CONTRACT DE FINANȚARE din 31 martie 2022dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Banca Europeană de Investiții privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, semnat la București la 31 martie 2022
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 bis din 9 iunie 2022  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 720 din 2 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 562 din 9 iunie 2022.

  GUVERNUL ROMÂNIEI REPREZENTAT DE MINISTERUL
  INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
  ȘI
  BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
  CONTRACT DE FINANȚARE
  Prezentul Contract este încheiat de către și între:– GUVERNUL ROMÂNIEI, reprezentat în mod legal de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ("MIPE", astfel cum este definit mai jos) în conformitate cu O.U.G. nr. 124/2021; și– BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII, Bulevardul Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului ("BEI"), denumite în mod colectiv "Părțile" și individual o "Parte", în funcție de context. Având în vedere Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență ("MRR") (denumit în continuare "Regulamentul MRR") și Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui Instrument de Redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19. Având în vedere faptul că, în conformitate cu Regulamentul MRR, nicio măsură propusă de MIPE, atât propunerile de investiții, cât și cele de reformă, nu ar trebui să aducă prejudicii semnificative obiectivelor de mediu, în special în sensul art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2020/852, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 ("Principiul de A Nu Prejudicia în Mod Semnificativ"). Având în vedere faptul că izbucnirea epidemiei COVID-19 la începutul anului 2020 a schimbat perspectivele economice, sociale și bugetare în Uniune și în lume, necesitând un răspuns urgent și coordonat atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, pentru a face față consecințelor economice și sociale enorme, precum și efectelor asimetrice pentru Statele Membre. ÎNTRUCÂT1. MRR constă atât în sprijin financiar rambursabil, cât și nerambursabil, care este disponibil pentru alocare sau care a fost alocat unui Stat Membru, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în temeiul Regulamentului MRR și, în special, în temeiul Planului Național de Redresare și Reziliență relevant;2. Prezentarea către Comisie (astfel cum este definită mai jos) a Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență care să conțină detalii privind reformele și investițiile propuse pentru a fi întreprinse de Statele Membre este o condiție sine qua non pentru aprobarea transferului de resurse financiare către Statele Membre. Comisia (astfel cum este definită mai jos) examinează Planurile Naționale de Redresare și Reziliență prezentate de Statele Membre pentru a verifica coerența, eficiența și eficacitatea acestora. În cazul în care consideră că este necesar, Comisia transmite Consiliului o propunere pentru aprobarea finală a planului în cauză. Angajamentul Statelor Membre de a asigura o guvernanță economică solidă este o condiție sine qua non pentru acordarea de resurse financiare Statelor Membre în cauză;3. La 31 mai 2021, România a prezentat Planul său de Redresare și Reziliență în vederea avizării de către Comisie (astfel cum este definită mai jos) și aprobării de către Consiliul European, care a fost avizat de Comisie la 27 septembrie 2021 și aprobat de Consiliul European la 28 octombrie 2021 ("PRR");4. Intenția MIPE este de a încredința BEI administrarea resurselor financiare în măsura detaliată mai jos în cuprinsul prezentului document;5. BEI este dispusă să încheie un acord contractual cu MIPE pentru a determina și a defini condițiile în care va îndeplini mandatul încredințat de MIPE ("Contractul");6. În temeiul prezentului Contract, MIPE desemnează BEI în calitate de mandatar al său pentru a administra sumele puse la dispoziție în temeiul prezentului Contract sub forma unei structuri de tip Fond de Fonduri ("FdF"). Pe această bază, BEI va desfășura două produse de instrumente financiare ("Instrumentele Financiare"):a) Un "Produs de Creditare Directă" (astfel cum este definit mai jos), utilizând o parte din fondurile puse la dispoziție în temeiul prezentului Contract (i) ca sprijin de credit pentru finanțarea BEI și/sau (ii) sub formă de împrumuturi către Beneficiarii Finali (astfel cum sunt definiți mai jos).b) Un produs de garantare intermediat ("Produsul Intermediat"), prin intermediul căruia o parte din fondurile puse la dispoziție în temeiul prezentului Contract vor fi furnizate de BEI sub forma unei garanții de portofoliu plafonate pentru Intermediarii Financiari selectați cu care BEI va încheia Acorduri Operaționale (astfel cum sunt definite mai jos).7. Părțile încheie prezentul Contract cu scopul de a:a) mandata BEI cu operarea și administrarea sumelor puse la dispoziția BEI în temeiul prezentului Contract în nume propriu, dar pentru și pe seama, și pe riscul MIPE;b) defini și pune în aplicare Strategia de Investiții și Planul de Afaceri atât pentru Produsul de Creditare Directă, cât și pentru Produsul Intermediat;c) defini regulile care guvernează operarea FdF, funcțiile și sarcinile Părților cu privire la Activitatea FdF;d) defini rolul Comitetului de Investiții;e) defini strategia de exit;f) stabili cuantumul și condițiile de plată a Comisioanelor de Administrare și a Cheltuielilor Suplimentare de către MIPE către BEI; șig) definirea normelor referitoare la monitorizarea, evaluarea și auditul FdF.8. Un set de dispoziții comune se vor aplica ambelor Instrumente Financiare. Acestea sunt stabilite în Clauzele din prezentul Contract. În plus, pentru a acoperi particularitățile legate de fiecare dintre cele două modalități de desfășurare, se vor stabili norme specifice în Anexe separate în ceea ce privește ambele Instrumente Financiare.9. Fondurile puse la dispoziția FdF în temeiul prezentului Contract vor fi alocate fiecărui Instrument Financiar în mod flexibil și în funcție de necesități, în conformitate cu deciziile periodice care urmează să fie luate de către un Comitet de Investiții numit în mod corespunzător de către MIPE, acționând pe baza propunerilor prezentate de BEI.10. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua de către BEI în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele Uniunii Europene și privind libera circulație a acestor date.11. Încheierea prezentului Contract de către MIPE și îndeplinirea de către MIPE a oricăror obligații în temeiul acestuia au fost autorizate în mod valabil în conformitate cu O.U.G. nr. 124/2021. PRIN URMARE, se convine după cum urmează:
  PREVEDERI COMUNE
  1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE1.1. În prezentul Contract, următorii termeni și expresii definite vor avea următorul înțeles, cu excepția cazului în care contextul impune altfel: "Cheltuieli Suplimentare" înseamnă costurile, cheltuielile și datoriile înregistrate sau suportate de BEI în legătură cu FdF, astfel cum sunt descrise în continuare la Clauza 8 (Cheltuieli Suplimentare, Dobânzi Negative și Pierderi de Trezorerie); "Solicitare de Cheltuieli Suplimentare" înseamnă o cerere scrisă privind plata Cheltuielilor Suplimentare, în mod substanțial sub forma din Apendicele B (Solicitare de Cheltuieli Suplimentare); "Contract" înseamnă prezentul contract (și Anexele și Apendicele la acesta), astfel cum este amendat, completat sau modificat periodic; "Anexă" înseamnă o anexă la prezentul Contract, care face parte integrantă din prezentul Contract; "Apendice" înseamnă un apendice la prezentul Contract, care face parte integrantă din prezentul Contract; "Zi Lucrătoare" înseamnă o zi, alta decât sâmbăta sau duminica, în care biroul BEI din Luxemburg este deschis, iar instituțiile de credit sunt deschise pentru operațiuni generale în Luxemburg și București; "Plafon" are înțelesul acordat acestui termen în Clauza 7.4; "Clauză" înseamnă o clauză din prezentul Contract; "Comisie" înseamnă Comisia Europeană; "Produs de Creditare Directă" înseamnă Instrumentul Financiar menționat la Considerentul 6.a de mai sus, ale cărui condiții specifice sunt prevăzute în Anexa 1 (Condiții Specifice Produsului de Creditare Directă) la prezentul Contract; "Principiul de A Nu Prejudicia în Mod Semnificativ" sau "PNPMS" are înțelesul atribuit în al doilea paragraf din preambulul prezentului Contract; "BEI" înseamnă Banca Europeană de Investiții; "Data Intrării în Vigoare" înseamnă data la care ultima Parte semnează prezentul Contract; "Grupul BEI" înseamnă BEI, Fondul European de Investiții sau orice filială a BEI; "Perioada de Eligibilitate" înseamnă, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, perioada în care toate tranzacțiile cu Beneficiarii Finali sunt semnate de la Data Intrării în Vigoare până la (și inclusiv) sfârșitul lunii iunie 2026; "UE" înseamnă Uniunea Europeană; "EURIBOR" are înțelesul prevăzut în Apendicele C (Definiția EURIBOR); "Intermediar Financiar" înseamnă o instituție de credit, o instituție financiară, un fond de investiții (inclusiv entități cu scop special), administratori de fonduri sau alți intermediari financiari, publici sau privați, selectați de BEI în conformitate cu prezentul Contract pentru punerea în aplicare a Produsului Intermediat; "Beneficiar Final" înseamnă o persoană juridică care primește sprijin din Instrumente Financiare; "Instrument Financiar" înseamnă o formă de sprijin oferită prin intermediul unei structuri prin care se furnizează produse financiare Beneficiarilor Finali. În cadrul FdF, Instrumentul Financiar ia forma unor garanții și a unor împrumuturi (inclusiv împrumuturi cu partajarea riscurilor, după caz) și cuprinde atât Produsul Intermediat, cât și Produsul de Creditare Directă (astfel cum este definit mai detaliat în Strategia de Investiții și Planul de Afaceri din Apendicele A); "Regulament Financiar" înseamnă Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, și Decizia nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1-222). "Prima Tranșă" înseamnă o sumă egală cu 90 milioane EUR (nouăzeci de milioane de euro); "FdF" are înțelesul atribuit acestui termen în Considerentul 6; "Contul (Conturile) FdF" înseamnă contul deschis de BEI în registrele sale în scopul colectării și administrării FdF în numele MIPE în conformitate cu Clauza 5 (FdF și Contul FdF); "Activitatea FdF" înseamnă activitățile FdF, astfel cum sunt descrise în prezentul Contract, inclusiv funcțiile și sarcinile BEI în legătură cu funcționarea și administrarea FdF în conformitate cu Clauza 2 (Mandatul și Funcțiile BEI); "Eveniment de Forță Majoră" are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.12; "Notificare de Forță Majoră" are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.12; "Sume Despăgubite" are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 10.5; "Dobândă Generată" are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 4.3; "Produs Intermediat" înseamnă Instrumentul Financiar menționat la Considerentul 6.b de mai sus, ale cărui condiții specifice sunt prevăzute în Anexa 2 (Condiții Specifice Produsului Intermediat) la prezentul Contract; "Comitet de Investiții" înseamnă un consiliu de administrație al FdF format din 5 membri, numiți și împuterniciți în mod corespunzător de către MIPE, care va funcționa în conformitate cu termenii stabiliți în Clauza 6 (Comitetul de Investiții) și în Anexa 1 (Condiții Specifice Produsului de Creditare Directă) și Anexa 2 (Condiții Specifice Produsului Intermediat); "Reguli de Procedură ale Comitetului de Investiții" înseamnă regulile interne de procedură adoptate de Comitetul de Investiții în conformitate cu Clauza 6.5, ale căror condiții sunt prevăzute în Apendicele D (Reguli de Procedură ale Comitetului de Investiții); "Strategia de Investiții și Planul de Afaceri" înseamnă strategia de investiții și planul de afaceri pentru activitățile FdF în legătură cu Activitatea FdF, atașate la prezentul Contract ca Apendicele A (Strategia de Investiții și Planul de Afaceri) care cuprind atât Produsul de Creditare Directă, cât și Produsul Intermediat; "Plafon Legacy" are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 7.4; "Fonduri Legacy" înseamnă totalitatea oricăror fonduri care continuă să fie administrate de BEI conform prezentului Contract pe durata Perioadei Legacy, fie sub formă de angajamente pentru Instrumentele Financiare, fie sub formă de sume disponibile în Contul FdF sau altfel și incluzând (fără dublă contabilizare) Contribuțiile Plătite ale MIPE, dobânzile sau veniturile primite împreună cu Veniturile din Operațiuni, minus orice sumă rambursată către MIPE conform Clauzelor 3.7 și 3.8 din prezentul Contract; "Perioadă Legacy" înseamnă perioada care începe la 1 iulie 2026 și se încheie la 31 decembrie 2030; "Comisioane de Administrare" înseamnă toate sumele care trebuie plătite BEI cu titlu de comisioane și costuri de administrare pentru serviciile prestate în temeiul prezentului Contract în conformitate cu Clauza 7 (Comisioane de Administrare); "MIPE" înseamnă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România; "Contribuții Angajate ale MIPE" înseamnă o sumă totală de 300 milioane EUR (trei sute de milioane de euro) provenită din componenta de împrumut a MRR pentru România, reprezentând fondurile angajate să fie investite în FdF de către MIPE în temeiul Clauzei 3 (Finanțarea FdF și Alocarea Fondurilor între Instrumentele Financiare), plus orice sumă cu care Contribuțiile Angajate ale MIPE sunt majorate în conformitate cu Clauza 3.9 din prezentul Contract; "Contribuții Plătite ale MIPE" înseamnă suma totală a Contribuțiilor Angajate ale MIPE pe care MIPE le-a plătit în Contul FdF și care, pentru evitarea oricărui dubiu, exclude orice dobândă acumulată în Contul FdF, orice Venituri din Operațiuni sau orice alte câștiguri sau încasări generate pentru FdF; "Jurisdicție Neconformă" înseamnă o jurisdicție:i. enumerată în anexa I la concluziile Consiliului European privind lista revizuită a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, adoptată de Consiliul European în cadrul reuniunii sale din 12 martie 2019;ii. enumerată în anexa la Regulamentul Delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu risc ridicat și cu deficiențe strategice;iii. clasificată ca fiind "parțial conformă", "parțial conformă în mod provizoriu" sau "neconformă" de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Forumul său Global privind Transparența și Schimbul de Informații în Scopuri Fiscale în raport cu standardul internațional privind schimbul de informații la cerere;iv. inclusă în "Declarația Publică" a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (anume țări sau jurisdicții cu deficiențe strategice atât de grave încât Grupul de Acțiune Financiară Internațională solicită membrilor și nemembrilor săi să aplice contramăsuri sau pentru care Grupul de Acțiune Financiară Internațională solicită membrilor săi să aplice măsuri de diligență sporită); sauv. inclusă în declarația Grupului de Acțiune Financiară Internațională "Îmbunătățirea Conformității Globale privind AML/CFT: Proces în Curs de Desfășurare" (anume țări sau jurisdicții cu deficiențe strategice în măsurile lor AML/CFT, dar care și-au luat un angajament la nivel înalt față de un plan de acțiune elaborat împreună cu Grupul de Acțiune Financiară Internațională),în fiecare caz, astfel cum această declarație, listă, directivă sau anexă poate fi modificată și/sau completată periodic; "Acord Operațional" înseamnă un acord (sau set de acorduri) încheiate între BEI și un Intermediar Financiar pentru scopul încheierii, subscrierii sau furnizării Produsului Intermediat ca parte a Activității FdF; "Venituri din Operațiuni" înseamnă, în ceea ce privește un Instrument Financiar, suma tuturor veniturilor (fie că este vorba de rambursarea principalului sau de eliberarea oricăror resurse angajate în cadrul unui contract de garanție sau care se referă la un provizion pentru pasive contingente în cadrul unui contract de garanție), dobânzi, sume recuperate, comisioane de garanție și alte sume, fără limitare) care sunt plătite și disponibile pentru utilizare în Contul FdF sau primite în alt mod în Contul FdF în legătură cu Instrumentul Financiar în cauză și care pot fi atribuite sprijinului acordat de FdF Beneficiarilor Finali și, în special, în ceea ce privește Instrumentele Financiare sub formă de garanții, orice sumă (i) angajată în cadrul unui astfel de Instrument Financiar, (ii) care corespunde cheltuielilor eligibile (astfel cum sunt stabilite în conformitate cu prezentul Contract) și (iii) care este eliberată (inclusiv fondurile din Contul FdF care sunt eliberate dintr-un provizion pentru pasive contingente în temeiul unui contract de garanție), cu condiția ca sumele recuperate în cadrul garanțiilor să constituie Venituri din Operațiuni numai după ce nu mai sunt necesare ca provizion pentru pasive contingente în temeiul contractelor de garanție relevante; "Raport de Progres" înseamnă raportul anual de progres care trebuie întocmit de BEI în conformitate cu Anexa 1 (Condiții Specifice Produsului de Creditare Directă) și Anexa 2 (Condiții Specifice Produsului Intermediat), care acoperă perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent și care trebuie trimis către MIPE și Comitetul de Investiții; "Notificare de înștiințare" înseamnă o notificare de înștiințare pentru plata unei Tranșe Subsecvente emisă de BEI în temeiul Clauzei 3.9 din prezentul Contract; "Cerere de Rambursare" are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 3.7. "MRR" înseamnă Mecanismul de Redresare și Reziliență, astfel cum a fost instituit în temeiul Regulamentului MRR; "Regulamentul MRR" înseamnă Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență; "PRR" înseamnă Planul de Redresare și Reziliență pentru România, avizat de Comisie și aprobat de Consiliul European menționat la Considerentul 3, și/sau completat periodic; "Data Planificată a încetării" înseamnă 31 decembrie 2030; "Ajutor de Stat" înseamnă ajutorul de stat așa cum este descris la Articolele 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene împreună cu toate celelalte reguli și regulamente legate de furnizarea ajutorului de stat adoptate în mod periodic de către Uniunea Europeană, sau, după caz, de MIPE; "Tranșă Subsecventă" înseamnă fiecare tranșă din Contribuția Angajată a MIPE, solicitată până la un maxim de trei, ulterioară Primei Tranșe, care urmează să fie plătită în Contul FdF în temeiul unei Solicitări Scrise și într-o sumă care nu poate fi mai mică de 20% din Contribuțiile Angajate ale MIPE. "Încetare ca urmare a Modificărilor de Reglementare" are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.6; "Încetare din Culpă" are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.4; "Încetare fără Culpă" înseamnă o formă de încetare a prezentului Contract care nu reprezintă o Încetare din Culpă și nici o Încetare ca urmare a Modificărilor de Reglementare, așa cum este descris în Clauza 14.5; "Cheltuieli de Transfer" are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.3; "Perioadă de Transfer" are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 14.7; "Principii de Trezorerie" înseamnă un set de principii agreate de părți, care guvernează administrarea Fondurilor de Trezorerie și care sunt prevăzute în Apendicele E (Principii de Trezorerie); "Fond Unitar" are înțelesul atribuit în Apendicele E (Principii de Trezorerie); și "Solicitare Scrisă" înseamnă o cerere efectuată în scris privind plata a unei Prime Tranșe sau a oricărei Tranșe Subsecvente a Contribuției Angajate a MIPE, în mod substanțial sub forma din Apendicele F (Formular de Solicitare Scrisă).1.2. Interpretare: Cu excepția cazului în care contextul impune altfel:a) orice trimitere la legislație, la un statut sau la o prevedere statutară va include:i. o astfel de legislație, statut sau prevedere, astfel cum este din când în când modificată sau readoptată sau consolidată, în măsura în care o astfel de modificare, readoptare sau consolidare se aplică sau este susceptibilă de a se aplica oricăror tranzacții încheiate în temeiul prezentului document;ii. orice legislație subordonată adoptată periodic în temeiul statutului sau prevederii respective;b) termenii și expresiile cu majuscule definite în Preambul au același înțeles în tot cuprinsul prezentului Contract, cu excepția cazului în care sunt definite altfel în prezentul Contract;c) cuvintele care desemnează:i. doar singularul vor include și pluralul și viceversa;ii. un singur gen vor include și celălalt gen;iii. doar persoanele vor include și societățile și corporațiile și viceversa;d) titlurile din prezentul Contract se vor utiliza numai ca referință;e) cu excepția cazului în care se specifică altfel, dacă ultima zi a oricărui termen sau scadență cade într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, termenul sau scadența respectivă se va încheia în Ziua Lucrătoare imediat următoare; șif) Anexele și Apendicele fac parte integrantă din prezentul Contract și produc efecte în consecință.2. MANDATUL ȘI FUNCȚIILE BEI2.1. Prin prezenta, MIPE desemnează BEI în calitate de mandatar al său pentru a acționa în numele BEI, dar pentru și pe seama, și pe riscul MIPE, în calitate de mandant, pentru a administra și opera FdF, inclusiv fondurile și resursele FdF și Contul FdF și pentru a îndeplini celelalte funcții și îndatoriri în legătură cu FdF prevăzute în prezentul Contract.2.2. MIPE autorizează BEI, în calitate de mandatar al acesteia, în legătură cu administrarea și funcționarea FdF ("Activitatea FdF"):a) să efectueze tranzacții bancare și financiare legate de funcționarea FdF în conformitate cu termenii prezentului Contract;b) să deschidă și să mențină Contul FdF în numele BEI, dar pe seama și pe riscul MIPE;c) să urmărească strategia prevăzută în Strategia de Investiții și Planul de Afaceri (Apendicele A);d) să gestioneze fondurile creditate în Contul FdF, în conformitate cu Principiile de Trezorerie, inclusiv cele necesare cu privire la Fondul Unitar;e) în ceea ce privește Produsul de Creditare Directă și Produsul Intermediat, să îndeplinească sarcina specifică prevăzută, respectiv, în Anexa 1 (Condiții Specifice Produsului de Creditare Directă) și în Anexa 2 (Condiții Specifice Produsului Intermediat).f) să monitorizeze punerea în aplicare a investițiilor și a Acordurilor Operaționale relevante în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul document și în conformitate cu termenii prevăzuți în Anexa 1 (Condiții Specifice Produsului de Creditare Directă) și în Anexa 2 (Condiții Specifice Produsului Intermediat) și în Apendicele G (Monitorizare și Raportare);g) să întreprindă orice alte acțiuni și să încheie orice acte sau alte documente pe care BEI le consideră necesare sau dezirabile pentru implementarea corespunzătoare a FdF.2.3. În desfășurarea Activității FdF, BEI va avea dreptul de a contracta serviciile consultanților profesioniști și ale consultanților externi, precum consilieri fiscali și juridici, contabili, brokeri și/sau bănci de investiții, translatori pentru sarcini specifice în legătură cu Activitatea FdF și implementarea Instrumentelor Financiare care, în opinia rezonabilă a BEI, necesită o asemenea consiliere profesională sau expertiză. Atunci când va contracta astfel de servicii, BEI se va asigura că (i) obiectul acestor servicii corespunde obiectului prezentului Contract sau este agreat de Părți, (ii) onorariile care trebuie plătite pentru aceste servicii sunt stabilite în conformitate cu procedura internă a BEI, și (iii) serviciile prestate de consultanții externi sunt probate în mod rezonabil și documentate corespunzător.3. FINANȚAREA FDF ȘI ALOCAREA FONDURILOR ÎNTRE INSTRUMENTELE FINANCIARE3.1. Prin prezenta, MIPE se angajează să pună la dispoziția FdF o sumă totală egală cu Contribuția Angajată a MIPE, excluzând orice taxe sau comisioane (inclusiv, dar fără a se limita la orice taxe de transfer bancar), care vor fi plătite de către MIPE.3.2. MIPE va plăti Prima Tranșă din Contribuția Angajată a MIPE în Contul FdF în termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice de la data Solicitării Scrise inițiale din partea BEI.3.3. Părțile convin după cum urmează:a) fiecare Tranșă Subsecventă din Contribuția Angajată a MIPE va fi plătită în Contul FdF în termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice de la data Solicitării Scrise din partea BEI;b) fiecare Solicitare Scrisă va avea, în mod substanțial, forma prevăzută în Apendicele F (Formular de Solicitare Scrisă) și va confirma suma care trebuie plătită în contul FdF ca Tranșă Subsecventă, așa cum se specifică în respectiva Solicitare Scrisă;3.4. MIPE nu va retrage sau anula nicio parte din Contribuția Angajată a MIPE (indiferent dacă suma respectivă a fost sau nu plătită efectiv către FdF) decât dacă Părțile convin în scris cu privire la retragere sau anulare.3.5. Contribuția Angajată a MIPE va fi utilizată de către BEI în scopul Activității FdF și în conformitate cu prezentul Contract, până la încetarea prezentului Contract și închiderea și lichidarea Contului FdF. Părțile convin că Contribuția Plătită a MIPE se va aloca inițial fiecărui Instrument Financiar în părți egale, sub rezerva unei eventuale realocări și a unor alocări suplimentare, în funcție de necesități și în conformitate cu deciziile periodice luate de Comitetul de Investiții în urma propunerilor prezentate de BEI, astfel cum se prevede la Clauza 6.8(f).3.6. Contribuția Angajată a MIPE va fi alocată, administrată și gestionată de către BEI în conformitate cu normele, politicile și procedurile BEI și în funcție de specificul fiecărui Instrument Financiar prevăzut în prezentul document (cu excepția cazului în care se aplică ajustări ale acestor norme, politici și proceduri în contextul FdF și așa cum este prezentat mai detaliat în Apendicele A (Strategia de Investiții și Planul de Afaceri).3.7. Nu mai devreme de trei (3) luni și nu mai târziu de șase (6) luni de la încheierea Perioadei de Eligibilitate, MIPE va avea dreptul de a solicita BEI în scris ("Cerere de Rambursare") ca o sumă egală cu diferența dintre:a) Contribuțiile Plătite ale MIPE potențial majorate cu dobânda netă și câștigurile nete generate (în contul FdF) din Contribuțiile Plătite ale MIPE acumulate până la data rambursării; șib) suma totală egală cu Contribuțiile Plătite ale MIPE care a fost aplicată sau rămâne angajată să fie aplicată în scopul (a) finanțării Beneficiarilor Finali prin intermediul Instrumentelor Financiare, (b) plății oricăror comisioane datorate BEI, (c) dobânzilor negative potențiale acumulate de Contul FdF; și/sau (d) oricărei alte sume datorate BEI de către MIPE în temeiul prezentului Contractsă se restituie MIPE.3.8. Suma solicitată în temeiul Clauzei 3.7 va fi plătită din fondurile disponibile în Contul FdF către MIPE în termen de cel mult șaizeci (60) de zile calendaristice de la data emiterii Raportului de Progres sau a altui document relevant, așa cum este prevăzut periodic conform cadrului legal aplicabil, întocmit în conformitate cu Anexa 1 (Condiții Specifice Produsului de Creditare Directă) și Anexa 2 (Condiții Specifice Produsului de Intermediere) ulterior Cererii de Rambursare.3.9. În cazul în care MIPE nu plătește Prima Tranșă sau oricare Tranșă Subsecventă în Contul FdF în decurs de treizeci (30) de zile calendaristice de la data unei Solicitări Scrise din partea BEI:a) BEI va trimite MIPE o notificare de înștiințare (o "Notificare de înștiințare"); șib) suma neplătită aferentă Primei Tranșe sau Tranșei Subsecvente relevante va purta dobândă de la data la care se împlinesc zece (10) zile calendaristice de la Notificarea de Înștiințare până la data plății, la o rată egală cu EURIBOR plus un (1) la sută.3.10. Orice sumă plătibilă în temeiul Clauzei 3.9(b) se va acumula în beneficiul și se va reține de BEI. În cazul în care MIPE nu plătește o sumă datorată în legătură cu Prima Tranșă sau cu o Tranșă Subsecventă în termen de zece (10) zile calendaristice de la trimiterea de către BEI a unei Notificări de Înștiințare către MIPE, acest lucru va permite BEI să rezilieze prezentul Contract ca urmare a apariției Încetării din Culpă.4. UTILIZAREA DOBÂNZILOR GENERATE ȘI A VENITURILOR DIN OPERAȚIUNI4.1. Părțile convin după cum urmează:a) În conformitate cu termenii Acordurilor Operaționale, BEI poate permite în mod expres Intermediarilor Financiari să reutilizeze și să reinvestească în Instrumente Financiare veniturile aferente Instrumentelor Financiare existente, care, în caz contrar, ar constitui Venituri din Operațiuni. Termenii și condițiile oricărei astfel de permisiuni pentru Intermediarii Financiari de a reutiliza sau reinvesti Veniturile din Operațiuni vor fi prezentate Comitetului de Investiții în conformitate cu Clauza 6.8;b) Cu excepția celor prevăzute la Clauza 4.1(a), toate Veniturile din Operațiuni se vor plăti în Contul FdF fără întârzieri nejustificate sau, în cazul fondurilor angajate în cadrul Instrumentelor Financiare care sunt garanții sau sunt reținute în Contul FdF ca provizioane pentru obligațiile care decurg din astfel de garanții, aceste sume vor fi eliberate din angajament sau provizion (și vor fi disponibile pentru scopurile generale ale FdF) imediat după data la care expiră garanția în cauză și/sau nu mai poate fi angajată nicio obligație în temeiul unei astfel de garanții; șic) În perioada cuprinsă între Data Intrării în Vigoare și Data Planificată a Încetării, Veniturile din Operațiuni care sunt disponibile în Contul FdF pot fi reutilizate și reinvestite în cadrul Instrumentelor Financiare (inclusiv pentru a acoperi angajamentele asumate în cadrul Instrumentelor Financiare care sunt garanții, respectiv Produsul Intermediat) sau pentru a crea un provizion/rezervă (reținută în Contul FdF) împotriva datoriilor contingente în baza unor astfel de garanții, în conformitate cu prezentul Contract și cu scopurile și obiectivele PRR, de la caz la caz. Termenii și condițiile propuse, inclusiv comisioanele de administrare suplimentare aplicabile care, pentru evitarea oricărui dubiu, nu fac obiectul Plafonului și al Plafonului Legacy prevăzute la Clauza 7 (Comisioane de Administrare), pentru orice astfel de reutilizare sau reinvestire a Veniturilor din Operațiuni vor fi prezentate Comitetului de Investiții în conformitate cu Clauza 6.8.4.2. Veniturile din Operațiuni generate în cursul unui exercițiu financiar vor fi utilizate în următoarea ordine de prioritate: (i) pentru plata și/sau rambursarea Comisioanelor de Administrare respective referitoare la investițiile ulterioare; (ii) pentru plata și/sau rambursarea oricăror Cheltuieli Suplimentare respective care rămân neplătite; (iii) pentru plata deficitelor, dacă este cazul, datorate dobânzilor negative în conformitate cu Clauza 8.5; și (iv) pentru acoperirea angajamentelor sau expunerilor în legătură cu Instrumentele Financiare existente, inclusiv în circumstanțele în care o Solicitare Scrisă în temeiul Clauzei 3.3 nu este onorată de către MIPE; cu condiția ca acest lucru să nu exonereze în totalitate sau parțial MIPE de obligația sa de a efectua plata în legătură cu o astfel de Solicitare Scrisă în temeiul Clauzei 3.3, dacă este cazul.4.3. Părțile convin, de asemenea, că orice dobândă netă sau alte câștiguri nete obținute de FdF, inclusiv în ceea ce privește Contribuțiile Plătite ale MIPE, activitățile de administrare a trezoreriei și alte câștiguri generate din Contul FdF ("Dobândă Generată"), vor fi utilizate în scopurile prevăzute la Clauza 4.2 de mai sus și în aceeași ordine de prioritate.4.4. Sub rezerva acordului Părților, BEI poate încheia alte Acorduri Operaționale și investiții în cadrul Produsului de Creditare Directă și poate ocaziona cheltuieli (inclusiv Comisioane de Administrare și costuri de management și costuri plătibile Intermediarilor Financiari în cadrul Acordurilor Operaționale relevante) în timpul Perioadei Legacy și sub rezerva Clauzei 4.4 de mai jos.4.5. Utilizarea Fondurilor Legacy pentru Instrumentele Financiare care urmează să fie implementate în Perioada Legacy face obiectul unui acord ulterior al Părților, la care se ajunge cel târziu cu șase (6) luni înainte de sfârșitul Perioadei de Eligibilitate și, dacă este cazul, al unei Strategii de Investiții și al unui Plan de Afaceri revizuite.4.6. BEI va avea dreptul să compenseze orice sumă datorată BEI în temeiul Clauzei 8 (Cheltuieli Suplimentare, Dobânzi Negative și Pierderi de Trezorerie) cu Dobânda Generată care este returnată, fără ca această compensare să aducă atingere obligațiilor MIPE în temeiul prezentului Contract cu privire la întreaga sumă a Dobânzii Generate.5. FDF ȘI CONTUL(CONTURILE) FDF5.1. Părțile convin că FdF va fi constituit ca un "bloc de finanțare separat" în cadrul BEI și că sumele angajate pentru FdF și plătite către BEI vor fi păstrate ca elemente extra-bilanțiere, iar BEI va implementa soluții adecvate care să separe aceste resurse de alte resurse administrate de aceasta.5.2. Contul FdF va fi deschis de către BEI în registrele sale în scopul administrării fondurilor FdF în numele MIPE.5.3. Plățile legate de Contul FdF se vor efectua prin intermediul următorului cont sau al oricărui alt cont comunicat periodic MIPE de către BEI: Monedă: EUR Banca beneficiară: European Investment Bank COD BIC: BEILLULLXXX Contul beneficiarului: Direct via TARGET2 (/RT) IBAN: LU929980000000000001 Comunicare: RRF Romania Înainte de fiecare transfer de fonduri în Contul FdF al BEI, MIPE va informa în mod sistematic BEI cu cel puțin cinci (5) Zile Lucrătoare înainte de data plății, prin e-mail (la OPS-MM5-Treasury@eib.org, FI_PRO_BOT_LPC_CM@eib.org și FI-PRO/BOT/LPC/RECONCILIATION@eib.org sau la orice altă adresă de e-mail indicată de BEI periodic). MIPE se va asigura că mesajul SWIFT prin care se ordonă o astfel de plată include, în câmpul 70 (informații privind remiterea) și într-un alt câmp disponibil corespunzător, o indicație clară a denumirii operațiunii relevante și a sursei și utilizării acestor fonduri în următorul format: "RRF Romania".5.4. Contul FdF va fi denominat în Euro.5.5. Contul FdF și fondurile creditate în acest cont vor fi utilizate, angajate sau folosite sau administrate în orice alt mod, oricând și în orice privință, în mod separat din punct de vedere contabil de alte resurse BEI (inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, alte fonduri sau conturi ce aparțin BEI) și vor fi utilizate exclusiv pentru îndeplinirea Activității FdF în conformitate cu prezentul Contract.5.6. MIPE nu va crea sau permite existența vreunei garanții, gaj sau altei obligații sau sarcini asupra Contului FdF, asupra Contribuțiilor Plătite ale MIPE sau asupra oricăror altor fonduri administrate de BEI în legătură cu FdF, fie în favoarea MIPE sau a oricărui terț creditor al MIPE, și fie în baza oricărui acord de asistență financiară încheiat de MIPE fie în alt mod. MIPE nu va avea dreptul de a opera, închide sau restricționa în alt mod utilizarea Contului FdF (inclusiv prin retragerea oricăror fonduri depuse în Contul FdF).5.7. Părțile confirmă și sunt de acord că BEI va avea dreptul de a opera Contul FdF după cum urmează: Contul FdF va fi:a) creditat, inter alia, cu următoarele elemente:i. Contribuțiile Plătite ale MIPE;ii. veniturile generate din investiția fondurilor FdF în conformitate cu Principiile de Trezorerie, în măsura aplicabilă;iii. Dobânda Generată;iv. sumele recuperate de la Beneficiarii Finali și de la Intermediarii Financiari, după caz, sau returnate de către Beneficiarii Finali și de către Intermediarii Financiari, în cazul în care aceste sume nu corespund niciunei cheltuieli eligibile;v. Veniturile din Operațiuni;vi. sumele pentru plata Comisioanelor de Administrare;vii. sumele pentru plata Cheltuielilor Suplimentare (și orice alte sume datorate BEI în temeiul prezentului Contract); șiviii. orice fonduri care nu sunt deja prevăzute în această Clauză.b) debitate de BEI cu următoarele elemente:i. sumele care urmează să fie plătite Beneficiarilor Finali sau BEI, după caz, inclusiv finanțarea pentru produsele de împrumut (inclusiv împrumuturile cu partajarea riscurilor) și plățile de garanție;ii. sumele care urmează să fie plătite direct sau indirect Intermediarilor Financiari în temeiul Acordurilor Operaționale, precum și plățile de garanție;iii. Comisioanele de Administrare prevăzute la Clauza 7 (Comisioane de Administrare) și Cheltuielile Suplimentare prevăzute la Clauza 8 (Cheltuieli Suplimentare, Dobânzi Negative și Pierderi de Trezorerie), precum și orice alte sume datorate BEI în temeiul prezentului Contract;iv. valoarea fondurilor FdF investite în conformitate cu Principiile de Trezorerie;v. orice dobândă negativă la sumele aflate în creditul Contului FdF, sub rezerva investirii de către BEI a activelor din Contul FdF, plus orice comisioane, pierderi și costuri care decurg din administrarea activelor din Contul FdF în conformitate cu Principiile de Trezorerie;vi. sumele transferate către MIPE în temeiul prezentului Contract, inclusiv, fără a se limita la acestea, sumele care urmează să fie transferate către MIPE din la anumite intervale după expirarea sau încetarea prezentului Contract; șivii. orice altă sumă autorizată în mod expres și în scris de către MIPE și BEI în comun. BEI va continua să aibă dreptul de a debita aceste sume în Contul FdF și după încetarea prezentului Contract prin Încetare ca urmare a Modificărilor de Reglementare, Încetare din Culpă sau Încetare fără Culpă, pentru a-și exercita drepturile și obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract până la sfârșitul Perioadei de Transfer.5.8. Orice costuri suportate pentru întreținerea și administrarea Contului FdF sau a oricăror altor conturi bancare necesare pentru implementarea Activității FdF, inclusiv, dar fără a se limita la comisioanele bancare, sunt suportate de BEI ca parte a Comisioanelor de Administrare, cu excepția oricăror dobânzi negative sau comisioane bancare asimilate dobânzilor negative, care vor fi acoperite în conformitate cu Clauza 8 (Cheltuieli Suplimentare, Dobânzi Negative și Pierderi de Trezorerie).5.9. Părțile confirmă și convin că orice fonduri administrate de BEI pentru FdF conform prezentului Contract sunt proprietatea exclusivă a MIPE, indiferent dacă aceste fonduri sunt finanțate sau nu în totalitate sau parțial printr-un împrumut sau altă formă de finanțare pusă la dispoziția MIPE de către BEI.6. COMITETUL DE INVESTIȚII6.1. MIPE va înființa sau va desemna Comitetul de Investiții în vederea monitorizării și supravegherii punerii în aplicare a Strategiei de Investiții și a Planului de Afaceri în conformitate cu prevederile prezentului Contract. Pentru a spori eficiența FdF, MIPE este de acord în mod specific ca, pentru toate chestiunile legate de implementarea FdF și care fac obiectul prezentului Contract, MIPE să își exprime pozițiile prin intermediul Comitetului de Investiții.6.2. Comitetul de Investiții va fi format din 5 membri numiți de către MIPE, după consultarea cu BEI, care vor fi reprezentanți ai MIPE și ai Ministerului Finanțelor din România, care au competențe în sectoarele FdF și care au cel puțin trei (3) ani de experiență relevantă.6.3. MIPE sau Membrii Comitetului de Investiții, după caz, vor numi Președintele Comitetului de Investiții la prima reuniune a acestuia. Membrii vor acționa exclusiv în interesul FdF.6.4. BEI va avea dreptul de a desemna până la trei (3) dintre oficialii săi pentru a participa la reuniunile Comitetului de Investiții, în calitate de observatori.6.5. Comitetul de Investiții va adopta, la prima sa reuniune și cu condiția ca BEI să nu se opună, reguli de procedură interne pentru funcționarea sa de rutină și pentru administrarea FdF, în forma atașată în Apendicele D ("Regulile de Procedură ale Comitetului de Investiții").6.6. Părțile confirmă că orice decizii luate sau comunicate de către Comitetul de Investiții se vor lua întotdeauna după o evaluare adecvată a poziției MIPE, după caz, și numai în interesul FdF. Observatorii BEI în cadrul Comitetului de Investiții desemnați în conformitate cu Clauza 6.4 nu vor avea drept de vot în deciziile luate de Comitetul de Investiții. BEI va avea dreptul să se bazeze, fără alte investigații, pe orice decizie luată sau comunicată de Comitetul de Investiții și să presupună că aceste decizii reflectă pe deplin poziția MIPE.6.7. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile confirmă că numirile de mai sus se vor aplica exclusiv în scopurile prezentului Contract și pentru guvernarea FdF și confirmă, în plus, că toate costurile în legătură cu înființarea și funcționarea Comitetului de Investiții vor fi suportate de MIPE și că membrii Comitetului de Investiții nu vor avea dreptul de a primi comisioane, costuri și cheltuieli de la FdF sau BEI. MIPE va opera Comitetul de Investiții și organizarea sa internă pe răspunderea și pe cheltuiala sa exclusivă.6.8. Comitetul de Investiții va ține legătura la nivel intern cu ministerele competente, organismele de consiliere și alte autorități, după cum consideră adecvat, pentru a-și îndeplini sarcinile legate de punerea în aplicare a FdF, iar Comitetul de Investiții va fi responsabil, printre altele, de următoarele aspecte:a) să acționeze ca punct de coordonare și comunicare între BEI și MIPE cu privire la toate aspectele legate de FdF în conformitate cu prezentul Contract;b) să comunice, să stabilească și să modifice (sau să propună modificarea autorităților competente), dacă se consideră necesar, normele și cerințele naționale referitoare la Activitatea FdF, în consultare cu BEI;c) să furnizeze consultanță și decizii concludente cu privire la aspecte legate de legile și reglementările naționale aplicabile și respectarea normelor privind Ajutorul de Stat (inclusiv confirmarea echivalentului brut al subvenției), în legătură cu eligibilitatea finanțării către Beneficiarii Finali (inclusiv în cadrul Acordurilor Operaționale), funcționarea FdF, a Instrumentelor Financiare și a Acordurilor Operaționale;d) la propunerea BEI, să aprobe orice modificări ale Strategiei de Investiții și Planului de Afaceri (Apendicele A), dacă este cazul;e) să primească Raportul de Progres anual;f) la propunerea BEI, astfel cum se prevede la Clauza 3.5 de mai sus, să aprobe alocarea Contribuției Angajate a MIPE pentru Instrumentele Financiare, după cum este necesar;g) să aprobe orice propunere a BEI privind reutilizarea și reinvestirea în venituri din Instrumente Financiare sau în Venituri din Operațiuni, în conformitate cu Clauza 4.1(a) și Clauza 4.1(c); șih) la propunerea oficială a BEI (după consultarea Comitetului de Investiții, dacă și când se consideră necesar), să îndeplinească orice alte sarcini în temeiul prezentului Contract sau în legătură cu acesta, fără a aduce atingere sau a limita drepturile BEI în temeiul prezentului Contract. Acestea includ, pentru evitarea oricărui dubiu, deciziile specifice care trebuie luate în ceea ce privește fiecare Instrument Financiar, astfel cum se prevede în Anexa 1 (Condiții Specifice Produsului de Creditare Directă) și în Anexa 2 (Condiții Specifice Produsului Intermediat).6.9. În cazul în care Comitetul de Investiții are competențe decizionale la propunerea BEI, Comitetul de Investiții va avea doar competența de a aproba sau de a respinge propunerile sau recomandările în întregime (și nu parțial) și nu va avea competența de a modifica astfel de propuneri sau recomandări, cu excepția cazului în care BEI și-a dat acordul pentru o astfel de modificare.6.10. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile confirmă și convin că BEI va avea dreptul exclusiv de a lua orice deciziile necesare pentru a desfășura Activitatea FdF și de a face propuneri Comitetului de Investiții cu privire la aspectele prevăzute în prezentul Contract.6.11. MIPE va asigura secretariatul Comitetului de Investiții în conformitate cu prezentul Contract ("Secretariatul"). Responsabilitățile și funcțiile Secretariatului vor include următoarele:a) organizarea reuniunilor Comitetului de Investiții, inclusiv redactarea și distribuirea documentelor, a ordinii de zi și a proceselor-verbale ale Comitetului de Investiții;b) orice alte sarcini așa cum sunt definite în prezentul Contract sau de către Comitetul de Investiții; șic) comunicările legate de activitățile Comitetului de Investiții vor fi transmise prin intermediul Secretariatului.6.12. Orice comunicări către și de la Comitetul de Investiții vor fi efectuate în mod valabil dacă sunt adresate în scris conform Clauzei 18 (Notificări).7. COMISIOANE DE ADMINISTRARE7.1. MIPE confirmă faptul că, în schimbul operării și administrării FdF, a Contribuțiilor Angajate ale MIPE și a oricăror altor fonduri ale FdF, precum și a desfășurării Activității FdF de către BEI, de la Data Intrării în Vigoare (indiferent dacă fondurile au fost sau nu deja plătite la acea dată) până la cea mai apropiată dintre (i) data încetării prezentului Contract și (ii) Data Planificată a Încetării, BEI va avea dreptul la Comisioanele de Administrare, pe care MIPE se angajează prin prezenta să și le asume și să le plătească BEI. La primirea Primei Tranșe și a Tranșelor Subsecvente, BEI își rezervă dreptul de a pune deoparte și de a identifica separat, în cadrul sumei primite, suma estimată necesară pentru a acoperi Comisioanele de Administrare datorate și cele de primit pentru o perioadă de 12 luni sau pentru perioada de până la sfârșitul Perioadei de Eligibilitate, în cazul în care această perioadă este mai scurtă de 12 luni. Cu toate acestea, în cazul în care perioada de la primirea ultimei Tranșe Subsecvente până la sfârșitul Perioadei de Eligibilitate este mai mare de 12 luni, BEI își rezervă dreptul de a pune deoparte suma estimată pentru perioada până la sfârșitul Perioadei de Eligibilitate.7.2. BEI va avea dreptul de a retrage semestrial Comisioanele de Administrare din Contul FdF. Părțile convin că, în cazul în care Comisioanele de Administrare datorate depășesc soldul disponibil al Contului FdF (inclusiv, în scopul acestui calcul, orice Venituri din Operațiuni creditate în contul FdF, dar cu excepția sumelor deja angajate de BEI pentru unul sau mai multe Instrumente Financiare), această sumă excedentară va fi, la alegerea BEI, fie reportată pentru plată împreună cu sumele menționate în următoarea Solicitare Scrisă, fie facturată de BEI către MIPE, sub forma unei solicitări scrise separate, și va fi plătibilă în termen de zece (10) Zile Lucrătoare în contul FdF. Orice astfel de plată primită de BEI în timpul Perioadei de Eligibilitate este considerată ca făcând parte din Contribuțiile Plătite ale MIPE.7.3. Comisioanele de Administrare se vor plăti (sau se vor debita din Contul FdF) semestrial, în arierate, și vor consta în:a) în timpul Perioadei de Eligibilitate, suma dintre:i. în ceea ce privește primul și al doilea an de la Data Intrării în Vigoare, 1,5% pe an din Contribuțiile Plătite ale MIPE (care, în sensul prezentei definiții, se vor calcula pro rata temporis pe baza numărului de zile calendaristice din perioada respectivă);ii. ulterior și până la cea mai apropiată dintre (i) sfârșitul Perioadei de Eligibilitate sau (ii) Data de Încetare, 1,3% pe an din Contribuțiile Plătite ale MIPE (care, în sensul prezentei definiții, se vor calcula pro rata temporis pe baza numărului de zile calendaristice din perioada respectivă); PLUS un element de utilizare egal cu:iii. 0,5% pe an din valoarea Contribuțiilor Plătite ale MIPE și achitate către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului de Creditare Directă) sau puse deoparte de BEI pentru a constitui provizioane financiare împotriva expunerii la pasive contingente pentru Acordurile Operaționale încheiate cu Intermediarii Financiari care furnizează împrumuturile de bază către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului Intermediat), după caz (care, în sensul prezentei definiții, se va calcula în sume agregate la 30 iunie și 31 decembrie din fiecare an calendaristic pro rata temporis pe baza numărului de zile calendaristice din perioada respectivă);b) după Perioada de Eligibilitate, 1% pe an din Contribuțiile Plătite ale MIPE (care, în sensul prezentei definiții, se calculează pro rata temporis pe baza numărului de zile calendaristice din perioada respectivă).7.4. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi din prezenta Clauză 7 (Comisioane de Administrare), valoarea totală a Comisioanelor de Administrare va fi supusă unui plafon:a) în timpul Perioadei de Eligibilitate, egal, în orice moment relevant, cu suma totală aplicabilă la momentul respectiv de 6% din Contribuțiile Plătite ale MIPE și achitată către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului de Creditare Directă), sau pusă deoparte de BEI pentru a crea provizioane financiare împotriva expunerii la pasive contingente pentru Acordurile Operaționale încheiate cu Intermediarii Financiari care furnizează împrumuturile de bază către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului Intermediat), după caz ("Plafonul"); șib) după Perioada de Eligibilitate, egal, în orice moment relevant, cu suma totală aplicabilă la momentul respectiv de 5% din Contribuțiile Plătite ale MIPE și achitată către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului de Creditare Directă) sau pusă deoparte de BEI pentru a crea provizioane financiare împotriva expunerii la pasive contingente pentru Acordurile Operaționale încheiate cu Intermediarii Financiari care furnizează împrumuturile de bază către Beneficiarii Finali (în cadrul Produsului Intermediat), după caz ("Plafonul Legacy").7.5. Sub rezerva Clauzei 13 (Amendamente) de mai jos, în cazul în care Părțile convin să prelungească durata prezentului Contract dincolo de Data Planificată a Încetării, acestea vor negocia, de asemenea, comisioanele aplicabile pe durata acestei perioade prelungite.8. CHELTUIELI SUPLIMENTARE, DOBÂNZI NEGATIVE ȘI PIERDERI DE TREZORERIE8.1. Cheltuieli Suplimentare Părțile convin că orice Cheltuieli Suplimentare suportate sau care urmează să fie suportate de BEI în legătură cu FdF și cu Activitatea FdF (împreună cu orice dobândă acumulată pentru plata cu întârziere în temeiul Clauzei 8.6), inclusiv, în special, acele cheltuieli care sunt considerate cheltuieli neeligibile și orice norme aferente ale MIPE, vor fi considerate ca fiind sume suplimentare plătibile de către MIPE în plus față de Contribuțiile Angajate ale MIPE și din resursele MIPE care nu fac obiectul normelor UE privind MRR, astfel cum se prevede mai jos în prezenta Clauză.8.2. Cheltuielile Suplimentare vor include, inter alia:a) costurile legate de încetarea prezentului Contract și de transferul oricăror fonduri FdF către MIPE sau către orice entitate nou desemnată de MIPE în acest scop;b) costurile legate de auditul extern al FdF și de alte angajamente de audit;c) costurile legate de acțiunile de recuperare sau de orice litigii care apar în legătură cu Instrumentele Financiare;d) costurile suportate în legătură cu măsurile de informare, de marketing și de publicitate ale FdF, aprobate periodic de Comitetul de Investiții; șie) alte costuri care vor fi definite drept Cheltuieli Suplimentare și care vor fi convenite de comun acord de către BEI și MIPE la anumite intervale.8.3. Orice Cheltuieli Suplimentare ocazionate în conformitate cu Clauza 8.1 de mai sus, vor fi acoperite:i. În primul rând, din Veniturile din Operațiuni disponibile în Contul FdF (cu excepția sumelor deja angajate de BEI pentru unul sau mai multe Instrumente Financiare sau aplicate pentru a acoperi Comisioanele de Administrare datorate BEI, după caz). În acest sens, BEI va avea dreptul de a retrage sumele relevante din Contul FdF.ii. În al doilea rând, și în măsura în care nu sunt acoperite din Veniturile din Operațiuni, de către MIPE ca plată separată către BEI, în Contul FdF, în termen de zece (10) Zile Lucrătoare de la Solicitarea de Cheltuieli Suplimentare a BEI.8.4. În măsura în care este posibil și cât mai curând posibil, BEI va informa în scris MIPE cu privire la probabilitatea de a suporta orice Cheltuieli Suplimentare, iar în cazul în care Cheltuielile Suplimentare pot fi prevăzute, BEI va furniza, de asemenea, o prognoză pentru a permite MIPE să respecte normele sale bugetare.8.5. Dobândă Negativă și Pierderi de Trezorerie Părțile convin că orice costuri legate de aplicarea unor rate negative ale dobânzii în Contul FdF sau în orice alte conturi bancare necesare pentru punerea în aplicare a Activității FdF, inclusiv în ceea ce privește Fondul Unitar, precum și orice pierderi de trezorerie vor fi acoperite:i. din Veniturile din Operațiuni sau din Dobânda Generată în conformitate cu Clauzele 4.2 și 4.3 de mai sus; șiii. în cazul în care aceste sume sunt insuficiente la un anumit moment, după cum stabilește BEI, de către MIPE ca plată separată către BEI în termen de zece (10) Zile Lucrătoare de la solicitarea scrisă a BEI.8.6. În cazul în care MIPE nu plătește oricare dintre sumele prevăzute în prezenta Clauză 8 în termenul aplicabil, suma respectivă va acumula dobânzi de la data scadenței până la data plății la o rată egală cu EURIBOR plus un (1) la sută.8.7. În cazul în care BEI reușește să recupereze orice costuri legate de litigiile menționate la Clauza 8.2(c) de mai sus, care au fost efectiv plătite de către MIPE, în legătură cu același litigiu, către BEI, aceasta va returna MIPE aceste costuri recuperate, cu condiția ca BEI să aibă mai întâi dreptul de a compensa aceste sume cu orice alte sume care îi sunt datorate de către MIPE.9. INTERESE MATERIALE ȘI DIVULGAREA INFORMAȚIILOR MIPE confirmă și acceptă că:a) BEI derulează sau poate derula o serie de mandate agreate sau care urmează să fie agreate între BEI și terțe părți. Politicile de investiții ale acestor mandate pot implica oferirea de instrumente financiare de natură similară cu Instrumentele Financiare într-o serie de jurisdicții, inclusiv în România; șib) BEI poate investi, pe cont propriu sau în numele unor terțe părți, în instrumente financiare de natură similară cu Instrumentele Financiare într-o serie de jurisdicții, inclusiv în România; șic) BEI va acorda finanțare acelorași Beneficiari Finali/investiții ca Instrumentele Financiare prevăzute în prezentul document, în conformitate cu Strategia de Investiții și cu Planul de Afaceri. În consecință, BEI poate, fără a sesiza în prealabil Comitetul de Investiții sau MIPE, să efectueze tranzacții în care BEI are, direct sau indirect, un interes material sau o relație de orice natură cu o altă parte, care implică sau poate implica un potențial conflict cu obligațiile BEI față de MIPE și de FdF. BEI va gestiona și, acolo unde este posibil, va aborda orice potențial conflict de interese în conformitate cu normele și procedurile sale interne, care pot include, după caz, punerea în aplicare a normelor de confidențialitate și a dispozițiilor organizatorice referitoare la diseminarea informațiilor confidențiale în cadrul BEI și luând în considerare Strategia de Investiții și Planul de Afaceri pentru FdF.10. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR ȘI RĂSPUNDEREA10.1. BEI convine, fără a aduce atingere Clauzei 10.2 de mai jos, să acționeze cu diligența unui organism profesional și cu bună credință în punerea în aplicare a prezentului Contract.10.2. Sub rezerva Clauzei 10.3 de mai jos, BEI nu va fi în niciun caz responsabilă sau răspunzătoare față de MIPE sau față de orice altă persoană în legătură cu performanța financiară a FdF, cu rezultatele financiare ale Instrumentelor Financiare, cu investițiile efectuate în conformitate cu Principiile de Trezorerie (inclusiv ca urmare a dobânzilor/taxelor negative), cu rezultatele financiare ale oricăruia dintre Acordurile Operaționale, cu nerespectarea de către MIPE și/sau de către orice Beneficiar Final care beneficiază de finanțare din FdF a oricărei legi sau reglementări aplicabile. BEI nu va suporta nicio răspundere financiară ca urmare a fluctuațiilor de schimb valutar între euro și leul românesc în legătură cu faptul că sumele relevante din PRR și din Acordurile Operaționale relevante (în cadrul Produsului Intermediat) și acordurile de împrumut în ceea ce privește investițiile (în cadrul Produsului de Creditare Directă) sunt exprimate în euro.10.3. BEI nu va fi răspunzătoare față de MIPE sau față de orice altă persoană pentru niciun act sau omisiune în temeiul sau în legătură cu desemnarea sa în temeiul prezentului Contract și cu desfășurarea de către BEI a Activității FdF, cu excepția costurilor, cererilor de despăgubire, daunelor, pierderilor, obligațiilor sau cheltuielilor MIPE care rezultă în mod direct din fraudă, conduită ilicită intenționată sau neglijență gravă a BEI în executarea prezentului Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, BEI nu va fi în niciun caz răspunzătoare față de MIPE pentru daune indirecte, pierderi de profit sau daune exemplare sau punitive.10.4. Sub rezerva Clauzei 10.3 de mai sus, orice răspundere a BEI în legătură cu prezentul Contract va fi exclusă în măsura în care orice acțiune a BEI se bazează pe informații obținute de la MIPE sau pe o decizie sau aprobare a Comitetului de Investiții. BEI nu își asumă nicio obligație de a verifica în mod independent acuratețea, relevanța sau caracterul complet al unor astfel de informații primite de la MIPE sau de a examina sau contesta orice decizie sau aprobare a Comitetului de Investiții.10.5. Prin prezenta, MIPE acceptă să despăgubească și să exonereze de răspundere BEI și pe fiecare dintre funcționarii, directorii, angajații, agenții, delegații și subdelegații săi, la prima solicitare scrisă, în ceea ce privește orice costuri, cereri de despăgubire, daune, pierderi, răspundere, hotărâri judecătorești, înțelegeri sau cheltuieli (inclusiv onorarii juridice și alte costuri suportate pentru investigarea sau apărarea oricărei pretenții) suportate sau suferite de BEI ("Sumele Despăgubite") în legătură cu:a) numirea BEI în temeiul prezentului Contract sau în legătură cu Activitatea FdF;b) orice informații furnizate BEI de MIPE sau de Comitetul de Investiții în legătură cu prezentul Contract care sunt false, induc în eroare, sunt inexacte sau incomplete;c) orice instrucțiune dată BEI de către sau în numele MIPE în legătură cu prezentul Contract sau cu Activitatea FdF;d) orice încălcare (inclusiv neplată) sau declarație falsă, indiferent dacă aceasta rezultă direct sau indirect, din partea MIPE sau a Comitetului de Investiții în temeiul prezentului Contract; și/saue) orice pretenție din partea oricărei persoane de a avea dreptul la orice active care fac parte din FdF,cu excepția cazului în care aceste Sume Despăgubite sunt rezultatul direct al fraudei, conduitei ilicite intenționate sau neglijenței grave a BEI în executarea prezentului Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, obligația MIPE în temeiul prezentei Clauze 10.5 se extinde, de asemenea, la obligația de a exonera BEI de orice plată pe care BEI ar fi fost obligată să o efectueze către Beneficiarii Finali sau către Intermediarii Financiari (inclusiv orice penalități) în temeiul Acordurilor Operaționale, după caz, inclusiv în cazul în care BEI a efectuat o astfel de plată pe baza altor resurse decât resursele FdF.10.6. Prin prezenta, MIPE convine că:a) Orice Sumă Despăgubită (împreună cu orice dobândă acumulată pentru plata cu întârziere în temeiul Clauzei 10.6(b) datorată BEI va fi plătită de către MIPE către BEI în termen de zece (10) Zile Lucrătoare de la solicitarea scrisă a BEI, ca o sumă suplimentară plătibilă de către MIPE în plus față de Contribuțiile Angajate ale MIPE și va fi plătită din resursele MIPE care nu fac obiectul normelor UE privind MRR.b) În cazul în care MIPE nu plătește oricare Sumă Despăgubită în termenul prevăzut la Clauza 10.6(a), suma respectivă va acumula dobândă de la data scadenței până la data plății la o rată egală cu EURIBOR plus un (1) la sută.10.7. Obligațiile MIPE de a despăgubi BEI în temeiul prezentului Contract continuă și vor rămâne în vigoare și vor produce efectele depline, indiferent de apariția Datei Planificate a Încetării sau de orice încetare a celorlalți termeni ai prezentului Contract.11. DECLARAȚII, GARANȚII ȘI ANGAJAMENTE ALE MIPE11.1. Prin prezenta, MIPE declară și garantează și, în ceea ce privește aspectele menționate la Clauza 11.1(c), (d), (g) și (f) (de mai jos), declară și garantează în orice moment important până la încetarea prezentului Contract că:a) are deplină putere și capacitate (inclusiv în ceea ce privește legislația sa internă și cerințele constituționale) de a numi BEI în condițiile prezentului Contract și de a încheia tranzacții cuprinse în sfera de aplicare a prezentului Contract și a obținut toate autorizațiile și aprobările necesare pentru a permite BEI să acționeze astfel în numele său;b) nici încheierea sau executarea prezentului Contract, nici încheierea oricărei astfel de tranzacții nu va încălca vreo lege, normă sau regulament care i se aplică, și anume Regulamentul MRR și PRR, astfel cum au fost aprobate, sau vreun contract important la care este parte;c) FdF este liber de orice garanții, obligații și sarcini, iar MIPE se angajează că nu se vor naște niciun fel de garanții, obligații sau sarcini pe seama FdF din actele sau omisiunile MIPE;d) orice informație sau documentație furnizată BEI de către MIPE (inclusiv orice informație referitoare la situația financiară a MIPE sau a FdF) este adevărată, completă, exactă și nu induce în eroare în niciun aspect important.e) Comitetul de Investiții, după caz, va furniza orice alte informații suplimentare solicitate în mod corespunzător de BEI sau de orice autoritate competentă, inclusiv în legătură cu îndeplinirea obligațiilor BEI în temeiul prezentului Contract;f) a înțeles și a luat la cunoștință riscurile pe care le implică Instrumentele Financiare, inclusiv cele prevăzute în Apendicele A (Strategia de Investiții și Planul de Afaceri) și în Apendicele H (Politica de risc FdF). MIPE confirmă și acceptă (i) riscul de pierdere integrală atât la nivelul Beneficiarului Final, cât și la nivelul Intermediarului Financiar și (ii) lipsa unui venit proporțional cu riscul;g) înțelege și este de acord ca FdF să funcționeze, în măsura în care este aplicabil:i. în ceea ce privește Produsul de Creditare Directă, în conformitate cu normele, politicile și procedurile respective ale BEI, cu excepția cazurilor detaliate în Secțiunea 1 (Politica de Risc privind Produsul de Creditare Directă) din Apendicele H (Politica de risc FdF); șiii. În ceea ce privește Produsul Intermediat, BEI nu va aplica regulile, politicile și procedurile BEI aplicate operațiunilor pe care le efectuează pe propriul risc, astfel cum se detaliază în continuare în Secțiunea 2 (Politica de Risc privind Produsul Intermediat) din Apendicele H (Politica de risc FdF); șih) obligațiile pe care și le asumă în prezentul Contract sunt obligații legale, valabile, obligatorii și executorii și sunt conforme cu declarația menționată la litera (b) de mai sus.11.2. MIPE va notifica BEI cu promptitudine în cazul în care intervine orice modificare semnificativă a informațiilor furnizate de acesta în sensul prezentului Contract sau a situației sale în general și va furniza orice alte informații relevante pe care BEI le poate solicita în mod rezonabil la anumite intervale. MIPE înțelege că nerespectarea obligației de a furniza astfel de informații poate afecta negativ capacitatea BEI de a furniza servicii în temeiul Contractului și calitatea serviciilor pe care BEI le poate furniza.11.3. MIPE se angajează să nu tranzacționeze sau să nu dispună de niciunul dintre activele FdF și nici să autorizeze vreo altă persoană, alta decât BEI, să tranzacționeze sau să dispună de vreunul dintre acestea.11.4. MIPE declară și garantează că Strategia de Investiții și Planul de Afaceri (Apendicele A)i. încorporează în totalitate și cu exactitate toate condițiile și cerințele (inclusiv criteriile de eligibilitate) ale PRR care sunt aplicabile Instrumentelor Financiare implementate șiii. respectă obiectivele de politică ale PRR.11.5. De asemenea, MIPE declară și garantează că nu există cerințe naționale sau regionale suplimentare care să se aplice Instrumentelor Financiare implementate în contextul FdF.12. PĂSTRAREA DOCUMENTELOR12.1. BEI este de acord să păstreze toate documentele justificative pentru acțiunile sale în temeiul prezentului Contract pe o perioadă de trei (3) ani de la sfârșitul Perioadei Legacy; sau, în cazul documentelor relevante pentru normele privind Ajutorul de Stat, pe o perioadă de zece (10) ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor Beneficiarilor Finali.12.2. BEI este de acord să pună la dispoziție toate documentele justificative ca dovezi pentru a permite Curții de Conturi Europene să auditeze cheltuielile sale.13. AMENDAMENTE13.1. Modificările prezentului Contract se vor efectua în scris, cu acordul scris al Părților, fiecare Parte declarând că toate autorizațiile și publicările prealabile necesare pentru aceste modificări au fost obținute sau efectuate la momentul acordului scris. Modificările vor intra în vigoare la data semnării de către ambele Părți.13.2. Părțile vor negocia cu bună-credință și vor executa orice modificări ale termenilor prezentului Contract, care pot deveni necesare sau de dorit în cazul unei modificări a oricăror legi, regulamente sau acte administrative ale MIPE sau ale UE (inclusiv, dacă este cazul, orice compensare sau ajustare a remunerației BEI ca urmare a unor astfel de modificări).13.3. Fără a aduce atingere Clauzei 13.1 de mai sus, orice modificări, actualizări și/sau completări ale Anexei A (Strategia de Investiții și Planul de Afaceri), dacă este cazul, pot fi efectuate de către Părți în urma procedurii de aprobare de către Comitetul de Investiții prevăzute la Clauza 6.8(d), documentate în mod corespunzător în procesul-verbal relevant și comunicate în mod corespunzător MIPE de către Comitetul de Investiții, și nu vor necesita o modificare formală a prezentului Contract.14. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE, ÎNCETAREA ȘI FORȚA MAJORĂ14.1. Prezentul Contract va produce efecte de la Data Intrării în Vigoare și, dacă nu este denunțat mai devreme în conformitate cu prezenta Clauză, va rămâne în vigoare până la Data Planificată a Încetării (cu condiția ca obligațiile de despăgubire ale MIPE în temeiul Clauzei 10 (Responsabilitățile Părților și Răspunderea) să rămână în vigoare și să producă efecte depline, indiferent de orice încetare a prezentului Contract).14.2. Cel târziu cu șase (6) luni înainte de Data Planificată a Încetării prezentului Contract, BEI va returna soldul Contului FdF rămas neachitat la acel moment (după deducerea oricăror Comisioane de Administrare plătibile BEI până la Data Planificată a Încetării) prin creditarea sumei respective în contul bancar pe care MIPE îl comunică BEI. Orice obligații reziduale în cadrul tranzacțiilor încheiate cu Beneficiarii Finali vor fi transferate și asumate de către MIPE sau de către o entitate desemnată în mod expres de MIPE în acest scop.14.3. La încetarea prezentului Contract mai devreme de Data Planificată a Încetării, toate cheltuielile suportate de BEI în legătură cu această încetare și cu transferul soldului Contului FdF existent la acel moment (după deducerea oricăror Comisioane de Administrare și Cheltuieli Suplimentare plătibile BEI până la încetare) și a oricăror obligații reziduale către MIPE sau către o entitate desemnată în mod expres de MIPE în acest scop (toate aceste cheltuieli externe fiind denumite în mod colectiv "Cheltuieli de Transfer") trebuie suportate de MIPE.14.4. Apariția oricăruia dintre următoarele evenimente va permite o încetare din culpă (o "Încetare din Culpă"):a) oricare dintre Părți încalcă în mod substanțial obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract și, în cazul în care există posibilitate de remediere, nu s-a remediat de către Partea care nu și-a îndeplinit obligațiile în termen de trei (3) luni de la notificarea scrisă din partea celeilalte Părți cu privire la această încălcare;b) MIPE nu efectuează plata Primei Tranșe în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la data Solicitării Scrise inițiale a BEI;c) MIPE nu efectuează plata pentru o Tranșă Subsecventă în termen de zece (10) zile calendaristice de la trimiterea de către BEI a unei Notificări de Înștiințare;d) există o neplată de către MIPE a oricărei alte sume datorate și plătibile în temeiul prezentului Contract, iar această neplată nu este remediată sau efectuată în totalitate în termen de zece (10) zile calendaristice de la data la care este scadentă;e) MIPE nu își îndeplinește obligațiile de a acoperi costul auditurilor și/sau al verificărilor prevăzute în Anexa 1 (Condiții Specifice Produsului de Creditare Directă) și în Anexa 2 (Condiții Specifice Produsului Intermediat); sauf) Părțile nu convin asupra unei Strategii de Investiții și a unui Plan de Afaceri revizuite, astfel cum este descris în Clauza 4.5 înainte de începerea Perioadei Legacy. Partea care nu a comis încălcarea gravă relevantă a prezentului Contract poate, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți, să denunțe prezentul Contract în cazul în care se produce evenimentul de la Clauza 14.4.(a). BEI poate, printr-o notificare scrisă adresată MIPE, să rezilieze prezentul Contract în cazul în care se produce un eveniment prevăzut la oricare dintre Clauzele 14.4.(b) până la (e). Oricare dintre Părți poate, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți, să denunțe prezentul Contract în cazul în care se produce evenimentul de la Clauza 14.4(f).14.5. În măsura în care prezentul Contract nu a fost denunțat ca urmare a Încetării din Culpă, prezentul Contract poate fi denunțat prin încetare fără culpă în ultima zi a Perioadei de Eligibilitate de către oricare dintre Părți printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți cu cel puțin șase (6) luni înainte de sfârșitul Perioadei de Eligibilitate ("Încetare fără Culpă").14.6. Fără a aduce atingere unei Încetări din Culpă, prezentul Contract poate fi denunțat de către BEI, în orice moment, în cazul în care MIPE sau orice autoritate publică împuternicită în mod corespunzător în cadrul MIPE modifică sau schimbă orice legi, regulamente sau acte administrative, iar o astfel de modificare, în opinia rezonabilă a BEI poate avea un impact negativ asupra activităților încredințate BEI în temeiul prezentului Contract sau asupra performanței FdF, se abate în mod semnificativ de la Strategia de Investiții și Planul de Afaceri (Apendicele A) sau nu este adecvată pentru implementarea acestora ("Încetare ca urmare a Modificărilor de Reglementare").14.7. Părțile convin că:a) în cazul în care o încălcare semnificativă în temeiul Clauzei 14.4(a) nu poate fi remediată sau dacă o încălcare semnificativă în temeiul Clauzei 14.4(a) care poate fi remediată nu a fost remediată în termen de trei (3) luni de la data la care oricare dintre Părți a notificat în scris Încetarea din Culpă;b) o neplată în temeiul Clauzelor 14.4(b), (c) sau (d) sau o încălcare în temeiul Clauzei 14.4(e) nu este remediată în termen de zece (10) Zile Lucrătoare de la data la care BEI a notificat MIPE cu privire Încetarea din Culpă;c) oricare dintre Părți notifică în scris o Încetare fără Culpă sau o Încetare din Culpă în conformitate cu Clauza 14.4(f); saud) BEI notifică în scris o Încetare ca urmare a Modificărilor de Reglementare în conformitate cu Clauza 14.6,atunci, cu excepția cazului în care BEI transmite o notificare scrisă către MIPE în conformitate cu Clauza 14.8, se inițiază imediat o perioadă de trei (3) luni în care Părțile convin ca FdF, toate activele și pasivele legate de FdF (inclusiv atunci când sunt deținute sau suportate în numele BEI ca parte a Activității FdF) și toate Acordurile Operaționale încheiate să fie transferate către (prin cesiune, novație sau în alt mod) sau asumate de MIPE ("Perioada de Transfer"). În special, în acest caz,i. MIPE va accepta și își va asuma toate drepturile, obligațiile și responsabilitățile legate de FdF și de Acordurile Operaționale și convine să încheie orice acord de transfer sau documentație echivalentă necesară pentru oficializarea transferului acestora către MIPE; șiii. fără a aduce atingere Clauzei 19.3, soldul fondurilor plătite în Contul FdF, precum și orice active rezultate din punerea în aplicare a Acordurilor Operaționale, se vor transfera către MIPE și, după caz, se vor credita în contul bancar pe care MIPE îl va comunica BEI, iar contul FdF va fi închis,și la sfârșitul Perioadei de Transfer, BEI va fi degrevată în mod automat de orice responsabilitate în temeiul prezentului Contract și al Acordurilor Operaționale, iar prezentul Contract va înceta.14.8. În cazul în care se produce oricare dintre evenimentele prevăzute la subpunctele (a), (b), (c) sau (d) de la Clauza 14.7, BEI poate, la discreția sa, să notifice în scris MIPE în termen de treizeci (30) de zile de la existența acestor circumstanțe, că:a) BEI nu va transfera soldul Contului FdF (sau orice active rezultate din investițiile efectuate) către MIPE; șib) BEI nu va cesiona, transfera sau nova Acordurile Operaționale și Instrumentele Financiare existente la momentul respectiv către MIPE, ci va continua să administreze Contul FdF, Acordurile Operaționale și Instrumentele Financiare existente în conformitate cu termenii prezentului Contract, inclusiv dreptul de a primi Comisioane de Administrare și Cheltuieli Suplimentare, de a i se rambursa costurile și cheltuielile și de a fi despăgubită în conformitate cu termenii prezentului Contract, cu condiția că:i. nu va propune niciun proiect sau investiție nouă Comitetului de Investiții;ii. nu încheia noi Acorduri Operaționale; șiiii. nu va reinvesti sau reutiliza Veniturile din Operațiuni, cu excepția reinvestirii sau reutilizării efectuate de către Intermediarul Financiar relevant în conformitate cu termenii expreși ai unui Acord Operațional existent. În astfel de circumstanțe, prezentul Contract va continua să producă efecte depline până la Data Planificată a Încetării în ceea ce privește susținerea Instrumentelor Financiare, așa cum erau în vigoare la data la care prezentul Contract ar fi încetat de altfel ca urmare a Încetării din Culpă sau a unei Încetări ca urmare a Modificărilor de Reglementare.14.9. Fără a aduce atingere niciuneia dintre prevederile prezentei Clauze referitoare la obligațiile Părților la încetarea prezentului Contract, în cazul încetării prezentului Contract, BEI va fi descărcată de orice obligație de a desfășura Activitatea FdF, de la data efectivă a încetării respective.14.10. BEI se va asigura că, sub rezerva legislației aplicabile, toate acordurile susținute de FdF, inclusiv, pentru evitarea oricărui dubiu, Acordurile Operaționale, prevăd cesiunea, novația, substituirea și/sau drepturile de numire ale MIPE pentru a asigura transferul acestor acorduri către MIPE sau către o entitate nou desemnată de MIPE, după caz, în cazul încetării prezentului Contract. Angajamentul prevăzut în prezenta Clauză nu se va aplica în situația în care drepturile de transfer relevante nu ar permite un tratament favorabil al Instrumentelor Financiare în ceea ce privește capitalul de reglementare în temeiul legislației aplicabile.14.11. Încetarea prezentului Contract nu va aduce atingere drepturilor și obligațiilor acumulate în temeiul prezentului Contract.14.12. Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi din prezenta Clauză 14, în cazul în care se produce o situație sau un eveniment excepțional imprevizibil, independent de controlul oricăreia dintre Părți (altele decât conflictele de muncă, grevele sau dificultățile financiare și altele asemenea), inclusiv (fără a se limita la) anularea sau suspendarea FdF în temeiul unui act al Uniunii Europene sau al MIPE sau în alt mod, care împiedică pe oricare dintre ele să își îndeplinească oricare dintre obligațiile care le revin în temeiul prezentului Contract, care nu se datorează unei erori sau neglijențe din partea lor și care se dovedește insurmontabil în ciuda tuturor eforturilor depuse (fiecare dintre acestea fiind un "Eveniment de Forță Majoră"), Partea care se confruntă cu un astfel de Eveniment de Forță Majoră va informa fără întârziere cealaltă Parte printr-o notificare scrisă ("Notificare de Forță Majoră") în care se precizează natura, durata probabilă și efectele previzibile. La primirea unei Notificări de Forță Majoră, Părțile se vor consulta imediat și vor depune toate eforturile pentru a reduce la minimum orice prejudiciu cauzat de apariția Evenimentului de Forță Majoră în cauză, înțelegându-se că niciuna dintre Părți nu va fi considerată vinovată de încălcarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract în cazul în care este împiedicată să le îndeplinească din cauza unui Eveniment de Forță Majoră. În cazul în care Părțile, acționând cu bună-credință, au constatat că este imposibil sau extrem de oneros să continue desfășurarea Activității FdF ca urmare a apariției unui Eveniment de Forță Majoră, prezentul Contract va fi reziliat în conformitate cu prezenta Clauză 14.15. CONFIDENȚIALITATE ȘI DIVULGARE15.1. BEI nu are obligația de a divulga Comitetului de Investiții sau de a lua în considerare informații:a) a căror divulgare de către acesta către Comitetul de Investiții ar constitui sau ar putea constitui o încălcare a obligațiilor sau a confidențialității față de orice altă persoană; saub) care ajung la cunoștința unui angajat, funcționar sau agent al BEI, dar care nu ajunge la cunoștința efectivă a unei persoane din cadrul BEI care gestionează FdF.15.2. Părțile vor păstra în permanență confidențialitatea tuturor informațiilor de natură confidențială obținute ca urmare a implicării lor în punerea în aplicare a prezentului Contract, cu excepția cazului în care acestea pot divulga astfel de informații în oricare dintre următoarele situații:a) în cazul în care divulgarea este făcută în cadrul Grupului BEI;b) în cazul în care sunt îndreptățite sau obligate să le divulge în temeiul legii, al reglementărilor sau al propriilor politici privind accesul public la informații sau în cazul în care sunt solicitate de autoritățile de reglementare sau fiscale sau de orice instanță competentă, inclusiv divulgarea acestor informații Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă și/sau Curții de Conturi Europene;c) consilierilor de specialitate ai acestora, în cazul în care acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru îndeplinirea serviciilor lor profesionale;d) (în cazul BEI, atunci când divulgă informații referitoare la MIPE și/sau la FdF) către oricare dintre delegații și alți agenți ai acesteia în temeiul prezentului Contract, către orice contrapartidă de piață sau orice broker (în conformitate cu practicile de piață) în legătură cu tranzacțiile efectuate pentru FdF, în toate cazurile numai pentru a ajuta sau a permite îndeplinirea corespunzătoare a serviciilor sale în temeiul prezentului Contract sau al oricărui Acord Operațional; saue) contrapărților, în cazul în care divulgarea este rezonabilă în scopul efectuării de tranzacții în legătură cu prezentul Contract sau al stabilirii unei relații de tranzacționare în vederea unor astfel de tranzacții.15.3. MIPE autorizează BEI să furnizeze auditorilor FdF și BEI orice informații despre FdF solicitate de aceștia.16. CESIUNE16.1. Prezentul Contract nu poate fi cesionat de MIPE sau transferat de către acesta (fie prin cesiune, novație sau în alt mod).16.2. Fără a aduce atingere Clauzei 2.3, BEI poate transfera sau delega toate sau orice parte a funcțiilor sale, inclusiv toate sau orice parte a drepturilor și obligațiilor sale în temeiul prezentului Contract, unei entități despre care consideră în mod rezonabil că poate îndeplini în mod corespunzător aceste funcții, sub rezerva obținerii în prealabil a consimțământului scris al MIPE, consimțământ care nu va fi refuzat în mod nejustificat.17. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR17.1. Părțile se supun prin prezenta jurisdicției Curții de Justiție a Uniunii Europene.17.2. Prezentul Contract se supune principiilor generale de drept comun ale Statelor Membre, astfel cum sunt interpretate sau urmează să fie interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.18. NOTIFICĂRI18.1. Comunicări în scris și Adrese Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract, orice notificare sau comunicare adresată de o Parte celeilalte Părți se va face în scris și va fi transmisă fie prin scrisoare recomandată, fie prin e-mail sau fax, cu confirmarea transmiterii indicând clar la rubrica subiect "RRF Romania", la următoarele adrese: Dacă este adresată MIPE: Adresa: Șos. București-Ploiești nr. 1 - 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului nr. 7, Sector 1, București În atenția: Dlui George Carpusor E-mail: cabinet.ministru@mfe.gov.ro george.carpusor@mfe.gov.ro Dacă este adresată Comitetului de Investiții: Adresa: Șos. București-Ploiești nr. 1 - 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului nr. 7, Sector 1, București În atenția: Dlui George Carpusor E-mail: cabinet.ministru@mfe.gov.ro george.carpusor@mfe.gov.ro Dacă este adresată BEI: Adresa: European Investment Bank 98-100 bld Konrad Adenauer L-2950, Luxembourg În atenția: Head of Financial Instruments Unit Baltic Sea and Northern Europe Department E-mail: OPS-BSNE1-FININSTR@eib.org Fiecare Parte va informa în scris cealaltă Parte, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice modificare a adreselor de mai sus. Până la primirea notificării privind astfel de modificări, fiecare Parte poate transmite în mod valabil notificarea la ultima adresă care i-a fost notificată în mod corespunzător.18.2. Livrare(1) Orice comunicare sau document efectuat sau livrat de către o persoană către o altă persoană în temeiul sau în legătură cu prezentul Contract va fi valabil:a) în cazul în care este transmis prin fax, atunci când este primit în formă lizibilă;b) în cazul în care este transmis sub formă de scrisoare, atunci când a fost livrat la adresa respectivă sau după cinci (5) Zile Lucrătoare de când a fost depus la poștă într-un plic preplătit adresat acesteia la adresa respectivă; sauc) în cazul în care este transmis prin e-mail, atunci când este efectiv primit (sau pus la dispoziție) în formă lizibilă,și, în cazul în care un anumit departament sau funcționar este specificat ca parte a adresei unei Părți furnizate în conformitate cu Clauza 18.1 (Comunicări în scris și Adrese) de mai sus, dacă sunt adresate departamentului sau funcționarului respectiv.(2) Orice comunicare sau document care produce efecte, în conformitate cu paragrafele (a) până la (c) din Clauza 18.1 (Comunicări în scris și Adrese) de mai sus, după ora 17:00 la locul de primire, se consideră că produce efecte abia în următoarea Zi Lucrătoare.19. DIVERSE19.1. Prezentul Contract, inclusiv Apendicele la acesta (cu modificările periodice), constituie întregul acord al Părților în ceea ce privește administrarea FdF și înlocuiește și stinge toate înțelegerile, aranjamentele, acordurile, declarațiile, propunerile sau comunicările anterioare dintre Părți, fie scrise sau orale.19.2. Autoritatea BEI în temeiul prezentului Contract este acordată de MIPE în numele succesorilor săi în drepturi, precum și în nume propriu.19.3. BEI poate, dar nu va avea obligația de a compensa orice sumă care îi este datorată cu orice sumă plătibilă MIPE de către BEI către în temeiul prezentului Contract.19.4. Prevederile specifice prevăzute în Anexa 1 (Condiții Specifice Produsului de Creditare Directă) și în Anexa 2 (Condiții Specifice Produsului de Intermediere) vor completa condițiile stabilite în prezentul document. În caz de conflict între acestea și Clauzele 1 până la 19 din prezentul Contract, acestea din urmă vor prevala.19.5. Ilegalitatea, nevalabilitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din prezentul Contract nu va afecta legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea prezentului Contract și nici legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi.19.6. Prezentul Contract a fost perfectat în trei (3) exemplare originale în limba engleză sau a fost semnat în format electronic, fiecare dintre acestea reprezentând un original autentic al prezentului document, cu excepția cazului în care a fost semnat în format electronic.
  GUVERNUL ROMÂNIEI EUROPEAN INVESTMENT BANK
  (BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII)
  ..........................................................................................................
  Prin: Dan Vîlceanu Prin: Sonja Ingrid Malkki
  Funcția: Ministrul Investițiilor și Proiectelor EuropeneFuncția: Head of Division
  .....................................................
