HOTĂRÂRE nr. 649 din 11 mai 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1205 din 10 decembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 4 se abrogă. 2. La anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Celelalte componente ale raportului de evaluare internă se transmit în format electronic, prin încărcarea pe platforma digitală, gestionată de ARACIP, conform instrucțiunilor periodice emise de Consiliul ARACIP.3. La anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (2) se abrogă. 4. La anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (3), literele d) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) documente manageriale de prognoză:– noul plan de dezvoltare instituțională/plan de acțiune al școlii;– planul managerial pe fiecare an școlar din perioada de funcționare provizorie;– programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, pentru unitățile de învățământ de stat;..........................................................k) certificatul de atestare fiscală pentru inițiator, unitate de învățământ, după caz.5. La anexa nr. 1, la articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) În cazul în care raportul de evaluare internă este complet se comunică persoanei juridice solicitante declanșarea procedurii de evaluare.6. La anexa nr. 1, la articolul 8, alineatul (7) se abrogă. 7. La anexa nr. 1, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Comisiile de experți, desemnate de ARACIP pe bază de hotărâre, sunt alcătuite din 2-4 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experți în evaluare și acreditare, înscriși în Registrul propriu al experților în evaluare și acreditare. (2) În raport cu procedura de autorizare/acreditare/de evaluare în care se află furnizorul de educație, comisiile de experți efectuează vizite de evaluare de 2-5 zile, după caz. Vizitele pot fi online, la fața locului sau mixte, conform instrucțiunilor emise și aprobate de Consiliul ARACIP. (3) În cazuri justificate, președintele Consiliului ARACIP poate aproba modificarea duratei vizitei de evaluare. O vizită de evaluare nu poate fi mai scurtă de o zi.8. La anexa nr. 1, la articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), care va avea următorul cuprins: (1^1) Verificarea documentelor depuse se realizează prin intermediul platformei digitale, iar în cadrul vizitei la fața locului se măsoară modalitatea implementării standardelor pe baza colectării datelor de la beneficiari/cadre didactice/didactic auxiliar și nedidactic/directori/comunitate locală/angajatori/ operatori economici, după caz, prin aplicarea de chestionare și/sau interviuri și discuții individuale și de grup, a observării directe, vizitelor la operatorii economici, cu ocazia stagiilor de practică, a asistențelor la ore și la activitățile derulate de organizația furnizoare de educație/unitatea de învățământ supusă evaluării.9. La anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Evaluatorii externi vor analiza situația rezultatelor elevilor, progresul fiecărui antepreșcolar, preșcolar sau elev, precum și a oricărei dovezi prin care se probează buna funcționare a unității de învățământ. În cazul în care dovada este un document, acesta se analizează, după încărcarea în platforma digitală, înaintea realizării vizitei la fața locului. Verificarea/Reverificarea informațiilor conținute în documente se realizează prin discuții cu actorii implicați în actul educațional și prin colectarea datelor prin instrumente specifice, respectiv chestionare, ghiduri de interviu, observare directă.10. La anexa nr. 1, la articolul 11, după alineatul (5) se introduc opt noi alineate, alineatele (6)-(13), cu următorul cuprins:(6) Unităților de învățământ evaluate extern, care îndeplinesc toate cerințele din standardele de evaluare, ARACIP le acordă și un «certificat de calitate», emis pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIP.(7) «Certificatul de calitate» cuprinde gradul de încredere acordat unității de învățământ din perspectiva calității. Cuantificarea gradului de încredere se face în urma vizitei de evaluare și este independentă de acordarea autorizării de funcționare provizorie/acreditării/emiterii atestatului de calitate, emiterea ordinului de ministru/atestatului de calitate și se face pe baza îndeplinirii cerințelor din standardele de evaluare la nivel minimal sau peste așteptări.