ORDIN nr. 66 din 2 mai 2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 25 mai 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.518 din 3.06.2021, întocmit de Direcția generală siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare,ținând cont de prevederile art. 6^3 și ale art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (1) și (3), precum și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 și 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul I secțiunea 1, numerele curente 2, 5, 7 și 14 și precizările finale se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.BoalaStrategia și conduita de execuțiePrecizări tehnice***
  1234
  2.CAMPILOBACTERIOZAI. Animale viiBovinele, ovinele, porcinele și păsările se supun inspecției ante-mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.II. Carne1. Inspecția post-mortem a carcaselor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.2. Recoltarea de probe de piele de pe gât, de la carcasele de păsări domestice (pui la îngrășare), după refrigerarea carcaselor, de către medici veterinari oficiali, la nivelul abatoarelor, pentru testarea Campylobacter spp.I. Animale vii - bovine, ovine, porcine, păsăriSupraveghere de laborator pentru speciile receptive - a se vedea prevederile cap. I din anexa nr. 1.II. CarneRecoltarea de probe din abatoarele de păsări pentru testarea Campylobacter spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic de la carcasele de păsări domestice - pui la îngrășare - se recoltează, la nivelul abatoarelor, probe de piele de pe gât, după refrigerarea carcaselor, pentru testarea Campylobacter spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare.Recoltarea de probe este efectuată de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare DSVSA, și analiza acestora se efectuează în cadrul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, denumit în continuare IISPV, și în cadrul laboratoarelor sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv al municipiului București, denumite în continuare LSVSA, desemnate de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, la propunerea IISPV.III. Măsuri1. Notificarea fermelor furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme.2. Evitarea contaminării carcaselor cu fecale în abatoarele de bovine, ovine și porcine.3. În abatoarele de păsări, în caz de neconformitate pentru Campylobacter spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic, se aplică măsuri de revizuire a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol și a procedurilor specifice.4. Tulpinile de Campylobacter trebuie trimise la IISPV pentru confirmare și colecție.
  ……………………
  5.SALMONELOZAI. Animale viiBovinele, ovinele, caprinele, porcinele, cabalinele și păsările se supun inspecției ante-mortem în abatoare autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.II. Carne și subproduse comestibile1. Inspecția post-mortem a carcaselor și organelor, precum și recoltarea de probe se efectuează în abatoare autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.2. Verificarea și recoltarea de probe includ și sălile de tranșare sau unitățile de tranșare și reambalare a cărnii roșii și a cărnii de pasăre, precum și depozitele destinate pentru aceste cărnuri.3. Recoltarea de probe de piele din zona gâtului de la carcase de pasăre, de către medici veterinari oficiali, de la nivelul abatoarelor, pentru testarea Salmonella spp.III. OuăVerificarea și recoltarea de probe se efectuează în centre de colectare, centre de ambalare a ouălor, unități de producere a ouălor lichide, unități de procesare a ouălor, depozite, unități de alimentație publică și unități de desfacere autorizate și înregistrate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial - a se vedea secțiunile 1, 2, 3 și 4 din prezentul capitol.IV. Alimente de origine animalăAlimentele de origine animală sunt supuse analizelor de laborator pentru Salmonella, conform legislației în vigoare - a se vedea secțiunile 1, 2, 3 și 4 din prezentul capitol.V. Hrana animală (Furaje) - a se vedea secțiunea 9 din prezentul capitol.……..............................I. Animale vii - bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, lagomorfe, păsăriProgramul de control pentru Salmonella la animalele vii se efectuează conform normelor sanitare veterinare în vigoare - a se vedea cap. I din anexa nr. 1.II. Carne și organe comestibileProgramul de control pentru Salmonella spp., în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, cuprinde recoltarea de probe și efectuarea de analize, după cum urmează:A. Recoltarea de probe de carne tocată, carne preparată, produse din carne introduse pe piață și aflate în perioada de conservare, pentru testarea Salmonella spp. drept criteriu de siguranță a alimentelorProgramul de control oficial pentru Salmonella spp. și recoltarea probelor de carne și produse din carne aflate în perioada de valabilitate se efectuează de către medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, și ale secțiunii 4 lit. A din prezentul capitol. Probele de carne și produse din carne prelevate vor fi analizate în cadrul LSVSA.B. Recoltarea de probe din abatoare, pentru testarea Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic1. De la carcasele de bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline se recoltează probe de pe suprafața carcaselor acestora, prin metoda nedistructivă, cu ajutorul bureților abrazivi, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, și ale secțiunii 4 lit. A din prezentul capitol.2. De la carcasele de păsări se recoltează porțiuni din pielea gâtului, pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.
  III. MăsuriA. În cazul identificării Salmonella spp. drept criteriu de siguranță a alimentelor în probele de alimente de origine animală vor fi aplicate următoarele măsuri:1. În cazul depistării Salmonella spp. în probele recoltate conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, din produsele de origine animală și Salmonella enteritidis și/sau Salmonella typhimurium în probele de carne proaspătă de pasăre, care se regăsesc la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul, acestea sunt declarate improprii consumului uman, sunt reținute oficial și retrase de la consumul uman.2. În cazul depistării de Salmonella enteritidis și/sau Salmonella typhimurium în probele de carne proaspătă de pasăre și de Salmonella spp., în alte probe de produse de origine animală, recoltate conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, din loturi de carne proaspătă de pasăre, respectiv produse de origine animală, care nu au fost livrate către unitățile de vânzare cu amănuntul, cu excepția depozitelor alimentare, acestea nu vor fi destinate comercializării către consumatorul final decât după ce au fost supuse unui tratament termic care să asigure eliminarea acestui risc, într-o unitate de procesare autorizată sanitar-veterinar, urmată de efectuarea unui control microbiologic pentru fiecare lot de fabricație, care să ateste că lotul este corespunzător microbiologic, atunci când nu există garanții suficiente că tratamentul termic a eliminat pericolul.3. În cazul cărnii de pasăre se vor dispune măsuri de retragere de pe piață numai în cazul în care a fost identificată prezența Salmonella typhimurium și/sau Salmonella enteritidis pentru alte categorii de produse din/sau care conțin carne de pasăre, fiind necesară aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 1 și 2.B. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare cu privire la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologicI. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare cu privire la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic la nivelul abatoarelor de ungulate domestice, sunt aplicate următoarele măsuri:- În cazul obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip, în probele de pe suprafața carcaselor de bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline, recoltate la nivelul abatoarelor, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, și ale secțiunii 4 lit. B pct. 1 din prezentul capitol, se vor dispune următoarele:a) se vor aplica măsuri de îmbunătățire a condițiilor de igienă la nivelul abatoarelor;b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP;c) îmbunătățirea condițiilor de igienă și biosecuritate în exploatațiile de origine a animalelor;d) carnea și organele provenite de la carcasele de bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline la care s-au obținut rezultate nesatisfăcătoare cu privire la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului nu vor fi supuse restricțiilor sanitar-veterinare.II. În cazul obținerii unor rezultate necorespunzătoare cu privire la Salmonella spp. drept criteriu de igienă a procesului tehnologic la nivelul abatoarelor de carne de pasăre, sunt aplicate următoarele măsuri:1. În cazul obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare cu privire la depistarea Salmonella spp., indiferent de serotip, în probele de piele a gâtului, recoltate de la carcasele de pasăre - broileri și curcani - la nivelul abatoarelor, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, și, respectiv, ale secțiunii 4 lit. B nr. crt. 2 din prezentul capitol, se vor dispune următoarele:a) îmbunătățirea condițiilor de igienă la nivelul abatoarelor;b) revizuirea procedurilor bazate pe principiile HACCP;c) îmbunătățirea condițiilor de igienă și biosecuritate în exploatațiile de origine a păsărilor;d) izolatele se supun serotipizării în vederea identificării Salmonella enteritidis și/sau a Salmonella typhimurium, iar carnea de pasăre se supune reținerii oficiale până la primirea rezultatelor privind serotipizarea;e) în situațiile în care în probele de piele a gâtului a fost identificată Salmonella enteritidis și/sau Salmonella typhimurium, se recoltează probe oficiale pentru determinarea Salmonella enteritidis și/sau a Salmonella typhimurium în carnea proaspătă de pasăre, drept criteriu de siguranță a alimentelor;f) în cazul în care a fost confirmată prezența Salmonella enteritidis și/sau a Salmonella typhimurium în carnea proaspătă de pasăre, se aplică măsurile descrise la pct. III lit. A paragrafele 2 și 3;g) în situațiile în care a fost confirmată prezența Salmonella enteritidis și/sau a Salmonella typhimurium numai în probele de piele a gâtului, se aplică măsurile descrise la pct. III lit. B II paragraful 1 lit a), b) și c);
  h) în cazul loturilor de păsări (broileri și curcani) destinate abatorizării, care provin din efective de păsări în care a fost decelată prezența S. enteritidis și/sau S. typhimurium în probele recoltate de la nivelul exploatațiilor de origine, în cadrul controalelor oficiale sau în urma autocontrolului, aceste loturi sunt tăiate în partidă separată, în conformitate cu procedurile/instrucțiunile elaborate de la nivel central, și se recoltează în mod obligatoriu în abator probe de piele din zona gâtului de la carcasele de păsări după răcire, conform procedurii elaborate de către ANSVSA, probe care sunt trimise la laborator pentru efectuarea analizelor în vederea decelării S. enteritidis și/sau S. typhimurium.2. Este obligatorie menționarea, în documentul ce cuprinde informațiile privind lanțul alimentar la păsări, a rezultatelor analizelor efectuate pe probele recoltate în cadrul programelor naționale de control al salmonelozelor zoonotice, conform prevederilor cap. I din anexa nr. 1.C. În cazul suspicionării sau identificării Salmonella spp. în ouăle de consum, sunt aplicate următoarele măsuri:a) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut sau care sunt suspicionate a fi contaminate/care sunt contaminate cu anumite serotipuri de Salmonella, pentru care a fost stabilit un obiectiv de reducere a prevalenței (S. enteritidis și/sau S. typhimurium), conform prevederilor anexei nr. 1 cap. I pct. 3 - Programul național de control al salmonelozelor zoonotice la găinile ouătoare, sau care au fost identificate ca fiind sursa de infecție în cadrul unui focar specific de toxiinfecție alimentară la om, se pot admite în consum uman numai după ce au fost supuse unui tratament, astfel încât să se garanteze distrugerea serotipului S. enteritidis și/sau S. Typhimurium;b) ouăle provenite din efective cu statut veterinar necunoscut sau care sunt suspicionate a fi infectate/care sunt infectate cu serotipurile vizate de Salmonella spp:-- sunt considerate ouă de categoria B, conform art. 2 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei din 23 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;- sunt marcate înainte că acestea să fie introduse pe piață, conform art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 589/2008;- sunt distribuite către centrele de ambalare numai în cazul în care DSVSA avizează în mod favorabil măsurile implementate de către operatorul din sectorul alimentar, în vederea prevenirii contaminării încrucișate cu ouă provenite din alte efective, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.160/2003 din 17 noiembrie 2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul salmonellei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară, cu amendamentele ulterioare.D. În toate cazurile în care a fost depistată prezența Salmonella spp., de către DSVSA, în produsele alimentare de origine animală destinate consumului uman, tulpina izolată se trimite la IISPV, pentru confirmare și tipizare.E. Abatoarele de ungulate domestice și de păsări au obligația de a notifica fermele/exploatațiile furnizoare asupra rezultatelor inspecției ante- și post-mortem, precum și asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea prevalenței Salmonella spp. în ferme.F. În toate cazurile în care la examenul microbiologic s-a decelat prezența S. enteritidis și/sau S. typhimurium în probele de carne proaspătă de pasăre sau ouă introduse pe piață sau Salmonella spp. în celelalte categorii de alimente de origine animală pentru care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, este stabilit că Salmonella spp. constituie un criteriu de siguranță, introduse pe piață și aflate în perioada lor de valabilitate, DSVSA comunică informația medicilor veterinari oficiali din unitățile situate pe teritoriul județului în care au fost diagnosticate acestea, precum și la DSVSA din județele de proveniență a animalelor/produselor de origine animală.........................................
  …………………
  7.TUBERCULOZA(produsă de Mycobacterium bovis)I. Animale vii - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele și vânatul sălbatic se supun examenului ante-mortem în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.I. Animale vii - bovinele, caprinele, porcinele, leporidele și vânatul sălbaticSupravegherea speciilor receptive în ferme prin teste alergice și/sau serologice pentru tuberculoză și expedierea animalelor reagente către abator, în vederea sacrificării în partidă separată - a se vedea prevederile cap. I din anexa nr. 1.
  II. Carne și organe1. Inspecția post-mortem a carcaselor și organelor se efectuează în unități de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial.2. În cadrul inspecției post-mortem se examinează inclusiv ganglionii limfatici ai capului și organelor.3. În cazul în care nu s-au constatat semne clinice specifice la examenul ante-mortem, animalele se dirijează la tăiere în condiții normale, în caz contrar ,animalele se dirijează la tăiere în partidă separată.III. Lapte crudA) În exploatațiile de animale producătoare de lapteB) În unități de procesare a laptelui supuse autorizării și/sau înregistrării sanitare veterinare……….....................................................................….II. Carne și organeSe recoltează probe în următoarele cazuri:a) În cazul animalelor care au reacționat pozitiv la testele alergice și/sau serologice, la care, după tăiere, prin inspecția post-mortem, nu se constată leziuni, se vor recolta următorii ganglioni limfatici:1. submaxilari, retrofaringieni, bronhici;2. mediastinali, eventual, și mezenterici, dacă sunt măriți în volum, portali și retromamari.b) În cazul suspiciunii de TBC se recoltează probe de organe cu leziuni și ganglioni limfatici în vederea examinării bacteriologice și histologice, după caz, conform normelor sanitare veterinare în vigoare.Se recoltează porțiuni de organe cu leziuni și limfonodulii aferenți.În lipsa organelor afectate, se recoltează numai limfonodulii cu leziuni.c) Medicul veterinar oficial va notifica la DSVSA toate cazurile de suspiciune/leziuni detectate la examenul post-mortem.Măsuria) În cazul în care animalele prezintă o reacție pozitivă sau neconcludentă la tuberculină sau în cazul în care există alte motive pentru suspectarea unei infecții, acestea trebuie să fie sacrificate separat față de celelalte animale, luându-se toate precauțiile necesare pentru evitarea riscului de contaminare a celorlalte carcase, a liniei de sacrificare și a personalului prezent în abator.b) Sancțiunile de abator la carnea și organele mamiferelor se aplică în funcție de localizare și extinderea leziunilor și în conformitate cu prevederile normelor sanitare veterinare în vigoare.c) Toată carnea care provine de la animale la care inspecția post-mortem a permis punerea în evidență a unor leziuni tuberculoase în mai multe organe sau părți ale carcasei trebuie să fie declarată improprie pentru consumul uman.În cazul în care a fost evidențiată o leziune tuberculoasă în ganglionii limfatici ai aceluiași organ sau în aceeași parte a carcasei, numai organul afectat sau această parte a carcasei și ganglionii limfatici asociați trebuie să fie declarați improprii pentru consumul uman.III. Lapte crudA.1. Laptele provenit de la animale cu reacții pozitive sau dubioase la primul test comparativ simultan (TCS), în perioada de 42 de zile până la efectuarea celui de-al doilea test comparativ simultan (TCS) nu va fi utilizat în consum uman.A.2. Laptele provenit de la animalele care nu prezintă semne clinice de boală și nu au dat reacții pozitive la testele de tuberculinare, provenite din exploatații care nu sunt oficial libere de tuberculoză, poate fi livrat pentru procesare, cu acordul scris al DSVSA, în vederea obținerii de produse lactate, cu condiția să fie supus unui tratament termic care să dea o reacție negativă la testul fosfatazei alcaline.A.3. Livrarea laptelui crud din fermele/exploatațiile de animale producătoare de lapte care nu sunt oficial libere de tuberculoză, în vederea procesării în conformitate cu prevederile lit. A.2, se realizează numai după obținerea acordului scris din partea DSVSA pe a cărei rază teritorială se găsește ferma/exploatația de animale.B.1. Laptele provenit de la animalele cu reacții pozitive sau dubioase la primul TCS (în perioada de 42 de zile până la efectuarea celui de-al doilea TCS) nu va fi recepționat și admis la procesare în unitățile supuse înregistrării sanitare veterinare (centrele de prelucrare a laptelui) și în unitățile de procesare autorizate sanitar-veterinar.B.2. Procesarea în conformitate cu prevederile lit. A.2 a laptelui provenit de la animalele care nu prezintă semne clinice de boală și nu au dat reacții pozitive la testele de tuberculinare, din exploatații care nu sunt oficial libere de tuberculoză, se realizează numai după obținerea acordului scris din partea DSVSA pe a cărei rază teritorială se găsește unitatea autorizată sanitar-veterinar.C.1. În cazul identificării/confirmării la nivelul carcasei sau organelor a unor formațiuni specifice TBC după efectuarea examenului post-mortem la una sau mai multe capre ce provin dintr-o exploatație care nu este supusă testelor serologice sau alergice pentru TBC, respectiv animalele nu sunt testate individual pentru TBC, se interzice livrarea laptelui crud provenit de la această exploatație, pentru a fi pus pe piață în vederea consumului uman, până la obținerea testelor de laborator. Dacă examenul de laborator confirmă prezența bolii, toate caprele din exploatația din care a/au provenit animalul/animalele la care s-a confirmat boala sunt supuse testării pentru TBC și se aplică măsurile stabilite la lit. A.1, A.2, A.3, B.1 și B.2.................................
  ……………………
  14.ANISAKIDOZA ȘI ALTE PARAZITOZE LA PEȘTILoturile de pește, icrele și lapții se supun examenului prin inspecție vizuală pentru identificarea paraziților vizibili înaintea introducerii pe piață (vas fabrică, vas congelator, centru de colectare independent sau integrat în ferma de acvacultură, hală de licitație, piață angro de pește, unități de procesare a peștelui, unități de produse proaspete din pescuit, centru de prelucrare a peștelui integrat în ferma de acvacultură, pescărie)I. Înainte de prelucrare sau comercializare, loturile de pește, icrele și lapții sunt supuși inspecției vizuale randomizate de către medici veterinari oficiali sau de către personalul auxiliar oficial, în vederea depistării și îndepărtării paraziților vizibili cu ochiul liber. II. Măsuri Medicul veterinar oficial va controla prin supraveghere/monitorizare/recoltare de probe modul în care se prelucrează peștele, icrele și lapții: a) peștele parazitat sau părțile parazitate din acesta nu vor fi comercializate pentru consum uman; b) peștele întreg la care au fost evidențiate formațiuni parazitare doar la nivelul viscerelor și care pot fi îndepărtate în totalitate se poate dirija pentru eviscerare la o unitate de produse proaspete din pescuit, în cazul în care este vorba de pește proaspăt, de la nivelul căreia se comercializează tot ca pește proaspăt, sau la o unitate de procesare atât a peștelui proaspăt, cât și a peștelui congelat pentru obținerea produselor pescărești prelucrate. Aceste unități trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, să dispună de facilități pentru îndepărtarea eficientă a părților parazitate și să respecte condițiile de igienă pentru evitarea posibilităților de contaminare; c) peștele întreg care prezintă formațiuni parazitare vizibile la nivelul musculaturii sau la nivelul musculaturii și al viscerelor se declară impropriu pentru consum uman și nu se acceptă valorificarea acestuia pentru consumul uman.
  ………………………
  Conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.Măsurile care se aplică după efectuarea controalelor - comunicarea rezultatelor controalelor:1. Medicul veterinar oficial trebuie să consemneze în registrele ante-mortem și post-mortem rezultatele acestor controale și să evalueze semestrial rezultatele activităților din cadrul controlului în ceea ce privește situația zoonozelor, bolilor transmisibile la animale, precum și prezența oricărei afecțiuni care ar putea avea un efect negativ asupra sănătății umane sau animale.2. a) În cazul în care controalele pun în evidență prezența unei boli sau a unei stări patologice care ar putea afecta sănătatea publică sau animală sau ar putea periclita bunăstarea animalelor, medicul veterinar oficial trebuie să informeze operatorul din sectorul alimentar sau medicul veterinar de liberă practică despre aceasta, prin completarea și transmiterea documentului de lanț alimentar în conformitate cu dispozițiile ANSVSA.b) În cazul în care problema identificată a apărut în cursul producției primare, respectiv la nivelul exploatației sau al arealului de vânătoare, medicul veterinar oficial trebuie să informeze despre aceasta medicul veterinar de liberă practică împuternicit responsabil de supravegherea stării de sănătate a animalelor din exploatația de origine, operatorul din sectorul alimentar, DSVSA și responsabilii fondului de vânătoare respectiv.c) În cazul în care animalele în cauză provin dintr-o fermă a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o țară terță, medicul veterinar oficial trebuie să completeze documentul de lanț alimentar la partea a II-a și să îl transmită către ferma de origine, cu informarea DSVSA responsabile teritorial. 3. Rezultatele controalelor și testărilor vor fi monitorizate în bazele de date ale ANSVSA și DSVSA. 4. Medicul veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului are obligația să întocmească și să transmită către DSVSA, la sfârșitul fiecărei luni, un raport complet privind identificarea zoonozelor ca urmare a efectuării examenelor ante-mortem și post-mortem, în care să fie detaliate măsurile dispuse față de cele constatate, precum și toate informațiile cu privire la identificarea animalului, originea acestuia.“
  2. La capitolul I, secțiunea 2 „Controlul oficial în unitățile autorizate sanitar-veterinar“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 2 Controlul oficial în unitățile autorizate sanitar-veterinar
  Nr. crt.CategoriaUnitateaConduita controalelor oficiale
  Prin audit, verificare, supraveghere, inspecție monitorizarePrin recoltarea de probe pentru examene de laborator
  Natura probei/matricea conform categoriilor de produse descrise în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animalăFrecvența recoltării probelor pentru examenele prevăzute la secțiunea 4 din prezentul capitolPrecizări tehnice*
  I. Auditul și încadrarea unităților pe grupe de risc*** - medicii veterinari de la nivelul departamentelor responsabile cu auditul și evaluarea, din cadrul DSVSA
  II. Supraveghere, inspecție, recoltare de probe - medicii veterinari oficiali de la nivelul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale și medicii veterinari oficiali încadrați conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală, cu modificările și completările ulterioare
  Categoria IIICategoria IICategoria ICategoria IIICategoria IICategoria I
  123456789
  1.Unități cu activitate generalăa) Depozit frigorificI. TrimestrialSemestrialAnualProduse depozitate care necesită regim termic - recoltarea din primele 3 categorii de produse depozitate cu ponderea cea mai mareO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată la un an pentru fiecare categorie de produse1. ** Recoltarea de probe se efectuează de către DSVSA în scop bine determinat în cadrul controlului oficial, în vederea verificării siguranței produsului și a conformității alimentului cu criteriile de siguranță și de igienă a procesului tehnologic de fabricație, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, după cum urmează:a) verificarea siguranței produsului, respectiv a conformității alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranță prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare;b) verificarea siguranței produsului și, respectiv, a conformității alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranță care nu sunt prevăzute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate de reambalareI. TrimestrialSemestrialAnualProduse alimentare de origine animală reambalate, din fiecare categorieO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată la un an pentru fiecare categorie de produse
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  c) Piață angroI. SemestrialAnual18 luniProduse expuse la vânzareO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe an pentru fiecare categorie de produseO dată la 18 luni pentru fiecare categorie de produse
  II. SăptămânalLunarTrimestrial
  d) Depozit fără regim termicI. TrimestrialSemestrialAnualProduse ce nu necesită regim termic - recoltarea din primele 3 categorii de produse depozitate cu ponderea cea mai mareO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată la un an pentru fiecare categorie de produse
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  e) Unitatea de tip cateringI. TrimestrialSemestrialAnualProduse culinareO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse culinareO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse culinareO dată pe an pentru fiecare categorie de produse culinarede legislația comunitară, dar care sunt cuprinse în legislația națională;c) obținerea de informații privind statusul microbiologic al unor alimente comercializate pe piață;d) verificarea criteriilor de igienă a procesului prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, și a sistemului de proceduri și programe implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea asigurării siguranței alimentelor (proceduri de bune practici de igienă și producție, program HACCP, sistem de trasabilitate, proceduri de retragere/rechemare, evitarea contaminării încrucișate și/sau a contaminării posttratament termic);e) verificarea conformității alimentului/lotului/ loturilor suspicionat(e);f) dezvoltarea investigațiilor în cursul anchetelor de toxiinfecții alimentare, reclamațiilor, sesizărilor;g) obținerea de informații cu privire la noi hazarde, rezultate în urma evaluării riscului.2. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neconformitate care necesită investigații de laborator, recoltarea de probe va fi însoțită întotdeauna și de o notă de control, în care autoritatea sanitară
  II. O dată pe lunăTrimestrialSemestrial
  2.Carne de ungulate domesticea) AbatorI. TrimestrialSemestrialAnualProbe de pe suprafața carcaselor pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor secțiunii 1 nr. crt. 5 și secțiunii 4 lit. B din prezentul capitolO dată pe trimestru pentru fiecare specieO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specie
  II. Permanent******Permanent******Permanent******Conform reglementărilor Uniunii Europene în vigoare sau programelor specifice aplicate suplimentar în cazul unităților autorizate pentru export în țări terțe sau în baza programului specific elaborat de ANSVSA****
  b) Abator cu capacitate mică (ungulate) - aplicabil doar în timpul sacrificăriiI. TrimestrialSemestrialAnualProbe de pe suprafața carcaselor pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor secțiunii 1 nr. crt. 5 și secțiunii 4 lit. B din prezentul capitolO dată pe trimestru pentru fiecare specieO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specie
  II. Lunar și permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatLunar și permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatLunar și permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatÎn baza programului specific elaborat de ANSVSA****
  c) Centru de sacrificare și punct de tăiere la nivelul fermeiI. TrimestrialSemestrialAnualProbe pentru testarea Salmonella spp., conform prevederilor secțiunii 1 nr. crt. 5 și secțiunii 4 lit. B din prezentul capitolO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specieO dată la 18 luni pentru fiecare specie
  II. Permanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatPermanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatPermanent, pe timpul sacrificării în baza programului comunicatÎn baza programului specific elaborat de ANSVSA****
  d) Unitate de tranșareI. TrimestrialSemestrialAnualCarne tranșatăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de proveniențăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de proveniențăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de proveniență
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  3.Carne de pasăre și de lagomorfea) AbatorI. TrimestrialSemestrialAnualProbe de piele recoltate din zona gâtului de la carcase de pasăre (pui de carne și curcani) pentru testarea Salmonella spp. și (pui de carne) pentru O dată pe trimestru pentru fiecare specieO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specie
  II. Permanent ******Permanent ******Permanent ******În baza programului specific elaborat de ANSVSA****
  Campylobacter spp. conform prevederilor secțiunii 1 nr. crt. 2 și 5 și secțiunii 4 lit. B din prezentul capitolveterinară locală va înscrie rezultatul controlului oficial și va argumenta scopul recoltării.3. Recoltarea de probe de către autoritatea sanitară veterinară locală se realizează planificat în baza unei strategii stabilite de către DSVSA, care trebuie să urmărească obținerea de informații - date comparabile, necesare autorității sanitare veterinare locale.În stabilirea strategiei de recoltare DSVSA trebuie să țină cont de următoarele principii de:a) recoltare randomizată și reprezentativă pentru lot;b) recoltare selectivă - când se adresează unor categorii de alimente cu risc înalt, în baza informațiilor, investigațiilor și a experienței anterioare;c) recoltare în caz de suspiciune - care se bazează pe o analiză și o experiență privind lotul și circumstanțele recoltării - de exemplu, recoltarea efectuată ca parte a investigației în focarele de toxiinfecții alimentare (TIA) sau în timpul unei evaluări a programului HACCP în urma căreia se constată deficiențe care afectează siguranța produsului.În scopul obținerii de date relevante, al monitorizării și al supravegherii corespunzătoare a riscului microbiologic pe întreg lanțul alimentar,
  b) Unitate de tranșareI. TrimestrialSemestrialAnualCarne tranșatăO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de carne tranșată destinată comercializării către consumatorul final, pe speciiO dată pe semestru pentru fiecare categorie de carne tranșată destinată comercializării către consumatorul final, pe speciiO dată pe an pentru fiecare categorie de carne tranșată destinată comercializării către consumatorul final, pe specii
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  4.Carne de vânat de crescătoriea) AbatorI. TrimestrialSemestrialAnualCarne de vânat de crescătorieO dată pe trimestru pentru fiecare specieO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specie
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  b) Unitate de tranșare a cărnii de vânat de crescătorieI. TrimestrialSemestrialAnualCarne tranșatăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de proveniențăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de proveniențăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de proveniență
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  5.Carne de vânat sălbatica) Unitate care manipulează carnea de vânat sălbaticI. TrimestrialSemestrialAnualCarne și organeO dată pe trimestru pentru fiecare specieO dată pe semestru pentru fiecare specieO dată pe an pentru fiecare specie
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  b) Unitate de tranșare a cărnii de vânat sălbaticI. TrimestrialSemestrialAnualCarne tranșatăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de proveniențăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de proveniențăNumai la suspiciune pentru determinarea speciei de proveniență
  II. Permanent******Permanent******Permanent******
  6.Carne tocată, carne preparată și carne separată mecanica) Unitate de carne tocatăI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarLunarLunar
  b) Unitate de carne preparatăI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarLunarLunar
  c) Unitate de carne separată mecanicI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pentru categoria de carne separată mecanic obținută prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din cap. III al secțiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareO dată pe semestru pentru categoria de carne separată mecanic obținută prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din cap. III al secțiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareO dată pe an pentru categoria de carne separată mecanic obținută prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din cap. III al secțiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareDSVSA trebuie să țină cont în elaborarea strategiei de recoltare ca frecvența și procedura de recoltare să se aleagă în funcție de tipul de microorganism sau toxină și tipul de aliment implicat (perisabil, stabil).**4. Recoltarea probelor de moluște bivalve vii prevăzute la nr. crt. 8 lit. d), în vederea clasificării zonelor de producție din mediul sălbatic sau de la nivelul exploatațiilor de moluște, respectiv pentru monitorizarea zonelor deja clasificate, se realizează pe baza unor programe/planuri de eșantionare în conformitate cu titlul V din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale, în cadrul controalelor oficiale efectuate de către DSVSA Constanța și Tulcea.
