ORDIN nr. 856 din 2 mai 2022privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 mai 2022  În temeiul art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 739.482 din 18.04.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, poziția 80 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  80Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electricăOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare
  2. În anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, la capitolul I „Depunerea declarației“ punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică. Impozitul se declară de către producătorii de energie electrică, cu excepția producătorilor de energie electrică pentru capacitățile de producție puse în funcțiune după data de 22 martie 2022.
   +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile de declarare aferente lunii aprilie 2022.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Sandu Costea
  București, 2 mai 2022. Nr. 856.----