ORDIN nr. 76 din 9 iulie 2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2015  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul 1ScopPrezentul ordin are ca scop stabilirea regulilor de eligibilitate aplicabile cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor, acțiunilor și componentelor de asistență tehnică finanțate integral sau parțial din programele naționale ale Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare din Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.  +  Articolul 2Definiții(1) Prezentul ordin utilizează termeni și expresii având semnificația prevăzută în cuprinsul art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.(2) Referirile din prezentul ordin la "Fond" se înțeleg ca referiri la Fondul pentru securitate internă și/sau Fondul pentru azil, migrație și integrare, în funcție de context.  +  Articolul 3Reguli generale de eligibilitate(1) Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să se încadreze în domeniul de aplicare al Fondului, în obiectivul general și obiectivele specifice ale acestuia, astfel cum sunt definite în regulamentul specific aplicabil;b) să se încadreze în acțiunile eligibile stabilite prin regulamentul specific aplicabil;c) să fie necesare pentru desfășurarea activităților care fac obiectul proiectului; (la 27-06-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) c^1) să contribuie la atingerea unui obiectiv din programele naționale aferente fondurilor, aprobate de Comisia Europeană; (la 27-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) d) să fie rezonabile și să respecte principiile transparenței, bunei gestiuni financiare, în special raportul calitate/preț și cost/beneficiu;e) să fie efectuate de către beneficiar sau de către partenerii din proiect. Normele aplicabile beneficiarului se aplică, în mod corespunzător și obligatoriu, partenerilor proiectului;f) în cazul proiectelor finanțate prin Fondul pentru azil, migrație și integrare să fie legate de grupurile-țintă la care se face referire în cadrul regulamentului specific;g) să fie indicate în bugetul general total estimat al proiectului sau al activității finanțate;h) să fie efectuate în conformitate cu prevederile actului de finanțare;i) să fie fundamentate prin documente justificative tehnice și financiare corespunzătoare, care să fie păstrate cel puțin cinci ani calculați de la data de 1 ianuarie a anului următor de la aprobarea plății finale de către CE; (la 27-06-2016, Lit. i) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) j) să fie realizate în perioada de eligibilitate, conform prevederilor art. 6;k) să fie identificabile și verificabile, în special să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conformitate cu practicile și normele contabile aplicabile în țara în care este stabilit beneficiarul și să fie asigurată o pistă de audit corespunzătoare;l) să respecte dispozițiile legislației aplicabile, inclusiv legislația privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea;m) să fie realizate cu respectarea principiilor evitării dublei finanțări și ajutorului de stat, egalității de șanse și protecției mediului și să respecte obligațiile referitoare la informare și publicitate și regulile privind achizițiile publice. (la 27-06-2016, Lit. m) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) (2) Pe lângă condițiile generale de la alin. (1), pentru a fi considerate eligibile cheltuielile trebuie să fie realizate în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate prevăzute în anexele nr. 1-3.  +  Articolul 4Categorii de cheltuieli eligibile(1) În vederea implementării proiectelor finanțate din programele naționale se definesc următoarele categorii de cheltuieli ca fiind eligibile:A. Pentru Fondul pentru securitate internă:a) costuri de personal;b) costuri de deplasare și ședere;c) costuri cu echipamente și alte bunuri mobile;d) costuri cu bunurile imobile;e) costuri cu consumabilele, furniturile și serviciile generale;f) costuri aferente activităților subcontractate;g) costuri care derivă în mod direct din cerințele finanțării UE;h) costuri indirecte.B. Pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare:a) costuri de personal;b) costuri de deplasare și ședere;c) costuri cu echipamente și alte bunuri mobile;d) costuri cu bunurile imobile;e) costuri cu consumabilele, furniturile și serviciile generale;f) costuri aferente activităților subcontractate;g) costuri care derivă în mod direct din cerințele legate de finanțarea UE;h) costuri specifice grupurilor-țintă;i) costuri indirecte.C. Pentru componentele de asistență tehnică: costurile sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Bugetul unui proiect se prezintă sub forma bugetului detaliat de cheltuieli și a bugetului de venituri.(3) Bugetul detaliat de cheltuieli se compune din costurile directe, detaliate pe linii și sublinii (costuri specifice) bugetare și costurile indirecte, care se prevăd ca sumă forfetară din costurile directe, într-o limită maximă procentuală, stabilită conform anexelor nr. 1 și 2, valabile pentru fiecare Fond în parte.(4) Costurile eligibile directe ale proiectului sunt acele costuri care, pe baza condițiilor generale de eligibilitate, pot fi identificate ca fiind costuri specifice legate în mod direct de punerea în aplicare a proiectului. Costurile directe sunt incluse în bugetul total estimativ al proiectului.(5) Liniile bugetare ale costurilor directe sunt prevăzute în anexele la prezentul ordin pentru fiecare Fond în parte.(6) Bugetul de venituri se compune din contribuția Fondului și cofinanțarea națională, în următoarele proporții:– pentru proiectele finanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare se asigură contribuția Fondului de 75% și cofinanțarea națională de 25% din valoarea totală a bugetului; contribuția Fondului poate fi majorată până la 90% în condițiile stabilite prin regulamentul specific aplicabil. Pentru proiectele finanțate din sumele forfetare acordate României pentru relocarea sau transferul intra-UE al persoanelor aflate în nevoie de protecție internațională, cheltuielile aferente, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, prin excepție de la art. 8 alin. (1) lit. e) din prezentul ordin, se suportă integral din aceste sume forfetare, fără a se aplica procentaj de cofinanțare națională de la bugetul de stat și nici cofinanțare privată;– pentru proiectele finanțate din Fondul pentru securitate internă se asigură contribuția Fondului de 75% și cofinanțarea națională de 25% din valoarea totală a bugetului; contribuția Fondului poate fi majorată până la 90% în condițiile stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, a Listei acțiunilor specifice menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE și a Listei priorităților strategice ale Uniunii menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului;– pentru proiectele finanțate din asistența tehnică la inițiativa statelor membre, contribuția de la bugetul Uniunii pentru asistență tehnică este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor. (la 27-06-2016, Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) (7) Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 90% în circumstanțe excepționale justificate în mod corespunzător, altele decât cele menționate mai sus, care sunt prevăzute în regulamentele UE specifice, după aprobarea prealabilă de către Comisia Europeană.(8) Veniturile proiectului provin din toate contribuțiile financiare acordate acestuia de către Fond, din surse publice sau private, inclusiv propria contribuție a beneficiarului, precum și din orice încasări generate de proiect.(9) În cazul proiectelor de monopol de drept atribuite direct din programul național unor autorități publice, cofinanțarea națională se asigură integral de la bugetul de stat.(10) În cazul proiectelor atribuite prin proceduri de evaluare și selecție a proiectelor de grant, cofinanțarea națională se asigură de la bugetul de stat în proporție de maximum 20%. Diferența până la procentajul de 25% din valoarea totală a proiectului reprezentând cofinanțarea națională se asigură din sursele beneficiarului/partenerilor.(11) În funcție de importanța proiectului de grant pentru politica de azil și migrație, contribuția beneficiarului/partenerilor poate fi diminuată, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2015.  +  Articolul 5Venituri și regula nonprofit(1) Proiectele finanțate din Fond trebuie să aibă caracter nonprofit.(2) Veniturile nete generate direct de un proiect în cursul implementării se deduc din cheltuielile eligibile ale proiectului.  +  Articolul 6Perioada de eligibilitate(1) Pentru a fi eligibile, cheltuielile aferente asistenței tehnice trebuie să fie efectuate și plătite între 1 ianuarie 2014 și 30 iunie 2024 sau până la orice altă dată ulterioară compatibilă cu termenul-limită pentru înaintarea raportului final cu privire la implementarea programului național. (la 08-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 08 iunie 2022 ) (2) Pentru a fi eligibile, cheltuielile aferente proiectelor trebuie să fie efectuate de beneficiar în perioada de implementare stabilită prin actul de finanțare, respectiv între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023. (la 08-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 08 iunie 2022 ) (3) În sensul prevederilor prezentului ordin, data efectuării unei cheltuieli se consideră data recepției bunului, serviciului sau lucrării care a condus la realizarea acelei cheltuieli.(4) Plățile aferente cheltuielilor eligibile în cadrul unui proiect trebuie realizate în perioada de eligibilitate a proiectului, respectiv în termen de maximum 2 luni de la termenul-limită de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2024. (la 08-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 08 iunie 2022 ) (5) Prin excepție de la alin. (2) și (4), finanțarea din sumele forfetare pentru relocare și transfer intra-UE prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 2 se solicită prin depunerea fișelor de proiect la autoritatea responsabilă până la data de 31 decembrie 2022, iar plățile aferente cheltuielilor în cadrul proiectelor aprobate la finanțare trebuie efectuate cel târziu până la data de 31 decembrie 2024. Sumele neangajate prin contracte de finanțare, rămase disponibile după termenele menționate anterior, se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat. (la 08-06-2022, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 70 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 08 iunie 2022 )  +  Articolul 7Moduri de finanțare(1) Cheltuielile eligibile directe pot fi rambursate prin următoarele moduri:a) rambursarea costurilor suportate și plătite efectiv, împreună cu amortizarea, după caz;b) finanțare forfetară;c) combinație între modurile menționate la literele a)-b).(2) Cheltuielile eligibile indirecte sunt acele costuri care nu pot fi identificate ca fiind costuri specifice legate în mod direct de punerea în aplicare a proiectului.(3) Cheltuielile eligibile indirecte se rambursează prin finanțare forfetară, stabilită prin aplicarea unui procent la cheltuielile directe eligibile.  +  Articolul 8Cheltuielile neeligibile(1) Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:a) achiziționarea de terenuri virane;b) achiziționarea unui teren construit, în cazul în care terenul este necesar pentru implementarea proiectului, la nivelul unei sume care depășește 10% din cheltuielile eligibile totale pentru proiectul în cauză;c) costurile care sunt în legătură cu nerespectarea condițiilor contractuale sau legale (amenzi, penalități financiare, costurile soluționării litigiilor etc.);d) pierderile generate de operațiuni contabile (provizioane pentru pierdere, datorii incerte, provizioane pentru obligații viitoare);e) taxa pe valoarea adăugată (TVA), cu excepția cazului în care aceasta nu se recuperează în temeiul legislației naționale în materie de TVA;e^1) TVA pentru produsele, lucrările și serviciile achiziționate de instituțiile publice în cadrul proiectului; (la 27-06-2016, Lit. e^1) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) f) rentabilitatea capitalului, costuri aferente datoriei și serviciului datoriei, dobânzi debitoare, comisioane la schimbul valutar și pierderi la schimbul valutar, provizioane pentru pierderi sau potențiale pasive viitoare, dobânzi datorate, creanțe îndoielnice, amenzi, penalități financiare, costuri de judecată;g) costuri de reprezentare, exclusiv pentru personalul proiectului, cu excepția cheltuielilor de protocol pentru evenimentele sociale justificate de proiect, cum ar fi evenimente organizate la anumite momente semnificative din implementarea proiectului, la începutul și sfârșitul proiectului și reuniunile echipei de coordonare a proiectului, acestea fiind considerate cheltuieli eligibile directe;h) costuri declarate de către beneficiar și acoperite de către un alt proiect sau program care primește finanțare din partea Uniunii Europene;i) contribuții în natură;j) cheltuielile nerezonabile, respectiv cheltuiala care fie nu are legătură cu obiectul proiectului, fie este excesivă;k) cheltuielile legate de operațiunile de leasing.(2) TVA nerecuperabilă este eligibilă în următoarele cazuri:a) pentru beneficiarii și partenerii acestora care furnizează un certificat fiscal în care se specifică faptul că entitatea respectivă nu poate recupera TVA direct sau indirect;b) atunci când TVA plătită este datorată autorităților fiscale ale statului unde este înregistrat furnizorul sau prestatorul, altul decât statul beneficiarului finanțării.  +  Articolul 9Reguli specifice de eligibilitate(1) Regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate prin Fondul pentru securitate internă, componenta pentru frontiere externe și vize și componenta pentru cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor sunt stabilite în anexa nr. 1.(2) Regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate prin Fondul pentru azil, migrație și integrare sunt stabilite în anexa nr. 2.(3) Regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul activităților/proiectelor de asistență tehnică finanțate din Fondul pentru securitate internă și Fondul pentru azil, migrație și integrare sunt stabilite în anexa nr. 3.(4) Autoritățile delegate pot emite instrucțiuni privind aplicarea regulilor stabilite prin prezentul ordin, cu caracter obligatoriu pentru beneficiari, cu aprobarea prealabilă a autorității responsabile.  +  Articolul 10Dispoziții finale(1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoș,
  secretar de stat
  București, 9 iulie 2015.Nr. 76.  +  Anexa nr. 1
  REGULILE SPECIFICE
  de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate
  prin Fondul pentru securitate internă,
  componenta pentru frontiere externe și vize și componenta pentru cooperare
  polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor
  Categorii de costuri eligibile (la nivel de proiect) în cadrul Fondului pentru securitate internă - componenta pentru frontiere externe și vize și componenta pentru cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelorCosturi eligibile directeCosturile eligibile directe ale proiectului sunt acele costuri care, pe baza regulilor generale de eligibilitate stabilite la art. 3 din ordin, pot fi identificate ca fiind costuri specifice legate în mod direct de punerea în aplicare a proiectului.Următoarele categorii de costuri directe sunt eligibile:1. Costuri de personal1.1. Costurile directe de personal sunt eligibile numai pentru persoanele care au un rol direct și esențial în cadrul proiectului, respectiv membrii echipei de proiect, proporțional cu timpul alocat proiectului.1.2. Costurile de personal se detaliază în bugetul proiectului, indicând fiecare funcție, normă de lucru și valoarea unitară a muncii prestate și/sau, după caz, cuantumul majorărilor salariale corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare la care are dreptul, în condițiile legii, personalul din echipa de proiect. (la 27-06-2016, Pct. 1.2. din anexa 1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 1.3. Costurile pentru personalul alocat proiectului, respectiv salariile, contribuțiile la asigurările sociale și alte costuri statutare, sunt eligibile, cu condiția ca acestea să nu depășească ratele medii practicate în mod obișnuit de beneficiar în politica sa de remunerare.1.4. Pentru a fi considerate costuri eligibile de personal, detașarea sau alocarea de personal pentru implementarea proiectului se face printr-o decizie scrisă a beneficiarului.1.5. Costurile de personal suportate în legătură cu proiectul trebuie calculate și raportate pe baza costurilor efective suportate de beneficiar/partener. Costurile de personal trebuie calculate ca și combinație între unitățile de timp/număr de clase suplimentare aferente activităților desfășurate în cadrul proiectului (de exemplu, numărul de ore, numărul de clase) și valoarea unitară (de exemplu, salariile orare, salariul de bază lunar/solda de funcție), la care se adaugă contribuțiile sociale obligatorii prevăzute de lege. Costurile de personal raportate de beneficiar trebuie să folosească aceeași metodă de calcul pe toată durata proiectului. (la 27-06-2016, Pct. 1.5. din anexa 1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 1.6. Timpul petrecut în cadrul proiectului trebuie înregistrat în mod corespunzător și urmărit pe întreaga durată a acestuia. Fișele de pontaj vor fi ținute pentru toate persoanele implicate pentru a arăta timpul petrecut în fiecare zi în activitățile proiectului. Timpul de muncă alocat proiectului trebuie să fie revizuit și supus aprobării (semnat) periodic (lunar) de către managerii de proiect respectivi.2. Costuri de deplasare și ședere2.1. Costurile de deplasare și ședere sunt eligibile ca fiind costuri directe, pe bază de documente justificative, pentru personalul beneficiarului/partenerului implicat în implementarea proiectului, grupul-țintă, membrii