CONVENȚIE din 20 aprilie 2022de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 bis din 26 aprilie 2022  Notă
  Conținută de ORDINUL nr. 1.039/101/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 398 din 26 aprilie 2022.
  ..... Nr. FGCR IFN SA Nr.

  CONVENȚIE
  de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST
  Încheiată între următoarele părți: Instituția finanțatoare ....., cu sediul social în București, ......, cod unic de înregistrare ...., înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. .... și în Registrul Bancar/Registrul general al IFN/Registrul special al IFN sub nr. ....., reprezentată de ....., în calitate de ..... și de ..... în calitate de ....., denumită în continuare instituție de credit/finanțator, și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, cu sediul social în București, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J40/3050/1994, CodUnic de Înregistrare 5439903, reprezentat de ....., în calitate de ......, și de ....., în calitate de ....., denumit în continuare FGCR. În scopul derulării Programului RURAL INVEST, denumit în continuare Program, părțile convin încheierea prezentei convenții de garantare și plată a granturilor în condițiile prevăzute în continuare.  +  Capitolul 1 Definiții  +  Articolul 1.1 Termenii folosiți în prezenta convenție de garantare și plată a granturilor au următoarele semnificații:a) beneficiarul programului - operatori economici constituiți conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, asociații de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderile care își desfășoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare și care au realizat investiții în baza proiectelor de finanțare din fonduri europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală;b) Programul RURAL INVEST - program de garantare care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone;c) microîntreprinderile și întreprinderile mici - beneficiarii eligibili ai programului care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;d) întreprinderile mijlocii - beneficiarii eligibili ai programului respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;e) instituție de credit/finanțator - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;f) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;g) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituția de credit și FGCR, în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor denumit în continuare M.F., reprezentat de FGCR , se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul Programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.8;h) garant - statul prin M.F. reprezentat prin FGCR pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;i) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;j) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;k) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;l) comision de risc - comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Prin ordin al ministrului finanțelor, procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat și de tipul beneficiarului de credit; (la 14-06-2022, Litera l) din Articolul 1.1 , Capitolul 1 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) m) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. (la 14-06-2022, Litera m) din Articolul 1.1 , Capitolul 1 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) n) finanțare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care FGCR , în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției încheiate cu instituția de credit;o) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de FGCR, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt acoperite de garanția de stat;p) garanții colaterale - garanțiile reale și personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin M.F., proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;q) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;r) declararea exigibilității finanțării garantate - trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituției de credit ca urmare a producerii riscului de credit și desființarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituția de credit, după caz;s) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii FGCR în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat FGCR;ș) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între FGCR în calitate de administrator al schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat asociată Programului RURAL INVEST, aprobată în temeiul art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.7;t) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, respectiv componenta nerambursabilă de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 luni de la data acordării creditului, fără a se depăși data de 31 iulie 2024 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului precum și o componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație. În cazul creditelor acordate pentru destinația prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, , ajutorul de stat aferent garanției de maximum 90% din valoarea finanțării se cumulează cu grantul calculat conform celor de mai sus, cu respectarea procedurilor de implementare, fără a depăși echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, respectiv 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Ajutoarele de stat acordate prin prezentul Program se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST ROMANlA, inclusiv prin Subprogramul AGROIMM INVEST.ț) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parțială sau integrală.u) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai programului care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite la lit. c) și d).  +  Articolul 1.2(1) FGCR acordă garanții pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin M.F., în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei.(2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităților prevăzute la alin. (1) este de 15.000.000 lei și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele menționate la pct. i), ii) și iii), după cum urmează:i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sauii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sauiii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării la bancă a unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoria IMM-urilor;  +  Capitolul 2 Obiectul convenției de garantare și plată a granturilor  +  Articolul 2.1 Obiectul prezentei convenții de garantare și plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între FGCR și Finanțator în scopul implementării Programului, pentru garantarea în numele și contul statului de către FGCR, în mod expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenție, în limita plafonului de garantare aprobat potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2.2(1) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor pentru realizarea de investiții este de 72 de luni (inclusiv perioada de grație), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanțărilor, maturitatea creditului acordat în cadrul Programului nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale. La începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.(2) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire. În cazul creditelor acordate pentru refinanțarea unor credite pentru finanțarea capitalului de lucru, maturitatea creditului nou-acordat în cadrul Programului RURAL INVEST va fi de maximum 36 de luni, dar fără a depăși scadența maximă a creditului/liniei de credit care se refinanțează.(3) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor pentru capital de lucru acordate pe baza adeverinței de depozitare este de 6 luni, fără posibilitatea de prelungire. (la 14-06-2022, Articolul 2.2 din Capitolul 2 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )  +  Articolul 2.3 Pentru creditele prevăzute la art. 1.2 alin. (1), MF plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții pe o perioadă de maxim 24 de luni de la data acordării creditului, comisionul de administrare și comisionul de risc în procent de 100% acordate beneficiarilor în cadrul Programului, precum și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului, din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale în limita creditelor aprobate în buget pentru schema de ajutor de stat asociată acestui Program.  +  Capitolul 3 Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Programului pentru a beneficia de garanție și de ajutor de stat  +  Articolul 3.1 Pot beneficia de garanții de stat, respectiv de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care sunt beneficiari ai Programului astfel cum sunt definiți la art.1.1 lit.a) și care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:a) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;b) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;c) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu MF și/sau instituția de credit care acordă finanțarea;d) nu se afla în dificultate la ultimul exercițiu financiar încheiat*3), respectiv la 31 decembrie 2019 în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare. *3) Pentru evaluarea criteriului privind "firmă aflată în dificultate", se va utiliza definiția prevăzută în reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, respectiv următoarele documente: certificatul constatator eliberat de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sau de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau situațiile financiare anuale aferente ultimului exercițiu financiar încheiat. Pentru persoanele juridice care întocmesc bilanț contabil și sunt înregistrate la ONRC de mai mult de 3 ani, care au intrat în dificultate în anul 2020 sau 2021, în vederea asigurării lichidității și accesului la finanțare, încadrarea în criteriul menționat anterior se poate face pe baza situațiilor financiare anuale de la 31 decembrie 2019, depuse conform legii și în baza unei declarații pe proprie răspundere din care să rezulte că activitatea întreprinderii a fost în anul 2020 sau 2021 afectată de epidemia de COVID-19, în conformitate cu prevederile reglementărilor europene Nu se afla în dificultate, cu exceptia microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici care se aflau în dificultate la data de 31 Dec 2019 sub condiția ca împotriva lor nu a fost deschisa procedura insolvenței conform legislației naționale și nu au beneficiat de ajutor de salvare/restructurare. O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:I. În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:d.1) în cazul unei societăți pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată sau al unei societăți în comandită pe acțiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;d.2) în cazul unei societăți în nume colectiv sau al unei societăți în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;d.3) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare (condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării). În cazul IMM care sunt înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepția cazurilor în care se află în una dintre situațiile menționate la d.3) și d.4) (conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării).II. În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM– atunci când în ultimii 2 ani îndeplinește cumulativ condițiile de la d.5) și d.6);d.5) raportul datorii*1), capitaluri proprii*2) al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; *1) Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situațiile financiare (formularul Bilanț) anuale aferente ultimilor 2 ani. *2) Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Bilanț) aferente ultimilor 2 ani.d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor*3) calculată pe baza EBITDA*4) a fost sub 1,0; *3) Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferente ultimilor 2 ani. *4) EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferent ultimilor 2 ani. sau– atunci când se află în una dintre situațiile prevăzute la d.7), d.8).d.7) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare (condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării);e) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;f) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;g) împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;h) prezintă instituției de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de garantare. În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, acesta poate solicita beneficiarului constituirea de garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art.1.1 lit. p);i) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului. În cazul creditelor de investiții acordate în cadrul Programului, solicitantul nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, , la data solicitării garanției.j) suprafața de teren agricol aflată în proprietatea împrumutatului la momentul solicitării creditului pentru achiziția de teren agricol , împreună cu terenurile achiziționate din credit, nu depășește 1000 hectare, în cazul creditelor acordate pentru achiziția de teren agricol.  +  Articolul 3.2(1) Creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene sau pentru refinanțarea unor credite garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGROIMMINVEST.(2) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) din OUG nr. 24/2022 și a eventualelor garanții colaterale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 3.4.(3) Pentru beneficiarii Programului, instituțiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare.(4) Componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate se utilizează atât pentru creditele de investiții, cât și pentru liniile de credit/credite pentru capital de lucru, astfel:a) dacă la momentul primirii componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul figurează cu sold, componenta va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;b) dacă la momentul primirii componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul nu figurează cu sold, în sensul că acesta a fost rambursat anticipat de către beneficiar din surse proprii, cuantumul grantului de maximum 10% va fi pus la dispoziția beneficiarului în contul său curent sau contul indicat de către beneficiar.  +  Articolul 3.3(1) În cazul creditelor de investiții, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare.(2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Programului la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.(3) În cazul creditelor acordate pentru refinanțarea altor credite de investiții/credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, se va menține structura de garanții aferentă creditului refinanțat. In acest sens instituția de credit care acordă creditul pentru refinanțare în cadrul Programului va transmite FGCR o declarație prin care confirmă, pe propria răspundere, menținerea structurii de garanții a creditului refinanțat.(4) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectațiune al beneficiarilor organizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, al fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, instituția finanțatoare va solicita acordul autentificat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.(5) Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la alin. (1), (2), (3) și (4), precum și garanțiile colaterale se constituie, în favoarea statului român, reprezentat de M.F., prin FGCR, și instituției de credit, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.(6) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1), (2), (3) și (4), precum și garanțiile colaterale, se înscriu în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, reînnoire, modificare și radiere se efectuează de către instituția de credit. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(7) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, FGCR mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.  +  Articolul 3.4 Contractele de garantare prin care FGCR acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.  +  Capitolul 4 Costul total al creditelor garantate în cadrul Programului de RURAL INVEST  +  Articolul 4.1(1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. (la 14-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 4.1 , Capitolul 4 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12 *1) În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat. Prin ordin al ministrului finanțelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat și de tipul beneficiarului de credit, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020.  +  Articolul 4.2(1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.(2) Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar sau FGCR, după caz. În cazul renunțării la garanție*4, comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat. *4 În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare(3) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. (la 14-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 4.2 , Capitolul 4 a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (4) Comisionul de administrare se va vira în contul FGCR ..... deschis la .......(5) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanțiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Subrogramului este următoarea: Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12 *1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 4.3(1) Rata dobânzii aferenta creditelor de investiții și/sau creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor, etc.).(2) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit.(3) Instituțiile de credit sunt obligate să mențină condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului.  +  Capitolul 5 Caracteristicile garanției  +  Articolul 5.1(1) Garanția emisă de FGCR în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FGCR a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;c) este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit, depusă în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare și convenția încheiată cu instituția de credit;e) acoperă maximum 90% din valoarea finanțării garantate, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 10.000.000 lei și a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei;g) valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare;h) garanția are durată determinată și se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic și oneros.(2) Garanțiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.  +  Capitolul 6 Implementarea Programului  +  Articolul 6.1 Instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispozițiile art. 1.2 alin. (2) .  +  Capitolul 7 Acordarea, valabilitatea și monitorizarea garanției și grantului  +  Articolul 7.1 Acordarea garanției se face prin parcurgerea următoarelor etape:(1) După aprobarea facilității de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale, transmite FGCR solicitarea de garantare, utilizând aplicația web https://modulonline.fgcr.ro. În mod excepțional, în cazul indisponibilității aplicației mai sus menționate sau a imposibilității de transmitere a documentației prin intermediul acesteia, documentația de garantare se poate transmite și prin e-mail, la adresa ruralinvest@fgcr.ro.(2) Solicitarea de garantare, prevăzută în anexa nr. 3.1, se transmite de către Finanțator împreună cu următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit (anexa nr. 3.4);b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, prevăzută în anexa nr. 3.5 la prezenta Convenție, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 lit. c) , d) și g), emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 lit. e), cu ultimele date raportate și disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare.d) declarația unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declarație fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente;e) certificatul de atestare fiscală a beneficiarului finanțării, valabil la data solicitării de garantare, din care să rezulte situația fiscală a acestuia; în cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, instituția de credit va transmite la FGCR un alt document valabil.f) rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1, lit. d);g) notificarea asupra plăților efectuate care confirmă la finalizarea proiectului de finanțare din PNDR plățile efectuate sau adeverință emisă de autoritatea responsabilă, în cazul beneficiarilor care își desfășoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare/procesare;h) adeverința de depozitare emisă de direcția județeană agricolă, după caz;i) adeverința emisa de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)/Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA), privind suprafața de teren agricol aflată în proprietatea beneficiarului programului la momentul solicitării creditului pentru achiziția de teren agricol, după caz;j) orice alte documente necesare și oportune pentru luarea deciziei de acordare a garanției și a grantului transmise la solicitarea FGCR incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, datele financiare aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiați.  +  Articolul 7.2(1) FGCR analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor art. 7.1 și a următoarelor informații și documente obținute de FGCR:a) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvență în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1 lit. g);b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiați, obținute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1 lit. d);c) raportul obținut de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1 lit.f);(2) Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3.1 lit. d) se analizează prin raportare la ultimele situații financiare anuale încheiate și depuse, la data solicitării garanției, după caz. Îndeplinirea de către beneficiar a condițiilor prevăzute la art. 3.1 lit. e) și f) se analizează prin raportare la data solicitării de garantare.  +  Articolul 7.3(1) După verificarea documentelor și datelor prevăzute la art. 7.1 alin. (2) și art. 7.2 alin. (1) și, după caz, a celor de la art. 7.2 alin. (2), precum și a gradului de acoperire cu garanții, în cazul creditelor pentru investiții, pe baza datelor completate de către instituția de credit în solicitarea de garantare, FGCR comunică finanțatorului, prin e-mail la adresa ....@....., decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor.(2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a unuia sau mai multor credite/linii de credit pentru capital de lucru sau pentru realizarea de investiții ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților.  +  Articolul 7.4 În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea aprobării, FGCR transmite instituției de credit Acordul de finanțare și Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.  +  Articolul 7.5(1) Instituția de credit, prin reprezentanții săi, efectuează formalitățile de înscriere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară a imobilelor, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(2) Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FGCR.(3) În cazul în care prin program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de instituția de credit și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate.(4) În cazul în care instituția de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz.(5) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz, la momentul pronunțării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.  +  Articolul 7.6(1) În termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituția de credit remite FGCR două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare semnate de bancă și beneficiar. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FGCR sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(2) După semnarea acordului de finanțare și a contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor, instituția de credit poate pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile programului, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare, finanțatorul transmite FGCR toate exemplarele primite, însoțite de înștiințarea cu privire la renunțarea la garanție, formulată conform anexei nr. 3.9.(3) Instituția de credit autorizează tragerile din plafonul aferent utilizării integrale a creditului / primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare. Pentru beneficiarii Programului, instituțiile de credit vor autoriza trageri din finanțarea garantată în cadrul Programului numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare.  +  Articolul 7.7Abrogat. (la 14-06-2022, Articolul 7.7 din Capitolul 7 a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )  +  Articolul 7.8Abrogat. (la 14-06-2022, Articolul 7.8 din Capitolul 7 a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )  +  Articolul 7.9Abrogat. (la 14-06-2022, Articolul 7.9 din Capitolul 7 a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )  +  Articolul 7.10(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite care presupun eliberarea/înlocuirea unor garanții accesorii finanțării garantate, în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții și a menținerii în structura de garanții a unei ipoteci legale asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de creditare în cazul creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta are obligația de a solicita acordul expres al FGCR și de a obține confirmarea prealabilă a acestuia pentru operațiune sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției.(2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.(3) Anterior efectuării de trageri din finanțarea cu garanție de stat se instituie ipotecă legală imobiliară/mobiliară asupra bunurilor viitoare. În cazul în care prin program se finanțează bunuri mobile, efectuarea tragerii din finanțarea cu garanție de stat, se va putea efectua înainte de prezentarea seriei / numărului bunurilor finanțate. După identificarea acestor bunuri (inclusiv prin prezentarea seriei/numărului de identificare a bunurilor mobile finanțate), instituția finanțatoare are obligația de a solicita FGCR emiterea unui Act Adițional la Contractul de garantare, sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției.(4) FGCR analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii și prezentei convenții și comunică instituției de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete și corecte a documentelor.(5) Instituția de credit are obligația de a notifica FGCR, prin adresă letric/electronic, precum și prin raportările lunare, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:(i) situații care nu necesită act adițional la contractul de garantare sunt cele privind:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiții), precum și ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanțărilor aprobate, dar și ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții. În cazul creditelor de investiții diminuarea valorii garanției va fi posibilă în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100%;b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului;(ii) situații în care FGCR va întocmi act adițional la contractul de garantare:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanțării;b) suplimentarea/modificarea garanțiilor inițiale cu încadrarea în prevederile art. 3.1 lit.h) .c) abrogată; (la 14-06-2022, Litera c) din Punctul (ii) , Alineatul (5) , Articolul 7.10 , Capitolul 7 a fost abrogată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) d) alte situații care presupun actualizarea contractului de garantare;(5) În situațiile care presupun semnarea unui act adițional la contractul de garantare, FGCR îl va transmite instituției de credit în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituția de credit după aprobarea modificării condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente și înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condițiilor Programului.  +  Articolul 7.11 Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către FGCR a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii FGCR în numele și contul statului.  +  Articolul 7.12(1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz.(2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanțării garantate sau în cazul neutilizării finanțării garantate, la solicitarea finanțatorului, transmisă în termen de maxim 10 zile de la data închiderii finanțării conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, FGCR, , emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 3.11. Acordul Fondului se eliberează doar în măsura în care beneficiarul nu datorează sume rezultate din calcularea/regularizarea comisionului de risc, al comisionului de administrare, dobânzii și/sau al grantului reprezentând componenta de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate/creditului utilizat, după caz, sau alte sume de recuperat rezultate în urma declanșării procedurii de recuperare a ajutorului de stat.(3) Solicitarea de radiere va fi însoțită de următoarele documente în copie:a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, și suma rambursată;b) contractul de garantare și actele adiționale ulterioare;c) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale și convenționale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporțional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.(4) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța.(5) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară și sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.(6) Se acordă FGCR, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.  +  Articolul 7.13(1) FGCR monitorizează garanțiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor contractului de garantare.(2) Finanțatorul monitorizează creditele acordate cu garanția de stat cu diligența pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecție.(3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, instituția de credit va transmite către FGCR, în format electronic, la adresa ftps://..../ sau adresa de email raportări@fgcr.ro, informații referitoare la creditele garantate în cadrul Programului în baza prezentei convenții, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 15 ianuarie 2023, pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului. Pentru raportare se utilizează formatul prezentat în anexa nr. 3.3. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a anexei, descrierea indicatorilor și a corelațiilor dintre aceștia sunt prezentate în Dicționarul de termeni utilizați în completarea anexei nr. 3.3, care face parte integrantă din acestea. De asemenea, instituția de credit are obligația de a notifica FGCR, prin anexele de raportare lunare la convențiile încheiate, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții;b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului.(4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate Programului, FGCR în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei. Plata componentei de dobânda se efectuează până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei. FGCR în calitate de administrator al schemei virează sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de MF în contul .......(5) După verificarea anexei nr. 3.3, FGCR va transmite la MF, până la data de 20 ianuarie 2023, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă în cadrul Programului. Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată transmisă de FGCR la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.  +  Articolul 7.14 Data la care încetează răspunderea FGCR în numele și în contul statului este:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care M.F. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la FGCR a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție / data renunțării beneficiarului la garanție comunicată de către finanțator prin Anexa nr. 3.3 în luna de raportare.  +  Articolul 7.15(1) Instituția de credit va informa beneficiarul asupra cheltuielilor pe care le poate face din credit:a) credit de investiții: achiziție de terenuri cu destinație agricolă, astfel cum sunt definit potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la atingerea de către beneficiar a unei suprafețe de maxim 1000 hectare în proprietate; achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe etc. (inclusiv TVA); achiziție de active necorporale aferente investiției (software/licențe programe/brevete etc.) (inclusiv TVA); achiziție de spațiu producție/servicii/comercial/agricultură (inclusiv TVA); construcție de spații producție/servicii/spații comerciale; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție (inclusiv TVA); achiziția de părți sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare; investiții pentru dotare/retehnologizare și automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară și cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obținerea de produse agricole și nonagricole; investiții pentru asigurarea independenței energetice a activității/ producției beneficiarilor; refinanțarea unor credite de investiții, cu excepția celor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGROIMMINVEST.b) credit/linie de credit pentru capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; cheltuieli de executare lucrări și/sau prestare servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri; cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu chirii/utilități; plata impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare, inclusiv activități curente ale producătorilor și procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverinței de depozitare; refinanțarea unor credite de capital de lucru, cu excepția celor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGROIMMINVEST.(2) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către FGCR.(3) FGCR va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puțin următoarele informații: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informații vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanții în vigoare la finele anului respectiv și care a depus situațiile financiare.(4) Beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit a căror destinație este prevăzută la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 24/2022 trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.(5) Finanțatorul va înștiința în scris beneficiarul în cazul în care constată apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit și va transmite o copie FGCR. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanțatorul a trecut finanțarea garantată nerambursată integral la restanță.(6) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenții, finanțatorul este singurul care are dreptul să declare situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.(7) Dacă beneficiarul este declarat în situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține credit și grantul aferent acestuia ori au schimbat destinația grantului, FGCR va declanșa procedura de recuperare totală sau parțială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(8) În termen de 30 zile calendaristice de la data rambursării integrale anticipate a finanțării garantate, sau de la data acordării garanției, după caz,în cazul în care beneficiarul nu semnează contractul de credit și acordul de finanțare, instituția de credit are obligația de a transmite FGCR, în format electronic, o adresa de înștiințare privind renunțarea la garanție. Pentru rambursările integrale anticipate/renunțările efectuate în luna decembrie, adresele se vor transmite până la data de 31 decembrie a fiecărui an.  +  Articolul 7.16(1) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.(2) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului RURAL INVEST este o garanție colaterală, respectiv ipoteca convențională și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare sunt cesionate în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanție comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.(3) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz.(4) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% și până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz, cu acordul instituției de credit și al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor mobile admise în garanția creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparația bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparației.(6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, după ce MF a plătit instituției de credit suma rezultată din executarea garanției, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, cu înștiințarea prealabilă a acestora, proporțional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanțării garantate restante, până la concurența creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregii finanțări garantate și plata garanției de către MF.(7) Suma încasată de MF, prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, înainte de depunerea de către instituția de credit la F.G.C.R., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanțării garantate, la solicitarea instituțiilor de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția ca instituția de credit să nu solicite executarea garanției și să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanțării garantate în cadrul Programului.. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția retragerii cererii de plată a garanției. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituția de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanțării garantate în cadrul Programului, la solicitarea instituției de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate restante în cadrul Programului. Instituția de credit poate depune cererea de plată, pentru diferența rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporțional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(10) În situația valorificării bunului mobil admis în garanția creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terțul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, proporțional cu procentul de garantare, în condițiile alin. (6), sau după caz, către instituțiile de credit în condițiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurența soldului finanțării garantate, respectiv a creanței/creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregului sold al finanțării garantate și plata garanției de către MF.(11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăți în legătură cu drepturile izvorâte din polița de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanția creditului, precum și în cazul încasării sumei menționate la alin. (10), instituția de credit are obligația înștiințării F.G.C.R., după caz, și MF cu privire la natura și valoarea sumelor virate, precum și cu privire la data efectuării plății în contul MF deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se află în curs de întocmire la F.G.C.R., după caz, acesta diminuează creanța rezultată prin plată și informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.G.C.R., după caz, și transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală, MF informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora.  +  Capitolul 8 Plata garanției  +  Articolul 8.1(1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 3.2 la prezenta Convenție, se depune de către instituția de credit ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului, împreună cu următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, dacă a intervenit o astfel de situație, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FGCR și/sau extrasele din registrele de evidentă și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prevăzută în anexa nr. 3.6, prin care instituția de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției, numai pentru finanțarea destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.(2) Abrogat. (la 14-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 8.1 , Capitolul 8 a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (3) În situația în care, finanțarea garantată pentru care se solicită plata garanției este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite FGCR după regularizarea finanțării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat. Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanțarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.(4) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al FGCR sau se transmite prin poștă/curier (cu confirmare de primire), într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.(5) FGCR poate solicita instituției de credit, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanțatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FGCR cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 8.2 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.  +  Articolul 8.2(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FGCR aprobă sau respinge cererea de plată.(2) FGCR aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 8.1, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituția de credit nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 7.6, obligația FGCR de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la art. 8.2 alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare și a acordului de finanțare, fără ca suspendarea să opereze și în privința depășirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).(4) FGCR respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 8.1, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul..(5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) FGCR restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului. calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului.(7) Plata valorii de executare a garanției de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituției de credit indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei FGCR de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată.(8) Sumele garantate de către FGCR în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv, și sunt recuperate de către acestea.  +  Articolul 8.3(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite FGCR dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății, FGCR întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1) FGCR transmite titlul de creanță spre știință și instituției de credit, scanat, la adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul F.G.C.R. și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(4) Anunțul prevăzut la alin. (3) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente: denumirea debitorului, adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului, numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.(5) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(6) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(8) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către FGCR organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condițiile legii, împreună cu următoarele documente:a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR, din care rezultă efectuarea procedurii de afișare;b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FGCR sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(9) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de M.F. a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, M.F. poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmisă de FGCR, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, după caz.(10) Instituția de credit poate retrage cererea de plată în condițiile prevăzute în reglementările sale interne și cu respectarea condițiilor Programului.(11) FGCR revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată transmise de către instituția de credit și restituie acesteia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției cu respectarea condițiilor Programului.(12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite FGCR, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FGCR va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.(13) Addendumul se comunică instituției de credit și M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FGCR, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către M.F. și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la FGCR.(14) În situația finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite Finanțatorului de către M.F. și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.(15) Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoțite de acordul M.F.  +  Capitolul 9 Alte dispoziții  +  Articolul 9.1 Părțile recunosc că se află sub incidența prevederilor legislației bancare referitoare la confidențialitatea și secretul bancar.  +  Articolul 9.2Forța majoră așa cum este aceasta definită la art. 1351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, apără de răspundere partea care o invocă, sub condiția anunțării celeilalte părți în termen de 10 zile lucrătoare de la apariție și a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerț și Industrie a României. Încetarea forței majore va fi anunțată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităților de anunțare a forței majore atrage decăderea părții în cauză din dreptul de a o invoca și de a beneficia de prevederile prezentului articol.  +  Articolul 9.3 Părțile garantează că persoanele care semnează prezenta convenție de garantare și plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data semnării convenției de garantare și plată a granturilor, actelor constitutive, normelor și regulamentelor interne.  +  Articolul 9.4 Ori de câte ori în prezenta Convenție sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părțile înțeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoțită de numele, prenumele, funcția și semnătura funcționarului bancar care face certificarea.  +  Articolul 9.5 Prezenta convenție se încheie pe toată durata de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului.  +  Articolul 9.6 Prevederile prezentei convenții pot fi modificate prin acte adiționale semnate de ambele părți, cu excepția modificărilor și completărilor aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022, aplicarea acestora nefiind condiționată de încheierea de acte adiționale. Prevederile prezentei convenții de garantare și plată a granturilor se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația în vigoare;  +  Articolul 9.7 Prezenta convenție poate înceta la solicitarea uneia dintre părți. Denunțarea convenției se face prin notificare scrisă, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilității acesteia.  +  Articolul 9.8 Pentru cazul prevăzut la art. 9.7, convenția de garantare și plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părților curge până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de acestea în baza prezentei convenții de garantare și plată a granturilor.  +  Articolul 9.9 Prezenta convenție de garantare și plată a granturilor include următoarele anexe:Anexa nr. 3.1 - Solicitarea de garantare/prelungire a garanției FGCR în cadrul Programului RURALINVESTAnexa nr. 3.2 - Cererea de platăAnexa nr. 3.3 - Situația finanțărilor garantate de FGCR în numele și contul statului și a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Programului RURAL INVEST, pentru finanțatorul ....., în luna .....;Anexa nr. 3.4 - Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mariAnexa nr. 3.5 - Declarație pe propria răspundere a beneficiarului privind îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitateAnexa nr. 3.6 - Declarație pe propria răspundere a finanțatoruluiAnexa nr. 3.7 - Acord de finanțare pentru beneficiarii Programului RURAL INVESTAnexa nr. 3.8 - Contractul de garantareAnexa nr. 3.9 - Înștiințare cu privire la renunțarea la garanția FGCR acordată în cadrul Programului RURAL INVESTAnexa nr. 3.10 - Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului românAnexa nr. 3.11 - Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului RURAL INVEST  +  Articolul 9.10 Corespondența pe mail se va realiza către adresele de mail dedicate, după cum urmează:– Raportări - raportări@fgcr.ro (Anexa nr.3.3);– Analiza și soluționare cereri de plată - cererideplata@fgcr.ro (Anexa 3.2, Anexa 3.6);– Solicitări de modificare, notificări, acorduri, precum și orice alte comunicări cu privire la garanțiile acordate - ruralinvest@fgcr.ro;– Aspecte de ordin general cu privire la convenție sau la implementarea Programului RURAL INVEST - office@fgcr.ro;– Aspecte de ordin tehnic/informatic - suport@fgcr.ro.  +  Articolul 9.11Prezenta convenție de garantare și plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru FGCR, dintre care unul va fi comunicat MF, și unul pentru Finanțator și s-a semnat de către FGCR în data de .... și de către Finanțator în data de ..... și intră în vigoare la data de ......, dar nu mai devreme de data adoptării deciziei de autorizare a Comisiei Europene a schemei de ajutor de stat asociate Programului.
