ORDIN nr. 587 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 8 februarie 2016



  Având în vedere prevederile art. 101, art. 105 și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare: a) 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, prevăzut în anexa nr. 1;b) 710 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r, prevăzut în anexa nr. 2.(2) Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3.(3) Se aprobă Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 3^1. (la 18-05-2018, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.203 din 10 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 mai 2018 )  +  Articolul 2(1) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 4.(2) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 6. (la 28-12-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.781 din 22 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017 )  +  Articolul 4Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se utilizează pentru declararea impozitelor și taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2016, prevăzute în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3, 3^1, 4-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 18-05-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.203 din 10 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 mai 2018 )  +  Articolul 6Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mihai Gogancea-Vătășoiu
  București, 1 februarie 2016.Nr. 587.  +  Anexa nr. 1 (la 23-02-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 )  +  Anexa nr. 2 (la 23-02-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 )  +  Anexa nr. 3
  Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscale Temeiul legal
  1. Plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de instituții de credit, persoane juridice române, și de sucursalele din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2. Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1, precum și de persoane juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene art. 13 și 41 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  3. Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la pct. 1 art. 13 alin. (1) lit. b), c) și d), art. 38, 41, art. 233 alin. (4) și art. 234 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  4.Impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  5.Impozit pe veniturile microîntreprinderilor art. 47 și 56 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  6.Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  7.Impozit pe veniturile din dobânzi art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  8.Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice art. 97 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  9.Impozit pe veniturile din premii art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  10. Impozit pe veniturile din jocuri de noroc art. 110 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  11.Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  12.Impozit pe veniturile din alte surse art. 114, 115 și 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  13.Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. a), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  14.Impozit pe veniturile din dobânzi obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. b) și c), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  15. Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. d) și e), art. 224, 233 și 234 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  16.Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. f) și g), art. 224, art. 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  17.Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment art. 223 alin. (1) lit. h), art. 224, 227, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  18.Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române art. 223 alin. (1) lit. j), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  19.Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. i), k) și l), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  20.Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România art. 223 alin. (1) lit. m), art. 224, 233 și 234 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  21.Eliminat
  22.Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente art. 223 alin. (1) lit. o), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  23.Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident art. 223 alin. (1) lit. p), art. 224 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
  24.Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  25.Taxa pe activitatea de prospecțiune, explorare, exploatare a resurselor minerale Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
  26. Redevențe miniere Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare
  27.Redevențe petroliere Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare
  28.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeOrdonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
  29.Dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
  30.Accize pentru bere art. 346 și 349 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  31.Accize pentru vinuri liniștite art. 346 și art. 350 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  32.Accize pentru vinuri spumoase art. 346 și art. 350 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  33.Accize pentru băuturi fermentate liniștite, altele decât bere și vinuri art. 346 și art. 351 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  34.Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere și vinuri art. 346 și art. 351 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  35.Accize pentru produse intermediare art. 346 și 352 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  36.Accize pentru alcool etilic art. 346 și 353 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  37.Accize pentru țigarete art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  38.Accize pentru țigări și țigări de foi art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  39.Accize pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  40. Accize pentru alte tutunuri de fumat art. 346 și art. 354 alin. (1) lit. c) pct. 2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  41.Accize pentru benzină cu plumb art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  42.Accize pentru benzină fără plumb art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  43. Accize pentru motorină art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  44.Accize pentru kerosen art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  45.Accize pentru gaz petrolier lichefiat art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  46.Accize pentru gaz natural art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  47.Accize pentru păcură art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  48.Accize pentru cărbune și cocs art. 346 și art. 355 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  49.Accize pentru energie electrică art. 346 și 358 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  50.Accize pentru produse din tutun încălzit art. 439 alin. (2) lit. a) și 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  51.Accize pentru lichidele cu conținut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic tip Țigareta electronică art. 439 alin. (2) lit. b) și 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  52.Eliminată.
  53.Eliminată.
  54.Eliminată.
  55.Eliminată.
  56.Eliminată.