echipei de proiect, precum și alte persoane, în afară de beneficiar/partener, care participă la activitățile proiectului.2.2. Costurile de deplasare sunt eligibile pe baza costurilor suportate efectiv, după cum urmează:a) cu avionul, pe orice distanță, clasa economică;b) cu orice fel de tren, conform tarifului clasei a II-a, pe distanțe de până la 300 km, și conform tarifului clasei I, pe distanțe mai mari de 300 km;c) cu navele de călători, conform tarifului clasei I;d) cu mijloace de transport auto și transport în comun, conform tarifelor stabilite pentru aceste mijloace;e) cu mijloace de transport auto ale unităților, dacă acestea au asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;f) cu autoturismul proprietate personală.2.3. În cazul în care pentru deplasare se folosește o mașină personală, rambursarea cheltuielilor de deplasare se face în conformitate cu prevederile legale naționale aplicabile personalului autorităților și instituțiilor publice. În cazul în care se folosește o mașină a instituției sau a beneficiarului/ partenerului, rambursarea cheltuielilor de transport se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe baza foii de parcurs.2.4. Costurile de ședere, în cazul entităților private, nu pot depăși plafoanele stabilite în acest sens la nivelul Uniunii Europene.2.5. Cheltuielile de transport, inclusiv cu taxiul, diurnă și cazare sunt eligibile pentru personalul instituțiilor publice cu respectarea prevederilor legale naționale aplicabile acestora.2.6. Nu sunt eligibile cheltuielile realizate în legătură cu transportul și șederea personalului subcontractat.2.7. Personalul trimis în străinătate beneficiază de indemnizația de deplasare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare. (la 27-06-2016, Pct. 2. din anexa 1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 3. Costuri cu echipamente și alte bunuri mobile (la 27-06-2017, Partea introductivă a Punctului 3. din Anexa 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) 3.1. Costurile legate de achiziționarea de echipamente și alte bunuri mobile, mentenanță de orice tip și suport tehnic sunt eligibile ca și costuri directe doar dacă sunt prevăzute în bugetul proiectului, sunt utilizate în scopul proiectului și, în cazul echipamentelor IT, au avizul direcției de specialitate din cadrul structurii beneficiare. (la 27-06-2017, Subpunctul 3.1., Punctul 3. din Anexa 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) 3.2. Costurile pentru echipamentul administrativ de uz curent (de exemplu, imprimantă, laptop, fax, copiator, telefon, cabluri etc.) sunt eligibile în categoria costurilor indirecte.3.3. ÎnchiriereCheltuielile de închiriere a echipamentelor IT sau a mijloacelor de transport sunt eligibile doar pentru perioade care nu depășesc 14 zile calendaristice.3.4. Cheltuielile legate de achiziționarea de echipamente, sisteme, echipamente de operare, mijloace de transport, mentenanță de orice tip și suport tehnic sunt eligibile pe baza costului total al achiziției dacă:a) sunt direct legate de realizarea proiectului;b) sunt efectuate în conformitate cu normele naționale privind achizițiile publice;c) echipamentul achiziționat în cadrul unui proiect are caracteristicile tehnice necesare pentru proiect;d) echipamentul achiziționat în cadrul unui proiect va continua să fie utilizat în scopul declarat al proiectului și după finalizarea proiectului, astfel încât cumulat să totalizeze o perioadă de utilizare minimă de:– 3 ani pentru echipamentele din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (IT C);– 5 ani pentru alte tipuri de echipamente, cum ar fi echipamentele de operare și mijloacele de transport;– 10 ani pentru elicoptere, nave și aeronave.Termenele de mai sus încep să curgă de la data introducerii în contabilitatea beneficiarului a bunurilor/lucrărilor în cauză.Sfârșitul perioadei minime de utilizare a bunurilor/ echipamentelor/sistemelor nu poate fi înainte de finalizarea proiectului prin care au fost achiziționate. (la 27-06-2017, Subpunctul 3.4., Punctul 3 din Anexa 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) 3.5. AmortizareaAmortizarea se calculează în conformitate cu prevederile naționale aplicabile.Cheltuielile cu amortizarea pot fi considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) valoarea cheltuielilor respective este dovedită corespunzător prin documente justificative cu valoare doveditoare echivalentă cu a facturilor pentru costurile eligibile, în cazul rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de beneficiar;b) cheltuielile se referă exclusiv la perioada de implementare a proiectului respectiv;c) bunurile nu au fost achiziționate din bugetul UE. (la 27-06-2016, Pct. 3. din anexa 1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 4. Costuri cu bunurile imobile4.1. Norme generaleÎn cazul achiziționării, construcției, renovării sau închirierii de bunuri imobile, acestea au calitățile tehnice necesare pentru proiect și respectă normele și standardele naționale aplicabile în domeniu.4.2. Achiziționarea de imobileÎn cazul în care achiziționarea de bunuri imobile este esențială pentru punerea în aplicare a proiectului și are o legătură directă cu îndeplinirea obiectivelor acestuia, achiziționarea de bunuri imobile, adică clădiri deja construite, este eligibilă pe baza costului total sau parțial ori pe baza amortizării, fără a aduce atingere aplicării unor reglementări de drept intern mai stricte, în următoarele condiții:a) să obțină un certificat din partea unui evaluator calificat independent sau a unui organism oficial cu autorizarea corespunzătoare, care să confirme că prețul nu depășește valoarea de piață;b) bunul imobil nu a fost cumpărat prin finanțare comunitară la o dată anterioară aprobării proiectului;c) bunul imobil este folosit numai în scopul menționat în proiect pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data încheierii proiectului, cu excepția cazului în care Comisia Europeană dispune altfel;d) achiziționarea de bunuri imobile respectă principiile raportului calitate/preț și cost/beneficiu și este considerată ca fiind proporțională cu scopul stabilit prin proiect;e) în cazul amortizării, sunt eligibile doar partea de amortizare a acestor active corespunzătoare duratei de folosință în scopul proiectului și doar rata de folosire efectivă în scopul proiectului. Amortizarea va fi calculată conform normelor contabile de drept intern.4.3. Construcția, renovarea sau reabilitarea de imobile4.3.1. Cheltuielile pentru renovarea bunurilor imobile sunt eligibile pe baza costului total sau parțial ori pe baza amortizării. În cazul cheltuielilor pentru renovare, se aplică doar condițiile de la pct. 4.2 lit. c)-e).4.3.2. Construcția sau renovarea de bunuri imobile este eligibilă atunci când este esențială pentru punerea în aplicare a proiectului și are o legătură directă cu îndeplinirea obiectivelor acestuia.4.3.3. Sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția terenului, amenajarea acestuia și amenajări pentru protecția mediului.4.3.4. Cheltuielile efectuate pentru achiziția de terenuri și/sau expropriere sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.4.3.5. Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile:a) cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului, care constau în demolări, demontări, defrișări, dezafectări, evacuări de materiale rezultate, devieri de rețele de utilități din amplasament, sistematizare pe verticală, drenaje, epuismente;b) cheltuielile efectuate pentru decontaminarea terenurilor sau siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea și depozitarea substanțelor toxice și periculoase și îmbunătățirea calității terenurilor, planarea terenului, inclusiv ambalarea și transportul deșeurilor și al materialelor refolosibile.4.3.6. În cazul amenajărilor pentru protecția mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecție a mediului, inclusiv cheltuielile pentru aducerea la starea inițială, pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantarea de arbori, arbuști, plante perene.4.3.7. În situația efectuării de lucrări asupra unor clădiri aparținând categoriei imobilelor protejate ca monumente istorice, orice intervenție asupra acestora se va face cu respectarea condițiilor stabilite în legislația națională aplicabilă.4.3.8. Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.4.3.9. Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de proiectare și asistență tehnică, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obținerea de avize, acorduri și autorizații, proiectarea și ingineria, consultanța și asistența tehnică.4.3.10. Pentru efectuarea studiilor de teren sunt eligibile cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție.4.3.11. Pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru:a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, conform legii;c) obținerea avizelor și a acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică și telefonie;d) obținerea acordului de mediu;e) obținerea avizului PSI;f) alte avize, acorduri, autorizații.4.3.12. În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea și ingineria se includ cheltuielile efectuate pentru:a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție;b) plata verificării tehnice a proiectării și a elaborării certificatului de performanță energetică a clădirii;c) elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii de trafic, studii/expertize de amplasament, studii dendrologice, alte studii necesare în vederea execuției obiectivului;d) expertizarea tehnică în cazul lucrărilor de modernizare sau consolidare la construcții existente ori pentru continuarea lucrărilor de construcții începute și neterminate;e) efectuarea auditului energetic pentru lucrări de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modernizării/reabilitării.4.3.13. În categoria cheltuielilor eligibile privind asistența tehnică în cadrul proiectelor de lucrări se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:a) proiectare și asistență tehnică;b) asigurarea supravegherii execuției prin diriginți de șantier desemnați de beneficiar, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.4.3.14. Pentru investiția de bază sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile pentru construcții și instalații aferente execuției obiectivului investiției;b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice;c) cheltuieli pentru utilaje și echipamente tehnologice și funcționale cu montaj;d) cheltuieli pentru utilaje fără montaj și echipamente de transport;e) cheltuieli pentru dotări de specialitate;f) cheltuieli pentru active necorporale;g) alte cheltuieli (organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului);h) cheltuieli diverse și neprevăzute;i) cheltuieli pentru probe tehnologice testare și predare la beneficiar. (la 27-06-2016, Pct. 4.3.14. din anexa 1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 4.3.15. Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de șantier, lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier, activitățile conexe organizării de șantier și cotele legale.4.3.16. Pentru realizarea lucrărilor de construcții și instalații aferente organizării de șantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele aferente construirii provizorii sau amenajării la construcțiile existente de vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe pentru spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces auto, branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, pânze de protecție a fațadelor, panouri de prezentare, pichete de incendiu.4.3.17. Cheltuielile eligibile aferente activităților conexe organizării de șantier includ cheltuieli pentru:a) obținerea autorizației de execuție a lucrărilor de organizare de șantier;b) taxe de amplasament;c) închirieri de semne de circulație;d) întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale;e) contractele temporare cu furnizorii de utilități și cu unitățile de salubrizare.4.3.18. Cheltuielile considerate eligibile pentru cotele legale cuprind, după caz:a) cota aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor de construcții;b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții;c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.4.3.19. Cheltuielile diverse și neprevăzute se consideră eligibile în funcție de natura și de complexitatea lucrărilor, doar dacă sunt evidențiate în documente justificative, fără să depășească 10% din valoarea totală a lucrărilor.Prin cheltuielile diverse și neprevăzute se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluții tehnice, cantitățile suplimentare pentru realizarea lucrărilor, utilajele sau dotările ce se impun pe parcursul derulării investiției, precum și cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuției din cauze independente.4.4. Închirierea de imobileCheltuielile cu închirierea de bunuri imobile sunt eligibile în cazul în care există o legătură directă între închiriere și obiectivele proiectului. (la 27-06-2016, Pct. 4.4. din anexa 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 4.5. Spațiu de birou pentru beneficiarCosturile pentru achiziționarea, construcția, renovarea sau închirierea de spațiu de birou pentru activitățile de implementare a proiectului nu sunt eligibile în categoria costurilor directe. Aceste costuri sunt considerate ca fiind costuri indirecte, în plafonul stabilit pentru costurile indirecte, cu respectarea principiului proporționalității și, totodată, să nu fi fost solicitate la decontare în cadrul altor proiecte finanțate UE. (la 27-06-2016, Pct. 4.5. din anexa 1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 5. Costuri privind consumabile, furniturile și serviciile generale5.1. Costurile consumabilelor, ale furniturilor și ale serviciilor generale sunt eligibile în categoria cheltuielilor eligibile directe, cu condiția ca acestea să poată fi identificate și să fie necesare în mod direct pentru implementarea proiectului.5.2. Prin excepție, orice tip de cheltuieli administrative pentru consumabile, echipamente IT de uz curent, furnituri, protocol și servicii generale (cum ar fi cele de telefonie, internet, poștă, curățenie în birouri, utilități, recrutare etc.) intră în categoria costurilor indirecte definite la pct. 8. Cheltuielile privind formarea specializată a personalului, cele cu taxele și asigurările de călătorie, asigurările medicale aferente deplasărilor, asigurările aferente mijloacelor de transport (RCA, asigurare facultativă) și rovinietele sunt considerate cheltuieli directe, dacă sunt prevăzute în proiect. (la 27-06-2017, Subpunctul 5.2., Punctul 5 din Anexa 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) 6. Costuri aferente activităților subcontractate6.1. Ca regulă generală, beneficiarii trebuie să aibă capacitatea de a îndeplini ei înșiși activitățile legate de proiect. Cu toate acestea, subcontractarea este posibilă în situația în care acest fapt a fost justificat în mod corespunzător și aprobat în prealabil de către autoritatea responsabilă.6.2. Cheltuielile legate de subcontractarea sarcinilor de gestionarea generală a proiectului nu sunt eligibile.6.3. Pentru toate subcontractările, beneficiarii se obligă să furnizeze tuturor organismelor de audit și control toate informațiile necesare referitoare la activitățile subcontractate, inclusiv documente justificative.6.4. Serviciile subcontractate se prestează în baza unui contract încheiat, cu respectarea regulilor aplicabile achizițiilor în cadrul proiectelor, stabilite prin contractele de finanțare nerambursabilă.6.5. Cheltuielile pentru servicii de consultanță, asistență juridică, cheltuielile notariale și cele pentru plata experților externi instituției beneficiare/partenere (juridici, tehnici, financiari, fiscali etc.) sunt eligibile drept costuri directe, conform legislației naționale aplicabile, cu condiția ca acestea să aibă o legătură directă cu proiectul. (la 27-06-2016, Pct. 6.5. din anexa 1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 7. Costuri care derivă în mod direct din cerințele legate de finanțarea UECosturile necesare pentru a îndeplini cerințele legate de cofinanțarea din Fond, cum ar fi vizibilitatea, publicitatea, transparența, evaluarea proiectului, auditul extern, garanțiile bancare, costurile de traducere etc., sunt eligibile drept costuri directe.Costuri indirecte8. Costuri indirecte8.1. Costurile indirecte se referă la categoriile de cheltuieli care nu pot fi identificate ca fiind costuri specifice legate în mod direct de punerea în aplicare a proiectului. Un procentaj fix din suma totală a costurilor eligibile directe poate fi eligibil sub formă de costuri indirecte, în următoarele condiții îndeplinite cumulativ:a) costurile indirecte sunt menținute la un nivel care să nu depășească 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile directe ale proiectului;b) costurile indirecte sunt prevăzute în bugetul proiectului;c) costurile indirecte nu includ costuri care țin de un alt capitol din bugetul proiectului;d) costurile indirecte nu sunt finanțate din alte surse.8.2. Costurile indirecte pot acoperi în special, dar nu limitativ, următoarele costuri:a) costurile de personal care nu sunt eligibile sub formă de costuri directe (cum ar fi personalul-suport, expert independent);b) cheltuielile administrative și de gestionare, precum costurile menționate la pct. 5.2;c) cheltuieli necesare managementului de proiect (echipamente IT de uz curent, furnituri, consumabile, hârtie etc.);d) taxe și comisioane bancare;e) costurile bunurilor imobile și costurile de întreținere legate de operațiunile administrative curente;f) orice alte costuri legate de proiect, excluse din categoria «Costuri eligibile directe». (la 27-06-2016, Pct. 8.2. din anexa 1 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 8.3. Costurile indirecte nu trebuie justificate cu documente contabile sau alte documente justificative ori prin calcule specifice.
