PROCEDURĂ ȘI CONDIȚII din 30 mai 2022în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 iunie 2022    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.329 din 30 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 559 din 8 iunie 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În aplicarea prezentei proceduri, prin termenii de mai jos se înțelege:a) Codul fiscal - titlul VIII „Accize și alte taxe speciale“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) Normele metodologice - titlul VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare;c) Codul de procedură fiscală - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;d) autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare - direcția regională vamală în a cărei rază de competență își au sediul/domiciliul persoanele care intenționează să fie autorizate, respectiv Direcția Regională Vamală București pentru persoanele încadrate în categoria mari contribuabili.  +  Capitolul II Depunerea cererii de autorizare  +  Articolul 2(1) În vederea obținerii autorizației, persoana care intenționează să fie autorizată depune cererea de autorizare ca antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat și importator autorizat la biroul vamal de interior sau de frontieră cu atribuții în domeniul produselor accizabile în a cărui rază de competență își are sediul/domiciliul.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor încadrate în categoria mari contribuabili, cererea de autorizare ca antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat și importator autorizat se depune la Direcția Regională Vamală București - Biroul autorizări mari contribuabili.  +  Capitolul III Analiza solicitărilor privind autorizarea  +  Articolul 3(1) Autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare analizează referatele, întocmite potrivit prevederilor Normelor metodologice de autoritatea vamală teritorială prevăzută la art. 2, precum și documentația aferentă cererii de autorizare.(2) În situația în care, în urma analizei documentației prevăzute la alin. (1), se constată faptul că aceasta nu îndeplinește condițiile privind conținutul legal obligatoriu, documentația poate fi restituită spre completare și corectare.  +  Articolul 4(1) Autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare are dreptul de a solicita orice alte documente, declarații sau informații de la persoanele solicitante.(2) În exercitarea atribuțiilor, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare poate solicita orice informații și documente de la structurile din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori alte instituții implicate în mod direct sau indirect în procesul de autorizare pe care le consideră necesare în soluționarea cererilor înregistrate.(3) În exercitarea atribuțiilor, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare utilizează sistemele electronice în domeniul produselor accizabile, aplicațiile informatice disponibile pe portalul INTRANET al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru obținerea certificatelor de atestare fiscală și a cazierelor fiscale în format electronic și baza de date RECOM a Oficiului Național al Registrului Comerțului.  +  Articolul 5(1) Rezultatul analizării referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială prevăzută la art. 2 și a documentației aferente cererii de autorizare, precum și a sesizărilor primite de la organele cu atribuții de control, referitoare la activitatea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, se menționează într-o notă de prezentare, care conține propunerea motivată de soluționare și care se aprobă de către conducătorul autorității vamale teritoriale competente pentru autorizare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul cererii de autorizare aparținând persoanelor încadrate în categoria mari contribuabili, propunerea motivată de soluționare a cererii este menționată în referatul întocmit de autoritatea vamală teritorială prevăzută la art. 2 alin. (2), care se aprobă de către conducătorul autorității vamale teritoriale competente pentru autorizare.  +  Capitolul IV Decizia autorității vamale teritoriale competente pentru autorizare  +  Articolul 6(1) În situația în care toate condițiile de autorizare sunt îndeplinite, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare eliberează autorizația, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 365, 373, 381 și 389 din Codul fiscal.(2) Eliberarea autorizației reprezintă decizia de aprobare a cererii de autorizare.  +  Articolul 7În situația în care nu sunt îndeplinite toate condițiile de autorizare, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare ia decizia de respingere a cererii de autorizare în conformitate cu prevederile art. 366, 374, 382 și 390 din Codul fiscal, după caz.  +  Articolul 8Autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare suspendă, revocă sau anulează autorizațiile în condițiile prevăzute la art. 369, 377, 385 și 393 din Codul fiscal, după caz.  +  Articolul 9(1) Decizia autorității vamale teritoriale competente pentru autorizare este act administrativ emis numai în formă scrisă.(2) Decizia autorității vamale teritoriale competente pentru autorizare cuprinde următoarele elemente:a) denumirea direcției regionale vamale;b) numărul deciziei și data la care a fost emisă;c) datele de identificare ale persoanei solicitante;d) obiectul deciziei;e) motivul de fapt;f) temeiul de drept;g) numele și semnătura directorului executiv al direcției regionale vamale sau ale înlocuitorului de drept al acestuia, după caz;h) ștampila direcției regionale vamale;i) indicarea posibilității ca decizia să fie contestată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.  +  Articolul 10Decizia se comunică persoanei căreia îi este destinată, potrivit procedurii prevăzute la art. 47 din Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 11Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată persoanei căreia îi este adresată sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, ori la o dată ulterioară menționată în actul administrativ, potrivit legii.  +  Articolul 12Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, a numelui și prenumelui ori a denumirii persoanei căreia îi este adresată, a obiectului deciziei sau a semnăturii directorului executiv al direcției regionale vamale sau a înlocuitorului de drept al acestuia, după caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată de instanța judecătorească de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Articolul 13Autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare poate îndrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea persoanelor cărora le sunt adresate ori a persoanelor împuternicite de către acestea, după caz. Deciziile corectate se comunică potrivit prevederilor art. 10.  +  Capitolul V Calea de atac  +  Articolul 14Împotriva deciziilor autorității vamale teritoriale competente pentru autorizare, emise conform prezentei proceduri, se poate formula contestație, potrivit legislației privind contenciosul administrativ, la direcția cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 15(1) În situația în care modificările survenite în activitatea solicitantului determină modificarea autorității vamale teritoriale competente pentru autorizare, predarea dosarului către noua autoritate vamală teritorială competentă pentru autorizare se realizează pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data la care intervine modificarea respectivă, după scanarea și arhivarea electronică a documentelor.(2) În situația menționată la alin. (1), solicitările pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, nesoluționate la data la care a intervenit modificarea, se soluționează de către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare la data la care a intervenit modificarea.----