ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 266 din 7 decembrie 2000pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 15 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează, după articolul 14, cu articolele 14^1 şi 14^2 cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Organizaţiile nonprofit, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lacasurile de cult religios, legal înfiinţate, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale, furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu. (2) Cabinetele medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentaţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (3) şi ale art. 7 şi 12 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1).Art. 14^2. - Cabinetul medical organizat în condiţiile art. 14^1 poate realiza venituri din: a) finanţarea organizaţiei sau asociaţiei în structura căreia funcţionează; b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor; c) donaţii sau sponzorizari; d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, ori cu alte persoane fizice sau juridice; e) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale în vigoare."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru Gheorghe Man,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-------