HOTĂRÂRE nr. 148 din 2 februarie 2022pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 3 februarie 2022  Notă
  Reproducem prevederile art. III din HOTĂRÂREA nr. 256 din 23 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 182 din 24 februarie 2022:
  Articolul III
  Cererile de înscriere în schemele de ajutor de minimis prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 și de Hotărârea Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022, înregistrate în registrele unice pentru accesarea programelor până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabile și se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la data înregistrării acestora.
  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2022. (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susținerea producției de legume în spații protejate, după cum urmează:a) tomate - Solanum lycopersicum L - cultivate în ciclul I sau ciclul II de producție; b) ardei gras și/sau lung - capia - Capsicum annuum L - cultivați în ciclul II de producție;c) castraveți - Cucumis sativus L - cultivați în ciclul II de producție;d) fasole păstăi - Phaseolus vulgaris L - cultivată în ciclul II de producție;e) salată - Lactuca sativa L - cultivată în ciclul II de producție;f) spanac - Spinacea oleracea L - cultivat în ciclul II de producție;g) ceapă verde - Allium cepa L - cultivată în ciclul II de producție.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autorități competente - direcțiile pentru agricultură județene și, respectiv, a municipiului București, denumite în continuare DAJ, și structurile teritoriale, respectiv centrele locale/județene și, respectiv, ale municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumite în continuare APIA, și oficiile fitosanitare din cadrul Autorității Naționale Fitosanitare, denumite în continuare OFJ;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;e) spații protejate - spații închise în care factorii de vegetație sunt dirijați pe întreg ciclul de producție, respectiv sere/solare;f) ciclul de producție - perioada în care cultura de legume parcurge etapele de vegetație și realizează producția.  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de legume în spații protejate, potrivit art. 2.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, pentru culturile de legume cultivate în spații protejate prevăzute la art. 2, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;c) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate în ciclul I, iar în ciclul II cu una dintre culturile de tomate, ardei gras și/sau lung - capia, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;c) să marcheze suprafața prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere legume, anul 2022, beneficiar numărul .............., Direcția pentru Agricultură a Județului .........../Municipiului București“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;e) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate în anul 2022;f) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, avizat de OFJ;g) să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare;h) să obțină legume care nu depășesc conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiție care se verifică conform prevederilor art. 14 alin. (3);i) abrogată. (la 24-02-2022, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 256 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 februarie 2022 ) (2) Pentru suprafața prevăzută la alin. (1) lit. b) se acceptă o marjă de eroare de ± 50 mp rezultați în urma verificării în teren a suprafeței înființate cu legume. (la 15-02-2022, sintagma: o marjă de eroare de 50 mp a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 148 din 2 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 15 februarie 2022 ) (3) Producțiile minime prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt următoarele:a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate; b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung - capia; c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveți; d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.(4) Valorificarea producțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face în perioada 1 martie-1 iulie 2022 inclusiv a anului de cerere, pentru ciclul I de producție, și, respectiv, 15 octombrie-9 decembrie 2022 inclusiv a anului de cerere, pentru ciclul II de producție. (la 08-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 748 din 8 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 08 iunie 2022 ) (5) Dovada obținerii producției de legume obținute în spații protejate prevăzută la alin. (3) o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.(6) Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1)-(5) pentru maximum două culturi, respectiv o singură cultură în ciclul I de producție/1.000 mp și/sau o singură cultură în ciclul II de producție/1.000 mp, în anul 2022.  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.(2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4.000 euro, respectiv:a) 3.000 euro/cultură în ciclul I/1.000 mp/beneficiar;b) 1.000 euro/cultură în ciclul II/1.000 mp/beneficiar.(3) Valoarea maximă a sprijinului financiar prevăzută la alin. (2) se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.(4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe fiecare ciclu de producție, în anul 2022.  +  Articolul 8Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 225.000 mii lei, reprezentând echivalentul a 45 milioane euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate  +  Articolul 9În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, centrele județene/locale și, respectiv, al municipiului București ale APIA transmit către DAJ în format letric și electronic lista beneficiarilor Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, și ai Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, precum și ai Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, precum și sumele acordate acestora.  +  Articolul 10(1) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) pot solicita ajutorul de minimis la DAJ până cel târziu la data de 1 aprilie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producție, respectiv în perioada 25 iulie-31 august 2022 inclusiv, pentru al doilea ciclu de producție, printr-o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. (la 24-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 256 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 februarie 2022 ) (2) La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(3) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ și cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(4) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (2), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) completează și depun cererea prevăzută la alin. (1), însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;f) adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;g) abrogată. (la 24-02-2022, Litera g) din Alineatul (4) , Articolul 10 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 256 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 februarie 2022 ) (5) Cererea, însoțită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(7) În situația cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program.(8) În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cu culturi de legume în spații protejate situate în județe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.(9) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr. 3, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.