LEGE nr. 156 din 24 mai 2022privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 mai 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1243 din 29 decembrie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– După articolul 292^1 se introduce un nou articol, articolul 292^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 292^2(1) Trecerea imobilelor palate administrative din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere, se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunurile respective, dacă prin lege nu se dispune altfel.(2) Dispozițiile prevăzute la art. 292 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.(3) În imobilele palate administrative trecute în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere se asigură, în mod gratuit, utilizarea spațiilor necesare funcționării instituțiilor prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, structurilor teritoriale ale instituțiilor care fac parte din administrația publică centrală.(4) Instituțiile prevăzute la alin. (3) suportă, în funcție de suprafața utilizată, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare, în bune condiții, a palatelor administrative.2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. După articolul 610 se introduce un nou articol, articolul 610^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 610^1(1) Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală și locală cu atribuții în implementarea activităților specifice privind dezvoltarea durabilă, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență, pot să stabilească funcția publică specifică/funcțiile publice specifice de execuție de expert dezvoltare durabilă prin schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului mai mult de 50% activități specifice pentru dezvoltare durabilă aferente implementării de proiecte sau alte activități, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență, și care au absolvit cursuri/programe postuniversitare de formare organizate în conformitate cu standardul ocupațional Expert dezvoltare durabilă sau prin transformarea ori înființarea unei/unor funcții publice de expert dezvoltare durabilă în situația în care nu există funcții publice de execuție cu atribuții mai mult de 50% privind activități specifice pentru dezvoltare durabilă, aferente implementării de proiecte sau alte activități, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență.(2) Funcția publică specifică de expert dezvoltare durabilă se echivalează cu funcțiile publice generale, în condițiile anexei nr. 5^1.(3) Salarizarea funcției publice specifice de expert dezvoltare durabilă se face la nivelul prevăzut de lege pentru funcția publică generală de consilier.3. La articolul I punctul 3, alineatul (24) al articolului 618 se modifică și va avea următorul cuprins:(24) Pentru perioada 30 septembrie-31 decembrie 2023, prevederile alin. (1)-(19) se aplică și pentru ocuparea funcțiilor publice pentru care nu a fost organizat concursul național în condițiile art. 467 alin. (3)-(7) și art. 469 până la data organizării acestuia, cu condiția ca anunțul de concurs să fi fost publicat în condițiile alin. (3), până la data organizării concursului național.4. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La anexa nr. 5 punctul II litera B, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 28, cu următorul cuprins:28. expert dezvoltare durabilă.5. Anexa nr. 5^1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.  +  Articolul IILegea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 102, alineatele (8) și (10) se modifică și vor avea următorulcuprins:(8) Personalul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente cu statut de înalt funcționar public parlamentar este numit prin concurs, examen sau modificarea raporturilor de serviciu, după caz, cu avizul birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. Persoanele care ocupă funcții de demnitate publică și cele care ocupă funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, care nu au domiciliu și nici locuință proprietate personală în municipiul București, beneficiază de diurnă de deplasare, stabilită prin regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente...................................................................................................(10) Posturile de execuție și de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente se ocupă prin concurs, examen, numire sau modificarea raporturilor de serviciu ori de muncă, după caz, în condițiile legii și ale regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Electorale Permanente. Condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor, precum și condițiile specifice pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente sunt stabilite, în condițiile legii, prin regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente.2. La articolul 102, alineatele (3), (11)-(15) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 24 mai 2022.Nr. 156.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5^1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
  Echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcții publice generale din cadrul unor autorități și instituții publice
  Nr. crt.Denumirea autorității sau instituției publiceFuncția publică generală cu care se echivalează funcția publică specificăNivelul funcției publiceNivelul studiilor necesareVechimea în specialitate necesară exercitării funcției publiceFuncția publică specifică ce se echivalează
  0123456
  1.Ministerul FinanțelorDirector generalConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codControlor financiar șef
  Director general adjunctControlor financiar șef adjunct
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod ExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codControlor delegat, clasa I, grad profesional superior
  2.Agenția Națională de Administrare FiscalăDirector executivConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codȘef administrație
  Director executiv adjunctȘef administrație adjunct
  Director executivTrezorier-șef
  Director executiv adjunctTrezorier-șef adjunct
  Director executiv adjunctȘef birou vamal
  Șef serviciuConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codȘef adjunct birou vamal
  Șef serviciuOfițer de legătură la SELEC
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăInspector vamal, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector vamal, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector vamal, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector vamal, clasa I, grad profesional superior
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăInspector casier, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector casier, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector casier, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector casier, clasa I, grad profesional superior
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutantClasa a II-a, studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip BolognaAgent vamal, clasa a II-a, grad profesional debutant
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codAgent vamal, clasa a II-a, grad profesional asistent
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codAgent vamal, clasa a II-a, grad profesional principal
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codAgent vamal, clasa a II-a, grad profesional superior
  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutantClasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureatControlor vamal, clasa a III-a, grad profesional debutant
  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codControlor vamal, clasa a III-a, grad profesional asistent
  Referent, clasa a III-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codControlor vamal, clasa a III-a, grad profesional principal
  Referent, clasa a III-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codControlor vamal, clasa a III-a, grad profesional superior
  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutantClasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureatReferent casier, clasa a III-a, grad profesional debutant
  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codReferent casier, clasa a III-a, grad profesional asistent
  Referent, clasa a III-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codReferent casier, clasa a III-a, grad profesional principal
  Referent, clasa a III-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codReferent casier, clasa a III-a, grad profesional superior
  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutantClasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureatCasier trezorier, clasa a III-a, grad profesional debutant
  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codCasier trezorier, clasa a III-a, grad profesional asistent
  Referent, clasa a III-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codCasier trezorier, clasa a III-a, grad profesional principal
  Referent, clasa a III-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codCasier trezorier, clasa a III-a, grad profesional superior
