HOTĂRÂRE nr. 714 din 26 mai 2022privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 27 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Annamária Bogya,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 26 mai 2022.Nr. 714.  +  ANEXĂCRITERIIpentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținereasistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate