LEGE nr. 143 din 20 mai 2022pentru modificarea și completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență socială
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 23 mai 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 129(1) Furnizorii de servicii sociale asigură, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și pentru mamele protejate în centre maternale, hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive, sume de bani pentru nevoi personale, sprijin pentru integrare socială, transport, condiții adecvate de locuit, cheltuieli de întreținere - încălzire, apă caldă, energie electrică.(...)(6) Cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice și pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, pentru copiii aflați în case de tip familial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale este de 22 de lei. Cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi este aplicabil și copiilor din creșe și alte unități de educație timpurie.2. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Cuantumul prevăzut la alin. (6) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul II(1) Nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice se stabilește în cuantum de 22 de lei.(2) În limita bugetelor aprobate, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, respectiv a serviciilor publice de asistență socială, un cuantum al alocației de hrană mai mare decât cel stabilit potrivit alin. (1).(3) Sumele destinate acoperirii cheltuielilor pentru alocația zilnică de hrană se suportă din aceleași fonduri din care sunt finanțate instituțiile și unitățile publice de asistență socială.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 20 octombrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2015, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 20 mai 2022.Nr. 143.-----