HOTĂRÂRE nr. 678 din 23 mai 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 23 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) și art. 12 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, precum și prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 19 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene2. La articolul 1, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este autoritatea pentru: coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, potrivit dispozițiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, coordonarea fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 în temeiul art. 71 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, coordonarea fondurilor alocate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian, prin Programul de cooperare elvețiano-român, respectiv gestionarea Facilității de tranziție 2007, Frontierelor Externe, Fondul Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, programele de înfrățire instituțională și asistență tehnică, și a fondurilor de preaderare PHARE și ISPA...................................................................................................(4) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene coordonează, la nivel național, politica în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, al fondurilor structurale și de investiții 2014-2020 și al fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027.3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are calitatea de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.4. La articolul 4, alineatele (1) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru: Programul operațional sectorial «Creșterea competitivității economice», Programul operațional «Competitivitate», Programul operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane» (POSDRU) 2007-2013, Programul operațional «Capital uman» (POCU) 2014-2020, Programul operațional «Ajutorarea persoanelor defavorizate» (POAD) 2014-2020, Programul operațional «Infrastructura mare» 2014-2020, Programul operațional sectorial «Transport» 2007-2013, Programul operațional sectorial «Mediu» 2007-2013 și Programul operațional «Asistență tehnică» 2007-2013, 2014-2020 și 2021-2027, Programul ISPA, Programul operațional Dezvoltare durabilă 2021-2027 (PODD), Programul operațional pentru Tranziție justă 2021-2027 (POTJ), Programul operațional Educație și ocupare (POEO) 2021-2027, Programul operațional Incluziune și demnitate socială (POIDS) 2021-2027, Programul operațional Creșterea inteligentă, digitalizare și instrumente financiare (POCIDIF) 2021-2027 și Programul operațional Sănătate (POS)...................................................................................................(9) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește atribuția de organism intermediar pentru implementarea programelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020 și fonduri europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 pe care le gestionează potrivit alin. (1), prin unitățile din subordine.5. La articolul 4, după alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12)-(14), cu următorul cuprins:(12) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește funcțiile rezultate din calitatea de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.(13) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește funcțiile rezultate din calitatea de coordonator de investiții în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României.(14) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene exercită funcțiile agenției de implementare și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru componentele de investiții din Planul național de redresare și reziliență al României:a) componenta 1 - Managementul apei, investiția 1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene;b) componenta 11 - Turism și cultură, cu următoarele investiții: investiția 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale și investiția 2. Modernizarea/Crearea de muzee și memoriale.6. La articolul 5, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. îndeplinește atribuțiile prevăzute pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene de Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri;7. La articolul 5, punctele 7, 9, 15 și 18 se modifică și vor avea următorul cuprins:7. coordonează pregătirea, dezvoltarea, armonizarea și funcționarea cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru implementarea, gestionarea și controlul instrumentelor structurale 2007-2013, al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 și al fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, al Fondului pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, al Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, al Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și are atribuții legate de Programul de cooperare elvețiano-român;..................................................................................................9. realizează procesul de elaborare, negociere, gestionarea cadrului și mecanismelor instituționale, modificare, monitorizare și evaluare a implementării documentelor de programare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, a Planului național de redresare și reziliență, a programelor finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 și a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 și prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian 2009-2014 și 2014-2021 pentru domeniul gestionat, coordonează programarea, negocierea, monitorizarea și implementarea fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;..................................................................................................15. elaborează reglementări privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistența financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 și fondurile europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, FEAD, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și norvegian 2014-2021;..................................................................................................18. colaborează/cooperează cu structurile implicate în activitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene și asigură comunicarea cu acestea, cu instituțiile care au atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, fonduri europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, în condițiile prevăzute de lege, cu Ministerul Finanțelor care asigură funcția de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și pentru Mecanismul financiar norvegian și de autoritate de certificare și plată și cu Ministerul Finanțelor în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate și fondurile europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027;8. La articolul 5, după punctul 45 se introduc două noi puncte, punctele 46 și 47, cu următorul cuprins:46. îndeplinește atribuțiile generale și specifice rezultate din calitatea de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;47. este desemnat coordonator de investiții în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021. În calitate de coordonator de investiții, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinește atribuțiile stabilite la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 cu privire la implementarea reformelor și investițiilor din cadrul componentelor Planului național de redresare și reziliență al României;9. La articolul 9, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și al unităților subordonate prevăzute în anexa nr. 2 este de 1.943, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora...................................................................................................(6) În cadrul structurii organizatorice pot fi înființate, prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, direcții în cadrul direcțiilor generale, servicii, birouri sau compartimente, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fără a fi modificată anexa nr. 1.10. La articolul 9, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:(8) În sprijinul realizării obiectivelor ministerului și conform mandatului acordat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către Guvernul României, ministrul poate atribui unor persoane, prin ordin, calitatea de consilier onorific, având activitate de consultanță.(9) Activitatea de consultanță a consilierului onorific este neremunerată.11. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Ministrul investițiilor și proiectelor europene este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Ministrul investițiilor și proiectelor europene poate delega această calitate, în condițiile legii.12. La articolul 15, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Ministrul investițiilor și proiectelor europene este ajutat în activitatea sa de 8 secretari de stat și 2 subsecretari de stat numiți și eliberați din funcție prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 4 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.(2) Secretarii de stat și subsecretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.(3) Secretarul general al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene are atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Secretarii generali adjuncți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene îndeplinesc atribuțiile stabilite de ministrul investițiilor și proiectelor europene, potrivit art. 61 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.13. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II(1) Aplicarea procedurilor prevăzute la art. 408 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Respectarea regimului juridic aplicabil personalului contractual se realizează în conformitate cu dispozițiile legislației muncii și ale prevederilor art. 538-542, respectiv art. 544-548 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 19 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 23 mai 2022.Nr. 678.  +  Anexa nr. 1^1)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018)
  Structura organizatorică a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018)
  UNITĂȚI
  care funcționează în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
  1. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Est2. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Est3. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea SudMuntenia4. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Vest Oltenia5. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Vest6. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Nord-Vest7. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Centru8. Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea București-Ilfov
  -----