LEGE nr. 163 din 30 mai 2022pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 31 mai 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 din 2 octombrie 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 4 octombrie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ, unde aceștia sunt înscriși, în condițiile prevăzute de ordinul comun emis în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activității în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), zilele libere se acordă și pe perioada vacanțelor stabilite în urma recomandării Comitetului Național pentru Situații de Urgență.3. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul în care, pentru părintele care a dat declarația, intervine una dintre situațiile prevăzute la art. 3 sau o altă situație care ar duce la imposibilitatea acordării zilelor libere părintelui care le-a solicitat, acesta are obligația de a aduce la cunoștința angajatorului modificarea intervenită, angajatorul fiind obligat să aprobe reluarea activității de la data la care părintele nu mai îndeplinește condițiile pentru acordarea zilelor libere.4. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Datele prevăzute în listele menționate la alin. (1) lit. a) se preiau din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017. Mecanismele de transmitere a datelor sunt stabilite conform protocolului încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Educației, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 30 mai 2022.Nr. 163.-----