  57. Contribuție trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015
  58.Contribuție trimestrială datorată pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare
  59.Contribuție datorată pentru volume de medicamente consumate care depășesc volumele stabilite prin contracte art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare
  60.Redevențe rezultate din contractele de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinațieagricolă Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
  61.Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare
  62.Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013,cu modificările ulterioare
  63.Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare
  64.Abrogată
  65.Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  66.Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc art. 14 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. b) și c) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
  67.Taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc art. 14 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. b) și c) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
  68.Taxa de acces pentru jocurile de noroc art. 13 alin. (4) și art. 14 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
  69. Contribuție individuală la bugetul de stat art. 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare
  70.Taxa de viciu pct. 3 lit. C din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
  71.Taxa pentru videoloterie pct. 3 lit. A din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; art. 13 alin. (3) din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016
  72.Impozit specific unor activități art. 1 și 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
  73.Abrogată.
  74.Impozit asupra veniturilor suplimentare offshoreLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
  75.Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosințăLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
  76.Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecereLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore“
  77.Taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
  78.Abrogată
  79.Plăți anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareart. 68^2, art. 115 alin. (1^2) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  80.Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electricăOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare
  81.Redevență obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioareHotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
  82.Redevență obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolăOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioareHotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase
  83Impozit pe profit datorat în conformitate cu prevederile art. 40^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  84Taxă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român Legea nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 20^2 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
  85Taxă datorată Comitetului Național ParalimpicLegea nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 20^2 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
  (la 24-06-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.150 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 3^1
  Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  1.Impozit pe profit scutitLegea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare
  2.Impozit pe veniturile microîntreprinderilor scutitLegea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare
  (la 18-05-2018, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.203 din 10 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 mai 2018 )
   +  Anexa nr. 4
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 100 "Declarație privind
  obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs
   +  Capitolul I. Depunerea declarației Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează și se depune de către contribuabilii/plătitorii cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile declarative și de plată pentru impozitele și taxele cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației, în rubrica prevăzută în acest scop.În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica ”Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea ”Date de identificare a contribuabilului/plătitorului”, la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care șia încetat existența. (la 13-10-2017, Capitolul I din Anexa nr. 4 a fost completat de Litera a), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.935 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 ) 1. Termenul de depunere a declarației:– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1, 1.2 și 1.4;– la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligațiile de plată menționate la pct. 1.3. (la 23-02-2022, Punctul 1. din Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost modificat de Litera a), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) 1.1. Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:a) impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice; (la 23-02-2022, Litera a) din Punctul 1.1. , Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost modificată de Litera b), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) b) accize, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 1.3;c) impozit pe dividende distribuite/plătite persoanelor juridice;d) impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți, persoane fizice/juridice, respectiv obținute de persoane nerezidente care fac parte dintr-o asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, conform titlului VI din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau conform convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;e) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa pentru videoloterie; (la 22-03-2016, Lit. f) a subpct. 1.1 al pct. 1 de la cap. I din anexa 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.053 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016. ) g) contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;h) impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare;i) impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare;j) impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;k) contribuție individuală la bugetul de stat.l) impozit asupra veniturilor suplimentare offshore, prevăzut de Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore“; (la 17-12-2018, Punctul 1.1. din Punctul I. , Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.105 din 11 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 17 decembrie 2018 ) m) taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. (la 21-02-2019, Subpunctul 1.1. din Punctul I. , Capitolul I , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera a), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 426 din 20 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) n) plăți anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k ^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 19-01-2021, Subpunctul 1.1. din Punctul 1. , Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera a), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 51 din 18 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 19 ianuarie 2021 ) o) impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică. Impozitul se declară de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie electrică pentru capacitățile de producție puse în funcțiune după data de 22 martie 2022. (la 13-05-2022, Litera o) din Punctul 1.1. , Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 856 din 2 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 mai 2022 ) p) redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-02-2022, Punctul 1.1. din Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera c), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) r) taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român și taxa datorată Comitetului Național Paralimpic. (la 24-06-2022, Punctul 1.1. din Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera a), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.150 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) 1.2. Trimestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:a) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, pentru trimestrele I-III, datorate de instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine;b) plăți anticipate, în contul impozitului pe profit anual, pentru trimestrele I-III, datorate de către contribuabilii care au optat, potrivit legii, pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial;c) impozitul pe profit datorat de persoane juridice române și persoanele juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b), precum și de către persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene (trimestrele I-III);d) impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Pe perioada aplicării prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor; (la 23-02-2022, Litera d) din Punctul 1.2. , Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost modificată de Litera d), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) e) redevențe miniere și petroliere;f) redevențe rezultate din contractele de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă.g) eliminată; (la 18-05-2018, Litera g) din subpunctul 1.2. , Cap. I. , Anexa nr. 4 a fost eliminată de Litera b), Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.203 din 10 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 mai 2018 ) h) abrogată; (la 21-04-2020, Litera h) din subpunctul 1.2. , Punctul 1. , Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost abrogată de Litera a), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 935 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 ) i) redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-02-2022, Punctul 1.2. din Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera d), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) j) impozit pe profit datorat în conformitate cu prevederile art. 40^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-03-2022, Punctul 1.2. din Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 449 din 23 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 28 martie 2022 ) 1.3. Alte termene:a) până la data de 25 decembrie, pentru plățile anticipate aferente trimestrului IV, în cazul contribuabililor care declară și plătesc impozit pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, și care determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul datorat pentru anul precedent, potrivit art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, termenele de plată sunt:– până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului din anul fiscal modificat, pentru trimestrele I-III, pentru obligațiile de plată reprezentând impozitul pe profit, respectiv plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual;– 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat, pentru obligația de plată reprezentând plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual, pentru situațiile în care plățile anticipate trimestriale se determină în sumă de o pătrime din impozitul datorat pentru anul precedent, potrivit art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;c) până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor, în cazul în care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, cu excepțiile prevăzute de lege; (la 23-02-2022, Litera c) din Punctul 1.3. , Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost modificată de Litera e), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) d) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligațiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la poziția nr. 25 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;e) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; impozit pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare sau fără lichidare; taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de viciu, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale; impozit specific unor activități în cazul în care contribuabilii încetează să existe în cursul anului, redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român și taxa datorată Comitetului Național Paralimpic. (la 24-06-2022, Litera e) din Punctul 1.3. , Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost modificată de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.150 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) f) până la termenul prevăzut la art. 346 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, în situațiile prevăzute la situațiile prevăzute la art. 340 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (4)-(7) din aceeași lege;g) până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuțiile sau până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a făcut comunicarea pentru contractele cost-volum-rezultat, pentru obligațiile de plată reprezentând contribuțiile trimestriale datorate de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare;“; (la 17-12-2018, Litera g) din Punctul 1.3. , Punctul I. , Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.105 din 11 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 17 decembrie 2018 ) h) abrogată; (la 10-03-2017, Lit. h) a subpct. 