, fără a se depăși termenul inițial de valabilitate. Limitarea se va face fără verificarea condițiilor tehnice pe baza cărora s-a acordat inspecția curentă și va fi materializată prin completarea următoarei rubrici din anexa la certificatul de înmatriculare cu noul termen de valabilitate, precizându-se inclusiv textul "ITP TAXI".(2) În cazul în care autovehiculul nu are inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate, cu ocazia vizării anuale a certificatului de agreare, RAR va efectua și inspecția tehnică periodică.  +  Articolul 16(1) În cazul autovehiculelor care dețin certificat de agreare conform vechiului model, în termen de valabilitate, RAR îl va preschimba cu unul conform noului model, la cerere. Noul certificat de agreare va avea valabilitatea de 10 ani, în condițiile vizării sale anuale.(2) Certificatele de agreare valabile la data intrării în vigoare a prezentelor norme și pentru care nu se solicită preschimbare își prelungesc automat valabilitatea pentru o perioadă de 10 ani de la data emiterii lor, cu condiția vizării anuale.(3) Preschimbarea certificatului de agreare prevăzută la alin. (1) se va realiza în condițiile efectuării tuturor operațiunilor prevăzute de prezentele norme.  +  Articolul 17RAR poate emite un duplicat al unui certificat de agreare, utilizând înregistrările din sistemul informatic propriu, pe baza declarației deținătorului vehiculului privind justificarea solicitării (pierdere, furt, distrugere). Duplicatul va avea același termen de valabilitate ca și certificatul de agreare pe care îl înlocuiește.  +  Articolul 18Același autovehicul nu poate fi autorizat în aceeași perioadă ca autovehicul destinat transportului în regim de taxi, transportului în regim de închiriere sau ca autovehicul pentru școală (destinat instruirii practice în conducerea auto).  +  ANEXA nr. 1a)la norme - matcă - ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ROMÂNIA │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ │ - Autoritatea Rutieră Română - │ │ │ │ CERTIFICAT PROFESIONAL │ │ pentru conducătorii auto care efectuează │ │ transport rutier în regim de taxi │ │ │ │ │ │ Numele ............................................ │ │ Prenumele ......................................... │ │ Data și locul nașterii ............................ │ │ CNP ............................................... │ │ │ │ "Sunt de acord ca datele personale cuprinse în │ │ prezentul document să fie prelucrate și să între │ │ în baza de date a Autorității Rutiere Române - A.R.R., │ │ care se obligă să respecte drepturile prevăzute de │Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările │ │ ulterioare." │ │ │ │ Semnătura ...................... │ │ Seria CPTx │ │ │ │ Data eliberării: ............ │ │ Nr. ............... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ - față - ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ROMÂNIA ┌──────┐ │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ │ │ │ Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. │ FOTO │ │ │ │ │ │ │ CERTIFICAT PROFESIONAL │ │ │ │ pentru conducătorii auto care efectuează └──────┘ │ │ transport rutier în regim de taxi │ │ │ │ │ │ Numele ............................................ │ │ Prenumele ......................................... │ │ Data și locul nașterii ............................ │ │ ................................................... │ │ CNP ............................................... │ │ │ │ │ │ DIRECTOR GENERAL │ │ Seria CPTx │ │ │ │ Data eliberării: .......... │ │ Nr. ............... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ - verso - ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Se certifică prin prezentul certificat că titularul a făcut │ │ dovada pregătirii sale profesionale, potrivit prevederilor │Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și │ │ în regim de închiriere, cu modificările și completările │ │ ulterioare. │ │ │ │ │ │ Valabil până la: Valabil până la: │ │ ................... ................... │ │ │ │ Valabil până la: Valabil până la: │ │ ................... ................... │ │ │ │ Valabil până la: Valabil până la: │ │ ................... ................... │ │ │ │ "Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelucrează date cu │ │ caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor sale │ │ legale; conform Legii nr. 677/2001, cu modificările și │ │ completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces de │ │ intervenție asupra datelor și de opoziție, iar o dată pe an,│ │ la cerere și în mod gratuit, vă puteți adresa Autorității │ │ Rutiere Române - A.R.R printr-o cerere scrisă, semnată și │ │ datată, solicitând confirmarea faptului că datele care vă │ │ privesc sunt sau nu prelucrate. │ │ Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate." │ │ │ │ Seria CPTx Nr. .............. │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  ANEXA nr. 1b)la norme - matcă - ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ROMÂNIA │ │ │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ │ - Autoritatea Rutieră Română - │ │ │ │ CERTIFICAT PROFESIONAL │ │ pentru conducătorii auto care efectuează │ │ transport rutier în regim de închiriere │ │ │ │ │ │ Numele ............................................ │ │ Prenumele ......................................... │ │ Data și locul nașterii ............................ │ │ CNP ............................................... │ │ │ │ "Sunt de acord ca datele personale cuprinse în │ │ prezentul document să fie prelucrate și să între │ │ în baza de date a Autorității Rutiere Române - A.R.R., │ │ care se obligă să respecte drepturile prevăzute de │Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările │ │ ulterioare." │ │ │ │ Semnătura ...................... │ │ │ │ Seria CPTi │ │ │ │ Data eliberării: ............ │ │ Nr. ............... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ - față - ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ROMÂNIA │ │ ┌──────┐ │ │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │ │ │ │ Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. │ FOTO │ │ │ │ │ │ │ CERTIFICAT PROFESIONAL │ │ │ │ pentru conducătorii auto care efectuează └──────┘ │ │ transport rutier în regim de închiriere │ │ │ │ │ │ Numele ............................................ │ │ Prenumele ......................................... │ │ Data și locul nașterii ............................ │ │ ................................................... │ │ CNP ............................................... │ │ │ │ │ │ DIRECTOR GENERAL │ │ Seria CPTi │ │ │ │ Data eliberării: .......... │ │ Nr. ............... │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ - verso - ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Se certifică prin prezentul certificat că titularul a făcut │ │ dovada pregătirii sale profesionale, potrivit prevederilor │Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și │ │ în regim de închiriere, cu modificările și completările │ │ ulterioare. │ │ │ │ │ │ Valabil până la: Valabil până la: │ │ ................... ................... │ │ │ │ Valabil până la: Valabil până la: │ │ ................... ................... │ │ │ │ Valabil până la: Valabil până la: │ │ ................... ................... │ │ │ │ "Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelucrează date cu │ │ caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor sale │ │ legale; conform Legii nr. 677/2001, cu modificările și │ │ completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces de │ │ intervenție asupra datelor și de opoziție, iar o dată pe an,│ │ la cerere și în mod gratuit, vă puteți adresa Autorității │ │ Rutiere Române - A.R.R printr-o cerere scrisă, semnată și │ │ datată, solicitând confirmarea faptului că datele care vă │ │ privesc sunt sau nu prelucrate. │ │ Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate." │ │ │ │ Seria CPTx Nr. .............. │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  ANEXA nr. 2a)la norme
  TEMATICA
  de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule
  care efectuează transport rutier în regim de taxi

  Plan de învățământ
  pentru cursul de pregătire profesională a conducătorilor
  de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de taxi
  Nr. crt.Conținutul tematicNr. de ore
  1.Legislația profesională, socială și fiscală5
  2.Servirea clienților3
  3.Practica serviciilor de taximetrie10
  4.Conducerea autovehiculului și siguranța rutieră7
  5.Securitatea autovehiculului și a pasagerilor5
  6.Limba străină (opțional)4
