PROCEDURĂ din 20 aprilie 2022de implementare a Programului RURAL INVEST
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 bis din 26 aprilie 2022  Notă
  Conținută de ORDINUL nr. 1.039/101/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 398 din 26 aprilie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedura reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 24/2022, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. - S.A., denumit în continuare FGCR, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor, denumit în continuare M.F.,pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanțărilor este de 5.000.000 lei, și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la alin. (2) pct. i) - iii).(2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităților prevăzute la alin. (1) este de 15.000.000 lei și se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele menționate la pct. i), ii) și iii), după cum urmează:i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sauii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sauiii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării la bancă a unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor care nu se încadrează în categoria IMM-urilor.  +  Articolul 2 Termenii folosiți în prezenta procedură au următoarele semnificații:a) beneficiarul programului - operatori economici constituiți conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, asociații de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderile care își desfășoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare și care au realizat investiții în baza proiectelor de finanțare din fonduri europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală;b) Programul RURAL INVEST - program de garantare care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate beneficiarilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone;c) microîntreprinderile și întreprinderile mici - beneficiarii eligibili ai programului care respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;d) întreprinderile mijlocii - beneficiarii eligibili ai programului respectă condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;e) instituție de credit/finanțator - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;f) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;g) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituția de credit și FGCR , în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin M.F., reprezentat de FGCR, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul Programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit;h) garant - statul prin M.F. reprezentat prin FGCR pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;i) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;j) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;k) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;l) comision de risc - comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. Procentul comisionului de risc se stabilește diferențiat în funcție de durata garanției de stat și de tipul beneficiarului de credit, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020; (la 14-06-2022, Litera l) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) m) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. (la 14-06-2022, Litera m) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) n) finanțare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile,comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care FGCR , în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției de garantare și plată a granturilor încheiate cu instituția de credit;o) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de FGCR, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt acoperite de garanția de stat;p) garanții colaterale - garanțiile reale și personale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin M.F., proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F., și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;q) soldul finanțării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;r) declararea exigibilității finanțării garantate - trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituției de credit ca urmare a producerii riscului de credit și desființarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituția de credit, după caz;s) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii FGCR în baza garanției acordate de stat prin mandatul încredințat FGCR ;ș) acordul de finanțare - actul juridic, încheiat între FGCR în calitate de administrator al schemei, instituția de credit și beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, aprobată în temeiul art. 12 alin. (3) din OUG nr. 24/2022, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin;t) grant - finanțarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, respectiv maximum 10% din valoarea finanțării garantate dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii ajutorul nu depășește 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 24 luni de la data acordării creditului, fără a se depăși data de 31 iulie 2024 (inclusiv), precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului precum și o componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație. În cazul creditelor acordate pentru destinația prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 24/2022, ajutorul de stat aferent garanției de maximum 90% din valoarea finanțării garantate se cumulează cu grantul calculat conform celor de mai sus, cu respectarea procedurilor de implementare, fără a depăși echivalentul în lei a 2.300.000 euro pe întreprindere, respectiv 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Ajutoarele de stat acordate prin prezentul Program se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST ROMANlA, inclusiv prin Subprogramul AGROIMM INVEST.ț) data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parțială sau integrală;u) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai programului care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite la lit. c) și d).  +  Capitolul II Activitățile eligibile, descrierea creditelor și criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de credit  +  Articolul 3 Activitățile eligibile la finanțare în cadrul Programului, sunt:a) Achiziția de terenuri cu destinație agricolă, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la atingerea de către beneficiar a unei suprafețe de maxim 1000 hectare în proprietate;b) Achiziția de părți sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare;c) Investițiile pentru dotare/retehnologizare și automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară și cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obținerea de produse agricole și nonagricole;d) Achiziția de utilaje și echipamente;e) Investițiile pentru asigurarea independenței energetice a activității/ producției beneficiarilor;f) Activitățile curente de producție;g) Activitățile curente ale producătorilor și procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverinței de depozitare; procedura de eliberare a adeverinței de depozitare este prevăzută în anexa nr. 2.3 și modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 2.3.2 la prezenta procedura;h) Refinanțarea creditelor de investiții și/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru ale beneficiarilor Programului, cu excepția celor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Condițiile de acordare a creditelor garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) se stabilesc de instituțiile de credit în conformitate cu normele și procedurile interne de creditare ale acestora, cu încadrarea în condițiile programului.(2) Valoarea maximă a creditelor care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului se stabilește în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și (2).(3) Abrogat. (la 14-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (4) Creditele de investiții/creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din ajutoare de stat/fonduri europene sau refinanțarea creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.(5) Tragerile din finanțarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituțiile de credit la dispoziția beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) din OUG nr. 24/2022 și a eventualelor garanții colaterale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate.(6) Pentru beneficiarii Programului, instituțiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 24/2022, numai pentru codul/codurile CAEN pentru finanțare menționat/ menționate în contractul de garantare și în acordul de finanțare.(7) Componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate se utilizează atât pentru creditele de investiții, cât și pentru liniile de credit/credite pentru finanțarea capitalului de lucru, astfel:a) dacă la momentul primirii componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul figurează cu sold al creditului, componenta va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;b) dacă la momentul primirii componentei nerambursabile de maximum 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul nu figurează cu sold al creditului, în sensul că acesta a fost rambursat anticipat de către beneficiar din surse proprii, cuantumul grantului de maximum 10% va fi pus la dispoziția beneficiarului în contul său curent.  +  Articolul 5(1) În cazul creditelor de investiții, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare.(2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, finanțarea garantată de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii Programului la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.(3) În cazul creditelor acordate pentru refinanțarea altor credite de investiții/credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, se va menține structura de garanții aferenta creditului refinanțat. In acest sens instituția de credit care acorda creditul pentru refinanțare în cadrul programului Rural Invest va transmite FGCR o declarație prin care confirma, pe proprie răspundere, menținerea structurii de garanții a creditului refinanțat.(4) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectațiune al beneficiarilor organizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, al fermierilor definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, instituția de credit va solicita acordul autentificat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.(5) Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare prevăzute alin. (1) - (3), precum și eventuale garanții colaterale se constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., prin FGCR, și instituției de credit, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.(6) Ipotecile legale prevăzute alin. (1) - (4), precum și eventuale garanții colaterale se înscriu în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, reînnoire, modificare și radiere se efectuează de către instituția de credit. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(7) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, FGCR mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.  +  Articolul 6(1) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor de investiții/refinanțărilor aferente creditelor pentru investiții este de 72 de luni (inclusiv perioada de grație), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanțărilor, maturitatea creditului acordat în cadrul Programului nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale. La începutul perioadei de creditare, instituțiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin două rate pe an.(2) Durata maximă a finanțării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/refinanțărilor aferente creditelor/ liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire. În cazul creditelor acordate pentru refinanțarea unor credite pentru finanțarea capitalului de lucru, maturitatea creditului nou-acordat în cadrul Programului RURAL INVEST va fi de maximum 36 de luni, dar fără a depăși scadența maximă a creditului/liniei de credit care se refinanțează.(3) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor pentru capital de lucru acordate pe baza adeverinței de depozitare este de maximum 6 luni, fără posibilitatea de prelungire. (la 14-06-2022, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )  +  Articolul 7(1) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la art. 1 alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit.(2) Instituțiile de credit sunt obligate să mențină condițiile prevăzute la alin. (1) și la art. 13 pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului.  +  Articolul 8 Criteriile de eligibilitate pentru instituțiile de credit care acordă finanțări garantate în cadrul Programului sunt următoarele:a) se încadrează în categoria instituțiilor de credit, inclusiv unitățile teritoriale ale acestora;b) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;c) acordă finanțări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;d) acordă finanțările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condițiile Programului, precum și a capacității de rambursare a potențialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;e) prevăd în mod expres în contractele de finanțare costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni și, separat, costurile cu comisioanele aferente finanțărilor garantate, incluse în marjă;f) nu percep comision de rambursare anticipată și nu includ în contractele de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;g) acordă finanțările pentru duratele maxime și în condițiile prevăzute la art. 6.  +  Capitolul III Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Programului pentru a beneficia de garanție și de ajutor de stat  +  Articolul 9 Pot beneficia de garanții, respectiv de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care sunt beneficiari ai Programului astfel cum sunt definiți la art.2 lit.a) și care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:a) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;b) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;c) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu MF și/sau instituția de credit care acordă finanțarea;d) nu se afla în dificultate la ultimul exercițiu financiar încheiat*1), respectiv la 31 decembrie 2019 în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare. *1) Pentru evaluarea criteriului privind "firmă aflată în dificultate", se va utiliza definiția prevăzută în reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, respectiv următoarele documente: certificatul constatator eliberat de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sau de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau situațiile financiare anuale aferente ultimului exercițiu financiar încheiat. Pentru persoanele juridice care întocmesc bilanț contabil și sunt înregistrate la ONRC de mai mult de 3 ani, care au intrat în dificultate în anul 2020 sau 2021, în vederea asigurării lichidității și accesului la finanțare, încadrarea în criteriul menționat anterior se poate face pe baza situațiilor financiare anuale de la 31 decembrie 2019, depuse conform legii și în baza unei declarații pe proprie răspundere din care să rezulte ca activitatea întreprinderii a fost în anul 2020 sau 2021 afectata de epidemia de COVID- 19, în conformitate cu prevederile reglementarilor europene Nu se afla în dificultate, cu exceptia microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici care se aflau în dificultate la data de 31 Dec 2019 sub condiția ca împotriva lor nu a fost deschisa procedura insolvenței conform legislației naționale și nu au beneficiat de ajutor de salvare/restructurare. O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:I. În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:d.1) în cazul unei societăți pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată sau al unei societăți în comandită pe acțiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;d.2) în cazul unei societăți în nume colectiv sau al unei societăți în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;d.3) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare (condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării). În cazul IMM care sunt înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepția cazurilor în care se află în una dintre situațiile menționate la d.3) și d.4) (conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării).II. În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM– atunci când în ultimii 2 ani îndeplinește cumulativ condițiile de la d.5) și d.6);d.5) raportul datorii*1), capitaluri proprii*2) al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; *1) Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situațiile financiare (formularul Bilanț) anuale aferente ultimilor 2 ani. *2) Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Bilanț) aferente ultimilor 2 ani.d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor*3) calculată pe baza EBITDA*4) a fost sub 1,0; sau *3) Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferente ultimilor 2 ani. *4) EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situațiile financiare anuale (formularul Contul de profit și pierdere) aferent ultimilor 2 ani.