ORDIN nr. 1.555 din 8 iunie 2022pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 9 iunie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 9.325/2022 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 5 august 2010, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 17 punctul VIII litera B, după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:r^1) eliberează buletinele de determinare sau, după caz, expertizare pentru acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase și condiții periculoase sau vătămătoare de muncă;2. La articolul 17 punctul VIII litera B, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:În cazul în care o direcție de sănătate publică nu are personal calificat pentru îndeplinirea atribuției prevăzute la lit. r^1), aceasta poate solicita personal din cadrul altei direcții de sănătate publică în vederea efectuării expertizării pentru acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase și condiții periculoase sau vătămătoare de muncă.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 8 iunie 2022.Nr. 1.555.----