ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 71 din 30 mai 2022pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 30 mai 2022  Având în vedere că, prin Decizia nr. 297/2018, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea soluției legislative care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză“ din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, întrucât aceasta este neclară, incoerentă și lipsită de previzibilitate, de natură a crea persoanei care are calitatea de suspect sau de inculpat o situație juridică incertă referitoare la condițiile tragerii sale la răspundere penală pentru faptele săvârșite, luând în considerare și faptul că, prin decizia din data de 26 mai 2022, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal și a declarat neconstituțional textul rămas în vigoare ca urmare a Deciziei nr. 297/2018,ținând cont de faptul că de la data publicării motivării deciziei din 26 mai 2022 în Monitorul Oficial al României, Partea I, poate fi pusă în discuție instituția întreruperii prescripției răspunderii penale, discuție care ar fi de natură să aibă implicații asupra unui număr mare de dosare și care ar putea determina aplicarea în mod neunitar a instituției întreruperii prescripției răspunderii penale ca urmare a suspendării dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, toate acestea având un impact semnificativ în planul bunei desfășurări a activităților judiciare cu respectarea tuturor garanțiilor procedurale, a drepturilor și libertăților fundamentale, reamintind faptul că pentru desfășurarea în bune condiții a proceselor penale și tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, coordonate ale statului de drept, este nevoie de un cadru legal clar și previzibil inclusiv în ceea ce privește prescripția răspunderii penale,luând în considerare și faptul că prescripția răspunderii penale este o instituție de ordine publică și cu o aplicare în cazul marii majorității a infracțiunilor, în condițiile în care foarte puține infracțiuni sunt imprescriptibile,având în vedere faptul că statul trebuie să asigure un just echilibru între, pe de o parte, protecția persoanelor vătămate care au suferit vătămări prin săvârșirea de fapte prevăzute de legea penală și protecția drepturilor și libertăților persoanelor care încalcă legea prin comiterea de fapte prevăzute de legea penală, pe de altă parte, observând că se impune de urgență reglementarea unor condiții clare în care intervine întreruperea prescripției răspunderii penale, reglementare care să asigure și în continuare desfășurarea într-un cadru normativ accesibil și previzibil a activității organelor judiciare în cadrul procesului penal, evitându-se astfel o lacună legislativă, ținând cont de împrejurarea că activitatea de înfăptuire a actului de justiție care să beneficieze de încrederea justițiabililor în protecția valorilor sociale de către stat ar fi în mod serios afectată în absența unor dispoziții clare și exprese care să asigure un cadru legal complet în ceea ce privește condițiile de tragere la răspundere penală a persoanelor care încalcă legea, apreciind că toate acestea constituie o situație extraordinară și obiectivă în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative care s-ar produce în absența unei reglementări privind întreruperea prescripției răspunderii penale, ceea ce ar afecta interesul public general de prevenire și combatere a săvârșirii infracțiunilor și de înfăptuire a justiției penale în condiții de legalitate, cu celeritate, de o manieră eficientă și cu respectarea tuturor garanțiilor constituționale, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 155 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  București, 30 mai 2022.Nr. 71.-----