CRITERII din 26 mai 2022pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 27 mai 2022    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 714 din 26 mai 2022, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 527 din 27 mai 2022.
     +  Capitolul I Autorizarea sistemelor individuale adecvate  +  Articolul 1(1) Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme individuale adecvate, așa cum sunt definite la art. 3 lit. aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.(2) Prin excepție de la alin. (1), pentru utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare nou-înființate, la care au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de la punerea în funcțiune a acestora.  +  Articolul 2La nivelul unităților administrativ-teritoriale, după caz, al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară se realizează și se aprobă o analiză a situației la nivel local, în vederea elaborării planului urbanistic zonal, cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește zonele:a) unde se prestează serviciul public de canalizare, cu respectarea strategiei locale a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;b) unde se prestează serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, cu respectarea strategiei locale de înființare, organizare, gestiune și funcționare a serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unității administrativ-teritoriale;c) în care vor fi autorizate sistemele individuale adecvate.  +  Articolul 3Sistemele individuale adecvate, indiferent de modul de epurare a apelor uzate, vor fi autorizate prin autorizația de construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Sistemele individuale adecvate care realizează numai colectarea apelor uzate, epurarea acestora realizânduse într-o stație de epurare, se vor autoriza în cadrul autorizației de construire, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, în condițiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, deținătorii acestor sisteme au obligația obținerii avizului și autorizației de gospodărire a apelor, conform art. 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completărilor ulterioare. (2) Emiterea avizului de gospodărire a apelor prevăzut la alin. (1) se va face pe baza unei documentații care să conțină elementele constructive și performanțele tehnice ale sistemului individual adecvat, parametrii de calitate a apelor uzate epurate, caracteristicile solului și/sau ale corpului de apă de suprafață sau subteran în care sunt descărcate apele uzate. (3) Autorizația de gospodărire a apelor prevăzută la alin. (1) va include obligațiile deținătorului sistemului de exploatare, condiții de funcționare, monitorizare și raportare a calității apelor epurate descărcate.(4) Pentru dezvoltările imobiliare ale unor ansambluri de locuințe unde este necesară instalarea de sisteme individuale adecvate, obligația de obținere a avizului și autorizației de gospodărire a apelor este în sarcina dezvoltatorului și/sau a deținătorului sistemului.  +  Articolul 6Pentru emiterea autorizației de gospodărire a apelor menționată la art. 5 sunt necesare și următoarele documente:a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările;b) certificate de calitate/conformitate pentru bazinele/ administrațiile de epurare achiziționate de la producători.  +  Capitolul II Construcția sistemelor individuale adecvate  +  Articolul 7(1) Construcția sistemelor individuale adecvate trebuie să se realizeze astfel încât să se prevină poluarea mediului și să se asigure protejarea sănătății umane. Aceste sisteme pot include instalații prefabricate standardizate și/sau construcții.(2) Instalațiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanșe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016.(3) Bazinele vidanjabile etanșe sau sistemele de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate doar cu respectarea indicațiilor tehnice de montare și utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalației.  +  Articolul 8Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate conform condițiilor impuse în avizul de gospodărire a apelor.  +  Articolul 9Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane, în condițiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completărilor ulterioare, vor fi realizate astfel încât să nu afecteze starea corpurilor de apă. Condițiile specifice de realizare vor fi stabilite în avizul de gospodărire a apelor.  +  Capitolul III Înscrierea/Înregistrarea sistemelor individuale adecvate  +  Articolul 10(1) În îndeplinirea obligației prevăzute la art. 14 lit. i) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice locale au obligația înființării și întreținerii unui registru de evidență a sistemelor individuale adecvate dintr-o unitate administrativ-teritorială, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.(2) Registrul prevăzut la alin. (1) poate fi organizat și întreținut și în format online.(3) În vederea înregistrării, autoritățile publice locale vor pune la dispoziție formulare de înregistrare.(4) Autoritățile publice locale au obligația raportării situației implementării colectării și epurării apelor uzate conform alin. (1).(5) Registrul pentru evidența sistemelor individuale adecvate deținut de autoritățile publice locale se pune la dispoziția autorității de gospodărire a apelor.  +  Articolul 11(1) Prin grija reprezentantului unității administrativ-teritoriale, proprietarul spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.(2) Obligația înregistrării prevăzută la alin. (1) revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.  +  Capitolul IV Exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate  +  Articolul 12Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.  +  Articolul 13La descărcarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare se vor respecta prevederile art. 4 și 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14(1) Apele uzate epurate prin sistemele individuale adecvate vor respecta la descărcarea în resursele de apă prevederile art. 7 alin. (3) din Planul de acțiune privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Proprietarii sistemelor menționate la alin. (1) și care funcționează în conformitate cu art. 7 alin. (1) au obligația realizării unei monitorizări proprii a calității apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puțin o dată pe an, și raportării acestora către autoritatea de gospodărire a apelor competentă.(3) Raportarea prevăzută la alin. (2) se va face și în format electronic și va fi inclusă pe un site pus la dispoziție de către autoritatea de gospodărire a apelor competentă.(4) Parametrii monitorizați de la sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuți în tabelele nr. 1 și 2 din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, stabiliți în autorizația de gospodărire a apelor. (5) Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o stație de epurare.  +  Articolul 15(1) Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmă acreditată de vidanjare. (2) Intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare sunt înscrise în registrul prevăzut la art. 10 alin. (1).(3) Firma de vidanjare are obligația transportării nămolului de epurare la o instalație de tratare a nămolului de epurare conformă din punctul de vedere al protecției mediului.  +  Articolul 16(1) În vederea asigurării unei evidențe corespunzătoare a volumelor și locațiilor de colectare, respectiv a volumelor și locațiilor de descărcare a apelor uzate, firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare vor dota vidanjele cu instalații de determinare a volumului de apă, sisteme de raportare și localizare GPS.(2) Informațiile sistemelor de raportare și localizare GPS este obligatoriu să fie recepționate de către operatorii de apă-canal care au contracte cu firma de vidanjare, de către autoritățile de gospodărire a apelor și de către Garda Națională de Mediu.  +  Capitolul V Controlul sistemelor individuale adecvate  +  Articolul 17(1) Recepția la terminarea lucrărilor privind sistemele individuale adecvate se realizează de către o comisie de recepție la care participă și un reprezentant/reprezentanți al/ai unității administrativ-teritoriale pe raza căreia au fost executate acestea, precum și un reprezentant al agenției județene pentru protecția mediului, care vor semna procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.(2) Recepția se realizează pe baza analizei de către comisia de recepție a documentelor puse la dispoziție de către proprietarul sistemului de colectare adecvat și a inspecției vizuale, precum și prin verificarea conformării construcțiilor cu proiectul tehnic și a certificatelor de conformitate a echipamentelor sistemelor individuale adecvate, inclusiv a etanșeității instalației.(3) Deținătorul sistemelor care se supun recepției este obligat să pună la dispoziția comisiei de recepție toate documentele care atestă conformitatea și să faciliteze verificarea etanșeității construcțiilor și instalațiilor.  +  Articolul 18(1) Controlul conformării sistemelor individuale adecvate se va realiza de către Garda Națională de Mediu pe baza unei planificări stabilite anual, împreună cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale.(2) Controlul va include o verificare a registrului sistemelor individuale adecvate și a contractelor de vidanjare și de descărcare într-o stație de epurare.(3) Planificarea anuală se realizează în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, cu excepția primului an, în care planificarea se realizează în prima lună după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.(4) Pentru sistemele individuale adecvate care realizează și epurarea apelor uzate se vor verifica integritatea instalațiilor și gradul de epurare a apelor uzate pe baza analizelor efectuate în procesul de monitorizare.  +  Articolul 19(1) Selectarea administrațiilor publice locale și a sistemelor individuale adecvate care urmează să fie incluse în planificarea anuală se va face pe baza monitorizării corpurilor de apă, de către Administrația Națională „Apele Române“, aflate în stare mai puțin bună și/sau în care se evidențiază deteriorări ale stării acestora.(2) Totodată se vor include în planul de control acele sisteme individuale adecvate care la controlul anterior au prezentat neconformități.  +  Articolul 20(1) Controlul sistemelor individuale adecvate de epurare care evacuează ape uzate în corpurile de apă de suprafață se realizează de către autoritățile de gospodărire a apelor și va urmări în principal respectarea condițiilor de evacuare impuse prin reglementările în vigoare la data efectuării controlului. (2) Controalele prevăzute la alin. (1) se vor realiza semestrial.  +  Articolul 21Autoritatea de gospodărire a apelor aplică mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate care fac obiectul prezentelor criterii.  +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 22Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 15.000 de lei nerespectarea de către unitățile administrativ-teritoriale a dispozițiilor art. 10 alin. (1).  +  Articolul 23Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2).  +  Articolul 24Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 de lei la 20.000 de lei nerespectarea de către firmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare a dispozițiilor art. 16 alin. (1).  +  Articolul 25Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei refuzul de a pune la dispoziție documentele prevăzute la art. 17 alin. (2).  +  Articolul 26Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 22-25 se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu și al Inspecției Apelor din cadrul autorității de gospodărire a apelor.  +  Articolul 27Contravențiilor prevăzute la art. 23-25 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 28În termen de un an de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii, deținătorii de sisteme individuale care epurează apele uzate și descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, în condițiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, au obligația obținerii autorizației de gospodărire a apelor.  +  Articolul 29Dispozițiile art. 22-25 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.----