PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 24 mai 2022a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 bis din 24 mai 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 963 din 24 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 511 din 24 mai 2022.
  1. Obiectivul măsurii Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevăzuți de O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19. Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Măsura este implementată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), în calitate de administrator de grant conform criteriilor stabilite de MIPE în schema de ajutor de stat și ghidul solicitantului, în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Prin prezenta procedură se implementează o schemă de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul măsurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeană. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.2. Bugetul măsurii și modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. În condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra prezentei proceduri. Ajutoarele se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Bugetul alocat măsurii, aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 este în valoare totală de 250.000.000 euro, din care 149.225.400 euro respectiv 125.000.000 euro FEDR-REACT EU și 24.225.400 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.2 - Capital de lucru și 100.774.600 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare. Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 lei.3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul măsurii3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele (a) - (d) sunt considerate întreprinderi unice.3.2. (1) Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: IMM-uri, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători și organizații de producători din domeniile de activitate agricultură, piscicultură și acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei COVID-19. Pentru înscrierea în platforma electronică, solicitanții trebuie să fie înregistrați cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa la O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.(2) Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse la ANAF;b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului, la data acordării grantului pentru capital de lucru, cofinanțare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare;c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii (Registru salariaților din Revisal care se va încărca în aplicația electronică trebuie să conțină angajații activi, suspendați și încetați și trebuie să fie emis în ziua anterioară trimiterii cererii de finanțare (formularului de înscriere - Anexa 1) pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri; La numărul de salariați care trebuie menținuți se iau în calcul și contractele de muncă active și cele suspendate, încheiate pe perioadă nedeterminată.d) Codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.e) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER).f) valoarea totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar COVID-19 instituit de Comisia Europeană, însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri, se încadrează în plafoanele menționate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.g) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare.h) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment.i) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 1-microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.j) au mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 de milioane de euro sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane de euro.k) au avut în anul 2019 o cifră de afaceri de minimum 24.739 lei.(3) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MAT/AIMMAIPE după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili la data depunerii cererii de finanțare (formularului de înscriere - Anexa 1). Notă referitoare la conflictul de interese: Legislație conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Noul Cod Penal al României;4. Tipurile de ajutor financiar4.1. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT, în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE, administrează, gestionează și derulează direct sau prin intermediul organizațiilor ori instituțiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, proiectele, măsurile și programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate. MAT va încheia acte adiționale la convențiile de colaborare cu băncile selectate pentru implementarea măsurilor stipulate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de granturi pentru capital de lucru. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de grant pentru capital de lucru.4.2. Prin prezenta măsură se finanțează cererile de finanțare (formularele de înscriere - Anexa 1) în ordinea depunerii acestora, în următoarele condiții:a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro, respectiv 24.739 lei;b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.c) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.4.3.1. (1) Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.(2) Cheltuielile efectuate din granturi pentru capital de lucru potrivit alin. (1) trebuie să fie în legătură cu activitățile/sub-activitățile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanțare și să fie angajate nu mai devreme de data de 1 februarie 2020 și aferente unei perioade care nu depășește 180 de zile de la data încasării grantului.(3) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MAT/AIMMAIPE și AM POC pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.(4) Beneficiarii vor depune declarație pe propria răspundere că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 va atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat, împreună cu plata accesoriilor.(4) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.(5) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din grantul pentru capital de lucru acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.(6) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.(7) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing și nici cheltuielile cu chiria activelor corporale.(8) Ca excepție față de punctul (7), sunt eligibile cheltuielile privind chiria pe bază de contract încheiat pentru sediul social/punctul de lucru înregistrat în care se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.(9) În cadrul acestei măsuri, nu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi aferente acestora, garanțiile de orice fel, cofinanțări în cadrul altor forme de sprijin.5. Procedura de înscriere în cadrul măsurii5.1. (1) Înscrierea în cadrul măsurii, creare profil, user, parolă și completarea cererii de finanțare (formularului de înscriere - Anexa 1) în vederea obținerii finanțării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, încărcare documente cheltuieli și transmitere raport de progres, efectuare plăți, monitorizare, raportare, etc.), precum și în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office.(2) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:a) Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit (Anexa 3) cât și datele întreprinderilor aplicante.b) Etapa de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile" în care aplicanții, cu profilul, user și parola generate în prima etapă, vor completa și transmite cererea de finanțare (formularul de înscriere conform Anexei 1).5.2. (1) Etapa de creare profil, user și parolă este activă pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro.(2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile" se comunică pe site-ul instituției înainte de începerea procesului de înregistrare propriu-zis.