CONVENȚIA DE LA GENEVA din 12 august 1949pentru îmbunătățirea sorții răniților, bolnavilor și naufragiaților armate pe mare
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicată în  BROȘURĂ din 12 august 1949  Notă
  Ratificată prin DECRETUL nr. 183 din 14 mai 1954, publicat în Buletinul Oficial, nr. 25 din 21 mai 1954.
  Subsemnații, plenipotențiali ai guvernelor reprezentate la conferința diplomatică care s-a ținut la Geneva de la 21 aprilie la 12 august 1949, în vederea revizuirii celei de-a X-a Convenții de la Haga din 18 octombrie 1907 pentru adaptarea la războiul maritim a principiilor Convenției de la Geneva din 1906, au convenit asupra celor ce urmează:  +  Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE  +  Articolul 1Respectarea convenției Înaltele Părți Contractante se angajează să respecte și să facă să fie respectată prezenta convenție în toate împrejurările.  +  Articolul 2Aplicarea convenției În afara dispozițiilor care trebuie să intre în vigoare încă din timp de pace, prezenta convenție se va aplica în caz de război declarat sau de orice alt conflict armat, ivit între două sau mai multe dintre Înaltele Părți Contractante, chiar dacă starea de război nu e recunoscută de una din ele. Convenția se va aplica, de asemenea, în toate cazurile de ocupație totală sau parțială a teritoriului unei Înalte Părți Contractante, chiar dacă această ocupație nu întâmpină nici o rezistență militară. Dacă una dintre Puterile în conflict nu e parte la prezenta convenție, Puterile care sunt părți la aceasta vor rămâne totuși legate prin ea în raporturile lor reciproce. În afară de aceasta, ele vor fi legate prin convenție față de sus-zisa Putere, dacă aceasta o acceptă și îi aplică dispozițiile.  +  Articolul 3Conflicte care nu au caracter internațional În caz de conflict armat neprezentând un caracter internațional și ivit pe teritoriul uneia dintre Înaltele Părți Contractante, fiecare dintre Părțile în conflict va trebui să aplice cel puțin următoarele dispoziții:1. Persoanele care nu participă direct la ostilități, inclusiv membrii forțelor armate care au depus armele și persoanele care au fost scoase din luptă din cauză de boală, rănire, detențiune sau din orice altă cauză vor fi, în toate împrejurările, tratate cu omenie, fără nici o deosebire cu caracter discriminatoriu bazată pe rasă, culoare, religie sau credință, sex, naștere sau avere sau orice alt criteriu analog. În acest scop, sunt și rămân prohibite, oricând și oriunde, cu privire la persoanele menționate mai sus:a) atingerile aduse vieții și integrității corporale, mai ales omorul sub toate formele, mutilările, cruzimile, torturile și chinurile;b) luările de ostatici;c) atingerile aduse demnității persoanelor, mai ales tratamente umilitoare și înjositoare;d) condamnările pronunțate și execuțiile efectuate fără o judecată prealabilă, dată de un tribunal constituit în mod regulat, însoțită de garanții judiciare recunoscute ca indispensabile de către popoarele civilizate.2. Răniții, bolnavii și naufragiații vor fi ridicați și îngrijiți. Un organism umanitar imparțial, așa cum este Comitetul Internațional de Cruce Roșie, va putea să ofere serviciile sale Părților în conflict. Părțile în conflict se vor strădui, pe de altă parte, să dispună intrarea în vigoare, prin acorduri speciale, a tuturor sau a unei părți din celelalte dispoziții ale prezentei convenții. Aplicarea dispozițiilor care preced nu va avea efect asupra statutului juridic al Părților în conflict.  +  Articolul 4Domeniu de aplicare În caz de operațiuni de război între forțele terestre și maritime ale Părților în conflict, dispozițiile prezentei convenții nu vor fi aplicate decât forțelor îmbarcate. Forțele debarcate vor fi imediat supuse dispozițiilor Convenției de la Geneva din 12 august 1949, pentru îmbunătățirea sorții răniților și bolnavilor din forțele armate în campanie.  +  Articolul 5Aplicare de către Puterile Neutre Puterile neutre vor aplica prin analogie dispozițiile prezentei convenții răniților, bolnavilor și naufragiaților, membrilor personalului sanitar și religios, aparținând forțelor armate ale Părților în conflict, care vor fi primiți sau internați pe teritoriul lor, precum și morților adunați.  +  Articolul 6Acorduri speciale În afară de acordurile expres prevăzute prin articolele 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 și 53, Înaltele Părți Contractante vor putea încheia alte acorduri speciale asupra oricărei chestiuni care le-ar părea oportun să fie reglementată în mod special. Nici un acord special nu va putea aduce vreun prejudiciu situației răniților, bolnavilor și naufragiaților, precum și membrilor personalului sanitar și religios, astfel cum este reglementată prin prezenta convenție, nici să restrângă drepturile pe care aceasta le-o acordă. Răniții, bolnavii și naufragiații, precum și membrii personalului sanitar și religios, vor beneficia de aceste acorduri atâta timp cât convenția le este aplicabilă, în afară de stipulații contrarii conținute în mod expres în sus-arătatele acorduri sau în acorduri ulterioare sau, de asemenea, în afară de măsurile mai favorabile luate în privința lor de una sau alta dintre Părțile în conflict.  +  Articolul 7Nerenunțarea la drepturi Răniții, bolnavii și naufragiații, precum și membrii personalului sanitar și religios, nu vor putea în nici un caz să renunțe parțial sau total la drepturile pe care le asigură prezenta convenție și, eventual, acordurile speciale indicate la articolul precedent.  +  Articolul 8Puteri protectoare Prezenta convenție va fi aplicată cu concursul și sub controlul Puterilor protectoare însărcinate să ocrotească interesele Părților în conflict. În acest scop, Puterile protectoare vor putea, în afară de personalul lor diplomatic sau consular, să desemneze delegați printre proprii lor cetățeni sau printre cetățenii altor Puteri neutre. Acești delegați vor trebui să fie supuși acordului Puterii pe lângă care își vor exercita misiunea. Părțile în conflict vor ușura, în cea mai largă măsură posibilă, sarcina reprezentanților sau delegaților Puterilor protectoare. Reprezentanții sau delegații Puterilor protectoare nu vor putea în nici un caz să depășească limitele misiunii lor, astfel cum reiese ea din prezenta convenție; ei vor trebui mai ales să țină seama de nevoile imperioase de securitate ale statului pe lângă care își exercită funcțiile. Numai cerințe militare imperioase pot autoriza, în mod excepțional și temporar, o restrângere a activității lor.  +  Articolul 9Activități ale Comitetului Internațional de Cruce Roșie Dispozițiile prezentei convenții nu împiedică activitățile umanitare pe care Comitetul Internațional de Cruce Roșie, precum și orice alt organism umanitar imparțial, le-ar întreprinde pentru protejarea răniților, bolnavilor și naufragiaților, precum și a membrilor personalului sanitar și religios și pentru ajutoarele ce li se vor da cu acordul Părților în conflict interesate.  +  Articolul 10Substitute ale Puterilor protectoare Înaltele Părți Contractante vor putea oricând să se înțeleagă pentru a încredința unui organism, prezentând toate garanțiile de imparțialitate și de eficacitate, sarcinile trasate prin prezenta convenție Puterilor protectoare. Dacă răniții, bolnavii și naufragiații sau membrii personalului sanitar și religios nu beneficiază sau nu mai beneficiază, din indiferent ce motiv, de activitatea unei Puteri protectoare sau a unui organism desemnat în conformitate cu primul alineat, Puterea deținătoare va trebui să ceară fie unui stat neutru, fie unui asemenea organism, să-și asume funcțiile date prin prezenta convenție Puterilor protectoare desemnate de Părțile în conflict. Dacă o protecție nu poate fi astfel asigurată, Puterea deținătoare va trebui să ceară unui organism umanitar, cum ar fi Comitetul Internațional de Cruce Roșie, să-și asume sarcinile umanitare care revin prin prezenta convenție Puterilor protectoare sau va trebui să accepte, sub rezerva dispozițiilor prezentului articol, ofertele de servicii provenind de la un asemenea organism. Orice Putere neutră sau orice organism invitat de Puterea interesată sau care se oferă în scopurile sus-arătate va trebui, în activitatea sa, să fie conștientă de responsabilitatea sa față de Partea în conflict de care depind persoanele protejate prin prezenta convenție și va trebui să prezinte garanții suficiente de capacitate pentru a asuma funcțiile în chestiune și a le îndeplini cu imparțialitate. De la dispozițiile precedente nu se va putea deroga printr-un acord special între Puteri dintre care una s-ar găsi, chiar temporar, față de cealaltă Putere sau de aliații săi, îngrădită în libertatea ei de negociere, ca urmare a evenimentelor militare, mai ales în cazul unei ocupații totale sau a unei părți importante a teritoriului său. De câte ori se face mențiune în prezenta convenție de Puterea protectoare, această mențiune indică, de asemenea, organismele care o înlocuiesc, în sensul prezentului articol.  +  Articolul 11Procedură de conciliere În toate cazurile în care ele vor considera că e necesar în interesul persoanelor protejate, mai ales în caz de dezacord între Părțile în conflict cu privire la aplicarea sau interpretarea dispozițiilor prezentei convenții, Puterile protectoare își vor oferi bunele lor oficii în scopul reglementării diferendului. În acest scop, fiecare dintre Puterile protectoare va putea, la invitația unei Părți sau în mod spontan, să propună Părților în conflict o întrunire a reprezentanților lor și, în special, a autorităților însărcinate cu soarta răniților, bolnavilor și naufragiaților, precum și a membrilor personalului sanitar și religios, eventual pe un teritoriu neutru ales în mod convenabil. Părțile în conflict vor trebui să dea urmare propunerilor ce le vor fi făcute în acest sens. Puterile protectoare vor putea, eventual, să propună acordului Părților în conflict o personalitate aparținând unei Puteri neutre sau o personalitate delegată de Comitetul Internațional de Cruce Roșie, care va fi chemată să participe la această întrunire.  +  Capitolul II RĂNIȚI, BOLNAVI ȘI NAUFRAGIAȚI  +  Articolul 12Protecție și îngrijire Membrii forțelor armate și celelalte persoane menționate în articolul următor, care se vor găsi pe mare și vor fi răniți, bolnavi sau naufragiați, vor trebui să fie respectați și protejați în toate împrejurările, înțelegându-se că termenul de naufragiu va fi aplicabil oricărui naufragiu, oricare ar fi împrejurările în care s-a produs, inclusiv amerizarea forțată sau căderea în mare. Ei vor fi tratați și îngrijiți cu omenie de Partea în conflict care îi va avea sub puterea sa, fără nici o deosebire cu caracter discriminatoriu bazată pe sex, rasă, naționalitate, religie, păreri politice sau orice alt criteriu analog. Este complet interzisă orice atingere la viața și persoana lor și, între altele, de a-i omorî sau a-i extermina, de a-i supune la tortură, de a face asupra lor experiențe biologice, de a-i lăsa cu premeditare fără ajutor medical sau fără îngrijiri sau de a-i expune la riscuri de contaminare sau de infecție, create în acest scop. Numai motive de urgență medicală vor îngădui o prioritate în ordinea îngrijirilor. Femeile vor fi tratate cu toată considerația specială datorată sexului lor.  +  Articolul 13Persoane protejate Prezenta convenție se va aplica naufragiaților, răniților și bolnavilor pe mare aparținând următoarelor categorii:1. Membrii forțelor armate ale unei Părți în conflict, precum și membrii milițiilor și corpurilor de voluntari făcând parte din aceste forțe armate.2. Membrii altor miliții și membrii altor corpuri de voluntari, inclusiv aceia din mișcările de rezistență organizate, aparținând unei Părți în conflict și acționând în afara sau în interiorul propriului lor teritoriu, chiar dacă acest teritoriu este ocupat, cu condiția ca aceste miliții sau corpuri de voluntari, inclusiv aceste mișcări de rezistență organizate, să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă în fruntea lor o persoană care răspunde pentru subordonații săi;b) să aibă un semn distinctiv fix și care se poate recunoaște de la distanță;c) să poarte armele în mod deschis;d) să se conformeze, în operațiunile lor, legilor și obiceiurilor războiului.3. Membrii forțelor armate regulate, care se pretind ale unui guvern sau ale unei autorități nerecunoscute de Puterea deținătoare.4. Persoanele care urmează forțele armate, fără a face parte direct din ele, cum sunt membrii civili ai echipajelor avioanelor militare, corespondenții de război, furnizorii, membrii unităților de lucru sau de servicii însărcinate cu bunăstarea militarilor, cu condiția ca ele să fi primit autorizația forțelor armate pe care le întovărășesc.5. Membrii echipajelor, inclusiv comandanții, piloții și elevii marinei comerciale și echipajele aviației civile ale Părților în conflict, care nu beneficiază de un tratament mai favorabil în virtutea altor dispoziții de drept internațional.6. Populația unui teritoriu neocupat care, la apropierea inamicului, ia armele în mod spontan pentru a combate trupele de invazie, fără a fi avut timpul de a se constitui în forțe armate regulate, dacă ea poartă armele în mod deschis și dacă respectă legile și obiceiurile războiului.  +  Articolul 14Predarea în mâinile unui beligerant Orice vas de război al unei părți beligerante va putea cere predarea răniților, bolnavilor sau naufragiaților, aflați pe bordul vaselor-spitale, militare, vaselor-spitale ale societăților de ajutor sau particulare, precum și vaselor de comerț, yachturilor și ambarcațiunilor, oricare ar fi naționalitatea lor, cu condiția ca starea sănătății răniților și bolnavilor să permită predarea și ca vasul de război să dispună de instalații care să permită acestora asigurarea unui tratament satisfăcător.  +  Articolul 15Răniți luați la bordul unui vas neutru Dacă sunt ridicați răniți, bolnavi sau naufragiați pe bordul unui vas de război neutru sau de către o aeronavă militară neutră, vor trebui luate măsuri, dacă dreptul internațional o cere, ca aceștia să nu poată lua parte din nou la operațiuni de război.  +  Articolul 16Răniți căzuți în mâini inamice Ținând seama de dispozițiile articolului 12, răniții, bolnavii și naufragiații unui beligerant, căzuți sub puterea adversarului, vor fi prizonieri de război și le vor fi aplicabile regulile dreptului internațional privitoare la prizonierii de război. Cel care i-a capturat poate hotărî după împrejurări, dacă trebuie să-i rețină, să-i îndrepte spre un port al țării sale, spre un port neutru sau chiar spre un port al adversarului. În acest ultim caz, prizonierii de război, redați astfel țării lor, nu vor putea să servească în timpul duratei războiului.  +  Articolul 17Răniți debarcați în port neutru Răniții, bolnavii sau naufragiații care vor fi debarcați într-un port neutru, cu consimțământul autorității locale, vor trebui, numai dacă nu există un aranjament contrar între Puterea neutră și Puterile beligerante, să fie reținuți de Puterea neutră, dacă dreptul internațional o cere, astfel încât ei să nu poată lua din nou parte la operațiunile de război. Cheltuielile de spitalizare și de internare vor fi suportate de Puterea de care depind răniții, bolnavii sau naufragiații.  +  Articolul 18Căutarea răniților după o luptă După fiecare luptă, Părțile în conflict vor lua fără întârziere toate măsurile posibile pentru a căuta și strânge naufragiații, răniții și bolnavii, a-i proteja contra jafului și relelor tratamente și a le asigura îngrijirile necesare, precum și pentru a căuta morții și a împiedica de a fi jefuiți. De câte ori împrejurările o vor permite, Părțile în conflict vor încheia aranjamente locale pentru evacuare pe mare a răniților și bolnavilor dintr-o zonă asediată sau încercuită și pentru trecerea personalului sanitar și religios și a materialului sanitar destinat acestei zone.  +  Articolul 19Înregistrarea și trimiterea de informații Părțile în conflict vor trebui să înregistreze, în cel mai scurt timp posibil, toate elementele care contribuie la identificarea naufragiaților, răniților, bolnavilor și morților Părții adverse căzuți sub puterea lor. Aceste informații vor trebui, pe cât posibil, să conțină următoarele:a) indicarea Puterii de care aceștia depind;b) afectarea sau numărul matricol;c) numele de familie;d) prenumele;e) data nașterii;f) orice altă informație figurând pe biletul sau placa de identitate;g) data și locul capturării sau decesului;h) informații privitoare la rănile, boala sau la cauza decesului. În cel mai scurt timp posibil, informațiile menționate mai sus vor trebui comunicate biroului de informații prevăzut în articolul 122 al Convenției de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de război, care le va transmite Puterii de care depind aceste persoane, prin intermediul Puterii protectoare și al Agenției centrale a prizonierilor de război. Părțile în conflict vor stabili și-și vor comunica, pe calea indicată în alineatul precedent, actele de deces sau listele de decese certificate în mod valabil. Ele vor aduna și-și vor transmite, de asemenea, prin intermediul aceluiași birou, jumătate din placa dublă de identitate, testamentele sau alte documente prezentând importanță pentru familia decedaților, sumele de bani, și, în general, toate obiectele având o valoare intrinsecă sau afectivă, găsite asupra morților. Aceste obiecte, precum și obiectele neidentificate, vor fi transmise în pachete sigilate, însoțite de o declarație cuprinzând toate detaliile necesare pentru identificarea posesorului deceda, precum și un inventar complet al pachetului.  +  Articolul 20Instrucțiuni referitoare la morți Părțile în conflict vor veghea ca imersiunea morților, făcută individual ori de câte ori împrejurările o vor permite, să fie precedată de un examen atent și, dacă e posibil medical al corpurilor, pentru a constata moartea, a se stabili identitatea și pentru a se putea da socoteală de aceasta. Dacă s-a întrebuințat o placă dublă de identitate, jumătatea acestei plăci va rămâne asupra cadavrului. Dacă morții sunt debarcați, se vor aplica dispozițiile Convenției de la Geneva din 12 august 1949 pentru îmbunătățirea sorții răniților și bolnavilor din forțele armate în campanie.  +  Articolul 21Apel la ambarcațiuni neutre Părțile în conflict vor putea face apel la caritatea comandanților vaselor de comerț, yachturilor sau ambarcațiunilor neutre, pentru a lua la bord și a îngriji bolnavi, răniți sau naufragiați, precum și pentru a ridica morții. Vasele de toate felurile care vor răspunde la acest apel, precum și acelea care în mod spontan au ridicat răniții, bolnavii sau naufragiații, se vor bucura de o protecție specială și de înlesniri pentru executarea misiunii lor de asistență. Ele nu vor putea fi, în nici un caz, capturate pentru că au făcut un asemenea transport; dar, numai dacă nu li s-au făcut promisiuni contrare, ele rămân expuse la captură pentru încălcările de neutralitate pe care le-ar putea comite.  +  Capitolul III VASE-SPITALE  +  Articolul 22Notificarea și protejarea Vasele-spitale militare, adică vasele construite sau amenajate de către Puteri în mod special și numai în scopul de a da ajutor răniților, bolnavilor și naufragiaților, de a-i trata și a-i transporta, nu vor putea fi, în nici o împrejurare, atacate sau capturate, ei vor fi oricând respectate și protejate, cu condiția ca numele și caracteristicile lor să fi fost comunicate Părților în conflict, cu zece zile înainte de folosirea lor. Caracteristicile care trebuie să figureze în notificare vor cuprinde tonajul brut înregistrat, lungimea de la pupă la proră și numărul catargurilor și al coșurilor.  +  Articolul 23Protecția stabilimentelor medicale de pe coastă Stabilimentele situate pe coastă și care au dreptul la protecția Convenției de la Geneva din 12 august 1949 pentru îmbunătățirea sorții răniților și bolnavilor din forțele armate în campanie nu vor putea fi nici atacate, nici bombardate de pe mare.  +  Articolul 24Vase-spitale utilizate de societăți de ajutor și persoane particulare aleI. Părților în conflict Vasele-spitale folosite de Societățile naționale de Cruce Roșie, de societățile de ajutor recunoscute oficial sau de către particulari se vor bucura de aceeași protecție ca și vasele-spitale militare și vor fi excluse de la captură, dacă Partea în conflict de care depind acestea le-a dat o însărcinare oficială și numai dacă dispozițiile articolului 22 relative la notificare au fost respectate. Aceste vase vor trebui să posede un document al autorității competente, prin care să se arate că ele au fost supuse controlului sau în timpul echipării lor și la plecarea lor.  +  Articolul 25II. Țări neutre Vasele-spitale folosite de Societățile naționale de Cruce Roșie, de societățile de ajutor recunoscute oficial sau de particulari din țări neutre, se vor bucura de aceeași protecție ca și vasele-spitale militare și vor fi excluse de la captură, cu condiția să fie puse sub conducerea uneia dintre Părțile în conflict, cu asentimentul prealabil al propriului lor guvern, cu autorizarea acestei Părți și numai dacă dispozițiile articolului 22 privitoare la notificare vor fi fost observate.  +  Articolul 26Tonaj Protecția prevăzută în articolele 22, 24 și 25 se va aplica vaselor-spitale de orice tonaj și bărcilor lor de salvare, oriunde ar opera. Totuși, pentru a asigura maximum de confort și de securitate, Părțile în conflict se vor strădui să nu folosească, pentru transportul răniților, bolnavilor și naufragiaților, pe distanțe lungi și în largul mării, decât vase-spitale cu un tonaj mai mare de 2000 tone bruto.  +  Articolul 27Ambarcațiuni pentru operații de salvare de coastă În aceleași condiții ca cele prevăzute în articolele 22 și 24, ambarcațiunile folosite de stat sau de societățile de ajutor recunoscute oficial pentru operații de salvare de coastă vor fi, de asemenea, respectate și protejate în măsura în care necesitățile operațiunilor o vor permite. În măsura posibilului, vor fi protejate în aceeași măsură și instalațiile de coastă fixe întrebuințate exclusiv de aceste ambarcațiuni pentru misiunea lor umanitară.  +  Articolul 28Protecția infirmeriilor În cazul unei lupte pe bordul vaselor de război, infirmeriile vor fi respectate și cruțate pe cât va fi posibil. Aceste infirmerii și materialul lor vor rămâne supuse legilor războiului, dar nu li se va putea schimba destinația, atâta vreme cât vor fi necesare răniților și bolnavilor. Totuși, comandantul care le are sub puterea sa va dispune de ele, în caz de necesități militare urgente, asigurând în prealabil soarta răniților și bolnavilor care sunt îngrijiți acolo.  +  Articolul 29Vase-spitale în porturi ocupate Orice vas-spital ce se găsește într-un port care cade sub puterea inamicului va fi autorizat să-l părăsească.  +  Articolul 30Angajarea vaselor-spitale și a ambarcațiunilor mici Vasele și ambarcațiunile menționate în articolele 22, 24, 25 și 27 vor da ajutoare și asistența răniților, bolnavilor și naufragiaților, indiferent de naționalitate. Înaltele Părți Contractante se obligă a nu folosi aceste vase și ambarcațiuni în nici un scop militar. Aceste vase și ambarcațiuni nu vor trebui să stingherească, în nici un fel, mișcările combatanților. În timpul și după luptă, ele vor acționa pe riscul lor.  +  Articolul 31Drept de control și percheziție Părțile în conflict vor avea dreptul de a controla și cerceta vasele și ambarcațiunile arătate în articolele 22, 24, 25 și 27. Ele vor putea să refuze ajutorul acestor vase și ambarcațiuni, să le ordone îndepărtarea, să le impună o anumită direcție, să reglementeze întrebuințarea telegrafiei lor fără fir și a tuturor celorlalte mijloace de comunicare și chiar să le rețină pentru o durată de maximum șapte zile din momentul interceptării lor, dacă gravitatea împrejurărilor ar cere-o. Ele vor putea instala pe bord, în mod temporar, un comisar, a cărui sarcină exclusivă va fi să asigure executarea ordinelor date în baza dispozițiilor alineatului precedent. Pe cât posibil, Părțile în conflict vor înscrie în jurnalul de bord al vaselor-spitale, într-o limbă pe care pe care comandantul vasului-spital o înțelege, ordinele pe care i le vor da. Părțile în conflict vor putea, fie unilateral, fie prin acord special, să instaleze pe bordul vaselor-spitale observatori neutri, care vor verifica respectarea strictă a dispozițiilor prezentei convenții.  +  Articolul 32Acostare în port neutru Vasele și ambarcațiunile arătate în articolele 22, 24, 25 și 27 nu sunt asimilate vaselor de război, în ceea ce privește staționarea lor într-un port neutru.  +  Articolul 33Transformarea vaselor comerciale Vasele de comerț care vor fi transformate în vase-spitale nu vor putea căpăta altă destinație, în tot timpul duratei ostilităților.  +  Articolul 34Întreruperea protecției Protecția datorată vaselor-spitale și infirmeriilor vaselor nu va putea înceta decât dacă ele ar fi fost folosite pentru comiterea, în afara îndatoririlor lor umanitare, de acte dăunătoare pentru inamic. Totuși, protecția nu va înceta decât după o somație care fixează, în toate cazurile oportune, un termen rezonabil, somație care ar fi rămas fără efect. În special, vasele-spitale nu vor putea să posede sau să utilizeze un cod secret pentru emisiunile lor prin telegrafie fără fir sau prin orice alt mijloc de comunicare.  +  Articolul 35Condiții care nu privează vasele-spitale de protecție Nu vor fi considerate ca fiind de natură să ridice vaselor-spitale sau infirmeriilor vaselor protecția care le este datorată:1. faptul că personalul acestor vase sau al infirmeriilor este înarmat și că folosește armele sale pentru menținerea ordinii, pentru propria sa apărare sau a răniților și bolnavilor săi;2. faptul prezenței la bord a aparatelor destinate exclusiv să asigure navigația sau transmisiunile;3. faptul că pe bordul vaselor-spitale sau în infirmeriile vaselor se găsesc arme portative și muniții luate de la răniți, bolnavi sau naufragiați și care n-au fost încă predate serviciului competent;4. faptul că activitatea umanitară a vaselor-spitale și a infirmeriilor vaselor sau a personalului lor s-a extins și asupra civililor răniți, bolnavi sau naufragiați;5. faptul că vasele-spitale transportă material și personal destinat în mod exclusiv funcțiilor sanitare, în afară de acela care le este necesar în mod obișnuit.  +  Capitolul IV PERSONAL  +  Articolul 36Protejarea personalului de pe vasele-spitale Personalul religios, medical și sanitar al vaselor-spitale și echipajul lor va fi respectat și protejat; ei nu vor putea să fie capturați în timp ce sunt în serviciul acestor vase, fie că sunt sau nu răniți și bolnavi la bord.  +  Articolul 37Personal medical și religios al altor vase Personalul religios, medical și sanitar, afectat serviciului medical sau spiritual al persoanelor arătate în articolele 12 și 13, care cade sub puterea inamicului, va fi respectat și protejat; el va putea să continue exercitarea funcțiilor sale atâta timp cât va fi necesar pentru îngrijirea răniților și bolnavilor. Apoi va trebui să fie retrimis de îndată ce comandantul șef care îl are sub puterea sa va crede că e posibil. Va putea lua cu el, părăsind vasul, obiectele care sunt proprietate personală. Dacă totuși se dovedește necesară reținerea unei părți din acest personal, din cauza nevoilor sanitare sau spirituale ale prizonierilor de război, se vor lua toate măsurile pentru a-l debarca cât mai repede cu putință.La debarcarea sa, personalul reținut va fi supus dispozițiilor Convenției de la Geneva din 12 august 1949 pentru îmbunătățirea sorții răniților și bolnavilor din forțele armate în campanie.  +  Capitolul V TRANSPORTURI SANITARE  +  Articolul 38Vase folosite pentru transportarea echipamentului medical Vasele închiriate în acest scop vor fi autorizate să transporte material destinat exclusiv tratamentului răniților și bolnavilor din forțele armate sau pentru prevenirea bolilor, numai dacă condițiile călătoriei lor sunt semnalate Puterii adverse și aprobate de ea. Puterea adversă își va rezerva dreptul de a le controla, nu însă de a le captura și nici de a sechestra materialul transportat. Cu acordul Părților în conflict, pe bordul acestor vase vor putea fi instalați observatori neutri, pentru a control materialul transportat. În acest scop, acest material va trebui să fie ușor accesibil.  +  Articolul 39Aeronave sanitare Aeronavele sanitare, adică aeronavele folosite exclusiv pentru evacuarea răniților, bolnavilor și naufragiaților, precum și pentru transportul personalului și a materialului sanitar, nu vor fi atacate, ci vor fi respectate de Părțile în conflict în timpul zborurilor ce le vor efectua la înălțimi, la ore și după itinerarii convenite special între Părțile în conflict interesate. Ele vor purta, în mod vizibil, semnul distinctiv prevăzut de articolul 41, alături de culorile naționale, pe fețele lor interioare, superioare și laterale. Ele vor fi prevăzute cu orice alt semn distinctiv sau mijloc de recunoaștere fixat prin acord între Părțile în conflict fie la începutul, fie în cursul otilităților. Numai dacă nu s-a convenit altfel, zborul deasupra teritoriului inamic sau ocupat de inamic va fi interzis. Aeronavele sanitare vor trebui să asculte de orice somație de aterizare sau amerizare. În cazul unei aterizări sau amerizări astfel impuse, aeronava, cu ocupanții săi, își va putea relua zborul după un eventual control. În caz de aterizare sau de amerizare forțată pe teritoriul inamic sau ocupat de inamic, bolnavii și naufragiații, precum și echipajul aeronavei, vor fi prizonieri de război. Personalul sanitar va fi tratat în conformitate cu articolele 36 și 37.  +  Articolul 40 Zbor deasupra țărilor neutre. Debarcarea răniților Aeronavele sanitare ale Părților în conflict vor putea, sub rezerva celui de al doilea alineat, să zboare deasupra teritoriului Puterilor neutre și să aterizeze sau să amerizeze acolo în caz de necesitate, sau pentru escală. Vor trebui să notifice, în prealabil, Puterilor neutre trecerea lor deasupra teritoriului lor și să asculte de orice somație de aterizare sau amerizare. Ele nu vor fi la adăpost de atacuri, decât în timpul zborului lor la înălțimile, orele și potrivit itinerariilor convenite în mod special între Părțile în conflict și Puterile neutre interesate. Totuși, Puterile neutre vor putea pune condiții sau face restricții în ce privește zborul deasupra teritoriului lor al aeronavelor sanitare sau la aterizarea lor. Aceste condiții sau restricții eventuale vor fi aplicate în același fel tuturor Părților în conflict. Numai dacă nu s-a convenit altfel între statul neutru și Părțile în conflict, bolnavii sau naufragiații debarcați, cu consimțământul autorității locale, pe un teritoriu neutru de către o aeronavă sanitară, vor trebui să fie păziți de statul neutru, atunci când dreptul internațional o cere, astfel încât ei să nu poată lua parte din nou la operațiunile de război. Spezele de spitalizare și de internare vor fi suportate de Puterea de care depind răniții, bolnavii sau naufragiații.  +  Capitolul VI SEMNUL DISTINCTIV  +  Articolul 41Folosirea emblemei Sub controlul autorității militare competente, emblema crucii roșii pe fond alb va figura pe drapelele, brassardele, precum și pe întregul material folosit de serviciul sanitar. Totuși, pentru țările care întrebuințează deja ca semn distinctiv, în locul crucii roșii, semiluna roșie sau leul și soarele roșii pe fond alb, aceste embleme sunt, de asemenea, admise în sensul prezentei convenții.  +  Articolul 42Identificarea personalului medical și religios Personalul arătat în articolele 36 și 37 va purta, fixată pe brațul stâng, o brasardă rezistentă la umezeală și prevăzută cu semnul distinctiv, eliberată și ștampilată de autoritatea medicală. Acest personal, în afară de placa de identitate prevăzută în articolul 19, va mai purta și un bilet de identitate special, purtând semnul distinctiv. Acest bilet va trebui să fie rezistent la umezeală și să aibă astfel de dimensiuni încât să poată fi purtat în buzunar. El va fi scris în limba națională, va menționa cel puțin numele și prenumele, data nașterii, gradul și numărul matricol al celui interesat. Va stabili în ce calitate are drept la protecția prezentei convenții. Biletul va fi prevăzut cu fotografia titularului și, în afară de aceasta, fie cu semnătura sa, fie cu amprentele sale digitale, fie cu amândouă. Va purta timbrul sec al autorității militare. Biletul de identitate va trebui să fie uniform în fiecare armată și, pe cât posibil, de același tip, în armatele Înaltelor Părți Contractante. Părțile în conflict vor putea să se inspire după modelul anexat, ca exemplu, la prezenta convenție. Ele își vor comunica, la începutul ostilităților, modelul pe care îl folosesc. Fiecare bilet de identitate va fi confecționat, dacă e posibil, în cel puțin două exemplare, din care unul va fi păstrat de țara de origine. Personalul menționat mai sus nu va putea, în nici un caz, să fie lipsit de insignele sale și nici de biletul de identitate și nici de dreptul de a purta brasarda. În caz de pierdere, va avea dreptul să obțină duplicate după bilet și înlocuirea insignelor.  +  Articolul 43Marcarea vaselor-spitale și a ambarcațiunilor mici Vasele și ambarcațiunile arătate în articolele 22, 24, 25 și 27 se vor distinge în felul următor:a) întreaga suprafață exterioară va fi albă;b) una sau mai multe cruci roșu închis, atât de mari pe cât posibil, vor fi vopsite de fiecare parte a corpului vasului, precum și pe suprafețele orizontale, astfel încât să asigure, din aer și de pe mare, cea mai bună vizibilitate. Toate vasele-spitale se vor face recunoscute înălțând pavilionul lor național și, în afară de aceasta, dacă aparțin unui stat neutru, pavilionul Părții în conflict sub a cărui conducere. Un pavilion alb cu cruce roșie va trebui să fluture pe catargul cel mare, cât mai sus posibil. Bărcile de salvare ale vaselor-spitale, bărcile de salvare de coastă și toate ambarcațiunile mici folosite de serviciul sanitar vor fi vopsite în alb cu cruci roșu închis perfect vizibile și, în genere, li se vor aplica felurile de identificare prevăzute mai sus pentru vasele-spitale. Vasele și ambarcațiunile arătate mai sus, care vor să-și asigure în timpul nopții și în timpul unei vizibilități reduse protecția la care au dreptul vor trebui să ia, cu asentimentul Părții în conflict sub puterea căreia se află măsurile necesare pentru a face suficient de aparente culoarea și emblemele lor distinctive. Vasele-spitale care, în baza articolului 31, sunt reținute provizoriu de inamic, vor trebui să coboare pavilionul Puterii în conflict în serviciul căreia se găsesc sau a cărei conducere au acceptat-o. Bărcile de salvare de coastă, dacă continuă, cu consimțământul Puterii ocupante, să opereze de pe o bază ocupată, vor putea fi autorizate să continue arborarea propriilor lor culori naționale în același timp cu pavilionul cu cruce roșie, când se vor îndepărta de baza lor, sub rezerva unei prealabile notificări făcute tuturor Părților în conflict interesate. Toate stipulațiile acestui articol privitoare la emblema crucii roșii se aplică și celorlalte embleme prevăzute în articolul 41. Părțile în conflict vor trebui, oricând, să facă eforturi de a încheia acorduri în vederea folosirii metodelor celor mai moderne de care dispun, menite să înlesnească identificarea vaselor și ambarcațiunilor arătate în acest articol.  +  Articolul 44Limitarea folosirii marcării Semnele distinctive, prevăzute în articolul 43, nu vor putea fi utilizate, în timp de pace ca și în timp de război, decât pentru a indica sau proteja vasele care sunt menționate acolo, cu excepția cazurilor care ar fi prevăzute într-o altă convenție internațională sau într-un acord între toate Părțile în conflict interesate.  +  Articolul 45Prevenirea folosirii greșite Înaltele Părți Contractante, a căror legislație nu ar fi încă satisfăcătoare, vor lua măsurile necesare pentru a împiedica și a reprima oricând orice folosire abuzivă a semnelor distinctive prevăzute în articolul 43.  +  Capitolul VII EXECUTAREA CONVENȚIEI  +  Articolul 46 Executare detaliată. Cazuri neprevăzute Fiecare parte în conflict, prin intermediul comandanților șefi, va asigura executarea amănunțită a articolelor precedente, precum și a cazurilor neprevăzute, în conformitate cu principiile generale ale prezentei convenții.  +  Articolul 47Împiedicarea represaliilor Măsurile de represalii împotriva răniților, bolnavilor, naufragiaților, personalului, vaselor sau materialului, protejate prin convenție, sunt interzise.  +  Articolul 48Difuzarea convenției Înaltele Părți Contractate se angajează să difuzeze, cât mai larg posibil, în timp de pace și în timp de război, textul prezentei convenții în țările respective și, mai ales, să introducă studiul ei în programele de instrucție militară și, dacă e posibil, civilă, astfel ca principiile acesteia să fie cunoscute de întreaga populație, în special de forțele armate combatante, de personalul sanitar și de duhovnici.  +  Articolul 49 Traducere. Reguli de aplicare Înaltele Părți Contractante își vor comunica, prin intermediul Consiliului federal elvețian și, în timpul ostilităților, prin intermediul Puterii protectoare, traducerile oficiale ale prezentei convenții, precum și legile și regulamentele pe care ele le-ar putea adopta pentru a asigura aplicarea acesteia.  +  Capitolul VIII REPRIMAREA ABUZURILOR ȘI INFRACȚIUNILOR  +  Articolul 50Sancțiuni penale.I. Observații generale Înaltele Părți Contractante se angajează să ia orice măsură legislativă necesară pentru stabilirea sancțiunilor penale menite să fie aplicate persoanelor care au comis sau au dat ordin să se comită oricare dintre infracțiunile grave la prezenta convenție, definite prin articolul următor. Fiecare parte contractantă va avea obligația de a urmări persoanele acuzate de a fi comis sau de a fi ordonat să se comită oricare dintre aceste infracțiuni grave, și ea va trebui să le defere propriilor sale tribunale, indiferent de naționalitatea lor. Ea va putea, de asemenea, dacă preferă, și în conformitate cu condițiile prevăzute în propria sa legislație, să le predea spre judecare unei alte Părți contractante, interesate în urmărire, numai dacă această Parte contractantă ar deține contra acestor persoane probe suficiente. Fiecare Parte contractantă va lua măsurile necesare pentru încetarea actelor contrare dispozițiilor prezentei convenții, altele decât infracțiunile grave definite în articolul următor. În toate împrejurările, inculpații vor beneficia de garanții de procedură și de liberă apărare, care nu vor fi mai puțin favorabile decât cele prevăzute de articolele 105 și următoarele ale Convenției de la Geneva din 12 august 1949, privitoare la tratamentul prizonierilor de război.  +  Articolul 51II. Infracțiuni grave Infracțiunile grave prevăzute la articolul precedent sunt acelea care privesc vreunul din următoarele acte, dacă sunt comise împotriva unor persoane sau bunuri protejate de convenție: omuciderea intenționată, tortura sau tratamentele inumane, inclusiv experiențele biologice, faptul de a cauza, în mod intenționat, mari suferințe sau de a aduce grave atingeri integrității fizice sau sănătății, distrugerea și însușirea de bunuri, nejustificate de necesități militare și desfășurate pe scară mare, în mod ilicit și arbitrar.  +  Articolul 52III. Responsabilitatea părților contractante Nici o Parte contractantă nu va putea să se exonereze, nici să exonereze o altă Parte contractantă, de răspunderile asumate de ea însăși sau de o altă Parte contractantă din cauza infracțiunilor prevăzute la articolul precedent.  +  Articolul 53Procedură de anchetă La cererea unei Părți în conflict va trebui deschisă o anchetă, într-un mod care urmează a fi stabilit între Părțile interesate, cu privire la orice pretinsă violare a convenției. Dacă nu s-a realizat un acord în ceea ce privește procedura anchetei, Părțile se vor înțelege pentru a alege un arbitru, care va hotărî asupra procedurii de urmat. O dată constatată violarea, Părțile în conflict îi vor pune capăt și o vor reprima cât mai repede posibil.  +  DISPOZIȚII FINALE  +  Articolul 54Limbi Prezenta convenție este redactată în franceză și engleză. Ambele texte sunt egal autentice. Consiliul federal elvețian va îngriji să se facă traduceri oficiale ale convenției în limba rusă și în limba spaniolă.  +  Articolul 55Semnătură Prezenta convenție, care va purta data zilei de azi, va putea să fie semnată până la 12 februarie 1950, în numele Puterilor reprezentate la conferința care s-a deschis la Geneva la 21 aprilie 1949, precum și de Puterile nereprezentate la această conferință, care participă la convențiile de la Geneva din 1864, din 1906 sau din 1929, pentru îmbunătățirea sorții răniților și bolnavilor din armatele în campanie.  +  Articolul 56Ratificare Prezenta convenție va fi ratificată cât mai repede cu putință și ratificările vor fi depuse la Berna. Se va întocmi un proces-verbal a cărui copie certificată pentru conformitate va fi remisă, prin Consiliul federal elvețian, tuturor Puterilor în numele cărora convenția a fost semnată sau adeziunea notificată.  +  Articolul 57Intrarea în vigoare Prezenta convenție va intra în vigoare șase luni după depunerea a cel puțin două instrumente de ratificare. Ulterior, ea va intra în vigoare, pentru fiecare Înaltă Parte Contractantă, șase luni după depunerea instrumentului său de ratificare.  +  Articolul 58Legătură cu Convenția din 1907 Prezenta convenție înlocuiește cea de a X-a Convenție de la Haga din 18 octombrie 1907 pentru adaptarea la războiul maritim a principiilor Convenției de la Geneva din 1906, în raporturile dintre Înaltele Părți Contractante.  +  Articolul 59Aderare De la data intrării sale în vigoare, prezenta convenție va fi deschisă adeziunii oricărei Puteri în numele căreia această convenție nu ar fi fost semnată.  +  Articolul 60Notificarea aderărilor Adeziunile vor fi notificate în scris Consiliului federal elvețian și își vor produce efectele lor șase luni de la data primirii lor. Consiliul federal elvețian va comunica adeziunile tuturor Puterile în numele cărora convenția va fi semnată sau adeziunea notificată.  +  Articolul 61Efect imediat Situațiile prevăzute în articolele 2 și 3 vor da efect imediat ratificărilor depuse și adeziunilor notificate de Părțile în conflict, înainte sau după începerea ostilităților sau ocupației. Comunicarea ratificărilor sau adeziunilor primite de Părțile în conflict va fi făcută de Consiliul federal elvețian pe calea cea mai rapidă.  +  Articolul 62Denunțare Fiecare din Înaltele Părți Contractante va avea facultatea să denunțe prezenta convenție. Denunțarea va fi notificată în scris Consiliului federal elvețian. Acesta va comunica notificarea guvernelor tuturor Înaltelor Părți Contractante. Denunțarea își va produce efectele un an după notificarea sa Consiliului federal elvețian. Totuși, denunțarea notificată, atunci când Puterea denunțătoare este implicată într-un conflict, nu va produce nici un efect, atâta timp cât nu ar fi fost încheiată pacea și, în orice caz, atâta timp cât operațiunile de eliberare și de repatriere a persoanelor protejate prin prezenta convenție nu vor fi terminate. Denunțarea va avea valoare numai față de Puterea denunțătoare. Ea nu va avea nici un efect asupra obligațiilor pe care Părțile în conflict vor rămâne obligate să le îndeplinească pe baza principiilor dreptului internațional, așa cum ele rezultă din obiceiurile stabilite între națiunile civilizate, din legile umanitare și din cerințele conștiinței publice.  +  Articolul 63Înregistrare la Națiunile Unite Consiliul federal elvețian va înregistra prezenta convenție la Secretariatul Națiunilor Unite. Consiliul federal elvețian va informa, de asemenea, Secretariatul Națiunilor Unite de toate ratificările, adeziunile și denunțările pe care le va primi cu privire la prezenta convenție. Drept care subsemnații, având depuse împuternicirile respective, au semnat prezenta convenție. Făcută la Geneva, la 12 august 1949, în limbile franceză și engleză, originalul urmând să fie depus în arhivele Confederației elvețiene. Consiliul federal elvețian va transmite o copie certificată conform a convenției fiecăruia dintre statele semnatare, precum și statelor care vor adera la convenție.  +  ANEXĂFață
  [IMAGINE](Loc rezervat pentru arătarea țării și autorității militare care eliberează acest bilet)[IMAGINE]
  BILET DE IDENTITATEpentru membrii personalului sanitar și religios atașat forțelor armate pe mare
  Numele ...................................................
  Prenumele ...................................................
  Data nașterii ...................................................
  Gradul ...................................................
  Numărul matricol ...................................................
  Titularul prezentului bilet este protejat de Convenția de la Geneva din 12 august 1949 pentru îmbunătățirea sorții răniților, bolnavilor și naufragiaților din forțele armate pe mare în calitate de ...................................................
  Data eliberării biletuluiNumărul biletului
  ............................................................................
  Verso
  Semnătura sau amprentele digitale sau ambele
  Fotografia Purtătorului
  Timbru sec al autorității militare care a eliberat biletul
  TaliaOchiiPărul
  Alte semne distinctive .............................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................
  ----