  II. LunarLunarLunar
  7.Produse din carneUnitate de procesareI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarLunarLunar
  8.Moluște bivalve vii, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii ce nu se hrănesc prin filtrare, pectinidea) Centru de expediereI. LunarTrimestrialSemestrialMoluște bivalve vii și echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii, pectinideO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe an pentru fiecare categorie de produse
  II. SăptămânalLunarTrimestrial
  b) Centru de purificareI. LunarTrimestrialSemestrialMoluște bivalve viiO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. SăptămânalLunarTrimestrial
  c) Unitate de procesareI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produseO dată pe an pentru fiecare categorie de produse
  II. SăptămânalLunarTrimestrial
  d) Zonă de producție/ relocare moluște bivalve vii*****În vederea clasificării unei zone se recoltează probe pentru testare E. coli, pentru un an întregMoluște bivalve vii recoltate direct din mare1. În primul an, din fiecare punct de eșantionare stabilit în baza rezultatelor anchetei sanitare se recoltează o probă de moluște bivalve vii, o dată pe săptămână în perioada mai-septembrie, de două ori pe lună în perioada octombrie-noiembrie, o dată pe lună în perioada decembrie-aprilie. 2. Probe suplimentare în caz de evenimente nefavorabile, cum ar fi furtuni, ploi abundente, debit ridicat al cursurilor de apă, defectări ale stațiilor de epurare ape uzate
  Monitorizare continuă după clasificare, prin recoltări de probe pentru testare E. coli1. Din fiecare punct de eșantionare stabilit în baza rezultatelor anchetei sanitare, cel puțin o dată pe lună, pentru o perioadă de 3 ani. În zonele pentru care există informații pentru o perioadă de 3 ani în ceea ce privește calitatea microbiologică a moluștelor, din fiecare punct de eșantionare, o dată la 2 luni. 2. Probe suplimentare în caz de evenimente nefavorabile, cum ar fi furtuni, ploi abundente, debit ridicat al cursurilor de apă, defectări ale stațiilor de epurare ape uzate
  După clasificare, inspecția în timpul perioadei de colectare/capturare a moluștelor bivalve vii, cu ocazia recoltării de probe, pentru identificarea practicilor frauduloase Inspecția în scopul identificării punctului de eșantionare pentru detectarea planctonului toxic și biotoxinei marine unde există probabilitatea prezenței planctonului toxic, respectiv acolo unde: - viteza curenților marini este foarte redusă; - culoarea, transparența (claritatea) apei marine prezintă modificări față de normal.Plancton și moluște bivalve vii recoltate direct din mareDupă clasificare, recoltarea cel puțin a unei probe de apă marină cu plancton și a unei probe de moluște bivalve vii din specia cea mai sensibilă la contaminarea cu biotoxine marine, pentru fiecare zonă de producție în parte, astfel: 1. în lunile iunie, iulie, august - săptămânal; 2. în lunile mai, septembrie - de două ori pe lună; 3. în lunile februarie, martie, aprilie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie - lunar. Această frecvență poate fi redusă în situația în care există date care arată că prezența planctonului toxic și a biotoxinelor marine constituie un risc foarte scăzut sau poate să crească atunci când se constată că riscul este ridicat.
  9.Pește și produse din pescuita) Vas fabricăI. SemestrialAnualLa 18 luniMaterii prime Produse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe semestruO dată pe anO dată la 18 luni
  II. TrimestrialSemestrialAnual
  b) Vas congelatorI. SemestrialAnualLa 18 luniProduse din pescuit congelateO dată pe semestruO dată pe anO dată la 18 luni
  II. TrimestrialSemestrialAnual
  c) Unitate de produse proaspete din pescuit - cherhanaI. TrimestrialSemestrialAnualProduse proaspete Produse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  d) Unitate de procesare a produselor din pescuitI. TrimestrialSemestrialAnualMaterii prime Produse finite, un sortiment dintr-o categorieO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  e) Centru de colectare a peșteluiI. TrimestrialSemestrialAnualPește și produse proaspete din pescuitO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  f) Centru de colectare a peștelui integrat în cadrul fermei de acvaculturăI. TrimestrialSemestrialAnualPește si produse din pescuitO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialAnual
  g) Piață de licitațieI. TrimestrialSemestrialAnualProduse valorificateO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  h) Piață angro de peșteI. TrimestrialSemestrialAnualProduse valorificateO dată pe trimestru de la 5% dintre comercianțiO dată pe semestru de la 5% dintre comercianțiO dată pe an de la 5% dintre comercianți
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  i) Vas aprovizionareI. SemestrialAnualLa 18 luniPește și produse din pescuit congelateO dată pe semestru din specia reprezentativăO dată pe an din specia reprezentativăO dată la 18 luni din specia reprezentativă
  II. TrimestrialSemestrialAnual
  j) Unitate produse din pescuit separate mecanicI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  10.Lapte crud și produse din laptea) Centru de colectare a laptelui materie primăI. O dată pe an se va efectua auditul tuturor centrelor de colectare lapte materie primă din județ de către structura cu responsabilități din cadrul DSVSAII. Semestrial vor fi inspectate toate centrele de colectare lapte materie primă din județ, de către reprezentanții circumscripțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, denumite în continuare CSVSAOLapte crud materie primăDouă prelevări pe lună, de la producători individuali deținători de exploatații nonprofesionale, care livrează laptele la centrul de colectare (Nu se vor preleva probe din tancul de stocare și răcire a laptelui.), pentru determinarea numărului total de germeni (NTG) și calculul mediei geometrice, timp de două luni consecutive, în perioada martie-noiembrie, la 5% din centrele de colectare lapte din județ, dar fără să fie prelevate probe de la mai mult de 5 centre de colectare a laptelui crud.Din cele 2 probe de lapte crud prelevate timp de două luni consecutive, în perioada martie-noiembrie, vor fi efectuate și analize pentru determinarea numărului de celule somatice (NCS), fără calculul mediei geometrice.
  b) Unitate de procesare a laptelui materie primăI. TrimestrialSemestrialAnualLapte crud de vacă O dată pe trimestru înainte de procesare O dată pe semestru înainte de procesareO dată pe an înainte de procesare
  II. SăptămânalO dată la două săptămâniLunarProduse finiteLapte pasteurizat pentru determinarea fosfatazei alcalineO dată pe lună pentru fiecare categorie de produse finite obținuteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse finite obținuteO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse finite obținute
  c) Unitate de procesare produse lactateI. TrimestrialSemestrialAnualMaterie primă intrată la procesare, inclusiv lapte pasteurizat, produse finiteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe semestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe an pentru fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  11.Ouă și produse din ouăa) Centru de ambalare a ouălorI. TrimestrialSemestrialAnualOuă O dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate pentru producerea ouălor lichideI. TrimestrialSemestrialAnualOuă și/sau produse finiteO dată pe trimestru pentru ouă materie primă și pentru fiecare categorie de produse obținuteO dată pe semestru pentru ouă materie primă și pentru fiecare categorie de produse obținuteO dată pe an pentru ouă materie primă și pentru fiecare categorie de produse obținute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  c) Unitate de procesare a ouălorI. Trimestrial SemestrialAnualOuă si/sau produse finiteO dată pe trimestru pentru ouă și ouă lichide materie primă și pentru fiecare categorie de produse obținuteO dată pe semestru pentru ouă și ouă lichide materie primă și pentru fiecare categorie de produse obținuteO dată pe an pentru ouă și ouă lichide materie primă și pentru fiecare categorie de produse obținute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  12.Pulpe de broască și melciUnitate de procesareI. TrimestrialSemestrialAnualMaterii prime și produse finiteO dată pe trimestru pentru materii prime și produsele finiteO dată pe semestru pentru materii prime și produsele finiteO dată pe an pentru materii prime și produsele finite
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  13.Grăsimi animale, untură, jumăria) Centru de colectare a grăsimilor animaleI. Trimestrial SemestrialAnualMaterii primeO dată pe semestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe an pentru fiecare categorie în parteO dată la 18 luni pentru fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate de procesare a grăsimilor animaleI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe semestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe an pentru fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  14. Stomacuri prelucrate, vezici și intestineUnitate de procesare, inclusiv unități de obținere a cheaguluiI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse obținuteO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse obținuteO dată pe an pentru fiecare categorie de produse obținute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  15.Gelatinăa) Centru de colectare a materiilor prime pentru gelatinăI. TrimestrialSemestrialAnualMaterii primeO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse obținuteO dată pe semestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe an pentru fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate de procesare a gelatineiI. Trimestrial SemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pentru fiecare categorie de produse obținuteO dată pe semestru pentru fiecare categorie de produse obținuteO dată la 18 luni pentru fiecare categorie de produse obținute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  16.Colagena) Centru de colectare a materiilor prime pentru colagenI. TrimestrialSemestrialAnualMaterii primeO dată pe semestru pentru fiecare categorie în parteO dată pe an pentru fiecare categorie în parteO dată la 18 luni pentru fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate de procesare a colagenuluiI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestru pe fiecare categorie în parteO dată pe semestru pe fiecare categorie în parteO dată pe an pe fiecare categorie în parte
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  17.Alte activităția) Unitate de procesare a mierii de albine și/sau a altor produse apicoleI. TrimestrialSemestrialAnualMaterii prime și produse finiteO dată pe trimestru pentru mierea intrată la procesare și/sau fiecare categorie de produse în parte obținuteO dată pe semestru pentru mierea intrată la procesare și/sau fiecare categorie de produse în parte obținuteO dată pe an pentru mierea intrată la procesare și/sau fiecare categorie de produse în parte obținute
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  b) Unitate produse înalt rafinateI. TrimestrialSemestrialAnualProduse finiteO dată pe trimestruO dată pe semestruO dată pe an
  II. LunarTrimestrialSemestrial
  c) Mijloc de transport al alimentelor de origine animalăO dată la 2 aniDe pe suprafața interioară și echipamentele din interiorProbe de sanitație în caz de suspiciune
  Recoltarea de probe și transportul acestora la laboratora) În cazul în care în urma controlului se constată neconformitate în aplicarea prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare, cu amendamentele ulterioare, procesul-verbal de constatare întocmit în urma controlului trebuie să specifice termenul de timp acordat pentru eliminarea neconformităților constatate și data la care se va efectua recontrolul. b) În cazul suspiciunii de neconformitate sau al loturilor neconforme se aplică prevederile art. 137 și 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) și ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA, după caz.În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune care necesită investigații de laborator se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator. Probele recoltate în aceste condiții sunt însoțite de o notă justificativă în care se precizează motivația recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele norme metodologice.c) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalități de transport care să asigure condițiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA. d) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informați asupra dreptului la a doua expertiză (proba de opinie suplimentară), prin consemnarea în procesul-verbal de prelevare a probei. În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal și operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza acestei probe. Operatorul este informat, în cazul în care prelevarea unei cantități suficiente, pentru a permite o a doua expertiză, nu este posibilă.e) Căi de atac: în cazul în care operatorii economici sunt nemulțumiți de rezultatul controlului oficial, pot formula contestație în termenele și în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și/sau își pot rezerva dreptul prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625.f) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat. În cazul în care acesta dorește să conteste rezultatul obținut în controlul oficial, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre aceasta. În cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării privind contestarea rezultatului controlului oficial, operatorul prezintă autorității competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea și analiza probelor, de către un alt expert recunoscut și calificat corespunzător, conform procedurii elaborate de la nivelul ANSVSA.g) În caz de litigiu, pe baza celei de a doua expertize menționate la lit. e), operatorii din domeniul alimentar pot solicita pe cheltuiala proprie examinarea documentelor analizei inițiale și, după caz, efectuarea unei alte analize de către un alt laborator oficial. În final, pe baza rezultatelor obținute în urma acestor acțiuni, personalul de specialitate al DSVSA stabilește conformitatea lotului. Costurile suplimentare privind examinarea documentelor și analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial.h) Buletinul de analiză cu care poate fi contestat rezultatul controlului oficial trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat (conform SR ISO EN 17025) care utilizează o metodă de determinare care prezintă criterii de performanță cel puțin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.* În cazul obținerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA au următoarele obligații și dispun următoarele măsuri: A. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă.1. DSVSA declanșează ancheta în scopul: a) identificării lotului/loturilor suspecte;b) identificării unității/unităților în care a/au fost produs/produse;c) identificării rețelei de distribuție prin stabilirea trasabilității produsului/produselor;d) identificării cauzei/pericolului;e) evaluării pericolelor/riscului;f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.2. DSVSA realizează controlul și verificarea procedurilor și programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale.3. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acțiunilor corective și măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale.4. DSVSA realizează supravegherea și monitorizarea acțiunilor corective și a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat.5. DSVSA dispune reținerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionat(e)/incriminat(e) până la terminarea anchetei și sosirea buletinelor de analiză.6. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionat(e) prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcție de tipul de hazard și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatură etc.), precum și de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformități înregistrate în timp în registrele unității privind produsul suspicionat/incriminat).7. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitație, mediu, materii prime, produse și loturi, relevante în funcție de tipul de risc și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatură etc.).8. Până la depistarea cauzei și eliminarea pericolelor/riscului, în funcție de analiza de risc, DSVSA poate dispune, după caz, măsura de reducere sau de oprire a producerii alimentului incriminat.9. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei și comunicarea acestora prin SRAAF, la punctele de contact din cadrul ANSVSA.B. În cazul produselor de origine animală provenite din import din țări terțe, DSVSA dispun măsuri în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2017/625.În cazul suspiciunii de neconformitate sau al loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66 și 67 din Regulamentul (UE) 2017/625 și ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA, după caz.1. În situația în care, ca urmare a controalelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, se constată că legislația Uniunii Europene a fost încălcată, DSVSA iau următoarele măsuri:a) notifică ANSVSA despre natura produselor utilizate și transportul în cauză;b) intensifică controalele oficiale în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.873 din 7 noiembrie 2019 al Comisiei privind procedurile la posturile de inspecție la frontieră pentru efectuarea în mod coordonat de către autoritățile competente a controalelor oficiale intensificate asupra produselor de origine animală, asupra materialelor germinative, precum și asupra subproduselor de origine animală și produselor compuse, pentru fiecare transport provenit din aceeași unitate de origine și care conține aceeași categorie de mărfuri, pentru același tip de încălcare - următoarele 10 transporturi care au aceeași origine trebuie să fie reținute oficial pentru efectuarea de controale de identitate și controale fizice, incluzând recoltarea de probe și testări de laborator.2. În situația în care controalele efectuate suplimentar confirmă nerespectarea legislației Uniunii Europene, transportul trebuie distrus conform art. 66 din Regulamentul (UE) 2017/625. În cazul în care controalele evidențiază o depășire a limitelor maxime de reziduuri se declanșează alertă SRAAF, se informează Comisia și celelalte state membre, iar transportul este distrus.C. DSVSA se asigură că, în caz de obținere de rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:1. notifică în regim de urgență DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcție de caz;2. notifică în regim de urgență fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme;3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat și motivul retragerii alimentului de pe piață;4. inițiază în regim de urgență procedura de retragere/rechemare a produsului din rețeaua de distribuție și, dacă este necesar, preiau produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final și furnizează în timp util DSVSA documentația centralizată privind retragerea/rechemarea;5. colaborează cu autoritățile sanitar-veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat și furnizează în timp util documentația solicitată de către ANSVSA;6. reevaluează procedurile și programele de bune practici de igienă și producție, HACCP, precum și mărirea frecvenței de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea și eliminarea cauzei, și inițiază acțiuni și măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariției riscului/pericolului pentru alimentul implicat.D. În situația în care, în urma realizării controalelor oficiale asupra unei unități autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (încadrată în clasa I de risc), pe parcursul a cel puțin doi ani de zile nu au fost aplicate sancțiuni ca urmare a nerespectării prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare, DSVSA pe raza căreia se regăsește unitatea respectivă poate reduce frecvența controalelor oficiale până la dublarea perioadei de timp stabilite între două controale consecutive/recoltări de probe, corespunzător clasei I de risc. E. Cu ocazia unui control oficial realizat de medicul veterinar oficial va fi în mod obligatoriu efectuată și examinarea organoleptică a produselor de origine animală. În ceea ce privește produsele pescărești, pentru examinarea organoleptică vor fi luate în considerare criteriile de prospețime stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2.406/1996 privind stabilirea standardelor comune de piață pentru anumite produse pescărești, cu amendamentele ulterioare. În baza celor identificate cu ocazia efectuării examenului organoleptic, medicul veterinar oficial care a realizat examinarea poate dispune următoarele măsuri:1. declararea produsului de origine animală ca impropriu consumului uman în cazul în care se evidențiază modificări calitative/alterări ale produsului respectiv, ce pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, urmată de livrarea acestuia către neutralizare sau în scopuri tehnice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;2. dispunerea măsurii de reținere oficială a produsului și recoltarea de probe în vederea efectuării examenului de laborator pentru clarificare, în cazul în care se suspicionează că produsul în cauză nu se încadrează în parametri de calitate și siguranță stabiliți de legislația în vigoare. În situația în care nu există acte normative naționale sau comunitare prin care să se stabilească criteriile organoleptice aplicabile produselor sau grupelor de produse, medicii veterinari oficiali vor lua decizia ținând cont de prevederile standardelor internaționale stabilite la nivelul Codex alimentarius.** Probele recoltate în condițiile precizărilor tehnice prevăzute la coloana 9 sunt însoțite de o notă justificativă cu precizarea motivației recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele norme metodologice, după cum urmează: 1. în cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigații de laborator, autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor locală prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;2. ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creșterea frecvenței controalelor și a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.***1. Toate acțiunile de control oficial, indiferent dacă se identifică sau nu neconformități, se finalizează cu întocmirea, la fața locului, a unui document - de exemplu: raport de audit, notă de constatare, proces-verbal, adus la cunoștința operatorului, în care sunt înscrise aspectele constatate și, după caz, măsurile dispuse, termene pentru remedierea deficiențelor ca urmare a controlului/recontrolului. Medicii veterinari oficiali din cadrul CSVSAO sub responsabilitatea coordonatorului CSVSAO, în corelație cu catagrafia unităților autorizate/înregistrate și în baza încadrării acestora în funcție de analiza riscului, elaborează planul cifric pe care îl vor transmite departamentului responsabil din cadrul DSVSA, în vederea avizării acestuia.2. Evaluarea unității în vederea încadrării acesteia pe grupe de risc se poate realiza o dată cu efectuarea auditului unității.**** Se recoltează probe de pe suprafața carcaselor la ungulatele domestice - bovine, ovine, caprine, cabaline și porcine - în vederea monitorizării prevalenței Salmonellei spp., piele din zona gâtului de la carcasele de păsări - pui de carne și curcani, pentru monitorizarea prevalenței Salmonella spp. și piele din zona gâtului de la carcase de pui de carne pentru monitorizarea prevalenței Campylobacter spp. din abatoarele cuprinse în planul de prelevare stabilit prin programul specific elaborat de ANSVSA.***** Zonele de producție/relocare pentru moluște bivalve vii nu se supun autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în conformitate cu Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările și completările ulterioare, pentru acestea fiind emis un „Document de clasificare a zonei“. ******Medicii veterinari oficiali asigură supravegherea permanentă a unităților și întocmesc note de control conform instrucțiunilor transmise prin notă de serviciu de către ANSVSA.Fișa de evaluare care cuprinde criteriile în baza cărora se realizează încadrarea pe grupe de risc a unităților care produc, prelucrează și depozitează produse de origine animală autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare, întocmită o dată la 12 luni de către personalul de la nivelul departamentului cu responsabilități în evaluarea riscului
  Denumirea societății comercialeData auditului:
  Sediul societății comercialeMedic veterinar oficial:
  Adresa unității de producție
  Activitatea pentru care a fost emisă autorizația
  Număr de autorizare
  CategoriaCriteriile de evaluareEvaluarePunctajFactor de corecțieTotalNota
  1. Caracteristicile unității1aData construcției sau a renovării semnificativeConstrucție nouă (0-9)Renovare recentă (10-19)Relativ recentă (20-29)Veche (30-50)0,12
  1bCondiții generale de întreținere a unității și echipamentelorFoarte bune (0-9)Bune (10-20)Acceptabile (21-40)Insuficiente (41-70)
  2. Capacitate de producție2aDimensiunile unității și capacitatea de producțieFoarte mici (0-9)Mici (10-15)Medii (16-30)Mari (31-50)0,1
  2bAria de distribuție a produselorLocală (0-9)Națională (10-15)Comunitară (16-30)Țări terțe (31-50)
  3. Caracteristicile produsului*3aCategoria de alimenteA (0-9)B (10-15)C (16-30)D (31-50)0,18
  3bDestinația utilizăriiAliment care nu poate fi consumat decât după un tratament termic (0-9)Aliment care poate fi consumat înaintea gătirii sau transformării (10-15)Aliment din categoriile B, C și D gata pentru consum (16-30)Alimente pentru categorii speciale (copii, bolnavi etc.) (31-50)
  4. Sistemul de autocontrol4aProceduri preoperaționaleComplete și implementate (0-9)Necesită completări și sunt implementate (10-15)Necesită completări și sunt implementate parțial (16-20)Nu sunt elaborate și nu sunt implementate (21-40)0,2
  4bProgram HACCPAplicat și adecvat (0-9)Carențe minore (10-15)Carențe majore (16-40)Inadecvat, neaplicat (41-60)
  5. Criterii specifice5aTrasabilitateaSistem elaborat și implementat (0-9)Sistem elaborat, parțial implementat (10-15)Sistem în curs de elaborare și implementare (16-30)Sistem neelaborat și neimplementat (31-50)0,2
  5bCriterii microbiologicePlan de control elaborat și respectat (0-9)Plan de control elaborat și parțial respectat (10-15)Plan de control în curs de elaborare și implementare (16-30)Plan de control neelaborat și neimplementat (31-50)
  6. Antecedente6aIstoric - nereguli sau neconformități constatate în verificările anterioareNesemnificative sau formale (0-9)Nesemnificative sau formale repetate (10-30)Substanțiale sau grave, izolate și rezolvate (31-60)Substanțiale sau grave, izolate și rezolvate (61-100)0,2
  Categoriile de risc, criterii și punctaje pentru încadrarea unităților de industrie alimentară în baza analizei riscului:1. categoria III - unități cu risc înalt - peste 50 de puncte, inclusiv 50;2. categoria II - unități cu risc mediu - de la 31 până la 49 de puncte;3. categoria I - unități cu risc scăzut - mai puțin de 30 de puncte, inclusiv 30.* La evaluarea unităților din sectorul cărnii de porc care au fost desemnate în conformitate cu cerințele din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei din 7 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane, cu amendamentele ulterioare, în vederea încadrării în categorii de risc, pentru criteriul «Caracteristicile produsului» va fi acordat punctajul maxim - 50 de puncte. Acest punctaj se acordă și pentru unitățile care au fost autorizate în baza legislației sanitare veterinare privind pesta porcină africană aplicabile înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/605.La evaluarea unităților din sectorul cărnii de porc care au fost desemnate de către DSVSA pentru recepționarea și sacrificarea porcinelor provenite din exploatații situate în zonele de protecție și/sau în zonele de supraveghere ale unor focare de pestă porcină africană, în conformitate cu cerințele din Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate, în vederea încadrării în categorii de risc, pentru criteriul «Caracteristicile produsului» va fi acordat punctajul maxim (50 de puncte). Acest punctaj se acordă și pentru unitățile desemnate în baza legislației sanitar-veterinare privind pesta porcină africană aplicabile înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2020/687.Clasificarea alimentelor în funcție de risc:1. grupa A - lapte praf, lapte UHT sau altfel sterilizat, brânzeturi opărite sau maturate mai mult de 6 luni, conservele, mierea, pește uscat;2. grupa B - produse din carne crud uscate sau/și maturate, produse din carne semiuscate, produse din carne tratate termic, smântână, lapte pasteurizat, unt, brânzeturi maturate mai mult de 60 de zile, lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate, produse din ouă pasteurizate sau sterilizate, paste cu carne; 3. grupa C - carne proaspătă de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări și lagomorfe, carne tocată și carne preparată, brânză proaspătă sau maturată mai puțin de 60 de zile, pește proaspăt, fileuri de pește, ouă;4. grupa D - lapte crud, produse din lapte nepasteurizate, produse din pește preparate, icre, produse din pește afumate, marinate, moluște, carne preparată care se consumă crudă sau supusă unui tratament termic inferior pasteurizării, produse din carne/lapte feliate gata pentru consum, sosuri proaspete.
