CRITERII din 13 mai 2022de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 mai 2022    Notă
    Conținute de ORDINUL 1.211 din 13 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 17 mai 2022.
    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde care nu dețin o autorizație de funcționare conform Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, având cod CAEN 6612 „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2021, și, respectiv, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pentru sprijin educațional, după caz.La data solicitării autorizației de funcționare, administratorul societății depune o declarație pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește criteriul prevăzut la acest punct.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru produse alimentare și mese calde. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde către beneficiari prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice ale tichetelor sociale pentru produse alimentare și mese calde, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea tichetelor sociale pentru produse alimentare și mese calde.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.7. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 14, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.8. În situația prevăzută la pct. 7, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.9. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate ca autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.10. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 11 se aplică în mod corespunzător.11. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 14 lit. f), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.12. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 14 lit. f).13. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.14. Unitățile care solicită autorizație de funcționare depun la direcția de specialitate dosarul de autorizare, cu următorul conținut:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului: (i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) consimțământul expres, exprimat în scris al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății; f) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;g) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, să transmită către direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3. -----