   +  Anexa nr. 2
  REGULILE SPECIFICE
  de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectelor
  finanțate prin Fondul pentru azil, migrație și integrare
  Categorii de costuri eligibile (la nivel de proiect) în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrareCosturi directeCosturile eligibile directe ale proiectului sunt acele costuri care, pe baza condițiilor generale de eligibilitate stabilite în partea generală a ordinului, pot fi identificate ca fiind costuri specifice legate în mod direct de punerea în aplicare a proiectului. Costurile directe sunt incluse în bugetul total estimativ al proiectului.În categoria costurilor eligibile directe intră costurile menționate la pct. 1-8 din prezenta anexă. (la 27-06-2016, Alineatul 2 al secțiunii "Costuri directe" din anexa 2 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) Următoarele categorii de costuri directe sunt eligibile:1. Costuri de personal1.1. Costurile directe de personal sunt eligibile numai pentru persoanele care joacă un rol direct și esențial în cadrul proiectului, respectiv membrii echipei de proiect, indiferent că sunt angajați ai autorităților publice sau ai unor entități private, proporțional cu timpul alocat proiectului.1.2. Costurile de personal se detaliază în bugetul proiectului, indicând fiecare funcție, normă de lucru și valoarea unitară a muncii prestate.1.3. Costurile pentru personalul alocat proiectului, respectiv salariile, contribuțiile la asigurările sociale și alte costuri statutare, sunt eligibile, cu condiția ca acestea să nu depășească ratele medii practicate în mod obișnuit de beneficiar în politica sa de remunerare. Atunci când este cazul, această cifră poate include toate contribuțiile obișnuite plătite de către angajator, însă trebuie excluse orice bonusuri, plăți stimulative sau sisteme de împărțire a profitului. Impozitele ori taxele (în special, impozitele directe și contribuțiile la asigurările sociale plătite din salariu) rezultate din proiecte finanțate de Fond devin costuri eligibile doar dacă sunt suportate efectiv de către beneficiarul finanțării.1.4. Pentru determinarea costurilor cu personalul beneficiarilor/partenerilor care nu sunt autorități publice, legate de punerea în aplicare a unui proiect, rata orară maximă aplicabilă se calculează prin împărțirea ultimelor costuri brute anuale cu salariile beneficiarului/partenerului, documentate, la 1.720 de ore.1.5. Majorarea costurilor de personal, pe parcursul implementării proiectului, este eligibilă în următoarele situații:– prin majorarea normei de lucru, atunci când există o justificare temeinică în acest sens;– prin majorarea unor costuri statutare din componența salariilor persoanelor, ca urmare a unor modificări legislative.1.6. Pentru a fi considerate costuri eligibile de personal, detașarea sau alocarea pentru implementarea proiectului se face printr-o decizie scrisă a beneficiarului.1.7. Costurile de personal suportate în legătură cu proiectul trebuie calculate și raportate pe baza costurilor efective suportate de beneficiar/partener. Sumele estimate în bugetul proiectului nu pot fi avute în vedere în scopul raportării costurilor către UE. Costurile de personal trebuie calculate ca o combinație între unitățile de timp petrecute în cadrul proiectului (de exemplu, numărul de ore) și valoarea unitară (de exemplu, salariile orare). Costurile de personal raportate de beneficiar trebuie să folosească aceeași metodă de calcul pe toată durata proiectului.1.8. Timpul petrecut în cadrul proiectului trebuie înregistrat în mod corespunzător și urmărit pe întreaga durată a acestuia. Fișele de pontaj vor fi ținute pentru toate persoanele implicate pentru a arăta timpul petrecut în fiecare zi în activitățile proiectului. Timpul de muncă alocat proiectului trebuie să fie revizuit și supus aprobării (semnat) periodic (lunar) de către managerii de proiect respectivi.2. Costuri de deplasare și ședere2.1. Costurile de deplasare și ședere sunt eligibile ca fiind costuri directe doar pentru:a) personalul beneficiarului ale cărui costuri sunt eligibile astfel cum se menționează la pct. 1;b) alte persoane, în afară de beneficiar, care participă la activitățile proiectului, pe baza documentelor justificative.2.2. Costurile de deplasare sunt eligibile pe baza costurilor reale suportate. Decontarea cheltuielilor de deplasare este bazată pe cea mai ieftină formă de transport public și zborurile sunt acceptate doar pentru călătorii de peste 800 km (dus-întors) sau în cazul în care destinația geografică necesită călătoria cu avionul.2.3. În cazul în care pentru deplasare se folosește o mașină personală, rambursarea cheltuielilor de deplasare se face în conformitate cu prevederile legale naționale aplicabile personalului autorităților și instituțiilor publice. În cazul în care se folosește o mașină a instituției sau a beneficiarului, rambursarea cheltuielilor de transport se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe baza foii de parcurs.2.4. Costurile de ședere nu pot depăși plafoanele stabilite în acest sens la nivelul Uniunii Europene.2.5. Cheltuielile de transport, inclusiv cu taxiul, diurna și cazare sunt eligibile pentru personalul instituțiilor publice cu respectarea prevederilor legale naționale aplicabile acestora.2.6. Cheltuielile de ședere în cazul beneficiarilor proiectelor de grant, care nu sunt instituții și autorități publice, sunt eligibile pe baza costurilor reale sau a unei diurne. În cazul în care o organizație și-a stabilit propriile diurne, acestea se vor aplica în limitele stabilite în actul/decizia/procedura intern(ă) a acesteia, dar nu mai mult decât diurna stabilită la nivelul UE.2.7. Cheltuielile realizate în legătură cu deplasarea și șederea persoanelor din grupurile-țintă (solicitanți de azil, persoane cu o formă de protecție în România etc.) sunt eligibile și se încadrează la categoria de costuri directe privind grupurile-țintă.2.8. Cheltuielile realizate în legătură cu deplasarea și șederea personalului care efectuează misiuni de escortare a străinilor care fac obiectul unei decizii de returnare sunt eligibile și se încadrează la categoria de costuri directe privind grupurile-țintă.2.9. Transportul cu taxiul în cazul beneficiarilor proiectelor de grant, care nu sunt instituții și autorități publice, este acceptat doar în situații justificate de lipsa mijloacelor de transport în comun sau de urgența unor intervenții.2.10. Cheltuielile realizate în legătură cu deplasarea și șederea personalului subcontractat sunt eligibile și se încadrează la categoria de costuri directe de subcontractare. Aceste cheltuieli trebuie prevăzute în contractele de servicii pe care beneficiarul/partenerii le încheie cu personalul subcontractat.3. Costuri cu echipamente și alte bunuri mobile3.1. Costurile legate de achiziționarea sau închirierea echipamentelor și a oricăror bunuri mobile sunt eligibile doar dacă bunurile respective sunt esențiale pentru punerea în aplicare a proiectului, au calitățile tehnice necesare pentru proiect și respectă normele și standardele aplicabile.3.2. Se încadrează la această categorie și este eligibilă achiziția de echipamente care nu se încadrează la prevederile pct. 5, aplicațiile software, precum și alte bunuri mobile