(8) Gradul de încredere dat prin certificatul de calitate se poate modifica anual, la solicitarea unității de învățământ/ furnizorului de educație sau la inițiativa ARACIP ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de performanță din standardele de evaluare. (9) Pentru procedura de autorizare de funcționare provizorie, ARACIP va emite certificatul de calitate la jumătatea primului an de funcționare, solicitând unității de învățământ/furnizorului de educație, prin intermediul platformei de evaluare a ARACIP, documente în susținerea îndeplinirii indicatorilor de performanță din standardele de evaluare, înscrisuri ce stau la baza emiterii certificatului de calitate. (10) În situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de autorizare, organizația furnizoare de educație/unitatea de învățământ va intra în procedură de monitorizare și va avea o perioadă de îmbunătățire decisă de Consiliul ARACIP. Dacă la finalul perioadei nu va putea îmbunătăți, Consiliul ARACIP va propune ministrului educației emiterea ordinului de ridicare a autorizației de funcționare provizorie.(11) Certificatul de calitate este un document public, adus la cunoștința beneficiarilor prin afișare pe site-ul propriu al unității de învățământ.(12) Specimenul certificatului de calitate se stabilește și se aprobă de către Consiliul ARACIP. (13) Evaluarea unităților de învățământ se face pe baza unui calendar aprobat de Consiliul ARACIP.11. La anexa nr. 1, după articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 și 11^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1(1) Vizita de evaluare se finalizează cu o ședință realizată la fața locului/online, prin care, dacă este cazul, se comunică unității de învățământ ariile de îmbunătățire a aspectelor prevăzute de indicatorii de performanță din standardele de evaluare. (2) La ședința finală poate participa, fizic sau online, un expert din aparatul propriu al ARACIP, nominalizat prin decizia președintelui Consiliului ARACIP. (3) Unitatea de învățământ are obligația de a duce la îndeplinire rezultatele vizitei de evaluare în termen de maximum 60 de zile de la data finalizării vizitei de evaluare, dar nu mai târziu de data de 30 iulie a anului școlar în curs.(4) Inspectoratul școlar județean/al municipiului București confirmă ducerea la îndeplinire a aspectelor prevăzute de indicatorii de performanță din standardele de evaluare, în urma unei inspecții tematice finalizate printr-un raport, transmis spre informare ARACIP. În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) necesită un timp mai mare de realizare, Consiliul ARACIP decide care sunt etapele următoare în procedura de acordare a autorizației de funcționare provizorie, acreditării, emiterii Atestatului de calitate, după caz. (5) În cazul hotărârii Consiliului ARACIP de neacordare a autorizației de funcționare provizorie, acreditării, emiterii Atestatului de calitate, după caz, organizația furnizoare de educație/unitatea de învățământ va relua procedura de evaluare.  +  Articolul 11^2Analiza documentelor solicitate organizației furnizoare de educație/unității de învățământ supuse evaluării, în cadrul vizitei de evaluare realizate la fața locului, se consideră abatere administrativă și se sancționează cu excluderea evaluatorilor din Registrul ARACIP al experților în evaluare și acreditare.12. La anexa nr. 1, la articolul 12, alineatele (3)-(5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) În cazul în care în urma verificării menționate la alin. (2) se constată neconcordanțe între datele din rapoartele de evaluare externă și informațiile din raportul de evaluare internă depus la ARACIP, se poate dispune completarea/modificarea raportului întocmit sau invalidarea acestuia. În situația de invalidare se va proceda la refacerea raportului pe baza unei activități de monitorizare, la care va participa și expertul intern ARACIP care a invalidat raportul de evaluare externă. (4) În urma verificării prevăzute la alin. (2) și a constatării concordanței între datele din rapoartele de evaluare externă și informațiile din raportul de evaluare internă, expertul desemnat validează, în termen de maximum 5 zile de la primire, raportul de evaluare externă întocmit de către experți și îl înaintează în vederea analizei și aprobării lui de către Consiliul ARACIP.(5) Consiliul ARACIP analizează și aprobă rapoartele de autorizare, acreditare, respectiv de evaluare externă a calității, întocmite de membrii comisiilor de experți ai ARACIP și validate de către experții interni, după care le înaintează spre publicare pe site-ul ARACIP. Pe baza rapoartelor aprobate și a hotărârii Consiliului ARACIP, acesta propune ministrului educației acordarea/neacordarea/ridicarea autorizației de funcționare provizorie, acreditării, respectiv avizării nivelului calității prin Atestat pentru instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învățământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz...........................................................