ORDIN nr. 1.211 din 13 mai 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, precum și pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 17 mai 2022    Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și (2) și ale art. 16 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^2(1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde este prevăzut în anexa nr. 13.2. La articolul 5^2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, și va avea următoarea configurație:RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XX - secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanță pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanță pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniță, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, SE - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, PA - tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.3. Articolul 5^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^4În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, în anexa nr. 15 pct. 5, în anexa nr. 16 pct. 5, în anexa nr. 18 pct. 5, respectiv în anexa nr. 19 pct. 5, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale, de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcție de tipul de activitate pentru care se solicită autorizație, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, precum și de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde.4. Articolul 5^6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^6În vederea verificării de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific a îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 și 2, în anexa nr. 15 pct. 1-3, în anexa nr. 16 pct. 1-3, în anexa nr. 18 pct. 1, respectiv în anexa nr. 19 pct. 1-3, aceasta solicită prin serviciul ONRC - Recom ONLINE certificatul constatator din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 și/sau cod CAEN 6612) și administratorii.5. Articolul 5^7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^7În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 16 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 18 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 19 pct. 4 lit. c) în cazul în care spațiul distinct este asigurat prin furnizor, și nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete și operatorii economici care furnizează spațiul este obligatorie existența unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialiști prevăzute de prezentul ordin în spațiul respectiv.6. Articolul 5^8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^8Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, în anexa nr. 14 pct. 5, în anexa nr. 15 pct. 6, în anexa nr. 16 pct. 6, în anexa nr. 18 pct. 6, respectiv în anexa nr. 19 pct. 6 se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/directorului economic și/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform legislației în vigoare.7. Articolul 5^10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^10Unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, respectiv de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, după caz, este obligată să dovedească în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene contractul de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, respectiv pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, după caz, sub sancțiunea retragerii autorizației, îndeplinirea condiției prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 15, la pct. 2 din anexa nr. 16, respectiv la pct. 2 din anexa nr. 19, după caz. Dispozițiile pct. 3 din anexa nr. 15, ale pct. 3 din anexa nr. 16, respectiv ale pct. 3 din anexa nr. 19, după caz, se aplică în mod corespunzător.8. După articolul 5^17 se introduce un nou articol, articolul 5^18, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^18Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, prevăzute în anexa nr. 19.9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentul ordin.10. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță, a unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță, a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, a unităților emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, precum și a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Finanțelor.11. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toți operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcționează ca unități emitente de vouchere de vacanță, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, precum și pentru operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde.12. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Comisia se întrunește ori de câte ori este necesar, la solicitarea președintelui acesteia, pentru analiza situațiilor care impun luarea unei decizii.13. În anexa nr. 2, la articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Deciziile comisiei pot fi sub formă de: autorizație, decizie de retragere/suspendare a autorizației, decizie de respingere a solicitării de autorizare, respectiv decizie de soluționare a plângerii prealabile.14. În anexa nr. 2, articolul 16 se modifică și va avea cu următorul cuprins:  +  Articolul 16În situația în care operatorul contestă decizia comisiei, efectul deciziei se suspendă de drept până la soluționarea contestației de către comisie în cadrul procedurii prealabile prevăzute de legislația din domeniu.15. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎn anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 9 aprilie 2019, cu modificările ulterioare, la articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Deciziile comisiei pot fi sub formă de: autorizație, decizie de retragere/suspendare a autorizației, decizie de respingere a solicitării de autorizare, respectiv decizie de soluționare a plângerii prealabile.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 13 mai 2022.Nr. 1.211.  +  ANEXĂCRITERIIde autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronicpentru produse alimentare și mese calde