necesare în legătură directă cu realizarea obiectivelor proiectului.3.3. Cheltuielile legate de achiziționarea de echipamente (sisteme, IT, mijloace de transport) sunt eligibile pe baza costului total sau parțial al achiziției dacă:a) sunt direct legate de realizarea proiectului;b) sunt efectuate în conformitate cu normele naționale privind achizițiile publice;c) echipamentul are caracteristicile tehnice necesare pentru proiect.3.4. Costurile legate de un bun achiziționat pe durata proiectului sunt eligibile integral sau pe baza amortizării, cu condiția ca în bugetul previzionat al proiectului să se menționeze dacă sunt incluse costurile integrale ori doar partea de amortizare a bunului corespunzătoare duratei de folosință în scopul proiectului și ratei de folosire reală în scopul proiectului. Amortizarea se calculează în conformitate cu prevederile naționale aplicabile.3.5. Pentru bunurile individuale achiziționate la un preț mai mic sau egal cu 1.000 euro este eligibil costul de achiziționare integral, cu condiția ca bunul să fie cumpărat înainte de ultimele 3 luni de implementare a proiectului. Pentru bunurile individuale achiziționate, a căror valoare este mai mare de 1.000 euro, costul de achiziționare este eligibil parțial, în limita a 1.000 euro, cu condiția ca bunul să fie cumpărat înainte de ultimele 3 luni de implementare a proiectului. (la 27-06-2017, Subpunctul 3.5., Punctul 3 din Anexa 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) 3.6. Se exceptează de la prevederile pct. 3.5 achizițiile de bunuri în cadrul proiectelor care au ca obiectiv dezvoltarea sau dotarea unei infrastructuri. În cazul acestor proiecte este eligibil costul integral al bunurilor, indiferent de momentul achiziției, având valoarea unitară de maximum 250.000 euro și o durată minimă de folosință în același scop pentru care au fost achiziționate în cadrul proiectului, chiar și după finalizarea proiectului, după cum urmează:● 3 ani pentru echipamentele din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (IT C);● 5 ani pentru alte tipuri de echipamente, cum ar fi echipamentele de operare și mijloacele de transport;● 10 ani pentru elicoptere, nave și aeronave.Termenele de mai sus încep să curgă de la data introducerii în contabilitatea beneficiarului a bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cauză.Sfârșitul perioadei minime de utilizare a bunurilor/ echipamentelor/sistemelor nu poate fi înainte de finalizarea proiectului prin care au fost achiziționate. (la 27-06-2016, Pct. 3.6. din anexa 2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 3.7. Costurile realizate în legătură cu achiziția de bunuri pentru persoanele din grupurile-țintă (solicitanți de azil, persoane cu o formă de protecție în România etc.) sunt eligibile ca și costuri directe sub formă de asistență materială și se încadrează la costuri privind grupurile-țintă.3.8. Bunul achiziționat înainte de perioada de implementare a proiectului, dar care este folosit pentru desfășurarea proiectului, este eligibil pe baza amortizării. Totuși, aceste cheltuieli nu sunt eligibile în cazul în care echipamentul a fost achiziționat și achitat din fonduri UE.4. Costuri cu bunurile imobile4.1. Costurile privind achiziționarea, construcția, renovarea sau închirierea de imobile sunt eligibile dacă imobilele în cauză au calitățile tehnice necesare pentru proiect și respectă normele și standardele aplicabile.4.2. Sunt eligibile costurile cu achiziționarea, construcția, modernizarea sau renovarea imobilelor, doar în cadrul proiectelor care au ca obiectiv dezvoltarea unei infrastructuri.Pentru proiectele care au ca obiectiv acordarea de asistență grupurilor-țintă ale fondului sau îmbunătățirea capacității resurselor umane sunt eligibile ca și costuri directe doar costurile de efectuare a unor mici reparații și igienizări asupra imobilelor destinate activităților specifice.4.3. În cazul în care achiziționarea de imobile este esențială pentru punerea în aplicare a proiectului și are o legătură clară cu îndeplinirea obiectivelor acestuia, achiziționarea bunurilor imobile, respectiv a clădirilor deja construite, sau construirea de bunuri imobile este eligibilă pentru cofinanțare în condițiile următoare:a) să se obțină un certificat din partea unui evaluator calificat independent sau a unui organism oficial autorizat, care să stabilească faptul că prețul nu depășește valoarea de piață și care fie să ateste că bunul imobil este conform cu prevederile legale naționale, fie să specifice aspectele care nu sunt conforme legislației, pe care beneficiarul intenționează să le rectifice în cadrul proiectului;b) imobilul să nu fi fost cumpărat prin altă sursă de finanțare de la Uniunea Europeană;c) imobilul să fie folosit numai în scopul menționat în proiect pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data încheierii proiectului. În cazul cofinanțării pe baza amortizării, această perioadă se reduce la 5 ani;d) achiziția imobilului respectă principiile raportului calitate/preț și cost/beneficiu și este proporțională cu scopul achiziționării pe parcursul implementării proiectului;e) în cazul amortizării este eligibilă doar partea de amortizare a activelor ce corespunde duratei de folosință pentru proiect și doar ratei de folosire efectivă în scopul proiectului; amortizarea se calculează conform prevederilor naționale aplicabile.4.4. Cheltuielile pentru renovare, amenajare și modernizare a imobilelor sunt eligibile pe baza costului total sau parțial ori pe baza amortizării. În cazul costurilor aferente renovării se aplică doar condițiile de la pct. 4.3 lit. c) și e).4.5. Cheltuielile de amortizare a valorii unui imobil sunt eligibile dacă se îndeplinesc în mod corespunzător condițiile menționate la pct. 3.4.4.6. Costurile legate de închirierea unui imobil sunt eligibile dacă există o legătură clară între respectiva închiriere și obiectivele proiectului în cauză, în următoarele condiții:a) imobilul nu a fost achiziționat prin altă sursă de finanțare de la Uniunea Europeană;b) imobilul este folosit doar pentru implementarea proiectului; altfel, doar partea din costuri corespunzătoare folosirii în scopul proiectului este eligibilă.4.7. Costurile pentru cumpărarea, construcția, renovarea sau închirierea de spațiu de birou pentru activitățile obișnuite ale beneficiarului final sunt eligibile, dar nu se încadrează la categoria de costuri directe, ci la categoria costurilor indirecte decontate conform plafonului stabilit pentru aceste costuri.4.8. Cheltuielile privind serviciile de închiriere a imobilelor pentru persoanele din grupurile-țintă (solicitanți de azil, persoane cu o formă de protecție în România etc.) sunt eligibile și se încadrează la categoria costurilor specifice grupurilor-țintă.5. Costuri cu consumabile, furnituri și serviciile generale5.1. Cheltuielile cu achiziția consumabilelor, furniturilor și serviciilor generale sunt eligibile și se încadrează în categoria de costuri directe la acest capitol, cu condiția ca acestea să poată fi identificate și să fie necesare în mod direct pentru punerea în aplicare a proiectului.5.2. Orice tip de cheltuieli administrative pentru consumabile, furnituri, protocol și servicii generale (cum ar fi cele de telefonie, internet, poștă, curățenie