– atunci când se află în una dintre situațiile prevăzute la d.7), d.8).d.7) beneficiarul finanțării se află în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare (condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării).e) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;f) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării finanțării și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;g) împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;h) prezintă instituției de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale, în completarea ipotecii mobiliare asupra părților sociale prezintă și alte garanții colaterale care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de garantare. În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, acesta poate solicita beneficiarului constituirea de garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art.2 lit. p);i) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului. În cazul creditelor de investiții acordate în cadrul Programului, solicitantul nu trebuie să înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central.j) suprafața de teren agricol aflata în proprietatea împrumutatului la momentul solicitării creditului pentru achiziția de teren agricol, împreună cu terenurile achiziționate din credit, nu depășește maxim 1000 hectare, în cazul creditelor având destinația prevăzută la art. 3 lit. a).  +  Capitolul V Costul total al creditelor garantate în cadrul Programului  +  Articolul 10 Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului, se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an, comisionul de risc și comisionul de administrare.  +  Articolul 11(1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FGCR, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, și, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, cu un procent diferențiat în funcție de durata garanției și de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.(2) Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.(3) Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.(4) După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia. (la 14-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (5) Pentru garanțiile acordate de F.G.C.R., în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2022 în cadrul Programului, se aprobă comisionul de risc astfel:a) la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;b) la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat în cazul întreprinderilor mari.(6) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea: Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12 *1) În anul acordării garanției comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 12(1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită FGCR pentru remunerarea activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.(2) Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data înregistrării la FGCR a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar sau FGCR, după caz. În cazul renunțării la garanție*2, comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat.*2 În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare(3) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. (la 14-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (4) Pentru anul 2022 se aproba nivelul comisionului de administrare de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanției.(5) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanțiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Subrogramului este următoarea: Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12 *1) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției. *2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanției la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare. *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.  +  Articolul 13 Rata dobânzii aferenta creditelor de investiții și/sau creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor, etc.).  +  Capitolul VI Caracteristicile garanției  +  Articolul 14 Garanția emisă de FGCR în numele și în contul statului are următoarele caracteristici principale:a) este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției;b) este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FGCR a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente;c) este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituției de credit, depusă în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în contractul de garantare și convenția încheiată cu instituția de credit;e) acoperă maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiții în limita sumei maxime de 10.000.000 lei și a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei;g) valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare;h) garanția are durată determinată și se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic și oneros.  +  Articolul 15 Garanțiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.  +  Capitolul VII Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociate Programului, din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale către FGCR  +  Articolul 16(1) Lunar, pe toată perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, până pe data de 23 a lunii curente, pentru luna anterioară, FGCR va transmite la MF sumele totale ce trebuie alocate din grant în vederea acoperirii costului total al finanțării însoțite de detalierea pe cele 3 componente: dobânzi, comisioane de administrare și comisioane de risc, precum și Decizia de plată componenta de dobândă și componenta de comision de administrare.(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a deciziei de plată prevăzută la alin. (1) la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov. ro, MF virează lunar în contul de tranzit (cont curent) al FGCR deschis la o instituție de credit, dobânda și comisionul de administrare.(3) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2) în cont, FGCR virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat.  +  Articolul 17(1) FGCR va transmite la MF, până la data de 20 ianuarie 2023, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă în cadrul Programului.(2) În termen de maximum 1 an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată prevăzută la alin. (1) la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro, MF virează în contul de tranzit (cont curent) al FGCR, prevăzut la art. 16 alin. (2), componenta nerambursabilă de maximum 10% calculată la valoarea finanțării garantate..(3) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2) în cont, FGCR virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei nerambursabile din grantul acordat de furnizorul de ajutor de stat.  +  Articolul 18(1) Formatul deciziilor de plată pentru componentele de comisioane, dobândă și componenta nerambursabilă din grant este prevăzut în anexele nr. 2.1. și 2.2 la prezenta procedură. Detaliile privind modalitatea și termenele de solicitare a plății grantului de către beneficiari și instituțiile de credit se stabilesc în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii.(2) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziilor de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.  +  Capitolul VIII Acordarea, valabilitatea și monitorizarea garanției și grantului  +  Articolul 19(1) Acordarea și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unor convenții de garantare și plată a granturilor încheiate între FGCR și instituțiile de credit participante în Program prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu garanție de stat.(2) După aprobarea facilității de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale, transmite FGCR solicitarea de garantare în conformitate cu prevederile convenției de garantare și plată a granturilor.(3) Solicitarea de garantare, se transmite de către Finanțator împreună cu următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată și semnată de beneficiarul finanțării înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 lit. b), c), d) și g), emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituția de credit;c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate și disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare.d) declarația unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declarație fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente;e) certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanțării, valabil la data solicitării de garantare transmisă de bancă, din care să rezulte situația fiscala a acestuia; în cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituția de credit a expirat până la data aprobării garanției, instituția de credit va transmite la FGCR un alt document valabil.f) rezultatul consultării Oficiului Național al Registrului Comerțului materializat în extrasul certificatului constatator obținut de la RECOM Online;g) notificarea asupra plăților efectuate care confirmă finalizarea proiectului de finanțare din PNDR plățile efectuate sau adeverință emisă de autoritatea responsabilă, în cazul beneficiarilor care își desfășoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare și care au realizat investiții în baza proiectelor de finanțare din fonduri europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală;h) adeverința de depozitare emisă de direcția județeană agricolă, în cazul creditelor pentru finanțarea activităților prevăzute la art. 3 lit.g).i) adeverința emisa de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sau Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultura, privind suprafața de teren agricol aflată în proprietatea beneficiarului programului la momentul solicitării creditului pentru achiziția de teren agricol.j) orice alte documente necesare și oportune pentru luarea deciziei de acordare a garanției și a grantului transmise la solicitarea FGCR incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, datele financiare aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiați.  +  Articolul 20 FGCR analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de instituția de credit conform prevederilor art. 19 și a următoarelor informații și documente obținute de FGCR:a) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvență;b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiați, obținute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF;  +  Articolul 21(1) După verificarea documentelor și datelor prevăzute la art. 19 alin. (3) și art. 20, precum și a gradului de acoperire cu garanții, în cazul creditelor pentru investiții, pe baza datelor completate de către instituția de credit în solicitarea de garantare, FGCR comunică finanțatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte și complete a documentelor.(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării, FGCR transmite instituției de credit Acordul de finanțare și Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puțin 4 exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor, în vederea semnării.  +  Articolul 22(1) Instituția de credit, prin reprezentanții săi, efectuează formalitățile de înscriere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în cartea funciară a imobilelor, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităților legale de publicitate, garanțiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalități.(2) Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a instituției de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanției. Condiția referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FGCR.(3) În cazul în care prin program se finanțează o investiție imobiliară, iar terenul pe care se construiește activul finanțat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, finanțate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de instituția de credit și statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcției finalizate.(4) În cazul în care instituția de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza documentației care atestă respingerea cererii de plată a garanției. În solicitarea instituției de credit trebuie menționat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz.(5) În cazul în care instituția de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanției comunicată de FGCR, după caz, la momentul pronunțării de către instanța de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum și celelalte garanții colaterale vor fi consolidate automat și fără altă formalitate în favoarea instituției de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii inițiale, pentru valoarea integrală a obligațiilor financiare datorate conform documentației de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor și/sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituției de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenționale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanției.  +  Articolul 23(1) În termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 21, alin. (2) instituția de credit remite FGCR două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare semnate de bancă și beneficiar. În cazul în care beneficiarul și instituția de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FGCR sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.(2) După semnarea acordului de finanțare și a contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor, instituția de credit poate pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile programului, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanțare și contractului de garantare, finanțatorul transmite FGCR toate exemplarele primite, însoțite de adresa de renunțare la garanție.  +  Articolul 24În situația în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit se confruntă cu dificultăți financiare temporare și instituțiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată inițial, garanția acordată de F.G.C.R. își menține valabilitatea. (la 14-06-2022, Articolul 24 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 14-06-2022, Articolul 25 din Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )  +  Articolul 26(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite care presupun eliberarea/înlocuirea unor garanții accesorii finanțării garantate, în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100% pentru creditele de investiții și a menținerii în structura de garanții a unei ipoteci legale asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de creditare în cazul creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta are obligația de a solicita acordul expres al FGCR și de a obține confirmarea prealabilă a acestuia pentru operațiune sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției.(2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoțită de hotărârea instituției de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.(3) Anterior efectuării de trageri din finanțarea cu garanție de stat, se instituie ipotecă legală imobiliară/mobiliară asupra bunurilor viitoare. În cazul în care prin Program se finanțează bunuri mobile, efectuarea tragerii din finanțarea cu garanție de stat, se va putea efectua înainte de prezentarea seriei/numărului bunurilor finanțate. După identificarea acestor bunuri (inclusiv prin prezentarea seriei/numărului de identificare a bunurilor mobile finanțate), FGCR, la solicitarea instituției de credit, va emite Act Adițional la Contractul de garantare, în cel puțin 4 exemplare, care se vor semna și se vor transmite la instituția finanțatoare în vederea semnării de către aceasta și împrumutat, sub sancțiunea respingerii cererii de plată a garanției. Instituția de credit va restitui FGCR doua exemplare semnate ale Actelor Adiționale la Contractul de Garantare.(4) FGCR analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii și prezentei convenții și comunică instituției de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete și corecte a documentelor.