  A. Programa analitică pentru disciplina: Legislația profesională, socială și fiscalăDurata: oreI. Legislația specifică (Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare)1. Nota introductivă2. Transportul în regim de taxi:a) autorizarea și efectuarea transportului;b) atestarea profesională a taximetriștilor;c) autovehiculele taxi;d) aparatul de taxat;e) tarifele privind transportul în regim de taxi;f) obligațiile operatorului de transport, ale taximetristului și ale clientului;g) sancțiunile și contravențiile;h) atribuțiile autorităților cu privire la desfășurarea transportului în regim de taxi.3. Legislația în vigoare referitoare la utilizarea stațiilor de emisie-recepție (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuala a conformității acestora, republicată).II. Legislația socială1. Nota introductivă2. Contractul individual de muncă:a) clauzele generale și specifice;b) drepturile și obligațiile angajatului;c) suspendarea și încetarea contractului;d) concedierea și demisia;e) variantele de contract individual de muncă;f) timpul de lucru și munca suplimentară;g) concediul de odihnă și concediul de formare profesională;h) salarizarea;i) sancțiunile disciplinare.3. Contractul colectiv de muncă. Clauzele acestuia4. Standardul ocupațional (Cartea taximetristului). Principalele prevederi.III. Legislația fiscală1. Nota introductivă2. Taxe și impozite, reglementări în activitatea de taximetrie:a) aplicarea TVA;b) taxa pe autovehicul;c) taxe de trecere și de utilizare a infrastructurii;d) impozitele pe venit;e) regimul asigurărilor;f) stabilirea tarifului în taximetrie, cheltuieli fixe și variabile;g) contract de închiriere a autovehiculelor.B. Programa analitică pentru disciplina: Servirea cliențilorDurata: oreCerințele operatorului de transport taxi1. Politica firmei privind relațiile cu clienții:a) regulamentul de ordine interioară;b) ținuta vestimentară și igiena corporală;c) profilul moral și codul bunelor maniere;d) tipurile de nevoi speciale ale clientului;e) rezolvarea situațiilor conflictuale și a reclamațiilor;f) avantajele oferite clientului.2. Comportamentul față de clienți:a) obligații ale conducătorului auto;b) obligații ale clienților.C. Programa analitică pentru disciplina: Practica serviciilor de taximetrieDurata: oreI. Aspecte specifice1. Funcționarea și utilizarea aparatului de taxat și a stației radio de emisie-recepție2. Întocmirea și păstrarea documentelor:a) documentele care trebuie să se găsească în mod obligatoriu la bordul vehiculului;b) completarea foii de parcurs;c) asigurarea cu accesorii;d) documentele cu care se încheie ziua de lucru.II. Topografia locală1. Arterele principale2. Drumuri cu sens unic și intersecții de circulație dirijate3. Împărțirea zonală4. Principalele localități limitrofe5. Amplasarea instituțiilor importante6. Citirea hărților și a ghidurilorIII. Informații turisticeCunoștințe referitoare la tipurile de informații solicitate de clienți:a) informații generale;b) istoria orașului;c) edificii istorice și moderne importante;d) divertisment.IV. Aspecte practice1. Comunicarea cu firma2. Abilități de conversație cu clienții3. Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al taximetristului:a) simularea unei curse;b) simularea unui control.D. Programa analitică pentru disciplina: Conducerea autovehiculului și siguranța rutierăDurata: oreI. Cunoștințe despre vehicul1. Cunoștințe despre exploatarea autovehiculului2. Verificarea tehnică zilnică3. Primirea și predarea zilnică a autovehiculului.II. Îndrumări privind conducerea vehiculului1. Conducerea defensivă specifică activității de taximetrie:a) noțiuni introductive;b) factorii conducerii defensive;c) măsuri pentru conducerea în siguranță;d) măsuri pentru evitarea unui accident.2. Factorii care influențează starea fizică și psihică a conducătorului auto3. Conducerea defensivă în diverse situații:a) pe timp de noapte;b) pe timp de ceață;c) pe timp de ploaie;d) pe timp de iarnă;e) pe timp de vară;f) pe timp de primăvară și toamnă;g) în mediul urban;h) în mediul rural;i) pe poduri, sub poduri, tunele și pasaje rutiere;j) la depășire;k) la acordarea priorității;l) în coliziuni.4. Controlul derapajului:a) în linie dreaptă;b) în viraje.5. Frânarea uniformă6. Incendiul la autovehiculIII. Accidentul rutier1. Formularul de consemnare a datelor2. Utilizarea diverselor date:a) completarea constatării de accident;b) cauzele accidentului;c) implicarea șoferului/vehiculului.3. Obligațiile șoferului implicat într-un eveniment rutier4. Obligațiile șoferului care ajunge la locul unui accident5. Evenimentul rutier fără persoane accidentate6. Măsuri în cazul unui accident:– primul ajutor:● măsuri generale;● măsuri