ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 95 din 3 septembrie 2021pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 6 septembrie 2021  Având în vedere obligațiile statului de a garanta și de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, stabilite prin Constituția României, republicată, obligații care se realizează prin toate structurile sale administrative și prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii eforturilor autorităților administrației publice locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, drumuri și racordare la sistemele de gaze naturale, la nivelul tuturor localităților,ținând cont că prin Programul de guvernare Guvernul României își asumă modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale etc.,este imperios necesară susținerea realizării obiectivelor de investiții care permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii esențiale pentru creșterea calității vieții în toate localitățile din România, punându-se mai mult accent, în conformitate cu obligațiile prevăzute în legislația internă și europeană, pe apă și canal, drumuri și rețele de gaze,De asemenea, conform Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, aglomerările umane cu peste 2.000 l.e. trebuie dotate cu stații de epurare și rețele de colectare a apei uzate.Situația extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să asigure un climat investițional atractiv pentru localitățile României, menit să ducă la creșterea numărului de locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgență a programului conducând pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vieții, necesare populației, în domeniul serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât România s-a angajat să asigure localităților conformarea la legislația din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, iar nerespectarea acestui angajament poate conduce la acționarea în justiție de către Comisia Europeană a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației Uniunii Europene, cu atât mai mult cu cât România a fost pusă deja în întârziere pentru nerespectarea normelor Uniunii Europene privind tratarea apelor urbane reziduale în zone urbane mari, fiind începută procedura de declanșare a infringementului.Până în prezent s-au făcut eforturi considerabile în vederea conformării cu prevederile Directivei 91/271/CEE, dar din datele transmise Comisiei Europene reiese că în anul 2020 numărul aglomerărilor urbane de peste 10.000 l.e. din România neconforme cu art. 3 din directivă a fost de 169, cu art. 4 din directivă a fost de 172, cu art. 5 din directivă a fost de 173, fiind necesară continuarea realizării de obiective de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată.Pe de altă parte, conform ultimelor date statistice publicate, la nivel național, 20.000 km de drumuri județene și 27.000 km de drumuri comunale sunt nemodernizate, putându-se estima o valoare necesară de cel puțin 50 miliarde lei pentru asigurarea finanțării modernizării acestor drumuri. De asemenea, 29% din unitățile administrativ-teritoriale nu dețin rețele de apă, iar 57% din unitățile administrativ-teritoriale nu dețin canalizare. În urma actualizării necesarului de finanțare în domeniul alimentării cu apă și canalizării estimat de Banca Mondială în anul 2015 , ținând cont de investițiile pregătite sau realizate prin programele finanțate din fonduri europene (Programul operațional Infrastructură mare, Programul național de dezvoltare rurală 2014-2020) și din bugetul de stat [în principal Programul național de dezvoltare locală (PNDL) etapa a doua], se poate estima o valoare necesară de cel puțin 80 miliarde lei pentru domeniul alimentării cu apă și canalizării. În ceea ce privește gazele naturale, 70% din unitățile administrativ-teritoriale nu au acces la rețele de distribuție de gaze naturale, putându-se estima un necesar de cel puțin 25 miliarde lei pentru asigurarea accesului tuturor unităților administrativ-teritoriale la rețele de distribuție. Interesul autorităților publice locale este demonstrat de faptul că, numai în anul 2020, pentru acest domeniu au fost depuse la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 174 de cereri de către unități administrativ-teritoriale, însumând o valoare de 2.642 milioane lei, în contextul în care nu există sursă de finanțare pentru acest domeniu. Astfel, necesarul total la nivel național estimat pentru toate domeniile (infrastructură locală de transport, alimentare cu apă, canalizare, distribuție gaze naturale) depășește 160 miliarde lei, din care se propune soluționarea a circa 30% prin alocarea pe întregul program a unui buget total de 50 miliarde lei. Având în vedere faptul că, în perspectiva imediată, prin PNDL urmează să fie finalizate obiectivele de investiții din domeniile drumuri, apă și canal, în număr de 3.419 obiective de investiții cu o valoare finanțată de 22.994 milioane lei, dintr-un total de 6.204 cereri depuse, rămânând un număr de 2.785 de cereri nefinanțate, însumând 26.106 milioane lei, este nevoie de continuarea unor astfel de programe în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase între regiunile României, pentru a putea recupera decalajele de dezvoltare între județe și a asigura creșterea calității serviciilor publice la care să aibă acces cetățenii, contribuind astfel la obiectivul de convergență cu economiile statelor mai avansate din Uniunea Europeană.De asemenea, la Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A. au fost depuse 554 de solicitări pentru modernizarea drumurilor județene și a drumurilor locale, având o valoare de 8.351 milioane lei.Se impune intervenția legislativă de urgență pentru crearea unui cadru legislativ care să permită unităților administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investiții, prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ în domeniile eligibile, astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esențiale al întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile subdezvoltate.Consecința negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență este faptul că unele dintre serviciile esențiale pe care statul și unitățile administrativ-teritoriale trebuie să le asigure tuturor cetățenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate și siguranță sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate, atrăgând afectarea stării de sănătate a populației, a condițiilor de trai, precum și depopularea comunităților subdezvoltate, fiind necesară o abordare integrată, strategică la nivel național în asigurarea finanțării de către stat, prin administrația publică locală, a unor proiecte prioritare care conduc la îmbunătățirea condițiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de bază, în acord cu nevoile beneficiarilor programului.O altă consecință negativă o reprezintă faptul că neadoptarea unor măsuri de finanțare a obiectivelor de investiții din categoria alimentare cu apă și stații de tratare a apei, precum și sisteme de canalizare și stații de epurare ar conduce la imposibilitatea României de a închide procedura de infringement într-un termen rezonabil.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul național de investiții „Anghel Saligny“, denumit în continuare program, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(2) Valoarea programului derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada 2021-2028 este de 65.500.000 mii lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanțare multianuale, distribuită după cum urmează:a) 22.500.000 mii lei pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b);b) 30.000.000 mii lei pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și d);c) 13.000.000 mii lei pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e). (la 07-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022 ) (3) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului, anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, rămase neutilizate la sfârșitul fiecărui exercițiu bugetar al anilor 2021-2027 vor fi avute în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale și a rectificărilor bugetare din perioada 2022-2028, cu încadrare în valoarea maximă prevăzută la alin. (2).(4) În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții necesare pentru echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pot fi finanțate prin prezentul program obiectivele de investiții care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.(6) În scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin program, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate dezangaja, în vederea contractării, sumele rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării contractelor de finanțare, în limita creditului de angajament alocat programului.(7) Creditele de angajament dezangajate conform prevederilor alin. (6) se utilizează pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care s-au depus solicitări în termenul legal și nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament și sunt alocate pe baza criteriilor de prioritizare stabilite conform art. 6 alin. (4).  +  Articolul 2Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite conform legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.  +  Articolul 3(1) Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităților administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Prin derogare de la alin. (1), pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) sunt aplicabile dispozițiile art. 112 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-06-2022, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 183 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 )  +  Articolul 4(1) În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții:a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, și în unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de sub 2.000 de locuitori; (la 20-06-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 183 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.(2) În aplicarea art. 3, pentru categoriile de investiții prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), dreptul de administrare al autorităților administrației publice locale este exercitat în temeiul art. 21 alin. (2),art. 22 sau art. 22^1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru categoriile de investiții prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e), obiectivele de investiții finanțate prin program se realizează în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10)-(15) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (3) se detaliază în normele metodologice aprobate conform art. 16 alin. (2).(5) Tipurile de obiective de investiții, categoriile de lucrări și cheltuielile care se finanțează în cadrul fiecărei categorii de investiții prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a programului.(6) Se poate acorda finanțare pentru obiectivele de investiții din categoria prevăzută la alin. (1) lit. c), care se află pe amplasamente din interiorul localităților, unde:a) au fost finalizate sistemele de alimentare cu apă și canalizare;b) sunt în curs de realizare lucrările la sistemele de alimentare cu apă și canalizare;c) nu pot fi realizate lucrările la sistemele de alimentare cu apă și/sau canalizare, având în vedere că acestea nu sunt viabile economic.(7) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (6) lit. b), beneficiarii trebuie să realizeze lucrările la sistemele de alimentare cu apă și canalizare în termen de maximum 2 ani de la data includerii în lista prevăzută la art. 6 alin. (3).(8) Pentru realizarea obiectivelor de investiții din categoria prevăzută la alin. (1) lit. e), contractele de finanțare se încheie după obținerea autorizației de construire.(9) Coordonarea, monitorizarea și verificarea obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) lit. e) se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației împreună cu Ministerul Energiei.