(5) Instituția de credit are obligația de a notifica FGCR, prin adresă letric/electronic, precum și prin raportările lunare, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:(i) situații care nu necesită act adițional la contractul de garantare sunt cele privind:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiții), precum și ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanțărilor aprobate, dar și ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții. În cazul creditelor de investiții diminuarea valorii garanției va fi posibilă în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin 100%;b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului;(ii) situații în care FGCR va întocmi act adițional la contractul de garantare:a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanțării;b) suplimentarea/modificarea garanțiilor inițiale;c) abrogată; (la 14-06-2022, Litera c) din Punctul (ii) , Alineatul (5) , Articolul 26 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) d) alte situații care presupun actualizarea contractului de garantare.(5) În situațiile care presupun semnarea unui act adițional la contractul de garantare, FGCR îl va transmite instituției de credit în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituția de credit după aprobarea modificării condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente și înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condițiilor Programului.  +  Articolul 27 Garanția de stat intră în vigoare la data semnării de către FGCR a contractului de garantare și este valabilă până la data încetării răspunderii FGCR în numele și contul statului.  +  Articolul 28(1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanților legali ai instituției de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităților de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă și publicitate asimilate, după caz.(2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanțării garantate sau în cazul neutilizării finanțării garantate, la solicitarea finanțatorului, transmisă în termen de maxim 10 zile de la data închiderii finanțării, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, FGCR, în baza mandatului special acordat, emite acordul privind/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare, cât și a celorlalte garanții colaterale, constituite de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea instituției de credit și statului român. Acordul Fondului se eliberează doar în măsura în care beneficiarul nu datorează sume rezultate din calcularea/regularizarea comisionului de risc, al comisionului de administrare, dobânzii și/sau al grantului reprezentând componenta de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate/creditului utilizat, după caz, sau alte sume de recuperat rezultate în urma declanșării procedurii de recuperare a ajutorului de stat.(3) Solicitarea de radiere va fi însoțită de următoarele documente în copie:a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, și suma rambursată;b) contractul de garantare și actele adiționale ulterioare;c) extrasele de carte funciară și/sau extrasele din registrele de evidență și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale și convenționale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporțional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.(4) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, numai după ce instituția de credit a analizat și a emis acordul său pentru aceeași solicitare și doar în condițiile în care aceasta se asigură că prin operațiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanța.(5) Se acordă FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenție și/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convențională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinației părților comune, superficii privind utilitățile publice, precum și orice alte modificări care, deși nu necesită obținerea unei autorizații de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului au obligația de a efectua orice lucrare de intervenție și/sau extindere în condițiile legii și de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară și sub condiția extinderii ipotecii asupra ameliorațiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.(6) Se acordă FGCR, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanții convenționale, cât și ipoteci legale, cu condiția utilizării integrale a sumelor obținute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz și în condițiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanții de cel puțin l0o% pentru creditele de investiții. În cazurile în care sumele obținute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferența va fi pusă la dispoziția beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanțator.  +  Articolul 29(1) Instituția de credit are obligația de a solicita beneficiarului finanțării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanțării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a bunului adus în garanție. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator în baza unei convenții încheiate între beneficiar și finanțator.(2) Dreptul la despăgubirile rezultate din polițele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituției de credit și statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare. În situația în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului RURAL INVEST este o garanție colaterală, respectiv ipoteca convențională și nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din polița de asigurare sunt cesionate în favoarea instituției de credit și a statului român, prin MF, proporțional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanție comunicată de instituția de credit prin solicitarea de garantare.(3) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăși echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz.(4) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor imobile admise în garanția creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% și până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz, cu acordul instituției de credit și al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(5) În cazul daunelor parțiale produse bunurilor mobile admise în garanția creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparația bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului și/sau terțul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparației.(6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, după ce MF a plătit instituției de credit suma rezultată din executarea garanției, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, cu înștiințarea prealabilă a acestora, proporțional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanțării garantate restante, până la concurența creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregii finanțări garantate și plata garanției de către MF.(7) Suma încasată de MF, prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile și/sau mobile admise în garanția creditului, înainte de depunerea de către instituția de credit la F.G.C.R., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanțării garantate, la solicitarea instituțiilor de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția ca instituția de credit să nu solicite executarea garanției și să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanțării garantate în cadrul Programului.. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția retragerii cererii de plată a garanției. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituția de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanțării garantate în cadrul Programului, la solicitarea instituției de credit, MF își exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.G.C.R., după caz, și se află în curs de soluționare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituția de credit este emis sub condiția actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parțială a finanțării garantate restante în cadrul Programului. Instituția de credit poate depune cererea de plată, pentru diferența rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporțional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.