ORDIN nr. 70 din 7 iunie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 8 iunie 2022    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 10 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Pentru a fi eligibile, cheltuielile aferente asistenței tehnice trebuie să fie efectuate și plătite între 1 ianuarie 2014 și 30 iunie 2024 sau până la orice altă dată ulterioară compatibilă cu termenul-limită pentru înaintarea raportului final cu privire la implementarea programului național.(2) Pentru a fi eligibile, cheltuielile aferente proiectelor trebuie să fie efectuate de beneficiar în perioada de implementare stabilită prin actul de finanțare, respectiv între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023.................................................................(4) Plățile aferente cheltuielilor eligibile în cadrul unui proiect trebuie realizate în perioada de eligibilitate a proiectului, respectiv în termen de maximum 2 luni de la termenul-limită de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2024.2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Prin excepție de la alin. (2) și (4), finanțarea din sumele forfetare pentru relocare și transfer intra-UE prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 2 se solicită prin depunerea fișelor de proiect la autoritatea responsabilă până la data de 31 decembrie 2022, iar plățile aferente cheltuielilor în cadrul proiectelor aprobate la finanțare trebuie efectuate cel târziu până la data de 31 decembrie 2024. Sumele neangajate prin contracte de finanțare, rămase disponibile după termenele menționate anterior, se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 7 iunie 2022.Nr. 70.----