  3. La capitolul I, secțiunea 3 „Controlul oficial al unităților înregistrate sanitar-veterinar“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 3 Controlul oficial al unităților înregistrate sanitar-veterinar
  Nr. crt.Categoria de produs/activitateUnitatea*Conduita de control oficial prin verificare/testare/recoltare de probe
  Frecvența verificărilor/supravegherii/monitorizării ***Recoltare de probe pentru examene de laborator
  Natura probeiFrecvența recoltării probelor pentru examenele prevăzute la secțiunea 4 din prezentul capitolPrecizări tehnice**
  Categoria ICategoria IICategoria ICategoria II
  123456789
  1.Carnea) CarmangerieLunarDe două ori pe lunăProduse finite - un sortiment din primele două categorii obținute lunar în cantitățile cele mai mari sau din alte categorii în baza evaluării riscului pentru sănătatea publicăAnual, pentru fiecare categorie de produse, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSemestrial, pentru fiecare categorie de produse, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare1. Recoltarea de probe se efectuează de către DSVSA în scop bine determinat în cadrul controlului oficial, în vederea verificării siguranței produsului și, respectiv, a conformității alimentului cu criteriile de siguranță prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, după cum urmează: a) verificarea siguranței produsului și, respectiv, a conformității alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranță prevăzute în Regulamentul Comisiei nr. 2.073/2005/CE, cu amendamentele ulterioare; b) verificarea siguranței produsului și, respectiv, a conformității alimentului din punct de vedere microbiologic cu criteriile de siguranță care nu sunt prevăzute de legislația comunitară, dar care sunt cuprinse în legislația națională;
  b) MăcelărieLunarDe două ori pe lunăCarne proaspătă doar pentru determinarea speciei și carne tocată obținută la cerereLa suspiciune, reclamație, toxiinfecțieLa suspiciune, reclamație, toxiinfecție alimentarăc) obținerea de informații privind statusul microbiologic al unor alimente comercializate pe piață; d) verificarea sistemului de proceduri și programe implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea asigurării siguranței alimentelor (proceduri de bune practici de igienă și producție, program HACCP, sistem de trasabilitate, proceduri de retragere/rechemare, evitarea contaminării încrucișate și/sau a contaminării post-tratament termic); e) verificarea conformității alimentului/lotului/ loturilor suspicionate; f) dezvoltarea investigațiilor în cursul anchetelor de toxiinfecții alimentare, reclamațiilor, sesizărilor; g) obținerea de informații cu privire la noi hazarde, rezultate în urma evaluării riscului. 2. În cazul în care în urma controlului se suspicionează sau se constată o neconformitate care necesită investigații de laborator, recoltarea de probe va fi însoțită întotdeauna și de o notă de control, în care autoritatea sanitară veterinară locală va înscrie rezultatul controlului oficial și va argumenta scopul recoltării. 3. Recoltarea de probe de către autoritatea sanitară veterinară locală se realizează planificat în baza unei strategii stabilite de către DSVSA, care trebuie să urmărească obținerea de informații - date comparabile, necesare autorității sanitare veterinare locale. În stabilirea strategiei de recoltare DSVSA trebuie să țină cont de următoarele principii de: a) recoltare randomizată și reprezentativă pentru lot; b) recoltare selectivă - când se adresează unor categorii de alimente cu risc înalt (în baza informațiilor, investigațiilor și a experienței anterioare); c) recoltare în caz de suspiciune - care se bazează pe o analiză și o experiență privind lotul și circumstanțele recoltării (de exemplu, recoltarea efectuată ca parte a investigației în focarele de TIA sau în timpul unei evaluări a programului HACCP în urma căreia se constată deficiențe care afectează siguranța produsului). În scopul obținerii de date relevante, al monitorizării și al supravegherii corespunzătoare a riscului microbiologic pe întreg lanțul alimentar, DSVSA trebuie să țină cont în elaborarea strategiei de recoltare ca frecvența și procedura de recoltare să se aleagă în funcție de tipul de microorganism sau toxină și tipul de aliment implicat (perisabil, stabil).
  c) Centru de colectare a vânatului sălbaticAnual, în sezoanele de vânătoare stabilite conform legislației specificeSemestrial, în sezoanele de vânătoare stabilite conform legislației specifice
  d) Centru pentru sacrificarea păsărilor și/sau lagomorfelor la nivelul fermeiAnualSemestrialCarcase păsări/lagomorfeAnual, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSemestrial, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare
  2.Laptea) Centru de prelucrare a laptelui integrat în exploatație/aparținând exploatațieiAnualSemestrialLapte crud Produse finite, un sortiment dintr-o categorieAnual, pentru fiecare categorie de produse obținute, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSemestrial, pentru fiecare categorie de produse obținute, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare
  b) Centru de prelucrare a laptelui independentAnualSemestrialLapte crud Produse finite, un sortiment dintr-o categorieAnual, pentru fiecare categorie de produse obținute, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSemestrial, pentru fiecare categorie de produse obținute, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare
  c) Ferme/Exploatații de animale producătoare de lapteAnualSemestrialLapte crud destinat procesării, inclusiv laptele destinat vânzării directe către consumatorul final sau prin intermediul automatelorO probă pe lună pentru calculul mediei geometrice, timp de trei luni consecutive, pentru numărul de celule somatice (NCS), în perioada martie-noiembrie, la 10% din exploatațiile cu cel mai mare număr de capete, după caz, la cele la care anterior s-au înregistrat neconformități din punctul de vedere al igienei, exploatații care desfășoară activități de vânzare directă a laptelui crud prin intermediul automatelor sau direct către consumatorul final Două prelevări pe lună pentru calculul mediei geometrice, timp de două luni consecutive, în perioada martie-noiembrie, la 10% din ferme, pentru numărul total de germeni (NTG) se vor selecta exploatațiile cu cel mai mare număr de capete, după caz, la cele la care anterior s-au înregistrat neconformități, exploatații care desfășoară activități de vânzare directă a laptelui crud prin intermediul automatelor sau direct către consumatorul final.
  d) Automate de vânzare directă a laptelui crudSemestrialLapte crud destinat vânzării directe către consumatorul finalDouă prelevări pe lună timp de două luni pentru NTG și o prelevare pe lună timp de trei luni, în perioada iunie-august, pentru NCS În cazul în care un fermier deține mai multe automate pe raza aceluiași județ se vor recolta probe din cel mult 4 automate aparținând aceleiași ferme.
  3.Pește și produse din pescuita) Ambarcațiune comercială de pescuitAnualIgiena suprafețelor ce intră în contact cu peșteleO dată la doi ani - teste de sanitație
  b) Punct de debarcareSemestrialTrimestrialPeșteAnual, pentru fiecare specieSemestrial, pentru fiecare specie
  c) Magazin de desfacere a peștelui - pescărieAnualPește și produse din peșteAnual, pentru fiecare categorie de produse
  d) Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelorAnualBatracieni, gasteropode, crustaceeAnual, pentru fiecare specie
  e) Fermă piscicolă - bazin piscicol, păstrăvărie - care livrează pește pentru consum umanAnualPeșteAnual, pentru fiecare specie
  f) Fermă de moluște bivalve vii pentru consum umanTrimestrialMoluște bivalve, lichid intravalvularSemestrial
  g) Centru de prelucrare a peștelui integrat în ferma de acvaculturăLunarDe două ori pe săptămânăPește proaspăt și produse prelucrateSemestrial, pentru fiecare specie/categorie de produse finiteTrimestrial, pentru fiecare specie/categorie de produse finite
  4.Mierea) Centru de extracție și/sau colectare a mierii și a altor produse apicoleAnualSemestrialMiere și produse apicoleAnual, pentru fiecare categorie de produseSemestrial, pentru fiecare categorie de produse
  b) StupinăO dată la doi aniMiereO dată la doi ani, în perioada mai-septembrie, la stupinele care dețin peste 50 de familii de albine
  c) Magazin de desfacere a mieriiAnualMiereAnual, pentru fiecare categorie de miere
  5.Ouă pentru consumCentru de colectare a ouălorAnual SemestrialOuăAnualSemestrial
  6.Alimentație publică și alte activităția) Restaurant și alte unități în care se prepară și se servesc mâncăruri gătite b) Pizzerie c) Cantină, cu excepția controlului caracteristicilor nutriționale ale alimentelor din blocurile alimentare în spitale, școli, grădinițe, centre de recuperare și tabere școlareMinimum 20% pe an din numărul de unități înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor la nivelul județului, luând în considerare numărul de consumatori, cantitățile de preparate servite, specificul acestora Semestrial, pentru restaurantele care desfășoară și activitate de cateringMaterii prime, produse semipreparateÎn caz de reclamații, sesizări, suspiciuni sau toxiinfecții alimentare, programe specifice elaborate de către ANSVSA
  d) Laborator de cofetărie și/sau patiserie e) Cofetărie/PatiserieAnualMaterii prime și produse finiteAnual, în special din grupele de materii prime și produse finite care necesită regim termic
  f) Pensiune turistică în care sunt preparate și servite alimente de origine animală sau nonanimală g) Punct gastronomic localAnual, minimum: - 100% - 20 de unități - 50% - 40 de unități - 30% - 80 de unități - 10% - peste 80 de unități La solicitare, în cazul pensiunilor turistice și al punctelor gastronomice locale unde se sacrifică animale din speciile porcine, ovine și caprine exclusiv pentru consum în incinta locațieiMaterii prime și produse finite Examinarea animalului viu și a cărnii obținute, pentru pensiunile turistice și punctele gastronomice locale unde se sacrifică animale din speciile porcine, ovine și caprine exclusiv pentru consum în incinta locațieiÎn caz de reclamații, sesizări, suspiciuni sau toxiinfecții alimentare, programe specifice elaborate de către ANSVSA Efectuarea examinării pentru detectarea Trichinellei spp. la fiecare animal din specia porcină ce se sacrifică la pensiunile turistice sau punctele gastronomice locale
  h) Depozit alimentarLunarCategorii de produse depozitateAnual, din fiecare categorie depozitată
  i) Hipermarket j) SupermarketAnual minimum: - 100% - 15 unități - 50% - 30 de unități - 30% - 60 de unități - 20% - peste 60 de unități.Categorii de produse recepționateÎn caz de reclamații, sesizări, suspiciuni sau toxiinfecții alimentare, programe specifice elaborate de către ANSVSA
  k) Magazin alimentarAnual vor fi verificate minimum 20% din numărul magazinelor alimentare înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor din județ.Categorii de produse comercializateÎn caz de reclamații, sesizări, suspiciuni sau toxiinfecții alimentare, programe specifice elaborate de către ANSVSA
  l) Punct de vânzare mobil, inclusiv automatele de distribuție a alimentelorAnual minimum 2% din numărul total de unități înregistrateAlimente destinate vânzării către consumatorul final: - carne proaspătă, ouă, brânzeturi, produse din carneÎn caz de reclamații, sesizări, suspiciuni sau toxiinfecții alimentare, programe specifice elaborate de către ANSVSA
  m) Unități de vânzare prin internetAnualAlimente destinate vânzării către consumatorul final: - carne proaspătă, ouă, brânzeturi, produse din carneAnual, din produsele de origine animală achiziționate de autoritatea veterinară competentă disimulată în ˶clientul misterios˝, de la 10% din unități, dar cel mult 10 probe anual; conform programului de prevenire și combatere a fraudelor alimentare elaborat de ANSVSA
  7.Prepararea mâncărurilor la comandăCateringSemestrialProduse finite, Produse finite, un sortiment dintr-o categorieSemestrial
  8.Produse primare destinate vânzării directea) vânat sălbatic; b) carne de pasăre și lagomorfe; c) pește proaspăt; d) melci și moluște bivalve; e) ouă; f) miere de albine; g) lapte crud.Anual Semestrial în cazul automatelor pentru vânzarea directă a laptelui crud către consumatorul finala) vânat sălbatic; b) carne de pasăre și lagomorfe; c) pește proaspăt; d) melci și moluște bivalve; e) ouă; f) miere de albine; g) lapte crud.În caz de reclamații, suspiciuni sau toxiinfecții alimentare Semestrial în cazul automatelor pentru vânzarea directă a laptelui crud către consumatorul final
  9.Prepararea, comercializarea alimentelorTârguri și expoziții de produse alimentareUn control pentru fiecare târg/expoziție la fiecare organizareProduse finite gata pentru consumul uman, produse primareNumai în caz de reclamații, suspiciuni sau toxiinfecții alimentare
  10.Stație spălare și dezinfecție mijloace de transport al alimentelor de origine animalăAnualTeste de sanitație de pe suprafețele care intră în contact cu alimente de origine animală, pentru verificarea eficienței operațiunilor de igienizare a mijloacelor de transportÎn cazul în care în urma verificării/supravegherii/monitorizării se suspicionează sau se constată o neconformitate
  * Vor fi incluse în controlul oficial unitățile înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, precum și unitățile care dețin atestate pentru fabricarea produselor alimentare de origine animală ce prezintă caracteristici tradiționale, înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum și de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor și de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiționale. **I. În cazul obținerii unor rezultate de laborator necorespunzătoare, DSVSA au următoarele obligații și vor dispune următoarele măsuri:A. 1. DSVSA notifică prin SRAAF toate punctele de contact implicate în alertă;2. DSVSA declanșează ancheta în scopul: a) identificării lotului/loturilor suspect(e);b) identificării unității/unităților în care a fost produs/au fost produse;c) identificării rețelei de distribuție prin stabilirea trasabilității produsului/produselor;d) identificării cauzei/pericolului;e) evaluării pericolului/riscului;f) aplicării de măsuri conform prevederilor legislative în vigoare în vederea eliminării cauzei/pericolului/riscului.3. DSVSA realizează controlul și verificarea procedurilor și programelor implementate de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;4. DSVSA realizează verificarea corectitudinii acțiunilor corective și a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în baza prevederilor legale;5. DSVSA realizează supravegherea și monitorizarea acțiunilor corective și a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat;6. DSVSA realizează reținerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspicionat(e)/incriminat(e) până la terminarea anchetei și sosirea buletinului de analiză;7. DSVSA realizează verificarea lotului/loturilor suspicionat(e) prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcție de tipul de pericol și particularitățile alimentului (aw, pH, temperatură etc.), precum și de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformități înscrise în timp în registrele unității privind produsul suspicionat/incriminat);8. DSVSA realizează includerea în planul de recoltare de probe de sanitație, mediu, materii prime, produse și loturi, relevante în funcție de tipul de hazard și particularitățile alimentului (aw, pH, temperatură etc.);9. până la depistarea cauzei și eliminarea pericolului/riscului, în funcție de analiza de risc, DSVSA pot dispune, după caz, măsura de reducere sau oprire a producerii alimentului incriminat;10. DSVSA realizează centralizarea rezultatelor anchetei și comunicarea acestora prin SRAAF la punctele de contact din cadrul ANSVSA.B. În cazul produselor de origine animală provenite din import, DSVSA dispun măsuri în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2017/625.1. În situația în care, ca urmare a controalelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/625, se constată că legislația Uniunii Europene a fost încălcată, DSVSA iau următoarele măsuri:a) notifică ANSVSA despre natura produselor utilizate și transportul în cauză;b) intensifică controalele oficiale în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.873 pentru fiecare transport provenit din aceeași unitate de origine și care conține aceeași categorie de mărfuri, pentru același tip de încălcare - următoarele 10 transporturi care au aceeași origine trebuie să fie reținute oficial pentru efectuarea de controale de identitate și controale fizice, incluzând recoltarea de probe și testări de laborator.2. În situația în care controalele efectuate suplimentar confirmă nerespectarea legislației Uniunii Europene, transportul trebuie distrus conform art. 66 din Regulamentul (UE) 2017/625. În cazul în care controalele evidențiază o depășire a limitelor maxime de reziduuri se declanșează alertă SRAAF, se informează Comisia Europeană și celelalte state membre, iar transportul este distrus.II. DSVSA se asigură că, în caz de obținere a unor rezultate de laborator necorespunzătoare sau ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un aliment implică un risc pentru sănătatea publică, operatorii economici cu activitate în domeniul alimentar au luat următoarele măsuri:1. notifică în regim de urgență DSVSA, producătorul/importatorul/exportatorul, în funcție de caz;2. notifică în regim de urgență fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme;3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat și motivul retragerii/rechemării alimentului de pe piață;4. inițiază în regim de urgență procedura de retragere/rechemare a produsului din rețeaua de distribuție și, dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final și vor furniza în timp util DSVSA documentația centralizată privind retragerea/rechemarea produsului;5. colaborează cu autoritățile veterinare competente în vederea aplicării de măsuri, pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat și furnizează în timp util documentația solicitată de către ANSVSA;6. reevaluează procedurile și programele de bune practici de igienă și producție, HACCP, precum și mărirea frecvenței de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea și eliminarea cauzei, și inițiază acțiuni și măsuri corective suplimentare care să preîntâmpine repetarea apariției riscului/hazardului pentru alimentul implicat.În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare, frecvența de prelevare a probelor poate fi mărită până la identificarea și eliminarea cauzei.Probele recoltate în condițiile precizărilor tehnice, menționate la coloana 6, trebuie însoțite de o notă justificativă cu precizarea motivației recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele norme metodologice, după cum urmează: a) în cazul în care în urma controalelor se suspicionează sau se constată o neregulă care necesită investigații de laborator, autoritatea sanitar-veterinară competentă prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator;b) ori de câte ori se consideră necesar, DSVSA poate dispune creșterea frecvenței controalelor și a recoltărilor de probe în vederea eliminării riscului pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau mediu.*** Cu ocazia unui control oficial realizat de medicul veterinar oficial este în mod obligatoriu efectuată și examinarea organoleptică a produselor de origine animală. În ceea ce privește produsele pescărești, pentru examinarea organoleptică trebuie luate în considerare criteriile de prospețime stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2.406/1996 al Consiliului din 26 noiembrie 1996 privind stabilirea standardelor comune de piață pentru anumite produse pescărești. În baza celor identificate cu ocazia efectuării examenului organoleptic, medicul veterinar oficial care a realizat examinarea poate dispune următoarele măsuri:– declararea produsului de origine animală ca impropriu consumului uman, în cazul în care se evidențiază modificări calitative/alterări ale produsului respectiv ce pot pune în pericol sănătatea consumatorilor, urmată de livrarea acestuia către neutralizare sau în scopuri tehnice în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;– dispunerea măsurii de reținere oficială a produsului și recoltarea de probe în vederea efectuării examenului de laborator pentru clarificare, în cazul în care se suspicionează că produsul în cauză nu se încadrează în parametri de calitate și siguranță stabiliți de legislația în vigoare.În situația în care nu există acte normative naționale sau comunitare prin care să se stabilească criteriile organoleptice aplicabile produselor sau grupelor de produse, medicii veterinari oficiali iau decizia ținând cont de prevederile standardelor internaționale stabilite la nivelul Codex alimentarius.Fișa de evaluare cuprinzând criteriile în baza cărora se realizează încadrarea pe grupe de risc a unităților de procesare înregistrate sanitar-veterinar de tipul: carmangerii, măcelării, centru prelucrare lapte (independent, integrat), punct de debarcare, centru colectare ouă, centru colectare miere, centru sacrificare a păsărilor la fermă, întocmită o dată la 12 luni de personalul cu responsabilități în evaluarea riscului
  Denumirea societății comerciale/ObiectivData auditului:
  Sediul societății comercialeMedic veterinar oficial:
  Adresa unității de vânzare cu amănuntul înregistrată sanitar-veterinar
  Număr de înregistrare sanitar-veterinar
  Criteriile de evaluareEvaluarePunctajFactor de corecțieTotalNota
  Condiții generale și de întreținere a unitățiiBune (0-40)Acceptabile (41-70)0,25
  Destinația utilizăriiAlimente destinate procesării/utilizării după gătire sau procesare (0-40)Gata pentru consum (41-70)0,25
  Igiena producției și instruirea igienico-sanitară și competentă a angajațilorIgienă bună (0-40)Igienă defectuoasă, neelaborate și neimplementate (41-70)0,25
  Criterii microbiologicePlan de autocontrol elaborat și respectat (0-40)Plan de autocontrol neelaborat și neimplementat (41-70)0,25
  Nereguli sau neconformități constatate în verificările anterioareNesemnificative sau formale (0-40)Substanțiale sau grave, izolate și rezolvate (41-70)0,25
  Propunere - modificarea punctajuluiCategoriile de risc, criterii și punctaje pentru încadrarea unităților de industrie alimentară în baza analizei riscului:1. categoria II - unități cu risc înalt - peste 51 de puncte;2. categoria I - unități cu risc scăzut - mai puțin de 50 de puncte.Clasificarea alimentelor în funcție de risc:1. grupa A - carne proaspătă de la bovine, cabaline, porcine, caprine, ovine, păsări și lagomorfe, carne tocată și carne preparată, pește, ouă;2. grupa B - produse din carne, lapte pasterurizat, smântână, brânză proaspătă sau maturată, lapte bătut, iaurt, produse din lapte fermentate.
  4. La capitolul I secțiunea 4, literele A-G se modifică și vor avea următorul cuprins:A. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală, introduse pe piață și din import, aflate în perioada de valabilitate**Criterii microbiologice de siguranță a alimentelor de origine animalăÎn caz de neconformitate se aplică măsuri directe asupra produselor de origine animală, conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.
  Nr. crt.Categoria de alimente ^(4)Nr. unități (eșantioane)/probă ^(3)CriteriiMetoda analitică de referință ^(1)Referențial interpretare rezultate ^(2)Etapa căreia i se aplică criteriul de siguranță a alimentelor ^(29)
  1.Alimente gata pentru consum destinate sugarilor și produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale ^(7)10Listeria monocytogenesEN ISO 11290-1 (Nedetectată în 25 g)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  2.Alimente gata pentru consum, care permit dezvoltarea Listeriei monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale 5Listeria monocytogenesEN ISO 11290-2 (100 cfu/g)^(30)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  EN ISO 11290-1 (Nedetectată în 25 g)^(31)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  5Listeria monocytogenesEN ISO 11290-1 (Nedetectată în 25 g)^ (31) (33) Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareÎnainte ca produsul alimentar să fi ieșit de sub controlul imediat al operatorului din sectorul alimentar care l-a produs
  3.Alimente gata pentru consum care nu permit dezvoltarea Listeriei monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale ^(7) (8)5Listeria monocytogenesEN ISO 11290-2 (100 cfu/g)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  4.Carne tocată și carne preparată destinate consumului în stare crudă5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  5.Carne tocată și carne preparată de pasăre destinate să fie consumate gătite5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  6.Carne tocată și carne preparată provenite de la alte specii decât pasăre, destinate să fie consumate gătite5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  7.Carne separată mecanic ^(13)5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  8.Produse din carne destinate consumului în stare crudă, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția elimină riscul de contaminare cu Salmonella5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  9.Produse din carne de pasăre destinate să fie consumate gătite5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  10.Gelatină și colagen5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2,073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață și din import în timpul perioadei lor de conservare
  11.Unt și smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare^(20)5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  12.Lapte praf și zer praf5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  Enterotoxina stafilococicăMetoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulazo-pozitiv^(19) EN ISO 19020Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  13.Înghețată^(16), cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția elimină riscul de contaminare cu Salmonella5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  14.Produse din ouă, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția elimină riscul de contaminare cu Salmonella5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  15.Produse alimentare gata pentru consum conținând ouă crude, cu excepția produselor pentru care procesul de fabricație sau compoziția elimină riscul de contaminare cu Salmonella5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  16.Crustacee și moluște tratate termic5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  17.Moluște bivalve vii și echinoderme, tunicate și gasteropode vii5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  5^(18)E. coli ^(12)EN ISO 16649-3Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  18.Brânzeturi din lapte crud și din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  Enterotoxina stafilococicăMetoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulazo-pozitiv^(19) EN ISO 19020Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  19.Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  Enterotoxina stafilococicăMetoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulazo-pozitiv^(19)EN ISO 19020Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  20.Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea5Enterotoxina stafilococicăMetoda europeană de screening a EU-RL pentru stafilococ coagulazo-pozitiv^(19) EN ISO 19020Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  21.Lapte praf pentru sugari și alimente dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate copiilor sub 6 luni^(17)30Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)EN ISO 22964Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  22.Formule de început deshidratate și produse alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni30SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  23.Formule de continuare deshidratate30SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  24.Carne proaspătă de pasăre ^(21)5Salmonella typhimurium(22) Salmonella enteritidisEN ISO 6579-1 (pentru detecție) Sistemul White-Kaufmann- Le Minor (pentru serotipizare)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  25.Produse din pescuit din specii de pești asociate cu cantități mari de histidină ^(25)9Histamină^(26)EN ISO 19343, respectiv metodele alternative LC/MS/MS, metoda HPLC cu detecție fluorescentă etc.Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  26.Produse din pescuit, cu excepția celor de la punctul 27, care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor în saramură, fabricate din specii de pești asociate cu cantități mari de histidină^(25)9Histamină^(26)EN ISO 19343, respectiv metodele alternative LC/MS/MS, metoda HPLC cu detecție fluorescentă etc.Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  27.Sos de pește produs prin fermentarea produselor pescărești1Histamină^(26)EN ISO 19343, respectiv metodele alternative LC/MS/MS, metoda HPLC cu detecție fluorescentăRegulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  28.Carne de reptile5SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  B. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităților de procesare, precum și la nivelul zonelor de producție/relocare a moluștelor bivalve viiCriterii microbiologice de igienă a procesului tehnologic de fabricație a alimentelor de origine animalăÎn caz de neconformitate la nivelul unităților se aplică măsuri de revizuire a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol, a procedurilor specifice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.În caz de neconformitate la nivelul unei zone de recoltare a moluștelor bivalve vii se declasează zona într-o clasă inferioară sau se închide în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627.