(7) Departamentul Secretariatului Tehnic ARACIP înaintează Ministerului Educației, spre aprobare, prin ordin, propunerea Consiliului ARACIP de acordare/neacordare a autorizației de funcționare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învățământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învățământ/specializare/calificare profesională, după caz.13. La anexa nr. 1, la articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În vederea asigurării calității activității de evaluare externă, președintele ARACIP poate dispune monitorizarea activității de evaluare realizate de experții ARACIP în evaluare și acreditare. La vizita de evaluare poate participa fizic sau online, cu statut de observator, expertul ARACIP din aparatul propriu, prin decizia președintelui Consiliului ARACIP.14. La anexa nr. 1, la articolul 21 alineatul (2), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) acte care să ateste acreditarea în sistemul educațional adoptat de unitatea de învățământ, emise de Ministerul Educației sau de autoritatea națională ori federală competentă din statul al cărui sistem educațional este adoptat sau de organizația educațională care oferă programul de studiu;b) elementele de identificare a organizațiilor furnizoare de educație, după cum urmează:– denumirea și sediul unității de învățământ respective;– nivelurile de învățământ, specializările, precum și durata de școlarizare, conform structurii din sistemul educațional respectiv;– date referitoare la personalul angajat;– date referitoare la elevii școlarizați: numărul de elevi/an de studiu, naționalitatea;– date referitoare la spațiile de învățământ și baza materială, regimul de deținere a acestora, precum și informații despre securitatea elevilor, respectiv servicii sanitare, echipare contra incendiilor, servicii de pază, declarate și asumate de directorul școlii;c) acte privind curriculumul utilizat în vederea analizei lui din perspectiva promovării valorilor și principiilor europene: respect pentru demnitatea umană, libertatea, libertatea de expresie, democrația, egalitatea, nondiscriminarea, toleranța, dreptatea, solidaritatea și egalitatea de gen.15. La anexa nr. 1, la articolul 21 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c) tipizate ale documentelor de studii care vor fi emise elevilor de către unitatea de învățământ respectivă.16. La anexa nr. 1, la articolul 22, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) După înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1), organizația respectivă are obligația de a întocmi, anual, un raport de evaluare internă, care să cuprindă elementele menționate la art. 21 alin. (2) lit. b), pe care îl transmite la ARACIP, sau un raport de evaluare externă realizat de autoritatea competentă din statul al cărui sistem educațional este utilizat, pe care îl transmite la ARACIP. (3) Organizațiile prevăzute la alin. (1) au obligația de a solicita ARACIP, din 5 în 5 ani, reînscrierea în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară; în caz contrar, organizația respectivă se consideră desființată. ARACIP informează autoritățile competente din statul al cărui sistem educațional este și care au certificat funcționarea, precum și misiunea diplomatică despre nerespectarea condițiilor de funcționare în aceste condiții pe teritoriul României. Informările vor fi făcute publice de către ARACIP.17. La anexa nr. 1, după articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1În cazul decretării stării de alertă, ARACIP aprobă prin Consiliul ARACIP instrucțiuni de derulare a vizitelor de evaluare, păstrând principiul măsurării calității prin interacțiuni cu beneficiarii, tururi virtuale, asistențe la activități online din viața organizației furnizoare de educație/unității de învățământ.18. La anexa nr. 2, literele b), g) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) Unitatea de învățământ - denumirea existentă și/sau propusă a fi înființată, după caz, sediul existent și/sau propus, după caz, datele de contact, reprezentantul legal, persoană de contact..........................................................g) Declarația directorului unității de învățământ preuniversitar privind respectarea cerințelor legale privind sănătatea și securitatea în unitățile de învățământ, în conformitate cu normele specifice..........................................................j) Declarații privind modul de colectare, de la nivelul comunității și al școlii, a datelor necesare pentru îmbunătățirea participării școlare și pentru eliminarea violenței și hărțuirii/bullying și segregării școlare19. Anexa nr. 3 se abrogă.  +  Articolul IIPrevederile anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație se aplică unităților de învățământ și furnizorilor de educație care, la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se află în procedura de evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie/de acreditare sau în procedura evaluării periodice a calității.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  București, 11 mai 2022.Nr. 649.----