PROCEDURĂ din 6 iunie 2022de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională/internațională a competițiilor școlare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 10 iunie 2022    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.961 din 6 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 573 din 10 iunie 2022.
    I. Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) În baza prevederilor art. 63 alin. (3^2) și (3^3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene, prezenta procedură reglementează procesul de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației.(2) Prezenta procedură se adresează absolvenților din seria curentă care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, pe baza performanțelor deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, menționate la alin. (1).(3) Absolvenții menționați la alin. (2) pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta procedură într-un singur județ, fără susținerea evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și, respectiv, fără a li se calcula media de admitere prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației nr. 5.150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.(4) Absolvenții menționați la alin. (2) pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta procedură și în situația în care au susținut evaluarea națională sau au participat la etapele admiterii în învățământul liceal de stat prevăzute în Ordinul ministrului educației nr. 5.150/2021.(5) Înscrierea absolvenților menționați la alin. (2) se realizează, prin excepție de la prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.(6) Înscrierea absolvenților menționați la alin. (2) se realizează pe baza Listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea la care se face înscrierea.(7) În baza prevederilor art. 2 alin. (22) și (23) și art. 8 din Ordinul ministrului educației nr. 5.150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, precum și a prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, valabilă și pentru anul școlar 2022-2023, în procesul de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea computerizată se respectă prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(8) Prezenta procedură se aplică de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial, comisiile de admitere din unitățile de învățământ liceal.II. Coordonarea organizării și desfășurării înscrierii în clasa a IX-a a absolvenților clasei a VIII-a care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, pe baza performanțelor deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale  +  Articolul 2Comisia de admitere județeană/a municipiului București îndeplinește următoarele atribuții privind înscrierea în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la etapa internațională a competițiilor școlare:a) primește și centralizează dosarele absolvenților clasei a VIII-a care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, pe baza performanțelor deosebite menționate la art. 1 alin. (1). Dosarele conțin următoarele acte:– cerere pentru înscrierea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, pe baza performanțelor deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/specializarea sau filiera/profilul/calificarea profesională și unitatea de învățământ liceal;– documentele doveditoare ale premiilor obținute, precizate la art. 1 alin. (1), în original și în copie;– cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în original și în copie;– foaia matricolă pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișa medicală, în original și în copie;b) realizează repartizarea absolvenților clasei a VIII-a cu performanțe deosebite, pe baza listei prevăzute la art. 1 alin. (6), la unitățile de învățământ din județ/municipiul București, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5), și a opțiunilor exprimate de aceștia;c) informează candidații că datele personale: numele, inițiala/ inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri);d) pe baza unui algoritm propriu stabilit, alocă coduri de anonimizare absolvenților clasei a VIII-a și le distribuie acestora, la depunerea cererii, pe bază de semnătură;e) comunică rezultatul repartizării absolvenților clasei a VIII-a cu performanțe deosebite, prin afișare la sediul inspectoratului școlar și postarea pe site-ul instituției;f) după realizarea repartizării absolvenților clasei a VIII-a cu performanțe deosebite, predă acestora dosarele în vederea înscrierii la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;g) informează permanent Comisia Națională de Admitere cu privire la derularea procesului de înscriere, inclusiv în vederea soluționării unor situații excepționale;h) păstrează, spre arhivare, dosarele absolvenților conținând documentele în copie;i) transmite la Ministerul Educației un raport privind înscrierea în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională/internațională a competițiilor școlare.  +  Articolul 3Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial eliberează foile matricole pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișele medicale pentru absolvenții clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiile menționate la art. 1 alin. (1), în vederea înscrierii în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023.  +  Articolul 4Comisia de admitere din unitatea de învățământ liceal primește dosarele absolvenților clasei a VIII-a care au fost repartizați, conform prezentei proceduri, la unitatea de învățământ liceal, în vederea înscrierii acestora în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023. Situația privind finalizarea înscrierii absolvenților va fi comunicată comisiei de admitere județene/a municipiului București și va fi operată în baza de date SIIIR.  +  Articolul 5(1) Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiile menționate la art. 1 alin. (1) sunt următoarele:– depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;– analizarea dosarelor de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București;– comunicarea rezultatului repartizării absolvenților;– preluarea dosarelor absolvenților de la inspectoratul școlar și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;– transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților;– completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor: premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz în numele României la etapa internațională a competițiilor școlare.(2) Înscrierea și repartizarea absolvenților conform prezentei proceduri se realizează până la data de 31 august 2022.(3) Prevederile prezentei proceduri se pot aplica și pentru înscrierea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale, pe filiera vocațională, profilul militar, cu condiția ca absolvenții menționați la art. 1 alin. (2) să fi susținut toate probele de selecție cu caracter eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației nr. 5.150/2021 și au fost declarați „Admis“/„Apt“ la acestea.----