  Nr. crt.Categoria de alimente ^(4)Nr. unități (eșantioane)/ probă ^(3)CriteriiMetoda analitică de referință ^(1)Referențial interpretare rezultate ^(2)Etapa căreia i se aplică criteriul de igienă a procesului tehnologic
  1.Carcase de bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline ^(9)5NTGEN ISO 4833-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareCarcase după toaletare, dar înainte de refrigerare
  5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareCarcase după toaletare, dar înainte de refrigerare
  50 (5 x 10 sesiuni)^(10)SalmonellaEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareCarcase după toaletare, dar înainte de refrigerare
  2.Carcase de păsări, respectiv pui de carne și curcani50 (5 x 10 sesiuni)^(10)Salmonella/25 g de probă comună din pielea gâtului recoltate la nivelul abatoarelorEN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareCarcase după refrigerare
  3.Carne tocată5NTG ^(11)EN ISO 4833-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  E. coli(12)ISO 16649-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  4.Carne separată mecanic ^(13)5Număr total de germeniEN ISO 4833-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  E. coli(12)ISO 16649-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  5.Carne preparată5E. coli(12)ISO 16649-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  6.Lapte pasteurizat și alte produse lactate lichide pasteurizate ^(14)5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  7.Brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic5E. coli(15)ISO 16649-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareÎn timpul procesului de fabricație, când se preconizează că numărul de E. coli este cel mai ridicat
  8.Brânzeturi din lapte crud și din lapte care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea5Stafilococi coagulazo-pozitiviEN ISO 6888- 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareÎn timpul procesului de fabricație, când se preconizează că numărul de stafilococi este cel mai ridicat
  9.Brânzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea5Stafilococi coagulazo-pozitiviEN ISO 6888-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareÎn timpul procesului de fabricație, când se preconizează că numărul de stafilococi este cel mai ridicat
  10.Brânzeturi nematurate sub formă de pastă moale - brânzeturi proaspete - din lapte sau zer care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea 5Stafilococi coagulazo-pozitiviEN ISO 6888-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  11.Unt și smântână fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare5E. coli(15)ISO 16649-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  12.Lapte praf și zer praf ^(14)5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  Stafilococi coagulazo-pozitiviEN ISO 6888-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  13.Înghețată^(16) și deserturi lactate congelate 5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  14.Formule de început deshidratate și produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni10EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  5Bacillus cereus prezumtivEN ISO 7932Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  15.Formule de continuare deshidratate5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-1Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  16.Produse din ouă5EnterobacteriaceaeEN ISO 21528-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  17.Produse decorticate și fără cochilie din crustacee și moluște tratate termic5E. coliEN ISO 16649-3Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  Stafilococi coagulazo-pozitiviEN ISO 6888-1 sau 2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareSfârșitul procesului de fabricație
  18.Carcase de pui pentru îngrășare50 (5 x 10 sesiuni)^(10)Campylobacter spp./26 g de probă comună din pielea gâtului recoltate la nivelul abatoarelor Campylobacter spp./10 g de probă comună din pielea gâtului recoltate la nivelul abatoarelor EN ISO 10272-2Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareCarcase după refrigerare
  19. Moluște bivalve vii recoltate din zone în curs de clasificare sau clasificate din apele Mării Negre ce aparțin RomânieiO probă constituită din 15-30 de scoici Număr E.coli în 100 g carne de scoiciEN ISO 16649-3 sau alte metode validate în conformitate cu EN ISO 16140Regulamentul (UE) 2019/627Moluște bivalve vii în momentul recoltării din zonele clasificate sau în curs de clasificare
  C. Expertiza sanitar-veterinară prin examene de laborator ale alimentelor de origine animală - alte criterii care nu sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare
  Nr. crt.Categoria de alimente ^(4)Nr. unități (eșantioane)/probă ^(3)CriteriiMetoda analitică de referință ^(1)Referențial interpretare rezultate ^(2)Unitatea de la care se prelevează probele/Etapa căreia i se aplică criteriul
  1.Conserve care conțin alimente de origine animală1 (minimum 5 bucăți)Microorganisme viabile în produsul conservat prin tratament termicSR 8924-Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Unitate de procesare
  Determinarea toxinei botulinice^(24)SR 13419 ISO 17919-Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Unitate de procesare
  2.Carne proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile1Determinarea speciei de proveniență a cărnii^(24) ^(32)Metoda ELISA PCR-Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Unitate de tranșare Unitate de procesare
  3.Carne de vânat sălbatic1Determinarea speciei de proveniență a cărnii ^(24) ^(32)Metoda ELISA-Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Unitate de tranșare
  4.Carne de vânat de crescătorie 1Determinarea speciei de proveniență a cărnii ^(24) ^(32)Metoda ELISA-Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Unitate de tranșare
  5.Carne tocată1Determinarea speciei de proveniență a cărnii ^(24) ^(32)Metoda ELISA PCR -Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Unitate de carne tocată Unitate de procesare
  6.Carne preparată1Determinarea speciei de proveniență a cărnii ^(24) ^(32)Metoda ELISA PCR-Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Unitate de carne preparată
  7.Produse din carne 1Determinarea speciei de proveniență a cărnii ^(24) ^(32)Metoda ELISA PCR-Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Unitate de procesare
  8.Produse din pescuit proaspete^(5) și congelate, întregi1 probă cu 3-5 bucățiAnisakis, paraziți vizibiliControlul vizual al peștelui conform Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005, cu amendamentele ulterioare Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Vas-fabrică Vas-congelator Unitate de produse proaspete din pescuit (cherhana) Unitate de procesare a peștelui Centru de colectare a peștelui Fermă de acvacultură cu centru de colectare a peștelui integrat sau cu centru de prelucrare integrat Piața de licitație Piață angro de pește Piața de desfacere Pescărie
  Determinarea speciei de pește^(32)Metode PCRRegulamentul (UE) 2017/625
  9.Produse din pescuit preparate^(6), icre neprelucrate de pește1 probă cu 3-5 bucăți în cazul produselor din pescuit preparate 1 probă de 100 g în cazul icrelorAnisakis, paraziți vizibili Controlul vizual al peștelui conform Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005, cu amendamentele ulterioareRegulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare Unitate de procesare a produselor din pescuit, vas-fabrică
  Determinarea speciei de pește^(32)Metode PCRRegulamentul (UE) 2017/625
  D. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală introduse pe piață, aflate în perioada de valabilitate, prin examene fizico-chimice***
  Nr. crt.Categoria de alimente^(4)Nr. unități (eșantioane)/probă^(3)CriteriiMetoda analitică de referință^(1)Referențial interpretare rezultate^(2)Etapa căreia i se aplică criteriul
  1.Pește și produse din pescuit neprelucrate, provenite de la speciile Sebastes spp, Helicolenus dactylopterus, Sebastichthys capensis, Pleuropectinidae (cu excepția Hippoglossus spp, Salmo salar, Merlucciidae, Gadidae)1Azot bazic volatil total (ABVT) sau azot-trimetilamină (TMA-N)Metoda descrisă în capitolul II din anexa IV la Regulamentul (UE) 2019/627 Metode de analiză sau echivalență cu ABVTRegulamentul (UE) nr. 627/2019Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  2.Carne de pasăre - carcase și părți din carcase7/testul chimic carcase; 5/testul chimic părți din carcaseDeterminarea conținutului de apă^(26) (27) ^(32)Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăreRegulamentul (CE) nr. 543/2008, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  1Determinare HADH^(28) ^(32)Metoda prevăzută în Ghidul de validare LGC/R/2013/279Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale ConsiliuluiAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  1Determinarea conținutului de calciu^(13) (32)Metodă standardizată la nivel internaționalRegulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2.074/2005, cu amendamentele ulterioareUnitate procesare carne înainte de intrare în fabricație
  3.Carne tocată1Raport colagen-proteină^(32)SR ISO 937 (proteină) SR ISO 3496 (colagen)Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  Procent de grăsime ^(32)SR ISO 1443 SR ISO 1444
  Reacția KreisSR 9065-10
  4.Produse din carne, inclusiv conserve1Azot ușor hidrolizabilSR 9065-7Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  Substanțe grase^(32)SR ISO 1443 SR ISO 1444
  NaCl ^(32)SR 1841/1,2
  Raport colagen/proteină^(32)SR ISO 937 (proteină) SR ISO 3496 (colagen)
  5.Lapte crud1Punct crioscopic^(32)EN ISO 5764SR 2418Lapte crud comercializat direct către consumatorul final sau prin intermediul automatelor
  6.Brânzeturi din lapte crud și brânzeturi din lapte sau zer care a fost supus unui tratament termic mai slab decât pasteurizarea1Grăsime/substanță uscată^(32)SR ISO 3433 SR EN ISO 1735 SR EN ISO 5534SR 3664/2008Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  1Decelarea grăsimilor de origine vegetală din lapte și produse lactate (numai pentru lapte și produse din lapte)^(32)ISO 17678/Metodă alternativă - analiză directă pe spectrometrie de masăRegulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/150 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.240 în ceea ce privește metodele de analiză și evaluare calitativă a laptelui și produselor lactate eligibile pentru intervenția publică și pentru ajutoarele pentru depozitarea privatăLapte și produse lactate introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  1Identificarea speciei de proveniență a laptelui pe baza profilului lipidic^(32)ISO 17678/Metodă alternativă - analiză directă pe spectrometrie de masăRegulamentul (UE) 2018/150Lapte si produse lactate introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  7.Brânzeturi din lapte care a fost supus pasteurizării sau unui tratament termic mai puternic decât pasteurizarea1Grăsime/substanță uscată^(32)SR ISO 3433 SR EN ISO 1735 SR EN ISO 5534SR 1981:2008Alimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  1Sare^(32)SR EN ISO 5943
  1Decelarea grăsimilor de origine vegetală din lapte și produse lactate (numai pentru lapte și produse din lapte)^(32)ISO 17678/Metodă alternativă - analiză directă pe spectrometrie de masă Regulamentul (UE) 2018/150Lapte și produse lactate introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  1Identificarea speciei de proveniență a laptelui pe baza profilului lipidic^(32)ISO 17678/Metodă alternativă - analiză directă pe spectrometrie de masă.Regulamentul (UE) 2018/150Lapte si produse lactate introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  8.Miere de albine1HMF (hidroximetilfurfural)^(32)SR SR 784 Metoda cu tablete Phadebas pentru determinarea indicelui diastazicDirectiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  Indice diastazic^(32)
  Zahăr invertit^(32)
  Zaharoză^(32)
  Indice polinic^(32)
  Umiditate^(32)
  Conductivitatea electrică^(32)
  9.Moluște bivalve vii, gasteropode marine, echinoderme, tunicate, pectinide1Paralitic Shellfish Poison (PSP)AOAC OMA 2005.06 (metoda Lawrance)Secțiunea VII, capitolul V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareMoluște bivalve vii, gasteropode marine, echinoderme, tunicate, pectinide de la nivelul zonelor marine de producție, inclusiv de la nivelul exploatațiilor, înainte de introducerea pe piață și atunci când sunt introduse pe piață
  Amnesic Shellfish Poison (ASP)Cromatografie lichidă de înaltă performanță cu detecție de ultraviolete (HPLC/UV)
  Acid ocadaic și esterii lui (OA, DTX1, DTX2 și DTX3) și pectenotoxine luate împreună (PTX1 și PTX2)Metoda cromatografie lichidă - spectometrie de masă/spectrometrie de masă stabilită de laboratorul de referință al Uniunii Europene (EURL LC-MS/MS)
  Iesotoxine (YTX, 45 OH YTX, Homo YTX și 45 Homo YTX)
  Azaspiracide (AZA1, AZA2 și AZA3)
  E. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală la nivelul unităților de procesare și la nivelul unităților de vânzare cu amănuntul, prin examene fizico-chimice
  Nr. crt.Categoria de alimente^(4)Nr. unități (eșantioane)/probă^(3)CriteriiMetoda analitică de referință^(1)Referențial interpretare rezultate^(2)Unitatea de la care se prelevează probele
  1.Carne de pasăre - carcase și părți din carcase7/testul chimic carcase 5/testul chimic părți din carcaseDeterminarea conținutului de apă^(26) (27) (32)Regulamentul (CE) nr. 543/2008Regulamentul (CE) nr. 543/2008, cu amendamentele ulterioareAbatoare de păsări, unități de tranșare a cărnii de pasăre
  2.Carne tocată destinată comercializării1Raport colagen/proteină ^(32)SR ISO 937 (proteină) SR ISO 3496 (colagen)Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioareUnitate de carne tocată
  Conținut de grăsime ^(32)SR ISO 1443 SR ISO 1444Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioare
  3.Produse din carne, inclusiv conserve1NaCl ^(32)SR 1841/1, 2Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioareUnitate de procesare a cărnii
  Raport colagen/proteină ^(32)SR ISO 937 (proteină) SR ISO 3496 (colagen)Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioare
  4.Lapte pasteurizat1Determinarea activității fosfatazei alcaline ^(26) (32)EN ISO 11816-1Regulamentul (CE) nr. 1.664/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 în ceea ce privește dispozițiile de aplicare privind anumite produse de origine animală destinate consumului uman și de abrogare a anumitor dispoziții de aplicareUnitate de procesare a laptelui
  5.Miere de albine1HMF (hidroximetilfurfural)^(32)SR 784 Metoda cu tablete Phadebas pentru determinarea indicelui diastazic Directiva 2001/110/CE privind mierea, cu amendamentele ulterioareUnități de procesare a mierii
  Indice diastazic^(32)
  Zahăr invertit^(32)
  Zaharoză^(32)
  Umiditate^(32)
  Indice polinic^(32)
  Conductivitatea electrică^(32)
  F. Expertiza sanitar-veterinară a laptelui crud prin examene de laborator****
  Nr. crt.Categoria de alimente^(4)Nr. unități (eșantioane)/probă^(3)CriteriiMetoda analitică de referință^(1)Referențial interpretare rezultate^(2)Unitatea de la care se prelevează probele
  1.Lapte crud de vacă provenit din exploatații de vaci producătoare de lapte și destinat procesării sau vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor1Număr total de germeniEN ISO 4833-1^(23)Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareExploatații de vaci producătoare de lapte care livrează laptele la unitățile de procesare Centre de colectare a laptelui materie primă Automate pentru vânzarea directă a laptelui crud Centre de prelucrare a laptelui
  Număr de celule somaticeEN ISO 13366-1^(23)Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare
  2.Lapte crud provenit de la alte specii - oaie, capră, bivoliță - din exploatații de animale producătoare de lapte și destinat procesării1Număr total de germeniEN ISO 4833-1^(23)Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareExploatații de animale producătoare de lapte (oi, capre, bivolițe) care livrează laptele la unitățile de procesare Centre de colectare a laptelui materie primă Automate pentru vânzarea directă a laptelui crud Centre de prelucrare a laptelui
  G. Expertiza sanitară veterinară a ouălor și produselor din ouă prin examene de laborator*****
  Nr. crt.Categoria de alimente^(4)Nr. unități (eșantioane)/probă^(3)CriteriiMetoda analitică de referință^(1)Referențial interpretare rezultate^(2)Unitatea de la care se prelevează probele/ Etapa căreia i se aplică criteriul
  1.Ouă pentru consum1 (10-15 bucăți)Salmonella enteritidis și typhimurium (coajă și conținut)EN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 1.237/2007, cu amendamentele ulterioareAlimente introduse pe piață în timpul perioadei lor de conservare
  2.Ouă pentru consum1 (10-15 bucăți)Salmonella enteritidis și typhimurium (coajă și conținut)EN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 1.237/2007, cu amendamentele ulterioareCentru de colectare a ouălor
  3.Ouă pentru consum1 (10-15 bucăți)Salmonella enteritidis și typhimurium (coajă și conținut)EN ISO 6579-1Regulamentul (CE) nr. 1.237/2007, cu amendamentele ulterioareCentru de ambalare a ouălor
  4.Ouă destinate procesării1 (minimum 5 bucăți)Determinarea conținutului în acid lactic^(26)Metoda imunoenzimaticăRegulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareUnitate de procesare a ouălor
  5.Ou lichid (ou lichid netratat termic) destinat procesării1 (500 ml)
  6.Produse din ouă nemodificate1 (500 g)Determinarea concentrației de acid 3-hidroxibutiric ^(26) (32)Metoda imunoenzimaticăRegulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioareUnitate de procesare a ouălor
  5. La capitolul I secțiunea 4, după litera G se introduce o nouă literă, litera H, cu următorul cuprins:H. Expertiza sanitar-veterinară a apelor marine românești din zonele de producție și relocare a moluștelor bivalve vii
  Nr. crt.CategoriaNumăr unități (eșantioane/probă)CriteriiMetoda analitică de referințăReferențial interpretare rezultateEtapa căreia i se aplică criteriul
  1Apă marină din zone de producție și relocare a moluștelor bivalve vii2Una dintre unitățile ce constituie proba trebuie să fie dintr-un punct fix, iar cealaltă unitate dintr-un punct mobilCelule fitoplanctonice producătoare de toxine Genurile: Pseudonitzschia, Alexandrium, Pyrodinium, Gymnodinium, Dinophysis, Gonyaulax, Lingulodinium, Protoceratium, Protoperidinium, Prorocentrum, Azadinium, AmphidomaMicroscopicăDeterminatoareÎnainte de colectarea moluștelor și punerea pe piață a acestora
  6. La capitolul I secțiunea 4, notele se modifică și vor avea următorul cuprins: Notă
  * Operatorii din domeniul alimentar, în cadrul programelor de autocontrol elaborate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, trebuie să monitorizeze toți parametrii relevanți stabiliți în prezenta secțiune, având în vedere specificul activității unității.
  ** Se vor preleva probe de alimente de origine animală introduse pe piață și aflate în perioada de valabilitate, o dată pe an, din 1% din unitățile de vânzare cu amănuntul, ținând cont de volumul activității desfășurate, pentru determinarea criteriilor de siguranță a alimentelor, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.
  *** Se vor preleva probe de alimente de origine animală introduse pe piață, inclusiv produsele din import, și aflate în perioada de valabilitate o dată pe an, din 1% din unitățile de vânzare cu amănuntul, ținând cont de volumul activității desfășurate, pentru determinarea parametrilor fizico-chimici prevăzuți în secțiunea 4 lit. D din prezentul capitol.
  **** Se vor preleva probe de lapte crud din centrele de colectare, exploatațiile de animale producătoare de lapte care livrează lapte la unitățile de procesare, precum și din automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud, cu frecvențele stabilite în secțiunile 2 și 3 din prezentul capitol, pentru determinarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.
  ***** Se vor preleva probe de ouă pentru consum introduse pe piață și aflate în perioada de valabilitate, o dată pe an, din 1% din unitățile de vânzare cu amănuntul, ținând cont de volumul activității desfășurate, pentru determinarea parametrilor prevăzuți în secțiunea 4 lit. G din prezentul capitol. Se vor preleva probe de ouă pentru consum din centrele de ambalare ouă și centrele de colectare ouă, cu frecvențele stabilite în secțiunile 2 si 3 din prezentul capitol.(1) Se va utiliza revizia cea mai recentă a standardului.(2) Referențialul pentru interpretarea rezultatelor se poate modifica și/sau completa în conformitate cu prevederile legislației specifice naționale, comunitare și internaționale.(3) Se va recolta o singură dată numărul de unități (eșantioane)/probă prevăzute pentru o singură categorie de produse din care vor fi efectuate analizele de laborator microbiologice sau fizico-chimice, conform rubricii „criterii“.(4) Pe documentul de însoțire al probei recoltate se vor înscrie atât categoria generală de produs, cât și indicațiile referitoare la tipul unității din sectorul alimentar autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, de la care a fost prelevată proba (de exemplu, abator, unitate tranșare carne, unitate de procesare carne/lapte/ouă/produse de pescuit, depozit, măcelărie, carmangerie, centru de prelucrare a laptelui, supermarket), pentru a putea fi identificat produsul conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile secțiunii 4 din prezentul capitol.(5) Produse din pescuit proaspete - toate produsele din pescuit neprelucrate (întregi sau porționate), inclusiv produsele ambalate în vid sau în atmosferă modificată, care nu au fost supuse niciunui tratament în afară de refrigerare în vederea conservării.(6) Produse din pescuit preparate - toate produsele din pescuit care au fost supuse unor operațiuni care au afectat integritatea anatomică a acestora, cum ar fi: eviscerarea, decapitarea, porționarea, filetarea, tocarea.(7) Testele regulate pe baza criteriului nu sunt necesare, în condiții normale, pentru următoarele produse gata pentru consum: produsele alimentare care au fost supuse unui tratament termic sau unei alte transformări eficiente pentru a elimina L. monocytogenes, în cazul în care recontaminarea nu este posibilă după acest tratament (de exemplu, produsele tratate termic în ambalajul final); miere, moluște bivalve vii.(8) Produsele cu pH ≤ 4,4 sau aw ≤ 0,92, produsele cu pH ≤ 5,0 și aw ≤ 0,94, produsele cu o perioadă de conservare mai mică de cinci zile sunt considerate în mod automat ca aparținând acestei categorii. Alte categorii de produse pot, de asemenea, aparține acestei categorii, sub rezerva unei justificări științifice.(9) Limitele (m și M), conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, se aplică numai probelor prelevate prin metoda destructivă. Media logaritmică zilnică se calculează prin luarea unei valori logaritmice a fiecărui rezultat individual al testului și apoi prin recalcularea mediei respectivelor valori logaritmice.(10) Cele 5 probe sunt prelevate în conformitate cu normele pentru prelevarea de probe stabilite de Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare, și cu frecvențele stabilite în secțiunea 2 din prezentul capitol. (11) Acest criteriu nu se aplică pentru carnea tocată produsă la nivelul vânzării cu amănuntul, în cazul în care perioada de conservare a produsului este mai mică de 24 de ore.(12) E. coli este folosit aici ca indicator al contaminării fecale.(13) Aceste criterii se aplică în cazul cărnii separate mecanic (CSM) produse prin tehnicile prevăzute la pct. 3 din capitolul III al secțiunii V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.(14) Acest criteriu nu se aplică produselor destinate unei prelucrări ulterioare în sectorul alimentar. (15) E. coli este folosit aici ca indicator al nivelului de igienă.(16) Numai înghețata cu ingrediente pe bază de lapte.(17) Trebuie efectuată testarea paralelă pentru Enterobacteriaceae și Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii), cu excepția cazului în care s-a stabilit o corelație între aceste microorganisme la nivel de unitate de procesare individuală. În cazul în care se detectează Enterobacteriaceae în unul dintre eșantioanele de produse testate la o unitate de procesare individuală, lotul trebuie testat pentru Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii). Este responsabilitatea producătorului de a demonstra, spre satisfacția autorității competente, dacă există o astfel de corelație între Enterobacteriaceae și Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii).(18) Fiecare unitate de probă conține minimum 10 animale individuale.(19) EU-RL - laborator european de referință pentru stafilococi coagulazo-pozitivi. Metoda europeană de screening pentru detectarea enterotoxinelor stafilococice.(20) Excluzând produsele pentru care producătorul poate demonstra, spre satisfacția autorităților competente, că datorită timpului de maturare și valorii aw a produsului, după caz, nu există niciun risc de contaminare cu Salmonella.(21) Criteriul se aplică cărnii proaspete provenite din efective de găini de reproductie, găini ouătoare, broileri și curcani pentru reproducere și pentru îngrășare.(22) În ceea ce privește Salmonella typhimurium monofazică, numai 1,4,[5],12:i:- este inclusă.(23) Se acceptă utilizarea metodelor de analiză alternative pentru laptele crud în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (CE) nr. 2019/627, după cum urmează:– pentru stabilirea numărului total de germeni la 30ºC, atunci când metodele sunt validate în raport cu metoda de referință definită mai sus, în conformitate cu protocolul stabilit de norma SR EN ISO 161402 completat cu standardul EN ISO 16297 pentru cazul specific al numărului de germeni prezenți în laptele crud. În special, relația de conversie dintre o metodă alternativă și metoda de referință definită mai sus se stabilește în conformitate cu standardul EN ISO 21187;– pentru stabilirea numărului de celule somatice, atunci când metodele sunt validate în raport cu metoda de referință definită mai sus, în conformitate cu protocolul stabilit de standardul ISO 8196-3 și atunci când metodele sunt aplicate în conformitate cu standardul ISO 13366-2 sau cu alte protocoale similare recunoscute pe plan internațional.(24) Acest criteriu se aplică în cazul unor suspiciuni, toxiinfecții alimentare, reclamații din partea consumatorilor etc.(25) Determinările de histamină se efectuează la speciile de pești din familiile Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae, din unități de procesare, depozite frigorifice, nave pescador, unități de vânzare cu amănuntul și altele asemenea. (26) Programul se desfășoară în cadrul laboratoarelor desemnate de ANSVSA.(27) Pentru determinarea conținutului de apă, conform Regulamentului (CE) nr. 543/2008, cu amendamentele ulterioare, este obligatorie specificarea în procesul-verbal de prelevare a procedeului de răcire.(28) HADH = identificarea cărnii decongelate prin determinarea activității enzimei HADH. Recoltarea se va face la suspiciunea falsificării cărnii de pasăre prin recongelare.(29) În cazul alimentelor deținute în scopul vânzării, inclusiv alimentele din cadrul depozitelor proprii ale unităților de producție, alimente transferate altor operatori, precum și alimentele distribuite sau care sunt promovate.(30) Acest criteriu se aplică numai atunci când producătorul este în măsură să demonstreze că produsul nu va depăși limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare. Operatorul poate stabili limite intermediare, în timpul prelucrării, care trebuie să fie suficient de scăzute pentru a garanta că limita de 100 ufc/g nu se depășește la încheierea perioadei de conservare. Medicul veterinar oficial responsabil de prelevarea probelor precizează în cererea de analiză informații privind studiile efectuate de operator, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.(31) Acest criteriu se aplică în cazul:a) produselor alimentare «gata pentru consum», înainte ca acestea să fi părăsit controlul imediat al operatorului din sectorul alimentar care le-a produs, atunci când acesta nu este în măsură să demonstreze, pe baza studiilor efectuate, sau nu a efectuat studii care să demonstreze că produsul nu va depăși limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare;b) produselor alimentare «gata pentru consum», introduse pe piață în timpul perioadei de conservare, atunci când producătorul nu este în măsură să demonstreze, pe baza studiilor efectuate, că produsul nu va depăși limita de 100 ufc/g în timpul perioadei de conservare sau atunci când medicul veterinar oficial responsabil de prelevarea probelor nu deține informații cu privire la studiile efectuate de producător, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare. Medicul veterinar oficial responsabil de prelevarea probelor furnizează în cererea de analiză informații pentru personalul din laboratoarele de analize ale DSVSA cu privire la faptul că producătorul nu a efectuat studii pentru a garanta că limita de 100 ufc/g nu se depășește la încheierea perioadei de conservare a produsului sau cu privire la faptul că nu deține informații cu privire la efectuarea unor astfel de studii de către producătorul produsului alimentar «gata pentru consum». În astfel de situații, specialiștii din cadrul laboratoarelor oficiale din DSVSA analizează probele de produse alimentare «gata pentru consum» atât prin metoda detecției (EN ISO 11290-1), cât și prin metoda numărării (EN ISO 11290-2). (32) Determinările se efectuează în conformitate cu planul cifric, precum și în caz de suspiciune, reclamații, conform Programului de prevenire și combatere a fraudelor alimentare elaborat și transmis de la nivel de ANSVSA prin notă de serviciu.(33) În vederea derulării operațiunilor de export cu produse din carne «gata pentru consum» în Statele Unite ale Americii, operatorii din domeniul alimentar au obligația de a pune în aplicare programele de autocontrol, bazate pe prelevarea de probe, pentru determinarea Listeria monocytogenes drept criteriu de siguranță a alimentelor; în acest caz, analizele de laborator se efectuează în conformitate cu prelevările EN ISO 11290-1, iar criteriul de siguranță aplicat loturilor de produse din carne «gata pentru consum», destinate exportului în Statele Unite ale Americii, este Listeria monocytogenes absentă în 25 g produs.
