PROCEDURĂ din 24 mai 2022de declarare a opoziției la nivel național
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 6 iunie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 132 din 24 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 550 din 6 iunie 2022.
   +  Articolul 1(1) Orice persoană fizică sau juridică cu un interes legitim, care are reședința sau este stabilită în țară, poate declara opoziție motivată față de cererea de înregistrare a băuturilor spirtoase ca indicație geografică, printr-o declarație întemeiată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în termen de 60 de zile de la data publicării documentației pentru înregistrarea băuturii spirtoase, transmisă Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în format letric sau pe adresa de e-mail dopigp@madr.ro.(2) Nu se admit decât declarațiile de opoziție primite în termenul stabilit la alin. (1) și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții față de cererea de înregistrare a unei indicații geografice a băuturii spirtoase:a) demonstrează că indicația geografică propusă nu respectă definiția de la art. 3 pct. 4 sau cerințele menționate la art. 22 din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, denumit în continuare Regulament;b) demonstrează că înregistrarea indicației geografice propuse ar fi contrară dispozițiilor art. 34 sau 35 din Regulament;c) demonstrează că înregistrarea indicației geografice propuse ar periclita existența unei denumiri complet sau parțial identice sau a unei mărci sau existența unor produse care s-au aflat pe piață în mod legal timp de cel puțin cinci ani înainte de data publicării prevăzută la art. 26 alin. (2) din Regulament;d) demonstrează că nu sunt respectate cerințele menționate la art. 31 și 32 din Regulament.  +  Articolul 2Direcția de specialitate cu atribuții în domeniu examinează admisibilitatea declarațiilor de opoziție.  +  Articolul 3(1) În cazul în care opoziția este admisibilă în sensul art. 1 alin. (2), direcția de specialitate cu atribuții în domeniu, în termen de 15 zile de la declararea admisibilității opoziției, solicită în scris părților interesate, respectiv grupului aplicant și opozantului, să inițieze consultări corespunzătoare.(2) În termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, părțile interesate inițiază consultări și, în cazul în care se ajunge la un acord, transmit o notificare, conform celei prevăzute în anexa nr. 2, către direcția de specialitate cu atribuții în domeniu, cu privire la toate elementele care au făcut posibil acordul, notificare avizată de solicitant și de opozant.(3) În cazul în care se ajunge la un acord, iar documentația publicată nu a suferit modificări sau a suferit modificări standard, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) lit. b) din Regulament, aceasta este considerată eligibilă și se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 3 la ordin. (4) În cazul în care în termen de 30 de zile nu se ajunge la un acord între părțile interesate, direcția de specialitate cu atribuții în domeniu va respinge cererea de înregistrare a băuturii spirtoase.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  DECLARAȚIE
  de opoziție motivată față de cererea de înregistrare a băuturii spirtoase ca indicație geografică
  1. Denumirea băuturii spirtoase[Astfel cum este menționată în cererea de înregistrare]2. Referința oficială[Astfel cum este publicată pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)]Numărul de referință: Data publicării pe site-ul MADR: 3. Date de contactPersoană de contact: Funcția:Grup/Organizație/Persoană fizică/Persoană juridică/Autoritate națională:Departament: Adresă: Telefon:Adresă de e-mail:4. Motivul opoziției naționale[ ] Nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 3 pct. 4 sau cerințelor menționate la art. 22 din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, denumit în continuare Regulament[ ] Înregistrarea indicației geografice ar fi contrară dispozițiilor prevăzute la art. 3 pct. 4 sau cerințelor menționate la art. 22 din Regulament.[ ] Înregistrarea denumirii propuse ar periclita existența unei denumiri complet sau parțial identice sau a unei mărci sau existența unor produse care s-au aflat pe piață în mod legal timp de cel puțin cinci ani înainte de data publicării prevăzută la art. 26 alin. (2) din Regulament.[ ] Înregistrarea denumirii ar încălca cerințele menționate la art. 31 și 32 din Regulament.5. Detalii privind opoziția[Declarația trebuie să fie însoțită de motivații și justificări bine întemeiate, cu detalii privind fapte, dovezi și observații care vin în sprijinul opoziției.][Furnizați o declarație (semnată și datată) în care să justificați interesul legitim al opoziției.]6. Lista documentelor justificative[Furnizați lista documentelor trimise în sprijinul opoziției.]7. Data și semnătura[Nume][Grup/Organizație/Persoană fizică/Persoană juridică/Autoritate națională][Adresă][Telefon: +][Adresă de e-mail:][Data:][Semnătura:]
   +  Anexa nr. 2la procedură
  NOTIFICAREA
  finalizării consultărilor în cadrul procedurii de opoziție la nivel național
  1. Denumirea băuturii spirtoase[Astfel cum este menționată în cererea de înregistrare]2. Referința oficială [Astfel cum este pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)]Numărul de referință:Data postării pe site-ul MADR:3. Rezultatul consultărilor3.1. S-a ajuns la un acord cu următorul opozant (următorii opozanți):[Anexați copii ale scrisorilor care arată acordul și toate elementele care au făcut posibil acordul, avizate de solicitant și de opozant/opozanți.]3.2. Nu s-a ajuns la un acord cu următorul opozant (următorii opozanți):[Anexați informațiile care arată că nu s-a ajuns la un acord, avizate de solicitant și de opozant/opozanți.]4. Caietul de sarcini și documentul unic [Se va completa doar în cazul în care s-a ajuns la un acord.]4.1. Caietul de sarcini a fost modificat:[ ] Da [ ] Nu[Dacă „Da“, anexați o descriere a modificărilor și caietul de sarcini modificat.]4.2. Documentul unic a fost modificat:[ ] Da [ ] Nu[Dacă „Da“, anexați un exemplar al documentului actualizat.]4.3. Documentul a suferit modificări:[ ] Standard [ ] Majore5. Data și semnăturaNume:Grup/Organizație/Persoană fizică/Persoană juridică/Autoritate națională:Adresă:Telefon: Adresă de e-mail: Data:Semnătura:
  ----