  Prin: Goetz Von Thadden
  Funcția: Head of Unit
   +  Anexa nr. 1
  CONDIȚII SPECIFICE PRODUSULUI DE CREDITARE DIRECTĂ
  1. DEFINIȚII SPECIFICE1.1. În prezenta Anexă 1, termenii și expresiile definite în continuare vor avea următorul înțeles, cu excepția cazului în care contextul impune altfel: "Proiect Eligibil" înseamnă un proiect care este eligibil pentru a primi investiții în conformitate cu termenii și condițiile Strategiei de Investiții și Planului de Afaceri al FdF (Apendicele A), cu criteriile de eligibilitate ale PRR și ale BEI.1.2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit în prezenta Anexă 1, termenii cu majuscule vor avea înțelesul care le este atribuit în Contract.2. FUNCȚIILE SPECIFICE ALE BEI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL DE CREDITARE DIRECTĂ Conform Clauzei 2.2 din Contract, MIPE autorizează BEI, în calitate de mandatar al acesteia în legătură cu activitatea FdF:a) să propună, să negocieze și să pună în aplicare, în funcție de necesități și în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, investiții în proiecte evaluate și aprobate pentru împrumuturile proprii ale BEI; șib) să aplice, să apere și, dacă este necesar, să adapteze sau să renunțe la orice drepturi care decurg din investițiile efectuate în conformitate cu Contractul, inclusiv, în cazul în care acest lucru este rezonabil din punct de vedere comercial, prin intermediul litigiilor, arbitrajului, medierii sau al altor metode sau proceduri de soluționare a disputelor.3. ATRIBUȚIILE SPECIFICE ALE COMITETULUI DE INVESTIȚII ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL DE CREDITARE DIRECTĂ3.1. Conform Clauzei 6.8 din Contract, în ceea ce privește Produsul de Creditare Directă, Comitetul de Investiții va fi, de asemenea, responsabil pentru aprobarea propunerilor BEI relevante de investiție a Contribuțiilor Angajate ale MIPE, inclusiv negocierea și încheierea acordurilor relevante și confirmarea eligibilității investiției relevante, precum și a prețurilor care urmează să fie aplicate. Pentru evitarea oricărui dubiu, aprobarea prețurilor de mai sus nu se va aplica fondurilor MRR utilizate de BEI ca garanție în numerar.3.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, aspectele privind eligibilitatea și stabilirea prețului, dacă este cazul, în conformitate cu Clauza 3.1 de mai sus, pentru orice investiție propusă (componenta MRR), vor fi decise exclusiv de către MIPE și/sau Comitetul de Investiții și vor fi comunicate BEI și incluse în propunerea BEI relevantă.4. AJUTOR DE STAT4.1. MIPE va fi responsabil pentru asigurarea respectării tuturor normelor aplicabile în materie de Ajutor de Stat.4.2. MIPE va furniza BEI toate informațiile necesare pentru ca FdF și fiecare investiție să respecte normele privind Ajutorul de Stat. Responsabilitatea BEI în ceea ce privește Ajutorul de Stat se va limita la a solicita fiecărui Beneficiar Final să (i) asigure respectarea cerințelor privind Ajutorul de Stat și (ii) să ramburseze orice sprijin primit prin intermediul FdF, care constituie Ajutor de Stat nelegal.4.3. Informațiile menționate la Articolul 4.2 de mai sus din prezenta Anexă vor fi comunicate de BEI Beneficiarilor Finali, care vor fi răspunzători din punct de vedere contractual de respectarea normelor aplicabile în materie de Ajutor de Stat4.4. Fiecare acord de investiții care urmează să fie încheiat cu Beneficiarii Finali va include un angajament din partea Beneficiarului Final de a respecta normele privind Ajutorul de Stat.5. MONITORIZARE ȘI RAPORTARE5.1. BEI va monitoriza punerea în aplicare a Produsului de Creditare Directă în conformitate cu criteriile stabilite în Apendicele G (Monitorizare și Raportare).5.2. Pe baza datelor obținute de la Beneficiarii Finali, BEI va pregăti Raportul de Progres în limba engleză, prezentat MIPE și BI de către BEI în termen de cel mult trei (3) luni de la ultima zi a perioadei de raportare, care va include un rezumat al activităților de monitorizare desfășurate, astfel cum se prevede în Apendicele G (Monitorizare și Raportare) din prezentul Contract.5.3. BEI este de acord ca orice monitorizare pe care o efectuează cu privire la Instrumentele Financiare (inclusiv, dacă este cazul, pe bază de eșantion) să acopere următoarele aspecte:c) dacă acordurile prin care finanțarea este pusă la dispoziția Beneficiarilor Finali conțin prevederi referitoare la cerințele de audit și la circuitele de audit în conformitate cu reglementările aplicabile; șid) dacă este stabilit un circuit de audit adecvat în scopul raportării și al auditului.6. AUDIT6.1. MIPE sau orice alte autorități naționale nu vor efectua niciun audit și nici verificări la fața locului la nivelul BEI.6.2. Beneficiarii Finali își vor da consimțământul (a) să fie auditați de către sau în numele MIPE, al Comisiei și al Curții de Conturi Europene sau al oricărui alt organism sau instituție din UE care are dreptul de a verifica utilizarea fondurilor puse la dispoziție în cadrul Instrumentului Financiar relevant și (b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru ca MIPE, BEI și Comisia să respecte orice cerințe aplicabile în materie de informare sau de audit ale autorităților naționale de audit relevante și/sau ale Curții de Conturi Europene.6.3. MIPE va îndeplini, pe cheltuiala sa, obligațiile de a efectua audituri și/sau verificări (inclusiv la fața locului) în conformitate cu orientările, normele sau regulamentele UE privind Instrumentele Financiare, aplicabile resurselor MRR, actualizate periodic și ținând seama de orice modificare, extindere, readoptare sau înlocuire a legislației.6.4. Părțile convin că auditurile în conformitate cu Articolul 6.3 de mai sus pot avea loc pe întreaga durată a prezentului Contract și că aceste verificări și audituri pot consuma timp și resurse considerabile. Părțile se vor asigura că astfel de audituri sunt efectuate într-un mod cât mai puțin intruziv și în conformitate cu procedurile, metodologiile și listele de verificare convenite între Părți.7. POLITICA OFFSHORE7.1. În conformitate cu prezentul Contract, BEI se angajează să nu încheie tranzacții cu Beneficiari Finali constituiți într-o jurisdicție care, la momentul preconizat al semnării tranzacției respective, ar fi o Jurisdicție Neconformă.7.2. Părțile convin prin prezenta că o schimbare a statutului unei jurisdicții într-o Jurisdicție Neconformă nu va avea niciun efect asupra Instrumentelor Financiare deja implementate la momentul respectivei schimbări.
   +  Anexa nr. 2
  TERMENI SPECIFICI PRODUSULUI INTERMEDIAT
  1. DEFINIȚII SPECIFICE1.1. În prezenta Anexă 2, termenii și expresiile definite în continuare vor avea următorul înțeles, cu excepția cazului în care contextul impune altfel: "CEI" înseamnă o cerere de exprimare a interesului care respectă, în toate aspectele semnificative, cerințele prevăzute la Articolul 2.2 din prezenta Anexă 2.1.2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit în prezenta Anexă 2, termenii cu majuscule vor avea înțelesul care le este atribuit în Contract.2. FUNCȚIILE SPECIFICE ALE BEI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL INTERMEDIAT2.1. Conform Clauzei 2.2 din Contract, MIPE autorizează BEI, în calitate de mandatar al acesteia în legătură cu Activitatea FdF:a) să identifice, să evalueze și să selecteze Intermediarii Financiari adecvați (prin emiterea și publicarea de CEI și a altor criterii relevante, inclusiv în conformitate cu criteriile stabilite la Articolul 33(1) și la Articolul 209(2) din Regulamentul Financiar și ținând seama de nevoile pieței) care vor încheia Acorduri Operaționale în scopul FdF, cu condiția ca BEI să evalueze, cel puțin, fiecare dintre elementele menționate în Apendicele I (Cerințe pentru Intermediarii Financiari) atunci când selectează Intermediarii Financiari;b) să efectueze o verificare prealabilă a Intermediarilor Financiari;c) să negocieze, să încheie, să execute, să pună în aplicare și, dacă este necesar, să modifice Acordurile Operaționale în numele BEI, acționând în calitate de mandatar pentru și în numele MIPE și în beneficiul și riscul final al MIPE, ținând seama de Politica de Risc FdF relevantă (Apendicele H), inclusiv cu asistența sau consilierea din partea consilierilor juridici externi angajați de BEI, la discreția acesteia. BEI nu va avea nicio obligație de a încheia un Acord Operațional decât dacă și până când fiecare dintre, după caz, tranșele relevante ale fondurilor necesare pentru un astfel de acord operațional a fost creditată de către MIPE în fonduri compensate în Contul FdF în conformitate cu Clauza 3 (Finanțarea FdF și Alocarea Fondurilor între Instrumentele Financiare); șid) să aplice, să apere și, dacă este necesar, să adapteze sau să renunțe la orice drepturi ale FdF în temeiul sau în legătură cu Acordurile Operaționale, inclusiv, în cazul în care este rezonabil din punct de vedere comercial, prin intermediul litigiilor, arbitrajului, medierii sau al altor metode sau proceduri de soluționare a disputelor, sub rezerva proceselor de recuperare ale Intermediarului Financiar sau limitat la drepturile față de Intermediarul Financiar. Fără a aduce atingere celor de mai sus, orice renunțare la clauzele esențiale ale Acordurilor Operaționale necesită autorizarea Comitetului de Investiții.2.2. CEI pe care BEI le va elabora și emite în scopul selectării Intermediarilor Financiari în legătură cu FdF trebuie să respecte următoarele cerințe în toate aspectele importante:a) CEI vor permite BEI să evalueze Intermediarii Financiari în ceea ce privește metodologia și criteriile aplicabile Intermediarilor Financiari menționate în Apendicele H (Politica de risc FdF) și în Apendicele I (Cerințe pentru Intermediarii Financiari).b) CEI vor fi transparente, vor permite luarea unor decizii justificate pe baza unor temeiuri obiective și nu vor da naștere unui conflict de interese.c) CEI vor utiliza criteriile de selecție a Intermediarilor Financiari în conformitate cu procedurile interne ale BEI. La data prezentei, criteriile aplicabile care urmează să fie utilizate la selecția Intermediarilor Financiari pot include, fără a se limita la acestea, următoarele:i. o metodologie solidă și credibilă de identificare și evaluare a Beneficiarilor Finali;ii. nivelul costurilor și comisioanelor pentru punerea în aplicare a Produsului Intermediat și metodologia propusă pentru calcularea acestor costuri și comisioane;iii. termenii și condițiile aplicate în legătură cu suportul care urmează să fie acordat Beneficiarilor Finali, inclusiv, dacă este cazul, prețurile;iv. capacitatea de a mobiliza resurse pentru investiții în Beneficiarii Finali, în plus față de contribuțiile din partea FdF, în conformitate cu Strategia de Investiții și Planul de Afaceri;v. în cazul în care un anumit Intermediar Financiar administrează deja un instrument financiar similar, capacitatea de a demonstra o activitate suplimentară în comparație cu activitatea actuală; șivi. în cazurile de partajare a riscurilor, măsurile propuse pentru alinierea intereselor și atenuarea potențialelor conflicte de interese.3. ATRIBUȚIILE SPECIFICE ALE COMITETULUI DE INVESTIȚII ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL INTERMEDIAT Conform Clauzei 6.8 din Contract, în ceea ce privește Produsul Intermediat, Comitetul de Investiții va fi, de asemenea, responsabil pentru următoarele aspecte:a) aprobarea termenilor CEI înaintate de BEI Comitetului de Investiții spre aprobare (aprobarea presupune confirmarea faptului că CEI îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul Contract, după caz);b) aprobarea selecției Intermediarilor Financiari în urma unei CEI;c) aprobarea fiecărei investiții propuse într-un Intermediar Financiar și informarea cu privire la termenii și condițiile principale ale fiecărui Acord Operațional propus; șid) aprobarea oricărei derogări de la termenii cheie ai Acordurilor Operaționale.4. ACORDURI OPERAȚIONALE4.1. BEI se va asigura că Acordurile Operaționale includ angajamente sau declarații din partea Intermediarilor Financiari conform cărora:a) în ceea ce privește Produsul Intermediat, vor acționa în conformitate cu toate legile aplicabile și la un nivel de atenție, eficiență, transparență și diligență profesională așteptat din partea unui organism profesional cu experiență în implementarea Instrumentelor Financiare;b) Beneficiari Finali care primesc sprijinul Produsului Intermediat sunt selectați ținând seama în mod corespunzător de natura Instrumentului Financiar și de potențiala lor solvabilitate economică sau, după caz, de potențiala solvabilitate economică a proiectelor de investiții ale Beneficiarilor Finali care urmează să fie finanțate;c) selecția Beneficiarilor Finali este transparentă și poate fi justificată de către Intermediarii Financiari pe baza unor temeiuri obiective, iar această selecție nu dă naștere la niciun conflict de interese;d) Intermediarii Financiari informează Beneficiarii Finali, în conformitate cu Regulamentul MRR, precum și cu legile și reglementările relevante, că finanțarea este acordată în temeiul Regulamentului MRR, cofinanțată din fonduri UE aferente PRR;e) Intermediarii financiari se angajează să ofere sprijin Beneficiarilor Finali într-un mod proporțional și care să afecteze cât mai puțin concurența;f) Acordurile Operaționale reflectă dispozițiile prevăzute în prezentul Contract;g) este stabilită contribuția care trebuie să fie adusă la FdF, iar Intermediarii Financiari vor asigura o cofinanțare adecvată, în conformitate cu CEI;h) Intermediarii Financiari sunt de acord ca Instrumentele Financiare să fie auditate de către sau în numele autorității române de audit, al Comisiei și al Curții de Conturi Europene sau al unui alt organism desemnat în mod corespunzător;i) Intermediarii Financiari sunt de acord că nu pot înainta o cerere de despăgubire pentru orice sumă care depășește suma care le-a fost angajată în temeiul Acordului Operațional relevant;j) Intermediarii Financiari și Beneficiarii Finali trebuie să dețină și să păstreze sumele primite de la FdF într-un cont bancar deschis la o instituție de credit situată pe teritoriul unui Stat Membru al UE;k) plățile directe efectuate către Beneficiari Finali trebuie să fie efectuate într-un cont bancar deschis la o instituție de credit situată pe teritoriul unui Stat Membru al UE; șil) Intermediarii Financiari se vor asigura că Beneficiari Finali se angajează să respecte normele aplicabile în materie de Ajutor de Stat, iar Intermediarii Financiari vor rambursa orice sprijin primit prin intermediul FdF care constituie Ajutor de Stat nelegal.4.2. BEI se va asigura că Acordurile Operaționale reflectă anumite cerințe suplimentare, inclusiv, inter alia:a) cerințele privind eligibilitatea Beneficiarilor Finali care urmează să fie finanțați (care reflectă condițiile convenite între BEI și Comitetul de Investiții, CEI, Regulamentul MRR și PRR, astfel cum a fost aprobat de Consiliul European);b) Beneficiarii Finali care urmează să fie finanțați și investițiile și/sau proiectele relevante respectă Principiul de A Nu Prejudicia în Mod Semnificativ, în sensul art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2020/852, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 și astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice ale Comisiei privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01);c) cerințele privind protecția datelor și păstrarea documentelor de către BEI, Intermediarii Financiari și/sau Beneficiarii Finali; șid) cerințele privind vizibilitatea implicării Instrumentului Financiar și aplicabilitatea Regulamentului MRR. Aceste cerințe vor fi agreate între BEI și Comitetul de Investiții în ceea ce privește CEI.5. AJUTOR DE STAT5.1. MIPE va fi responsabil pentru asigurarea respectării tuturor normelor aplicabile în materie de Ajutor de Stat.5.2. MIPE va furniza BEI toate informațiile necesare pentru ca FdF, fiecare Instrument Financiar și fiecare Acord Operațional să fie conforme cu normele privind Ajutorul de Stat. Responsabilitatea BEI în ceea ce privește Ajutorul de Stat se va limita la solicitarea ca fiecare Intermediar Financiar să asigure respectarea cerințelor privind Ajutorul de Stat din CEI publicate în conformitate cu Articolul 2.2 și, ulterior, în fiecare Acord Operațional relevant.5.3. Informațiile menționate la Articolul 4.2 de mai sus din prezenta Anexă 2 sunt comunicate de către BEI Intermediarilor Financiari, care vor fi responsabili din punct de vedere contractual de respectarea normelor aplicabile în materie de Ajutor de Stat.5.4. Fiecare Acord Operațional va include un angajament din partea Intermediarului Financiar de a respecta normele privind Ajutorul de Stat în conformitate cu Articolul 4.3 din prezenta Anexă 2, inclusiv o obligație a Intermediarilor Financiari de a obține un angajament din partea Beneficiarilor Finali în numele MIPE de a rambursa orice sprijin primit prin intermediul FdF care constituie Ajutor de Stat nelegal.6. MONITORIZARE ȘI RAPORTARE6.1. BEI va monitoriza implementarea Instrumentelor Financiare și a Acordurilor Operaționale în conformitate cu criteriile stabilite în Apendicele G (Monitorizare și Raportare).6.2. Pe baza datelor furnizate de către Intermediarii Financiari, BEI va pregăti Raportul de Progres în limba engleză, prezentat MIPE de către BEI în termen de cel mult trei (3) luni de la ultima zi a perioadei de raportare, care va include un rezumat al activităților de monitorizare desfășurate, astfel cum se prevede în Apendicele G (Monitorizare și Raportare) la prezentul Contract.6.3. BEI este de acord ca orice monitorizare pe care o efectuează cu privire la Instrumentele Financiare (inclusiv, dacă este cazul, pe bază de eșantion) să acopere următoarele aspecte:a) dacă Intermediarii Financiari aplică proceduri în scopul respectării normelor și procedurilor referitoare la FdF și la Acordul Operațional;b) dacă acordurile prin care finanțarea este pusă la dispoziția Beneficiarilor Finali conțin prevederi referitoare la cerințele de audit și circuitele de audit în conformitate cu reglementările aplicabile;c) dacă este stabilit un circuit de audit adecvat în scopul raportării și al auditului;d) dacă Intermediarii Financiari păstrează orice documente justificative care se referă la finanțările puse la dispoziția Beneficiarilor Finali până la cea din urmă dintre: (i) cinci (5) ani de la data expirării Acordului Operațional; sau (ii) zece (10) ani de la data de intrate în vigoare a tranzacției dintre Intermediarul financiar și Beneficiarii Finali; șie) dacă Intermediarii Financiari aplică proceduri cu scopul (i) de a păstra la dispoziție documente justificative care să permită verificarea legalității și regularității cheltuielilor efectuate de Intermediarii Financiari și (ii) de a se asigura că Intermediarii Financiari pot prezenta dovezi că fondurile au fost utilizate în scopurile prevăzute, că Intermediarii Financiari respectă legislația UE și națională aplicabilă și că respectă criteriile și condiționalitatea aferente finanțării pe care o primesc.7. AUDIT7.1. MIPE sau orice alte autorități naționale nu vor efectua audituri și nici verificări la fața locului la nivelul BEI.7.2. Acordurile Operaționale vor prevedea ca Intermediarii Financiari să consimtă (a) să fie auditați de către sau în numele MIPE, al Comisiei și al Curții de Conturi Europene sau al oricărui alt organism sau instituție din UE care are dreptul de a verifica utilizarea fondurilor puse la dispoziție în temeiul Acordului Operațional relevant și (b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru ca MIPE, BEI, FdF și Comisia să respecte orice cerințe aplicabile în materie de informare sau de audit ale autorităților naționale de audit relevante și/sau ale Curții de Conturi Europene și/sau ale oricărui alt organism sau instituție a UE care are dreptul de a verifica utilizarea fondurilor puse la dispoziție în temeiul Acordului Operațional relevant.7.3. MIPE va îndeplini, pe cheltuiala sa, obligațiile de a efectua audituri și/sau verificări (inclusiv la fața locului) în conformitate cu orientările, normele sau reglementările UE privind Instrumentele Financiare, aplicabile resurselor MRR, actualizate periodic și ținând seama de orice modificare, extindere, readoptare sau înlocuire a legislației.7.4. Părțile convin că auditurile prevăzute la Articolul 7.3 de mai sus din prezenta Anexă 2 pot avea loc pe întreaga durată a prezentului Contract și că aceste verificări și audituri pot consuma timp și resurse considerabile. Părțile se vor asigura că astfel de audituri sunt efectuate într-un mod cât mai puțin intruziv și în conformitate cu procedurile, metodologiile și listele de control convenite între Părți.8. PĂSTRAREA DOCUMENTELOR BEI se va asigura că Acordurile Operaționale conțin angajamente similare cu Clauzele 12.1 și 12.2 din Contract, pentru ca Intermediarii Financiari să respecte cerințele prevăzute în acestea.9. POLITICA OFFSHORE9.1. În conformitate cu prezentul Contract:a) BEI este de acord să nu încheie Acorduri Operaționale cu Intermediari Financiari constituiți într-o jurisdicție care, la momentul preconizat al semnării Acordului Operațional, ar fi o Jurisdicție Neconformă; șib) BEI se va asigura că Acordurile Operaționale conțin un angajament similar cu cel prevăzut la Articolul 7.1. de mai sus, prin care Intermediarii Financiari se angajează, în scopul Instrumentului Financiar relevant, să nu intre în relații de afaceri cu nicio entitate constituită într-o Jurisdicție Neconformă.9.2. Părțile convin prin prezenta că o schimbare a statutului unei jurisdicții, care devine o Jurisdicție Neconformă, nu va avea niciun efect asupra Acordurilor Operaționale deja încheiate la momentul respectivei schimbări.  +  Apendice A
  STRATEGIA DE INVESTIȚII ȘI PLANUL DE AFACERI