  NOTĂ:Conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, la tulpinile de Salmonella spp., Campylobacter jejuni și Campylobacter coli izolate din produse alimentare de origine animală provenite de la bovine, porcine și păsări se monitorizează antibiorezistența. Se testează rezistența antimicrobiană și la alți agenți zoonotici, în măsura în care aceștia prezintă un risc pentru sănătatea publică.Tulpinile de Salmonella spp., Listeria monocytogenes și E. coli trebuie trimise la IISPV pentru tipizare și colecție.În cazul probelor pozitive pentru enterotoxina stafilococică, o cantitate de minimum 150 grame din proba pozitivă și/sau tulpini de stafilococ coagulazo-pozitiv izolate din probă se vor trimite către IISPV în vederea identificării genelor codificatoare de enterotoxine.În cazul apariției unui focar de toxiinfecție alimentară, toate tulpinile izolate din alimentele incriminate sunt trimise către IISPV în vederea caracterizării definitive prin tipizare moleculară.
  7. La capitolul I, secțiunea 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 6 Supravegherea prin examene de laborator în timpul producției a altor produse care intră în compoziția materiilor prime și produselor de origine animală sau care vin în contact cu acestea
  Nr. crt.ProdusulFrecvența controluluiExamen microbiologic, aspecte urmăriteInterpretare rezultateExamen fizico-chimic, conduită realizare, metoda de analiză, bază legislativă
  1.Apă^(1) de la punctul de intrare în unitate și utilizată în procesul tehnologicPentru unitățile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar care utilizează apă în procesul tehnologic se vor recolta probe astfel: Rețea publică de la punctul de intrare în unitate - anual Sursă proprie - semestrialApa din rețea publică de la punctul de intrare în unitate și care se utilizează în procesul tehnologic: • E. coli • Enterococi Apa din sursă proprie: • E coli • Enterococi • Cl. Perfringes - (inclusiv pentru spori)Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioarePentru apa din sursă proprie conform prevederilor Legii nr. 458/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrucțiunilor tehnice ale ANSVSA
  pHSR ISO 10523
  amoniuSR ISO 5664 SR ISO 7150
  azotițiSR ISO 6777/A99
  azotațiSR ISO 7890/1
  cloruriSR ISO 9297
  Sau metode alternative validate care să îndeplinească condițiile impuse de prevederile Legii nr. 458/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Pentru unitățile care nu utilizează apă în procesul tehnologic se vor recolta probe de apă numai în caz de reclamație, suspiciune, toxiinfecție alimentară.
  2.Aditivi alimentari din: - carne proaspătă^(2); - carne tocată^(2); - preparate din carne, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004;- produse din carne, inclusiv conserve^(3).Trimestrial - se vor recolta minimum 2 probe/trimestru/ aditivi/grupe de aditivi analizați în funcție de numărul unităților de profil autorizate/înregistrate la nivelul județului.Se vor recolta probe de carne proaspătă, carne tocată, preparate din carne, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004, produse din carne, inclusiv conserve, introduse pe piață și aflate în perioada de conservare, precum și din unitățile de procesare a cărnii și carmangerii pentru determinare:
  Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari, cu amendamentele ulterioareNitrițiSR EN 12014/3
  Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008, cu amendamentele ulterioare.Monoglutamat de sodiuISO 4134
  Trimestrial - se vor recolta minimum 2 probe/trimestru/aditivi/ grupe de aditivi analizați în funcție de numărul unităților de profil autorizate/înregistrate la nivelul județului.Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008, cu amendamentele ulterioareFosfați (acid fosforic - fosfați-di-, tri- și polifosfați)Tehnici de spectrometrie cu absorbție moleculară (UV-VIS)
  Aditivi alimentari din: - pește neprelucrat; - moluște și crustacee neprelucrate congelate și congelate rapid; - pește și produse de pescărie prelucrate, inclusiv moluște și crustacee^(4)Trimestrial - se recoltează minimum 2 probe/trimestru/aditivi/grupe de aditivi analizați în funcție de numărul unităților de profil autorizate/înregistrate la nivelul județului.Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008, cu amendamentele ulterioareFosfați (acid fosforic – fosfați-di-, tri- și polifosfați)Tehnici de spectrometrie cu absorbție moleculară (UV-VIS)
  NitrițiSR EN 12014/3
  Monoglutamat de sodiuISO 4134
  Tartrazină
  3.Alergeni ^(5) din produse din carne, inclusiv conserve Semestrial Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioare Proteină vegetală (soia)Real time PCR
  Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioareGlutenELISA
  Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu amendamentele ulterioare LapteELISA
  4.Materiale utilizate pentru ambalarea produselor de origine animalăSemestrialNumăr total de germeni SR EN ISO 4833-1 Bacterii coliforme ISO 4831 și 4832 Drojdii și mucegaiuri ISO 21527Ordinul ministrului sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările ulterioareSe vor recolta probe de la nivelul spațiilor de depozitare a materialelor pentru ambalarea produselor alimentare ce aparțin unităților autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și de pe ambalajele propriu-zise.
  ^(1) Probele de apă recoltate din surse clorinate se vor neutraliza cu soluție 2% de tiosulfat de sodiu înainte de a fi examinate microbiologic.^(2) Se recoltează probe de carne proaspătă și carne tocată în caz de suspiciune sau reclamație, pentru determinarea nitriților, monoglutamatului de sodiu și fosfaților, cu scopul de a identifica posibilele practici frauduloase, având în vedere că, în conformitate cu definiția pentru carne proaspătă și carne tocată din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, nu sunt admiși aditivii alimentari în compoziția acestora. Determinările se efectuează în conformitate cu planul cifric, precum și în caz de suspiciune, reclamații, conform Programului de prevenire și combatere a fraudelor alimentare elaborat, aprobat și transmis de la nivelul ANSVSA prin notă de serviciu structurilor teritoriale care îl implementează.^(3) În plus față de recoltările realizate în scopul de a verifica dacă se respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.333/2008, se vor recolta inclusiv produse din carne, carne preparată și conserve pe a căror etichetă nu sunt înscriși nitriți și/sau monogutamat de potasiu și/sau fosfați - cu mențiunea că probele se vor recolta numai la suspiciune sau la reclamație, cu scopul de a identifica posibilele practici frauduloase. ^(4) Pentru determinarea tartrazinei matricea va fi reprezentată doar de pește și produse de pescărie prelucrate, inclusiv moluște și crustacee.^(5) Pentru alergeni se vor recolta doar probe de produse din carne, inclusiv conserve, pe a căror etichetă nu este menționată prezența alergenilor, atât ca urme, cât și/sau ca ingredient.NOTĂ:Se prelevează unități de probe separate pentru aditivi și alergeni.
  8. La capitolul I, secțiunea 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 9 A. Controlul contaminanților în alimentele de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, cu modificările și completările ulterioare*)
  Nr. crt.Grupa de substanțeSubstanțaMatriceaUnitatea de prelevareMetoda de analiză
  ScreeningConfirmare
  1.MicotoxineAflatoxineLapte crud, lapte tratat termic, lapte destinat fabricării produselor lactate, lapte prafFerme de animale producătoare de lapte, centre de colectare a laptelui, automate de vânzare a laptelui, unități de procesare a laptelui, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentareRegulamentul (CE) nr. 401/2006
  2.Metale grelePlumbLapte crud, lapte tratat termic, lapte destinat fabricării produselor lactate, lapte prafFerme de animale producătoare de lapte, centre de colectare a laptelui, automate de vânzare a laptelui, unități de procesare a laptelui, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentareRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  Carne de bovine, cabaline, ovine, porcine și păsări de curte Carne de mistreț, cerb, căprior (provenită de la animale mai mari de 2 ani)Abatoare; unități de tranșare a cărnii, unități de procesare a cărnii, unități de carne tocată și carne preparată, unități de manipulare a vânatului, unități de procesare a vânatului, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  Organe de bovine, cabaline, ovine, porcine, păsări de curte; mistreț, cerb, căpriorAbatoare, unități de procesare a cărnii, unități de manipulare a vânatului, unități de procesare a vânatului, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  Mușchi file de peșteUnități de produse proaspete din pescuit, unități de procesare a peștelui, pescării, depozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  Crustacee, mușchiul de pe apendice și abdomen (această definiție exclude cefalotoracele crustaceelor), iar în cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura), mușchiul de pe apendiceDepozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntul
  Moluște bivalve, cefalopode (fără organe), rapaneDepozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntul, zone de producție și relocare pentru moluște bivalve vii, centre de purificare și centre de expediere a moluștelor bivalve vii
  Grăsimi animale, inclusiv grăsimile din lapte (unt, smântână)Unități de procesare, depozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  MiereUnități de vânzare cu amănuntul, unități de procesare a mieriiRegulamentul (CE) nr. 333/2007
  CadmiuCarne de bovine, ovine, porcine, pasări de curte, porc mistreț, căprior, cerb (cu excepția organelor)Abatoare, unități de procesare a cărnii, unități de tranșare a cărnii, unități de carne tocată și carne preparată, unități de manipulare a vânatului, unități de tranșare, unități de procesare a vânatului, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007Regulamentul (CE) nr. 333/2007
  Carne de cabaline, cu excepția organelorAbatoare, unități de tranșare, unități de procesare
  Ficat provenit de la bovine, cabaline, ovine, porcine, porc mistreț, căprior, cerb, păsări de curte Abatoare, unități de procesare a cărnii, unități de manipulare a vânatului, unități de procesare a vânatului, unități de vânzare cu amănuntul
  Rinichi provenit de la bovine, cabaline, ovine, porcine, porc mistreț, căprior, cerb, păsări de curteAbatoare, unități de procesare a cărnii, unități de manipulare a vânatului, unități de procesare a vânatului, unități de vânzare cu amănuntul
  Mușchi file de pește Unități de procesare a peștelui, unitate de produse proaspete din pescuit, pescării, depozit frigorific, magazine alimentare, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007Regulamentul (CE) nr. 333/2007
  Crustacee, mușchiul de pe apendice și abdomen, iar în cazul crabilor și al crustaceelor similare (Brachyura și Anomura), mușchiul de pe apendiceDepozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntul
  Moluște bivalve, rapaneZone de producție și relocare pentru moluște bivalve vii, centre de purificare și centre de expediere a moluștelor bivalve vii din județele Constanța și Tulcea Depozite frigorifice, unități de procesare, unități de vânzare cu amănuntul
  Cefalopode (fără viscere)Depozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntul
  MercurProduse pescărești (inclusiv moluștele bivalve și gasteropode marine) și mușchi file de peșteUnități de produse proaspete din pescuit, unități de procesare a peștelui; pescării; depozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntul Zone de producție și relocare pentru moluște bivalve vii, centre de purificare și centre de expediere a moluștelor bivalve vii din județele Constanța și TulceaRegulamentul (CE) nr. 333/2007Regulamentul (CE) nr. 333/2007
  File provenit de la peșteUnități de produse proaspete din pescuit, unități de procesare a peștelui, depozite frigorifice; unități de vânzare cu amănuntul
  StaniuAlimente conservate (conserve din carne, conserve din pește)Unități de procesare, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007Regulamentul (CE) nr. 333/2007
  3.Dioxina furani și PCB-uri asemănătoare dioxinelorSuma dioxinelor și PCB de tipul dioxinelorCarne și produse din carne (cu excepția organelor comestibile) de la bovine, ovine, porcine și păsări de curteAbatoare, unități de tranșare, unități de procesare, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (UE) 2017/644 al Comisiei din 5 aprilie 2017 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014Regulamentul (UE) 2017/644
  Ficat și produse derivate provenind de la bovine, ovine, porcine și păsări de curteAbatoare, unități de tranșare, unități de procesare, unități de vânzare cu amănuntul
  Carne de pește, produse din pește și produse derivate (exceptând țiparul sălbatic capturat, câinele de mare sălbatic capturat, peștele de apă dulce sălbatic capturat, speciile de pești osoși capturați în apă dulce, ficatul de pește și produsele derivate, uleiurile de pește)Centru de colectare a peștelui, unități de produse proaspete din pescuit, unități de procesare a peștelui, pescării, depozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntul
  Carne de pește de apă dulce sălbatic capturat, cu excepția speciilor de pești osoși capturați în apă dulce și produse derivateCentru de colectare pește, unități de produse proaspete din pescuit, unități de procesare a peștelui, depozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntul
  Carne de anghilă sălbatică capturată (Anguilla anguilla) și produse derivateDepozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntul
  File de peșteUnități de procesare a peștelui, pescării, unități de vânzare cu amănuntul
  Lapte crud și produse lactate, inclusiv grăsimile din untFerme de animale producătoare de lapte, unități de procesare, unități de vânzare cu amănuntul
  Ouă de găină și produse din ouă; ouă de prepelițăCentre de ambalare, unități de procesare, unități de vânzare cu amănuntul
  Grăsime de la bovine, ovine, porcine și pasări de curteAbatoare, unități de procesare a grăsimilor pentru consum uman
  Grăsimi animale amestecateAbatoare, unități de procesare a grăsimilor pentru consum uman
  Ulei de pește (ulei din carne de pește, ulei din ficat de pește și uleiuri din alte organisme marine destinate consumului uman) Unități de procesare, depozit, unități de vânzare cu amănuntul
  Ficat de pește și produse derivate din acestaUnități de procesare, unități de vânzare cu amănuntul
  4.Hidrocarburi aromatice policicliceBenzopirenCarne afumată și produse din carne afumată cu caracteristici tradiționaleTârguri unde se comercializează produse tradiționale, obținute în unități înregistrate sanitar-veterinar, unități de vânzare cu amănuntulRegulamentul (CE) nr. 333/2007Regulamentul (CE) nr. 333/2007
  Carne afumată și produse din carne afumatăUnități de procesare, carmangerii, unități de vânzare cu amănuntul
  Carne tratată termic și produse din carne tratate termicUnități de procesare a cărnii, unități de vânzare cu amănuntul
  Mușchi de pește afumat și produse pescărești afumate, cu excepția produselor pescărești menționate la pct. 6.1.6 și 6.1.7 din Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006Unități de procesare a peștelui, unități de vânzare cu amănuntul
  Pește și produse din pescuit afumate tradiționalTârguri unde se comercializează produse tradiționale, obținute în unități înregistrate sanitar-veterinar, unități de vânzare cu amănuntul
  Șprot afumat și conserve de șprot afumat (Sprattus sprattus); hering din Marea Baltică afumat, cu o lungime ≤ 14 cm și conserve de hering din Marea Baltică afumat, cu o lungime ≤ 14 cm (Clupea harengus membras), Katsuobushi (pălămidă uscată, Katsuwonus pelamis)Depozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntul
  Crustacee, cefalopode afumateUnități de vânzare cu amănuntul
  Moluște bivalve (proaspete, refrigerate sau congelate)Zone de producție și relocare pentru moluște bivalve vii, centre de purificare și centre de expediere moluște bivalve vii din județele Constanța și Tulcea Depozite frigorifice, unități de vânzare cu amănuntul
  Moluște bivalve afumateUnități de procesare a peștelui, unități de vânzare cu amănuntul
  5.MelaminăMelaminăProduse din carne fără membrană ambalate în recipienți de plasticUnități de procesare a cărnii, unități de vânzare cu amănuntulUS FDA/2009 metoda de determinare a melaminei prin GC/MS/MS US FDA/2009 metoda de determinare a melaminei prin GC/MS/MS
  Lapte praf pentru sugari și lapte praf de continuare, ambalate în ambalaje de plasticUnități de vânzare cu amănuntul
  Controlul contaminanților în alimentele de origine animală se realizează în baza programului specific elaborat de către ANSVSA și transmis spre aplicare DSVSA.Criteriile care trebuie luate în considerare de către medicii veterinari oficiali din DSVSA pentru elaborarea planului de recoltare a probelor, respectiv pentru selectarea obiectivelor de la nivelul cărora vor fi prelevate probe sunt următoarele: a) categoria unității;b) identificarea unităților care sunt amplasate în zone care pot fi considerate de risc (de exemplu: zone industriale, zone miniere);c) capacitatea de producție a unităților și tipurile de produse obținute la nivelul acestora în corelație cu raza de distribuție a acestora (locală, județeană, regională, națională, comunitară), tipul de producție și ponderea pe care o are produsul, identificarea unităților de la nivelul cărora nu au fost recoltate probe în acest sens în cadrul programului de supraveghere, istoricul operatorului în ceea ce privește respectarea legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în acest domeniu, sistemul de control al operatorului (trebuie selectate cu prioritate unitățile care nu au stabilit în programul de autocontrol prelevări de probe pentru determinarea de contaminanți sau care nu monitorizează riscurile chimice în cadrul programului HACCP), originea animalelor destinate sacrificării, a materiilor prime din care se obțin produsele de origine animală sau a produselor finite, respectiv dacă provin din zone sau regiuni recunoscute pe plan național sau internațional ca fiind cu risc privind contaminanții;d) informațiile din partea agențiilor de protecție a mediului județene și a municipiului București (APM) cu privire la zonele/siturile care sunt în evidența acestora ca zone/situri contaminate;e) notificările (de alertă, informative) transmise prin intermediul SRAAF;f) capacitățile analitice ale laboratoarelor către care se dirijează probele.Dacă în urma analizelor de laborator se identifică alimente care nu se încadrează în parametrii de siguranță stabiliți de legislația națională și comunitară, DSVSA dispun aplicarea măsurilor stabilite în conformitate cu legislația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare.Pentru toate probele analizate la care au fost identificate depășiri ale limitelor maxime admise de contaminanți din produsele de origine animală față de limitele stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006, se întocmește un dosar, care să cuprindă cel puțin următoarele documente:• cererile de analiză privind recoltarea probelor elaborate de către medicul veterinar oficial;• buletinele de analiză eliberate de LSVSA;• notele de control elaborate după eliberarea buletinelor de analiză neconforme;• adrese și scrisori din partea DSVSA către alte autorități locale/județene - primărie, consiliul județean, prefectură, APM;• notificările prin SRAAF; • orice alt document cu relevanță din care să reiasă măsurile dispuse, acțiunile de identificare și de eliminare a cauzei care a stat la baza producerii contaminării.În situația în care, ca urmare a unei analize de risc realizate la nivelul DSVSA în colaborare cu reprezentanții APM, se consideră necesară recoltarea în cadrul programului oficial de probe și din alte categorii/tipuri de produse, DSVSA notifică în scris structura ce are competență în domeniul siguranței alimentelor de origine animală din cadrul ANSVSA asupra acestor aspecte, în vederea monitorizării.
  B. Controlul privind reziduurile de pesticide și gradul de expunere a consumatorilorLa reziduurile de pesticide din și de pe suprafața alimentelor de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 601/2021 al Comisiei din 13 aprilie 2021 privind un program de control multianual și coordonat al Uniunii pentru 2022, 2023 și 2024 privind asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală** Controlul gradului de contaminare radioactivă din alimentele de origine animală se va realiza în baza programului specific elaborat de către ANSVSA și transmis spre aplicare structurilor teritoriale. Planificarea județelor de la nivelul cărora vor fi recoltate probele pentru determinarea gradului de contaminare radioactivă se bazează pe analiza rezultatelor obținute în anul/anii anterior/anteriori, a datelor furnizate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, referitoare la gradul de contaminare radioactivă la nivelul solului, apei și aerului, originea animalelor destinate sacrificării, a materiilor prime din care se obțin produsele de origine animală sau a produselor finite, respectiv dacă provin din zone sau regiuni recunoscute pe plan național sau internațional ca fiind cu risc privind radioactivitatea (de exemplu: import de pește/produse din pescuit/conserve de pește din Japonia, Fukushima).
  SubstanțaMatricea și anul de implementareNumăr de probeUnitatea de prelevareMetoda de analiză
  Aldrin și Dieldrin, Bifentrin, Clordan, Clorpirifos, Clorpirifos-Metil, Cipermetrin, DDT, Deltametrin, Diazinon, Endosulfan, Famoxadon, Fenvalerat, Fipronil, Glifosat, Glufosinat de amoniu, Heptaclor, Hexaclorbenzen, Hexaclorciclohexan (HCH, izomer alfa), Hexaclorciclohexan (HCH, izomer beta) Indoxacarb - se analizează doar în și pe lapte în 2022, Lindan, Metoxiclor, Paration, Permetrin, Pirimifos-Metil Pendimetalin2022 Lapte de vacă^(1) Grăsime de suină^(2) 22 de probe anual din fiecare matrice în parteFerme de animale producătoare de lapte; centre de colectare a laptelui; automate de vânzare a laptelui; unități de procesare a laptelui Abatoare, unități de procesare a grăsimilor pentru consum umanRegulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/601 Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală și nonanimală și reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, cu modificările și completările ulterioare Regulamentul (UE) 2017/625
  2023 Grăsime de pasăre^(2) Ficat de bovine^(2)Abatoare, unități de procesare a grăsimilor pentru consum uman Abator, unități de procesare a cărnii, unități de comercializare
  2024 Grăsime de bovine^(2) Ouă de găină^(2)(3)Abatoare, unități de procesare a grăsimilor pentru consum uman Centre de colectare a ouălor, centre de reambalare a ouălor
  ^(1) Se analizează lapte proaspăt (neprelucrat), inclusiv congelat, pasteurizat, încălzit, sterilizat sau filtrat. ^(2) Trebuie să fie analizate produsele neprelucrate. În cazul produselor eșantionate în stare congelată trebuie raportat factorul de prelucrare, dacă este cazul.^(3) Se analizează ouă întregi, fără coajă.Controlul privind reziduurile de pesticide și evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din alimentele de origine animală se realizează în baza Programului specific elaborat, aprobat și transmis de către ANSVSA spre aplicare, prin notă de serviciu, structurilor teritoriale, în care sunt menționate numărul de probe pentru fiecare județ în parte, laboratoarele care fac analiza și perioada de timp în care sunt recoltate probele. Criteriile care trebuie luate în considerare de către medicii veterinari oficiali din DSVSA la întocmirea planului de recoltare a probelor în baza programului specific transmis de către ANSVSA sunt: categoria de unitate, capacitățile de producție, tipul de produse obținute și ponderea pe care o are produsul, unitățile de la nivelul cărora nu au fost recoltate anterior probe în cadrul programului de supraveghere, rezultatele obținute în anii precedenți în cadrul programelor de control oficial sau al programelor de autocontrol, respectiv antecedentele unității în ultimii 3 ani în relație cu obținerea de alimente cu un conținut de reziduuri de pesticide peste limita admisă stabilită în legislația, notificările transmise prin intermediul SRAAF.Dacă în urma analizelor de laborator efectuate pe probe prelevate din produse de origine animală se identifică alimente care nu se încadrează în parametrii de siguranță stabiliți de legislația comunitară, DSVSA dispun aplicarea măsurilor stabilite în conformitate cu legislația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare și Planurile de contingență pentru alimente postate pe site-ul www.ansvsa.ro.