(10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnați din cadrul DAJ, respectiv al municipiului București înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.(11) După încheierea perioadei de depunere a cererilor, DAJ transmite către OFJ lista cu potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis în vederea efectuării de controale oficiale, inclusiv prelevare de probe pentru determinarea conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din legume.  +  Articolul 11(1) După înregistrarea cererii, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren a suprafeței înființate cu culturile de legume prevăzute la art. 2.(2) Directorul executiv al DAJ desemnează, prin decizie, echipele mixte formate dintr-un reprezentant al DAJ și un reprezentant al APIA, pentru efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1).(3) Echipele mixte efectuează verificările prevăzute la alin. (1) în baza notificării scrise privind înființarea culturii, transmisă la DAJ de către beneficiari, prin e-mail, fax sau poștă, și întocmesc fișa de verificare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.  +  Articolul 12(1) Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate din 2 reprezentanți ai DAJ pentru evaluarea producției de legume înainte de recoltare, în termen de 24 ore de la data primirii notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, cu privire la începerea recoltării.(2) Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificarea prevăzută la alin. (1) cu cel puțin 7 zile înainte de recoltarea legumelor, prin e-mail, fax sau poștă.(3) Echipele prevăzute la alin. (1) evaluează producția de legume înainte de recoltare în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, întocmesc fișa de evaluare a producției de legume, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.  +  Articolul 13Verificările în teren prevăzute la art. 11, precum și evaluarea producției de legume prevăzută la art. 12 se realizează în baza unei proceduri elaborate de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 14(1) Controlul respectării normelor privind utilizarea produselor de protecție a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuții efectuarea controalelor oficiale și alte activități oficiale potrivit art. 1 alin. (2) lit. h) și art. 5 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea măsurilor de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (3) din același regulament.(2) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la art. 11 și 12, potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului au obligația să depună la DAJ unde au depus cererea documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (5), precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de OFJ, până la 30 august 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producție, și, respectiv, 15 decembrie 2022 inclusiv, pentru ciclul II de producție. (la 08-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 748 din 8 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 08 iunie 2022 ) (3) În vederea monitorizării calității legumelor, inspectorii din cadrul OFJ prelevează probe, prin sondaj și inopinat, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide atât la recoltare, cât și la valorificare.(4) OFJ are obligația transmiterii la DAJ a situației cu beneficiarii ale căror legume în urma efectuării analizelor prevăzute la alin. (3) au înregistrat depășiri ale conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE, cu încadrarea în termenele prevăzute la art. 15. (5) OFJ informează beneficiarii cu privire la rezultatele analizelor de laborator prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 15Responsabilii desemnați din cadrul DAJ, după finalizarea tuturor verificărilor condițiilor de eligibilitate, stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis pentru fiecare beneficiar eligibil, întocmesc situația centralizatoare a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, și o transmit la Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 15 septembrie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producție, și, respectiv, 20 decembrie 2022 inclusiv, pentru ciclul II de producție. (la 08-06-2022, Articolul 15 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 748 din 8 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 08 iunie 2022 )  +  Articolul 16După primirea situației centralizatoare prevăzute la art. 15, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 17(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.(2) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 18(1) Registrul unic pentru accesarea programului, precum și documentația depusă pentru accesarea acestuia se păstrează la DAJ, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.(2) DAJ publică pe site-ul instituției Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.(2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanților a căror suprafață de culturi de legume în spații protejate este obținută prin divizarea unei suprafețe cu legume în spatii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.  +  Articolul 20(1) În cazul nerespectării de către beneficiari a condițiilor prevăzute la art. 5, aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare întocmite de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională, constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadență prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Creanțele bugetare principale și accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanțelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Cuantumul creanțelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se calculează de către DAJ care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.(8) Creanțele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi și penalități de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanță, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenței, înscrierea creanței bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către DAJ.(10) Creanțele bugetare principale și accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanță și se constituie venit integral la bugetul de stat.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Chitu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  București, 2 februarie 2022.Nr. 148.  +  Anexa nr. 1(Model)Persoana juridică/PFA/II/IF/PF ..................................................... Sediu (comuna, județul) ...............................................................Ferma (nume/număr, adresă) ...............................................................................................
  REGISTRU
  de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor*
  Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)Cultura și locul unde este situat terenulTimpul aplicăriiTratamentul efectuatNumele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaData începerii recoltării produsului agricolNr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
  Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/buruieniDenumire ppp folositDoza omologată/ Doza folosităSuprafața (ha)Cantități utilizate (kg, l)
  * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse, cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor“, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la secțiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor.
  Semnătură solicitant
  ........................
  Avizat
  Oficiul Fitosanitar ..................
  Șef serviciu/Șef birou/Coordonator
  Numele și prenumele .........................
  Semnătura ...........................
   +  Anexa nr. 2*) Punctele I și II sunt reproduse în facsimil.III. Declarații Subsemnatul/Subsemnata, ........................., identificat/ă cu BI/CI nr. ........ seria ...................., eliberat(ă) de ..................... la data de ....................., având CNP ......................, în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al ...................., declar că:1. Am fost informat asupra condițiilor de înscriere în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate și mă oblig să respect condițiile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 148/2022.2. Declar că în perioada 2020-2022 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. ......... din Hotărârea Guvernului nr. 148/2022, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2), după cum urmează:.........................................., suma ....................................;.........................................., suma ....................................;.........................................., suma ....................................;3. Mă angajez să notific în scris DAJ, după înființarea culturii și înainte de recoltare, în vederea efectuării verificărilor privind existența suprafeței înființate cu legume și evaluarea producției de legume înainte de recoltare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 148/2022;4. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în Program documentele obligatorii.5. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în Program, în termen legal.6. Mă angajez să respect legislația în vigoare cu privire la Programul de susținere a producției de legume în spații protejate.7. Mă angajez să notific în scris DAJ, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificări privitoare la informațiile declarate în cererea de înscriere în Program, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul.8. Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței înființate cu legume, evaluarea producției înainte de recoltare, precum și cele cu privire la determinarea conținuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din legume.9. Declar că dețin Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor prevăzut în anexa nr. ............ la Hotărârea Guvernului nr. 148/2022.10. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcției pentru Agricultură a Județului ............/a Municipiului București cantitatea totală de legume obținută de pe suprafețele care au beneficiat de ajutor de minimis.11. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.12. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  Semnătură beneficiar
  Data
  IV. Lista documentelor atașate cererii de înscriere în Programul de susținere a producției de legume în spații protejate..................................................................................Suma încasată în anii anteriori pentru ajutoarele de minimis reglementate de prevederile art. ..... din Hotărârea Guvernului nr. 148/2022, este de ..................... lei.Valoarea maximă potențial a fi încasată după îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate este de ................ lei Cererea a fost verificată și este completă, corectă și poate fi înregistrată.
  Semnătură beneficiar
  Semnătură funcționar
  Data
   +  Anexa nr. 3(Model)
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului .........................../a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)Cererea de înscriere în Program(nr./data)Cultura și ciclul de producție Suprafața pentru care se solicită sprijinulCantitatea comercializată (kg)Suma totală aprobată (lei)
  Total (m^2)din care:
  sere (m^2)solarii (m^2)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloanele 7 și 8 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit
  ...........................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 5(Model)Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția pentru Agricultură a Județului ............................/a Municipiului București
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a beneficiarilor și a sumelor necesare reprezentând ajutor de minimis
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorCultura și ciclul de producție Suprafața pentru care se acordă sprijinCantitatea comercializată (kg)Cuantum pe beneficiar (lei)Suma aprobată
  Total (m^2)din care:Total (lei)din care:
  sere (m^2)solare (m^2)sere (lei)solare (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

  Director executiv DAJ,
  .........................................
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  Întocmit
  .........................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Verificat
  ................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
   +  Anexa nr. 6(Model)Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Se aprobă.Ordonator principal de credite,....................................................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de județ
  Nr. crt.JudețulCulturile și ciclul de producție Nr. de beneficiariValoare ajutor (lei)
  1.Alba
  Tomate I
  Tomate II
  Castraveți II
  Ardei II
  Fasole păstăi II
  Salată II
  Spanac II
  Ceapă verde II
  2.Arad
  Tomate I
  Tomate II
  Castraveți II
  Ardei II
  Fasole păstăi II
  Salată II
  Spanac II
  Ceapă verde II
  3.Argeș
  Tomate I
  Tomate II
  Castraveți II
  Ardei II
  Fasole păstăi II
  Salată II
  Spanac II
  Ceapă verde II
  4.Bacău
  5.Bihor
  6.Bistrița-Năsăud
  7.Botoșani
  8.Brașov
  9.Brăila
  10.Buzău
  11.Caraș-Severin
  12.Călărași
  13.Cluj
  14.Constanța
  15.Covasna
  16.Dâmbovița
  17.Dolj
  18.Galați
  19.Giurgiu
  20.Gorj
  21.Harghita
  22.Hunedoara
  23.Ialomița
  24.Iași
  25.Ilfov
  26.Maramureș
  27.Mehedinți
  28.Mureș
  29.Neamț
  30.Olt
  31.Prahova
  32.Satu Mare
  33.Sălaj
  34.Sibiu
  35.Suceava
  36.Teleorman
  37.Timiș
  38.Tulcea
  39.Vaslui
  40.Vâlcea
  41.Vrancea
  42.București
  TOTAL GENERAL

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  .....................................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)