(10) Nu sunt eligibile obiectivele de investiții care au fost aprobate la finanțare și sunt în derulare prin programe naționale, care nu au execuție bugetară la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5(1) Finanțarea programului se asigură din:a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la o poziție distinctă de cheltuieli;b) sume din bugetele locale alocate cu această destinație;c) alte surse legal constituite.(2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin prezentul program, sunt surse de finanțare complementare pentru bugetele locale.  +  Articolul 6(1) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii depun cereri de finanțare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în format electronic, în platforma digitală creată cu această destinație, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, sau în format hârtie, cu programare prealabilă disponibilă pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Modelul cererii de finanțare și documentele necesar a fi depuse în vederea includerii la finanțare se stabilesc prin normele metodologice. În vederea asigurării liberului acces la informațiile publice privind programul, pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se creează o secțiune publică.(2) În secțiunea publică prevăzută la alin. (1) se vor prezenta următoarele informații cu privire la obiectivele de investiții incluse în program: finanțarea asigurată de la bugetul de stat, termenul de execuție, prestatorii de servicii și/sau executanții de lucrări, stadiul fizic și financiar al obiectivelor de investiții. În vederea publicării datelor pe site-ul ministerului, beneficiarii programului sunt obligați să introducă în platforma electronică toate informațiile și documentele necesare, sub sancțiunea neonorării solicitărilor de transfer.(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează propunerile transmise conform alin. (1) și în baza criteriilor de prioritizare, precum și în limita creditelor de angajament, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu excepția listei de obiective propuse spre finanțare din categoria nominalizată la art. 4 alin. (1) lit. e), care se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei.(4) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, criteriile de prioritizare prevăzute la alin. (3) și la art. 1 alin. (7) se stabilesc prin normele metodologice.(5) Documentele necesar a fi transmise de beneficiari către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea încheierii contractelor de finanțare se stabilesc prin normele metodologice.(6) În situația în care beneficiarii nu transmit documentele necesare încheierii contractelor de finanțare în termen de 2 ani de la aprobarea listelor obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (3), obiectivul de investiții pentru care nu au fost transmise documentele va fi eliminat din listă.(7) Prin excepție de la alin. (6), pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. b), în situația în care beneficiarii nu transmit documentele necesare încheierii contractelor de finanțare în termen de 2 ani și 6 luni de la aprobarea listelor obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (3), obiectivul de investiții pentru care nu au fost transmise documentele va fi eliminat din listă.(8) În situația în care pe durata derulării programului rămân disponibile sume din alocarea totală a programului, fără a mai exista solicitări de finanțare eligibile, se poate aproba, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, demararea unor noi sesiuni de depuneri de cereri de finanțare. Notă
  Reproducem mai jos prevederile articolului I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 6 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 07 aprilie 2022:Articolul I(1) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se preiau în Programul național de investiții „Anghel Saligny“ toate obiectivele de investiții propuse la finanțare de către unitățile administrativ-teritoriale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, prin Programul operațional Infrastructură mare, axa prioritară 8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 - Creșterea gradului de interconectare a Sistemului național de transport al gazelor naturale cu alte state vecine, în cadrul Apelului de proiecte POIM/859/8/2/, care au fost evaluate și selectate ca eligibile de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dar a căror valoare excedează plafonului alocat în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației toate documentațiile depuse de către unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară în vederea obținerii finanțării, precum și toate documentele întocmite în cadrul evaluării obiectivelor de investiții, în baza unui protocol de predare-primire.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în vederea confirmării nevoii de finanțare pentru obiectivele de investiții preluate în Programul național de investiții „Anghel Saligny“ în temeiul alin. (1), vor încărca în platforma electronică „investitii.mdlpa.ro“ toate datele necesare privind obiectivele de investiții, solicitate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(4) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară nu respectă termenul prevăzut la alin. (3), vor fi decăzute din dreptul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență.(5) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, obiectivele de investiții preluate în Programul național de investiții „Anghel Saligny“ în temeiul alin. (1) și care îndeplinesc condiția prevăzută la alin. (3) vor fi cuprinse în lista obiectivelor de investiții incluse la finanțare prin program, aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în baza evaluării efectuate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
