ORDIN nr. 630 din 27 martie 2007privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007  Notă
  Articolele II-IV din ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 03 iunie 2022 prevăd:Articolul II(1) Orice certificat de identificare emis anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România, cu modificările și completările ulterioare, rămâne valabil și este asimilat cu un certificat de înmatriculare până la data expirării perioadei de valabilitate a anexei acestuia sau, după caz, a autorizației de zbor.(2) La data expirării perioadei de valabilitate prevăzută la alin. (1), certificatul de identificare este radiat din Registrul unic de identificare a aeronavelor ultraușoare motorizate.(3) În cazul în care se depune o cerere pentru prelungirea valabilității anexei la un certificat de identificare sau, după caz, a autorizației de zbor pentru o aeronavă care deține certificat de identificare, iar acesta nu a făcut obiectul unei radieri din Registrul unic de identificare a aeronavelor ultraușoare motorizate, se va emite de către autoritatea de certificare, împreună cu documentele solicitate, și un certificat de înmatriculare în conformitate cu prevederile prezentului ordin, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de înmatriculare.(4) În momentul emiterii unui certificat de înmatriculare pentru o aeronavă ultraușoară motorizată, certificatul de identificare emis pentru aceeași aeronavă își pierde valabilitatea.Articolul IIIDocumentele de certificare, altele decât certificatele de identificare prevăzute la art. II, emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile până la data expirării. Perioada de valabilitate a acestora poate fi prelungită în condițiile îndeplinirii cerințelor specifice prevăzute în respectivele anexe.Articolul IV(1) Condițiile de operare cu aeronave ultraușoare în România se publică în Publicația de informare aeronautică/AIP România prin grija Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“.(2) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va asigura și, după caz, va supraveghea punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin, precum și ale Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin.
  Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), l) și m) și ale art. 74 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea și funcționarea Aeroclubului României, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1În sensul prezentului ordin, termenii utilizați au următorul înțeles:a) aeronautică civilă cu aeronave ultraușoare - orice activitate aeronautică civilă și conexă acesteia legată de aeronavele ultraușoare;b) aeronave ultraușoare - categoriile de aeronave definite în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Aeronavele ultraușoare pot efectua zboruri în spațiul aerian național fără a deține certificate de tip și/sau de navigabilitate, în baza unor documente echivalente de navigabilitate sau fără niciun astfel de document, în conformitate cu cerințele aplicabile prevăzute în anexe. (la 01-01-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 03 iunie 2022 )  +  Articolul 3(1) Pentru a fi operată/utilizată în spațiul aerian național, o aeronavă ultraușoară motorizată trebuie să posede un certificat de înmatriculare emis în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965, denumită în continuare Convenția de la Chicago, și ale anexei nr. 3.(2) Pentru a fi operată/utilizată în spațiul aerian național, o aeronavă ultraușoară nemotorizată, cu excepția parapantelor și deltaplanelor, trebuie să dețină un certificat de identificare, emis în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.(3) Aeronavele ultraușoare nemotorizate din categoria parapantelor și deltaplanelor pot fi operate/utilizate în spațiul aerian național fără a deține certificat de înmatriculare/ identificare. (la 01-01-2023, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 03 iunie 2022 )  +  Articolul 4(1) Operarea/Utilizarea aeronavelor ultraușoare înmatriculate în România este limitată la efectuarea zborurilor în interes propriu, particulare și școală, așa cum sunt definite acestea în Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile respectării cerințelor și limitărilor aplicabile prevăzute în anexele nr. 2-5.(2) Aeronavele ultraușoare motorizate înmatriculate în România pot fi utilizate și la efectuarea operațiunilor de lucru aerian, așa cum sunt definite acestea în Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile deținerii unei autorizații de zbor, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.(3) O aeronavă ultraușoară înmatriculată în alt stat poate efectua zboruri în spațiul aerian național doar în condițiile deținerii unui document de navigabilitate emis de statul de înmatriculare al aeronavei, recunoscut de către autoritatea de certificare din România.(4) Operarea/Utilizarea în spațiul aerian național a unei aeronave ultraușoare înmatriculate în alt stat este permisă doar pentru efectuarea zborurilor în interes propriu și a zborurilor particulare, așa cum sunt definite acestea în Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea tuturor limitărilor și restricțiilor impuse prin documentul de navigabilitate.