PROCEDURĂ din 6 iunie 2022de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elev
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 10 iunie 2022    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.961 din 6 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 573 din 10 iunie 2022.
    I. Dispoziții generale  +  Articolul 1În baza prevederilor art. II alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene, prezenta procedură reglementează procesul de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elev.  +  Articolul 2Prezenta procedură se adresează cetățenilor ucraineni cu statut de elev care doresc să se înscrie în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat, în anul școlar 2022-2023, și care au finalizat studiile învățământului gimnazial din România sau au finalizat studiile învățământului gimnazial din Ucraina, conform reglementărilor aprobate de Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina, pe baza documentelor/adeverințelor eliberate de către aceste autorități în format letric sau care pot fi descărcate din aplicația electronică.  +  Articolul 3Elevii ucraineni menționați la art. 2 pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta procedură fără susținerea evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și, respectiv, fără a li se calcula media de admitere prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației nr. 5.150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.  +  Articolul 4Înscrierea elevilor ucraineni menționați la art. 2 se realizează, prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe locuri speciale și peste numărul maxim de elevi cuprins în formațiunile/clasele de elevi.  +  Articolul 5Înscrierea elevilor ucraineni menționați la art. 2 în clasa a IX-a, în învățământul preuniversitar de stat, se realizează pe baza opțiunilor exprimate, în scris, de către părinții/ reprezentanții legali/reprezentantul autorității competente/ coordonatorul Grupului operativ pentru minori neînsoțiți în evidența cărora se află acești elevi și transmise comisiei de admitere județene/a municipiului București.  +  Articolul 6În baza prevederilor art. 2 alin. (22) și (23) și art. 8 din Ordinul ministrului educației nr. 5.150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, precum și a prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, valabilă și pentru anul școlar 2022-2023, în procesul de comunicare a rezultatelor privind repartizarea cetățenilor ucraineni cu statut de elev în clasa a IX-a se respectă prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 7Prezenta procedură se aplică de către comisiile de admitere județene/a municipiului București și comisiile de admitere din unitățile de învățământ liceal. Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial aplică procedura doar în cazul cetățenilor ucraineni cu statut de elev care au finalizat studiile învățământului gimnazial din România.II. Coordonarea organizării și desfășurării înscrierii în clasa a IX-a a cetățenilor ucraineni cu statut de elev  +  Articolul 8Comisia de admitere județeană/a municipiului București îndeplinește următoarele atribuții privind înscrierea în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elev care au finalizat studiile învățământului gimnazial din România sau care au finalizat studiile învățământului gimnazial din Ucraina:1. primește și centralizează dosarele cetățenilor ucraineni cu statut de elev care au finalizat studiile învățământului gimnazial din România sau au finalizat studiile învățământului gimnazial din Ucraina, conform reglementărilor aprobate de Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina, și care doresc să se înscrie în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat, pe locuri speciale și peste numărul maxim de elevi cuprins în formațiunile/ clasele de elevi. Dosarele conțin următoarele acte:a) cerere de înscriere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, redactată în limba română/engleză/ ucraineană, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/ specializarea/calificarea profesională;b) foaia matricolă, pentru cei care au finalizat studiile învățământului gimnazial din România/documentele doveditoare ale finalizării studiilor gimnaziale în Ucraina, conform reglementărilor aprobate de Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina, eliberate de autorități sau descărcate din aplicația online creată în acest scop;c) cartea de identitate/pașaportul sau certificatul de naștere, în original și/sau în copie, în situația în care elevii dețin aceste documente;2. realizează repartizarea cetățenilor ucraineni cu statut de elev pe baza opțiunilor exprimate de aceștia în cererile de înscriere;3. informează candidații că datele personale: numele, inițiala/ inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri);4. comunică rezultatul repartizării cetățenilor ucraineni cu statut de elev prin afișare la sediul inspectoratului școlar și postare pe site-ul instituției;5. după realizarea repartizării cetățenilor ucraineni cu statut de elev, le predă acestora dosarele în vederea înscrierii la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;6. informează permanent Comisia Națională de Admitere cu privire la derularea procesului de înscriere, inclusiv în vederea soluționării unor situații excepționale;7. transmite la Ministerul Educației un raport privind înscrierea în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elev care au finalizat studiile învățământului gimnazial din Ucraina;8. asigură, prin intermediul unităților de învățământ, examinarea stării de sănătate a elevilor ucraineni și eliberarea documentului medical necesar acestora pentru înscrierea în colectivitate.  +  Articolul 9Comisia de admitere din unitatea de învățământ liceal primește dosarele elevilor ucraineni care au fost repartizați, în acord cu cererile acestora de înscriere în învățământul liceal de stat în anul școlar 2022-2023. Situația privind finalizarea înscrierii cetățenilor ucraineni cu statut de elev va fi comunicată comisiei de admitere județene/a municipiului București și va fi operată în baza de date SIIIR.  +  Articolul 10(1) Etapele înscrierii și repartizării cetățenilor ucraineni cu statut de elev care doresc să se înscrie în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat, în anul școlar 2022-2023, conform prezentei proceduri sunt:– depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;– analizarea dosarelor de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;– comunicarea rezultatului repartizării elevilor ucraineni;– preluarea dosarelor de la inspectoratul școlar și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;– transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației privind finalizarea înscrierii elevilor ucraineni;– completarea în SIIIR a datelor aferente elevilor ucraineni înscriși în clasa a IX-a pe baza prezentei proceduri.(2) Înscrierea și repartizarea cetățenilor ucraineni cu statut de elev care doresc să se înscrie în clasa a IX-a în învățământul liceal de stat, în anul școlar 2022-2023, conform prezentei proceduri, se realizează până la data de 31 august 2022.-----