  BANCA Funcția FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN SA Director General
   +  ANEXA nr. 3.1
  Solicitarea de garantare a garanției F.G.C.R. în cadrul Programului RURAL INVEST
  (la 14-06-2022, Denumirea Anexei nr. 3.1 a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) Nr. .... din data ...... emisă în baza Convenției de garantare și plată a granturilor ...../...... FINANȚATORUL ........, prin Centrala/Sucursala/Agenția ........, cu sediul în localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ....., telefon ...., e-mail ......, înregistrat la registrul comerțului cu nr. ........ și în Registrul bancar cu nr. ......, cod unic de înregistrare ........, reprezentat prin dl/dna ....., în calitate de ....., și dl/dna ......., în calitate de ......, având contul bancar nr. ...... deschis la ......., solicită o garanție pentru Contractul de credit nr. ..... din data .... încheiat între finanțator, în calitate de creditor, și BENEFICIARUL ........., cu sediul social în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/județul ...., telefon ..., e-mail ....,înregistrat la Registrul Comerțului/Registrul Soc. Agricole/etc. cu nr. ...., cod unic de înregistrare ...., reprezentat de ...., CNP/CUI ......, în calitate de ...., cont bancar nr. ..... deschis la ....., având următorul acționariat ...... Informații despre beneficiar:1. Obiectul principal de activitate .... Cod CAEN ...... Cod CAEN activitate finanțată .......2. Valoarea finanțării aprobate: .....lei.3. Tipul finanțării: [ ] capital de lucru ● [ ] credit ● [ ] linie de credit [ ] investiții.4. Destinația finanțării:5. Data rambursării finale a creditului/expirării garanției ..... (zz/ll/aa). Durata finanțării/garanției ......(luni) Perioada de grație ........ (luni)6. Garanții accesorii finanțării garantate, altele decât garanția Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA, denumit în continuare F.G.C.R., acordata în numele și în contul statului:
  Nr.crt.Descrierea garanțiilor (inclusiv rangul ipotecii)Valoarea de piață - lei -Valoarea acceptată în garanție - lei -Valoarea alocata acestei finantari - lei -
  Total garanții
  În cazul creditelor de investiții, valoarea garanțiilor (inclusiv garanția de stat) trebuie să acopere cel puțin 100% din valoarea finanțării garantate și se va institui ipoteca de rang I asupra obiectivului de investiții creditat, iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru se va constitui ipoteca asupra tuturor conturilor beneficiarului, deschise la banca finanțatoare
  7. Data aprobării finanțării de către finanțator: .....(zz/ll/aa)8. Garanția solicitată F.G.C.R., în numele și în contul statului: Procentul de garantare a finanțării este de ......% din finanțarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanțării garantate. Valoarea garanției este de ...... lei.9. Beneficiarul, în conformitate cu Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată pe propria răspundere (anexa nr. 3.4), este: [ ] microîntreprindere; [ ] întreprindere mică; [ ] întreprindere mijlocie; [ ] întreprindere mare.10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.11. Beneficiarul nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.12. Datorii restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal ale Beneficiarului * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ] Dacă Da, această valoare este de .........lei * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru [ ]13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către FGCR a Acordului de finanțare se vor completa și următoarele informații:– valoarea maximă estimată a dobânzii pe 24 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ........ lei;– valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a finanțării (până la scadența finală).
  Nr. crt.Data soldSold finanțare estimat
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  – valoarea estimată a componenței nerambursabile în valoare de maximum 10%, ...... lei, aplicată la valoarea finanțării garantate.
  14. Beneficiarul se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră DA [ ] NU [ ] Finanțatorul declară că a analizat și a aprobat documentația de finanțare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST și a stabilit valoarea finanțării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST.
  Finanțator,
  Persoane autorizate
   +  ANEXA nr. 3.2
  CEREREA DE PLATĂ
  nr. .... din data de ...... privind
  Contractul de garantare nr. ....../(data)......
  1. Finanțatorul ............., prin ........(Centrala/Sucursala/Agenția) cu sediul în localitatea ....., str. ....., nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., et. ...., județul/sectorul ........, înregistrat în registrul comerțului sub nr. ....., cod unic de înregistrare ......, înregistrat în Registrul bancar sub numărul ......., reprezentat de ....., în calitate de ........ și de ......, în calitate de ......, vă comunicăm că la data de .......2. Beneficiarul: ................., înregistrat în registrul comerțului sub nr. ......, J.../...../..., CUI ....., cu sediul social în localitatea ........, strada nr. ...., bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament ......., județul/sectorul ........., telefon ....., fax ......, e-mail ......., a rambursat din facilitatea de credit garantată (principal) în cadrul Programului RURAL INVEST (Programul), suma de ......... lei.3. Finanțare restantă: ............ lei.4. Finanțatorul solicită plata a .............% din soldul finanțării restante, exclusiv dobânzi, comisioane și orice alte costuri generate de participarea la Program.5. Valoarea plății solicitate: .............. lei. Plata se va efectua în contul unic al Finanțatorului deschis la ............ cod IBAN: ....... .6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, dacă a intervenit o astfel de situație, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FGCR și/sau extrasele din registrele de evidentă și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prevăzută în anexa nr. 3.6 din Convenția de lucru, prin care instituția de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției; destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare;;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru,în copie certificată pentru conformitate cu originalul.(2) Abrogat. (la 14-06-2022, Alineatul (2) din Punctul 6, ANEXA nr. 3.2 a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  Data .....
  Finanțator .....
  Persoane autorizate
   +  ANEXA nr. 3.3
  Situația finanțărilor garantate de FGCR
  în numele și contul statului și a dobânzilor lunare aferente
  creditelor garantate în cadrul programului RURAL INVEST, pentru
  finanțatorul ............... în luna
  Nr. crt.Contract IDBancaUnitatea teritorială a bănciiBeneficiar garanțieCUITip întreprindere:Micro/Mică/Mijlocie/MareNumăr contract de creditData de emitere a contractului de creditTip credit (investiții, linie de credit)Credit acordatScadență credit garantatNumăr contract de garantareData emiterii contractului de garantareGaranție maximă% GarantareAcordat în luna de raportareValoare garanție acordată în luna de raportareValoare garanție diminuată în luna de raportareTotal valoare garanție diminuată luna precedentăCredit utilizatSold credit curentSold credit restantSold angajament (credit neutilizat, disponibil)Sold angajament neutilizat (garanție neutilizată)Rambursări rate (în contul garanțiilor)Sold garanție luna curentăSold garanție luna precedentăCredit garantat închis în luna de raportare (DA/NU)Tip ieșire luna de raportareValoare de ieșire în luna de raportare a garanțieiVerificare valori raportate (sold precedent + intrări luna curentă – ieșiri luna curentă = sold curent)Inițiere procedură de insolvență (DA/NU)Grant dobândă solicitat de bancăGrant rambursabil 10%Grant utilizat pentru rambursare credit/cheltuieliObservații
  În luna de raportareTotal rambursări de rate în anTotal rambursări de rate
  1234567891011121314151617181920212223242526272829 = 15-19-20-283031323334 = 30+18-33 = 293536373839
  NOTĂ: Coloanele 37 și 38 se vor completa doar pentru luna de raportare decembrie 2022.  +  Anexa 3.3
  Număr coloana Anexa nr. 3.3Denumire coloane Anexa nr. 3.3Observații mod completare
  1Nr. crtSe va completa cu numărul curent
  2Contract IDSe va completa cu numărul "ContractID-ului" atribuit de către Fond
  3BancaSe va completa cu numele Băncii
  4Unitatea teritorială a bănciiSe va completa cu Unitatea Teritoriala a Băncii
  5Beneficiar garanțieSe va completa cu numele beneficiarului
  6CUISe va completa cu CUI-ul beneficiarului
  7Întreprindere:Micro/Mică/Mijlocie/MareSe va competa cu tipul intreprinderii în funcție de dimensiunea acesteia: Micro/Mică/Mij locie/Mare
  8Număr contract de creditSe va completa cu numărul contractului de credit
  9Data de emitere a contractului de creditSe va completa cu data acordării contractului de credit
  10Tip credit (investiții, linie de credit)Se va completa cu tipul de credit (investitii/linie de credit). Pentru liniile de credit nu se vor completa valorile rambursărilor de rate/soldul garanției. Soldul garanției pentru liniile de credit = valoarea garanției emise de către Fond
  11Credit acordatSe va completa cu valoarea creditului acordat
  12Scadenta credit garantatSe va completa cu data de sfarsit a creditului acordat
  13Număr contract de garantareSe va completa cu numărul contractului de garantare emis de către Fond
  14Data emiterii contractului de garantareSe va completa cu data acordării contractului de garantare emis de către Fond
  15Valoare garanție acordataSe va completa cu valoarea garanției emise de către Fond din contractul de garantare
  16% GarantareSe va completa cu valoarea procentului de garantare a creditului acordat
  17Acordat în luna de raportareSe va completa cu: "Acordat în luna de raportare" pentru toate contractele de garantare emise de către Fond in luna de raportare
  18Valoare garanție acordata în luna de raportareSe va completa cu: valoarea garanției "Acordate în luna de raportare", conform descriere de la punctul nr. 17
  19Valoare garanție diminuată în luna de raportareSe va completa cu valoarea garanției diminuate in luna de raportare, valoare pe care Beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza.
  20Total valoare garantie diminuata luna precedentaSe va completa cu valoarea garanției totale neutilizate pe care Beneficiarul nu o mai poate trage/utiliza (col. 19 + col. 20 din luna precedentă de raportare).
  21Credit utilizatSe va completa cu soldul creditului utilizat
  22Sold credit curentSe va completa cu soldul creditului curent
  23Sold credit restantSe va completa cu soldul creditului restant
  24Sold angajament (credit neutilizat, disponibil)Se va completa cu soldul creditului neutilizat (disponibil)
  25Sold angajament neutilizat (garanție neutilizată)Se va completa cu valoarea garanției neutilizată ce mai poate fi utilizată
  26În luna de raportareSe va completa cu valoarea rambursării de rate din garanție în luna de raportare (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  27Total rambursări de rate in anSe va completa cu valoarea rambursării de rate din garanție in an, in luna de raportare (pentru credftele cu grafic de rambursare)
  28Total rambursări de rateSe va completa cu valoarea totala a rambursărilor de rate din garanție (pentru creditele cu grafic de rambursare)
  29Sold garanție luna curentaSe va completa si se va verifica: Soldul garanției (29) = Valoare garanție acordata (15) - Valoarea garanției diminuata in luna de raportare (19) - Valoare angajament anulat (garanție anulata) (20) - Total rambursări rate de capital (28)
  30Sold garanție luna precedentaSe va completa cu soldul raportat de către Banca din luna precedenta
  31Credit garantat închis în luna de raportare (DA/NU)Se va completa cu DA/NU in funcție de statusul creditului
  32Tip ieșire luna de raportareSe va completa tipul de ieșire in luna pentru finanțările garantate, astfel: pentru finanțările garantate pentru care s-a renuntat in luna de raportare cu: “Renunțare”; pentru rambursări de rate in luna de raportare aferente finanțărilor garantate in derulare cu: “Rambursare rata”; pentru finanțările garantate rambursate integral anticipat in luna de raportare cu: "Rambursare integrala anticipate”; pentru finanțările garantate rambursate integral la termen in luna de raportare cu: "Rambursare integrala la termen"; pentru finanțările garantate pentru care Ministerul de Finanțe a efectuat plata garanției in luna de raportare cu: "Plata garanție"; pentru finanțările garantate pentru care Fondul a emis decizia de refuz de plata in luna de raportare cu: “Refuz plata garanție”; pentru finantarile garantate pentru care s-au realizat diminuari cu: „Diminuare”. Pentru finanțările garantate pentru care s-au înregistrat 2 tipuri de iesire, acestea se vor mentiona cumulat.
  33Valoare de ieșire în luna de raportare a garanțieiSe va completa cu valoarea de Ieșire in luna de raportare a garanției, astfel: cu valoarea soldului precedent raportat pentru finanțările garantate pentru s-a rambursat la termen/ anticipat integral sau pentru care sa comunicat renunțarea in luna de raportare; cu valoarea rambursării de rata in luna pentru: finanțările in derulare; cu valoarea garantiei diminuate in luna de raportare; cu valoarea plații garanției efectuate de către Ministerul Finanțelor in luna de raportare; cu valoarea soldului din decizia de refuz plata garanție emisa de către Fond in luna de raportare. Pentru finantarile garantate pentru care s-au inregistrat 2 tipuri de iesire, se va completa cu suma acestora.
  34Verificare valori raportate (sold precedent + intrări luna curenta - ieșiri luna curenta = sold curent)Se va completa si se va verifica: sold garanție luna precedenta (30) + intrări luna curenta (18) - ieșiri in luna de raportare a garanției (33) = Sold garanție luna curenta (29) *
  35Inițiere procedura de insolvență (DA/NU)Se va completa cu DA/NU in funcție de inițierea procedurii de insolventa
  36Grant dobânda solicitat de bancaSe va completa valoarea dobânzii aferente lunii de raportare
  37Grant nerambursabil 10%Se va completa cu grant nerambursabil 10% care se va calcula la valoarea creditului utilizat. Se va completa doar pentru luna de raportare decembrie 2022.
  38Grant utilizat pentru rambursare creditSe va completa doar pentru luna de raportare decembrie 2022 cu: “Utilizare pentru rambursarea soldului existent”/”Credit rambursat integral”
  39ObservațiiSe va completa cu observațiile semnificative
   +  ANEXA nr. 3.4
  DECLARAȚIE
  PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI PRIVIND
  ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA MICROÎNTREPRINDERILOR/ÎNTREPRINDERILOR MICI/MIJLOCII/MARI
  I. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ................ Adresa sediului social .................. Cod unic de înregistrare ................ Numele și funcția ..................... (președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)II. Tipul întreprinderii Indicați, după caz, tipul întreprinderii: [ ] Întreprindere autonoma. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiara a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără a se completa secțiunea " CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate" din prezenta anexă [ ] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform secțiunii "CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate", precum și a fiselor adiționale care se vor atașa la declarație. [ ] Întreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform secțiunii "CALCULUL pentru întreprinderile partenere sau legate", precum și a fiselor adiționale care se vor atașa la declarație.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)
  Exercitiul financiar de referință*2)
  Numărul mediu anual de salariatiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respective micro-întreprindere, întreprindere mica, mijlocie sau mare.)[ ] Nu[ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)
  Semnatura ..........(numele și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea).... Declar pe propria răspundere că datele din aceasta declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Data întocmirii .......... Semnătura .............. 1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. 2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere.

  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Totalactive(miilei/miiEuro)
  1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situatiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din sectiunea B*2)
  2. Datele cumulate*1) în mod proportional ale tuturor întreprinderilor partenere, daca este cazul (se vor introduce datele din sectiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există)- dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din sectiunea B)
  TOTAL
  Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" . *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere. *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.  +  FIȘA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ............... Adresa sediului social ................. Codul unic de înregistrare ............. Numele, prenumele și funcția președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent .......2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referință
  Numărul mediu anual de salariați*3)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  NOTA: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: ......................................... Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) .........................................b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.  +  Tabelul de parteneriat - A.2.
  ProcentNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale*5) (mii lei/mii Euro)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
  Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
  *3) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. *4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră. *5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
   +  Secţiunea A
  ÎNTREPRINDERI PARTENERE
  Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare și date financiare preliminare  +  Tabelul A1
  Întreprinderea partenera - Date de identificareNumărulmediuanualdesalariatiCifradeafacerianualănetă(miilei/miiEuro)Activetotale(miilei/miiEuro)
  Numele sau denumirea întreprinderiiAdresasediuluisocialCod unic deînregistrareNumele si prenumele presedintelui consiliului de administratie, director general sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  Total
  NOTA: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
   +  Secţiunea B
  ÎNTREPRINDERI LEGATE
  1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici/mijlocii/mari: [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTA: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6). *6) Definiția întreprinderii legate din prezenta lege.2. Metode de calcul pentru fiecare caz  +  Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1
  Numarul mediu anual de salariati*7)Cifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legata (denumire/date de identificare)AdresasediuluisocialCod unic de înregistrareNumele si prenumele presedintelui consiliului de administratie, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTA: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A. *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
   +  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2
  Întreprindereanumărul:Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  1.*)
  2.*)
  3.*)
  4.*)
  5.*)
  Total
  NOTA Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate). *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

  FIȘA
  privind legătura dintre întreprinderi nr. ....
  din tabelul B2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse
  în situațiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ................... Adresa sediului social ...................... Codul unic de înregistrare ................... Numele, prenumele și funcția președintelui consiliului de administrație, directorului general sau echivalent .........2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință
  Numarul mediu anual de salariați*7)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro)Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B. NOTA: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora și "fisa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A.8) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 1 Toate cererile/declarațiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
   +  ANEXA nr. 3.5
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI
  Subsemnatul/Subsemnata, ........, identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ....., eliberat de ....... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ......., str. ....... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ...., sectorul/județul ........., în calitate de reprezentant legal al ......., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezența declarație sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19; [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;
  Nr.crt.Anul acordării ajutorului de statForma ajutorului de statFurnizorul ajutorului de statActul normativ în baza căruia a beneficiat definanțareCuantumul ajutorului de stat (moneda)CAEN/CAEN-uri pentru care s-a acordat ajutorul de stat
  TOTAL
  b) nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
  B. Pentru a beneficia de finanțare garantată de FGCR IFN, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:d) nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare la ultimul exercițiu financiar încheiat și nici la 31.12.2019. O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puțin una dintre situațiile următoare: În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:d.1) în cazul unei societăți pe acțiuni sau al unei societăți cu răspundere limitată sau al unei societăți în comandită pe acțiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris; sumele se vor prelua din situațiile financiare (formularul Bilanț) anuale aferente ultimilor 2 ani, după caz.d.2) în cazul unei societăți în nume colectiv sau al unei societăți în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate; sumele se vor prelua din situațiile financiare (formularul Bilanț) anuale aferente ultimilor 2 ani, după caz.d.3) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării.d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare(condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării). În cazul IMM care sunt înființate cu mai puțin de trei ani față de data solicitării garanției, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepția situației în care se află în una dintre situațiile menționate la d.3) sau d.4) În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM:– atunci când în ultimii 2 ani îndeplinește cumulativ condițiile de la d5) și d6);d.5) raportul datorii*1/capitaluri proprii*2 al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; *1 Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situațiile financiare (formularul Bilanț) anuale aferente ultimilor 2 ani, după caz. *2 Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul de Bilanț) aferente ultimilor 2 ani, după caz.d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor*3 calculată pe baza EBITDA*4 a fost sub 1,0;*3 Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferente ultimilor 2 ani, după caz.*4 EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferent ultimilor 2 ani, după caz. sau– atunci când se află în una dintre situațiile prevăzute la d7), d8).d.7) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare (condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării);– nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit parteneră;– nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;– nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;– nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat (ă) în cadrul programului.– nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții, acordate cu respectarea condițiilor programului, pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene sau pentru refinanțarea unor credite acordate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGROIMMINVEST.– suprafața de teren agricol aflata în proprietatea împrumutatului la momentul solicitării creditului, împreună cu terenurile achiziționate din credit, nu depășește maxim 1000 hectare, în cazul creditelor pentru achiziția de teren agricol.C. Declar pe propria răspundere ca societatea pe care o reprezint legal: [ ] nu a solicitat garanții de la FNGCIMM/ FRC în cadrul programelor IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, IMM INVEST/AGRO IMM INVEST sau INNOVATION. [ ] a solicitat garanții de la FNGCIMM/ FRC în cadrul programelor IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, IMM INVEST/AGRO IMM INVEST sau INNOVATION, după cum urmează: ......(se vor detalia: valoarea garanției solicitate, valoarea maximă a ajutorului de stat aferent acestora, CAEN/CAEN-uri pentru finanțare/acordare ajutor de stat)
  Numele
  ...............
  Semnătura*)
  ...............
  Data semnării
  *) Toate cererile/declarațiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
   +  ANEXA nr. 3.6
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A FINANȚATORULUI
  Denumirea Finanțatorului ........, Sediul social .........., Telefon .........; Fax .......; E-mail ........., Nr. de înmatriculare la registrul comerțului ....., Codul unic de înregistrare ....., reprezentat prin dl/d-na ..... în calitate de ..... Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului ..... din creditul*1) ....., în valoare de ..... (din care utilizat efectiv ....) cu destinația*3) ....., garantate prin Contractul de garantare nr. ..../... au fost utilizate numai pentru finanțarea*2) ....,......, Cod CAEN/Coduri CAEN pentru finanțare*4) ....., respectând: *1) Se completează tipul creditului, după caz: de investiții/credit/linie de credit pentru finanțarea capitalului de lucru *2) Se completează cu tipul finanțării: investiție sau capital de lucru *3) Se completează cu destinația creditului conform contractului de credit *4) Se completează cu codul CAEN pentru finanțare din acordul de finanțare și contractul de garantare Declarăm pe propria răspundere că am autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului / primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției, numai pentru finanțarea destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN / codurile CAEN pentru finanțare menționat / menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare. Anterior autorizării tragerilor din facilitatea credit au fost întreprinse verificări specifice ale documentelor justificative prezentate de beneficiar pentru utilizările din credit astfel încât acestea să respecte destinația creditului din contractul de credit. Date privind ....... beneficiar/ă a/al Programului RURAL INVEST, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare: Denumirea ........., Sediul social .........., cod poștal .........., Telefon ......; E-mail ......., Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerțului ......, Codul unic de înregistrare .............. Obiectul principal de activitate ........... Cod CAEN .................... Obiectul secundar de activitate*3) ................ Cod CAEN..................... *3) Se completează dacă finanțarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.
  Numele .................
  Funcția ...................
  Semnătura autorizată ......
  Data semnării .............
   +  ANEXA nr. 3.7
  ACORD DE FINANȚARE
  pentru beneficiarii Programului RURAL INVEST
  Nr. ........ din .........
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Convenției de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST nr. ...../....2022, se încheieprezentul acord de finanțare între: Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA, cu sediul social în București, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar: ......, telefon ........., fax ........., e-mail: ........., reprezentat de ......, în calitate de ....., denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.933/79/2022, Instituția de credit ........, cu sediul social în ..........., str. .......... nr ....., telefon/fax ........, cod unic de înregistrare ......, înregistrat în registrul comerțului cu nr. ....... și în Registrul bancar cu nr. ....., reprezentat de ....., în calitate de ....., și de ......, în calitate de ....., denumită în continuare finanțator, și beneficiarul ........, cu sediul în ....., telefon ......., e-mail ......, înregistrată cu nr. ...... la oficiul registrului comerțului, cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ...., cod CAEN ......., reprezentată legal prin ......, având funcția de ......., în calitate de beneficiar al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.  +  Articolul 1Obiectul acordului Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat asociată Programului RURAL INVEST, implementată de către F.G.C.R., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022.  +  Articolul 2Tipul creditului Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanțator beneficiarului, respectiv:– credit de investiții în sumă de lei, acordat pe o perioadă de ......., cod/coduri CAEN finanțare ..... Sau– credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ............ lei, acordat pe o perioadă de ....., cod/coduri CAEN finanțare .......  +  Articolul 3Plafonul maxim al grantului(1) Beneficiarul primește ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanției acordate, a componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate și a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiții, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere, în termenii și în condițiile stipulate în prezentul acord și în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.(3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ..... lei, compus din:– comision de risc, în valoare de maximum ..... lei;– comision de administrare, în valoare de maximum ..... lei;– dobândă*1), în valoare de maximum ........ lei; *1) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.– valoarea estimată a componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, în cazul beneficiarilor din cadrul Programului RURAL INVEST .......... lei.(4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 24 luni de la acordarea creditului.(5) Acesta se virează de către Ministerul Finanțelor (MF) lunar, în contul F.G.C.R., pe baza Situației centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanțator.(6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.G.C.R.virează instituției de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.(7) Acordul de finanțare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia și 31 iulie 2024 (inclusiv).(8) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate se solicită de instituția de credit până la data de 15 ianuarie 2023 și se plătește de către MF în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.  +  Articolul 4Drepturile și obligațiile părților4.1. F.G.C.R.- administratorul schemei de ajutor de stat:a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.G.C.R. are obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;b) va transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;c) are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;d) pe perioada derulării acordului de finanțare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat și poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru monitorizarea destinației se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situația constatării nerespectării prevederilor acordului de finanțare și schemei privind ajutorul de stat.4.2. Beneficiarul:a) se obligă să accepte și să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informații și documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate;c) în cazul în care beneficiarul își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.4.3. Finanțatorul:a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru destinația din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în acordul de finanțare și contractul de garantareb) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutor de stat/fonduri europene;c) se obligă să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.  +  Articolul 5Răspunderea contractuală În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanțării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.  +  Articolul 6Răspundere Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației specifice Programului RURAL INVEST și ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajații acestuia ori de persoanele care răspund de acești angajați, precum și ca urmare a încălcării drepturilor aparținând terțelor părți.  +  Articolul 7Clauza de confidențialitate7.1. În înțelesul prezentului acord, informații confidențiale sau secrete includ datele referitoare la informațiile prevăzute în situațiile financiare ale beneficiarului, așa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.7.2. Părțile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanțare și să nu utilizeze vreo informație confidențială sau secretă obținută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.7.3. Părțile convin că termenele și clauzele prezentului acord sunt confidențiale, fiecare dintre părți obligându-se să nu transmită terților documente, date sau informații rezultate din derularea acestuia, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.  +  Articolul 8Modificarea acordului8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adițional, semnat de toate părțile, care face parte integrantă din acord.8.2. Valoarea totală a acordului de finanțare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului și 31 iulie 2024, poate fi modificată de către administratorul schemei, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă, componenta nerambursabilă 10% aplicată la valoarea finanțării garantate). În cazul în care se prelungește valabilitatea schemei de ajutor de stat și prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adițional.  +  Articolul 9Revocarea acordului de finanțare9.1. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanții instituției de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au pus la dispoziție declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține grantul ori au schimbat destinația acestuia, acordul de finanțare se revocă.9.2. De asemenea, acordul de finanțare poate înceta prin reziliere la inițiativa administratorului atunci când beneficiarul:a) nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau își suspendă activitatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în această situație beneficiarul fiind obligat să înștiințeze F.G.C.R.în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariției situațiilor inserate;c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.9.3. În situațiile descrise la pct. 9.1 și 9.2, F.G.C.R.solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.9.5. Beneficiarul își asumă responsabilitatea în fața terțelor părți, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului și a prevederilor schemei de ajutor de stat.9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese și va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situație care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.  +  Articolul 10Cesiune Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanțele sau obligațiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terțe părți.  +  Articolul 11Rezolvarea și soluționarea litigiilor(1) Prezentul acord se supune legislației românești în ceea ce privește rezolvarea și soluționarea litigiilor.(2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanței judecătorești competente.  +  Articolul 12Forța majoră(1) Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul imposibilității derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul acord.(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.(3) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existența și data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forță majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecințelor produse de un asemenea caz.  +  Articolul 13Dispoziții finale Prezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui și intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2022.  +  Articolul 14(1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.933/79/2022.(2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord. Prezentul acord a fost redactat și încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituția de credit și un exemplar pentru beneficiar, având aceeași valoare fiecare, semnate de reprezentanții legali ai părților acordului. Prezentul acord s-a încheiat astăzi, ...............