  1. Introducere Accesul la finanțare este o problemă cheie pentru marile companii din România. Raportul BEI "What holds Romanian firms back/Ce încetinește firmele românești" (2019) a remarcat că, înainte de pandemie, redresarea investițiilor a fost lentă, în ciuda creșterii economice puternice de la acea vreme și a ratelor scăzute ale dobânzilor, lucru care a fost exacerbat de efectele crizei. Același raport notează că utilizarea creditelor bancare are un impact puternic asupra investițiilor în afaceri. Accesul la finanțare de la băncile locale este legat în mod pozitiv de investiții și are cel mai puternic impact asupra deciziei și capacității societăților de a investi. Prin urmare, creșterea accesului la finanțare în condiții favorabile este considerată esențială pentru a sprijini eforturile de redresare ale marilor societăți. Sondajul BEI privind investițiile în 2021*1) a identificat, de asemenea, că se poate considera că aproximativ 12% dintre firmele românești resimt constrângeri din punct de vedere financiar. Cerințele privind garanțiile reprezintă cea mai mare problemă. Pentru a rezolva aceste probleme, sectorul financiar trebuie să fie dezvoltat în continuare pentru a oferi noi produse financiare care pot facilita accesul la credite pentru a sprijini întreprinderile în creștere și pentru a stimula inovarea, în special în sectoare-cheie, cum ar fi acțiunile climatice și digitalizarea: *1) https://www.eib.org/en/publications/econ-eibis-2021-eu . Acțiuni climatice: Aproape trei sferturi dintre firmele românești (72%) afirmă că schimbările climatice au în prezent un impact asupra activității lor, cu mult peste media UE (58%), în timp ce 57% dintre firme declară deja că intenționează să investească în proiecte legate de climă, peste media UE (47%). Cu toate acestea, doar 25% dintre întreprinderi au reușit să investească în măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, mult sub media UE (37%). Digitalizare: În general, un sfert din toate firmele românești (25%) au dezvoltat sau introdus noi produse, procese sau servicii în cadrul activităților lor de investiții, ceea ce include doar 6% din toate companiile care susțin că au realizat noi inovații în țară sau în lume. Mai mult de jumătate dintre întreprinderi (53%) au implementat cel puțin o tehnologie digitală avansată, sub media UE de 61%. Un raport realizat de fi-compass a evidențiat, de asemenea, că nivelul de intermediere financiară din România (limitat de modificările legislative și de punctele slabe din sectorul corporatist) în comparație cu nivelul european este foarte scăzut (de aproximativ trei ori sub media UE), ceea ce înseamnă că există un potențial de creștere semnificativ*2). Acest lucru este reflectat și în Raportul de țară al CE, care afirmă că "băncile joacă doar un rol limitat în acordarea de credite întreprinderilor, ceea ce poate încetini economia"*3). Prin urmare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a încuraja dezvoltarea pieței de intermediere financiară, iar acest lucru este considerat un alt obiectiv dublu important al propunerii de reformă și de investiții. *2) Gap analysis for SME financing. Country fiche - Romania (not published)/Analiza lacunelor în ceea ce privește finanțarea IMM-urilor. Fișă de țară - România (nepublicată). *3) https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports en. În contextul crizei COVID-19, Comisia Europeană (CE) a subliniat necesitatea de a consolida cadrul actual și de a oferi sprijin financiar direct Statelor Membre prin intermediul unui instrument inovator. În acest scop, a fost creat Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) pentru a oferi un sprijin financiar eficient și semnificativ în vederea accelerării punerii în aplicare a reformelor durabile și a investițiilor publice aferente în Statele Membre, care urmează să fie puse în aplicare în conformitate cu pilonii strategici ai Planurilor naționale de Redresare și Reziliență (PRR). Prin intermediul MRR, investițiile private sunt stimulate prin scheme de investiții publice, inclusiv instrumente financiare, subvenții și alte instrumente, cu condiția respectării normelor privind Ajutorul de Stat. Obiectivul general al PRR pentru România este de a sprijini redresarea socio-economică și dezvoltarea pe termen lung a României după pandemia COVID-19. De asemenea, acesta vizează intensificarea potențialului de creștere, abordând în același timp provocările de lungă durată. Reformele și investițiile din cadrul PRR pentru România sunt structurate în jurul a șase piloni: i) Tranziția ecologică, ii) Transformarea digitală, iii) Creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, iv) Coeziunea socială și teritorială, v) Sănătatea și reziliența economică și socială și vi) Generația următoare. Instrumentul financiar MRR (IF-MRR) instituit pentru România reprezintă un efort comun al Guvernului României și al Băncii Europene de Investiții, care vizează abordarea consecințelor pandemiei COVID-19 prin sprijinirea investițiilor durabile în conformitate cu pilonii strategici ai PRR. IF-MRR va fi finanțat din sectorul de împrumuturi al PRR în valoare de 300 de milioane EUR, care vor fi alocate pentru a sprijini investițiile care contribuie la obiectivele climatice și digitale ale companiilor țintă și pentru a încuraja creșterea și extinderea companiilor, creând la rândul lor noi oportunități de angajare și sprijinind redresarea economică în sens larg. Sub rezerva acordului dintre Guvernul României și BEI, această sumă ar putea fi majorată în viitor, ca răspuns la o analiză de piață suplimentară și/sau la o cerere sporită a pieței.2. Modalități de punere în aplicare IF-MRR va fi implementat sub forma unui Fond de Fonduri (FdF) care va fi gestionat de BEI. FdF va acționa ca un instrument financiar și va avea ca scop maximizarea impactului resurselor MRR alocate prin utilizarea acestor resurse sub formă de împrumuturi și garanții. Sumele deblocate din investițiile sprijinite pot fi apoi utilizate pentru a sprijini noi proiecte de investiții în sectoare țintă similare, urmărind astfel crearea unei resurse permanente și reînnoibile pentru România. Modelul FdF va fi construit pe structuri similare utilizate deja cu succes pentru instrumentele financiare furnizate de Fondurile cu Administrare Partajată (cunoscute anterior sub denumirea de Fonduri Structurale și de Investiții Europene) în alte țări ale UE. FdF va fi creat ca un bloc de finanțare separat în cadrul BEI și, pentru evitarea oricărui dubiu, BEI va acționa în calitate de administrator al FdF. FdF este destinat să includă, cu titlu indicativ, două Instrumente Financiare, dintre care unul va fi pus în aplicare prin intermediul unui număr de Intermediari Financiari de bază care vor fi numiți în urma finalizării unui proces de selecție. Celălalt Instrument Financiar ar avea ca scop facilitarea acordării de împrumuturi directe de către BEI. FdF va fi gestionat de BEI, care va face recomandări cu privire la aspectele specificate în Contractul de Finanțare către un Comitet de Investiții, ale cărui responsabilități vor fi monitorizarea și supravegherea punerii în aplicare a Strategiei de Investiții și Planului de Afaceri.3. Obiectivele FdF Obiectivele generale ale FdF sunt următoarele: ● să îmbunătățească accesul la finanțare pentru beneficiarii-țintă, pentru a sprijini, debloca și accelera noi activități de investiții, care, la rândul lor, contribuie la susținerea redresării economice mai ample și sprijină punerea în aplicare a PRR; ● să promoveze și să crească investițiile în proiecte de acțiune climatică și de digitalizare, sprijinind tranziția ecologică și digitală mai amplă a României; ● să îmbunătățească capacitatea Intermediarilor Financiari de a sprijini investițiile în aceste sectoare și să sprijine dezvoltarea unei piețe mai largi a intermediarilor financiari; ● să creeze o surse de finanțare pentru România, reînnoibilă și permanentă, capabilă să susțină viitoarele runde de reinvestire în activități similare, contribuind astfel la creșterea sustenabilității financiare a resurselor disponibile în cadrul MRR; ● să mobilizeze investițiile din sectorul privat, inclusiv BEI, în domeniile de investiții vizate la nivelul Intermediarilor Financiari și al proiectelor și să sporească impactul resurselor disponibile din cadrul MRR și ● să creeze un instrument de finanțare nou și versatil pentru România, capabil să susțină viitoarele investiții în sectoare suplimentare, de exemplu, dezvoltarea urbană, și capabil să implementeze un MRR suplimentar și, eventual, Fonduri cu Administrare Partajată (sub rezerva aprobărilor relevante). În conformitate cu prioritățile PRR, FdF va avea ca obiectiv abordarea nevoilor de acces la finanțare ale Beneficiarilor Finali eligibili, în principal în sectoarele climei și digitalizării. Cel puțin 33% din resursele alocate pentru FdF ar trebui să fie investite în activități de investiții legate de climă și 16% în activități de investiții legate de digitalizare. Investițiile eligibile vor trebui să fie în concordanță cu tipurile de intervenții incluse în Anexele VI și VII la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, respectiv de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (Regulamentul MRR). Soldul rămas de 51% din resurse va fi disponibil pentru a fi investit în activități de investiții mai ample care să sprijine redresarea economiei românești și care să contribuie în mod specific la coeziunea socială, economică și teritorială și să consolideze rezistența economică și socială a României. În ceea ce privește cele trei domenii de sprijin (acțiune climatică, digitalizare și sprijin mai larg), se vor aplica următoarele dispoziții orizontale:1. Toate proiectele eligibile vor trebui să respecte principiul de A Nu Prejudicia în Mod Semnificativ (NPMS)*4) prin următoarele măsuri: *4) Astfel cum este definit la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și detaliat în continuare în Orientările tehnice ale Comisiei privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului 2021/C 58/01 privind Mecanismul de redresare și de reziliență.a) utilizarea probei de durabilitate prin aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind verificarea durabilității pentru Fondul InvestEU*5); *5) Disponibil pe: https://europa.eu/investeu/investeu-fund/about-investeu-fund en.b) excluderea de la eligibilitate a unei anumite liste de activități și active (a se vedea Anexa 1); șic) asigurarea conformității cu legislația de mediu relevantă națională și a UE.2. Activități excluse - o listă a activităților excluse este inclusă în Anexa 1. În special, în conformitate cu cerințele NPMS, următoarele activități nu vor fi sprijinite prin acest instrument:a) pentru atenuarea schimbărilor climatice: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea downstream; (ii) activități desfășurate în cadrul Schemei UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS) prin care se realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) compensarea costurilor indirecte ale ETS;b) pentru economia circulară: (iv) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; (v) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului (de exemplu, deșeurile nucleare);3. Criteriile de selecție vor asigura, de asemenea, că pot fi selectate doar activitățile care respectă legislația de mediu națională și a UE.4. Alocări financiare Resursele MRR vor fi vărsate la FdF în valoare de 300 de milioane EUR pentru a permite contribuții la cele două Instrumente Financiare, și anume Produsul Intermediat și Produsul de Creditare Directă, așa cum se descrie mai detaliat în Secțiunea 6 de mai jos. Va fi posibilă realocarea resurselor între cele două Instrumente Financiare pe baza unei analize privind performanța reală și nevoile pieței, cu aprobarea prealabilă a Comitetului de Investiții. Sub rezerva unor acorduri ulterioare între Guvernul României și BEI, va fi posibil să se primească contribuții suplimentare de finanțare, să se consolideze structurile actuale sau să se creeze, eventual, alte Instrumente Financiare în viitor. Pentru a sprijini o gamă largă de potențiali Beneficiari Finali eligibili, se preconizează că repartizarea inițială a alocărilor din cadrul MRR între cele două Instrumente Financiare, cu demarcația privind dimensiunea proiectului, va fi următoarea:
  Instrument FinanciarAlocarea inițialăDimensiunea proiectului
  Produs Intermediat150 milioane EUR<25 milioane EUR
  Produs de Creditare Directă150 milioane EUR>25 milioane EUR
  În plus, se preconizează că va fi necesară o alocare pentru sprijin consultativ din contribuția totală a MRR. Această alocare nu va depăși 3 milioane EUR, dar suma exactă va fi stabilită în urma unui test de piață suplimentar și cu acordul MIPE. Independent de gestionarea FdF și de rolul său de finanțare propus în legătură cu Produsul de Creditare Directă, BEI poate, la discreția sa și acționând independent de rolul său de administrare a FdF, să ofere sprijin financiar din resurse proprii pentru a susține Intermediarii Financiari selectați. Forma și suma se supun normelor, politicilor și procedurilor interne ale BEI. Un astfel de sprijin financiar potențial poate include finanțarea acordată oricărei alte terțe părți eligibile pentru a obține finanțare de la BEI în vederea cofinanțării investițiilor eligibile. Programul de investiții al BEI va respecta EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025, publicată în decembrie 2020, inclusiv abordarea BEI privind finanțarea durabilă și Taxonomia UE, punerea în aplicare a Paris Alignment Framework și a obiectivelor de Acțiune Climatică ale Băncii.
  5. Produse financiare5.1. Produs intermediat În cadrul acestui Instrument Financiar, FdF va oferi garanții nefinanțate susținute de resursele MRR unor Intermediari Financiari selectați, cu scopul de a asigura un acces mai bun la finanțare, de a îmbunătăți condițiile de finanțare, de a facilita noi împrumuturi de către Intermediarii Financiari pentru proiecte care, în absența garanției, ar fi putut fi prea riscante, și de a asigura un efect de levier ridicat pentru utilizarea fondurilor MRR. Intermediarii Financiari selectați vor fi obligați să transfere integral avantajul financiar creat de garanție către Beneficiarii Finali sub forma unor rate ale dobânzii mai mici pentru tranzacțiile care urmează să fie incluse în portofoliul garantat. În cadrul procesului de selecție a Intermediarilor Financiari, solicitanții vor propune măsuri concrete privind modul de cuantificare a avantajului financiar și de transfer al acestuia prin reducerea ratei dobânzii, care vor fi analizate în continuare de către BEI în timpul procesului de selecție. În mod excepțional, în cazul în care există disfuncționalități specifice ale pieței care pot fi atenuate prin alte metode decât reducerile de dobândă (cum ar fi scadențe mai lungi ale împrumuturilor sau niveluri mai scăzute de garantare), Intermediarii Financiari pot include în cererile lor propuneri alternative privind modul de transfer al avantajului financiar în aceste cazuri. Astfel de propuneri trebuie să identifice în mod clar disfuncționalitatea pieței și metoda de calcul a avantajului financiar, care vor fi analizate în continuare de către BEI în timpul procesului de selecție. În cadrul garanției, acoperirea riscului de credit va fi oferită pentru fiecare tranzacție în parte, acoperind sumele neplătite în conformitate cu rata de garanție convenită și până la nivelul maxim de acoperire a riscului. Rata de Garantare va fi stabilită la 80%. Contrapartea care acordă expunerea garantată aferentă va trebui să rețină restul de 20% din risc. Se intenționează ca garanția să fie plafonată la Rata de Plafonare care va fi stabilită în urma procesului de verificare prealabilă care urmează să fie efectuat în timpul selecției Intermediarilor Financiari, cu rezerva că nu poate depăși 20%. Durata garanției va fi de 15 ani (sau de 25 de ani pentru proiectele realizate de municipalitățile mici). Pot fi incluse, de asemenea, tranzacțiile către Beneficiarii Finali cu o scadență mai mare decât durata garanției, cu condiția ca acoperirea garanției să fie limitată la durata garanției. Tranzacțiile inițiate de către Intermediarii Financiari cu până la 6 luni înainte de semnarea Acordului Operațional cu BEI vor fi eligibile pentru garanție. Se dorește ca garanția să fie gratuită, sub rezerva respectării reglementărilor aplicabile în materie de Ajutor de Stat, pentru care va fi necesară o confirmare din partea Guvernului României.5.2. Produs de Creditare Directă În cadrul acestui Instrument Financiar, împrumuturile finanțate de BEI vor fi garantate parțial de o Garanție în Numerar a MRR, care va fi furnizată de către FdF printr-un depozit de numerar dedicat în beneficiul BEI, într-un cont gestionat de FdF ca un bloc de finanțare separat. Acest produs a fost conceput pentru a îmbunătăți accesul la finanțare și pentru a sprijini BEI în oferirea unor condiții de finanțare mai bune pentru Beneficiarii Finali. Rata Garanției în Numerar a MRR pentru fiecare împrumut BEI va fi stabilită în timpul procesului de Due Diligence desfășurat de BEI în conformitate cu procedurile sale interne, cu un maxim care nu depășește 35% din valoarea împrumutului BEI. Se preconizează că durata împrumuturilor BEI va fi de până la 15 ani pentru sectorul energetic și de până la 12 ani pentru toate celelalte sectoare. Durata Garanției în Numerar a MRR va fi de până la scadența împrumutului BEI aferent. Resursele MRR pot fi utilizate, de asemenea, sub formă de co-împrumut pentru Beneficiarii Finali, alături de finanțarea BEI. În acest context, Guvernul României confirmă și acceptă faptul că prețul aplicat părții de operațiuni finanțate în cadrul PRR poate fi diferit de cel aplicat tranzacțiilor proprii ale BEI. În cazul în care resursele MRR vor fi împrumutate la rate ale dobânzii mai mici decât tranșa BEI, în astfel de cazuri, Guvernul României va verifica și va confirma prețul MRR corespunzător pentru a asigura conformitatea cu normele privind Ajutorul de Stat. Împrumuturile BEI garantate de MRR ar putea fi combinate cu granturile MRR, atât timp cât sunt respectate limitele Ajutorului de Stat, sub rezerva confirmării din partea Guvernului României. În ceea ce privește fondurile proprii ale BEI, aceasta va aplica procedurile sale standard de creditare și liniile directoare interne privind riscurile în legătură cu operațiunile de proiect individuale sprijinite. Alocarea resurselor MRR va face obiectul aprobării de către Comitetul de Investiții, în urma recomandărilor BEI.5.3. Perioada de eligibilitate Pentru a se alinia cu etapele de referință mai largi ale PRR, toate investițiile care urmează să fie sprijinite în cadrul FdF vor trebui să fie semnate până la 30 iunie 2026.6. Sprijin consultativ Pentru a sprijini desfășurarea FdF și având în vedere caracterul tehnic și inovator al investițiilor în domeniul schimbărilor climatice și al digitalizării vizate în primul rând de PRR, acesta din urmă prevede posibilitatea de a utiliza resursele MRR pentru a oferi sprijin consultativ la (i) nivelul Beneficiarilor Finali pentru a ajuta proiectele de investiții să ajungă la un stadiu de maturitate și să fie pregătite pentru finanțare, precum și, dacă se consideră necesar, (ii) la nivelul Intermediarilor Financiari care acordă împrumuturi și beneficiază de garanțiile MRR pentru a dezvolta capacitățile necesare pentru a aborda lacunele pieței. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice potențial sprijin consultativ va fi convenit și reglementat într-un acord contractual separat între Părți.7. Beneficiari Finali vizați Beneficiarii Finali vor fi, în principal, companii mari cu capitalizare medie și corporații mari, inclusiv, eventual, municipalități mici*6). Beneficiarii Finali implicați în oricare dintre activitățile excluse enumerate în Anexa 1 nu sunt eligibili pentru finanțare. *6) Întreprinderile cu capitalizare medie de mari dimensiuni sunt definite ca fiind întreprinderi care au între 500-2999 (echivalent normă întreagă) de angajați. Marile corporații sunt definite ca fiind întreprinderi care au 3000 sau mai mulți angajați (echivalent normă întreagă). Municipiile Mici sunt definite ca municipalități cu mai puțin de 100.000 de locuitori. Beneficiarii Finali pot fi localizați sau își pot desfășura activitatea pe întreg teritoriul României. Toți Beneficiarii Finali care primesc sprijin în cadrul FdF trebuie să respecte următoarele criterii generale:– respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile, inclusiv a Regulamentului MRR și a normelor privind Ajutorul Stat;– respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi consemnate în Acordurile Operaționale care urmează să fie semnate cu Intermediarii Financiari selectați, precum și a politicii și procedurilor aferente (în legătură cu Produsul Intermediat);– respectarea normelor, politicii și procedurilor BEI, inclusiv a criteriilor de eligibilitate și a altor criterii aplicabile (în ceea ce privește Produsul de Creditare Directă);– fiabilitatea modelului de afaceri, a fluxurilor de numerar, a partenerilor etc.; și– capacitatea de rambursare. Numărul țintă al Beneficiarilor Finali va fi de cel puțin 25.8. Efectul de levier preconizat În cadrul Produsului de Creditare Directă, se preconizează că valoarea investițiilor mobilizate va fi cuprinsă între 0,77 și 1,3 miliarde EUR, în funcție de ponderea investițiilor care vor fi acoperite de împrumuturile garantate ale BEI. Prin urmare, efectul de levier estimat al fondurilor MRR va fi cuprins între 5,1 și 9. În cadrul Produsului Intermediat, se preconizează că valoarea investițiilor mobilizate va fi de până la 840 de milioane EUR, pe baza unui multiplicator de 6,25 ori și în ipoteza unei utilizări depline.9. Etapele de referință și calendarul indicativ al investițiilor FdF ar trebui să fie operațional până la sfârșitul primului trimestru al anului 2022, pe baza etapelor de referință și obiectivelor indicative de mai jos. În conformitate cu PRR, 30% din toate investițiile ar trebui să fie alocate Beneficiarilor Finali până la sfârșitul anului 2024 și 100 % până la sfârșitul lunii iunie 2026.
  ETAPEData
  Semnarea Contractului de FinanțareQ1 2022
  Primul Comitet de Investiții și aprobarea Strategiei de InvestițiiFinalul Q1 2022
  Autorizarea Ajutorului de StatQ1 2022
  Publicarea Cererii de Exprimare a Interesului și atragerea Intermediarilor Financiari pentru Produsul IntermediatQ2 2022
  Începerea activităților de investiții în legătură cu Produsul de Creditare DirectăQ2 2022
  Evaluarea și selectarea Intermediarilor FinanciariQ2 2022
  Semnarea Acordului Operațional cu Intermediarii Financiari selectațiQ3 2022
  Începerea activităților de investiții - Produs intermediatQ3/Q4 2022
  30% din totalul investițiilor alocate Beneficiarilor FinaliQ4 2024
  100% din toate investițiile alocate Beneficiarilor FinaliQ2 2026
  Orizontul de investiții poate fi modificat în continuare de către BEI, sub rezerva aprobării Comitetului de Investiții, pentru a reflecta calendarul real de implementare a FdF.
  10. Strategia de exit BEI, în calitatea sa de Administrator al FdF, poate reutiliza sumele eliberate din sprijinul acordat investițiilor realizate de către Beneficiarii Finali pentru a sprijini alte investiții în domeniile vizate și pentru plata Comisioanelor de Administrare până la 30 iunie 2026 sau până la o altă dată care urmează să fie convenită în scris între MIPE și BEI. După această perioadă, toate fluxurile de rambursare vor fi direcționate către MIPE în conformitate cu termenii și condițiile Contractului de Finanțare. Cel târziu cu șase luni înainte de sfârșitul anului 2030, BEI și MIPE vor iniția consultări cu privire la strategia de exit, în cadrul căreia sunt prevăzute în prezent două scenarii:1. BEI va continua să gestioneze fluxurile de rambursare și să monitorizeze proiectele până când ultima sumă este rambursată BEI sau Intermediarului Financiar, în funcție de care dintre acestea are loc mai târziu; sau2. Rambursarea soldului Contului FdF (mai puțin Comisioanele de Administrare datorate BEI) va avea loc în termen de cel mult șase luni de la data de 31 decembrie 2030, prin creditarea unei sume relevante în contul bancar comunicat în scris BEI de către Guvernul României. Orice angajamente rămase în cadrul acordurilor de împrumut vor fi transferate și preluate de Guvernul României sau de orice entitate desemnată în mod special în acest scop, inclusiv sub forma unei cesiuni de drepturi în cadrul acordurilor de împrumut, cu excepția împrumuturilor BEI acordate în cadrul Produsului de Creditare Directă, pentru care fondurile MRR corespunzătoare vor fi păstrate în contul FdF până la ultima dată de scadență. Indiferent de cele menționate mai sus, Guvernul României și BEI confirmă că, deși una dintre trăsăturile distinctive ale Instrumentelor Financiare este caracterul lor revolving, acest lucru poate fi realizat doar în cazul în care resursele alocate către FdF și investite pentru punerea în aplicare a Instrumentelor Financiare sunt eliberate din investițiile către Beneficiarii Finali. În cel mai rău caz, în special din cauza unor condiții economice nefavorabile, a unor performanțe slabe ale Beneficiarilor Finali sau a neîndeplinirii obligațiilor de plată ale acestora, nicio sumă investită sub formă de Instrumente financiare nu poate fi returnat către FdF.
   +  Anexa nr. 1
  Activități excluse
  1. Activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizare downstream*7). *7) Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind producția de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura de transport și distribuție aferentă, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01).2. Activitățile și activele din cadrul Schemei UE de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS) prin care se realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante*8). *8) În cazul în care activitatea sprijinită permite realizarea unor emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, trebuie să se explice motivele pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al Schemei de Comercializare a Certificatelor de Emisii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.3. Activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare*9) și stații de tratare mecano- biologică*10). *9) Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalațiile existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în cadrul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca aceste acțiuni întreprinse în cadrul acestei măsuri să nu aibă ca rezultat o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor în instalațiile respective sau o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivelul instalației. *10) Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în cadrul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate în vederea transformării în compost a deșeurilor biologice și a descompunerii anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor în instalații sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivelul instalației.4. Activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului.5. Producție sau activități care implică forme dăunătoare sau de exploatare prin muncă forțată*11)/muncă dăunătoare pentru copii*12). *11) Munca forțată înseamnă orice muncă sau serviciu care nu este prestat în mod voluntar și care este obținut de la o persoană sub amenințarea forței sau a unei sancțiuni. *12) Prin muncă dăunătoare pentru copii se înțelege angajarea copiilor în condiții de exploatare economică sau care poate fi periculoasă pentru copil sau poate interfera cu educația acestuia, sau poate fi dăunătoare pentru sănătatea sau dezvoltarea fizică, mentală, morală sau socială a copilului. În plus, orice muncă prestată de o persoană care nu a împlinit încă vârsta de 15 ani este considerată dăunătoare, cu excepția cazului în care legislația locală specifică obligativitatea școlară sau vârsta minimă de muncă mai mare; în astfel de cazuri, se va aplica vârsta mai mare pentru definirea muncii dăunătoare pentru copii.6. Producerea sau comercializarea oricărui produs sau activitate considerată ilegală în conformitate cu legile sau reglementările țării gazdă sau cu convențiile și acordurile internaționale.7. Orice afacere legată de pornografie sau prostituție.8. Producția sau comerțul cu animale sălbatice sau cu produse din acestea, reglementate în temeiul Convenției privind Comerțul Internațional cu Specii Sălbatice de Faună și Floră pe Cale de Dispariție (CITES).9. Producerea, utilizarea sau comercializarea de materiale periculoase, cum ar fi materialele radioactive, fibrele de azbest neprelucrat și produsele care conțin PCB.10. Comerțul transfrontalier cu deșeuri și produse din deșeuri, cu excepția cazului în care se efectuează conform Convenției de la Basel și reglementărilor naționale și europene aplicabile, dar, pentru evitarea oricărui dubiu, nu este exclusă utilizarea deșeurilor drept combustibil pentru încălzirea districtuală.11. Metode de pescuit necorespunzătoare (de exemplu, pescuitul cu plase în derivă în mediul marin, folosind plase cu o lungime mai mare de 2,5 km și pescuitul cu explozivi).12. Producția sau comerțul cu produse farmaceutice, pesticide/erbicide, produse chimice, substanțe care diminuează stratul de ozon*13) și alte substanțe periculoase care fac obiectul unor eliminări sau interdicții internaționale. *13) Substanțe care diminuează stratul de ozon: Compuși chimici care intră în reacție cu ozonul stratosferic și îl diminuează, ceea ce duce la apariția unor "găuri în stratul de ozon". Protocolul de la Montreal enumeră substanțele care diminuează stratul de ozon, precum și obiectivele de reducere și de eliminare treptată a acestora.13. Distrugerea Habitatelor Esențiale*14). *14) Habitatul esențial este un subansamblu de habitate naturale și modificate care merită o atenție deosebită. Habitatul critic include zone cu o valoare ridicată a biodiversității care îndeplinesc criteriile de clasificare ale World Conservation Union ("IUCN"), inclusiv habitatele necesare pentru supraviețuirea speciilor aflate în pericol critic de dispariție sau pe cale de dispariție, astfel cum sunt definite în Lista Roșie a Speciilor Amenințate a IUCN sau în orice legislație națională; zone care au o importanță specială pentru speciile endemice sau cu rază de răspândire restrânsă; situri care sunt esențiale pentru supraviețuirea speciilor migratoare; zone care susțin concentrații sau numere de exemplare semnificative la nivel global ale speciilor migratoare; zone cu ansambluri unice de specii sau care sunt asociate cu procese evolutive cheie sau care furnizează beneficii ecosistemice cheie; și zone cu biodiversitate de importanță socială, economică sau culturală semnificativă pentru comunitățile locale. Pădurile Virgine sau pădurile cu Valoare Ridicată de Conservare sunt considerate Habitate Esențiale. În sensul prezentului Contract, se înțelege și se convine că cerințele sociale și de mediu anexate la acesta oferă o garanție rezonabilă și satisfăcătoare pentru evitarea distrugerii habitatelor esențiale.14. Producerea și distribuirea de mass-media rasistă, antidemocratică și/sau neonazistă.15. Tutun, în cazul în care acesta reprezintă o parte substanțială a activităților comerciale principale finanțate ale unui Proiect*15). *15) Un punct de referință pentru o valoare substanțială este de 5-10% din bilanț sau din volumul finanțat sau din veniturile din vânzări ale beneficiarului final.16. Animale vii în scopuri științifice și experimentale, inclusiv pentru reproducerea acestor animale17. Muniții și arme, echipamente militare/de poliție, infrastructuri sau instituții corecționale, închisori.*16) *16) Astfel de activități sunt complet excluse de la finanțarea BEI în toate țările, altele decât statele membre ale UE. În UE, activitățile excluse legate de apărare, ordine publică și siguranță se limitează la producția (sau construcția), distribuția (sau prelucrarea) și comerțul cu arme, muniții, explozibili, echipamente sau infrastructuri special concepute pentru uz militar, precum și echipamente sau infrastructuri care au ca rezultat limitarea drepturilor și libertăților individuale ale persoanelor (de exemplu, închisori, centre de detenție de orice fel) sau care încalcă drepturile omului.18. Jocuri de noroc, cazinouri și societăți echivalente sau hoteluri care găzduiesc astfel de facilități.19. Concesiuni comerciale asupra pădurilor naturale tropicale și exploatarea forestieră a acestora; transformarea pădurilor naturale în plantații.20. Achiziționarea de echipamente de exploatare forestieră pentru utilizarea în pădurile tropicale naturale sau în pădurile cu valoare naturală ridicată din toate regiunile; și activități care conduc la tăierea și/sau degradarea pădurilor tropicale naturale sau a pădurilor cu valoare naturală ridicată21. Noi plantații de palmieri pentru ulei.22. Orice afacere cu conținut politic sau religios.
   +  Apendice B
  SOLICITARE DE CHELTUIELI SUPLIMENTARE
  De la: Banca Europeană de Investiții Către: MIPEDate: [●] Stimați domni,
  Contract de finanțare între [●] și Banca Europeană de Investiții
  din data de [●] ("Contractul")
  1. Facem referire la Clauza 8.3 din Contract. Aceasta este Solicitarea de Cheltuieli Suplimentare. Termenii definiți în Contract vor avea același înțeles în prezenta Solicitare de Cheltuieli Suplimentare, cu excepția cazului în care sunt definiți altfel în prezentul document.2. Prin prezenta confirmăm că suma de [●] EUR trebuie să fie plătită în Contul FdF în termen de zece (10) Zile Lucrătoare de la data acestei Solicitări de Cheltuieli Suplimentare. Plata este necesară pentru a acoperi următoarele Cheltuieli Suplimentare:– [●]3. Vă reamintim că nerespectarea în timp util a acestei Solicitări de Cheltuieli Suplimentare va permite Încetarea din Culpă a Contractului, în conformitate cu Clauza 14.4(d) din Contract.
  Cu deosebită considerație
  .......................
  semnatar autorizat pentru
  Banca Europeană de Investiții
   +  Apendice C
  DEFINIȚIA TERMENULUI "EURIBOR"
  "EURIBOR" înseamnă:a) în ceea ce privește o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata de Referință (Screen Rate) (așa cum este definită mai jos) pentru un termen de o lună;b) în ceea ce privește o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care este disponibilă o Rată de Referință, respectiva Rată de Referință aplicabilă pentru un termen pentru numărul corespunzător de luni; șic) în ceea ce privește o perioadă relevantă de mai mult de o lună pentru care nu este disponibilă o Rată de Referință, rata care rezultă dintr-o interpolare liniară prin referire la două Rate de Referință, dintre care una este aplicabilă pentru o perioadă imediat următoare mai scurtă și cealaltă pentru o perioadă imediat următoare mai lungă decât durata perioadei relevante, (perioada pentru care este stabilită rata sau din care sunt interpolate ratele fiind "Perioada Reprezentativă"). În sensul paragrafelor (a) până la (c) de mai sus:i. "disponibil" înseamnă ratele, pentru anumite scadențe, care sunt calculate și publicate de Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) sau de un alt furnizor de servicii selectat de Institutul European pentru Piețele Monetare (EMMI) sau de orice succesor al acestei funcții al EMMI, astfel cum a fost stabilit de BEI; șiii. "Rata de Referință" ("Screen Rate") înseamnă rata dobânzii pentru depozitele în EUR pentru perioada relevantă, publicată la ora 11.00, ora Bruxelles-ului, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru BEI în ziua ("Data de resetare") care cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pe pagina care îi succede sau, în lipsa acesteia, prin orice alt mijloc de publicare ales în acest scop de către BEI. În cazul în care o astfel de Rată de Referință nu este publicată, BEI va solicita sediilor principale a patru bănci importante din zona euro, selectate de BEI, să coteze rata la care fiecare dintre ele oferă depozite în EUR cu o valoare comparabilă, la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, la Data de Resetare, băncilor de prim rang de pe piața interbancară din zona euro pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. În cazul în care sunt oferite cel puțin 2 (două) cotații, rata pentru acea Dată de Resetare va fi media aritmetică a cotațiilor. În cazul în care nu sunt furnizate suficiente cotații, așa cum s-a solicitat, rata pentru acea Dată de Resetare va fi media aritmetică a ratelor cotate de principalele bănci din zona euro, selectate de BEI, la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, în ziua care cade la 2 (două) Zile Lucrătoare relevante după Data de Resetare, pentru împrumuturi în EUR cu o valoare comparabilă acordate băncilor europene de prim rang, pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. BEI va informa fără întârziere Împrumutatul cu privire la cotațiile primite de BEI. Toate procentele care rezultă din orice calcule la care se face referire în prezentul Apendice se vor rotunji, dacă este necesar, la cea mai apropiată miime de punct procentual, iar jumătățile se rotunjesc în sus. În cazul în care oricare dintre prevederile de mai sus devine incompatibilă cu dispozițiile adoptate sub egida EMMI (sau a oricărui succesor al acestei funcții a EMMI, astfel cum a fost stabilit de BEI) în ceea ce privește EURIBOR, BEI poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să modifice prevederea respectivă pentru a o alinia la aceste alte prevederi. În cazul în care Rata de Referință devine permanent indisponibilă, rata de înlocuire EURIBOR va fi rata (incluzând orice marje sau ajustări) recomandată oficial de (i) grupul de lucru privind ratele euro fără risc înființat de Banca Centrală Europeană (ECB), Autoritatea pentru Servicii și Piețe Financiare (FSMA), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Comisia Europeană, sau (ii) Institutul European pentru Piețele Monetare, în calitate de administrator al EURIBOR, sau (iii) autoritatea competentă responsabilă, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011, de supravegherea Institutului European pentru Piețele Monetare, în calitate de administrator al EURIBOR, (iv) autoritățile naționale competente desemnate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 sau (v) Banca Centrală Europeană. În cazul în care nu este disponibilă nicio Rată de Referință și/sau rata de înlocuire EURIBOR, așa cum se prevede mai sus, EURIBOR va fi rata (exprimată ca rată procentuală anuală) care este determinată de BEI ca fiind costul global pentru BEI pentru finanțarea Tranșei relevante, pe baza ratei de referință BEI generată la nivel intern aplicabilă la momentul respectiv sau a unei metode alternative de determinare a ratei stabilite în mod rezonabil de BEI.
   +  Apendice D
  REGULI DE PROCEDURĂ ALE COMITETULUI DE INVESTIȚII
  1. Prezentul document stabilește Regulile de Procedură în conformitate cu Clauza 6 din contractul de finanțare încheiat între MIPE și Banca Europeană de Investiții la [data] ("Contractul de Finanțare"). Orice termen utilizat cu majusculă în prezentul document va avea același înțeles atribuit acestuia în cadrul Contractului de Finanțare.2. La prima sa reuniune, Comitetul de Investiții va numi Președintele dintre membrii nominalizați de către MIPE. În cazul în care Președintele nu poate participa la o reuniune, acesta indică cine, dintre ceilalți membri nominalizați de MIPE (inclusiv supleanții), va fi Președintele pentru respectiva reuniune (sau membrii prezenți vor desemna un Președinte ad-hoc pentru respectiva reuniune).3. Mandatul fiecărui membru împuternicit în mod corespunzător al Comitetului de Investiții va fi până la sfârșitul lunii iunie 2026, fiind permisă reînnoirea mandatului pentru perioade suplimentare.4. BEI va avea dreptul de a-și desemna oficiali sau reprezentanți pentru a participa la sesiunile Comitetului de Investiții în calitate de observatori.5. MIPE va avea posibilitatea de a revoca în orice moment membrul (membrii) desemnat (desemnați) de acesta, fie că este (sunt) cu drept de vot și/sau supleant (supleanți). Orice astfel de revocare va intra în vigoare numai după numirea unui membru înlocuitor și comunicarea efectivă, în scris, către BEI a numelui (numelor) și a datelor de contact ale membrului înlocuitor.6. Fiecare parte va avea posibilitatea, dar nu va fi obligată să numească și un supleant pentru fiecare dintre membrii sau observatorii pe care i-a desemnat.7. În cazul în care poziția unui membru (cu drept de vot și/sau supleant) devine vacantă indiferent de motiv (de exemplu, demisie, revocare, deces etc.), Partea care a numit membrul respectiv va numi (dar nu va fi obligată să o facă în cazul supleanților), fără întârzieri nejustificate, un nou membru pentru restul mandatului membrului înlocuitor, comunicând celeilalte Părți numele și datele de contact ale membrului înlocuitor. Comitetul de Investiții va continua să funcționeze și să își poată îndeplini sarcinile chiar și în absența unui astfel de înlocuitor (caz în care, pentru evitarea oricărui dubiu, Comitetul de Investiții poate funcționa cu un număr redus de membri, sub rezerva paragrafului 12 de mai jos).8. În cazul în care funcția de Președinte devine vacantă, Comitetul de Investiții, în cadrul reuniunii sale imediat următoare, va numi un nou Președinte dintre membrii nominalizați de MIPE, pentru restul mandatului Președintelui înlocuit.9. Observatorii nu vor avea drept de vot. Cu toate acestea, sub rezerva termenilor stabiliți în continuare în prezentele Reguli de Procedură, aceștia vor primi aceleași informații scrise cu privire la chestiunile discutate și/sau hotărâte de Comitetul de Investiții, precum și procesele-verbale ale fiecărei reuniuni, ca și membrii cu drept de vot și supleanții acestora.10. În termen de treizeci (30) de zile calendaristice înainte de expirarea unui mandat, fiecare Parte va comunica celeilalte părți noul membru numit (și datele de contact ale acestuia) sau reînnoirea mandatului membrului existent pentru un mandat suplimentar.11. Cvorumul necesar pentru ca o reuniune a Comitetului de Investiții să fie constituită în mod valabil este de cel puțin trei membri cu drept de vot împuterniciți în mod legal și un observator desemnat de BEI.12. La solicitarea Președintelui și/sau a BEI, Secretariatul va convoca fiecare reuniune prin trimiterea unei notificări scrise tuturor membrilor (inclusiv supleanților) și observatorilor prin e-mail, la adresa specificată în notificarea de numire a fiecărui membru, și prin comunicarea către BEI. Această notificare de convocare, împreună cu ordinea de zi relevantă, se va trimite cu cel puțin cinci (5) zile calendaristice înainte de data programată a reuniunii. Reuniunile pot fi organizate cu un preaviz mai scurt dacă toți membrii și observatorii convin în acest sens. Orice documentație relevantă va fi trimisă membrilor (cu drept de vot și supleanți) și observatorilor cu trei (3) zile calendaristice înainte de reuniunea respectivă. Cu toate acestea, în cazul în care reuniunea are loc cu un preaviz mai scurt de cinci (5) zile calendaristice, orice documentație se va trimite/preda cel târziu la începutul reuniunii. Punctele de pe ordinea de zi pot fi adăugate direct în timpul reuniunii, dacă toți membrii cu drept de vot și observatorii convin în acest sens. Dispozițiile Clauzei 18 (Notificări) din Contractul de Finanțare se vor aplica mutatis mutandis comunicării și transmiterii notificărilor scrise de către Secretariat.13. Reuniunile vor avea loc în București sau în orice alt oraș din România convenit de comun acord între Președinte și BEI, la adresa, data și ora indicate periodic de către MIPE. Membrii și observatorii vor avea dreptul de a participa prin conferință telefonică sau videoconferință și vor fi considerați prezenți atât timp cât Președintele este convins de identitatea persoanei în cauză.14. Comitetul de Investiții va avea dreptul de a lua decizii prin procedură scrisă. Textul rezoluției relevante va fi propus de Președinte și convenit cu BEI. Președintele va distribui rezoluția propusă și orice materiale relevante membrilor și observatorilor Comitetului de Investiții, iar termenul limită pentru votarea oricărei astfel de rezoluții propuse va fi de cinci (5) zile calendaristice de la data expedierii. O rezoluție va fi considerată ca fiind votată pozitiv dacă, la expirarea celor cinci (5) zile calendaristice menționate mai sus, toți membrii au votat în favoarea rezoluției sau nu au votat (anume tăcerea va fi considerată un vot pozitiv). Președintele va confirma apoi, în scris, orice decizie relevantă tuturor membrilor și observatorilor. O procedură scrisă poate fi încheiată în cazul în care oricare dintre membrii cu drept de vot solicită acest lucru sau în cazul în care oricare dintre membrii cu drept de vot a formulat observații astfel încât rezoluția ar fi substanțial diferită sau, în orice caz, la discreția Secretariatului. În acest caz, Președintele poate organiza o reuniune cu prezență fizică a Comitetului de Investiții, caz în care convocarea și documentația relevantă se vor trimite în termen de cinci (5) Zile Lucrătoare de la data întreruperii procedurii scrise.15. Discuțiile Comitetului de Investiții, precum și documentele partajate vor fi confidențiale.16. Se confirmă faptul că delegarea acordată Comitetului de Investiții în temeiul Contractului de Finanțare nu va limita în niciun fel competențele și responsabilitățile atribuite MIPE, în calitate de autoritate de management, în temeiul Regulamentelor UE relevante.17. Toate deciziile și discuțiile relevante ale Comitetului de Investiții (inclusiv lipsa obiecțiunilor față de propuneri) se va consemna într-un proces-verbal. Procesele-verbale vor fi scurte și concise și vor include rezoluțiile Comitetului de Investiții, în timp ce orice parte a discuției va fi înregistrată la cererea unui membru cu drept de vot și/sau a BEI. Procesele-verbale vor deveni definitive după aprobarea acestora prin semnătura Președintelui (după ce au fost examinat și convenite cu BEI în prealabil).18. Membrii Comitetului de Investiții vor respecta standardele definite de integritate și se vor abține de la orice acțiune care ar putea genera un conflict de interese în exercitarea atribuțiilor lor.19. Reprezentanții BEI, alții decât observatorii în cadrul Comitetului de Investiții, precum și reprezentanții altor părți pot fi invitați la reuniunile CI, dacă Președintele consideră că acest lucru este oportun. Aceștia nu vor avea drept de vot, remunerație sau rambursare și nici dreptul de a primi materialele de însoțire și procesul-verbal al reuniunii.
   +  Apendice E
  PRINCIPII DE TREZORERIE
  Fondurile FdF vor fi investite de către BEI, pe riscul FdF și în urma perfectării unui acord de subscriere într-o formă acceptabilă pentru BEI, în portofoliul de investiții comun cunoscut ca "Fondul Unitar al BEI" ("Fondul Unitar"). Fondul Unitar este un fond pe care BEI îl administrează în numele anumitor terțe părți, care pot include Comisia Europeană, statele membre ale Uniunii și autoritățile regionale și municipale ale acestora. Fondul Unitar va fi administrat ca un fond de piață monetară care oferă lichiditate zilnică. Un Memorandum Informativ care oferă o descriere detaliată și actualizată a Fondului Unitar va fi furnizat la cererea MIPE.
   +  Apendice F
  FORMULARE DE SOLICITARE SCRISĂ

  FORMULAR DE SOLICITARE SCRISĂ INIȚIALĂ
  De la: Banca Europeană de Investiții Către: MIPE Date: [●] Stimați domni  +  Contractul de Finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții din data de [●] ("Contractul")1. Facem referire Clauza 3.2 din Contract. Aceasta este Solicitarea Scrisă. Termenii definiți în Contract vor avea același înțeles în prezenta Solicitare Scrisă, cu excepția cazului în care sunt definiți altfel în prezentul document.2. Prin prezenta, vă solicităm să plătiți o sumă de [●] EUR ("Prima tranșă") în contul FdF în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la data prezentei Solicitări Scrise.3. Vă reamintim că nerespectarea în timp util a acestei Solicitări Scrise ar permite Încetarea din Culpă a Contractului în conformitate cu Clauza 14.4 din Contract.
  Cu deosebită considerație
  .................
  semnatar autorizat pentru
  Banca Europeană de Investiții

  FORMULAR DE SOLICITARE SCRISĂ DUPĂ SOLICITAREA SCRISĂ INIȚIALĂ
  De la: Banca Europeană de Investiții Către: MIPE Date: [●] Stimați domni  +  Contractul de Finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții din data de [●] ("Contractul")1. Facem referire Clauza 3.3 din Contract. Aceasta este Solicitarea Scrisă. Termenii definiți în Contract vor avea același înțeles în prezenta Solicitare Scrisă, cu excepția cazului în care sunt definiți altfel în prezentul document.2. Prin prezenta confirmăm că suma de [●] EUR (o "Tranșă Subsecventă") ar trebui să fie plătită în Contul Fondului în termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice de la data prezentei Solicitări Scrise.3. Vă reamintim că nerespectarea în timp util a acestei Solicitări Scrise ar permite Încetarea din Culpă a Contractului în conformitate cu Clauza 14.4 din Contract.
  Cu deosebită considerație
  ...............
  semnatar autorizat pentru
  Banca Europeană de Investiții
   +  Apendice G
  MONITORIZARE ȘI RAPORTARE
  1. PREVEDERI GENERALE1.1. Controalele de monitorizare se efectuează în conformitate cu normele și procedurile BEI aplicabile pentru mandatele privind instrumentele financiare.1.2. Se va efectua o vizită de monitorizare sau o analiză documentară la sediul BEI pentru fiecare Acord Operațional și acord de investiții, în funcție dacă este vorba de Produsul Intermediat sau, respectiv, de Produsul Creditare Directă, pe toată durata fiecărui Acord Operațional și acord de investiții, în funcție dacă este vorba de Produsul Intermediat sau, respectiv, de Produsul de Creditare Directă.1.3. În contextul Raportului de Progres (care va fi elaborat pentru fiecare an calendaristic până la 31 martie), BEI va furniza informații cu privire la:a) data activităților de monitorizare efectuate;b) tipurile de constatări identificate;c) stadiul constatărilor identificate; șid) acțiunile întreprinse pentru a corecta constatările, dacă este cazul. Forma acestor informații va fi inclusă în modelul de Raport de Progres.2. MONITORIZAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI ȘI A BENEFICIARILOR FINALI2.1. Intermediarii financiari pot fi obligați, în conformitate cu normele și procedurile lor interne și în special în cazurile în care se suspectează un comportament fraudulos, să efectueze controale de monitorizare la nivelul Beneficiarilor Finali.2.2. Monitorizarea de către BEI a Intermediarilor Financiari și a Beneficiarilor Finali vizează următoarele aspecte:a) atât în timpul evaluării, selecției și implementării instrumentului financiar, monitorizează respectarea de către Intermediarii Financiari și Beneficiarii Finali, în funcție de Produsul Intermediat sau, respectiv, de Produsul de Creditare Directă, a Acordului Operațional relevant și a normelor și procedurilor BEI;b) se stabilește un circuit de audit adecvat în scopul raportării și al auditului, în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației UE (MRR) aplicabile;c) documente justificative:i. sunt reținute de către Intermediarii Financiari și de către Beneficiarii Finali, în funcție dacă este vorba de Produsul Intermediat sau, respectiv, Produsul de Creditare Directă, în ceea ce privește finanțarea pusă la dispoziția Beneficiarilor Finali, pentru a furniza dovezi privind utilizarea fondurilor în scopurile prevăzute, inclusiv eligibilitatea cheltuielilor în conformitate cu legislația UE și națională (MRR) aplicabilă;ii. sunt păstrate pe o durată de trei (3) ani de la sfârșitul Perioadei Legacy sau, în cazul documentelor relevante pentru normele privind Ajutorul de Stat, pe o perioadă de zece (10) ani de la data la care a fost acordat ultimul sprijin Beneficiarilor Finali în cadrul acordurilor de investiții;iii. sunt disponibile pentru a permite verificarea legalității și regularității cheltuielilor.3. RAPORT DE PROGRES Raportul de Progres va cuprinde:3.1. o descriere a Instrumentului Financiar și o prezentare generală a modalităților de implementare a acestui Instrument Financiar;3.2. identitatea Intermediarilor Financiari și a Beneficiarilor Finali, în funcție dacă este vorba de Produsul Intermediat sau, respectiv, de Produsul de Creditare Directă;3.3. pentru Produsul Intermediat, suma totală plătită către FdF, suma totală pusă deoparte de BEI pentru a constitui provizioane financiare împotriva expunerilor la pasive contingente pentru Acordurile Operaționale și sumele transferate din FdF către Intermediarii Financiari ca plăți de garanție (dacă este cazul) și către BEI;3.4. pentru Produsul de Creditare Directă, valoarea totală a sprijinului plătit către Beneficiarii Finali, plătit în beneficiul Beneficiarilor Finali, în plus față de Comisioanele de Administrare suportate sau Comisioanele de Administrare plătite;3.5. un rezumat al performanței Instrumentului Financiar, inclusiv al progreselor înregistrate în ceea ce privește înființarea acestuia;3.6. valoarea totală a dobânzilor și a oricăror altor câștiguri financiare generate prin resursele din MRR către FdF și detalii privind resursele MRR rambursate sau eliberate către Instrumentele Financiare din investițiile efectuate;3.7. un raport privind progresele înregistrate de FdF în ceea ce privește atingerea efectului de levier preconizat al investițiilor realizate prin Instrumentele Financiare și valoarea investițiilor și a participațiilor;3.8. un raport privind contribuția Instrumentelor Financiare la realizarea indicatorilor, după caz;3.9. un rezumat al activităților de monitorizare desfășurate; și3.10. un raport de trezorerie cu privire la Fondurile de Trezorerie. Se confirmă că BEI ar putea fi nevoită să ajusteze și să modifice termenii de monitorizare și raportare de mai sus pentru a se adapta la liniile directoare ulterioare furnizate de Comisie, precum și la politicile și procedurile sale interne aplicabile. Orice ajustare și modificare va fi comunicată Comitetului de Investiții de către BEI cu cel puțin treizeci (30) de zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a modificării.
   +  Apendice H
  POLITICA DE RISC FdF
  (Politica de risc, de stabilire a prețurilor și de evaluare)
  I. POLITICA DE RISC PENTRU PRODUSUL DE CREDITARE DIRECTĂ1. Factori de risc specifici Având în vedere caracteristicile produsului financiar care va fi oferit în cadrul acestui Produs de Creditare Directă, se preconizează că FdF își va asuma un nivel de risc în conformitate cu normele, politicile și procedurile BEI aplicate operațiunilor pe care le efectuează pe propriul risc și proporțional cu rolul său de a aborda lacunele pieței, apărute ca urmare a crizei fără precedent, în care operatorii comerciali singuri nu acoperă în totalitate nevoile proiectelor aferente. Cu toate acestea, Instrumentul Financiar poate avea potențialul de a suferi pierderi semnificative sau chiar pierderi totale, precum și lipsa unei rentabilități pe măsura riscului, riscuri care sunt confirmate și acceptate de MIPE. Totuși, în acest context, merită menționați următorii parametri: În primul rând, pierderile efective, dacă este cazul, suportate de Instrumentul Financiar vor depinde de multe variabile, inclusiv (dar fără a se limita la) performanța Beneficiarilor Finali, mediul macroeconomic, parametrii produsului și stimulentele integrate pentru investitorii privați, dacă există. În al doilea rând, selecția unei investiții în Proiecte Eligibile în cadrul acestui Produs de Creditare Directă va fi realizată de către BEI prin aplicarea propriului raționament profesional și a atenției cuvenite, în conformitate cu politicile și procedurile BEI, astfel cum se aplică operațiunilor pe care le efectuează pe propriul risc, și va fi aprobată de către Comitetul de Investiții. Acest Produs de Creditare Directă va funcționa, în măsura în care este aplicabil, în conformitate cu normele, politicile și procedurile BEI, cu excepția următoarelor cazuri: În cazul în care BEI solicită pentru fondurile sale proprii o garanție de stat sau a Comisiei Europene, această formă de garanție nu se va aplica pentru contribuțiile MRR. În acest sens, MIPE confirmă și acceptă faptul că, în cazurile menționate mai sus, normele, politicile și procedurile BEI aplicate operațiunilor pe care le efectuează pe propriul risc nu se vor aplica FdF și, prin urmare, contribuțiile MRR ar putea fi împrumutate fără garanții. MIPE confirmă și acceptă faptul că BEI nu va fi responsabilă pentru asigurarea respectării normelor privind Ajutorul de Stat. În concordanță cu obiectivele mandatului, BEI nu va stabili niciun preț sau așteptări de rentabilitate pentru FdF, iar orice avantaj financiar oferit Beneficiarilor Finali prin intermediul FdF va fi considerat ca un simplu mecanism neutru de tranzit. Prețul adecvat pentru contribuțiile MRR va fi definit, verificat și comunicat BEI de către MIPE, asigurând astfel conformitatea acestuia cu normele privind Ajutorul de Stat. În acest context, MIPE confirmă și acceptă că nu va aplica metodologia de stabilire a prețurilor aplicabilă operațiunilor pe care BEI le efectuează pe propriul risc și, prin urmare, prețurile aplicate operațiunilor (sau unei părți a acestora) finanțate în cadrul MRR pot fi diferite de cele aplicate propriilor tranzacții ale BEI. Pentru împrumuturile directe se va aplica modalitatea standard de monitorizare financiară, de administrare a restructurării și a redresării aplicabilă operațiunilor pe care BEI le efectuează pe propriul risc. MIPE confirmă și acceptă că, în cazul în care se va aplica o modalitate ajustată de monitorizare financiară, de administrare a restructurării și a redresării pentru (o parte din) operațiunile finanțate în cadrul MRR, o astfel de monitorizare va fi prezentată de BEI și acceptată de MIPE într-o formă care va fi stabilită de către Părți. Aceasta include monitorizarea posibilității apariției unui caz de neîndeplinire a obligațiilor sau a oricărui altui eveniment care duce la încetarea acordului de investiții relevant și luarea de măsuri adecvate în cazul unui astfel de eveniment. BEI nu va suporta nicio obligație financiară ca urmare a fluctuațiilor de schimb valutar între euro și leul românesc, în legătură cu faptul că sumele relevante din PRR și din acordurile de împrumut în ceea ce privește investițiile sunt exprimate în euro. Se preconizează că orice altă derogare de la normele, politicile și procedurile BEI aprobate de organele de conducere ale BEI pentru resursele proprii ale acesteia se va aplica, de asemenea, contribuțiilor MRR utilizate pentru împrumuturi directe.2. Risc de eligibilitate Este de așteptat ca tranzacțiile de împrumut încheiate cu Beneficiari Finali să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate. Unele dintre aceste criterii de eligibilitate sunt stabilite pe baza unor considerente comerciale, în timp ce altele sunt stabilite pe baza cerințelor relevante prevăzute în regulamentele UE și în normele naționale aplicabile. Nerespectarea acestor criterii de eligibilitate are consecințe diferite în funcție de circumstanțe. Acordurile de investiții vor include anumite prevederi, ale căror obiective vor fi recuperarea sumelor alocate: (i) pentru o tranzacție aferentă care nu respectă sau nu mai respectă criteriile de eligibilitate convenite sau (ii) afectate de o neregulă. Cu toate acestea, datorită caracteristicilor inerente ale tranzacțiilor de împrumut, recuperarea în beneficiul FdF a acestor sume alocate nu este garantată și rămâne supusă, în special, aplicării clauzelor negociate cu Beneficiarul Final. În plus, exercitarea de către BEI a drepturilor sale în ceea ce privește Beneficiarul Final este limitată de drepturile pe care orice investitor le poate exercita față de Beneficiarul Final în temeiul legii, în special legea societăților comerciale. MIPE confirmă și este de acord că astfel de riscuri vor fi suportate în întregime de către FdF și că BEI nu va fi responsabilă în niciun fel pentru orice consecință a faptului că orice cheltuială este considerată neeligibilă (în conformitate cu reglementările UE aplicabile) în astfel de circumstanțe.3. Risc de neabsorbție Fără a aduce atingere tuturor eforturilor rezonabile de promovare a instrumentului, este posibil ca BEI să nu fie în măsură, din motive și condiții de piață (de exemplu, scăderea substanțială demonstrată a cererilor de investiții eligibile din partea Beneficiarilor Finali din România), să finalizeze constituirea portofoliului de investiții eligibile în intervalul de timp indicat pentru investiții. Prin urmare, MIPE confirmă că această lipsă de absorbție a fondurilor MRR ar putea ridica un risc de neeligibilitate a cheltuielilor relevante în conformitate cu normele UE aplicabile.4. Factori generali de risc Factorii generali de risc pentru Instrumentele Financiare includ cursurile de schimb valutar, ratele dobânzilor, riscul de credit, riscul de contrapartidă, volatilitatea pieței și riscurile politice. Lista factorilor de risc prezentată mai jos nu este exhaustivă. Alte riscuri pot apărea de la caz la caz, cum ar fi:a) Investiția într-un Instrument Financiar necesită un angajament pe termen lung, fără certitudinea unei rentabilități. Multe dintre investițiile efectuate se pot dovedi foarte puțin lichide și nu există nicio garanție că BEI va putea recupera sumele investite în timp util, în conformitate cu calendarul de rambursare prevăzut.b) Fiecare investitor, inclusiv FdF, trebuie să fie pregătit să suporte riscul economic al unei investiții cel puțin pe durata de existență a unui Instrument Financiar.c) BEI va face investiții pe baza estimărilor sau a proiecțiilor privind veniturile și fluxurile de numerar, a ratelor interne de rentabilitate și a rentabilității curente, care, la rândul lor, se vor baza, printre altele, pe ipoteze privind performanța fiecărei investiții, valoarea și condițiile de finanțare disponibile, titlurile de valoare/garanțiile furnizate, rambursările programate, inclusiv posibilele strategii de recuperare a activelor și de remediere, toate acestea fiind supuse unei incertitudini semnificative. În plus, pot apărea evenimente sau condiții care nu au fost anticipate și care pot avea un efect semnificativ asupra ratei efective de rentabilitate primite pentru investițiile respective. Investitorii nu au nicio garanție că li se va returna vreo sumă de capital.d) Nu există nicio garanție că investițiile selectate de BEI vor fi profitabile, că BEI va fi în măsură să evite pierderile sau că investițiile selectate vor genera suficientă lichiditate pentru Instrumentele Financiare.e) Succesul activităților unui Beneficiar Final poate fi afectat de condițiile generale economice și de piață, cum ar fi ratele dobânzilor, disponibilitatea capitalului și a creditelor, ratele inflației, incertitudinea economică, modificările legislative și circumstanțele politice naționale și internaționale. Acești factori pot afecta performanța fiecărei investiții și capacitatea acesteia de a rambursa fondurile investite.f) Nu există nicio garanție că BEI va fi în măsură să investească integral angajamentele asumate față de aceasta sau că vor fi identificate oportunități de investiții adecvate care să satisfacă Strategia de Investiții. În cazul în care BEI nu este în măsură să investească fondurile FdF, rentabilitatea potențială ar putea fi redusă semnificativ. Prin urmare, disponibilitatea MIPE de a accepta atât riscurile specifice mandatului, de eligibilitate, de neabsorbție, cât și riscurile generale reprezintă o condiție prealabilă pentru implementarea Instrumentelor Financiare. Acceptarea riscurilor este, în fapt, o acceptare a unui potențial compromis între rentabilitate și impactul politicii, permițând urmărirea obiectivelor politici, astfel cum sunt stabilite în "Strategia de Investiții, Politica de Risc, Strategia de Exit și Planul de Afaceri". Prin prezenta, MIPE recunoaște și confirmă că înțelege și acceptă faptul că Instrumentele Financiare implementate în cadrul FdF vor implica un nivel de risc în conformitate cu normele, politicile și procedurile BEI aplicate operațiunilor pe care le efectuează pe propriul risc, sub rezerva cazurilor descrise mai sus, și pot suferi un nivel de pierderi - sau chiar pierderi totale, astfel cum se prevede mai sus.II. POLITICA DE RISC PENTRU PRODUSUL INTERMEDIAT1. Confirmări MIPE confirmă și acceptă faptul că normele, politicile și procedurile BEI aplicate operațiunilor pe care le efectuează pe propriul risc nu se vor aplica acestui Produs Intermediat. Aceasta include, fără a se limita la, faptul că BEI nu va aplica prevederile liniilor directoare privind riscul de credit, metodologia de stabilire a prețurilor și de evaluare, precum și plafoanele de finanțare aplicabile operațiunilor pe care BEI le efectuează pe propriul risc. Având în vedere caracteristicile produsului financiar care urmează să fie oferit în cadrul acestui Produs, se așteaptă ca FdF să își asume un nivel considerabil de risc, proporțional cu rolul său de a aborda lacunele apărute ale pieței în cazul în care operatorii comerciali singuri nu acoperă în totalitate necesitățile Beneficiarilor Finali. Instrumentul financiar implică posibilitatea de a suferi pierderi semnificative sau chiar totale, precum și lipsa unei rentabilități proporționale cu riscul. MIPE confirmă și acceptă (i) riscul de pierdere totală atât la nivelul Beneficiarului Final, cât și la nivelul Intermediarului Financiar și (ii) lipsa unei rentabilități corespunzătoare riscului.2. Politici și proceduri de risc BEI va aplica în schimb dispozițiile principiilor generale de risc pentru mandatele de finanțare de impact, incluse în secțiunea relevantă din Orientările BEI privind Riscul de Credit. În conformitate cu aceste prevederi, BEI va efectua o evaluare calitativă privind caracterul adecvat al cadrului de gestionare a riscurilor, a sistemelor, a politicilor și a procedurilor unui intermediar financiar pentru a implementa instrumentul financiar aferent. Mai precis, BEI va evalua și selecta Intermediarii Financiari în conformitate cu prevederile CEI, ținând cont de Strategia de Investiții și Planul de Afaceri agreate. Selecția Intermediarilor Financiari va fi finalizată de către BEI, aplicând propriul său raționament profesional și normele, politicile și procedurile interne aplicabile, și va fi supusă deciziei Comitetului de Investiții. În cadrul garanției, BEI va stabili rata maximă de garantare în mod individual pentru fiecare tranzacție de garantare, în urma unei verificări prealabile a intermediarului financiar eligibil. Rata de garantare va fi stabilită la 80%, în timp ce rata maximă de garantare va fi stabilită la un nivel corespunzător unui procent de maximum 20% din portofoliul total vizat. Contrapartea care acordă expunerea garantată aferentă va trebui să rețină restul de 20% din risc.3. Stabilirea prețurilor și rentabilitatea MIPE confirmă și acceptă faptul că BEI nu va fi responsabilă pentru asigurarea conformității cu normele privind Ajutorul de Stat. În concordanță cu obiectivele mandatului, BEI nu va stabili niciun preț sau așteptări de rentabilitate pentru FdF, iar acesta va fi considerat un simplu mecanism neutru de transfer. În plus, stabilirea prețului sau rentabilitatea Instrumentelor Financiare va fi delegată în totalitate Intermediarului Financiar, care va aplica normele, politicile și procedurile sale.4. Monitorizarea și evaluarea financiară Se va aplica o modalitate de monitorizare financiară, de administrare a restructurării și a redresării ajustată față de cea aplicabilă operațiunilor pe care BEI le efectuează pe propriul risc, în conformitate cu normele de monitorizare și raportare definite în Contractul de Finanțare. Aceasta include monitorizarea posibilității apariției unui caz de neîndeplinire a obligațiilor sau a oricărui altui eveniment care duce la încetarea Acordului Operațional și luarea de măsuri adecvate în cazul unui astfel de eveniment. În plus, monitorizarea financiară și administrarea restructurării și a redresării portofoliului de credite aferente vor fi delegate în totalitate Intermediarului Financiar, care va aplica normele, politicile și procedurile sale. BEI nu va efectua nicio evaluare a valorii juste a portofoliului. BEI va transmite, pe bază globală, informații privind evaluarea de la Intermediarul Financiar, în conformitate cu normele, politicile și procedurile standard ale acestuia din urmă. Aceste informații privind evaluarea Intermediarului Financiar nu vor face parte din raportul auditat al BEI.5. Risc valutar BEI nu va suporta nicio răspundere financiară ca urmare a fluctuațiilor de schimb valutar între euro și leul românesc, în legătură cu faptul că sumele relevante din PRR și din Acordurile Operaționale relevante sunt exprimate în euro.
   +  Apendice I
  CERINȚE PENTRU INTERMEDIARII FINANCIARI
  EVALUAREA INTERMEDIARILOR FINANCIARI
  Pentru selectarea intermediarilor financiari, BEI își va efectua evaluarea în funcție de următoarele criterii:a) capacitatea juridică și autorizarea Intermediarilor Financiari de a îndeplini sarcinile de implementare relevante în temeiul legislației UE și naționale;b) faptul că intermediarii financiari sunt solvabili din punct de vedere economic și financiar în mod corespunzător;c) faptul că Intermediarii Financiari dispun de sisteme și controale interne efective și eficiente;d) faptul că Intermediarii Financiari utilizează un sistem contabil care furnizează informații exacte, complete și fiabile în timp util; șie) disponibilitatea Intermediarilor Financiari de a fi auditați de BEI, de organismele de audit din România, de Comisie și de Curtea de Conturi Europeană.
  ------