ORDIN nr. 1.329 din 30 mai 2022privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 iunie 2022    Având în vedere prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. VI și VII din Ordonanța Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se realizează de către direcția regională vamală în a cărei rază de competență își are sediul/domiciliul solicitantul.(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul persoanelor încadrate în categoria mari contribuabili, autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se realizează de către Direcția Regională Vamală București.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) În aplicarea prevederilor art. VI și VII din Ordonanța Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 11/2022, solicitările pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, înregistrate la autoritatea vamală centrală/teritorială până la data intrării în vigoare a prevederilor art. II pct. 11 din același act normativ, se soluționează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017, de către comisiile regionale și teritoriale, respectiv de către comisia constituită la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, denumite în continuare comisii.(2) În aplicarea prevederilor anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017, în cazul comisiei constituite la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, calitatea de membru - vicepreședinte este asigurată de directorul executiv al Direcției Regionale Vamale București.(3) În aplicarea prevederilor anexei nr. 1^1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017, în cazul comisiei constituite la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, calitatea de membru - vicepreședinte este asigurată de directorul general adjunct cu atribuții în domeniul produselor accizabile al Direcției generale proceduri vamale și în domeniul produselor accizabile din cadrul Autorității Vamale Române.(4) După soluționarea tuturor solicitărilor pentru autorizare conform prevederilor alin. (1), comisiile vor comunica acest aspect Autorității Vamale Române în vederea efectuării demersurilor necesare pentru abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017.  +  Articolul 4(1) Predarea către direcțiile regionale vamale a dosarelor și a documentelor de la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, respectiv de la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv 30 de zile de la data soluționării, în cazul solicitărilor soluționate potrivit prevederilor art. VII din Ordonanța Guvernului nr. 11/2022.(2) Predarea menționată la alin. (1) se face după scanarea și arhivarea electronică a acestora la nivelul birourilor/ compartimentelor de specialitate care au asigurat activitatea curentă a comisiilor, pe bază de procese-verbale de predare-primire, care se încheie după cum urmează:a) la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, respectiv la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, predarea se realizează prin intermediul birourilor/compartimentelor avize și autorizații (case de marcat), respectiv al Serviciului autorizații;b) la nivelul direcțiilor regionale vamale, preluarea se realizează prin intermediul structurilor de proceduri în domeniul produselor accizabile.  +  Articolul 5Autorizațiile de antrepozit fiscal, de destinatar înregistrat, de expeditor înregistrat și de importator autorizat aflate în vigoare la data publicării prezentului ordin rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate sau până la apariția unei situații care impune revocarea sau anularea acestora.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 30 mai 2022.Nr. 1.329.  +  ANEXĂPROCEDURĂ ȘI CONDIȚIIîn care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați,a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați