LEGE nr. 176 din 9 iunie 2022pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iunie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93 din 25 august 2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 2021.  +  Articolul II(1) Beneficiarii Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a aflați în situația prevăzută la art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice care nu au depus solicitarea, însoțită de documentele necesare, în termenul prevăzut la art. I alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2021 pot să depună solicitare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune de beneficiari în forma și însoțită de documentele prevăzute la art. I alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2021.(3) Beneficiarii Programului național de dezvoltare locală etapa I aflați în situația prevăzută la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/2020 privind modificarea și completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I, aprobată prin Legea nr. 76/2021, pot să depună o nouă solicitare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Solicitarea prevăzută la alin. (3) se depune de beneficiari în forma și însoțită de documentele prevăzute la art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/2020, aprobată prin Legea nr. 76/2021.(5) În vederea suplimentării sumelor alocate de la bugetul de stat, în temeiul alin. (1)-(4), se încheie acte adiționale la contractele de finanțare, în limita creditelor de angajament aprobate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  +  Articolul IIILa articolul 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6) și (6^1), în cazul în care lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilității autorizației se acordă gratuit, o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni.  +  Articolul IV(1) Autorizațiile de construire deja prelungite în limitele legii, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de același regim ca cel prevăzut la art. III, respectiv mai pot fi prelungite cu o perioadă egală cu diferența până la 24 de luni.(2) Autorizațiile de construire care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au mai puțin de 30 de zile până la data expirării termenului de valabilitate se prelungesc de drept cu 90 de zile.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 9 iunie 2022.Nr. 176.----