  3.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăConsilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codConsilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codConsilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codConsilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional superior
  4.Consiliul Național al AudiovizualuluiCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăInspector audiovizual, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector audiovizual, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector audiovizual, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector audiovizual, clasa I, grad profesional superior
  5.Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncăCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăInspector de muncă, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector de muncă, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector de muncă, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector de muncă, clasa I, grad profesional superior
  Director general, respectiv director general adjunctConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, necesare pentru exercitarea funcțiilor publice generale de conducere, precum și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codInspector general de stat și inspector general de stat adjunct
  Director executiv, respectiv director executiv adjunctInspector-șef și inspector-șef adjunct (județene)
  Director/Șef serviciu/Șef birouConform prevederilor art. 468 alin. (2) din prezentul codDirector/Șef serviciu/Șef birou al direcțiilor cu atribuții de control
  6.Inspectoratul de Stat în ConstrucțiiCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăInspector în construcții, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector în construcții, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector în construcții, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector în construcții, clasa I, grad profesional superior
  Șef serviciuConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codInspector-șef al municipiului București
  Șef birouConducereConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codInspector-șef județean
  7.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditorDirector executivConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codInspector-șef
  8.Consiliul ConcurențeiCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăInspector de concurență, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector de concurență, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector de concurență, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector de concurență, grad profesional superior
  9.Garda Națională de MediuȘef serviciuConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționalenr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codComisar-șef
  Șef birouComisar-șef adjunct
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăComisar, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codComisar, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codComisar, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codComisar, clasa I, grad profesional superior
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutantClasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip BolognaComisar, clasa a II-a, grad profesional debutant
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codComisar, clasa a II-a, grad profesional asistent
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codComisar, clasa a II-a, grad profesional principal
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codComisar, clasa a II-a, grad profesional superior
  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutantClasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureatComisar, clasa a III-a, grad profesional debutant
  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codComisar, clasa a III-a, grad profesional asistent
  Referent, clasa a III-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codComisar, clasa a III-a, grad profesional principal
  Referent, clasa a III-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codComisar, clasa a III-a, grad profesional superior
  10.Garda ForestierăDirector generalConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codInspector-șef (regional)
  11.Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ Referent, clasa a III-a, grad profesional debutantExecuțieClasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureatAgent ecolog, grad profesional debutant
  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codAgent ecolog, grad profesional asistent
  Referent, clasa a III-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codAgent ecolog, grad profesional principal
  Referent, clasa a III-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codAgent ecolog, grad profesional superior
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392alin. (1) din prezentul codClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăInspector ecolog, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector ecolog, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector ecolog, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector ecolog, grad profesional superior
  12.Agenția Națională de Administrare a Bunurilor IndisponibilizateCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector urmărire și administrare bunuri, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector urmărire și administrare bunuri, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector urmărire și administrare bunuri, grad profesional superior
  13.Casa Națională de Asigurări de SănătateDirector general adjunct, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioareConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codMedic-șef - funcție publică de stat
  Director executiv adjunct, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioareMedic-șef - funcție publică teritorială
  14.Departamentul pentru lupta antifraudăCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăConsilier, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codConsilier, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codConsilier, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codConsilier, clasa I, grad profesional superior
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (2) din prezentul codExecuțieClasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip BolognaReferent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (2) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codReferent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (2) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codReferent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (2) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codReferent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (3) din prezentul codExecuțieClasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureatReferent, clasa a III-a, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (3) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codReferent, clasa a III-a, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (3) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codReferent, clasa a III-a, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (3) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codReferent, clasa a III-a, grad profesional superior
  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390 alin. (1) lit. c) din prezentul codConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codFuncția publică specifică de conducere de director
  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390 alin. (1) lit. d) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codFuncția publică specifică de conducere de director adjunct
  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390 alin. (1) lit. g) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codFuncția publică specifică de conducere de șef serviciu
  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390 alin. (1) lit. h) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codFuncția publică specifică de conducere de șef birou
  15.Ministerul EconomieiCu funcțiile publice generale de execuție de clasa I, grad profesional debutant/asistent/ principal/superior, conform art. 392 alin. (1)din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăConform prevederilor art. 468 alin. (1) din prezentul codFuncție publică de execuție specifică
  16.Autoritatea Națională pentru Protecția ConsumatorilorCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăComisar, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codComisar, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codComisar, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codComisar, clasa I, grad profesional superior
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutantClasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip BolognaComisar, clasa a II-a, grad profesional debutant
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codComisar, clasa a II-a, grad profesional asistent
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codComisar, clasa a II-a, grad profesional principal
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codComisar, clasa a II-a, grad profesional superior
  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutantClasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureatComisar, clasa a III-a, grad profesional debutant
  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codComisar, clasa a III-a, grad profesional asistent
  Referent, clasa a III-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codComisar, clasa a III-a, grad profesional principal
  Referent, clasa a III-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codComisar, clasa a III-a, grad profesional superior
  17.Comisariatele regionale pentru protecția consumatorilorCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăComisar, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codComisar, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codComisar, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codComisar, clasa I, grad profesional superior
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutantClasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip BolognaComisar, clasa a II-a, grad profesional debutant
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codComisar, clasa a II-a, grad profesional asistent
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codComisar, clasa a II-a, grad profesional principal
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codComisar, clasa a II-a, grad profesional superior
  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutantClasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureatComisar, clasa a III-a, grad profesional debutant
  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codComisar, clasa a III-a, grad profesional asistent
  Referent, clasa a III-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codComisar, clasa a III-a, grad profesional principal
  Referent, clasa a III-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codComisar, clasa a III-a, grad profesional superior
  Director executivConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codComisar-șef
  Șef serviciu sau șef birou, după cazConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codComisar-șef adjunct
  18.Consiliul de monitorizareCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăInspector de monitorizare, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector de monitorizare, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector de monitorizare, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector de monitorizare, grad profesional superior
  19.Administrația publică localăDirector generalConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, administrative sau politice și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codSecretar general al județului, secretar general al municipiului București, secretar general al sectorului municipiului București și secretar general al municipiului reședință de județ
  Director general adjunctConducereSecretar general al municipiului
  Director executivConducereSecretar general al orașului
  Șef serviciuConducereConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codSecretar general de comună
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutantExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăPolițist local, clasa I, grad profesional debutant
  Consilier, expert, cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codPolițist local, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codPolițist local, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codPolițist local, clasa I, grad profesional superior
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutantClasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip BolognaPolițist local, clasa a II-a, grad profesional debutant
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codPolițist local, clasa a II-a, grad profesional asistent
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codPolițist local, clasa a II-a, grad profesional, principal
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codPolițist local, clasa a II-a, grad profesional superior
  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutantClasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureatPolițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant
  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codPolițist local, clasa a III-a, grad profesional asistent
  Referent, clasa a III-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codPolițist local, clasa a III-a, grad profesional principal
  Referent, clasa a III-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codPolițist local, clasa a III-a, grad profesional superior
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutantExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăInspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional superior
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutantExecuțieClasa a II-a, studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip BolognaInspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional debutant
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional asistent
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional principal
  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional superior
  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutantExecuțieClasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureatInspector de protecție civilă, clasa a III-a, debutant
  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistentConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codInspector de protecție civilă, clasa a III-a, asistent
  Referent, clasa a III-a, grad profesional principalConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codInspector de protecție civilă, clasa a III-a, principal
  Referent, clasa a III-a, grad profesional superiorConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codInspector de protecție civilă, clasa a III-a, superior
  Director general*)/ Director executiv**) *) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de direcție generală. **) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de direcție.ConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codArhitect-șef la nivelul județelor, municipiilor reședință de județ, municipiului București și sectoarelor municipiului București
  Director executiv*)/Șef serviciu**), după caz, potrivit art. 391 alin. (3) din prezentul cod *) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de direcție. **) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de serviciu.Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) sau b) din prezentul codArhitect-șef la nivelul municipiilor, altele decât cele reședință de județ, și al orașelor
  Șef birouConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codArhitect-șef la nivelul comunelor
  20.Autoritatea Electorală PermanentăDirector executivConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul codDirector
  Director executiv adjunctDirector adjunct
  Șef serviciuConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codȘef serviciu
  Șef birouȘef birou
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codConsilier parlamentar
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codExpert parlamentar
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codConsultant parlamentar
  21.Ministerul PublicȘef serviciuConducereClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioareConform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul codSpecialist-șef serviciu
  Șef birouSpecialist-șef birou
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codSpecialist
  22.Administrația publică centrală și localăCu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codExecuțieClasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăExpert dezvoltare durabilă, grad profesional debutant
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul codExpert dezvoltare durabilă, grad profesional asistent
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul codExpert dezvoltare durabilă, grad profesional principal
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul codConform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul codExpert dezvoltare durabilă, grad profesional superior
  NOTĂ 1: Funcția publică specifică de inspector social a fost echivalată cu funcția publică generală de inspector, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative.NOTĂ 2:Prezenta ordonanță de urgență nu introduce modificări cu privire la condițiile de ocupare a funcțiilor publice specifice, la nivelul funcțiilor publice specifice, la nivelul studiilor sau tipului de diplome/cursuri de formare/perfecționare necesare sau la orice alte condiții specifice prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea funcțiilor publice specifice.NOTĂ 3:Echivalarea funcțiilor publice specifice, prevăzute în prezenta anexă, cu funcțiile publice generale nu afectează raporturile de serviciu și drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  -----