ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 269 din 7 decembrie 2000privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 15 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general privind urmărirea şi controlul postprivatizare al companiilor/societăţilor naţionale şi al societăţilor comerciale, denumite în continuare societăţi comerciale, respectiv îndeplinirea obligaţiilor contractuale rezultate din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni sau din documentele de oferta, în cazul vânzării acţiunilor pe piaţa de capital.  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care, în scopul urmăririi şi efectuării controlului postprivatizare al societăţilor comerciale, are următoarele atribuţii: a) monitorizează derularea contractelor de vânzare-cumpărare a acţiunilor deţinute de stat sau de o autoritate a administraţiei publice locale, precum şi a clauzelor speciale prevăzute în documentele de oferta, în cazul privatizării prin metode specifice pieţei de capital; b) urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate de cumpărător, în vederea constatării oricărei încălcări a dispoziţiilor legale în vigoare; c) urmăreşte modul de realizare a angajamentelor asumate de administratorii societăţilor comerciale prin programele de restructurare aprobate în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, cu modificările şi completările ulterioare; d) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind introducerea în capitalul social al societăţilor comerciale a valorii terenurilor pentru care s-a emis titlu de proprietate după privatizare; e) elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala programe de dezvoltare regionala pentru susţinerea procesului de privatizare şi postprivatizare; f) transmite Guvernului rapoarte semestriale privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale; g) efectuează controale şi verificări periodice sau la sesizarea persoanelor fizice ori juridice. (2) În vederea realizării atributiei prevăzute la alin. (1) lit. d) societăţile comerciale la care statul este acţionar sau cele privatizate, după caz, sunt obligate sa informeze Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala în situaţia declanşării procedurii de lichidare conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, respectiv de reorganizare judiciară şi faliment, conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată.  +  Articolul 3În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b): a) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Fondul Proprietăţii de Stat, orice minister de resort sau autoritate a administraţiei publice locale, după caz, care are atribuţii de privatizare a unei societăţi comerciale, sau prin metode specifice pieţei de capital va încheia un protocol de transmitere la Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala a copiilor de pe contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni aflate în derulare şi de pe documentele de oferta în care sunt prevăzute clauze speciale, precum şi situaţia actualizată privind îndeplinirea obligaţiilor convenite; b) instituţiile menţionate la lit. a) vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala copiile de pe contractele/documentele de oferta întocmite după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la perfectarea acestora.  +  Articolul 4 (1) Societăţile comerciale a căror privatizare s-a realizat în baza unui contract de vânzare-cumpărare de acţiuni, încheiat de Fondul Proprietăţii de Stat, orice minister de resort sau o autoritate a administraţiei publice locale, după caz, care are atribuţii de privatizare a unei societăţi comerciale, sau prin metode specifice pieţei de capital, sunt obligate, până la data expirării obligaţiilor contractuale, sa transmită semestrial Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, rapoarte, certificate de cenzorii societăţii comerciale, privind situaţia economico-financiară şi stadiul realizării obligaţiilor cumpărătorului. (2) Societăţile comerciale care aplica programe de restructurare aprobate în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 sunt obligate sa informeze Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala cu privire la modul de realizare a obligaţiilor asumate, după 6 luni de la aplicarea programului şi la finalizarea acestuia.  +  Articolul 5 (1) Declanşarea acţiunilor de control se face cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, care semnează şi împuternicirea de control şi dispune, după caz, colaborarea cu alte instituţii. (2) Notele de control, întocmite ca urmare a controalelor şi verificărilor efectuate, vor fi transmise, sub semnatura preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala, instituţiei care a realizat privatizarea. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notelor de control aceasta este obligată sa transmită Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala modul de rezolvare a cazurilor semnalate. (3) Notele de control care pun în evidenta fapte de natura infractionala sunt transmise şi organelor de urmărire competente. (4) Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala va acţiona în judecata, la instanţele competente, potrivit legii, atunci când acest lucru se impune, cumpărătorii care nu îşi executa obligaţiile contractuale. (5) Notele de control privind societăţile comerciale de interes strategic vor fi prezentate şi primului-ministru, spre informare.  +  Articolul 6 (1) În cazul societăţilor comerciale la care cumpărătorul acţionar majoritar nu a respectat, la termenele stabilite, obligaţiile contractuale convenite cu instituţia publică implicata, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala se poate înfiinţa un comitet de supraveghere. (2) Comitetul de supraveghere este format din 3 membri: un reprezentant al instituţiei care a realizat privatizarea, un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor. Comitetul de supraveghere se constituie în termen de 15 zile lucrătoare de la data inaintarii notei de control către instituţia publică implicata. (3) În cazul societăţilor comerciale de interes strategic comitetul de supraveghere este numit prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 7 (1) Comitetul de supraveghere are următoarele atribuţii: a) participa la şedinţele consiliului de administraţie şi ale comitetului de direcţie ale societăţilor comerciale aflate în situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) pentru a urmări îndeplinirea obligaţiilor restante; b) analizează cauzele neîndeplinirii obligaţiilor asumate; c) întocmeşte un raport, care va cuprinde şi propuneri de rezolvare, pentru informarea instituţiei care a realizat privatizarea, în vederea luării măsurilor ce se impun conform legislaţiei în vigoare. (2) Comitetul de supraveghere funcţionează până la îndeplinirea obligaţiilor restante sau, după caz, până la soluţionarea în justiţie a spetei respective. (3) Societăţile comerciale sunt obligate să asigure accesul comitetului de supraveghere la documentele necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale. (4) Indemnizaţiile membrilor comitetului de supraveghere sunt suportate de instituţiile publice implicate din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala. (5) Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala va întocmi periodic rapoarte pentru informarea Guvernului cu privire la activitatea comitetelor de supraveghere.  +  Articolul 8 (1) În termen de 3 luni de la constatarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala poate încheia acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni în vederea realizării obiectului contractului. (2) În acest scop Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala va aparea în actele adiţionale ca succesor în drepturi al Fondului Proprietăţii de Stat, al oricărui minister de resort sau al oricărei autorităţi a administraţiei publice locale, după caz, care are atribuţii de privatizare a unei societăţi comerciale, sau prin metode specifice pieţei de capital, fără a putea însă sa modifice preţul şi numărul de salariaţi care urmează să fie menţinut după privatizare, prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni.  +  Articolul 9 (1) Constituie contravenţie la prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiune, nerespectarea prevederilor art. 4 sau transmiterea de date eronate. (2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, a carei valoare se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. (3) Sancţiunile se aplică individual administratorilor şi cenzorilor societăţilor comerciale. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de reprezentanţi împuterniciţi ai Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala.  +  Articolul 10 (1) Personalul cu atribuţii de control se bucura de protecţia legii şi poate solicita sprijinul organelor competente. (2) În derularea actului de control salariaţii Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala au obligaţia de a păstra secretul profesional.  +  Articolul 11 (1) În situaţia în care cumpărătorul se afla în imposibilitate de plată a ratelor scadente sau de a realiza obligaţiile investitionale, valoarea penalitatilor aferente acestora poate fi transformata în acţiuni de acelaşi tip cu ale cumpărătorului, la o valoare/acţiune egala cu cea achitată de cumpărător, în favoarea statului, diminuându-se în mod corespunzător pachetul de acţiuni al cumpărătorului. (2) La întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare, precum şi a documentelor de oferta pe piaţa de capital instituţiile care au realizat privatizarea sunt obligate sa prevadă clauze privind situaţia menţionată la alin. (1), precum şi, după caz, înfiinţarea comitetului de supraveghere cu atribuţiile prevăzute la art. 7.  +  Articolul 12Se suplimenteaza bugetul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala cu 1,5% din sumele încasate din privatizare de către Fondul Proprietăţii de Stat şi de către orice minister de resort sau autoritate a administraţiei publice locale, după caz, care are atribuţii de privatizare a unei societăţi comerciale, sau prin metode specifice pieţei de capital, pentru acoperirea cheltuielilor aferente activităţii de urmărire şi control postprivatizare.  +  Articolul 13Articolul 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agenţiei Române de Dezvoltare şi a Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000, se completează cu litera g) cu următorul cuprins:"g) coordonarea procesului de analiza şi control postprivatizare."  +  Articolul 14Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. La aceeaşi dată se abroga orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 15În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala va întocmi normele metodologice de aplicare a acesteia şi le va supune spre aprobare Guvernului.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Mihai Davidp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat--------