  C. Controlul gradului de contaminare radioactivă a produselor de origine animală și a apei utilizate în procesul de producție (radioactivitate cumulată de CS-134 și CS-137)*
  Nr. crt.Parametru de analizatMatriceaUnitatea de prelevare Metoda de analizăReferențial Interpretare rezultate
  1.Radioactivitate cumulată CS-134 și CS-137Carne de mistreț, carne de cerb, carne de urs (de la animale mai mari de 2 ani)Abatoare, unități de manipulare a vânatului, unități de procesare a vânatului, unități de vânzare cu amănuntulSpectrometrie gama de înaltă rezoluție cu detector de Ce hiperpur sau spectrometrie gama de joasă rezoluție cu detector de NaIOrdinul ministrului sănătății publice, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 1.805/286/314/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului și Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgență radiologică, la condițiile speciale de export al produselor alimentare și furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situații de urgență radiologică, precum și la condițiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte țări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl
  Carne de porc, carne de ovine Abatoare, unități de procesare, unități de vânzare cu amănuntul
  Carne de pește (ton), conserve de peșteDepozit frigorific, depozit fără regim termic, unități de vânzare cu amănuntul
  Lapte crudFermă/Exploatație de bovine, centru de colectare a laptelui**
  Pește (peste 2 ani)Ferme de acvacultură**
  BrânzeturiUnități de procesare a laptelui**
  MiereUnități de procesare, unitate de vânzare cu amănuntulRegulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 322/2014Regulamentul (Euratom) 2016/52 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și furajelor în urma unui accident nuclear sau a oricărui alt caz de urgență radiologică și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 3.954/87 al Consiliului și a Regulamentelor (Euratom) nr. 944/89 și (Euratom) nr. 770/90 ale Comisiei Prevederile planurilor de contingență pentru alimente elaborate de către ANSVSA
  Apă utilizată în unitateAbatoare, unități de procesare a cărnii, laptelui, peștelui, unități de manipulare a vânatului
  * Controlul gradului de contaminare radioactivă din alimentele de origine animală se va realiza în baza programului specific elaborat de către ANSVSA și transmis spre aplicare structurilor teritoriale. Planificarea județelor de la nivelul cărora vor fi recoltate probele pentru determinarea gradului de contaminare radioactivă se bazează pe analiza rezultatelor obținute în anul/anii anterior/anteriori, a datelor furnizate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, referitoare la gradul de contaminare radioactivă la nivelul solului, apei și aerului, originea animalelor destinate sacrificării, a materiilor prime din care se obțin produsele de origine animală sau a produselor finite, respectiv dacă provin din zone sau regiuni recunoscute pe plan național sau internațional ca fiind cu risc privind radioactivitatea (de exemplu: import de pește/produse din pescuit/conserve de pește din Japonia, Fukushima). Dacă în urma analizelor de laborator efectuate pe probe prelevate din produse de origine animală se identifică alimente care nu se încadrează în parametrii de siguranță stabiliți de legislația comunitară, DSVSA dispune aplicarea măsurilor stabilite în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare și cu planurile de contingență pentru alimente.** În baza unui program suplimentar elaborat și transmis structurilor teritoriale responsabile de aplicare de către ANSVSA, în situația în care a fost identificat un buletin de analiză care indică depășiri ale limitei admise la parametrul de radioactivitate cumulată.
  9. La capitolul I, secțiunea 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 10A. Monitorizarea unor agenți zoonotici în alimentele de origine animală, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului și ale specificațiilor tehnice elaborate de către EFSA*
  Nr. crt.Categoria de alimenteNr. unități (eșantioane)/ probăCriteriiMetoda analitică de referințăReferențial interpretare rezultateUnitatea de la care se prelevează probele/Etapa căreia i se aplică criteriul
  1.Probe de pe suprafața carcaselor de bovine și ovine, după toaletare, dar înainte de răcirea carcaselor, pentru testarea E. coli verotoxigene (VTEC)1E. coli verotoxigene (VTEC)Metoda RT-PCR, conform specificațiilor tehnice descrise de EFSAReglementările UE în vigoare Recomandările EFSA Secțiunea 1 pct. 8 din cap. IAbatoare de bovine/ovine, conform programului specific elaborat de către ANSVSA
  2.Carne tocată de bovine și ovine, carne tocată amestec care conține carne de bovine și/sau ovine, carne preparată de bovine, ovine5E. coli verotoxigene (VTEC)Metoda RT-PCR, conform specificațiilor tehnice descrise de EFSAReglementările UE în vigoare Recomandările EFSA Secțiunea 1 pct. 8 din cap. IAlimente introduse pe piață în timpul perioadei de conservare conform programului specific elaborat de către ANSVSA
  3.Lapte și produse lactate5E. coli verotoxigene (VTEC)Metoda RT-PCR, conform specificațiilor tehnice descrise de EFSAReglementările UE în vigoare Recomandările EFSAAlimente introduse pe piață în timpul perioadei de conservare conform programului specific elaborat de către ANSVSA
  4.Monitorizarea altor agenți zoonotici și a altor microorganisme în alimentele de origine animală destinate exportului în țări terțe, în conformitate cu legislația țărilor importatoare
  * Monitorizarea unor agenți zoonotici în alimentele de origine animală se va realiza în baza programelor specifice elaborate de către ANSVSA.
  B. Monitorizarea unor parametri și agenți zoonotici în alimentele de origine animală, în conformitate cu cerințele pentru certificarea unor produse de origine animală destinate exportului în Statele Unite ale Americii
  Nr. crt.Categoria de alimenteNr. unități (eșantioane)/probăCriteriiMetoda analitică de referință^(1)Referențial interpretare rezultate^(2)Unitatea de la care se prelevează probele/Etapa căreia i se aplică criteriul
  1.Carne proaspătă provenită de la ungulate domestice, inclusiv organe comestibile1Determinarea speciei de proveniență a cărniiMetoda USDA-FSIS Metoda ELISA-Unități certificate pentru operațiuni de export în SUA
  2.Carcase de bovine și porcine1E. coli genericISO 16649-3-Unități certificate pentru operațiuni de export în SUA
  3.Produse din carne1Determinarea speciei de proveniență a cărnii^(1)Metoda USDA-FSIS Metoda ELISA-Unități certificate pentru operațiuni de export în SUA
  1Salmonella/325 g produs din carneMetoda FSIS Microbiological Laboratory Methods for the Analysis of the Ready-to-Eat Products for the Presence of Salmonella (MLG 4 and 4C)Reglementările USDA-FSISUnități certificate pentru operațiuni de export în SUA
  5Listeria monocytogenesEN ISO 11290-1^(2)Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioareUnități certificate pentru operațiuni de export în SUA
  1E. coli VTECISO/TS 13136:2012-Unități certificate pentru operațiuni de export în SUA salamuri crud uscate
  1Enterotoxina stafilococicăISO 19020:2017-Unități certificate pentru operațiuni de export în SUA salamuri crud uscate
  ^(1) Aceste criterii se aplică loturilor de produse din carne de ungulate domestice sau care conțin carne de ungulate domestice - porc, inclusiv loturilor de conserve din carne de ungulate domestice sau care conțin carne de ungulate domestice - porc, ce sunt destinate exportului în Statele Unite ale Americii.^(2) În vederea derulării operațiunilor de export cu produse din carne «gata pentru consum» în Statele Unite ale Americii, operatorii din domeniul alimentar au obligația de a pune în aplicare programele de autocontrol, bazate pe prelevarea de probe, pentru determinarea Listeria monocytogenesca criteriu de siguranță a alimentelor; în acest caz, analizele de laborator se efectuează în conformitate cu prelevările EN ISO 11290-1, iar criteriul de siguranță aplicat loturilor de produse din carne «gata pentru consum», destinate exportului în Statele Unite ale Americii, este Listeria monocytogenes absentă în 25 g produs.
  10. Capitolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Normele metodologice de aplicare a programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimalăA. Controlul oficial privind conținutul de contaminanți în produsele de origine nonanimală1. Controlul oficial pentru verificarea conformității produselor alimentare de origine nonanimală cu cerințele legislative europene și naționale privind conținutul de contaminanți
  Nr. crt.Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiLocul de prelevareFrecvența de recoltare a probelor
  12345
  1.Aflatoxină(totală și B1)Alune de pământ (arahide) și alte semințe oleaginoase^(5), care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produsele alimentare, cu excepția alunelor de pământ (arahidelor) și a altor semințe oleaginoase destinate măcinării în vederea fabricării de ulei vegetal rafinatAlune de pământ (arahide) și alte semințe oleaginoase^(5) și produse prelucrate din acestea, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produse alimentare, cu excepția:a) uleiurilor vegetale brute destinate rafinării;b) uleiurilor vegetale rafinatePosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozit/SilozO dată pe an pentru fiecare depozit, pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Migdale, fistic și sâmburi de caise care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produse alimentareMigdale, fistic și sâmburi de caise destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingredient în produsele alimentarePosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozit/SilozO dată pe an pentru fiecare depozit, pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Alune și nuci braziliene care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produsele alimentareAlune și nuci braziliene destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingredient în produsele alimentarePosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozit/SilozO dată pe an pentru fiecare depozit, pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Alte nucifere decât migdalele, fisticul, sâmburii de caise, alunele și nucile braziliene, care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingredient în produsele alimentareAlte nucifere decât migdalele, fisticul, sâmburii de caise, alunele și nucile braziliene și produsele procesate din acestea, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produsele alimentarePosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozit/SilozSupermarket/HipermarketSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Fructe uscate, care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingrediente în produse alimentareFructe uscate și produse prelucrate din acestea, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produse alimentarePosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Supermarket/HipermarketSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenind din comerțul intraunional
  Unități de producție/ comercializare la locul de producțieO dată pe an pentru fiecare unitate, pentru produse provenind din producția internă
  Toate cerealele și toate produsele derivate din cereale, incluzând produsele din cereale procesate, cu excepția:a) porumbului și orezului care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingrediente în produse alimentare;b) produselor alimentare pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii mici;c) produselor alimentare dietetice cu indicație medicală specială destinate în mod specific sugarilorDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare județ
  Porumb și orez care urmează a fi sortate sau supuse altui tratament fizic înaintea consumului uman sau a utilizării ca ingrediente în produse alimentareDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare județ
  Specii de fructe destinate producerii de condimente:a) Capsicum spp. (fructe uscate derivate, întregi sau măcinate, inclusiv ardei iute, pudră de ardei iute, cayenne și boia de ardei);b) Piper spp. (fructe derivate, inclusiv piper alb sau negru);c) Myristica fragrans (nucșoară);d) Zingiber officinale (ghimbir);e) Curcumalonga (turmeric);f) amestecuri de mirodenii care conțin una sau mai multe dintre mirodeniile menționate mai susPosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Supermarket/HipermarketSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  2.Ochratoxină ACereale neprocesateDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare județ
  Toate produsele derivate din cereale neprocesate, inclusiv produsele alimentare pe bază de cereale procesate și cerealele destinate consumului uman direct, cu excepția:a) produselor pe bază de cereale procesate și alimentelor pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică;b) preparatelor dietetice pentru utilizări medicale speciale, destinate în special sugarilor;c) glutenului de grâu care nu este vândut direct consumatoruluiDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare județ
  Cafea boabe prăjită și cafea prăjită măcinată, exclusiv cafeaua solubilăPosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Cafea solubilă (cafea instant)Posturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Stafide (currants, raisins și sultanine)Posturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Vinuri, inclusiv vinurile spumante și exclusiv vinurile licoroase și vinurile cu o tărie alcoolică de cel puțin 15% vol. și vinurile de fructeVinuri aromatizate, băuturi pe bază de vinuri aromatizate și cocktailuri din vinuri aromatizatePosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Unități de fabricare a vinurilorO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unități de comercializareTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional
  Suc de struguri, suc de struguri concentrat după reconstituire, nectar de struguri, must de struguri și must de struguri concentrat după reconstituire, destinate consumului uman directUnități de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unități de comerț cu amănuntul - supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import
  Specii de fructe destinate producerii de condimente:a) Capsicum spp. (fructe uscate derivate, întregi sau măcinate, inclusiv ardei iute, pudră de ardei iute, cayenne și boia de ardei;b) Piper spp. (fructe derivate, inclusiv piper alb sau negru);c) Myristica fragrans (nucșoară);d) Zingiber officinale (ghimbir);e) Curcumalonga (turmeric);f) amestecuri de mirodenii care conțin una sau mai multe dintre mirodeniile menționate mai susPosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Supermarket/HipermarketSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Lemn dulce (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate și alte specii)Lemn dulce, ingredient pentru infuzii de planteExtract de lemn dulce, pentru utilizarea în alimente, în special în băuturi și produse de cofetărieDepozit alimentarUnități de ambalareSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ
  Glutenul de grâu care nu este vândut direct consumatoruluiUnități de fabricare care folosesc gluten de grâuTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ
  3.Patulina Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate după reconstituire și nectar de fructeUnități de fabricare a sucurilor de fructeO dată pe an pentru fiecare unitate
  Băuturi spirtoase, cidru și alte băuturi fermentate derivate din mere sau care conțin suc de mereUnități de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Produse solide din mere, inclusiv compot de mere, piure de mere, destinate consumului uman direct, cu excepția:a) sucului de mere și produselor solide din mere, inclusiv compotul de mere și piureul de mere, destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, etichetate și vândute ca atare;b) preparatelor pentru copii, altele decât cele pe bază de cereale prelucrate, destinate sugarilor și copiilor de vârstă micăDepozit alimentarSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, produsele provenite din comerțul intraunional, import
  Unități de producțieO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse provenind din producția internă
  Suc de mere și produse solide din mere, inclusiv compot de mere și piure de mere, destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, etichetate și vândute ca atareDepozit alimentarSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, produsele provenite din comerțul intraunional, import
  Unități de producțieO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse provenind din producția internă
  Preparate pentru copii, altele decât cele pe bază de cereale procesate, destinate sugarilor și copiilor de vârstă micăDepozit alimentarTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, produsele provenite din comerțul intraunional, import
  Unități de producțieO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenind din producția internă
  4.DeoxinivalenolCereale neprocesate Depozit O dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare județ
  Porumb neprocesat, cu excepția porumbului neprocesat destinat procesării prin măcinare umedăDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4), din fiecare județ
  Cereale destinate consumului uman directDepozit alimentarTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional, import și producția internăOri de câte ori situația o impune
  Supermarket/HipermarketTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional, import și producția internă
  Făină de cereale, tărâțe și germeni, comercializate ca produse finale pentru consumul uman direct, cu excepția:a) alimentelor pe bază de cereale procesate, pentru sugari și copii de vârstă mică;b) fracțiunilor rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40, și a altor produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10;c) fracțiunilor rezultate din măcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20, și a altor produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unități de morăritTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  Pâine (inclusiv specialități de panificație), produse de patiserie, biscuiți, snacksuri din cereale și cereale pentru micul dejunUnități de panificație și patiserieTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  Unități de comerț cu amănuntul - supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40, și alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unități de morăritSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20, și alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unități de morăritSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  Paste făinoase uscateUnități de fabricare Trimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  Unități de comerț cu amănuntul - supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din import sau comerțul intraunional
  5.ZearalenonăCereale neprocesateDepozitO dată pe an de la maximum 20 depozite/silozuri^(4) din fiecare județ
  Cereale destinate consumului uman directDepozit alimentarTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional, import și producția internăOri de câte ori situația o impune
  Supermarket/HipermarketTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, produsele provenite din comerțul intraunional, import și producția internă
  Făină de cereale, tărâțe și germeni comercializați ca produse finale comercializate pentru consumul uman direct, cu excepția:a) porumbului destinat consumului uman direct, snackuri pe bază de porumb și cereale pentru micul dejun pe bază de porumb;b) produse alimentare pe bază de cereale prelucrate (cu excepția produselor alimentare pe bază de porumb prelucrat) și alimente pentru copii, destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică;c) alimentelor pe bază de porumb procesat, pentru sugari și copii de vârstă mică;d) fracțiunilor rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40, și a altor produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10;e) fracțiunilor rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20, și a altor produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unități de morăritSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  Ulei de porumb rafinatPosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Unități de fabricare a uleiuluiO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unități de comercializareSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional
  Pâine (inclusiv specialități de panificație), produse de patiserie, biscuiți, snacksuri din cereale și cereale pentru micul dejunUnități de panificație și patiserieTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județOri de câte ori situația o impune
  Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județOri de câte ori situația o impune
  Porumb destinat consumului uman directSnackuri pe bază de porumb și cereale pentru micul dejun pe bază de porumbUnități de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Depozit alimentar, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune, pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import
  Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40, și alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unități de morăritSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20, și alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unități de morăritSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  6.Fumonisină(sumă de B1 și B2)Porumb neprocesat, cu excepția porumbului neprocesat destinat procesării prin măcinare umedăDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 depozite/ silozuri^(4) din fiecare județ
  Porumb destinat consumului uman directProduse alimentare pe bază de porumb destinate consumului uman direct, cu excepția:a) cerealelor pentru micul dejun pe bază de porumb și a snackurilor pe bază de porumb;b) produselor alimentare pe bază de porumb procesat și a alimentelor pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă micăDepozit alimentar, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  Cereale pentru micul dejun pe bază de porumb și snackuri pe bază de porumbUnități de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unități de comercializareSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import
  Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC 1103 13 sau 1103 20 40, și alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor > 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unități de morăritSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  Fracțiuni rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni, clasificate la codul NC 1102 20, și alte produse rezultate din măcinarea porumbului de dimensiunea particulelor ≤ 500 microni și care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10Unități de morăritSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ și ori de câte ori situația o impune
  7.Scleroți ai ergotuluiCereale neprelucrate, cu excepția porumbului și a orezuluiDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare județ
  8.Alcaloizi ergotSecară, boabe de orz, grâu, alac și ovăz, introduse pe piață pentru consumatorul finalUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  Produse rezultate din măcinarea secarei, orzului, grâului, alacului și ovăzuluiGluten de grâuUnități de morărit Unități de panificație și patiserie Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  9.CadmiuFructe și fructe nucifereUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate Depozit de fructeTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  Legume (rădăcinoase și cu tuberculi, bulboase, fructoase, brasicacee, cu frunze și plante aromatice, cu tulpină) Leguminoase și proteine din leguminoaseUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate Depozit de legumeTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  Ciuperci de culturăCiuperci sălbaticeUnități pentru producția (exclusiv pentru ciupercile de cultură), procesarea și comercializarea ciupercilorSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă
  Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import
  Semințe oleaginoase, inclusiv semințe de rapiță, arahide și boabe de soia, semințe de muștar, semințe de in, semințe de floarea-soarelui, semințe de macDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare județ
  Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import
  CerealeDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare județ
  Tărâțe de grâu, germeni de grâu și gluten de grâuUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  Produse specifice pe bază de cacao și de ciocolată, după cum urmează:- ciocolată cu lapte cu < 30% cacao din totalul de substanță solidă uscată;- ciocolată cu < 50% cacao din totalul de substanță solidă uscată;- ciocolată cu lapte cu ≥ 30% cacao din totalul de substanță solidă uscată;- ciocolată cu ≥ 50% cacao din totalul de substanță solidă uscată;- pudră de cacao vândută consumatorului final sau folosită ca indregient în pudra de cacao îndulcită vândută consumatorului final (ciocolată de băut)Unități de fabricareO probă pe an din fiecare județ pentru produsele provenite din producția internă
  Depozit alimentar/ supermarketO probă pe an din fiecare județ pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import
  Sare^(7)Unități de fabricare O dată pe an pentru fiecare unitate
  Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import
  10.PlumbCerealeDepozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4), din fiecare județ
  Legume și leguminoaseUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate Depozit de legume și leguminoaseTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  Fructe Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate Depozit de fructeTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  Ciuperci Agaricus bisporus (ciuperca de gunoi - champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag), Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)Ciuperci sălbaticeUnități pentru producția (exclusiv pentru ciupercile de cultură), procesarea și comercializarea ciupercilorSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă
  Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  Uleiuri și grăsimi vegetaleUnități de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate după reconstituire și nectaruri de fructeUnități de fabricare a sucurilor de fructeO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import
  Vinuri, inclusiv vinuri spumante și vinuri licoroase obținute din struguri, cidru de mere, cidru de pere și vinuri de fructe Vinurile aromatizate, băuturi aromatizate pe bază de vin și cocktailuri aromatizate pe bază de produse vitivinicoleUnități de fabricare a vinurilorO dată pe an pentru fiecare unitate
  Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 3 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din import și comerțul intraunional
  Mirodenii uscate - condimente din fructe, condimente din rădăcini sau rizomi, condimente din scoarță, condimente din muguri și condimente din pistiluri de flori, condimente din semințe^(8)Unități de fabricare O dată pe an pentru fiecare unitate
  Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import
  Sare^(7)Unități de fabricare O dată pe an pentru fiecare unitate
  Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateTrimestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import
  11.NitrațiSpanac proaspăt conservat, congelat sau supracongelatUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarSemestrial, maximum 3 probe din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional, import și producția internă
  Salată proaspătă, cu excepția salatei de tip icebergUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarSemestrial, maximum 3 probe din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional, import și producția internă
  Salată de tip icebergUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarSemestrial, maximum 3 probe din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional, import și producția internă
  RucolaUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarTrimestrial maximum 3 probe din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional, import și producția internă
  12.3 MCPDProteine vegetale hidrolizate Sos de soiaPosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi de produse pentru fiecare țară terță de origine^(3), începând cu trimestrul IV
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamale, începând cu trimestrul IVOri de câte ori situația o impune
  13.Esterii glicidilului cu acizi grași, exprimați ca glicidiol^(7)Uleiuri și grăsimi vegetale introduse pe piață pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în alimente, cu excepția uleiurilor de măsline virgineUnități de procesare a uleiului și a grăsimilor vegetaleDepozit alimentar/supermarketO probă pe an din fiecare județ
  14.Sumă de 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai 3-MCPD cu acizi grași, exprimată ca 3-MCPD^(7)Uleiuri și grăsimi vegetale introduse pe piață pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în alimente, care se încadrează în următoarele categorii, cu excepția uleiurilor de măsline virgine: a) uleiuri și grăsimi din nucă de cocos, porumb, rapiță, floarea-soarelui, soia, sâmburi de palmier și ulei de măsline (compuse din ulei de măsline rafinat și ulei de măsline virgin) și amestecuri de uleiuri și grăsimi cu uleiuri și grăsimi numai din această categorie; b) alte uleiuri vegetale (inclusiv uleiuri din turtă de măsline), uleiuri de pește și uleiuri din alte organisme marine și amestecuri de uleiuri și grăsimi cu uleiuri și grăsimi numai din această categorie; c) amestecuri de uleiuri și grăsimi din cele două categorii menționate anteriorUnități de procesare a uleiului și a grăsimilor vegetaleDepozit alimentar SupermarketO probă pe an din fiecare județ
  15.Dioxine și PCB-uri similare dioxinei^(7)Uleiuri și grăsimi vegetaleUnități de procesare a uleiului și a grăsimilor vegetaleAnual, maximum 3 probe din fiecare județ
  16.StaniuAlimente în conserveUnități de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate, pentru produsele provenite din producția internă
  Depozit alimentarO dată pe an, 1 probă pentru fiecare județ, pentru produsele provenind din comerțul intraunional și import
  Băuturi în conserve, sucuri de fructe și sucuri de legumeUnități de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate, pentru produsele provenite din producția internă
  Depozit alimentarO dată pe an, 1 probă pentru fiecare județ din produsele provenind din comerțul intraunional și import
  17.Arsen (anorganic)Orez albit care nu a fost prefiert (orez sticlos sau alb)Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare unitate
  Orez prefiert și orez decorticatUnitate de prelucrareUnitate de ambalareO dată pe an pentru fiecare unitate
  Vafe din orez, foi de orez, biscuiți sărați din orez și prăjituri din orezUnități de fabricareO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produsele provenite din producția internă
  Depozit alimentarO dată pe an, 1 probă pentru fiecare județ din produsele provenind din comerțul intraunional și import
  18.Hidrocarburi aromatice policiclice^(7)Uleiuri și grăsimi (cu excepția untului de cacao și a uleiului din nucă de cocos) destinate consumului uman direct sau folosirii ca ingredient alimentarUnități de fabricare a uleiului și grăsimilor vegetaleO dată pe an pentru fiecare unitate
  Boabe de cacao și produse derivate, cu excepția fibrelor de cacao și a produselor derivate din fibre de cacao, destinate utilizării ca ingrdient în produse alimentarePosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situația o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit, pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Fibre de cacao și produse derivate din fibre de cacao, destinate utilizării ca ingredient în produse alimentarePosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Chipsuri de bananePosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situația o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Ierburi aromatice uscatePosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situația o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Mirodenii uscate, cu excepția cardamomului și a ardeiului (Capsicum spp.) afumatPosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situația o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Uleiul din nucă de cocos destinat consumului uman direct sau folosirii ca ingredient alimentarPosturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situația o impune
  Depozit alimentarO dată pe an pentru fiecare depozit, pentru produsele provenind din comerțul intraunional și producția internă
  Pulberi de produse alimentare de origine vegetală pentru prepararea băuturilor, cu excepția: a) boabelor de cacao și a produselor derivate; b) fibrelor de cacao și a produselor derivate din fibre de cacao, destinate utilizării ca ingredient în produsele alimentareUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializate Depozit alimentarSemestrial maximum 3 probe din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional, import și producția internă
  19. MelaminăProduse alimentare ambalate în recipienți de plastic, cu excepția preparatelor pentru sugari și a preparatelor de continuare^(6)Depozit alimentar Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateO probă pe an din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional, import și producția internă
  20.Acid erucic, inclusiv acid erucic legat de grăsimi^(7)Uleiuri și grăsimi vegetale introduse pe piață pentru consumatorul final sau în scopul utilizării ca ingredient în alimenteUnități de procesare a uleiului și a grăsimilor vegetaleDepozit alimentar, supermarketO probă pe an din fiecare județ
  Muștar (condiment)Unități de fabricare a muștarului Depozit alimentarO probă pe an din fiecare județ
  21.Acid cianhidric, inclusiv acid cianhidric legat de glicozide cianogenice^(7)Sâmburi de caise neprelucrați, întregi, măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați, introduși pe piață pentru consumatorul finalUnități de producție Depozit alimentar Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateO probă pe an din fiecare județ
  22.Alcaloizi pirolizidinici^(7)Infuzii (produse uscate) Ceai (Camellia sinensis) și ceai aromatizat (Camellia sinensis) (produs uscat)Frunze de limba-mielului (proaspete, congelate) introduse pe piață pentru consumatorul finalPlante aromatice uscateSemințe de chimen (condiment sub formă de semințe)Posturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situația o impune
  Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarO probă pe an din fiecare județ
  23. Alcaloizi de opiu^(7), (9)Semințe de mac întregi sau măcinate, introduse pe piață pentru consumatorul finalProduse de panificație, inclusiv aperitive, condimentate și gustări gata de consum, care conțin semințe de mac și/sau produse derivate din acesteaUnități de fabricațieDepozit alimentarUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSe va preleva o probă pe an din fiecare județ.
