ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 79 din 9 iunie 2022pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 9 iunie 2022  Având în vedere situația generată de conflictul armat din Ucraina, care a condus la adoptarea de către Uniunea Europeană a unor măsuri restrictive complexe la adresa Federației Ruse, ce vizează, printre altele, restricții în domeniile financiar-bancar, transporturi, energie, comerțul cu tehnologii și produse sensibile, precum și desemnări de persoane și entități responsabile față de care se aplică măsuri de blocare a fondurilor și a resurselor economice, restricții de călătorie sau măsuri sectoriale,întrucât, în acest context, aplicarea măsurilor restrictive adoptate de Uniunea Europeană implică blocarea fondurilor și a resurselor economice, inclusiv ale celor controlate de persoane și entități desemnate, în această situație aflându-se și persoane juridice din România cărora activitatea economică le-a fost blocată, generând dificultăți de aprovizionare cu materii prime și materiale și afectând piețele de desfacere a produselor și serviciilor,ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra persoanelor juridice și angajaților acestora, întrucât conflictul armat din Ucraina influențează piața forței de muncă, impunându-se acordarea unor derogări de la regimul sancționator, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative,luând în considerare că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru asigurarea punerii în aplicare eficiente de către România a măsurilor restrictive autonome ale Uniunii Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduc trei noi articole, articolele 8^1-8^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1Măsuri speciale(1) Persoanele juridice deținute sau aflate sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt blocate pot solicita autorității competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale.(2) Condiția pentru instituirea supravegherii prevăzute la alin. (1) este ca aplicarea măsurii restrictive a blocării fondurilor și a resurselor economice ale persoanei juridice să fie de natură a avea un impact economic semnificativ.(3) Cererea persoanei juridice adresată autorității competente este însoțită de următoarele documente:a) declarația persoanei juridice din care să reiasă în mod expres că fondurile și/sau resursele economice ale acesteia vor fi utilizate cu respectarea regimului de sancțiuni;b) acordul expres al persoanei juridice pentru instituirea sistemului de supraveghere.(4) Autoritatea competentă poate solicita persoanei juridice informații suplimentare în scopul fundamentării deciziei cu privire la cerere.(5) Ca efect al instituirii sistemului de supraveghere prevăzut la alin. (1), fondurile și/sau resursele economice ale persoanei juridice sunt deblocate.(6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile și în situația în care cererea persoanei juridice este depusă la autoritatea competentă înainte de aplicarea măsurii blocării fondurilor și/sau a resurselor economice, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) sunt indicii temeinice că persoana juridică este deținută sau controlată de o persoană/entitate desemnată;b) niciun fond sau nicio resursă economică să nu fi fost pusă la dispoziția persoanei/entității desemnate, identificată ca exercitând controlul asupra persoanei juridice în cauză.(7) Autoritatea competentă sesizată potrivit alin. (1) transmite solicitarea persoanei juridice către Ministerul Economiei, pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2), în termen de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.(8) În cazul îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2), prin ordin al ministrului economiei se desemnează un reprezentant din cadrul ministerului care să exercite calitatea de supraveghetor, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării autorității competente.(9) În situația neîndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2), Ministerul Economiei înștiințează autoritatea prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, caz în care autoritatea competentă respinge cererea persoanei juridice.(10) Răspunsul la cererea formulată potrivit alin. (1) poate fi de admitere sau de respingere a cererii, după caz, și se comunică solicitantului de către autoritatea competentă, prin act administrativ, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acesteia.(11) Procedura de instituire a supravegherii și criteriile privind stabilirea impactului economic semnificativ prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, cu avizul ministrului finanțelor.  +  Articolul 8^2Sistemul de supraveghere(1) Supraveghetorul desemnat potrivit dispozițiilor art. 8^1 alin. (8) are următoarele drepturi:a) să participe la ședințele adunării generale a acționarilor, asociaților, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind managementul persoanei juridice, în calitate de observator;b) să aibă acces în toate locațiile în care își desfășoară activitatea persoana juridică;c) să aibă acces la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică;d) să fie remunerat pentru activitatea desfășurată, din fondurile persoanelor juridice, cu o indemnizație la nivelul maxim stabilit pentru membrii consiliului de administrație, în cazul societăților prevăzute la art. 2 lit. c) și d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau la nivelul maxim al salariului persoanelor cu funcție de conducere, în cazul societăților prevăzute la art. 2 lit. a), b) și e) din aceeași lege, dar nu mai puțin de 10.000 lei brut.(2) Supraveghetorul desemnat are următoarele obligații:a) să monitorizeze activitatea persoanei juridice în vederea identificării oricăror indicii rezonabile cu privire la derularea oricăror operațiuni cu persoane și/sau entități desemnate;b) să solicite persoanei juridice punctul de vedere în termen de 24 de ore de la constatările făcute potrivit lit. a);c) să informeze de îndată autoritatea prevăzută la art. 8^1 alin. (1), precum și Ministerul Economiei în legătură cu constatările făcute, precum și cu punctul de vedere prezentat de persoana juridică;d) să întocmească lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, în baza activității de monitorizare, care se transmite autorității prevăzute la art. 8^1 alin. (1) și Ministerului Economiei;e) să păstreze secretul comercial, secretul fiscal și să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal în îndeplinirea obligațiilor sale.(3) Persoana juridică supravegheată are următoarele obligații:a) să informeze și să comunice, în timp util, supraveghetorului cu privire la data, ora și locul la care vor avea loc ședințele adunării generale a acționarilor, asociaților, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind managementul acesteia, precum și documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii;b) să permită accesul supraveghetorului în toate locațiile în care își desfășoară activitatea, la solicitarea acestuia;c) să permită accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică.  +  Articolul 8^3Încetarea măsurilor specialeÎn situația în care persoana juridică utilizează fondurile sau resursele economice cu încălcarea regimului sancțiunilor internaționale, autoritatea competentă revocă prin act administrativ măsura dispusă ca urmare a admiterii cererii conform art. 8^1 alin. (10).
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  București, 9 iunie 2022.Nr. 79.-----