ORDIN nr. 863 din 2 iunie 2022privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "VIITOR PENTRU TINERII NEETs II", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 "Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs", obiectivul specific 2.1 "Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile" și obiectivul specific 2.2 "Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.201/2020
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 8 iunie 2022  Luând în considerare:– prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile Deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-608/19, pronunțată la 28.10.2020 - „Trimitere preliminară - Ajutoare de stat - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările și completările ulterioare - Articolul 3 - Ajutor de minimis - Articolul 6 - Monitorizare - Întreprinderi care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obținute anterior - Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunțarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis“;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 5.386 din 4.05.2022,văzând Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Capital uman nr. 58.157 din 24.05.2022,în temeiul prevederilor 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul ISchema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs“, obiectivul specific 2.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile“ și obiectivul specific 2.2 „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.201/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.051 din 10 noiembrie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăși plafonul maxim menționat la alin. (2), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon.2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Prezenta schemă se aplică până la 31 decembrie 2022, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plățile aferente să fie efectuate până la 31 decembrie 2023.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Dumitrescu,
  secretar de stat
  București, 2 iunie 2022.Nr. 863.----