  24. Alcaloizi tropaniciMei, sorg, hrișcă neprelucratePorumb neprelucrat, cu excepția: a) porumbului neprelucrat destinat prelucrării prin măcinare umedă;b) porumbului neprelucrat pentru floricele de porumb Depozit/SilozO dată pe an de la maximum 20 de depozite/silozuri^(4) din fiecare județ
  Mei, sorg, hrișcă și porumb introduse pe piață pentru consumatorul final Porumb pentru floricele de porumbDepozit alimentarUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial, de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  Produse de morărit din mei, sorg, hrișcă și porumbUnități de morăritUnități de panificație și patiserieUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial, de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  Infuzii vegetale (produse uscate sau lichide)Unități de fabricațieDepozit alimentarUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateSemestrial, de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din producția internă, comerțul intraunional și import
  25.AcrilamidăCartofi prăjiți, alte produse tăiate (prăjite prin imersiune în ulei) și felii subțiri de cartofi (chipsuri) din cartofi proaspeți; chipsuri de cartofi, gustări, biscuiți crocanți și alte produse din cartofi realizate din aluat de cartofi;Pâine, produse fine de panificație: prăjiturele, biscuiți, pesmet, batoane din cereale, pogăcele, cornete, napolitane, gogoși și turtă dulce, precum și biscuiți crocanți, rondele din pâine și înlocuitori de pâine;Cereale pentru micul dejun;Cafea: cafea prăjită, cafea instant (solubilă), înlocuitori de cafeaUnități de prelucrare a cartofilor preparați sau congelați;Unități de producție de gustări din cartofi;Unități de producție pentru fabricarea cartofilor crocanți;Unități pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun;Unități pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităților de panificație, checurilor, tartelor etc.;Unități pentru fabricarea biscuiților, pișcoturilor, a produselor uscate de panificație, a produselor de patiserie și prăjiturilor conservate, precum și pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate;Unități pentru prelucrarea cafelei;Laborator de cofetărie și/sau patiserie;Unități de alimentație publică în care se prepară produsele alimentare care intră sub incidența R (UE) 2.158/2017.Maximum 2 probe pe an, din fiecare județ, la suspiciune^(8)
  26. Perclorați^(7)Fructe și legume Unități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit de fructe și legumeO probă pe an din fiecare județ
  Ceai (Camellia sinensis) uscat Infuzii de plante și de fructe uscate (instant)Posturi de inspecție la frontieră și birouri vamale^(1)Minimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs pentru fiecare țară terță de origine^(3)
  Depozite de destinație^(2)O dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară terță de origine, la produsele care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră/birourile vamale Ori de câte ori situația o impune
  Depozit alimentarO probă pe an din fiecare județ
  2. Monitorizarea nivelurilor de contaminanți din produse alimentare de origine nonanimală
  Nr. crt.Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiLocul de prelevareFrecvența de recoltare a probelor
  12345
  1.Acrilamida^(7)Produse din cartofi: rösti, crochete, cartofi duchesse, cartofi noisettes, cartofi la caserolă, cartofi cu carne, cartofi cu brânzăProduse de patiserie: chifle (chifle de hamburgher, chifle din grâu integral, chifle cu lapte), lipie, tortillas, croissant, gogoși,Produse pe bază de cereale: crackers din orez, crackers din porumb, snacksuri din cereale, müsli cu miere prăjițiAlte produse: chipsuri de legume, nuci prăjite, semințe oleaginoase prăjite, fructe uscate, boabe de cacao prăjite și produse derivate din cacao, măsline în saramură, substituenți de cafea, dar care nu provin din cicoare sau cereale, fudge, caramel, nugaUnități de producțieUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateUnități de alimentație publică în care se prepară produsele alimentare enumerate în coloana 3 specialități din pâine (de exemplu, pâine din făină de secară și boabe de secară, ciabatta cu măsline, pâine cu măsline), clătite, biscuiți crocanți din straturi subțiri de cocă prăjită, churrosSe va preleva câte o probă pe an din fiecare județ.
  2.Toxina T-2 și HT-2 și alte toxine fusarium (DON, ZEA, FUM B1+B2)Cereale neprocesate, cereale pentru consumul uman direct, produse pe bază de cereale pentru consumul uman directDepozit/SilozUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarSe va preleva o probă pe an din fiecare județ.
  3.Sumă de Δ9-tetrahidrocanabinol (Δ9-THC) și acid Δ9-tetrahidrocana-binolic (Δ9-THCA)^(7)Semințe de cânepăSemințe de cânepă măcinateSemințe de cânepă (parțial) degresate (turte presate)Tărâțe din semințe de cânepăUlei din semințe de cânepăUnități de comerț cu amănuntul, supermarket/hipermarket, magazine specializateDepozit alimentarSe va preleva o probă pe an din fiecare județ.
  3. Controlul oficial privind conținutul de contaminanți la producția primară
  Nr. crt.Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiLocul de prelevare**Frecvența de recoltare a probelor
  12345
  1.Aflatoxină B1 și totală, ocratoxină A, deoxinivalenol, zearalenonă, fumonisină* și T2 HT2Cereale neprocesateProducția primarăMaximum 5 probe pe an din fiecare dintre județele: Timiș, Dolj, Călărași, Constanța, Ialomița, Olt, Teleorman, Arad, BrăilaMaximum 2 probe pe an din fiecare dintre celelalte județe
  2.Scleroți Cereale neprocesateProducția primară1 probă pe an din fiecare județ
  3.Plumb și cadmiuCereale neprocesateProducția primarăMaximum 10 probe pe an din fiecare dintre județele: Giurgiu, Argeș, Maramureș, Bacău, Bihor, Dâmbovița, TeleormanMaximum 5 probe pe an din fiecare dintre celelalte județe
  FructeProducția primarăMaximum 7 probe pe an din fiecare dintre județele: Argeș, Sălaj, Maramureș, Bihor, Vâlcea, Caraș-Severin, Bacău, Giurgiu, DâmbovițaMaximum 4 probe pe an din fiecare dintre celelalte județe
  Legume Producția primarăMaximum 7 probe pe an din fiecare dintre județele: Bihor, Suceava, Olt, Dolj, Neamț, Galați, Giurgiu, Maramureș, Bacău, Argeș, DâmbovițaMaximum 4 probe pe an din fiecare dintre celelalte județe
  4.CdSemințe oleaginoaseProducția primarăMaximum 2 probe pe an din fiecare județ
  5.NitrațiSpanac, salată și rucolaProducția primarăMaximum 3 probe pe an din fiecare județ
  * Fumonisina se testează doar pentru porumb.** Pentru produsele care se cultivă atât în câmp deschis, cât și în seră, probele se prelevează prioritar din câmp deschis.
  B. Controlul oficial privind conținutul de contaminanți în produsele de origine nonanimală la importul în condiții speciale și în cadrul controalelor oficiale consolidateControlul oficial privind conținutul de contaminanți în produsele de origine nonanimală la importul în condiții speciale și la intensificarea temporară a controalelor oficiale se realizează în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.793 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite țări terțe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 și (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 și (UE) 2018/1.660 ale Comisiei, cu amendamentele ulterioare.^(1) Biroul vamal reprezintă un loc adecvat pentru desfășurarea controalelor oficiale asupra bunurilor care intră în Uniune, situat pe teritoriul vamal al Uniunii, în înțelesul art. 44 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, cu amendamentele ulterioare.^(2) Depozitul de destinație reprezintă locul de destinație al produselor provenind din țări terțe/state membre ale Uniunii Europene, așa cum este declarat în Documentul de intrare la import/Notificare comerț intraunional.^(3) Sunt exceptate produsele alimentare menționate la lit. B.^(4) Depozitele/Silozurile de cereale de la care se prelevează probe sunt cele cu capacități egale sau mai mari de 1,500 tone. Prelevarea se realizează astfel încât să fie incluse produse provenite din producția internă/comerț intraunional/import și pe baza datelor existente privind riscul, cantitatea de produs, consumul, disponibilitatea sezonieră a produsului.^(5) Semințele oleaginoase includ următoarele coduri CN 1201 (boabe de soia, chiar sfărâmate), 1202 (arahide, neprăjite și nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate), 1203 (copră), 1204 (semințe de in, chiar sfărâmate), 1205 (semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate), 1206 (semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate), 1207 (alte semințe și fructe oleaginoase, chiar sfărâmate) și produse derivate înscrise la codul CN 1208 (făină de griș din fructe și semințe oleaginoase, altele decât cele de muștar); semințe de pepene înscrise la codul 1207 99.^(6) Nivelul maxim nu se aplică produselor alimentare pentru care se poate demonstra că nivelul de melamină mai mare de 2,5 mg/kg este consecința utilizării autorizate de ciromazin ca insecticid. Nivelul de melamină nu trebuie să depășească nivelul de ciromazin.Produsele alimentare cu risc crescut pentru prezența melaminei sunt alimentele cu conținut proteic ridicat, precum și alimentele care vin în contact cu materiale plastice pe bază de melamină-formaldehidă din straturile protectoare ale recipienților pentru conservare, hârtia de ambalare, suprafețe de lucru și adezivi. De asemenea, melamina poate să apară ca metabolit și produs de degradare al ciromazinului, care este utilizat ca produs de protecție a plantelor și ca medicament veterinar.^(7) Data de la care prelevarea de probe este demarată, precum și detalii privind arondarea laboratoarelor trebuie transmise de către ANSVSA după ce metodele de analiză ale laboratoarelor care efectuează aceste determinări îndeplinesc prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2017/625.^(8) Probele în vederea testării acrilamidei se prelevează atunci când operatorul nu poate demonstra măsurile luate în cazul depășirii nivelurilor de referință.^(9) Nivelul maxim se referă la suma de morfină și codeină, aplicându-se un factor de 0,2 pentru codeină. Prin urmare, nivelul maxim se referă la suma de codeină + 0,2 morfină.Precizări tehnicea) Analizele se efectuează în laboratoarele specializate, desemnate de ANSVSA.b) Nivelurile maxime admise de contaminanți, precum și metodele de prelevare a probelor și metodele de analiză sunt în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății publice și președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 121/530/E.N.7289/351/2007 privind anumiți contaminanți din alimentele de origine animală și nonanimală și ale Regulamentului (CE) nr. 1.881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare. Nivelurile de acțiune pentru acrilamidă sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2.158.c) Prelevarea de probe, precum și stabilirea conformității loturilor pentru produsele din coloana 3 a tabelelor de la lit. A și pentru produsele ce fac obiectul controlului oficial menționate la lit. B se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 1.882/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitrați din anumite produse alimentare, Regulamentul (UE) 2017/644 al Comisiei din 5 aprilie 2017 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014, Regulamentul (CE) nr. 333/2007, Regulamentul (UE) 705/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a criteriilor de performanță pentru metodele de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de acid erucic din produsele alimentare și de abrogare a Directivei 80/891/CEE, Procedura specifică „Prelevarea probelor de produse alimentare de origine nonanimală în vederea testării micotoxinelor“ și Procedura specifică „Prelevarea probelor de produse alimentare de origine nonanimală în vederea testării contaminanților alimentari“, elaborate de ANSVSA și afișate pe site-ul acesteia.d) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalități de transport care să asigure condițiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.e) Operatorii economici, în funcție de rezultatele controlului oficial, pot apela la dreptul la a doua expertiză asigurat prin art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 și/sau pot formula contestație în termenele și în condițiile prevăzute de către Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.f) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informați asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei.(i) La prelevarea probei de laborator și la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză.(ii) În cazul în care prelevarea unei cantități suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru.(iii) În cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal și operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.g) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat în scris.h) În cazul în care operatorul dorește să își exercite dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoștință; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă DSVSA responsabile cu prelevarea probelor rezultatul examinării documentelor privind prelevarea și analiza probelor de către un alt expert care deține calificări/certificări naționale/internaționale recunoscute conform legii, în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experiență practică în ce privește prelevarea probelor/examinarea și auditarea programelor și tehnicilor de prelevare, metodele de analiză și interpretarea cerințelor legislative specifice și care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de a doua expertize din partea operatorului.i) În cazul în care în urma celei de a doua expertize menționate la lit. h) apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor și operatorul economic, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorul solicită, examinarea documentelor privind analiza inițială a probei de laborator și, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor și analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025, care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanță cel puțin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.j) Loturile de produse alimentare care fac subiectul diferendului dintre DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor și operator sunt reținute oficial pe întreaga perioadă de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului și stabilirea destinației acestora.k) În cazul suspiciunii de neconformitate/loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66, 67, 137 și 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 și ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA și afișate pe site-ul acesteia, după caz.l) În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune fundamentată privind nerespectarea legislației privind siguranța alimentelor care necesită investigații de laborator se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator; probele recoltate în aceste condiții sunt însoțite de o notă justificativă în care se precizează motivația recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele norme; costurile aferente prelevării, transportului și testării produselor alimentare sunt suportate din bugetul DSVSA responsabile cu prelevarea probelor.m) În cazul unor rezultate de laborator care indică depășirea limitelor legale maxime admise pentru contaminanți, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistență și cooperare administrativă și prelevează probe și pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obținerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; în aceste situații, probele prelevate sunt însoțite de o notă justificativă în care se precizează motivația recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele norme; costurile aferente prelevării, transportului și testării produselor alimentare sunt suportate de operator.n) În cazul unor rezultate de laborator necorespunzătoare se prelevează probe și pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obținerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise. Costurile aferente prelevării, transportului și testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.o) La stabilirea planului cifric la nivel județean sunt luate în considerare criterii cum ar fi: numărul operatorilor cu același tip de activitate, capacitatea depozitului alimentar/silozului, capacitatea de producție, originea produsului (autohtonă, import, comerț intraunional), numărul de consumatori, ponderea produselor în regimul alimentar, disponibilitatea sezonieră a produselor alimentare, programul de autocontrol al operatorului economic, riscuri asociate anumitor etape din lanțul alimentar, riscuri asociate anumitor categorii de alimente, rezultatele anterioare, condițiile climatice și altele.p) La stabilirea operatorilor din domeniul alimentar care urmează a fi controlați pentru producția primară sunt incluse capacități de producție variate, fiind luate în considerare următoarele criterii: absența/ineficiența bunelor practici agricole, lipsa unor certificate care să ateste aplicarea bunelor practici agricole, furnizori direct către consumatorul final, condițiile climatice, contaminarea solului.q) Monitorizarea acrilamidei, toxinei T2 și HT2, alcaloizilor tropanici, canabinoizilor și alcaloizilor de opium se realizează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare, Recomandarea Comisiei nr. 165/2013 privind prezența toxinei T2 și HT2 în cereale și produse pe bază de cereale, Recomandarea Comisiei nr. 1.888/2019 privind monitorizarea prezenței acrilamidei în anumite alimente, Recomandarea Comisiei nr. 976/2015 privind monitorizarea prezenței alcaloizilor tropanici în alimente, Recomandarea Comisiei nr. 2.115/2016 privind monitorizarea prezenței Δ9-tetrahidrocanabinolului (Δ9-THC), a precursorilor săi și a altor canabinoide în alimente și Recomandarea Comisiei nr. 662/2014 privind bunele practici de prevenire și reducere a prezenței alcaloizilor de opium în semințele de mac și produsele derivate din acestea.r) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate al DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din și/sau de pe produse alimentare de origine nonanimală
  Nr. crt.Denumirea parametruluiDenumirea produsuluiLocul de prelevareFrecvența de recoltare a probelor
  12345
  1.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Gutui, caise, cireșe, prune, curmale, piersici, inclusiv nectarine și hibrizi similari, kiwi, ananas, avocado, mango, țelină rădăcină, păstârnac rădăcină, pătrunjel rădăcină, cartofi dulci, ridichi, usturoi, ceapă, ceapă verde, pepene verde, pepene galben, pepene amar (Momordica charantia), dovlecei, gulii, brocoli, varză, varză creață, varză de Bruxelles, salată (în stare proaspătă sau congelată), mazăre (proaspătă sau congelată), fasole boabe, praz, țelină, ciuperci de cultură, secară sau ovăz, porumb, fasole cu păstaie (proaspătă sau congelată), roșii, morcovi, castraveți, mandarine, pere, cartofi, orez, spanac (proaspăt sau congelat)Posturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare produs, pentru fiecare țară terță de origineOri de câte ori situația o impune
  Depozite de destinațieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară de origine, la transporturile care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Vinete, banane, conopidă, mazăre boabe (proaspătă sau congelată) și grâuUlei de măsline virgin (factorul de prelucrare a uleiului = 5, ținând seama de un randament standard al producției de ulei de măsline de 20% din recolta de măsline)
  Supermarket/hipermarket, magazine specializate, alte unități de comerț cu amănuntulSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din comerțul intraunional și import, care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevare
  2.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Făină de grâuUnități de fabricareO probă pe an pentru fiecare județOri de câte ori situația o impune
  Posturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origineOri de câte ori situația o impune
  3.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Suc de portocaleUnități de fabricareO probă pe an pentru fiecare unitateOri de câte ori situația o impune
  Posturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe semestru și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origineOri de câte ori situația o impune
  Depozite de destinațieO dată pe semestru de la fiecare unitate, pentru fiecare țară de origine, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozite de produse provenite din țări terțe și state membre ale Uniunii EuropeneMaximum o probă pe an pentru produse originare din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene pentru fiecare județ, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  4.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Vin (roșu sau alb) fabricat din struguri. În cazul în care nu sunt disponibili factori specifici de prelucrare a vinului se poate aplica, din oficiu, factorul 1.Unități de fabricareMaximum 5 probe pe an pentru fiecare județ Ori de câte ori situația o impune
  5.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1MerePosturi de inspecție la frontieră Birourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origine Ori de câte ori situația o impune
  Depozite de destinațieMaximum 5% din numărul transporturilor de produse originare din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale, pentru fiecare județ Ori de câte ori situația o impune
  Depozite de produse provenite din țări terțe și state membre ale Uniunii EuropeneMaximum o probă pe an pentru produse originare din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene pentru fiecare județ, la transporturile care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale Ori de câte ori situația o impune
  6.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1GrapefruitPosturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origineOri de câte ori situația o impune
  Depozite de destinațieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară de origine, cu excepția Turciei și Chinei, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale10% din numărul transporturilor de produse originare din Turcia și China de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozite de produse provenite din țări terțe și state membre ale Uniunii EuropeneSupermarket/hipermarket, magazine specializate, alte unități de comerț cu amănuntulSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din import și comerțul intraunional, care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevareOri de câte ori situația o impune
  7.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Struguri de masăPosturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origineOri de câte ori situația o impune
  Depozite de destinație5% din numărul transporturilor de produse provenite din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene pentru fiecare județ, la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  8.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1LămâiPosturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origineOri de câte ori situația o impune
  Depozite de destinațieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară de origine, cu excepția Turciei și Argentinei, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale5% din numărul transporturilor de produse originare din Turcia și Argentina de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozite de produse provenite din țări terțe și state membre ale Uniunii EuropeneSupermarket/hipermarket, magazine specializate, alte unități de comerț cu amănuntulSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din import, cu excepția Turciei, și comerțul intraunional, care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevareDouă probe pe an pentru produsele originare din Turcia pentru fiecare județ, la transporturile care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevareOri de câte ori situația o impune
  9.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1ArdeiPosturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origineOri de câte ori situația o impune
  Depozite de destinațieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară de origine, cu excepția Turciei și Egiptului, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale 5% din numărul transporturilor de produse originare din Turcia și Egipt de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozite de produse provenite din țări terțe și state membre ale Uniunii EuropeneSupermarket/hipermarket, magazine specializate, alte unități de comerț cu amănuntulSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din import, cu excepția Turciei și Egiptului, și comerțul intraunional, care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevareDouă probe pe an pentru produse originare din Turcia și Egipt pentru fiecare județ, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în alte puncte de prelevareOri de câte ori situația o impune
  10.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Portocale proaspete sau uscatePosturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origine și aleatoriu la următoarele importuri
  Depozite de destinațieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară de origine, cu excepția Egiptului și Turciei, la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale5% din numărul transporturilor de produse originare din Egipt și Turcia la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozite de produse provenite din țări terțe și state membre ale Uniunii EuropeneSupermarket/hipermarket, magazine specializate, alte unități de comerț cu amănuntulSemestrial de la maximum 2 unități din fiecare județ, pentru produsele provenite din import și comerțul intraunional, care nu au fost prelevate în alte puncte de prelevareOri de câte ori situația o impune
  11.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Rodii și căpșuniPosturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară de origine, cu excepția Egiptului, și aleatoriu la următoarele importuri
  Depozite de destinațieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară de origine, cu excepția Egiptului, la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale5% din numărul transporturilor de produse originare din Egipt, la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale5% din numărul transporturilor de produse originare din Turcia, la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozite de produse provenite din țări terțe și state membre ale Uniunii EuropeneMaximum o probă pe an pentru produse originare din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene pentru fiecare județ la transporturile de la care nu au fost prelevate în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  12.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Pomelo proaspătPosturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 3% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origine, cu excepția Chinei, și aleatoriu la următoarele importuri
  Depozite de destinațieO dată pe an de la fiecare unitate, pentru fiecare țară de origine, la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  Depozite de produse provenite din țări terțe și state membre ale Uniunii EuropeneMaximum o probă pe an pentru produse provenite din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene pentru fiecare județ la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamaleOri de câte ori situația o impune
  13.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1Legume și fructePrelucrarea și conservarea fructelor și legumelorO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse materie primă originare din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene
  Fabricarea sucurilor de fructe și de legumeO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse materie primă originare din țări terțe și state membre
  14.Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduale bazate pe GC-MS și LC-MS sau prin metode monoreziduale^1CartofiUnități de prelucrare și conservare a cartofilorO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse materie primă originare din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene
  FructeFabricarea cidrului și a vinului din fructeO dată pe an pentru fiecare unitate pentru produse materie primă originare din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene
  15.Oxid de etilenăSemințe de susanPosturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origine Ori de câte ori situația o impune
  Depozite de destinațieMaximum 5% din numărul transporturilor de produse originare din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale, pentru fiecare județOri de câte ori situația o impune
  Gumă de caruba E 410, gumă de xantan E 415 și gumă de guar E 412Posturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origineOri de câte ori situația o impune
  Depozite de destinațieMaximum 5% din numărul transporturilor de produse originare din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale, pentru fiecare județOri de câte ori situația o impune
  CondimentePosturi de inspecție la frontierăBirourile vamaleMinimum o probă pe an și maximum 5% pe an din numărul de transporturi din fiecare țară terță de origineOri de câte ori situația o impune
  Depozite de destinațieMaximum 5% din numărul transporturilor de produse originare din țări terțe și state membre ale Uniunii Europene la transporturile de la care nu au fost prelevate probe în posturile de inspecție la frontieră sau birourile vamale, pentru fiecare județOri de câte ori situația o impune