1.3 al pct. 1 de la Capitolul I din anexa 4 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) i) anual, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an pentru obligațiile de plată reprezentând compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință. Pentru primul an, până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularul acordului a primit raportul de evaluare, proporțional cu perioada din an pentru care se exercită dreptul de trecere; (la 17-12-2018, Punctul I., Subpunctul 1.3 din Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.105 din 11 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 17 decembrie 2018 ) j) până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularii care desfășoară operațiuni petroliere offshore au primit raportul de evaluare, pentru obligațiile de plată reprezentând despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere. (la 17-12-2018, Subpunctul 1.3 al Punctului I. din Anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.105 din 11 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 17 decembrie 2018 ) k) abrogată; (la 21-04-2020, Litera k) din subunctul 1.3. , Punctul 1. , Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost abrogată de Litera b), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 935 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 ) 1.4. Semestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:a) impozitul specific unor activități, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, conform prevederilor Legii nr. 170/2016, cu modificările și completările ulterioare. Pe perioada aplicării prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020, pentru plătitorii de impozit specific unor activități, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul pentru depunerea declarației aferente semestrului II este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;b) redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-02-2022, Punctul 1.4. din Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost modificat de Litera g), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) Atenție! Obligațiile de plată prevăzute în nomenclatorul din anexa nr. 3 pentru care, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau altor legi care le reglementează, scadența și/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente și/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanțele fiscale sunt scadente și/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie. (la 10-03-2017, Anexa nr. 4 a fost completată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) 2. Organul fiscal competentDeclarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.3. Modul de depunereDeclarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.În situația în care, în declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat depusă la organul fiscal, pentru o perioadă de raportare, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevăzută, conform legii, obligația declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeași perioadă de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate inițial. Data depunerii acestui formular se stabilește în conformitate cu prevederile legale. (la 28-12-2017, Punctul 3. din Capitolul I. , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.781 din 22 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017 )  +  Capitolul II. Completarea declarației 1. Perioada de raportareÎn rubrica «Luna» se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie, 3 pentru trimestrul I sau 6 pentru semestrul I). (la 10-03-2017, Primul paragraf al pct. 1 de la Capitolul II din Anexa 4 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) În cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimei luni a perioadei de raportare, respectiv a trimestrului din anul fiscal modificat (de exemplu: în cazul anului fiscal modificat 1 august 2016-31 iulie 2017 se va înscrie: pentru trimestrul I, luna 10 anul 2016, iar pentru trimestrul II, luna 01 anul 2017).Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2016).2. Secțiunea A "Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului"În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului/plătitorului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situația în care declarația se completează de către împuternicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele contribuabilului/plătitorului de impozite și taxe.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului de impozite și taxe.3. Secțiunea B "Date privind creanța fiscală"Pentru fiecare impozit și taxă prevăzute în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, cuprins în anexa nr. 3 la ordin, pentru care există obligații declarative în perioada de raportare, se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, corespunzător tipului de impozit sau taxă, înscriindu-se sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.În situația în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de restituit pentru impozitele și taxele cuprinse în vectorul fiscal atașat contribuabilului/plătitorului, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).Necompletarea tabelului corespunzător tipului de impozit ori taxă din secțiunea B, respectiv a tabelului de la pct. I sau II, după caz, pentru impozitul ori taxa pentru care există obligație declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligației respective.Corectarea obligațiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale în vigoare.Coloana "Denumire creanță fiscală": se înscrie denumirea obligației de plată, conform Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată în perioada de raportare.3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-20, 22-24, 28, 72 și 79 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. (la 23-02-2022, Primul paragraf al Subpunctului 3.1. din Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost modificat de Litera h), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii. Rândul 1.1 «Sponsorizări și burse acordate» - se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. De asemenea, la acest rând se cuprind, dacă este cazul, și bursele acordate elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea cumulată a sponsorizărilor și a burselor nu trebuie să depășească nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Rândul 1.2 «Cost de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale» - se înscrie suma reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Rândul 1.3 «Reducere impozit conform OUG nr. 153/2020» - se înscrie, dacă este cazul, reducerea impozitului, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv impozit specific unor activități. (la 23-02-2022, Instrucțiunile de la rândul 1.3 ale Subpunctului 3. din Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost modificate de Litera h), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) Rândul 2 «Suma de plată» - se înscrie suma de la rândul 1 sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și sumele înscrise la rândul 1.1, rândul 1.2 și rândul 1.3, după caz. Rândul «Total obligații de plată» - se înscrie suma reprezentând obligațiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plătește în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 «Suma de plată», pentru fiecare impozit/taxă declarat(ă) în perioada de raportare. (la 19-01-2021, Subpunctul 3.1. din Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost modificat de Litera b), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 51 din 18 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 19 ianuarie 2021 ) 3.1.1. Pentru plățile anticipate în contul impozitului pe profit anual, prevăzute la poziția 1 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate de contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, instituții de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine, formularul se completează pentru trimestrele I-IV, după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate, calculată în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, plățile anticipate trimestriale se efectuează în sumă de o pătrime din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, fără a lua în calcul influența ce provine din