PROCEDURĂ din 24 mai 2022de verificare a documentației pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 6 iunie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 132 din 24 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 550 din 6 iunie 2022.
   +  Articolul 1Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate, verifică documentația pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase, elaborată conform prevederilor Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2(1) Pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase, documentația aferentă se transmite de către solicitantul care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 24 alin. (1)-(3) din Regulament către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în format electronic, la adresa de e-mail dopigp@madr.ro. (2) Documentația cuprinde următoarele:a) cererea pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase, prevăzută în anexa nr. 1; b) actul de asociere, indiferent de forma juridică a grupului de producători sau prelucrători ai băuturilor spirtoase; actul de identitate pentru persoane fizice sau actul constitutiv al persoanei juridice care face dovada îndeplinirii condițiilor cumulative prevăzute de art. 24 alin. (3) din Regulament;c) declarație pe propria răspundere că grupul reprezintă producătorii sau prelucrătorii din arealul geografic delimitat, precizat în caietul de sarcini;d) caietul de sarcini care trebuie să conțină elementele prevăzute la art. 22 din Regulament;e) documentul unic prevăzut de art. 23 pct. c) din Regulament, completat conform anexei nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.236 al Comisiei din 12 mai 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de înregistrare a indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, procedura de opoziție, modificarea caietelor de sarcini ale produselor, anularea înregistrării, utilizarea simbolului și controlul, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.236;f) date, înscrisuri sau alte dovezi care să evidențieze legătura cu arealul geografic, prin care o anumită calitate, reputație sau altă caracteristică a băuturii spirtoase respective poate fi atribuită în principal originii sale geografice;g) date, înscrisuri, referințe bibliografice sau alte dovezi din care să rezulte elementele specifice ale produsului sau ale metodei de producție;h) hartă color de dimensiune adecvată care să permită delimitarea precisă a zonei de producție sau granițele stabilite;i) declarație pe propria răspundere prin care se atestă autenticitatea informațiilor furnizate, conform anexei nr. 2;j) în situația în care sunt recunoscute organisme de certificare a băuturilor spirtoase de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se depune o copie a contractului încheiat cu un organism de certificare pentru verificarea conformității realității datelor cuprinse în caietul de sarcini al băuturii spirtoase; k) alte date și informații cu care să susțină dobândirea protecției.(3) În situația în care nu sunt recunoscute organisme de certificare a băuturilor spirtoase de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, corectitudinea datelor cuprinse în caietul de sarcini pentru înregistrarea și protecția unei indicații geografice se verifică prin inspecție la fața locului de către o comisie de verificare compusă din consilieri cu atribuții de inspecție, care va fi dimensionată în funcție de arealul geografic menționat în caietul de sarcini. Comisia menționată anterior emite un procesverbal de conformitate care conține concluziile verificării informațiilor cuprinse în caietul de sarcini, pe care îl înaintează direcției de specialitate care verifică documentația pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate cu atribuții în domeniul sistemelor din domeniul calității, examinează dacă documentația este în conformitate cu art. 22 și 24 din Regulament și cu art. 3 și 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.236.  +  Articolul 4În cazul în care documentația nu este completă, se va informa solicitantul în scris, în termen de 30 de zile, în vederea completării acesteia. Dacă în termenul stabilit solicitantul transmite informații inadecvate sau nu transmite informațiile solicitate, cererea de înregistrare este respinsă.  +  Articolul 5(1) În cazul în care documentația depusă este completă, aceasta se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea acordării unei perioade de 60 de zile în care orice persoană fizică sau juridică cu un interes legitim care are reședința sau este stabilită în țară își poate declara opoziția față de cererea de înregistrare, în conformitate cu Procedura de declarare a opoziției la nivel național, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.(2) La finalizarea perioadei de opoziție, solicitantul transmite, pe adresa de e-mail dopigp@madr.ro, documentația finală însoțită de o copie a certificatului de conformitate cu caietul de sarcini, eliberat de către organismul de certificare a băuturii spirtoase.(3) Documentația finală, care include finalizarea consultărilor în cadrul procedurii de opoziție la nivel național, se transmite la Comisia Europeană, cu respectarea prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.(4) În documentul unic se face trimitere la versiunea documentației publicată pe site-ul www.madr.ro.  +  Articolul 6(1) Direcția de specialitate cu atribuții în domeniul sistemelor din domeniul calității din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale înființează și administrează Registrul național al băuturilor spirtoase aflate în proces de înregistrare ca indicații geografice, denumit în continuare RNBSIG. (2) O băutură spirtoasă dobândește protecție națională de la data înregistrării în RNBSIG. Produsele înregistrate în RNBSIG vor fi marcate cu un logo național, în conformitate cu anexa nr. 4 la ordin. Protecția națională încetează la data dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene sau în cazul în care Comisia Europeană respinge cererea de înregistrare a băuturii spirtoase ca indicație geografică.(3) RNBSIG se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se actualizează ori de câte ori este transmisă la Comisia Europeană o cerere pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase și/sau ca urmare a solicitărilor venite din partea Comisiei Europene de modificare a stării documentației.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  CERERE
  pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase
  I. Solicitantul ..................................., cu sediul în ............................., str. ................. nr. ........, telefon/fax ............................, e-mail ........................., reprezentat de ........................., domiciliat în ...................., str. .............. nr. ............, bl. ..........., sc. ........., et. .........., ap. .............., sectorul/județul ............., posesor al buletinului/cărții de identitate seria ................... nr. ........, eliberat/ eliberată de ............................, în calitate de ..................................., în conformitate cu prevederile art. 24 alin. 1-3 din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, solicit înregistrarea băuturii spirtoase ............................... ca indicație geografică.II. Componența grupului solicitant: .....................................................III. Organismul/Comisia care verifică corectitudinea datelor cuprinse în caietul de sarcini: ...................Prezenta este însoțită de documentele prevăzute la art. 2 din procedură.
  Solicitant/Reprezentant legal: .................
  Semnătura: .................................................
  Data: ........................................................... Doamnei/Domnului .............. a/al Direcției ...................... din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
   +  Anexa nr. 2la procedură
  Declarație pe propria răspundere prin care se atestă autenticitatea informațiilor furnizate
  Solicitantul ..................................., cu sediul în ......................, str. ................... nr. ........, telefon/fax ........................, email ..........................., reprezentat de ........................., domiciliat în .............................., str. ....................................... nr. ........, bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ........., sectorul/județul ............................., posesor al buletinului/cărții de identitate seria ............ nr. ..................., eliberat/eliberată de ................................., în calitate de ..................................., în vederea completării Cererii pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, prin prezenta declarăm că informațiile furnizate în documentația ce însoțește cererea de înregistrare sunt autentice.
  Semnătura și ștampila: ................
  Funcția reprezentantului grupului solicitant: ..............
  Data: ........................Doamnei/Domnului ............... a/al Direcției …...................... din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  ----