LEGE nr. 168 din 2 iunie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 2 iunie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. administratorul parcului - persoană juridică de drept privat, română și/sau străină, înființată în condițiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi și deține titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv de a gestiona și administra, în conformitate cu prezenta lege, parcul industrial;2. La articolul 3 punctul 10, după subpunctul (ii) se introduce un nou subpunct, subpunctul (iii), cu următorul cuprins:(iii) operatorii economici care activează și dețin în proprietate total sau părți din platformele industriale existente.3. La articolul 3, punctele 18 și 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:18. platforma industrială existentă - orice platformă industrială construită anterior datei de 22 decembrie 1989, aflată în proprietatea societăților cu capital de stat sau privatizate prin vânzarea activelor deținute de statul român;19. procedura simplificată - procedura administrativă de acordare a titlului de parc industrial pentru platformele industriale existente, în condițiile speciale prevăzute de prezenta lege, la cererea fondatorilor, care optează în acest sens, după ce au câștigat la procesul de privatizare și și-au adjudecat societățile cu capital de stat sau active ale acestora, ori privatizate prin vânzarea activelor deținute de statul român;4. La articolul 5 alineatul (2), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) are acces la un drum european și/sau național și/sau județean și/sau șosele ocolitoare de centură; în cazul situării în intravilanul unităților administrativ-teritoriale, parcurile industriale trebuie să aibă acces la străzi care permit ușor accesul și circulația cu autovehicule pentru transportul de mărfuri;.............................................................d) nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asigurătorie sau procedură de executare silită, cu excepția oricăror servituți de trecere, precum și a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituțiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare și credite de la instituții financiare nebancare contractate de către fondatorii parcului industrial sau de către administratorul parcului, în vederea finanțării investițiilor de întreținere și/sau dezvoltare și/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial, precum și pentru funcționarea lor sau achiziționarea activelor care fac parte din parcul industrial.5. La articolul 6 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) harta privind amplasamentul parcului industrial, vecinătățile și căile de acces.6. La articolul 17 alineatul (1), litera i) se abrogă.7. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.8. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La cererea de acordare a titlului de parc industrial vor fi anexate următoarele documente în original:Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 2 iunie 2022.Nr. 168.----