SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 6 aprilie 2022asociate Programului RURAL INVEST
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 8 aprilie 2022    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 933/79/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 352 din 8 aprilie 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare, precum și a întreprinderilor din alte domenii decât cele de mai sus, care își localizează producția în mediul rural și urban mic, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 în cadrul Programului RURAL INVEST, denumit în continuare Program, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022.(2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificările și completările ulterioare, și se vor acorda după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.(3) Prezenta schemă de ajutor de stat este implementată de către Ministerul Finanțelor, prin Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat. Ministerul Finanțelor are calitatea de furnizor, iar calitatea de administrator al acestei scheme este delegată Fondului de Garantare a Creditului Rural prin efectul legii.  +  Articolul 2În sensul prezentei scheme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) administratorul schemei de ajutor de stat - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare F.G.C.R., căruia îi sunt delegate atribuțiile de administrare a schemei de către Ministerul Finanțelor;b) beneficiari:(i) operatori economici constituiți conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(ii) fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;(iii) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;(iv) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, precum și asociațiile de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;(v) întreprinderile care își desfășoară activitatea în alte domenii decât cel al agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare și care au realizat investiții în baza proiectelor de finanțare din fonduri europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală;c) comisionul de risc - comisionul de risc datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției și tipul beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției, și se suportă, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul;d) comision de administrare - comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. se calculează pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată și se suportă, pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului și, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar sau F.G.C.R. În cazul renunțării la garanție, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanțelor, dacă creditul nu a fost utilizat;e) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Finanțelor;f) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către instituția de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor etc.).  +  Articolul 3Beneficiarii prevăzuți la art. 2 lit. b) sunt eligibili în cadrul Programului dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor și/sau instituția de credit care acordă finanțarea;b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;c) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;d) împotriva acestora nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale, în completarea ipotecii mobiliare asupra părților sociale se vor prezenta și alte garanții colaterale care, împreună cu garanța de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru vor fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit;f) sunt eligibili conform reglementărilor interne ale instituției de credit;g) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care beneficiarul solicită un credit/o linie de credit pentru capital de lucru, acesta poate să înregistreze restanțe pe care se obligă să le achite integral din facilitatea de credit aprobată.  +  Articolul 4Cheltuielile eligibile la finanțare în cadrul Programului sunt:a) achiziția de terenuri cu destinație agricolă, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la atingerea de către beneficiar a unei suprafețe în limita a maximum 1.000 de hectare în proprietate; b) achiziția de părți sociale la întreprinderile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare;c) investițiile pentru dotare/retehnologizare și automatizare pentru beneficiarii Programului din industria alimentară și cei de procesare primară a materiilor agricole pentru obținerea de produse agricole și nonagricole;d) achiziția de utilaje și echipamente pentru beneficiarii Programului;e) investițiile pentru asigurarea independenței energetice a activității/producției beneficiarilor;f) activitățile curente de producție pentru beneficiarii Programului;g) activitățile curente ale producătorilor și procesatorilor de cereale care sunt beneficiari ai Programului, pe baza adeverinței de depozitare;h) refinanțarea creditelor de investiții și/sau a creditelor de capital de lucru ale beneficiarilor Programului, cu excepția celor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Secţiunea 1 Ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi  +  Articolul 5(1) În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă garanții de maximum 90% din valoarea finanțării în conformitate cu art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022. (2) Pentru creditele prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022, valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;saub) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sauc) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari.(3) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 nu poate depăși 15.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiții, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;saub) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sauc) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mari.(4) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire. (la 14-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (5) Durata maximă a finanțărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. (la 14-06-2022, Alineatul (5) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (6) În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor Programului, instituțiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, după care rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin 2 rate pe an.(7) Pentru garanțiile acordate conform alin. (1) se percepe comision de risc, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin al economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01).(8) Garanțiile de stat acordate în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program sunt pentru unul sau mai multe credite de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. (9) Durata garanțiilor acordate conform art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022, cu modificările ulterioare, nu poate depăși 6 ani pentru beneficiarii Programului.(10) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 15.000.000 lei.  +  Secţiunea a 2-a Ajutor de stat sub forma de grant  +  Articolul 6(1) Beneficiarii Programului care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate, în procent de 100% datorate pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data acordării creditului, precum și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii, 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare. Toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.(2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.(3) Se poate acorda ajutor de stat beneficiarilor Programului care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole cu condiția ca ajutorul de stat să nu fie transferat parțial sau total către producători primari, iar cuantumul ajutorului să nu se stabilească pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză.(4) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pot fi cumulate pentru aceleași cheltuieli eligibile:a) cu unul sau mai multe ajutoare de stat prevăzute de Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin al economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), în condițiile stipulate de acest regulament; b) cu ajutoarele de stat prevăzute de regulamentele privind ajutoarele de minimis sau cu ajutoare acordate în baza regulamentelor de exceptare în bloc, cu condiția respectării prevederilor și regulilor de cumul prevăzute de acestea.(5) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii se aplică următoarele condiții:a) ajutorul nu depășește 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;c) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la art. 1 alin. (1) lit. (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;d) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.  +  Articolul 7(1) În cazul creditelor acordate pentru destinația prevăzută la art. 4 lit. h), ajutorul de stat sub forma de garanție de maximum 90% din valoarea finanțării se cumulează cu grantul prevăzut la art. 6 alin. (1), cu respectarea procedurilor de implementare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al plafoanelor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a), respectiv 2.300.000 euro per întreprindere, în cazul în care aceasta nu își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii.(2) Durata maximă a finanțărilor în cazul refinanțărilor unor credite de investiții este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire. (la 14-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (3) Durata maximă a finanțărilor în cazul refinanțărilor creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. (la 14-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )  +  Articolul 8(1) Creditele prevăzute la art. 5 alin. (8) se acordă în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale F.G.C.R. și cu respectarea condițiilor de acordare a garanțiilor de stat.(2) Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 1,9% pe an, comisionul de risc și comisionul de administrare.(3) Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.(4) După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:Comision de risc = (valoarea^1)/soldul^2) garanției la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3))/12. (la 14-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (5) Prin ordin al ministrului finanțelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferențiat în funcție de durata garanției de stat și tipul beneficiarului.(6) Comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. pentru perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.(7) Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenței de către beneficiar sau F.G.C.R. În cazul renunțării la garanție, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanțelor, dacă creditul nu a fost utilizat.(8) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului și este virat de beneficiar sau prin intermediul instituției de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor.Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:Comision de administrare = (valoarea^4)/soldul^5) garanției la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^6))/12.^1) În anul acordării garanției, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției.^2) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanției pentru anul anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare.^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.^4) În anul acordării garanției, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanției. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanției.^5) Pentru anii următori de acordare a garanției, comisionul de administrare se calculează la soldul garanției la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepția liniilor de credit fără grafic de rambursare.^6) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.“ (la 14-06-2022, Alineatul (8) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )  +  Capitolul III Domeniul de aplicare  +  Articolul 9(1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme beneficiarii prevăzuți la art. 2 lit. b) care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, atât criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3, cât și următoarele criterii de eligibilitate:a) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;b) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019;c) prin excepție de la lit. b), microîntreprinderile sau întreprinderile mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019 pot beneficia de prezenta schemă de ajutor de stat cu condiția să nu se afle în una dintre următoarele situații: procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinesc criteriile din legislația națională pentru a fi supuse unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor sau beneficiarii au primit ajutor pentru salvare și nu au rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau au primit ajutoare pentru restructurare și fac încă obiectul unui plan de restructurare, conform declarației pe propria răspundere completate și semnate de beneficiarul finanțării. (la 14-06-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.398 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 ) (2) În cazul întreprinderilor care sunt înființate cu mai puțin de 3 ani față de data solicitării garanției, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepția cazurilor în care se afla în una dintre următoarele situații: beneficiarul finanțării se află în procedură de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor sau beneficiarul a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare (condiție verificată în baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului finanțării).  +  Capitolul IV Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari  +  Articolul 10(1) Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se emit contracte de garantare în legătură cu măsurile prevăzute la art. 6 și 7, este de la data autorizării de către Comisia Europeană a prezentei scheme și până la 30 iunie 2022, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este de la data autorizării de către Comisia Europeană a prezentei scheme și până la 31 iulie 2024 inclusiv.(2) Înainte de semnarea sau emiterea de documente din care rezultă angajamentul privind plata de sume către beneficiari aferente grantului, F.G.C.R. IFN S.A. solicită Ministerului Finanțelor - Direcția generală ajutor de stat informații privind suma disponibilă a fi utilizată din creditele aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale pentru acordarea grantului în cadrul schemei de ajutor de stat aferente programului RURAL INVEST și semnează acorduri/contracte de finanțare și emite decizii de plată doar în limita sumei astfel comunicate. (3) Ajutorul de stat sub forma grantului, reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare și a dobânzilor, se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, în limita creditelor aferente Programului RURAL INVEST aprobate cu această destinație, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne curente“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, și se virează lunar, până la 31 iulie 2024 inclusiv, în contul F.G.C.R., pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile datorate, transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere, și pe baza deciziilor de plată a sumelor de virat în contul F.G.C.R. emise și transmise de administratorul schemei.(4) Ajutorul de stat sub forma granturilor reprezentând componenta nerambursabila de 10% se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, în limita creditelor aferente Programului RURAL INVEST aprobate cu această destinație, la titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne curente“, alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, și se virează în termen de 1 an în contul F.G.C.R., pe baza situațiilor centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru și pe baza situațiilor centralizatoare privind situația lucrărilor executate pentru creditele de investiții, transmise de instituțiile de credit pe propria răspundere.(5) Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 2.500.000.000 lei, echivalentul în lei a aproximativ 500 milioane euro, pentru măsurile prevăzute la cap. II secțiunea 1.(6) Bugetul schemei de ajutor de stat este de 530.583.333 lei, echivalentul în lei a aproximativ 106,1 milioane euro, pentru măsurile de finanțare prevăzute la cap. II secțiunea 2, și se implementează în limita creditelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale.(7) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 4.286 de beneficiari.  +  Capitolul V Dispoziții privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 11(1) F.G.C.R. are obligația să publice pe site-urile proprii textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum și forma și conținutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia.(2) F.G.C.R. trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.G.C.R. are obligația de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conțin toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.(3) Beneficiarii ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani și sunt obligați să le pună la dispoziția autorității de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenței ori de câte ori le sunt solicitate.(4) F.G.C.R., în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de stat, cu atribuții delegate de Ministerul Finanțelor, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(5) F.G.C.R., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanțare, a plăților efectuate și a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.  +  Capitolul VI Controlul beneficiarilor schemei și recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 12(1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către F.G.C.R., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit.(2) Beneficiarul și instituțiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 trebuie să accepte și să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.(3) În situația în care F.G.C.R. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale acordului de finanțare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.----