aplicarea prevederilor art. 21 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Prin excepție de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care declară și plătesc impozitul pe profit anual, cu plăți anticipate, și care intră sub incidența prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative efectuează plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului I. Această regulă este aplicabilă și pentru contribuabilii care sunt în al doilea an al perioadei obligatorii prevăzute la art. 41 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Aplicarea regulii de calcul al plății anticipate pentru trimestrul I începe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022 și se încheie cu anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2026, după caz. (la 23-02-2022, Punctul 3.1.1. din Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera h), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) Contribuabilii prevăzuți la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nou-înființați, înființați în cursul anului precedent sau care la sfârșitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăți anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele I-III. În aceste situații, formularul nu se completează, pentru trimestrul IV, pentru impozitul pe profit.Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.3.1.2. (1) Pentru obligațiile prevăzute la pozițiile 2 și 3 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru trimestrele I-III, formularul se completează astfel:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculată ca diferență între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârșitul perioadei de raportare și impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârșitul perioadei precedente celei de raportare, în situația în care cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.În situația în care, în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.În situația contribuabililor care au optat pentru declararea și plata impozitului anual cu plăți anticipate efectuate trimestrial și care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, formularul se completează pentru trimestrele I-IV, potrivit instrucțiunilor de la pct. nr. 3.1.1.Contribuabilii care în primul an al perioadei obligatorii, prevăzute la art. 41 alin. (3), înregistrează pierdere fiscală, pentru cel de-al doilea an al perioadei obligatorii nu datorează plată anticipată aferentă trimestrului IV.În situația în care, în anul precedent, contribuabilii au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează și se efectuează plățile anticipate nu mai beneficiază de facilitățile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declarației privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul și impozitul pe profit scutit.(2) Formularul nu se completează și nu se depune pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili plătitori de impozit pe profit:– persoanele juridice române prevăzute la art. 15 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură.(3) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obținute de persoanele juridice străine din transferul proprietăților imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăți, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România și din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română se efectuează de către persoana juridică străină care obține veniturile, conform art. 38 din Legea nr. 227/2015.(4) Asociatul/Participantul nerezident, ce desfășoară activitate în România prin intermediul unui sediu permanent/sediu permanent desemnat, respectiv obține venituri pentru care România are drept de impunere, precum și asociatul/participantul persoană juridică, rezident în România are obligația de a declara impozitul pe profit pentru profitul impozabil, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe baza veniturilor și cheltuielilor determinate de operațiunile asocierii.3.1.3. (1) Eliminat. (la 18-05-2018, Alineatul (1) din subpunctul 3.1.3. , Punctul 3. , Cap. II. , Anexa nr. 4 a fost eliminat de Litera d), Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.203 din 10 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 mai 2018 ) (2) Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro au obligația declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care sa depășit această limită. (la 28-12-2017, Primul paragraf din Alineatul (2), Punctul 3.1.3. , Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.781 din 22 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017 ) Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozit pe profit, luând în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv.Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.3.1.4. La pozițiile 13-23 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară impozitul pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente, potrivit titlului VI din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.În cazul persoanelor nerezidente care fac parte dintr-o asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, impozitul se declară de către persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal, conform art. 233 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.3.1.5. Abrogat. (la 13-10-2017, Subpunctul 3.1.5 din Punctul 3, Anexa nr. 4 a fost abrogat de Litera b), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.935 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 ) 3.1.6. Obligația de la poziția 28 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către regiile autonome, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.3.1.7. Obligația de la poziția 72 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de persoanele juridice române în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. (la 10-03-2017, Pct. 3 de la Cap. II din Anexa 4 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) 3.1.8. Abrogat. (la 23-02-2022, Subpunctul 3.1.8. din Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost abrogat de Litera h), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) 3.1.9. Abrogat. (la 21-04-2020, Punctul 3.1.9. din Punctul 3, Secțiunea B, Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost abrogat de Litera b), Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 935 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 ) 3.1.10. Prin excepție de la subpct. 3.1.1 și 3.1.2, pentru pozițiile 1-3 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, contribuabilii pot completa rândul 1 «Suma datorată» în conformitate cu prevederile art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. (la 21-04-2020, Punctul 3. din Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera c), Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 935 din 14 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 ) 3.1.11. Abrogat. (la 19-01-2021, Subpunctul 3.1.11. din Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost abrogat de Litera b), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 51 din 18 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 19 ianuarie 2021 ) 3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 80-85 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.; (la 24-06-2022, Primul paragraf al Subpunctului 3.2. din Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost modificat de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.150 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa/contribuția datorat/datorată în perioada de raportare, conform legii.Rândul 2 "Suma deductibilă/datorată anterior" - se înscrie suma reprezentând suma deductibilă sau suma datorată anterior potrivit legii.Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1 sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2, după caz.Rândul 4 "Suma de restituit" - se înscrie suma de restituit sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 2 și suma înscrisă la rândul 1, rezultată în perioada de raportare.Rândul "Total obligații de plată" - se înscrie suma reprezentând totalul obligațiilor de plată pentru perioada de raportare, reprezentând obligații care nu se plătesc în contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 "Suma de plată".3.2.1. Obligația de la poziția 29 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către autoritățile publice centrale, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (44) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.3.2.2. Obligațiile prevăzute la pozițiile 30-51 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma datorată în perioada de raportare.Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declarație accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declarația vamală.Rândul 2 "Suma deductibilă" - se completează, dacă este cazul, înscriindu-se, după caz:a) Eliminată. (la 21-02-2019, Litera a) din Subpunctul 3.2.2. , Secțiunea B , Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost eliminată de Litera d), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 426 din 20 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) b) Eliminată. (la 21-02-2019, Litera b) din Subpunctul 3.2.2. , Secțiunea B , Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost eliminată de Litera d), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 426 din 20 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) c) contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferența dintre suma datorată și suma deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2.Rândul 4 "Suma de restituit" - se înscrie suma reprezentând acciza de restituit, potrivit legii, rezultată în perioada de raportare.3.2.3. (1) Obligația prevăzută la poziția 65 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, care, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația recalculării taxei anuale de autorizare, în funcție de încasările efective, după cum urmează:Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări, datorată pentru perioada de raportare, prevăzută la poziția 65 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se completează de către operatorii economici, în situația în care în cursul anului de autorizare încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma datorată în perioada de raportare, reprezentând taxa de autorizare stabilită în funcție de încasările efective, în conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) lit. B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.Rândul 2 "Suma datorată anterior" - se completează cu suma reprezentând taxa de autorizare datorată de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea.Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferența dintre suma datorată și suma datorată anterior, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2.(2) Obligațiile prevăzute la pozițiile 66-68 și 70-71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016.Pentru obligațiile prevăzute la pozițiile 66-68 și 70-71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, completarea declarației se face astfel:Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa de viciu, respectiv taxa pentru videoloterie, datorate în perioada de raportare.Rândul 3 «Suma de plată» - se preia suma înscrisă la rândul 1 «Suma datorată».----------Alin. (2) al subpct. 3.2.3 de la pct. 3 al cap. II a fost modificat de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.053 din 17 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 22 martie 2016.(3) Un procent de 98,8% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și din celelalte taxe prevăzute în ordonanță, se declară la pozițiile 65, 66-68, 70-71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin; (la 24-06-2022, Punctul 3.2.3. din Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.150 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) 3.2.4. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzut la poziția 11 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, se stabilește de notarii publici, în conformitate cu dispozițiile art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Se va avea în vedere și procedura privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit, cu modificările ulterioare. (la 28-12-2017, Punctul 3.2.4. din Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.781 din 22 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017 ) 3.2.5. Obligațiile prevăzute la pozițiile 57-59 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către plătitorii de contribuții, prevăzuți la art. 4 alin. (3) și art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând contribuțiile trimestriale datorate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015.În funcție de rezultatul regularizărilor efectuate potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare, diferențele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se înscriu, după caz, la rândul 1 "Suma datorată", majorând obligația datorată în perioada de raportare curentă, sau la rândul 2 "Suma deductibilă".Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie, după caz, suma de la rândul 1 sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și suma înscrisă la rândul 2, în funcție de rezultatul regularizării.Rândul 4 "Suma de restituit" - se completează, dacă este cazul, în funcție de rezultatul regularizării, înscriindu-se diferența dintre suma înscrisă la rândul 2 și suma înscrisă la rândul 1.3.2.6. Abrogat. (la 10-03-2017, Subpct. 