  ^1 Amitraz, aldrin și dieldrin (aldrin și dieldrin combinati exprimati în dieldrin)*, azinfos-metil*, azinfos-etil*, acefat*, acetamiprid*, acrinatrin* aldicarb (sumă de aldicarb, aldicarb sulfoxid și aldicarb sulfone, exprimată în aldicarb)*, atrazin, azoxistrobin*, benalaxil, bifentrin*, bitertanol*, bromofos-etil*, bromopropilat*, buprofezin*, bupirimat*, boscalid*, cadusafos, carbendazim*, clorfenapir*, clotianidin*, carbaril*, carbofuran*, carbosulfan*, ciproconazol*, ciprodinil, cipermetrin (sumă de 4 izomeri)*, cipermetrin alfa*, clorpirifos*, clorpirifos-metil*, clorotalonil*, clorantraniliprole, clorfenvinfos, cloroprofarm*, clofentezin, DDT fără p, p DDT (sumă de p, p’- DDT, o, p’-DDT, p, p’-DDE și p, p’ DDD exprimată în DDT)*, deltametrin*, demeton-S-metil-sulfon, diazinon*, dicrotofos, diafentiuron, diclorfluanid*, diclorvos*, dicofol*, dicloran, difenilamină*, dietofencarb, dimetoat*, dimetomorf diniconazol, disulfoton, difenoconazol*, diflubenzuron, endosulfan (sumă de izomeri alfa endosulfan, beta endosulfan și endosulfan sulfat exprimată în endosulfan)*, endrin*, EPN*, epoxiconazol*, etoprofos, etion*, etofenprox*, fenclorfos, fenarimol*, fenamifos-sulfoxid, fenamifos-sulfon, fenitrotion*, fenvalerat, fenpiroximat/esfenvalerat (sumă de RS/SR și izomeri RR/SS)*, fenhexamid*, fenpiroximat, fenpropatrin*, fention*, fentoat, fention, fention-oxon, fention-sulfon, fenbuconazol, fenazaquin, fipronil, fenpropinorf, flutriafol, flusilazol, flufenoxuron, formetanat, fenamidon, fenamifos, flucitrinat, fludioxonil*, fluquinconazol, flubendiamid, fenoxicarb, fenhexamid, fosalon, forat, heptaclor*, hexaclorciclohexan HCH - izomerul alfa*, hexaclorciclohexan-HCH, izomerul beta*, hexaflumuron, hexitriazox*, hexaconazol*, imazalil*, quinoxifen, imidacloprid*, iprodion*, indoxacarb*, iprovalicarb*, isoprocarb, isocarbofos, izofenfos-metil, kresoxim-methil*, lambda–cihalotrin*, linuron*, lufenuron, lindan (izomerul gama al hexaclorciclohexanului HCH)*, malation (sumă de malation și malaoxon exprimată în malation)*, mandipropanid, metamidofos*, metidation*, metaflumizon, metalaxil*, metconazol* metiocarb*, metiocarb-sulfoxid*, metiocarb-sulfone*, metomil*, metoxifenozid metribuzin, mevinfos, monocrotofos*, molinat, miclobutanil*, mepanipirim, ometoat*, oxamyl*, oxadixil*, oxidemeton-metil* paration*, paration-metil*, paraoxon-metil, paclobutrazol, pencicuron, piriproxifen, piretrine, penconazol*, pendimetalin*, fosmet*, piraclostrobin*, prefenofos*, propamocarb*, propaquizafop, permetrin- (sumă de cis- și transpermetrin)*, pirimicarb*, pirimetanil*, pirimifos-metil*, pimetrozin, procimidon*, protioconazol-destio, procloraz*, spirodiclofen, fentoat*, fosalon*, propiconazol*, profenofos*, propizamid*, piridaben*, protiofos, spiroxamin*, spinosad (sumă de spinosin A și spinosin D), taufluvalinat*, tebufenozid tetradifon, tetraconazol, teflubenzuron, teflutrin, terbutilazin, tiodicarb*, triciclazol, triadimefon și triadimenol* triadimefon*, triazofos*, triticonazol, triflumuron, trifluralin, tebuconazol*, tebufenpirad*, tiabendazol*, tiametoxam (sumă de tiametoxam și clotianidin, exprimată în tiametoxam)*, tolilfluanid*, tolclofos-metil*, trifloxistrobin*, tiacloprid*, triforin, tiofanat-metil*, vinclozolin*, quinalfos, zoxamid*, 3-hidroxi carbofuran, o-fenilfenol.* Substanță activă inclusă în programul comunitar de control, multianual și coordonat de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de origine vegetală și animală.Depozitul de destinație - locul de destinație al produselor provenind din țări terțe/state membre ale Uniunii Europene, așa cum este declarat în documentul de intrare la import/notificare comerț intraunional prevăzut de Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 152/3.476/2020 pentru aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor de origine nonanimală care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import, export, tranzit și comerț intraunional de produse alimentare de origine nonanimală și de produse chimice anorganice și organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranța alimentelor, cu modificările ulterioare.Birou vamal - orice birou la care pot fi îndeplinite toate sau unele dintre formalitățile vamale prevăzute în reglementările vamale;Controlul oficial privind conținutul de reziduuri de pesticide în produsele de origine nonanimală la importul în condiții speciale și la intensificarea temporară a controalelor oficiale se realizează în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.793, cu amendamentele ulterioare, și cu procedurile specifice elaborate de ANSVSA și afișate pe site-ul acesteia.Precizări tehnicea) Analizele se efectuează în laboratoare oficiale specializate, desemnate de ANSVSA.b) Nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare, și cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății nr. 12/181/380/2009 privind reziduurile de pesticide în și pe alimente și furaje de origine animală și vegetală.c) Prelevarea de probe se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală și nonanimală și reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Procedurii pentru prelevarea de probe din produse alimentare de origine nonanimală în vederea determinării concentrației de reziduuri de pesticide, elaborată de ANSVSA și afișată pe site-ul acesteia.d) În cazul probelor prelevate în cadrul controlului oficial, rezultatul analizelor de laborator trebuie raportat împreună cu incertitudinea de măsurare extinsă (U) sub forma: rezultat = x ± U (unități), cu x reprezentând valoarea măsurată și U incertitudinea de măsurare extinsă.Respectarea limitei maxime admise se verifică conform următoarei reguli de decizie:– dacă din valoarea măsurată se scade incertitudinea extinsă (U) și limita maximă admisă este depășită, proba este considerată neconformă (x - U > MRL) și lotul este declarat neconform;– dacă din valoarea măsurată se scade incertitudinea extinsă (U) și limita maximă admisă nu este depășită (x - U< LMR), proba este considerată conformă și lotul este declarat conform.e) Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, prin firme specializate de transport/alte modalități de transport care să asigure condițiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA.f) Operatorii, în funcție de rezultatele controlului oficial, pot exercita dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625 și/sau pot formula contestație în termenele și în condițiile prevăzute de către Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.g) Pentru respectarea prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că operatorii ale căror bunuri fac obiectul prelevării de probe sunt informați asupra dreptului la a doua expertiză, prin consemnarea în documentele specifice de prelevare a probei:(i) la prelevarea probei de laborator și la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA se asigură că prelevează o cantitate suficientă de probă pentru a permite o a doua expertiză - proba pentru a doua expertiză;(ii) în cazul în care prelevarea unei cantități suficiente nu este posibilă, personalul de specialitate din cadrul DSVSA informează operatorul despre acest lucru;(iii) în cazul în care operatorul nu solicită o probă pentru a doua expertiză, acest lucru se consemnează în procesul-verbal și operatorul pierde dreptul la a doua expertiză prin analiza probei pentru a doua expertiză.h) Dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul este clasificat ca fiind neconform, operatorul este informat imediat, în scris.i) În cazul în care operatorul dorește să exercite dreptul la a doua expertiză prevăzut la art. 35 din Regulamentul (UE) 2017/625, acesta notifică acest fapt DSVSA responsabile cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoștință; în cel mai scurt termen posibil de la data înregistrării notificării, operatorul prezintă autorității competente rezultatul examinării documentelor privind prelevarea și analiza probelor, de către un alt expert care deține calificări/certificări naționale/internaționale recunoscute conform legii, în domeniul disputat; expertul este o persoană care are calificarea adecvată, este instruit sau are experiență practică în ce privește prelevarea probelor/examinarea și auditarea programelor și tehnicilor de prelevare, metodele de analiză și interpretarea cerințelor legislative specifice și care să realizeze examinarea documentară în cadrul celei de a doua expertize din partea operatorului.j) În cazul în care, în urma celei de a doua expertize menționate la lit. i), apare un diferend între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor și operator, DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor decide, în cazul în care operatorii solicită, examinarea documentelor privind analiza inițială a probei de laborator și, după caz, analizarea probei pentru a doua expertiză/altei analize, de către un alt laborator oficial; costurile suplimentare privind examinarea documentelor și analiza probelor sunt suportate de operatorul din domeniul alimentar care a contestat rezultatul controlului oficial; buletinul de analiză a probei pentru a doua expertiză trebuie să fie eliberat de un laborator acreditat conform SR ISO EN 17025 care utilizează o metodă de determinare ce prezintă criterii de performanță cel puțin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.k) Loturile de produse alimentare care fac obiectul diferendului între DSVSA responsabilă cu prelevarea probelor și operator sunt reținute oficial pe întreaga perioadă de la notificarea operatorului privind utilizarea dreptului la a doua expertiză până la încheierea diferendului și stabilirea destinației acestora.l) În cazul suspiciunii de neconformitate sau al loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66, 67, 137 și 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 și ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA și afișate pe site-ul acesteia, după caz.m) În cazul în care în urma controlului se constată o neconformitate sau există o suspiciune fundamentată privind nerespectarea legislației din domeniul siguranței alimentelor care necesită investigații de laborator se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator; probele recoltate în aceste condiții sunt însoțite de o notă justificativă în care se precizează motivația recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele norme metodologice.n) În cazul unor rezultate de laborator care indică depășirea limitelor legale maxime admise, personalul de specialitate din cadrul DSVSA notifică, după caz, prin SRAAF sau prin Sistemul de asistență și cooperare administrativă și prelevează probe și pentru următoarele loturi cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obținerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; în aceste situații, probele prelevate sunt însoțite de o notă justificativă în care se precizează motivația recoltării acestora în afara frecvenței stabilite prin prezentele norme metodologice; costurile aferente prelevării, transportului și testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.o) Loturile de produse alimentare pentru care s-au depistat reziduuri de pesticide peste limitele legale maxime admise și au fost declarate neconforme nu sunt puse pe piață și/sau sunt retrase de pe piață, după caz; ele nu sunt destinate consumului uman direct și nu sunt utilizate ca ingrediente la fabricarea altor produse alimentare și nici amestecate cu alte produse alimentare.p) În cazul în care există suspiciuni fundamentate cu privire la nerespectarea legislației privind siguranța alimentelor, personalul de specialitate din DSVSA efectuează controale oficiale pentru a confirma sau pentru a elimina suspiciunea, lotul este reținut oficial până la finalizarea controalelor oficiale; aceste activități sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor constau în: controlul documentelor care însoțesc lotul, examinarea vizuală pentru asigurarea corespondenței dintre certificatele sau alte documente care însoțesc lotul cu eticheta și conținutul lotului, verificarea ambalajelor, prelevarea de probe pentru analize de laborator, verificarea sistemului de control al operatorului; în funcție de rezultatul acestora, personalul de specialitate ia măsurile ce se impun aplicând instrucțiunile, procedurile și prevederile legale în vigoare aplicabile fiecărui caz în parte.q) Orice modificare a legislației la nivel european, aplicabilă direct statelor membre ale Uniunii Europene, este luată în considerare în controlul oficial în ceea ce privește produsele alimentare, modul de prelevare și frecvența controalelor fizice.r) Supravegherea unităților cu activitate în domeniul alimentar se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/625, cu amendamentele ulterioare, pentru verificarea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 369/2005, cu amendamentele ulterioare, și art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare; aceasta se realizează prin evaluarea schemelor de prelevare și testare/sistemului de control al operatorului, analiza înregistrărilor obținute - buletine de analiză obținute în urma testării - și evaluarea acțiunilor corective și preventive întreprinse, prin identificarea corectă a măsurilor corective și preventive în concordanță și proporționale cu neconformitățile constatate; în cazul în care în urma controlului se constată nerespectarea cerințelor legislative se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator în vederea verificării conformității cu legislația și a aplicării măsurilor de control ce se impun; costurile aferente prelevării, transportului și testării produselor alimentare sunt suportate de operatori.s) La stabilirea Planului cifric la nivel județean sunt luate în considerare criterii precum: numărul depozitelor de destinație ale operatorilor economici care realizează activitatea de import și comerț intraunional, capacitatea depozitelor, ponderea produselor în regimul alimentar, disponibilitatea sezonieră a produselor alimentare, sistemul de control al operatorului economic, volumul importurilor derulate prin posturile de inspecție la frontieră, biroul vamal și depozite de destinație, notificările Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (SRAAF) și rezultatele analizelor de laborator privind depășirile limitelor maxime admise din anii precedenți, alte criterii stabilite la nivel județean, precum și prevederile Regulamentului Comisiei Europene de stabilire a programului de control multianual coordonat al Uniunii Europene și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.793, cu amendamentele ulterioare. Sistemul de control al operatorului trebuie să îndeplinească următoarele criterii:(i) să fie proiectat pentru o perioadă de cel puțin trei ani;(ii) să specifice tipul pesticidelor monitorizate din și de pe produsele alimentare, cu planificarea anuală a acestora;(iii) să specifice tipul produselor alimentare care sunt monitorizate, cu planificarea anuală a acestora;(iv) să conțină date cu privire la procedura de prelevare utilizată, strategia de prelevare utilizată, limitele maxime admise care se aplică la interpretarea rezultatelor de laborator.Frecvența de monitorizare prin prelevare de probe a unui operator economic se stabilește în funcție de evaluarea sistemului de control aplicat de acesta.t) În cadrul controlului oficial, personalul de specialitate din cadrul DSVSA verifică existența și implementarea unor sisteme și/sau proceduri privind respectarea cerințelor de trasabilitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare.u) La solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul DSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză.
  D. Controlul oficial al unităților care procesează, depozitează și valorifică produse de origine nonanimalăTabelul 1. Unitățile supuse înregistrării/autorizării și controlului pentru siguranța alimentelor
  Nr. crt.Unități supuse controlului oficialEvaluare
  Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
  1.Unități de prelucrare a cartofilor preparați sau congelațiO dată la 2 ani
  2.Unități de producție a piureului de cartofi deshidratațiO dată la 2 ani
  3.Unități de producție de gustări din cartofiO dată la 2 ani
  4.Unități de producție pentru fabricarea cartofilor crocanțiO dată la 2 ani
  5.Unități de producție pentru fabricarea făinii de cartofiO dată la 2 ani
  6.Unități de fabricare a sucurilor de fructe și legumeO dată la 2 ani
  7.Unități de fabricare a concentratelor din fructe și legumeO dată la 2 ani
  8.Unități de conservare a fructelorO dată la 2 ani
  9.Unități de fabricare a produselor alimentare din fructe și legumeO dată la 2 ani
  10.Unități de fabricare a gemurilorO dată la 2 ani
  Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale
  11.Unități pentru producția de uleiuri vegetale brute (de exemplu, ulei de măsline, floarea-soarelui, soia, rapiță, in, semințe de dovleac, porumb)O dată la 2 ani
  12.Unități pentru producția făinii oleaginoase nedegresateO dată la 2 ani
  13.Unități pentru producția uleiurilor vegetale rafinate (de exemplu, ulei de măsline, ulei de soia)O dată la 2 ani
  14.Unități pentru prelucrarea uleiurilor vegetaleO dată la 2 ani
  15.Unități pentru fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similareO dată la 2 ani
  16.Unități pentru fabricarea amestecurilor pentru tartineO dată la 2 ani
  17.Unități pentru fabricarea grăsimilor de gătit combinateO dată la 2 ani
  Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon
  18.Unități de morăritO dată la 2 ani
  19.Unități pentru măcinarea orezuluiO dată la 2 ani
  20.Unități pentru măcinarea legumelorO dată la 2 ani
  21.Unități pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejunO dată la 2 ani
  22.Unități pentru fabricarea premixurilorO dată la 2 ani
  23.Unități pentru fabricarea amidonului și a produselor din amidonO dată la 2 ani
  24.Unități pentru fabricarea glucozeiO dată la 2 ani
  25.Unități pentru fabricarea glutenuluiO dată la 2 ani
  Fabricarea de produse făinoase și de brutărie
  26.Unități pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităților de panificație, checurilor, tartelorO dată la 2 ani
  27.Unități pentru fabricarea biscuiților, pișcoturilor, a produselor uscate de panificație, a produselor de patiserie și prăjiturilor conservate, precum și pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărateO dată la 2 ani
  28.Unități pentru fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cușcușului, pastelor făinoase și altor produse făinoase similareO dată la 2 ani
  Fabricarea altor produse alimentare
  29.Unități pentru fabricarea sau rafinarea zahărului și a înlocuitorilor din sfeclă de zahăr, suc de trestie de zahăr, arțar și palmierO dată la 2 ani
  30.Unități pentru fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grăsime și ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe și a altor părți ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate și/sau cu alte aromeO dată la 2 ani
  31.Unități pentru fabricarea înghețateiO dată la 2 ani
  32.Unități pentru prelucrarea cafeleiO dată la 2 ani
  33.Unități pentru prelucrarea ceaiuluiO dată la 2 ani
  34.Unități pentru fabricarea condimentelorO dată la 2 ani
  35.Unități pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dieteticeO dată la 2 ani
  36.Unități pentru fabricarea altor produse neclasificate în altă parteO dată la 2 ani
  37.Unități de fabricare a produselor alimentare congelateO dată la 2 ani
  38.Unități de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (de exemplu, legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate - uscate, glasate sau cristalizate)O dată la 2 ani
  39.Unități pentru producția, procesarea și comercializarea ciupercilorO dată la 2 ani
  40.Unități pentru producția de germeniO dată la 2 ani
  41.Unități pentru producția de semințe destinate germinăriiO dată la 2 ani
  Fabricarea băuturilor
  42.Unități pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilateO dată la 2 ani
  43.Unități pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentațieO dată la 2 ani
  44.Unități pentru fabricarea vinuluiO dată la 2 ani
  45.Unități pentru fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructeO dată la 2 ani
  46.Unități pentru fabricarea altor băuturi nedistilate obținute prin fermentareO dată la 2 ani
  47.Unități pentru fabricarea beriiO dată la 2 ani
  48.MălțăriaO dată la 2 ani
  49.Unități pentru fabricarea de băuturi răcoritoare nealcoolice; ape minerale și alte ape îmbuteliateO dată la 2 ani
  Vânzarea cu amănuntul
  50.Unitate de obținere a produselor de morăritO singură dată
  51.Unitate de obținere a pâinii, specialităților și produselor de panificațieO singură dată
  52.Unitate de obținere a pastelor făinoaseO singură dată
  53.Unitate de comercializare a produselor alimentare obținute din semipreparate congelate/refrigerateO singură dată
  54.Unitate/Instalație de obținere de sucuri din fructe și/sau legumeO singură dată
  55.Unitate de obținere a produselor prelucrate din legume, fructe, ciuperci și produse cerealiereO singură dată
  56.Unitate de obținere a uleiurilor presate la receO singură dată
  57.MiniberărieO singură dată
  58.Unitate pentru obținerea vinuluiO singură dată
  59.DistilerieO singură dată
  60.SifonărieO singură dată
  61.Automate/Tonete de obținere a înghețatei-
  62.Unități de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelateO singură dată
  Vânzarea cu ridicata
  63.Piața angro de legume și fructe-
  Transport și depozitare
  64.Depozit pentru semințe de consumO singură dată
  65.Depozit alimentar pentru produse de origine nonanimalăO singură dată
  66.Depozit frigorific pentru produse alimentare de origine nonanimalăO singură dată
  67.Mijloc de transport produse de origine nonanimală-
  Altele
  68.Unități de ambalare și/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimalăO dată la doi ani
  69.Producători primari care valorifică produse primare de origine nonanimală-
  Tabelul 2. Unități de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (cap. 2 din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare)*
  Modalitatea de control
  Transport și depozitare
  70.Depozit alimentarAnual pentru fiecare unitate din fiecare județ
  Unități de alimentație publică
  71.a) Restaurant, indiferent de specific, exclusiv cele care au și catering. Această categorie include și restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum și alte unități în care se prepară și se servesc alimenteMinimum 20% din numărul total al unităților pentru fiecare județ
  b) Restaurante care au și cateringSemestrial pentru fiecare unitate din fiecare județ
  72.PizzerieMinimum 20% din numărul total al unităților pentru fiecare județ
  73.CantinăMinimum 20% din numărul total al unităților pentru fiecare județ
  74.Laborator de cofetărie și/sau patiserieAnual pentru fiecare unitate din fiecare județ
  Modalitatea de control
  75.Cofetărie/PatiserieAnual pentru fiecare unitate din fiecare județ
  76.Pensiune turistică, indiferent de specificAnual, pentru fiecare județ: - 100% - < 20 de unități; - 50% - 20 - 40 de unități; - 30% - 40 - 80 de unități; - 10% - > 80 de unități.
  77.Magazin alimentarMinimum 20% din numărul total al unităților pentru fiecare județ
  78.Hipermarket/SupermarketAnual, pentru fiecare județ: - 100% - < 15 unități; - 50% - 15 - 30 de unități; - 30% - 30 - 60 de unități; - 20% - > 60 de unități.
  79.Unități de vânzare prin internetMinimum 50% din numărul total al unităților pentru fiecare județ
  80.CateringSemestrial pentru fiecare unitate din fiecare județ
  Alte tipuri de unități
  81.Automate de vânzare a produselor alimentareAnual 5% din numărul total de automate
  82.Unități mobile de comercializare a alimentelorAnual 5% din numărul total de unități
  83.Târg, expoziție de produse alimentareUn control pentru fiecare târg/expoziție la fiecare organizare
  Notă pentru unitățile din tabelul 2:* În vederea eficientizării activităților și în funcție de resursele existente, controalele oficiale pentru verificarea cerințelor de igienă la aceste tipuri de unități se desfășoară în comun, pentru domeniul produselor de origine animală și nonanimală.Rezultatele evaluării unităților se iau în considerare la selectarea unităților pentru control.În cadrul evaluării, pentru unitățile de la pct. 70, 74 și 78 se completează și punctajul pentru încadrarea în categorii de risc, necesară tarifării activităților de control oficial în domeniul nonanimal, conform legislației specifice, respectiv lit. G din Fișa de evaluare a unităților de comercializare a produselor alimentare, inclusiv depozite alimentare și baruri și lit. H din Fișa de evaluare a unităților de alimentație publică înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicate pe site-ul ANSVSA.
  Prioritizarea controalelor oficiale1. Frecvența controlului oficial al unităților care procesează, depozitează și valorifică produse de origine nonanimală menționate în tabelul 1 se stabilește și se aplică în funcție de clasificarea unităților în categorii de risc și în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 2017/625, cu amendamentele ulterioare.2. Evaluarea unităților și clasificarea acestora în categorii de risc sunt realizate de personalul de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimală din cadrul DSVSA, care menține o evidență a unităților evaluate și clasificarea acestora în categorii de risc.Dacă în urma unui control oficial se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza clasificării și încadrării în categoria de risc, se realizează reevaluarea unității. Operatorul poate solicita reevaluarea pentru reîncadrarea în categorii de risc, dar nu mai mult de o dată pe an.Evaluarea unităților se realizează cu utilizarea fișelor de evaluare și a altor instrucțiuni primite de la nivel central și include:– evaluarea respectării cerințelor preliminare de igienă și/sau utilizarea ghidurilor de bune practici de igienă, de bune practici de producție, a celor de bune practici agricole și a procedurii/procedurilor bazate pe principiile HACCP, după caz;– verificarea fiabilității și a rezultatelor controalelor proprii, luând în considerare toate tipurile de risc;– utilizarea unor produse sau substanțe care pot influența siguranța alimentelor (de exemplu, aditivii alimentari, organisme modificate genetic);– integritatea și salubritatea alimentelor.Planificarea activității de control, conform frecvenței stabilite în prezentele norme, se realizează în funcție de rezultatul ultimei evaluări efectuate.3. Frecvența supravegherii și controlului unităților prevăzute la pct. 1-49 este:(i) pentru unitățile cu risc crescut, respectiv cele care au obținut punctajul > 42 în urma completării fișei de evaluare a unității, controlul se realizează o dată la 4 luni;(ii) pentru unitățile cu risc mediu, respectiv cele care au obținut punctajul între 30 și 42 în urma completării fișei de evaluare a unității, controlul se realizează o dată la 6 luni;(iii) pentru unitățile cu risc scăzut, respectiv cele care au obținut punctajul < 30 în urma completării fișei de evaluare a unității, controlul se realizează o dată pe an.Frecvența supravegherii și controlului unităților prevăzute la pct. 50-60 este:(i) pentru unitățile cu risc crescut, respectiv cele care au obținut punctajul > 42 în urma completării fișei de evaluare a unității, controlul se realizează o dată la 6 luni;(ii) pentru unitățile cu risc mediu, respectiv cele care au obținut punctajul între 30 și 42 în urma completării fișei de evaluare a unității, controlul se realizează o dată la 12 luni;(iii) pentru unitățile cu risc scăzut, respectiv cele care au obținut punctajul < 30 în urma completării fișei de evaluare a unității, controlul se realizează o dată la 24 de luni.Frecvența supravegherii și controlului unităților prevăzute la pct. 62, 64-66, 68 este:(i) pentru unitățile cu risc crescut, respectiv cele care au obținut punctajul > 42 în urma completării fișei de evaluare a unității, controlul se realizează o dată la 6 luni;(ii) pentru unitățile cu risc mediu, respectiv cele care au obținut punctajul între 30 și 42 în urma completării fișei de evaluare a unității, controlul se realizează o dată la 12 luni;(iii) pentru unitățile cu risc scăzut, respectiv cele care au obținut punctajul < 30 în urma completării fișei de evaluare a unității, controlul se realizează o dată la 24 de luni.Pentru mijloacele de transport prevăzute la pct. 67 controlul oficial se realizează la vizarea documentului de înregistrare a mijloacelor de transport pentru produse alimentare de origine nonanimală, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare.Pentru unitățile de la pct. 61 controlul oficial se desfășoară anual, la minimum 20% din numărul operatorilor înregistrați, iar pentru unitățile de la pct. 63 controlul oficial se desfășoară o dată pe an pentru fiecare unitate.Precizări tehnicea) La realizarea controlului oficial în unitățile care procesează, depozitează și valorifică produse de origine nonanimală se verifică respectarea cerințelor privind trasabilitatea, igiena produselor alimentare, procedurile care au la bază principiile HACCP, luând în considerare toate tipurile de riscuri asociate produselor alimentare; controalele oficiale desfășurate în conformitate cu prevederile prezentei norme includ verificarea informațiilor referitoare la produse alimentare puse la dispoziția consumatorului final prin intermediul etichetei sau al altor documente însoțitoare cu cele constatate în unitate.b) Frecvența controalelor stabilite prin prezentele norme poate fi modificată pentru anumiți operatori din domeniul alimentar în urma analizei efectuate la nivelul DSVSA, această analiză este bazată pe risc, pe rezultatele controalelor oficiale realizate anterior, pe evaluarea fiabilității și rezultatelor controalelor proprii care au fost efectuate de către operatori sau de către un terț la cererea lor, de sisteme private de asigurare a calității.c) În cazul în care în urma controlului se constată neconformitate în aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, procesul-verbal de constatare întocmit în urma controlului trebuie să specifice termenul de timp acordat pentru eliminarea neconformităților constatate și data la care se va efectua recontrolul.d) În cazul suspiciunii de neconformitate sau al loturilor neconforme se aplică prevederile art. 66, 67, 137 și 138 din Regulamentul (UE) 2017/625 și ale procedurilor specifice elaborate de ANSVSA, după caz.