HOTĂRÂRE nr. 657 din 18 mai 2022privind aprobarea conținutului și a metodologiei de colectare și raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 83 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Furnizorii de servicii medicale, inclusiv laboratoarele, din sistemul public și privat, precum și cei din rețeaua sanitară aparținând altor ministere, inclusiv cei din unitățile de asistență socială, indiferent de forma de organizare, au obligația de a raporta bolile transmisibile potrivit prevederilor prezentei hotărâri.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), raportarea bolilor transmisibile nu este obligatorie în cazul personalului implicat în asigurarea și menținerea capacității operaționale a structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și al personalului din cadrul instituțiilor cu rețele sanitare proprii care desfășoară misiuni la frontieră sau în afara granițelor țării.  +  Articolul 2În vederea implementării sistemului de raportare, a circuitului informațional, precum și a sistemului de alertă precoce și de reacție privind prevenirea și controlul bolilor transmisibile, instituit prin Decizia nr. 1.082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2.119/98/CE, se aprobă fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3(1) Registrul unic de boli transmisibile, denumit în continuare RUBT, parte a sistemului informațional și informatic integrat pentru managementul sănătății publice, se află în proprietatea și administrarea Institutului Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, denumit în continuare CNSCBT, coordonatorul tehnic național al Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.(2) În RUBT are acces personalul desemnat de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite în continuare DSP, precum și cel din INSP.  +  Articolul 4Pentru bolile transmisibile prevăzute în fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat, furnizorii de servicii medicale, inclusiv cei din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie și cei din unitățile de asistență socială în cadrul cărora se acordă și asistență medicală, au obligația să completeze fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, care se înaintează DSP, în termen de maximum 5 zile de la data depistării/confirmării, prin fax, e-mail, curier rapid sau prin poștă.  +  Articolul 5Pentru bolile transmisibile marcate cu „(T)“ în fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, furnizorii de servicii medicale au obligația să declare imediat telefonic cazurile depistate la serviciul de supraveghere și control al bolilor transmisibile din cadrul DSP și ulterior, în termen de maximum 5 zile de la data depistării, să transmită fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă potrivit prevederilor art. 4.  +  Articolul 6(1) Pentru bolile transmisibile prevăzute în fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă se utilizează și fișele de supraveghere specifice, potrivit metodologiilor de supraveghere specifice elaborate de INSP prin CNSCBT.(2) Pentru raportarea cazurilor de infecție HIV/SIDA, tuberculoză, SARS-CoV-2, a infecțiilor asociate asistenței medicale, precum și a altor boli transmisibile decât cele prevăzute în anexă se utilizează doar fișele de supraveghere specifice sau se raportează în platforme dedicate, potrivit metodologiilor de supraveghere specifice elaborate de coordonatorul tehnic național.  +  Articolul 7(1) Persoanele din cadrul fiecărei DSP, desemnate prin decizie a directorului executiv să aibă acces la datele de identitate cuprinse în fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă sau, după caz, în platformele dedicate, sunt obligate să respecte confidențialitatea acestora și să aplice măsurile de protecție a acestora, cu respectarea tuturor garanțiilor și exigențelor privind confidențialitatea datelor.(2) Toate entitățile prevăzute la art. 1 care prelucrează date cu caracter personal au obligația respectării dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.(3) În condițiile prevăzute la alin. (2), INSP, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește CNSCBT să efectueze operațiuni privind prelucrarea, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, protejarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal în vederea aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii bolilor transmisibile și de limitare a efectelor acestora.(4) Datele cu caracter personal înregistrate în RUBT sunt stocate pe durata de viață a persoanei, acestea reprezentând informații de interes pentru sănătatea publică. Accesul la aceste date se face de către entitățile prevăzute la art. 3 alin. (2).  +  Articolul 8(1) Bolile transmisibile se raportează statistic, folosind codurile numerice de boală utilizate pentru codificarea morbidității spitalicești, potrivit Clasificației internaționale a maladiilor, revizia a X-a a Organizației Mondiale a Sănătății - CIM 10.(2) Raportarea statistică se realizează de către DSP în urma validării datelor clinice și analizelor de laborator de către medicul epidemiolog din cadrul acesteia.  +  Articolul 9(1) INSP, prin CNSCBT, asigură instruirea tehnică a responsabililor desemnați din cadrul DSP.(2) Persoanele desemnate din cadrul fiecărei DSP asigură instruirea tehnică a furnizorilor de servicii medicale din teritoriul arondat, prevăzuți la art. 4.  +  Articolul 10Gestionarea accesului controlat în RUBT al DSP se face prin cod de utilizator și parolă, de către INSP, prin CNSCBT.  +  Articolul 11(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) necompletarea de către furnizorii de servicii medicale a fișei unice de raportare a cazului de boală transmisibilă după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat și netransmiterea acesteia către DSP, în termen de maximum 5 zile de la data depistării/confirmării, prin fax, e-mail, curier rapid sau prin poștă, conform art. 4;b) nedeclararea telefonică de către furnizorii de servicii medicale a cazurilor depistate de boli transmisibile marcate cu „(T)“ în fișa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă, conform art. 5 teza întâi;c) netransmiterea fișei unice de raportare a cazului de boală transmisibilă, conform art. 5 teza a doua.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:a) avertisment scris, la prima constatare, precum și la următoarele constatări, dacă fapta a fost săvârșită după mai mult de un an de la data precedentei constatări;b) amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei, la a doua constatare, dacă fapta este săvârșită în termen de un an de la aplicarea sancțiunii prevăzute la lit. a);c) amendă de la 2.500 de lei la 5.000 de lei la a treia și următoarele constatări, dacă fapta este săvârșită în termen de un an de la aplicarea sancțiunii prevăzute la lit. b).(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează de către personalul din cadrul DSP, precum și din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, împuternicit să efectueze activități de inspecție sanitară de stat.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Normele metodologice cu privire la modalitatea și frecvența de raportare de către furnizorii de servicii medicale, precum și circuitul informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 13Prevederile art. 11 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 20 iunie 2007, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul apărării naționale,
  Marius Bălu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Aurelian Păduraru,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 18 mai 2022.Nr. 657.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  FIȘA UNICĂ
  de raportare a cazului de boală transmisibilă
  -----