(3) Aplicația electronică de înscriere aferentă primei etape de creare profil, user și parolă va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.(4) Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile" va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 6 zile calendaristice de la demararea înscrierii în cadrul măsurii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.5.3. Pentru participarea la măsura "Granturi pentru capital de lucru pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile" fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user și parolă în prima etapă, generând prin această acțiune un cont de utilizator. După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a măsurii, vor putea accesa documentația transmisă și vor avea posibilitatea încărcării documentului care face dovada cofinanțării, semnării și transmiterii contractului, descărcării, încărcării și transmiterii de documente diverse aferente plății sau raportării, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a măsurii. Adresa de e-mail nu poate fi schimbată pe perioada de implementare a măsurii. Aplicanții au obligația de a urmări constant contul de utilizator și site-ul MAT pentru a răspunde în termen tuturor solicitărilor.5.4. (1) În momentul trimiterii cererii de finanțare (formularului de înscriere online - Anexa 1), aplicația electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării de tipul "Formularul de depunere a fost transmis cu succes!", mesaj care se va regăsi în front office.(2) După completarea și trimiterea on-line a cererii de finanțare (formularului de înscriere - Anexa 1) nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.(3) După trimiterea formularului - Anexa 1, aplicanții vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe https://granturi.imm.gov.ro, secțiunea Transparență, a listei cu solicitanții înscriși în vederea verificării administrative și a eligibilității în cadrul măsurii. Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face conform principiului primul venit - primul servit. După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare unic pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.(4) Aplicanții care nu au înregistrat la ANAF situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 până la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial, vor primi decizie de respingere.5.5. (1) Documentele ilizibile sau incomplet încărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul prevăzut în prezenta procedură atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile măsurii.(2) Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.6.1. Pre-evaluarea și contractarea(1) MAT prin AIMMAIPE încheie contracte de acordare a ajutorului de stat, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate potrivit legii, pe baza pre-evaluării realizate prin platforma informatică IMM Recover și a existenței declarațiilor pe propria răspundere aferente cererilor de finanțare (formularele de înscriere - Anexa 1) depuse de beneficiari.(2) Prin derogare de la prevederile art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, angajarea cheltuielilor publice determinate de încheierea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se face pe baza contractelor încheiate cu respectarea prevederilor alin. (1), cu respectarea condiției de verificare până la data plății aferentă contractului de acordare a ajutorului de stat, dacă pre-evaluarea realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover este în conformitate cu documentele anexate precum și în concordanță cu criteriile de eligibilitate menționate în prezenta procedură.(3) Aplicanții care, în urma pre-evaluării electronice, nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor primi Decizie de respingere.(4) În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situații. Înainte de a se adresa instanței de judecată, solicitantul trebuie să urmeze procedura plângerii prealabile.(5) Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparține, formulând o contestație, în termen de 2 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în cererea de finanțare (formularul de înscriere - Anexa 1) on-line cu documentele justificative depuse.(6) Contestația se formulează în aplicația electronică și va cuprinde:– datele de identificare ale solicitantului;– obiectul contestației;– motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;– dovezile pe care se întemeiază;– semnătura reprezentantului legal.(7) Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui o Comisie de contestație din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al documentației pentru care s-a depus contestație.(8) Termenul de soluționare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin e-mail/front office.(9) În situația în care beneficiarul ajutorului de stat obține decizie de soluționare a contestației în favoarea sa ulterior datei de 30 iunie 2022, cheltuielile cu acordarea ajutorului de stat se suportă din bugetul de stat, după alocarea de către Ministerul Finanțelor a sumelor necesare în bugetul MAT.(10) Pentru aplicanții acceptați în urma pre-evaluării, în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera contract de acordare a ajutorului de stat (Anexa nr. 2) care se va regăsi în contul aplicantului și va trimite pe adresa de corespondență un mesaj de atenționare în acest sens. Aplicanții vor intra în aplicație, vor introduce codul IBAN al întreprinderii (cont curent sau cont de grant), vor încărca dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), vor descărca contractul de acordare a ajutorului de stat, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație în maxim 5 zile calendaristice de la primire, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în schema de ajutor - O.U.G. nr. 61/2022, respectiv 30 iunie 2022. Aplicanții/solicitanții care nu semnează și nu transmit contractul de acordare a ajutorului de stat până la termenul limită prevăzut în legislația schemei și în prezenta procedură, vor primi Decizie de respingere, transmisă prin contul din aplicație. Beneficiarii care au semnat și au transmis contractul de acordare a ajutorului de stat vor deschide conturi curente distincte pentru proiect la instituția parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia.(11) În situația în care, după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover și verificările efectuate de MAT/AIMMAIPE până la data plății, referitoare la respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta procedură, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.(12) Contractele de acordare a ajutorului de stat încheiate de AIMMAIPE vor conține în mod obligatoriu o clauză de rezoluțiune a contractului de plin drept fără notificare și fără intervenția instanței de judecată, cu următorul conținut:În situația în care se constată neconcordanțe între pre-evaluarea cererilor de finanțare depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover și verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plății, referitoare la respectarea condițiilor de eligibilitate specifice măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată(13) În situația în care MAT/AIMMAIPE/AM POC constată că aplicanții nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate sau nu respectă prevederile prezentei proceduri, în orice moment de la data transmiterii formularelor și până la finalizarea perioadei de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani, aceștia vor primi Decizie de respingere, respectiv Contractul încetează prin rezoluțiune de plin drept și după caz, grantul va fi recuperat.6.2. Verificarea și plata beneficiarilor(1) În scopul verificării solicitărilor și implementării măsurii, în cadrul MAT/AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin ordin al ministrului/decizia ordonatorului terțiar de credite. Formularele și documentația care intră în verificare conform contractelor vor fi repartizate de către minister.