  F.G.C.R.- S.A. - IFN………….Finanțator,…………….Beneficiar,…………….
   +  ANEXA nr. 3.8
  CONTRACT DE GARANTARE
  Nr. ...... din data de .......
  Încheiat în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 24/2022, și în baza prevederilor Procedurii de implementare și a Convenției de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST , între:1. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, împuternicit conform O.U.G. nr. 24/2022, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul București, str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar ......, reprezentat de ......., în calitate de ......, denumit în continuare F.G.C.R.;2. Instituția de credit ....., cu sediul social în localitatea ......., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ...., înregistrată la registrul comerțului cu nr. J .../...., și în Registrul bancar cu nr. ........., cod unic de înregistrare ........, reprezentată prin dl/dna ....., în calitate de ...., cont nr. ......, deschis la ........, denumită în continuare Finanțator, și3. Beneficiarul, cu sediul social în localitatea ......., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ......, telefon ....., fax ....., e-mail ......, înregistrat la registrul comerțului cu nr. J .../.../...., cod unic de înregistrare ........., cod CAEN ...., reprezentat prin dl/dna ...., în calitate de ......, și prin dl/dna ....., în calitate de ......., cont nr. ....., deschis la .........., denumit în continuare Beneficiar, în următoarele condiții  +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1.1 Termenii folosiți în prezenta convenție de garantare și plată a granturilor au următoarele semnificații:a) beneficiarul programului - operatori economici constituiți conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, asociații de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderile care își desfășoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare și care au realizat investiții în baza proiectelor de finanțare din fonduri europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală;b) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai programului care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite la lit. c) și d);c) microîntreprinderile și întreprinderile mici - beneficiarii eligibili ai programului care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;d) întreprinderile mijlocii - beneficiarii eligibili ai programului respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;f) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;h) garant - statul prin M.F. reprezentat prin FGCR pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;i) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;j) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;k) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;l) comision de risc - comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Prin ordin al ministrului finanțelor, procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat și de tipul beneficiarului de credit; (la 14-06-2022, Litera l) din Articolul 1.1 , Capitolul I , ANEXA nr. 3.8 a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) m) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. (la 14-06-2022, Litera m) din Articolul 1.1 , Capitolul I , ANEXA nr. 3.8 a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) q) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;  +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 2.1(1) Prin prezentul contract, F.G.C.R. garantează, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, rambursarea proporțională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituția de credit în cadrul Programului RURAL INVEST.(2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiții este în valoare de ...... lei și se acordă Beneficiarului de către Finanțator în cadrul Programului RURAL INVEST.(3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiții cu destinația ........ se acordă prin Contractul de credit nr. ...... din data de ....... pe termen de ....... luni, cu scadență la data de ....... și cu o perioadă de grație (în cazul investițiilor).(4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru, respectiv pentru codul CAEN/coduri CAEN finanțare .....(5) Creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutor de stat/fonduri europene sau pentru refinanțarea unor credite acordate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGROIMMINVEST.  +  Articolul 2.2(1) Valoarea maximă a garanției de stat este de ........lei, reprezentând ........% din valoarea creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit.(2) Valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.  +  Articolul 2.3(1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a creditului de investiții/creditului/liniei de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanțiile prevăzute în contractul de credit.(2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanții se efectuează de către instituția de credit în conformitate cu reglementările sale interne și cu respectarea prevederilor art. 3.1 lit. h) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST, în cazul creditelor de investiții.  +  Articolul 2.4 În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanților legali ai finanțatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz.  +  Capitolul III Comisionul de risc și comisionul de administrare  +  Articolul 3.1 Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12 *1) În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 3.2 Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12 *1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Capitolul IV Obligațiile părților  +  Articolul 4.1 Beneficiarul se obligă:a) să ramburseze finanțarea garantată conform contractului de credit și eventualelor acte adiționale la acesta;b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiții/creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parțial, în conformitate cu reglementările interne ale instituțiilor de credit, numai pentru finanțarea obiectivului de investiții și/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului. Creditele garantate în cadrul Programului RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene;c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. în cazul în care creditul este nou contractat după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat; (la 14-06-2022, Litera c) din Articolul 4.1 , Capitolul IV , ANEXA nr. 3.8 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) d) să achite eventualele diferențe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.G.C.R. la scadența finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;e) să achite comisionul de risc cuvenit M.F. în cazul în care creditul este nou contractat după încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat. (la 14-06-2022, Litera e) din Articolul 4.1 , Capitolul IV , ANEXA nr. 3.8 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) f) să achite eventualele diferențe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit MF la scadența finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;g) să prezinte instituției de credit finanțatoare garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;h) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit o ipotecă mobiliară și/sau imobiliară conform art. 10 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 24/2022, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanțării contractate;i) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanției acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin modalitățile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;j) să plătească dobânzi și penalități de întârziere la sumele prevăzute la lit. i), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.  +  Articolul 4.2 Finanțatorul se obligă:a) să verifice, la aprobarea finanțării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST;b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinațiile din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat în acordul de finanțare;c) să verifice destinația creditelor pentru realizarea de investiții și să urmărească utilizarea finanțării pe faze de execuție, conform proiectului de investiții și detaliilor de execuție;d) să asigure respectarea obligației Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., și a instituției de credit o ipotecă mobiliară și/sau imobiliară conform art. 10 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 24/2022, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanțării contractate;e) să acorde finanțările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire; (la 14-06-2022, Litera e) din Articolul 4.2 , Capitolul IV , ANEXA nr. 3.8 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) f) să acorde finanțările aferente creditelor de investiții în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 72 de luni, fără posibilitatea de prelungire; (la 14-06-2022, Litera f) din Articolul 4.2 , Capitolul IV , ANEXA nr. 3.8 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) g) să acorde finanțări aferente creditelor pentru capital de lucru în baza adeverinței de depozit pe 6 luni, fără posibilitatea de prelungire; (la 14-06-2022, Litera g) din Articolul 4.2 , Capitolul IV , ANEXA nr. 3.8 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) h) să transmită F.G.C.R. două exemplare originale ale contractului de garantare și două exemplare ale Acordului de finanțare; * Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;i) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.G.C.R., în format electronic, la adresa ftps ...... sau adresa de email raportări@fgcr.ro, informații referitoare la creditele garantate în cadrul Programului RURAL INVEST, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 10 ianuarie 2023 pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului RURAL INVEST;j) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1 alin. (1) din Convenția de garantare și plată a granturilor;k) să solicite și să obțină acordul expres al F.G.C.R. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite;l) să mențină condițiile de creditare prevăzute la art. 4.3 din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST;m) să solicite beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator;n) să asigure o perioadă de grație de maximum 24 de luni în cazul creditelor de investiții acordate în cadrul Programului RURAL INVEST;o) să efectueze formalitățile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art.1.1 lit. p) din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST, instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.G.C.R.;p) să solicite F.G.C.R. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 24/2022 și a ipotecilor convenționale constituite de beneficiarul finanțării în vederea garantării creditului;p) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța;q) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară.  +  Articolul 4.3 F.G.C.R. se obligă:a) să solicite Finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanției și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de Finanțator și potrivit reglementărilor proprii și normelor metodologice;c) să verifice îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;d) să monitorizeze garanțiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor Convenției de garantare și plată;e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile Convenției de lucru cu finanțatorul și ale prezentului contract de garantare;f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției în condițiile transmiterii de către Finanțator a tuturor documentelor prevăzute de convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din prezentul contract de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul;g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute de convenția de garantare și plată a granturilor, precum și/sau a nerespectării prevederilor din convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu instituția de credit și din prezentul contract de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul;h) să restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului;i) să comunice Finanțatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanției cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită și documentul în original;j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, debitorului - beneficiar al finanțării garantate, precum și spre știință instituției de credit. Înscrisul se va comunica prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății;k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanței în condițiile legii, următoarele documente:– înscrisul prevăzut la litera j de mai sus;– dovada efectuării procedurii de comunicare a înscrisului către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR , din care rezultă efectuarea procedurii de afișare;– contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original;– extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informațiilor și a documentelor referitoare la Programul RURAL INVEST, prin intermediul aplicației web ce este pusă la dispoziția Finanțatorului, și, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncționalități tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanțatorul nu este răspunzător în fața Beneficiarului sau a F.G.C.R. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.G.C.R. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncționalități a aplicației web;m) să soluționeze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanțatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Programului RURAL INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul;o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.G.C.R. de către beneficiarul Programului RURAL INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar sau F.G.C.R., dacă este cazul;p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin MF, de a recupera creanța;q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară;r) să emită, la solicitarea instituției de credit, acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții colaterale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator;s) să transmită MF o copie după adresa ANAF prin care se confirmă înregistrarea în evidența fiscală a sumei plătite de Ministerul Finanțelor;t) să informeze MF, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvență/faliment a beneficiarilor Programului pentru înscrierea la masa credala a valorii finanțării garantate.  +  Capitolul V Descrierea și constituirea garanțiilor accesorii  +  Articolul 5.1(1) Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) și (2) din OUG nr. 24/2022, beneficiarul finanțării/terții garanți constituie în favoarea statului român prin MF, precum și a Finanțatorului, în calitate de cocreditori, următoarele garanții, după caz:a) ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, în cazul creditelor pentru investiții (se va descrie bunul ipotecat);b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului RURAL INVEST la instituția de credit finanțatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru (se vor menționa conturile beneficiarului);c) alte garanții, după caz (se va descrie garanția).(2) În temeiul prezentului contract, F.G.C.R. mandatează Finanțatorul să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale prevăzute la alin. (1) și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale, precum și a ipotecii legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, în cazul creditelor de investiții.(3) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art. 1.1 lit.p) din convenția de garantare și plată a granturilor se efectuează de către Finanțator în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la F.G.C.R. Pentru formalitățile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a garanțiilor colaterale, Finanțatorul trebuie să obțină acordul expres al F.G.C.R.(4) În cazul în care se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în Programului RURAL INVEST se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțată prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate.(5) În cazul în care instituția de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz.(6) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz, la momentul comunicării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.(7) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectațiune al beneficiarilor organizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, al fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, instituția finanțatoare va solicita acordul autorizat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.  +  Capitolul VI Plata garanției  +  Articolul 6.1 În cazul în care Beneficiarul Programului RURAL INVEST nu își îndeplinește obligațiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanțatorul poate solicita executarea garanției emise de F.G.C.R., în numele și în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.G.C.R. ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului, și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.  +  Articolul 6.2(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.G.C.R. aprobă sau respinge cererea de plată a garanției.(2) FGCR aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 33 din Procedura de implementare a Programului , respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(3) FGCR respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 33 din Procedura de implementare a Programului , respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite F.G.C.R., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.G.C.R. va modifica valoarea de executare a garanției printr- un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției.(5) Plata garanției se face de către M.F. într-un cont unic al instituției de credit finanțatoare, pe baza deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată.(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite F.G.C.R. dovada efectuării plății.(7) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (6), F.G.C.R. întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (6).(8) În cazul în care comunicarea titlului de creanță nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul F.G.C.R. și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(9) Anunțul prevăzut la alin. (8) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia.(10) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(11) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (11), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (12) se înaintează de către F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VII Răspunderea părților  +  Articolul 7.1 Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract și legislației corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.  +  Capitolul VIII Litigii  +  Articolul 8.1Orice neînțelegere apărută între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluționată de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul social al M.F.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 9.1Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R.  +  Articolul 9.2 Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, materializat în acte adiționale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.  +  Articolul 9.3 Răspunderea asumată de F.G.C.R. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situații:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat că urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care M.F. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la F.G.C.R. a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție / data renunțării beneficiarului la garanție comunicată de către finanțator prin Anexa nr. 3.3 la Convenția de garantare și plata în luna de raportare.  +  Articolul 9.4 Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ......, sub rezerva dispozițiilor art. 9.3.  +  Articolul 9.5 Dispozițiile prezentului contract se completează cu cele din legislația generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 24/2022.  +  Articolul 9.6 În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 24/2022, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.  +  Articolul 9.7 Părțile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanției acordate prin prezentul contract, Finanțatorul, fără a solicita consimțământul Beneficiarului, să urmeze instrucțiunile prin care organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului. Prezentul contract a fost redactat și încheiat astăzi, ....., în cel puțin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanțator*1) și Beneficiar și două pentru F.G.C.R.*1) În situația în care asupra activului finanțat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanțator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.
  F.G.C.R.- S.A. - IFN………….Finanțator,…………….Beneficiar,…………….
   +  ANEXA nr. 3.9
  ÎNȘTIINȚARE CU PRIVIRE LA RENUNȚAREA
  la garanția acordată în cadrul Programului RURAL INVEST
  Finanțatorul, prin ...., cu sediul în localitatea ........, str. ..... nr. ...., județul/sectorul ......., înmatriculat la registrul comerțului cu nr ....., cod unic de înregistrare ........, telefon .........., fax ......, e-mail ......, reprezentat de .........., în calitate de ........, și de ......., în calitate de ...., informează FGCR cu privire la renunțarea la garanția acordată în baza contractului de garantare nr. ..... pentru beneficiarul ......., CUI ......, înregistrat la registrul comerțului ....., întrucât beneficiarul nu a semnat Contractul de garantare și acordul de finanțare. Atașăm la prezenta toate exemplarele contractului de garantare, precum și pe cele ale acordului de finanțare. Persoana de contact din partea Finanțatorului: dl/dna ......, funcția ......, tel ....., e-mail ..........
  Finanțator
  Persoane autorizate,
  ...................
   +  ANEXA nr. 3.10
  SOLICITARE DE RADIERE*1
  A IPOTECII IMOBILIARE/MOBILIARE ÎNSCRISE ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN ÎN CADRUL
  PROGRAMULUI RURAL INVEST
  *1 Forma solicitării va fi adaptată în funcție de categoria bunului pentru care Finanțatorul solicită acordul de radiere. Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ......../.......,1. Finanțatorul ......, prin Sucursala/Agenția ........, cu sediul în localitatea ........, str. ..... nr. ....., județul/sectorul ...., înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ....., cod unic de înregistrare ....., telefon ...., fax ....., e-mail ....., reprezentat de ........., în calitate de ......, și de ....., în calitate de ....., solicită F.G.C.R. acordul pentru radierea ipotecii legale și convenționale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. ....../......, încheiat cu Beneficiarul ......., înregistrat la registrul comerțului cu nr. J ....../..../....., cod unic de înregistrare ....., ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat/neutilizării creditului garantat.2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.G.C.R.: str. ...... nr. ........, bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., localitatea ..... județul/sectorul ......3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.G.C.R .........4. Data rambursării integrale a creditului garantat: .............5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ....... lei6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:– extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului și suma rambursată;– contractul de garantare;– extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F, proporțional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.7. Persoana de contact din partea Finanțatorului: dl/dna ........., funcția ........, tel .........., e-mail.......
  Finanțator
  Persoane autorizate,
  .................
   +  ANEXA nr. 3.11
  ACORD*1
  PRIVIND RADIEREA IPOTECII IMOBILIARE/MOBILIARE ÎNSCRISE
  ÎN FAVOAREA STATULUI ROMÂN ÎN CADRUL PROGRAMULUI RURAL INVEST
  *1 Forma acordului va fi adaptată în funcție de categoria bunului pentru care Finanțatorul solicită acordul de radiere. Către Finanțator: ................ Beneficiar ................ Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.G.C.R.: str. .......... nr. ........., bl. ....., sc. ...., et. ......., ap. ......, localitate........ județ/sector .... sau Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.G.C.R ................ Având în vedere Adresa dumneavoastră nr ..../...... înregistrată la F.G.C.R. cu nr. ..., în conformitate cu art. 7.12 din convenția de garantare și plata vă transmitem acordul F.G.C.R., exprimat în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor, în ceea ce privește radierea din Cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă imobiliară/mobiliară de rang I, instituit în baza Contractului de garantare nr. ......, Beneficiar ........... înregistrat la registrul comerțului cu nr. J .........../..../......., cod unic de înregistrare ......, deoarece creditul acordat de Finanțator prin Programul RURAL INVEST a fost rambursat integral/nu a fost utilizat. Pentru bunurile imobile formalitățile de radiere a ipotecii legale și a interdicțiilor prevăzute de lege se vor realiza în condițiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru /F.G.C.R. și unul pentru Finanțator.
  F.G.C.R.
  Persoane autorizate,
  ..................
  --------