în birouri, utilități, asigurări, formarea personalului, recrutare etc.) pentru care nu se poate face o legătură directă cu aplicarea proiectului nu se iau în calcul drept costuri eligibile directe, ci se suportă din costurile indirecte ale proiectului.5.3. Cheltuielile cu serviciile generale, cum ar fi paza, utilitățile, curățenia, comunicațiile etc., pentru a fi încadrate la costurile directe, trebuie să fie necesare asigurării funcționării unui imobil destinat activităților care contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor proiectului.5.4. Costurile realizate în legătură cu achiziția de consumabile pentru persoanele din grupurile-țintă (solicitanți de azil, persoane cu o formă de protecție în România etc.) sunt eligibile și se încadrează la categoria costurilor specifice grupurilor-țintă.5.5. Costurile pentru reparațiile echipamentelor și/sau sistemelor achiziționate anterior obținerii finanțării nerambursabile sunt eligibile ca și costuri directe cu condiția ca acestea să poată fi identificate și să fie necesare în mod direct pentru punerea în aplicare a proiectului. (la 27-06-2016, Pct. 5.5. din anexa 2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 102 din 21 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. ) 6. Costuri aferente activităților subcontractate6.1. Cheltuielile legate de următoarele subcontractări nu sunt eligibile:a) subcontractarea sarcinilor legate de administrarea proiectului;b) subcontractarea care mărește costul proiectului, fără a-i aduce și o valoare adăugată proporțională;c) subcontractarea serviciilor unor intermediari sau consultanți a căror plată este stabilită ca procent din costul total al proiectului.6.2. Subcontractanții au obligația de a furniza beneficiarului, iar acesta are obligația de a prezenta tuturor organismelor de audit și control toate informațiile necesare referitoare la activitățile prestate, inclusiv documente justificative. În acest sens, contractele de finanțare nerambursabilă vor prevedea dreptul instituțiilor naționale și ale Uniunii Europene cu atribuții de control/audit de a-și exercita dreptul de control, pe baza documentelor și la fața locului, asupra tuturor beneficiarilor, partenerilor și subcontractanților.6.3. Pentru toate subcontractările, beneficiarii se obligă să furnizeze tuturor organismelor de audit și control toate informațiile necesare referitoare la activitățile subcontractate, inclusiv documente justificative.6.4. Serviciile subcontractate se prestează în baza unui contract încheiat cu respectarea regulilor aplicabile achizițiilor în cadrul proiectelor, stabilite prin contractele de finanțare nerambursabilă.7. Costuri care derivă în mod direct din cerințele legate de finanțarea UECosturile necesare pentru a îndeplini cerințele legate de finanțarea din Fond, cum ar fi vizibilitatea, publicitatea, transparența, evaluarea proiectului, auditul extern, garanțiile bancare, costurile de traducere etc., sunt costuri directe eligibile.8. Costuri specifice grupurilor-țintă8.1. Costurile specifice grupurilor-țintă intră în categoria costurilor directe eligibile, în conformitate cu acțiunile enumerate la cap. II-IV din Regulamentul nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului, și vor consta în sprijin total sau parțial sub formă de:a) costuri suportate de beneficiar în beneficiul direct al grupurilor-țintă;b) costuri suportate de grupurile-țintă care sunt rambursate de către beneficiarul final;c) sume forfetare nerambursabile, de exemplu, sprijin limitat pentru ajutorarea unor persoane cu nevoi speciale, stimulente financiare sau inițierea unor activități economice de către persoanele returnate.8.2. Costurile specifice grupurilor-țintă sunt eligibile în următoarele condiții:a) beneficiarul păstrează informațiile și documentele justificative necesare care dovedesc că persoanele corespund grupurilor-țintă specifice și situațiilor definite în Regulamentul (UE) nr. 516/2014, ceea ce le face eligibile pentru o astfel de asistență;b) beneficiarul păstrează informațiile necesare privind persoanele returnate care sunt asistate pentru a permite identificarea lor corespunzătoare, data returnării acestor persoane în țara de origine și documente justificative care dovedesc că acestea au primit asistența respectivă;c) beneficiarul păstrează documentele justificative privind sprijinul acordat (de exemplu, facturi și chitanțe), precum și documente justificative care dovedesc că persoanele în cauză au primit acest sprijin.8.3. Păstrarea și prelucrarea informațiilor menționate la pct. 9.2 trebuie să respecte legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal, precum și să asigure confidențialitatea acestora.8.4. Asistența oferită grupurilor-țintă trebuie să fie rezonabilă, proporțională și necesară, în raport cu natura activităților și situația categoriei de persoane vizate pentru a se încadra în categoria costurilor directe eligibile.8.5. Pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, în cadrul proiectelor finanțate de Fond, pot fi acordate ajutoare în natură sau ajutoare financiare. Ajutoarele financiare trebuie să nu depășească echivalentul a 100 euro pentru o persoană asistată în cadrul unui proiect.Costuri indirecte9. Costuri indirecte9.1. Costurile indirecte sunt cheltuieli care nu pot fi identificate ca fiind costuri specifice legate în mod direct de proiect.9.2. În bugetul de cheltuieli al unui proiect se pot prevedea costuri indirecte, sub formă de finanțare forfetară, în proporție de cel mult 7% din valoarea totală a costurilor eligibile directe, dacă beneficiarul nu beneficiază de o subvenție de funcționare din partea bugetului UE și/sau din partea statelor membre.9.3. Costurile indirecte nu trebuie justificate cu documente contabile sau alte documente justificative ori prin calcule specifice.9.4. Costurile pentru personalul din cadrul structurii beneficiarului/partenerilor, care îndeplinește doar un rol de sprijin (cum ar fi directorul, personalul care acordă asistență în materie de resurse umane și de tehnologia informației, asistentul administrativ, personalul de întreținere etc.), nu sunt eligibile sub formă de costuri directe, fiind considerate costuri indirecte eligibile.9.5. Taxele și comisioanele bancare sunt costuri eligibile indirecte.10. Sume forfetare pentru relocare și transfer intra-UE10.1. Fondurile suplimentare alocate României pe bază de sume forfetare pentru relocarea sau transferul intra-UE al persoanelor aflate în nevoie de protecție internațională, în conformitate cu prevederile art. 17 și 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului se utilizează prin intermediul proiectelor de monopol și proiectelor de grant.10.2. Pentru a fi finanțate din fondurile suplimentare menționate la pct. 10.1, proiectele sunt exceptate de la îndeplinirea regulilor generale de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), c^1) și f) din prezentul ordin. Sunt eligibile pentru finanțare din fondurile suplimentare menționate la pct. 10.1 bunurile, serviciile și lucrările care, prin natură și/sau destinație, contribuie la îndeplinirea obligațiilor legale și/sau atingerea obiectivelor stabilite prin planurile de acțiune din domeniul azilului și migrației, precum și, dacă este