(5) Întreaga responsabilitate, precum și asumarea tuturor riscurilor legate de construcția, întreținerea, reparația și operarea/utilizarea aeronavelor ultraușoare revin persoanelor fizice angajate/participante în astfel de zboruri.(6) Pilotul comandant este operatorul aeronavei. Pilotul comandant decide dacă operează/utilizează sau nu o aeronavă în condițiile aferente zborului pe care intenționează să îl efectueze, astfel încât să fie asigurată siguranța zborului în conformitate cu reglementările aeronautice și legislația aplicabile. (la 01-01-2023, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 03 iunie 2022 )  +  Articolul 5Se aprobă următoarele reglementări aeronautice civile române (RACR) specifice domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare:a) pentru domeniul aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare motorizate (ULM):(i) RACR - LPAN ULM, ediția 1/2007, Licențierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultraușoare motorizate, prevăzută în anexa nr. 2;(ii) RACR - CCO ULM, ediția 1/2007, Cerințele de certificare și operaționale pentru aeronavele ultraușoare motorizate, prevăzută în anexa nr. 3;b) pentru domeniul aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare nemotorizate (AUN):(i) RACR - LPAN AUN, ediția 1/2007, Licențierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultraușoare nemotorizate, prevăzută în anexa nr. 4;(ii) RACR - CCO AUN, ediția 1/2007, Cerințele de certificare și operaționale pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate, prevăzută în anexa nr. 5;(iii) Abrogat. (la 01-01-2023, Punctul (iii) din Litera b) , Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 03 iunie 2022 )  +  Articolul 6(1) Reglementările prevăzute la art. 5 stabilesc cerințele specifice privitoare la certificarea personalului aeronautic civil angajat în activități aeronautice civile legate de aeronavele ultraușoare, precum și la certificarea și operarea/utilizarea acestor categorii de aeronave.(2) Contestațiile legate de modul de aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 5 lit. a) și lit. b) pct. (i) și (îi) se pot adresa în scris autorității de certificare și, dacă soluția dată nu este acceptată de către contestatar, Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".  +  Articolul 7Atribuțiile autorității de certificare prevăzute în reglementările de la art. 5 lit. a) și b), inclusiv supravegherea operațiunilor aeriene civile cu aeronave civile ultraușoare, se exercită de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» direct sau prin intermediul unor entități calificate, desemnate de regie în conformitate cu procedurile specifice aprobate prin decizie a directorului general și publicate pe siteul Regiei Autonome «Autoritatea Aeronautică Civilă Română», www.caa.ro. (la 01-01-2023, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 03 iunie 2022 )  +  Articolul 8(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 30 martie 2007.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.219/2002 privind certificarea unor categorii de tehnică aeronautică și autorizarea Aeroclubului României pentru atestarea unor categorii de personal aeronautic civil navigant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 2.027/2002 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AUU/Aeronave ultraușoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 19 februarie 2003, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.023/2003 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - APAN AUN/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloți de aeronave ultraușoare nemotorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 11 august 2003, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.024/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - APAN ULM/Atestarea personalului aeronautic navigant - piloți de aeronave ultraușoare motorizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 13 august 2003, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 9^1Prezentul ordin nu se aplică aeronavelor care dețin un certificat de înmatriculare emis în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Convenția de la Chicago, precum și un certificat de tip și certificat de navigabilitate în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la Convenția de la Chicago și/sau ale regulamentelor emise la nivelul Uniunii Europene. (la 01-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 03 iunie 2022 )  +  Articolul 10Direcția generală aviație civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" și Aeroclubul României vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  București, 27 martie 2007.Nr. 630.  +  Anexa nr. 1ANEXAprivind categoriile de aeronave ultraușoare din România  +  Anexa nr. 2REGLEMENTĂRIaeronautice civile Române RACR-LPAN ULM  +  Anexa nr. 3REGLEMENTĂRIaeronautice civile Române RACR-CCO ULM  +  Anexa nr. 4REGLEMENTĂRIaeronautice civile Române RACR-LPAN AUN  +  Anexa nr. 5REGLEMENTĂRIaeronautice civile Române RACR-CCO AUN  +  Anexa nr. 6Abrogată. (la 01-01-2023, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 25 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 03 iunie 2022 )