LEGE nr. 136 din 13 mai 2022pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea art. III alin. (1), (1^1) și (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 mai 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul I– Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 33 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) în cazul în care contractele prevăzute la lit. b) nu cuprind explicit acordul proprietarilor terenurilor și/sau aceștia nu pot fi identificați, titularii autorizațiilor vor publica o notificare privind intenția de a executa lucrările, la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului pe raza căreia/căruia se află terenurile pe care urmează să fie executate lucrările, identificând aceste terenuri conform modalităților prevăzute la lit. a). În acest caz notificarea devine, după 10 zile calendaristice, titlul pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire;2. La articolul 34, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Agenția, organizațiile și federațiile beneficiază, în condițiile legii, de un drept de servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană și asupra terenurilor situate adiacent amenajărilor, proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice situate în cadrul platourilor deservite de amenajările de îmbunătățiri funciare.(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) are ca obiect utilitatea publică a bunurilor din fondul dominant și se realizează cu titlu obligatoriu pe toată existența acestuia, se exercită fără înscriere în cartea funciară și cuprinde dreptul de folosință, întreținerea, reparațiile și paza integrității respectivelor bunuri, precum și înlăturarea urmărilor unor dezastre și aplicarea de măsuri de protecție a mediului înconjurător, conform prevederilor legale în vigoare.3. La articolul 66, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prevederile alin. (2) se aplică și la punctele de livrare în amenajările de desecare folosite pentru irigații.4. După articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 66^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 66^1(1) Prevederile art. 66 alin. (4) se aplică deținătorilor de sisteme de irigații locale, independente de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului sau sisteme amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigații prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului.(2) Deținătorii prevăzuți la alin. (1) au următoarele drepturi:a) de a beneficia de finanțare publică nerambursabilă pentru proiecte de dezvoltare rurală de investiții pentru înființarea/ reabilitarea/modernizarea și/sau exploatarea sistemelor de irigații locale;b) de a prelua din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole și silvice;c) de a beneficia de prevederile art. 33 și 34.(3) Deținătorii prevăzuți la alin. (1) au următoarele obligații:a) să transmită către Agenție informații privind tipul sistemului de irigații local înființat;b) să transmită anual suprafața agricolă/silvică deservită de sistemul de irigații local;c) să dețină autorizație pentru sursa de apă necesară pentru desfășurarea activității de irigații;d) să doteze sistemul de irigații local cu mijloace de măsurare a consumului de apă și energie electrică pentru irigații;e) să transmită Agenției situația aplicării udărilor, cultura irigată, precum și datele cu privire la obligațiile prevăzute la lit. d).(4) În înțelesul prezentei legi, sistemele de irigații locale prevăzute la alin. (1) se pot înființa în cadrul exploatațiilor agricole și pot cuprinde, după caz, elementele componente definite în cadrul sistemului de irigații prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul II(1) Sistemele de irigații locale se autorizează de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.(2) Pentru sistemele de irigații locale înființate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiarii au obligația să obțină autorizația de la Agenția prevăzută la alin. (1), în termen de 6 luni de la aprobarea normelor metodologice.(3) Procedura privind autorizarea sistemelor de irigații locale se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul III– Alineatele (1), (1^1) și (3) ale articolului III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul III(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sub condiția asumării de către Guvern, prin hotărâre, a Programului național de reabilitare și/sau înființare a infrastructurii principale de irigații și infrastructurii de desecare și drenaj, primește suma de 1,500 miliarde euro necesară pentru reabilitarea acestor infrastructuri.(1^1) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă până în anul 2027, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinație, respectiv suma de 1,500 miliarde euro.(...)(3) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții, cuprinse în programul prevăzut la alin. (1), precum și alte investiții în amenajări de îmbunătățiri funciare se aprobă și se cuprind în programele anuale de investiții de către ordonatorul principal de credite, indiferent de valoarea acestora.  +  Articolul IVPentru cererile înregistrate de către beneficiarii prevăzuți la art. 66^1 privind decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 66 alin. (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, în perioada sezonului de irigații, se aplică dispozițiile prezentei legi.  +  Articolul VÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică și completează normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.  +  Articolul VIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă prin hotărâre normele metodologice de autorizare a sistemelor de irigații locale, prevăzute la art. II alin. (3).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 13 mai 2022.Nr. 136.-----