cazul, în subsidiar pentru atingerea obiectivelor din alte domenii de competență ale Ministerului Afacerilor Interne. Proiectele se implementează de către Inspectoratul General pentru Imigrări sau, dacă este cazul, de către Inspectoratul General pentru Imigrări în parteneriat cu structurile Ministerului Afacerilor Interne competente. (la 27-06-2017, Subpunctul 10.2., Punctul 10 din Anexa 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) 10.3. Finanțarea proiectelor menționate la pct. 10.1 se aprobă în limita fondurilor suplimentare cuvenite României, pe baza numărului efectiv de persoane relocate/transferate, care îndeplinesc condițiile art. 17 și 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și cerințele Comisiei Europene și a căror eligibilitate rezultă din actele justificative depuse de către Inspectoratul General pentru Imigrări.10.4. Dispozițiile pct. 3.5 și 3.6 privind valoarea maximă unitară nu se aplică în cazul bunurilor achiziționate din fondurile suplimentare menționate la pct. 10.1 în cadrul proiectelor care au ca obiectiv dezvoltarea sau dotarea unei infrastructuri. Este eligibil costul integral al bunurilor achiziționate din fondurile suplimentare menționate la pct. 10.1 în cadrul proiectelor care au ca obiectiv dezvoltarea sau dotarea unei infrastructuri, indiferent de valoarea unitară a acestora, cu condiția respectării celorlalte reguli generale și specifice de eligibilitate. (la 27-06-2017, Punctul 10 din Anexa 2 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 )
   +  Anexa nr. 3
  REGULILE SPECIFICE
  de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul
  activităților/proiectelor de asistență tehnică finanțate din Fondul
  pentru securitate internă și Fondul pentru azil, migrație și integrare
  1. Sunt eligibile pentru finanțare din asistența tehnică cheltuieli pentru derularea activităților de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborarea în rețea, auditul și controlul, precum și măsurile de consolidare a capacității administrative pentru punerea în aplicare a regulamentelor specifice aplicabile.2. Măsurile menționate la pct. 1 pot cuprinde:a) costuri legate de pregătirea, selecția, evaluarea, gestionarea și monitorizarea programului, proiectelor și acțiunilor (inclusiv echipament informatic și consumabile);b) costuri legate de pregătirea, instruirea și formarea profesională a personalului care face parte din autoritățile din cadrul sistemului de management și control, astfel cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;c) costuri legate de audituri, controale și verificări la fața locului ale acțiunilor sau proiectelor, inclusiv pentru controale și verificări ex-post PG SOLID;d) costuri legate de evaluările acțiunilor sau proiectelor, precum și de serviciile de expertiză judiciară ori de specialitate;e) costuri legate de informare, diseminare și transparență în ceea ce privește programele, acțiunile sau proiectele;f) costuri pentru achiziționarea, instalarea și întreținerea sistemelor computerizate pentru gestionarea, monitorizarea și evaluarea fondurilor;g) costuri pentru ședințele, comitetele, subcomitetele și grupurile de lucru din cadrul sistemului decizional, astfel cum sunt prevăzute în ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind sistemul decizional și de coordonare pentru implementarea programelor naționale și pentru gestionarea asistenței financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne. Aceste cheltuieli pot include, de asemenea, costurile pentru plata experților și a altor participanți la aceste comitete, inclusiv participanți din alte state membre UE sau țări terțe, în cazul în care prezența acestora este esențială pentru gestionarea eficientă a Fondului, precum și schimb de experiență și bune practici, inclusiv la nivelul UE;h) costuri pentru salarii, inclusiv contribuțiile la asigurările sociale, pentru angajații autorităților care fac parte din sistemul de management și control prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 și desfășoară activități legate de gestionarea Fondului pentru securitate internă, componenta pentru frontiere externe și vize sau componenta pentru cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și a Fondului pentru azil, migrație și integrare;i) cheltuieli pentru consolidarea capacității administrative în vederea punerii în aplicare a regulamentelor specifice;j) cheltuieli legate de serviciile de expertiză judiciară sau de specialitate;k) alte cheltuieli rezonabile esențiale pentru punerea în aplicare efectivă a programelor, acțiunilor sau proiectelor.l) taxe și comisioane bancare; (la 27-06-2017, Punctul 2. din Anexa 3 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) m) mentenanță și suport tehnic, inclusiv licențe pentru echipamentele IT utilizate/alocate sau celor noi achiziționate pentru implementarea componentelor de asistență tehnică de către beneficiari. (la 27-06-2017, Punctul 2. din Anexa 3 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) 3. Măsurile finanțate din asistența tehnică pot avea în vedere, de asemenea, cadrele financiare ale Uniunii Europene în domeniul Afaceri interne, precedent și ulterior.4. Cheltuielile aferente asistenței tehnice pentru fiecare program național pot fi fuzionate parțial sau integral pentru măsurile/activitățile de asistență tehnică comune programelor naționale.5. În cazul măsurilor/activităților comune de asistență tehnică, partea suportată de fiecare program național se va calcula fie în funcție de relevanța sau impactul măsurii/activității respective pentru fiecare dintre cele două programe, fie în funcție de proporția pe care fiecare componentă de asistență tehnică o reprezintă în valoarea totală a sumelor alocate în acest scop.6. Costuri de personalSunt considerate eligibile cheltuielile cu personalul încadrat, în baza unor raporturi de serviciu sau contract individual de muncă, cu normă parțială ori întreagă de lucru, având atribuții în procesul de gestionare și control al programelor naționale, în structurile care fac parte din sistemul de management și control prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 48/2015.7. Costuri de deplasare și ședereSunt eligibile pentru finanțare din asistență tehnică cheltuielile cu cazarea, transportul, diurna, taxele și asigurările de călătorie și asigurările medicale aferente deplasării pentru personalul menționat la pct. 6. Pentru persoanele participante la activități (reuniuni, conferințe, misiuni, seminare etc.) privind managementul și/sau controlul programelor naționale sunt eligibile cheltuielile cu cazarea, transportul și diurna, cu condiția ca ofițerul responsabil de program să considere oportună prezența acestora la aceste activități. (la 27-06-2017, Punctul 7. din Anexa 3 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 76 din 19 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 27 iunie 2017 ) 8. Costuri cu managementul programuluiCheltuielile cu managementul programului includ toate cheltuielile cu achiziția de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări necesare autorităților desemnate pentru derularea activităților și măsurilor prevăzute la pct. 1 și 2, precum și alte măsuri determinate de cerințele regulamentelor specifice.
  -----