   +  Articolul 7(1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinului prevăzut la art. 6 alin. (3), se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari, pe o perioadă de maximum 5 ani, în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 3 ani, fără a depăși data de 31 decembrie 2028.(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferă beneficiarilor sumele aferente contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1) în limita bugetului anual aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor.(4) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înștiințează beneficiarii contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) cu privire la aceasta.(5) După primirea înștiințării prevăzute la alin. (4) beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite.(6) După înștiințarea beneficiarilor în conformitate cu alin. (4), în situația suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (3) și, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare.(7) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuală, în situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în condițiile prevăzute la alin. (3).(8) Pe perioada de derulare a contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1), în situația în care solicitările de transfer depuse conform alin. (7) depășesc nivelul creditelor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu prioritate, în anul bugetar următor, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.(9) În situația în care durata contractelor de finanțare prelungite în condițiile alin. (2) încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, conform alin. (7), depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condițiile alin. (8) și ale art. 28^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(10) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1), în baza contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcție de graficele de execuție a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuției de lucrări.(11) În cazul obiectivelor de investiții nefinalizate până la data încetării contractului de finanțare se acordă beneficiarilor o perioadă de grație de 12 luni în vederea finalizării obiectivului de investiții din fonduri proprii. (12) În situația în care obiectivele de investiții nu sunt finalizate în termenul de grație, beneficiarii returnează sumele transferate, în termen de 6 luni. Nerespectarea termenului de 6 luni atrage aplicarea unei penalități de 1% pe an. Sumele returnate nu sunt purtătoare de dobânzi și se fac venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 8(1) Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 7, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.(2) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.  +  Articolul 9(1) Programarea, coordonarea și monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea obiectivelor de investiții din program se fac de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației .(2) La solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentanții cu atribuții de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în Construcții -- I.S.C. efectuează controale pentru verificarea situației reale din teren în raport cu datele transmise prin solicitări și documente.  +  Articolul 10(1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea acestor sume în termen de 30 de zile.(2) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (1) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află unitățile administrativ-teritoriale respective sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.(3) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele prevăzute la alin. (1) și în care se menționează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor prevăzute la alin. (1).(4) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele prevăzute la alin. (1), potrivit celor menționate în cerere.(5) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (4) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (3), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.(6) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află unitățile administrativ-teritoriale respective, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 11Implementarea programului va fi detaliată în normele metodologice de aplicare a programului.  +  Articolul 12(1) În cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea monitorizării și verificării derulării obiectivelor de investiții din cadrul programului, se constituie o structură specializată.(2) Organizarea și atribuțiile structurii prevăzute la alin. (1) se aprobă prin normele metodologice.(3) Înființarea structurii prevăzute la alin. (1) se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzute la art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.  +  Articolul 13Pentru primul an de implementare a programului, ordinele prevăzute la art. 6 alin. (3) și contractele de finanțare prevăzute la art. 7 alin. (1) se emit și se încheie după aprobarea în buget a creditelor de angajament, cu încadrare în valoarea prevăzută la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 14În situația în care în termen de 1 an de la data încheierii contractului de finanțare beneficiarii nu demarează procedurile de achiziție publică în vederea contractării serviciilor și/sau lucrărilor necesare realizării obiectivului de investiții, contractul de finanțare va fi denunțat unilateral de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  +  Articolul 15(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru categoriile de investiții prevăzute în program, cu excepția celor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), se aprobă standarde de cost prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.(2) Prin excepție de la alin. (1), pentru categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e), standardele de cost se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 16(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.(2) Prin excepție de la alin. (1), normele metodologice aplicabile pentru proiectele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 3 septembrie 2021.Nr. 95.-----