(2) Verificarea formularelor și documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ și al eligibilității: solicitările vor fi verificate, în baza documentelor justificative încărcate în aplicație și a datelor preluate automat de către aplicație. Pentru solicitanții la care, în urma verificărilor, se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată prin platforma informatică IMM Recover și documentele anexate cererii de finanțare (formularului de înscriere - Anexa 1), respectiv cu condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta procedură, se va întocmi o notă justificativă prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.(3) Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la măsură postate pe site-ul ministerului. Se pot solicita clarificări pe toată perioada de implementare a proiectului, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări în aplicația electronică. Răspunsurile la clarificările solicitate se trimit la emitent în 2 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului, respectiv rezilierea contractului de acordare a ajutorului de stat sau recuperarea ajutorului acordat, după caz.(4) Dacă în urma verificărilor se constată că aplicantul a îndeplinit condițiile de eligiblitate și a respectat prevederile prezentei proceduri, AIMMAIPE va emite autorizarea la plată.6.3. După semnarea contractului și verificarea respectării condițiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură, băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama autorizării plății și depunerii cofinanțării și încarcă în aplicația electronică ordinele de plată.6.4. MAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, care are rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de acordare a ajutorului de stat. Băncile, pe seama convențiilor bancare, în termen de maxim 7 zile calendaristice efectuează plățile, în baza autorizării la plată emise de AIMMAIPE în conturile bancare ale beneficiarilor ajutorului de stat.6.5. Beneficiarul de ajutor de stat transmite un raport de progres privind cheltuielile efectuate, însoțite de documentele justificative (contracte, facturi, ordine de plata, extras de cont, etc.) pentru efectuarea cheltuielilor, în platforma IMM Recover, în termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Raportul de progres va fi însoțit obligatoriu de extrasul contului bancar prin care au fost efectuate operațiunile de încasări și plăti aferente proiectului, emis de bancă pentru întreaga perioada de implementare a proiectului. Netransmiterea raportului de progres în termenul solicitat sau transmiterea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MAT/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de grant pentru capital de lucru.6.6. Contractul de acordare a ajutorului de stat va fi reziliat și alocația financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate și în cazul în care cheltuielile finanțate în cadrul acordului nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform art. 4.3.1 din prezenta procedură. Sumele rămase neutilizate se restituie bugetului din care au fost acordate, în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat; În situația în care beneficiarul ajutorului nu returnează sumele neutilizate în termenul prevăzut de prezenta procedură, acestea vor fi recuperate în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.6.7. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul măsurii vor fi verificate pe bază de eșantion de către reprezentanții MAT/AIMMAIPE.6.8. (1) Finanțarea beneficiarilor contractați se va face conform Convenției de colaborare încheiate de minister cu instituția/instituțiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor în contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea măsurii, prin unitățile teritoriale ale acesteia, după autorizarea plății din partea AIMMAIPE și depunerea de către beneficiar a cofinanțării în contul menționat mai sus.(2) Toate plățile aferente proiectelor se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din conturile de proiect și nici plăți în numerar aferente cheltuielilor eligibile.6.9. Pentru plățile efectuate în valută de către beneficiarul ajutorului de stat, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro valabil pentru luna mai 2022, respectiv 1 EUR = 4,9479.6.10. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până la finalul primei zile lucrătoare.c) Transmiterea documentelor prin intermediul poștei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.7. Monitorizarea și controlul beneficiarilor măsurii și recuperarea ajutorului de stat7.1. Monitorizarea și controlul beneficiarilor măsurii se va face de către UIP din cadrul MAT/AIMMAIPE.7.2. Reprezentanții MAT/AIMMAIPE/AM POC au dreptul să verifice anunțat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului MAT/AIMMAIPE/AM POC asupra utilizării ajutorului de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții MAT/AIMMAIPE/AM POC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de stat, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în contractul de acordare a ajutorului de stat (Anexa 2) sau în legislația măsurii, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat și va anunța MAT că a fost declanșată recuperarea ajutorului de stat împreună cu dobânzile aferente.7.4. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului MAT pentru aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.7.5. UIP din cadrul MAT/AIMMAIPE verifică îndeplinirea condiției privind menținerea sau suplimentarea numărului de angajați timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date pentru toți beneficiarii. Utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de O.U.G. nr. 61/2022, se realizează de către UIP din cadrul MAT/AIMMAIPE pe bază de eșantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.7.6. În cazul în care, pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvență, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin măsura "Granturi pentru capital de lucru pentru entitățile din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile".7.7. Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii întreprinderilor care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.7.8. Identificarea de către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale, săvârșite de întreprindere, reprezentanți legali, acționari/asociați/administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanțare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.8. Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MAT și în termen de 15 zile de la data publicării și se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.8.2.1. MIPE în calitatea de furnizor de ajutor de stat publică informațiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei măsuri pe site-ul web al instituției și asigură furnizarea informațiilor către Consiliul Concurenței în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.8.2.2. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor de stat se face în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022.8.3. Furnizorul de ajutor și administratorul măsurii păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.8.4.1. Administratorul măsurii are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.8.4.2. Administratorul măsurii are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*1), toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național. *1) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.20078.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor/administratorul măsurii va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor.8.6. Fondurile aferente măsurilor de sprijin prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se plătesc după verificarea condițiilor de cumul al ajutorului de stat, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului de ajutor de stat, cu condiția încadrării în plafoanele menționate de Cadrul temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate.8.7. (1) Administratorul măsurii va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza schemei, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat și administratorul măsurii timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul măsurii.