(10) În situația valorificării bunului mobil admis în garanția creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terțul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituția de credit și stat, reprezentat prin MF, proporțional cu procentul de garantare, în condițiile alin. (6), sau după caz, către instituțiile de credit în condițiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurența soldului finanțării garantate, respectiv a creanței/creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregului sold al finanțării garantate și plata garanției de către MF.(11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăți în legătură cu drepturile izvorâte din polița de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanția creditului, precum și în cazul încasării sumei menționate la alin. (10), instituția de credit are obligația înștiințării F.G.C.R., după caz, și MF cu privire la natura și valoarea sumelor virate, precum și cu privire la data efectuării plății în contul MF deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.(12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se află în curs de întocmire la F.G.C.R., după caz, acesta diminuează creanța rezultată prin plată și informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.G.C.R., după caz, și transmis Agenției Naționale de Administrare Fiscală, MF informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) și data încasării acestora.  +  Articolul 30(1) FGCR monitorizează garanțiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situațiilor furnizate de către instituția de credit, conform prevederilor contractului de garantare.(2) Finanțatorul monitorizează creditele acordate cu garanția de stat cu diligența pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecție.(3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, instituția de credit va transmite către FGCR, în format electronic, informații referitoare la creditele garantate în cadrul Programului în baza Convenției de garantare și plată componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 15 ianuarie 2023, pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Programului. De asemenea, instituția de credit are obligația de a notifica FGCR, atât prin adresele de înștiințare cât și prin anexele de raportare lunare la convențiile încheiate, modificarea condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:a) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate a liniilor de credit, precum și după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții;b) fuziunile/divizările în care este implicat beneficiarul finanțării, schimbarea acționariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanțator, ca urmare a declarației beneficiarului.(4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate Programului, FGCR în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanțator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei. Plata componentei de dobânda se efectuează până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei.  +  Articolul 31 Data la care încetează răspunderea FGCR în numele și în contul statului este:a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;b) data la care se stinge integral obligația de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;c) data la care M.F. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către instituția de credit a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la FGCR a comunicării instituției de credit cu privire la renunțarea la garanție/data renunțării beneficiarului la garanție comunicată de către finanțator prin raportările lunare.  +  Articolul 32(1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către FGCR.(2) FGCR va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care FGCR are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puțin următoarele informații: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informații vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanții în vigoare la finele anului respectiv și care a depus situațiile financiare.(3) Beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit a căror destinație este prevăzută la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 24/2022 trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.(4) Finanțatorul va înștiința în scris beneficiarul în cazul în care constată apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit bancar care a dus la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit și va transmite o copie FGCR. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanțatorul a trecut finanțarea garantată nerambursată integral la restanță.(5) Dacă beneficiarul este declarat în situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține credit și grantul aferent acestuia ori au schimbat destinația grantului, FGCR va declanșa procedura de recuperare totală sau parțială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) În termen de 30 zile calendaristice de la data rambursării integrale anticipate a finanțării garantate, sau de la data acordării garanției, după caz,în cazul în care beneficiarul nu semnează contractul de credit și acordul de finanțare, instituția de credit are obligația de a transmite FGCR, în format electronic, o adresa de înștiințare privind renunțarea la garanție. Pentru rambursările integrale anticipate/renunțările efectuate în luna decembrie, adresele se vor transmite până la data de 31 decembrie a fiecărui an.  +  Capitolul VIII Plata garanției  +  Articolul 33(1) Cererea de plată se depune de către instituția de credit ulterior trecerii integrale la restanță a finanțării garantate nerambursate și după executarea garanției ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului, împreună cu următoarele documente:a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;b) cererile de executare silită a beneficiarului și a tuturor terților garanți înregistrate la executorul judecătoresc și/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvență a beneficiarului/declarația de creanță, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanța competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod pașnic, a bunului afectat garanției, dacă a intervenit o astfel de situație, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepție ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;c) prima/primele poliță/polițe de asigurare, precum și cea/cele mai recentă/recente poliță/polițe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv polița PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terții garanți pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanțate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. și a instituției de credit, proporțional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanției de către finanțator la FGCR și/sau extrasele din registrele de evidentă și publicitate asimilate și/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanțiile accesorii finanțării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. și instituției de credit, după caz, proporțional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligațiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;f) extrasul contului de credit curent și restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul;g) notificarea transmisă de instituția de credit către beneficiarul finanțării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, însoțită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituția de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanță a soldului finanțării garantate;h) originalul declarației pe propria răspundere a instituției de credit, prin care aceasta certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituției, numai pentru finanțarea destinației din contractul de credit și în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanțare menționat/menționate în acordul de finanțare și contractul de garantare;i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligațiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.(2) Abrogat. (la 14-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (3) În situația în care, finanțarea garantată pentru care se solicită plata garanției este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite FGCR după regularizarea finanțării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat. Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanțarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.