conforme cu instructajul special efectuat în firmă.IV. Siguranța rutieră1. Circulația rutieră: principalele reguli și abateri2. Aspecte generale și specifice3. Infracțiuni care atrag anularea permisului de conducere4. Breviarul sancțiunilor contravenționale și punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioareE. Programa analitică pentru disciplina Securitatea autovehiculului și a pasagerilorDurata: ore1. Statistici referitoare la violența în taximetrie2. Riscuri diverse:a) clientul dificil;b) clientul neplătitor;c) hărțuirea sexuală;d) furtul de obiecte din vehicul;e) furtul vehiculului.3. Furtul cu violență și amenințări:a) consecințe posibile;b) profilul autorului;c) armele folosite;d) măsuri adoptate pentru evitarea atacului;e) cauzele care influențează riscul unui atac;f) desfășurarea unui furt armat.4. Prevenirea unui furt armat:a) scopul prevenirii;b) recunoașterea furtului armat;c) observarea și vigilența;d) limitarea informațiilor.5. Măsuri preventive generale de securitate6. Măsuri preventive specifice de securitate:a) înainte de plecarea în cursă;b) în timpul cursei;c) după cursă.7. Măsuri preventive specifice de securitate în cazul unui furt armat:a) în timpul atacului;b) după atac.8. Consecințele psihice ale agresiunii9. Considerații generale
   +  ANEXA nr. 2b)la norme
  TEMATICA
  de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule
  care efectuează transport rutier în regim de închiriere

  Plan de învățământ
  pentru cursul de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule
  care efectuează transport rutier în regim de închiriere
  Nr. crt.Conținutul tematicNr. de ore
  1.Legislația profesională, socială și fiscală5
  2.Servirea clienților3
  3.Practica serviciilor de transport în regim de închiriere10
  4.Conducerea autovehiculului și siguranța rutieră7
  5.Securitatea autovehiculului și a pasagerilor5
  6.Limba străină (opțional)4
  A. Programa analitică pentru disciplina Legislația profesională, socială și fiscalăDurata: oreI. Legislația specifică (Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare)1. Nota introductivă2. Transportul în regim de închiriere:a) autorizarea și efectuarea transportului;b) atestarea profesională;c) autovehiculele utilizate la transportul în regim de închiriere;d) obligațiile operatorului de transport, ale conducătorului auto și ale clientului;e) sancțiuni și contravenții;f) atribuțiile autorităților cu privire la desfășurarea transportului în regim de închiriere.II. Legislația socială1. Nota introductivă2. Contractul individual de muncă:a) clauze generale și specifice;b) drepturile și obligațiile angajatului;c) suspendarea și încetarea contractului;d) concedierea și demisia;e) variantele de contract individual de muncă;f) timpul de lucru și munca suplimentară;g) concediul de odihnă și concediul de formare profesională;h) salarizarea;i) sancțiunile disciplinare.3. Contractul colectiv de muncă. Clauzele acestuia4. Standardul ocupațional. Principalele prevederi.III. Legislația fiscală1. Nota introductivă2. Taxe și impozite, reglementări în activitatea de transport în regim de închiriere:a) aplicarea TVA;b) taxa pe autovehicul;c) taxele de trecere și de utilizare a infrastructurii;d) impozitele pe venit;e) regimul asigurărilor;f) contract de închiriere a autovehiculelor.B. Programa analitică pentru disciplina Servirea cliențilorDurata: oreCerințele operatorului de transport1. Politica firmei privind relațiile cu clienții:a) regulamentul de ordine interioară;b) ținuta vestimentară și igiena corporală;c) profilul moral și codul bunelor maniere;d) tipurile de nevoi speciale ale clientului;e) rezolvarea situațiilor conflictuale și a reclamațiilor;f) avantajele oferite clientului.2. Comportamentul față de clienți:a) obligații ale conducătorului auto;b) obligații ale clienților.C. Programa analitică pentru disciplina Practica serviciilor de transport în regim de închiriereDurata: oreI. Aspecte specifice1. Întocmirea și păstrarea documentelor:a) documentele care trebuie să se găsească în mod obligatoriu la bordul vehiculului;b) completarea documentelor de transport;c) asigurarea cu accesorii;d) documentele cu care se încheie ziua de lucru.II. Topografia locală1. Arterele principale2. Drumuri cu sens unic și intersecții de circulație dirijate3. Împărțirea zonală4. Principalele localități limitrofe5. Amplasarea instituțiilor importante6. Citirea hărților și a ghidurilorIII. Informații turistice1. Cunoștințe referitoare la tipurile de informații solicitate de clienți:a) informații generale;b) istoria orașului;c) edificii istorice și moderne importante;d) divertisment.IV. Aspecte practice1. Comunicarea cu firma2. Abilități de conversație cu clienții3. Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al conducătorului auto:a) simularea unei curse;b) simularea unui control.D. Programa analitică pentru disciplina Conducerea autovehiculului și siguranța rutierăDurata: oreI. Cunoștințe despre vehicul1. Cunoștințe despre exploatarea autovehiculului2. Verificarea tehnică zilnică3. Primirea și predarea autovehicululuiII. Îndrumări privind conducerea vehiculului1. Conducerea defensivă:a) noțiuni introductive;b) factorii conducerii defensive;c) măsuri pentru conducerea în siguranță;d) măsuri pentru evitarea unui accident.2. Factorii care influențează starea fizica și psihică a conducătorului auto3. Conducerea defensivă în diverse situații:a) pe timp de noapte;b) pe timp de ceață;c) pe timp de ploaie;d) pe timp de iarnă;e) pe timp de vară;f) pe timp de primăvară și toamnă;g) în mediul urban;h) în mediul rural;i) pe poduri, sub poduri, tunele și pasaje rutiere;j) la depășire;k) la acordarea priorității;l) în coliziuni.4. Controlul derapajului:a) în linie dreaptă;b) în viraje.5. Frânarea uniformă6. Incendiul la autovehiculIII. Accidentul rutier1. Formularul de consemnare a datelor2. Utilizarea diverselor date:a) completarea constatării de accident;b) cauzele accidentului;c) implicarea șoferului/vehiculului.3. Obligațiile șoferului implicat într-un eveniment rutier4. Obligațiile șoferului care ajunge la locul unui accident5. Evenimentul rutier fără persoane accidentate6. Măsuri în cazul unui accident:– primul ajutor:● măsuri generale;● măsuri conforme cu instructajul special efectuat în firmă.IV. Siguranța rutieră1. Circulația rutieră: principalele reguli și abateri2. Aspecte generale și specifice3. Infracțiuni care atrag anularea permisului de conducere4. Breviarul sancțiunilor contravenționale și punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioareE. Programa analitică pentru disciplina Securitatea autovehiculului și a pasagerilorDurata: ore1. Statistici referitoare la violența în trafic2. Riscuri diverse:a) clientul dificil;b) clientul neplătitor;c) hărțuirea sexuală;d) furtul de obiecte din vehicul;e) furtul vehiculului.3. Furtul cu violență și amenințări:a) consecințele posibile;b) profilul autorului;c) armele folosite;d) măsurile adoptate pentru evitarea atacului;e) cauzele care influențează riscul unui atac;f) desfășurarea unui furt armat.4. Prevenirea unui furt armat:a) scopul prevenirii;b) recunoașterea furtului armat;c) observarea și vigilența;d) limitarea informațiilor.5. Măsuri preventive generale de securitate6. Măsuri preventive specifice de securitate:a) înainte de plecarea în cursă;b) în timpul cursei;c) după cursă.7. Măsuri preventive specifice de securitate în cazul unui furt armat:a) în timpul atacului;b) după atac.8. Consecințele psihice ale agresiunii9. Considerații generale
   +  ANEXA nr. 3la norme REGISTRUL AUTO ROMÂN SERIA NR.
  CERTIFICAT DE AGREARE
  pentru autovehicule care efectuează transport în regim de taxi
  Autovehiculul definit mai jos îndeplinește prevederile stabilite de Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare
  (față)
  Categorie
  Marcă / Tip
  Număr de identificare
  Culoare
  Carte de identitate
  Număr de înregistrare
  Data emiterii
  Data expirării
  Observații

  Dotări autovehicul
  Volum portbagaj util autoturism (dmc)
  Existență instalație pentru aer condiționat
  Număr airbag-uri pentru pasageri
  Existență dispozitiv GPS de monitorizare
  Existență dispozitiv fix de înregistrare
  Existență perete despărțitor conducător auto - clienți
  Existență dispozitiv pentru plata cu cardul

  Reprezentant RAR,
  ................ ( ștampilă )
  L.S.

  (verso)
  Prelungiri de valabilitate
  1 Nr. înreg. / Data Reprezentant RAR Expiră la L.S.
  2 Nr. înreg. / Data Reprezentant RAR Expiră la L.S.
  3 Nr. înreg. / Data Reprezentant RAR Expiră la L.S.
  4 Nr. înreg. / Data Reprezentant RAR Expiră la L.S.
  5 Nr. înreg. / Data Reprezentant RAR Expiră la L.S.
  6 Nr. înreg. / Data Reprezentant RAR Expiră la L.S.
  7 Nr. înreg. / Data Reprezentant RAR Expiră la L.S.
  8 Nr. înreg. / Data Reprezentant RAR Expiră la L.S.
  9 Nr. înreg. / Data Reprezentant RAR Expiră la L.S.
  -----