3.2.6, pct. 3 de la Cap. II din Anexa 4 , Anexa 3 a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 869 din 8 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 10 martie 2017 ) 3.2.7. Obligațiile prevăzute la pozițiile 74-76 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate la bugetul de stat, se declară de către plătitorii care datorează impozit asupra veniturilor suplimentare offshore, compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință și despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. (la 17-12-2018, Subpunctul 3, Punctul II. din Anexa nr. 4 a fost completat de Litera b), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.105 din 11 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1067 din 17 decembrie 2018 ) 3.2.8. Obligația prevăzută la poziția 77 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018. (la 21-02-2019, Secțiunea B din Punctul 3. , Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost completată de Litera e), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 426 din 20 februarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019 ) 3.2.9. Obligațiile datorate la bugetul de stat, prevăzute la pozițiile 81 și 82 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către plătitori în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase. (la 23-02-2022, Punctul 3. din Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera h), Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 237 din 18 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 23 februarie 2022 ) 3.2.10. Obligațiile prevăzute la pozițiile 84 și 85 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Legii nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 20^2 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.La pozițiile menționate, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc declară un procent de 1% din totalul taxelor datorate care se constituie ca venit al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și un procent de 0,2% din totalul taxelor datorate care se constituie ca venit al Comitetului Național Paralimpic. (la 24-06-2022, Punctul 3. din Capitolul II. , Anexa nr. 4 a fost completat de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.150 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022 ) 3.3. Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează și se depune și de către contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale, cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile declarative pentru impozitele, taxele și obligațiile scutite de la plată, cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii. Tabelul de la punctul III «Impozite, taxe și alte obligații scutite de la plată, potrivit legii» din formular se completează pentru declararea obligațiilor scutite de la plată, cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 3^1 la ordin.Contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale, în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 164/2016, declară trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, suma reprezentând facilitatea fiscală, prevăzută de lege. (la 18-05-2018, Secțiunea B din Punctul 3. , Capitolul II. din Anexa nr. 4 a fost completată de Litera e), Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.203 din 10 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 mai 2018 )
   +  Anexa nr. 5
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 710 "Declarație rectificativă",
  cod 14.13.01.00/r
   +  Capitolul I. Depunerea declarațieiDeclarația rectificativă se utilizează pentru corectarea impozitelor și taxelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, declarate în formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat".În cazul în care se corectează mai multe obligații fiscale care se referă la aceeași perioadă de raportare, pentru fiecare obligație se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență. Pentru obligații fiscale care privesc perioade diferite de raportare se va completa câte un formular pentru obligațiile fiscale aferente fiecărei perioade de raportare.Declarația nu poate fi depusă după anularea rezervei verificării ulterioare, cu următoarele excepții:a) situația în care corecția se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiții prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impozitare și/sau a creanței fiscale aferente;b) situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare" și se completează temeiul legal pentru corectarea creanței fiscale, în rubrica prevăzută în acest scop.În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica ”Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea ”Date de identificare a contribuabilului/plătitorului”, la rubrica ”Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența. (la 13-10-2017, Capitolul I din Anexa nr. 5 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.935 din 11 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 13 octombrie 2017 ) Declarația rectificativă se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe.Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență.Declarația rectificativă se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (la 28-12-2017, Ultimul paragraf din Capitolul I., Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.781 din 22 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017 )  +  Capitolul II. Completarea declarației1. Perioada de raportareÎn rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II). Anul la care se referă declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2016).2. Secțiunea A "Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului"În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului/plătitorului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situația în care declarația se completează de către împuternicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". În cazul în care contribuabilul/plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele contribuabilului/plătitorului de impozit și taxe.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului/plătitorului de impozite și taxe.3. Secțiunea B "Date privind creanța fiscală"Denumire ”creanță fiscală” - se completează denumirea impozitului sau taxei care se rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligației de plată din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, sau a obligației scutite de la plată din Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 3^1 la prezentul ordin. (la 18-05-2018, Primul paragraf al Punctului 3, Capitolul II. , Anexa nr. 5 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.203 din 10 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 18 mai 2018 ) Coloana "Suma inițială":Rândurile 1-4 se completează după caz, înscriindu-se suma care s-a completat eronat în declarația care se rectifică, respectiv formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", sau, după caz, formularul 710 "Declarație rectificativă".Coloana "Suma corectată":Rândurile 1-4 se completează după caz, înscriindu-se suma corectă reprezentând impozitul sau taxa datorat/datorată în perioada la care se referă declarația corectată.
   +  Anexa nr. 6
  CARACTERISTICI
  de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor
  1. Denumire: „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs (formular 100)1.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.1.2. Se utilizează la declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.1.3. Se completează și se depune de contribuabilii/plătitorii care au obligația declarării impozitelor și taxelor.1.4. Circulă în format electronic la organul fiscal central competent.1.5. Se arhivează la organul fiscal central competent.2. Denumire: „Declarație rectificativă“, cod 14.13.01.00/r (formular 710)2.1. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.2.2. Se utilizează la corectarea impozitelor și taxelor declarate de către contribuabilii/plătitorii de impozite și taxe.2.3. Se completează și se depune de către contribuabilii/plătitorii de impozite și taxe.2.4. Circulă în format electronic la organul fiscal central competent.2.5. Se arhivează la organul fiscal central competent. (la 28-12-2017, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.781 din 22 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 28 decembrie 2017 )