(2) Pentru realizarea acestei evidențe, AIMMAIPE vor transmite către administratorul măsurii toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.(3) Administratorul măsurii va pune la dispoziția furnizorului de ajutor de stat, la termenele stabilite de către acesta, orice informații cu privire la ajutoarele de stat acordate.(4) Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul măsurii vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de stat și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.8.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului măsurii, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat.8.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MIPE prin AMPOC, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații de către MAT/AIMMAIPE, în calitate de administratori ai măsurii de ajutor de stat.8.10. Contractul va fi reziliat și/sau ajutorul de stat va fi recuperat integral și în situația în care, ca urmare a verificărilor efectuate după semnarea contractelor de acordare a ajutorului de stat, se constată că beneficiarul final nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este prevăzut în O.U.G. nr. 61/2022, Schema de ajutor de stat, Ghidul solicitantului, și/sau prezenta procedură, precum și în situația în care se constată că beneficiarul nu respectă oricare dintre prevederile O.U.G. nr. 61/2022.9. Confidențialitate9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul măsurii sunt confidențiale, membrii UIP MAT/AIMMAIPE/AM POC având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.9.2. MAT - prin direcția de specialitate și AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, suma și/sau scopul ajutorului de stat acordat, așezarea geografică a proiectului (localitatea și județul).10. Informare și publicitate10.1. Măsurile de informare și comunicare privind operațiunile finanțate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) nr. 1303/2013 și Regulamentului CE nr. 821/2014 (art. 3, art. 4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obținute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.10.2. Acceptarea finanțării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare.10.3. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare și comunicare în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menționate și în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.mfe.gov.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință aplicarea unor corecții financiare.10.4. Conform Manualului de identitate vizuală, obligațiile beneficiarului sunt: ● Publicarea de anunțuri sau comunicate de presă la începutul și la finalizarea proiectului; ● Expunerea într-un loc vizibil a unui afiș pentru proiectele de investiții pentru care valoarea contribuției publice este mai mică de 500.000 euro; ● Utilizarea de autocolante și plăcuțe pentru mijloace fixe care, conform legislației contabile naționale depășesc valoarea de 2.500 lei și au o durată de viață mai mare de un an.11. PrecizăriAnexele 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedura măsurii
  CERERE DE FINANȚARE
  (FORMULAR DE ÎNSCRIERE)
  - etapa 1 - creare profil -
  Profilul Meu:
  Nume și prenume
  CNP
  BI/CI: Serie ........ Număr ................
  Județ
  Localitate
  Adresă
  Cod poștal
  Telefon
  Prin continuarea folosirii acestui site, declarați faptul că sunteți de acord ca Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemelor de ajutor de stat, respectiv Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicații Speciale și băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. Consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și transmiterea datelor personale către partenerii indicați mai sus este acordat în scopul implementării schemelor de ajutor de stat. Declar că am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, și am luat la cunoștință despre drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteți de acord cu cele de mai sus.
  Înscrie persoană juridică:
  Denumire
  Cod unic de identificare/Certificat de identificare fiscală
  Data înființării
  Pași1. Descarcă declarație Reprezentant/Împuternicit2. Semnează digital declarația descărcată3. Încarcă declarația semnată
  CERERE DE FINANȚARE
  (FORMULAR DE ÎNSCRIERE)
  - etapa 2 - depunere formular înscriere -
  Date de identificare întreprindere
  Nume firmă
  Cod unic de identificare/Certificat de identificare fiscală
  Formă juridică de organizare
  Categorie întreprindere în funcție de dimensiune
  Sediu social
  Județ
  Localitate
  Cod poștal
  Stradă
  Telefon
  E-mail
  Date suplimentare
  Activitatea principală a întreprinderii
  Cod CAEN rev. 2 al activității principale
  Dată înființare
  Număr Registrul Comerțului
  Sumă solicitată
  Valoare cofinanțare
  Valoare cifră de afaceri la 31.12.2019
  Indicatori de eligibilitate1. Întreprinderea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment2. Împotriva întreprinderii nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral3. Întreprinderea nu se afla în dificultate la 31 decembrie 20194. Întreprinderea a înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională, respectiv din activitatea de exploatare, în anul 2019, 2020 sau 2021 Asociați/acționari
  Nume și prenumeCUI/CNPPondere capital/participație(%)
  Listă documente atașate cererii de finanțare (formularului de înscriere)
  Tip documentDenumire fișier
  Împuternicire (Anexa nr. 3)
  Declarație privind încadrarea IMM (Anexa 5)
  Calculul întreprinderii (Anexa 6) - după caz
  Declarație ajutor de stat (Anexa nr. 7)
  Extras REVISAL
  Alte documente, după caz
  Informații referitoare la finanțare
  Cod CAEN rev. 2 autorizat al activității pentru care se solicită AFN
  Număr de angajați al întreprinderii solicitante de finanțare
  Bancă parteneră
  Locația implementării, adresă
  Subsemnatul(a), .............., identificat(ă) cu BI/CI seria .... nr. ........, în calitate de reprezentant legal, mă angajez: ● să asigur coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului la data acordării grantului pentru capital de lucru; ● să mențin sau, după caz, să suplimentez numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum șase luni de la data acordării grantului; ● să folosesc fondurile obținute numai în scopurile prevăzute de O.U.G. nr. 61/2022 sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor; ● să mă asigur că cheltuielile pe care le voi efectua din sumele solicitate nu au făcut obiectul unui alt ajutor de stat; ● să respect prevederile O.U.G. nr. 61/2022, ale schemei de ajutor de stat și ale procedurii de implementare a măsurii, sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat. Prin semnarea fișierului generat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, că întreprinderea pe care o reprezint: ● nu este rezidentă în scopuri fiscale sau încorporată în temeiul legilor din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor non-cooperante; ● nu este controlată, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor non-cooperante, în funcție de proprietarul benefic, astfel cum este definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849; ● nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperante și nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor cooperatiste; ● nu se afla în dificultate la data de 31.12.2019; ● respectă obligația privind separarea conturilor în cazul își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, în conformitate cu pct. 22, lit. (a) și pct. 23 (a) din Comunicarea Comisiei-Cadru temporar pentru ajutor stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19".