(4) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al FGCR sau se transmite prin poștă/curier cu confirmare de primire, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.(5) FGCR poate solicita instituției de credit, dacă este cazul, completarea documentației, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanțatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FGCR cu cel puțin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 34 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentația depusă odată cu cererea de plată și vor fi luate în considerare la soluționarea acesteia.  +  Articolul 34(1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FGCR aprobă sau respinge cererea de plată.(2) FGCR aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 33, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituția de credit nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 23 alin. (1), obligația FGCR de a soluționa cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare și a acordului de finanțare, fără ca suspendarea să opereze și în privința depășirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).(4) FGCR respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzute la art. 33, respectiv în situația în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituția de credit a prevederilor din Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST și din contractul de garantare încheiat cu instituția de credit și cu beneficiarul.(5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică instituției de credit și M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(6) FGCR restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 30 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanță a creditului.(7) Plata valorii de executare a garanției de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituției de credit indicat în cererea de plată a garanției, pe baza deciziei FGCR de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăși 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FGCR a cererii de plată.(8) Sumele garantate de către FGCR în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acțiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 și se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanțării garantate, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv, și sunt recuperate de către acestea.  +  Articolul 35(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite FGCR dovada efectuării plății.(2) După primirea dovezii efectuării plății, FGCR întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară, prin care se individualizează creanța bugetară în sensul prevederilor art.1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1). FGCR transmite titlul de creanță spre știință și instituției de credit, scanat, la adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul F.G.C.R. și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele debitorului.(4) Anunțul prevăzut la alin. (3) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente: denumirea debitorului, adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului, numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.(5) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.(6) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.(8) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către FGCR organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanței bugetare rezultate din executarea garanției de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condițiile legii, împreună cu următoarele documente:a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FGCR , din care rezultă efectuarea procedurii de afișare;b) contractul de garantare însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FGCR sub forma unui fișier .pdf cu .xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituția de credit pentru conformitate cu originalul.(9) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenței, anterior efectuării de M.F. a plății valorii de executare a garanției de stat către instituția de credit, M.F. poate mandata direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau, după caz, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanțării garantate ca o creanță sub condiție, pe baza documentației aferente acordării garanției transmisă de FGCR într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, după caz.(10) Dobânzile și penalitățile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituțiile de credit a valorii de executare a garanțiilor de stat acordate de FGCR, se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt recuperate de către acestea.(11) Instituția de credit poate retrage cererea de plată în condițiile prevăzute în reglementările sale interne și cu respectarea condițiilor Programului.(12) FGCR revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituția de credit și restituie acesteia documentația aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menținerea valabilității garanției cu respectarea condițiilor Programului.(13) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituția de credit transmite FGCR, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FGCR va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.(14) Addendumul se comunică instituției de credit și M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FGCR, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către M.F. și fără a depăși termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanției la FGCR.  +  Articolul 36(1) În situația finalizării executării silite imobiliare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanției plătite finanțatorului de către Ministerul Finanțelor și a tuturor accesoriilor aferente, precum și în situația recuperării integrale a creanței bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanției de către beneficiar, Ministerul Finanțelor emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Instituțiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțite de acordul Ministerului Finanțelor .  +  Anexa nr. 2.1 Nr...... Data.....
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FGCR reprezentând componenta
  de dobândă și componenta de comision de administrare,
  conform prevederilor Schemei de ajutor de stat asociate
  Programului RURAL INVEST
  Către Ministerul Finanțelor Direcția generală ajutor de stat În temeiul Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Programului RURAL INVEST, în sumă de ..... lei, stabilit de FGCR, după caz, în calitate de administrator al schemei pentru luna ....., reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de beneficiarii Programului și a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator.
  Centralizatorul sumelor de virat în contul FGCR
  Grant solicitat:Regularizari grant:
  Nr.crt.Instituție de creditValoarea totală grant in lunăComponenta de dobândăComponenta comision de administrareComponenta de dobândăComponenta comision de administrareComponenta de dobândăComponenta comision de administrareTotalgrantProgram
  Luna de raporta reTotalcumulatLuna de raportareTotalcumulatLuna de raportareTotalcumulatLuna de raporta reTotalcumulatTotalcumulatTotal cumulat
  123 = 4 + 6 - 8 - 1045678910ii12 = 5 - 913 = 7 - 1114 = 12 + 13
  1
  n.
  Total:
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați suma de ....... în contul curent al FGCR, după caz, nr. ......, deschis la ......
  Director general,
  .................
   +  Anexa nr. 2.2 Nr. ..... Data ....
  DECIZIE DE PLATĂ
  a sumelor de virat în contul FGCR reprezentând componenta
  de grant nerambursabil, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat
  asociate Programului RURAL INVEST
  Către Ministerul Finanțelor Direcția generală ajutor de stat În temeiul Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, aprobată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Programului RURAL INVEST, în sumă de ..... lei, stabilit de FGCR, în calitate de administrator al schemei, reprezentând valoarea componentei grant nerambursabil, conform următorului centralizator.
  Centralizatorul sumelor de virat în contul FGCR
  Nr.crt.Instituție de creditValoarea totală grant, din care:Componentă grant nerambursabil
  1.
  2.
  n.
  Total
  Față de cele de mai sus, vă rugăm să virați în termen de 1 an suma de ........ în contul curent al FGCR, nr. ......, deschis la ......
  Director general,
  ...............
