ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 69 din 26 mai 2022pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 26 mai 2022  În contextul în care măsurile specifice la nivelul sistemului național de învățământ în perioada stării de alertă au impus alinierea resurselor umane și de infrastructură astfel încât activitățile de învățare-predare-evaluare să se poată desfășura cu o importantă componentă digitală, atrăgând după sine și o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul clasic de desfășurare a formei de învățământ cu frecvență,având în vedere evoluția rapidă și adaptarea beneficiarilor sistemului de învățământ universitar noii paradigme, respectiv o abordare cu o importantă componentă digitală,pentru satisfacerea nevoii de asigurare a unei continuități care să permită desfășurarea întregului proces cu respectarea standardelor de calitate,ținând cont de faptul că în forma actuală a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, forma de învățământ cu frecvență este definită într-un mod limitativ și condiționată de prezența nemijlocită a cadrelor didactice și studenților în spațiul universitar,pentru o mai bună valorificare a componentei digitale, a metodelor didactice alternative de predare-învățare-evaluare, în format online, precum și pentru creșterea calității actului de învățământ,știind faptul că, în prezent, cadrul normativ în vigoare nu reglementează desfășurarea învățământului cu frecvență prin intermediul resurselor electronice, informatice și de comunicații specifice și nu există standarde de evaluare ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, agenție care realizează evaluări la fiecare cinci ani, evaluări care urmăresc trei aspecte principale: competența cadrelor didactice care trebuie să fie certificate, existența infrastructurii fizice și a celei IT, precum și procedurile,având în vedere considerentele de mai sus, precum și faptul că, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, se acordă finanțare exclusiv pentru forma de învățământ cu frecvență, iar finanțarea cuprinde în afara cheltuielilor de personal și cheltuieli materiale, și anume plata utilităților și subvenții pentru cămine și cantine,având în vedere dezideratul unei mai eficiente guvernanțe universitare în contextul valorificării resurselor dobândite în perioada stării de alertă, sunt necesare schimbarea abordărilor procesului educațional, precum și creșterea calității educației universitare prin digitalizare.În considerarea faptului că anul universitar 2021-2022 a început și s-a desfășurat preponderent cu un aport semnificativ al componentei digitale,luând în considerare faptul că în România dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional și reprezintă un drept fundamental statuat de prevederile art. 32 din Constituția României, republicată, precum și faptul că nu avem în prezent un cadru legal apt să asigure acordarea dreptului de educație în această situație specială pentru elevii ucraineni proveniți din Ucraina, fiind necesare modificări și completări pentru acordarea dreptului la educație și pentru aceștia,luând în considerare faptul că identificarea și susținerea copiilor și tinerilor capabili de performanțe școlare înalte reprezintă o parte integrantă a politicilor educaționale promovate de Ministerul Educației și vizează aplicarea unuia din principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România, și anume principiul calității,ținând seama că dezvoltarea programelor de stimulare a performanței adresate elevilor cu potențial deosebit presupune și implementarea unor măsuri financiare adecvate pentru desfășurarea în condiții optime a etapelor naționale ale olimpiadelor școlare, precum și pentru asigurarea unor stimulente financiare adecvate elevilor care obțin distincții în cadrul acestor competiții,având în vedere că unul dintre obiectivele generale ale sistemului de învățământ preuniversitar constă în valorificarea și dezvoltarea potențialului fiecărui elev, precum și stimularea și dezvoltarea gândirii științifice și a creativității, respectiv cultivarea și dezvoltarea spiritului de competiție și fair-play ale elevilor,pentru asigurarea continuității parcursului educațional al elevilor capabili de performanțe înalte, dovedite prin obținerea premiului I la etapele naționale și prin obținerea de premii la etapele internaționale ale olimpiadelor școlare, prin care acești elevi își pot continua studiile la filiera/profilul/specializarea care corespunde specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale,ținând seama de faptul că rezultatele deosebite obținute de elevi în cadrul competițiilor naționale și internaționale trebuie recompensate, indiferent de tipul unității de învățământ, de stat sau particulare, din care provin aceștia,deoarece toate aspectele prezentate reprezintă o stare de fapt obiectivă și independentă, iar elementele vizează interesul public și constituie o situație extraordinară care necesită adoptarea unor măsuri imediate, se impune adoptarea în procedură de urgență a actului normativ care să permită aplicarea măsurilor identificate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 57, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale este diferențiat, după cum urmează:a) pentru premiul I - 1.000 de lei;b) pentru premiul al II-lea - 700 de lei;c) pentru premiul al III-lea - 500 de lei;d) pentru mențiuni - 300 de lei.2. La articolul 63, după alineatul (3^1) se introduc două noi alineate, alineatele (3^2) și (3^3), cu următorul cuprins:(3^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. e), absolvenții clasei a VIII-a pot fi înscriși în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, dacă au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației.(3^3) Elevii cu performanțe deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale, prevăzuți la alin. (3^2), vor putea fi înscriși la filiera/profilul/specializarea care corespunde specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale. Lista privind corespondența specificului olimpiadei naționale/ competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea se aprobă anual prin ordin al ministrului educației.3. La articolul 82, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:(1^3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), de bursa de performanță pot să beneficieze și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular.4. La articolul 111 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) finanțarea organizării olimpiadelor școlare naționale, în cuantum de 200 de lei/participant/zi.5. La articolul 111, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Autoritățile administrației publice locale pot acorda din bugetele proprii premii pentru elevii care au obținut performanțe deosebite la olimpiade, concursuri și competiții, naționale și internaționale.6. La articolul 139 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cu frecvență, caracterizată prin activități de învățământ și/sau de cercetare programate pe durata întregii zile, specifice fiecărui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite săptămânal/zilnic pe parcursul semestrului și presupunând întâlnirea studenților cu cadrele didactice și de cercetare în spațiul universitar. Unele activități de învățământ și/sau de cercetare din cadrul formei de învățământ cu frecvență se pot desfășura prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice prevăzute în standardele de calitate elaborate și aprobate de ARACIS.7. La articolul 139, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Activitățile de evaluare continuă și evaluare sumativă de tip examen, în cazul formelor de organizare cu frecvență, frecvență redusă și la distanță a programelor de studii universitare de licență și masterat, se realizează în condițiile întâlnirii nemijlocite în spațiul universitar a studenților cu cadrele didactice și de cercetare.(3) ARACIS elaborează standarde de calitate cu privire la modul de desfășurare a activităților de predare, învățare, cercetare, instruire practică și evaluare, diferențiat pentru formele de organizare ale programelor de studii prevăzute la alin. (1) și în raport cu domeniile de studii, precum și cu ciclurile de studii prevăzute la art. 137 alin. (4).(4) Pe baza aplicării standardelor de calitate, instituțiile de învățământ superior au dreptul de a organiza programe de studii în condițiile prevăzute la alin. (1), urmând ca ARACIS să verifice respectarea acestora în cadrul procedurilor de evaluare externă a calității desfășurate în condițiile art. 31 alin. (2) și (3), respectiv art. 33 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.8. La articolul 150, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La învățământul cu frecvență, durata specifică a studiilor universitare de licență este de 3-4 ani, după caz, și corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licență pentru învățământul universitar din domeniile artele spectacolului, științe inginerești, științe juridice și teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul științe militare, informații și ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară.9. La articolul 201, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:(6) Ministerul Educației, în calitate de proprietar, beneficiar și operator al RMUR, controlează gestionarea sistemului, decide cu privire la modificările și îmbunătățirile care i se aduc, în urma consultării și pe baza propunerilor înaintate de către instituțiile care utilizează sistemul informatic, și răspunde solidar pentru confidențialitatea datelor personale înregistrate în sistem alături de celelalte instituții care au acces la acestea.(7) Datele colectate în RMUR vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.(8) RMUR poate fi interoperabil cu alte baze de date electronice, atât ale instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, cât și ale instituțiilor publice centrale. Interoperabilitatea se realizează în baza unor proceduri specifice pentru instituțiile din sistemul de învățământ superior, respectiv a unor protocoale încheiate între Ministerul Educației și alte ministere sau autorități de care aparțin instituțiile care gestionează celelalte baze de date de la nivel național.10. La anexă, după punctul 60 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:61. Cursuri online sincrone: cursuri la care studenții și cadrele didactice participă în același timp, dar în locații separate, în general altele decât campusul universitar.  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, cetățenii ucraineni cu statut de elev în sistemul național de învățământ românesc au dreptul să se înscrie în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale, pe locuri speciale și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, în conformitate cu prevederile unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului educației.(2) Procedura de înscriere prevăzută la alin. (1), respectiv procedura de înscriere prevăzută la art. 63 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului educației, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIIStandardele de calitate prevăzute la art. I pct. 7 se elaborează de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVTermenele opozabile furnizorilor de educație din domeniul învățământului preuniversitar, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute la art. 29 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau menținerii acreditării prevăzute la art. 33 alin. (3) din același act normativ, se prorogă de drept până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  Ioana Lazăr,
  secretar general
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 26 mai 2022.Nr. 69.-----