   +  Anexa nr. 2la procedura măsurii
  CONTRACT DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
  Nr. ....... din .......
  În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/06.05.2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și ale Ordinului nr. ..... de aprobare a procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar" (în continuare - "măsura"), emis de către ministrul antreprenoriatului și turismului, se încheie prezentul contract de finanțare între: Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului ........... denumită, în continuare, AIMMAIPE, cu sediul în ............, str. ........... nr. ...., sectorul ......., telefon ......., e-mail: .........., reprezentată prin ordonator terțiar de credite, Director Executiv ......... și Coordonatorul Unității de Implementare a Proiectului (UIP) ....., în calitate de administrator al Măsurii și ............, cu sediul în ........., telefon ......., email: ........... înregistrată sub nr. ............ la oficiul registrului comerțului, CUI/CIF nr. ........, reprezentată legal prin .........., având funcția de ........., în calitate de Beneficiar, denumită, în continuare, Beneficiar. Precizări prealabile În prezentul Contract de acordare a ajutorului de stat, cu excepția situațiilor în care contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:– termenul "an"/"zi" reprezintă an/zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;– termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului;– termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare;– în termen de maximum 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația efectuării cheltuielilor cu respectarea art. 4.3.1 alin. (1) din procedura de implementare a măsurii;– în același termen de maximum 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar, acesta are obligația încărcării și transmiterii în aplicația electronică a raportului de progres (Anexa 8 la procedura măsurii), a contractelor, după caz, a facturilor, a ordinelor de plată și a extraselor de cont, în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.I. Obiectul contractului  +  Articolul 1 Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului de înscriere (Anexa 1 - cererea de finanțare) și a documentației aferente, în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar", denumită, în continuare, Măsură, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) ..............., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. .... de aprobare a procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar", emis de către ministrul antreprenoriatului și turismului.  +  Articolul 2(1) Beneficiarul poate primi grantul în valoare de 5.000 de euro, respectiv 24.739 lei, pentru întreprinderea a cărei cifră de afaceri este cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, respectiv de maximum 15% din cifra de afaceri aferentă anului 2019, dar nu mai mult de 120.000 de euro, respectiv 593.748 lei, pentru întreprinderea a cărei cifră de afaceri este mai mare de 33.350 euro, în termenii și în condițiile stipulate în prezentul contract și în procedura măsurii.(2) Valoarea maximă a contractului de acordate a ajutorului de stat va fi afișată automat în cererea de finanțare (formularul de înscriere - Anexa 1), conform modului de calcul menționat la art. 2, alin. 1 din prezentul contract și informațiilor preluate din baza de date a ANAF. Valoarea contractului este aprobată în urma pre-evaluării realizate prin platforma electronică IMM-Recover și a declarațiilor pe propria răspundere care însoțesc cererea de finanțare (formularul de înscriere) depusă de beneficiar. Valoarea grantului este de .......... lei. Valoare co-finanțării este de ............ lei.II. Durata contractului  +  Articolul 3(1) Contractul se încheie pe o perioadă de maximum 12 luni, începând cu data intrării în vigoare a acestuia, respectiv semnarea acestuia de către ambele părți.(2) MAT verifică îndeplinirea condiției privind menținerea sau suplimentarea numărului de angajați timp de 6 luni de la data acordării grantului, prin interogarea automată a bazelor de date, inclusiv utilizarea fondurilor, potrivit destinațiilor prevăzute de O.U.G. nr. 61/2022, pe bază de eșantion, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.  +  Articolul 4 Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în procedura măsurii și depunerea raportului de progres pentru toate activitățile este de 180 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar.III. Finanțare  +  Articolul 5 În situația în care fondurile acordate beneficiarului rămân neutilizate în termenul de 180 de zile prevăzut pentru efectuarea cheltuielilor, suma rămasă neconsumată va fi returnată administratorului măsurii în termen de 30 de zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat.IV. Modalitățile de plată  +  Articolul 6 Beneficiarul măsurii va deschide cont curent distinct la instituția de credit parteneră pentru care a optat în cererea de finanțare (formularul de înscriere - Anexa 1). Sumele reprezentând grantul vor fi transferate de către banca parteneră în contul beneficiarului, după semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat, autorizarea la plată de către AIMMAIPE și depunerea de către beneficiar în contul curent distinct a cofinanțării.  +  Articolul 7(1) Beneficiarul poate utiliza grantul pentru capital de lucru pentru susținerea cheltuielilor eligibile angajate după data de 1 februarie 2020.(2) Pentru verificarea utilizării fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute în O.U.G. nr. 61/2022, beneficiarul va încărca în aplicație toate sumele plătite și documentele justificative aferente acestora.(3) Toate plățile aferente cheltuielilor efectuate în cadrul măsurii se fac prin transfer bancar, nefiind permise retrageri din contul de grant și nici plăți în numerar.(4) Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb Infor Euro din luna mai 2022, respectiv 1 euro = 4,9479 RON.V. Drepturi și obligații  +  Articolul 8 Administratorul măsurii:a) va asigura finanțarea proiectului în condițiile contractului și în limita fondurilor aprobate pentru măsură, cuprinse în bugetul acestuia;b) nu acordă plata ajutorului de stat parțială;c) va recupera ajutorul de stat în situația constatării nerespectării prevederilor legislative ale măsurii;d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în procedura de implementare și în schema de ajutor de stat pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani. Reprezentanții MAT/AIMMAIPE/AM POC și reprezentanții instituției partenere au dreptul să verifice anunțat/inopinat la sediul social/sediile secundare/punctele de lucru al/ale beneficiarului, veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul măsurii.  +  Articolul 9 Beneficiarul:a) este obligat să respecte prevederile prezentului contract de finanțare, precum și pe cele ale O.U.G. nr. 61/2022, schemei de ajutor de stat, ghidului solicitantului și procedurii de implementare a măsurii.b) este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislația măsurii. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața autorității finanțatoare pentru măsura "Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar" pentru implementarea proiectului său.c) este obligat să mențină sau să suplimenteze numărul de salariați față de data depunerii cererii de finanțare (formularului de înscriere - Anexa 1), pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării ajutorului de stat, cu excepția situației în care utilizează lucrători sezonieri sau/și zilieri.d) este obligat să pună la dispoziția MAT/AIMMAIPE/AM POC, pe toată perioada de valabilitate a schemei, toate documentele solicitate care dovedesc respectarea legislației măsurii. Administratorul măsurii poate cere oricând informații și documente suplimentare (clarificări) care trebuie furnizate în cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data solicitării acestora;e) trebuie să deschidă, la instituția financiară parteneră, un cont curent distinct prin care va efectua încasările și plățile în cadrul prezentului contract;f) trebuie să asigure cofinanțarea în procent de 15% din valoarea grantului, la data plații grantului pentru capital de lucru, în contul de grant distinct, deschis la banca parteneră, cofinanțare care este liberă de ajutor de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.VI. Răspunderea contractuală  +  Articolul 11 Administratorul măsurii nu răspunde, în nicio situație și pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziționate în cadrul proiectului pe tot parcursul derulării contractului și nici nu poate accepta vreo pretenție de compensare sau cerere de plată legate de aceste situații.  +  Articolul 12 În cazul în care, prin bugetul măsurii nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, administratorul măsurii este exonerat de orice răspundere.  +  Articolul 13 Administratorul măsurii este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către beneficiar, angajații acestuia, ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.  +  Articolul 14 În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții MAT/AIMMAIPE/AM POC instituției partenere sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarul a făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține grantul sau a schimbat destinația ajutorului acordat, acesta are obligația de a rambursa sumele primite, împreună cu dobânzile aferente, calculate la data constatării.  +  Articolul 15 Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului și succesorilor săi pe de o parte, iar, pe de altă parte, a administratorului măsurii și a succesorilor acestuia.VII. Conflict de interese  +  Articolul 16 Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat administratorul măsurii despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MAT/AIMMAIPE poate refuza plata grantului sau recupera sumele acordate în situația identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv, între deținătorii de acțiuni sau părți sociale ale întreprinderii beneficiarului și furnizorii acestuia, inclusiv soț, soție.VIII. Clauză de confidențialitate  +  Articolul 17 În înțelesul prezentului contract, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.  +  Articolul 18(1) Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul măsurii sunt confidențiale, membrii MAT/AIMMAIPE/AM POC având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.(2) MAT și AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, suma și/sau scopul ajutorului de stat acordat, așezarea geografică a proiectului (localitatea și județul).IX. Clauză de rezoluțiune a contractului  +  Articolul 19 În situația în care se constată neconcordanțe între pre-evaluarea cererilor de finanțare (formulare de înscriere) depuse de beneficiarii ajutorului de stat, realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover, și verificările efectuate de administratorul schemei de ajutor de stat până la data efectuării plății, referitoare la respectarea condițiilor de eligibilitate specifice măsurilor de acordare a sprijinului, contractul de acordare a ajutorului de stat încetează prin rezoluțiune de plin drept, fără notificare și fără intervenția instanței de judecată.X. Modificarea contractului  +  Articolul 20 Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional, semnat de ambele părți, care face parte integrantă din contract.  +  Articolul 21 Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator măsurii, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.XI. Încetarea contractului  +  Articolul 22 Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.  +  Articolul 23 Contractul poate înceta prin reziliere la inițiativa administratorului măsurii, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensație și fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin Contract;b) în urma verificărilor efectuate după semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat, nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este prevăzut în O.U.G. nr. 61/2022, schema de ajutor de stat, ghidul solicitantului, și/sau în procedura de implementare a măsurii, sau nu respectă oricare dintre prevederile O.U.G. nr. 61/2022;c) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau își suspendă activitatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în această situație beneficiarul fiind obligat să înștiințeze MAT/AIMMAIPE în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariției oricăreia dintre situațiile menționate;d) a făcut declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;e) a comis/comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;f) nu păstrează numărul de locuri de muncă existente la data înscrierii pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării grantului.  +  Articolul 24 Contractul poate fi reziliat și grantul acordat va fi recuperat și în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum și în cazul în care bunurile de natura mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar achiziționate în cadrul prezentului contract sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract.XII. Cesiune  +  Articolul 25 Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.XIII. Rezolvarea și soluționarea litigiilor  +  Articolul 26 Prezentul contract se supune legislației românești.  +  Articolul 27 Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.XIV. Forța majoră sau situații de urgență  +  Articolul 28 Forța majoră sau situațiile de urgență exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.  +  Articolul 29 Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.  +  Articolul 30 Cazurile de forță majoră vor fi certificate în condițiile legii.  +  Articolul 31 Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin mail/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.XV. Dispoziții finale  +  Articolul 32 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.  +  Articolul 33 Prezentul contract se completează cu prevederile Ordinului nr. ...... de aprobare a procedurii de implementare a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar", emis de către ministrul antreprenoriatului și turismului. Prezentul contract face parte integrantă și este Anexă la procedura de implementare a măsurii. Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părți, având aceeași valoare pentru fiecare.
  Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului,......................................................................Beneficiar,......................................................................
  Ordonator principal de credite/Ordonator terțiar de credite,......................................................................(semnătura electronică)Reprezentant legal/funcția,......................................................................(semnătura electronică)
  Control financiar preventiv propriu,......................................................................(semnătura electronică)
  Compartiment economic, juridic resurse umane și administrativ,......................................................................(semnătura electronică)
   +  Anexa nr. 3la procedura măsurii
  ÎMPUTERNICIRE
  Subsemnatul/Subsemnata, ............, legitimat(ă) prin BI/CI seria ....... nr. ........., având funcția de ........, reprezentant legal al ..........., CUI ......., cu sediul în ........., împuternicesc pe Dl/Dna ......, să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acțiunile necesare implementării măsurii instituite prin O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19. Împuternicitul va întreprinde toate acțiunile și va semna toate documentele necesare entității juridice ......... în implementarea măsurilor de sprijin, în numele și pentru reprezentantul legal. Reprezentantul legal al ........... Nume Prenume ...................... Data ............... Semnătura ..........
   +  Anexa nr. 4la procedura măsurii
  Lista Agențiilor pentru IMM, Atragere de investiții și Promovare a Exportului
  (AIMMAIPE)
  Nr.crt.AIMMAIPE(Județe arondate)ADRESATELEFON/E-MAIL
  1.BRAȘOVBrașovCovasnaSibiuStr. Turnului, nr.5, Clădirea AJOFM, et. 1, Brașov, C.P. 500152Tel. 0268 548 018agentia.brasov@imm.gov.ro
  2.BUCUREȘTIBucureștiIlfovStr. Poterași, nr. 11, sector 4, București, C.P. 040263Tel. 0372 768 484agentia.bucuresti@imm.gov.ro
  3.CLUJ-NAPOCABihorBistrița NăsăudClujMaramureșSatu MareSălajStr. Horea, nr. 13, et. 3, Cluj- Napoca, C.P. 400174Tel. 0264 487 224agentia.cluj@imm.gov.ro
  4.CONSTANȚABrăilaBuzăuConstanțaGalațiTulceaVranceaBd. Tomis, nr. 79-81, et. 3, Constanța, C.P. 900669Tel. 0241 661 253/ 0241 661 254agentia.constanta@imm.gov.ro
  5.CRAIOVADoljGorjMehedințiOltVâlceaStr. Ștefan cel Mare nr. 93, et. 3, Craiova, C.P. 200130Tel. 0251 510 785agentia.craiova@imm.gov.ro
  6.IAȘIBacăuBotoșaniIașiNeamțSuceavaVasluiBdul. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, Bl. B2, C.P. 700305Tel. 0371 402 212agentia.iasi@imm.gov.ro
  7.PLOIEȘTIArgeșCălărașiDâmbovițaGiurgiuIalomițaPrahovaTeleormanBd. Republicii, nr. 12, Bl. 33, et. 1, Ploiești, C.P. 100066Tel. 0244 522 085/ 0244 544 054agentia.ploiesti@imm.gov.ro
  8.TÂRGU MUREȘAlbaHarghitaMureșStr. Gheorghe Doja, nr. 25, Târgu Mureș, C.P. 540342Tel. 0265 311 660/ 0265 260 818agentia.targumures@imm.gov.ro
  9.TIMIȘOARAAradCaraș-SeverinHunedoaraTimișBd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timișoara, C.P. 300575Tel. 0256-292.739/ 0256-292.767agentia.timisoara@imm.gov.ro
   +  Anexa nr. 5la procedura măsurii
  DECLARAȚIE
  privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
  I. Datele de identificare ale întreprinderii Denumirea întreprinderii .............................. Adresa sediului social ................................ CUI/CIF ................. Numele și funcția ..........(Președintele Consiliului de Administrație, Director general sau echivalent)..........II. Tipul întreprinderii Indicați, după caz, tipul întreprinderii: [] Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără anexa nr. 6 - la procedură. [] Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație. [] Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societății este parteneră sau legată)
  Exercițiul financiar de referință*2)
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii euro)Active totale(mii lei/mii euro)
  Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).[ ] Nu
  [ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)
  *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați, respectiv pentru anul 2021, dacă societatea este parteneră sau legată.
  Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele ................... Funcția .................. Semnătura ................ Data semnării ............
   +  Anexa nr. 6la procedura măsurii
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință – anul 2021
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)Total active(mii lei/mii euro)
  1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B*2))
  2. Datele cumulate*1) în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)
  TOTAL
  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar, raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere. *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.
   +  Secţiunea A
  ÎNTREPRINDERI PARTENERE
  Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare și date financiare preliminare Tabelul A.1
  Întreprinderea parteneră - Date de identificareNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)Active totale (mii lei/mii euro)
  Numele sau denumirea întreprinderiiAdresa sediului socialCUINumele și prenumele Președintelui Consiliului de administrație, Director General sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Total
  NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.

  FIȘA DE PARTENERIAT
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ........................ Adresa sediului social .......................... Codul unic de înregistrare ...................... Numele, prenumele și funcția .............Președintelui Consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent..........2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referință - anul 2021
  Numărul mediu anual de salariați*1)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)Active totale*2)(mii lei/mii euro)
  Total
  *1) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră. ............................................... Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) ...............................................b) Introduceți, în tabelul de mai jos, rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2. Tabelul de parteneriat A.2
  ProcentNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)Active totale*3)(mii lei/mii euro)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
   +  Secţiunea B
  ÎNTREPRINDERI LEGATE
  1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1
  Numărul mediu anual de salariați*5)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)Active totale (mii lei/mii euro)
  Total
  Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare)Adresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  *4) Definiția întreprinderii legate din Ordonanța de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. *5) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.
  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2
  Întreprinderea numărul:Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)Active totale (mii lei/mii euro)
  1.*)
  2.*)
  3.*)
  4.*)
  5.*)
  Total
  *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere. NOTĂ: Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6) *6) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele ................ Funcția: .............. Semnătura ............. Data semnării: .........
  FIȘA
  privind legătura dintre întreprinderi nr. ......... din tabelul B2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
  incluse în situațiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ................................. Adresa sediului social ................................... Codul unic de înregistrare ............................... Numele, prenumele și funcția .....(Președintelui consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent)......2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință - 2021
  Numărul mediu anual de salariați*7)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)Active totale (mii lei/mii euro)
  Total
  *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B.
  NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)*8) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit). Numele .................. Funcția: ................ Semnătura ............... Data semnării: ..........
   +  Anexa nr. 7la procedura măsurii
  Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata .................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...., nr. .........., eliberat de ............ la data de ........., cu domiciliul în localitatea ........., str. ............... nr. .... bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/județul ............, în calitate de reprezentant legal al .............., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Declar pe propria răspundere că activitățile pentru care solicit finanțarea prin prezenta măsură NU fac obiectul altui ajutor de stat.B. Declar pe propria răspundere că [] NU am beneficiat de ajutor de stat acordat în cadrul "Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană" [] Am beneficiat de ajutor de stat acordat în cadrul "Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană de următoarele ajutoare de stat"
  Nr.crt.Anul acordării ajutorului de statForma ajutorului de statFurnizorul ajutorului de statActul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat
  TOTAL
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1) *1) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit) Numele .............. Funcția: ............ Semnătura electronică a solicitantului ............
   +  Anexa nr. 8la procedura măsurii
  RAPORTUL DE PROGRES al solicitantului ...............
  I. Prezentare generală
  Contract de acordare a ajutorului de stat
  Locația de implementare ale proiectului
  Regiunea de dezvoltare
  II. Detalii despre beneficiar
  Beneficiar
  CUI/CIF
  Adresa/sediu (stradă, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ)
  Telefon
  E-mail
  Reprezentant legal
  Suma totală acordată în cadrul măsurii
  III. Stadiul cheltuielilor efectuate în cadrul măsurii "granturi pentru capital de lucru" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
  Categorie achizițieDescriereNr. contract furnizare (Lei)Nr. facturăData facturăValoare totală Fără TVAValoare totală cu TVANr. Ordinului de plată
  TOTAL
  Suma rămasă neutilizată, în valoare de ......... lei, va fi returnată furnizorului de ajutor de stat în termen de maximum 30 zile de la expirarea duratei contractului de acordare a ajutorului de stat.
  -------