   +  Anexa nr. 2.3
  Procedura de eliberare a adeverinței de depozitare
   +  Articolul 1 Termenii folosiți în prezenta procedură au următoarele semnificații:a) adeverință de depozitare - documentul, înregistrat cu număr și dată, eliberat de Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care certifică tipul, cantitatea de cereale depozitate și valoarea acesteia;b) depozit - construcția terestră, ansamblul de construcții, inclusiv silozul, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incintă destinată exclusiv depozitării semințelor de consum;c) depozitar - operatorul economic care are în proprietate unul sau mai multe depozite pentru care deține licență de depozit în condițiile Legii nr. 101 /2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;d) deponent - persoana fizica sau juridica, proprietar al unei cantități de cereale pe care o preda direct sau prin reprezentant, în vederea depozitarii într-un spațiu licențiat;e) licență de depozit - documentul emis de ministerul de resort care atestă că depozitarul îndeplinește condițiile tehnice și financiare pentru depozitare, potrivit prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea;f) prețul mediu de piață al cerealelor - prețul format liber, pe baza cererii și ofertei, stabilit pentru ziua anterioară eliberării adeverinței de depozit, pentru fiecare tip de cereale în parte, pe baza informațiilor colectate de la Bursa MATIF;  +  Articolul 2(1) Eliberarea Adeverinței de depozitare către producătorii și procesatorii de cereale, beneficiari ai Programului RURAL INVEST, se realizează de către Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data transmiterii/depunerii de către solicitanți a următoarelor documente:a) Solicitarea de eliberare a Adeverinței de depozitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.3.1;b) Copie a contractului de depozitare încheiat între beneficiarul programului și depozitarc) Copie a licenței de depozit a depozitarului(2) Modelul Adeverinței de depozitare este prevăzut în anexa nr. 2.3.2.(3) Adeverința de depozitare este valabilă de la data emiterii până la restituirea mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 9 luni de la data emiterii acestuia. Valabilitatea adeverinței de depozitare încetează la împlinirea termenului de valabilitate sau dacă deponentul retrage parțial/integral cantitățile de cereale depozitate.(4) Pe perioada de valabilitate a adeverinței de depozitare, lunar, Direcția pentru agricultură județeană/a municipiului București, care a eliberat adeverința de depozitare, are obligația de a verifica la fața locului existența cantităților de cereale depozitate pentru care s-a eliberat respectiva adeverința de depozitare.(5) În situația în care în urma controalelor efectuate potrivit alin. (3) se constată diferențe între tipul și cantitatea de cereale depozitate existențe și cele certificate prin adeverința de depozitare eliberată, Direcția pentru agricultură județeană/a municipiului București notifică instituția de credit.  +  Anexa 2.3.1
  Solicitarea de eliberare a Adeverinței de depozitare
  Beneficiarul (PJ/PFA/ÎI/ÎF) ........ cu sediul social în (localitatea) ....... str. ....... nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ....., apartament ..., judet/sector ...., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., din ....., cod fiscal nr. ..... din ......, având contul nr. ...... deschis la ....., reprezentata de ......, cu funcția de ......, sau Beneficiarul (PF) .......... cu domiciliul în (localitatea) ........ str. ..... nr. ....., bloc ...., scara ......, etaj ......, apartament ....., judet/sector ......, identificat cu CI seria ..... Nr. ....... CNP ........., solicit eliberarea adeverinței de depozitare pentru ....(cantitatea cereale) de .....(tipul de cereale) depozitată la depozitul din localitatea/localitățile ..... ce aparține S.C. ...... S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..... str. ...... nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ....., apartament ...., judet/sector ....., Adeverința de depozitare este necesară pentru încheierea unui contract de credit în cadrul Programului RURAL INVEST la instituția de credit ....., prin Centrala/Sucursala/Agenția ....., cu sediul în localitatea ....., str. ...... nr. ......., bl. ....., sc. ........, et ...., ap. ......., județul/sectorul ....., telefon ...., e-mail .... Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta solicitare sunt conforme cu realitatea.
  Semnatura ........
  (numele și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
  Data întocmirii ......
   +  Anexa 2.3.2 Direcția pentru Agricultură a județului..... Nr. .../....
  ADEVERINȚĂ
  de depozitare
  Adeverim prin prezenta că: Beneficiarul (PJ/PFA/ÎI/ÎF) ........ cu sediul social în (localitatea) ..... str. ..... nr. ....., bloc ....., scara ...., etaj ...., apartament ...., judet/sector ...., înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ....., din ..., cod fiscal nr. .... din ..., având contul nr. ..... deschis la ...., reprezentata de......, cu funcția de ....., sau Beneficiarul (PF) ........ cu domiciliul în (localitatea) ..... str. ...... nr. ...., bloc ..., scara ...., etaj ...., apartament ....., județ/sector ......, identificat cu CI seria .... Nr. .... CNP ....., în calitate de deponent, a depozitat următoarele cantități utile de cereale:
  Tip decereale*1)CantitateDatadepozitareLocalizaredepozitNumărlicentadepozitPreț mediu Bursa MatifValoarecantitatedepozitată*4)
  Data*2)valoarea *3)
  *1) grâu, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, mei și orez *2) ziua anterioară eliberării adeverinței de depozitare *3) prețul mediu aferent tipului de cereale stabilit pentru ziua anterioară eliberării prezentei adeverințe de depozitare pe Bursa de la Matif *4) valoarea cantității depozitate = cantitatea (tone) * valoarea prețului mediu de piață al cerealelor pe bursa de la Matif
  la S.C. ...... S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..... str. ..... nr. ...., bloc....., scara, etaj ...., apartament ....., judet/sector ....., înregistrată la OficiulRegistrului Comerțului ...., sub nr. ......, din ......, cod fiscal nr. ..... din ......, reprezentată de ....., cu funcția de ....., în calitate de depozitar ce deține depozite în localitatea/localitățile ...../..../.... licențiate cu numerele ..../.../... Prezenta adeverință este redactată în trei exemplare, din care două exemplare se înmânează beneficiarului.
  Direcția pentru Agricultură
  a județului.......
  Director,
  Șef Serviciu
  Întocmit,
  ----