STATUTUL din 8 noiembrie 2006 Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006  Notă
  Aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, denumită în continuare Agenția Națională, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, și ale prezentului statut. (la 06-10-2015, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de lege, Agenția Națională aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu respectarea principiilor prevăzute de lege, și asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității unităților din subordine, în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific de activitate și al realizării atribuțiilor ce le revin acestora, potrivit legii. (la 06-10-2015, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Agenției Naționale  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agenția Națională îndeplinește și următoarele atribuții:a) monitorizează realizarea indicatorilor cantitativi și calitativi rezultați din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forței de muncă, denumiți în continuare indicatori de performanță managerială, prevăzuți în contractul anual de performanță managerială valabil pentru unitățile din subordinea sa prevăzute de lege;b) asigură implementarea și dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;c) asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității;d) coordonează elaborarea de către unitățile din subordine a propunerilor de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, specifice domeniului de activitate;e) stabilește relații de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare și formare profesională;f) desemnează, în calitate de Birou național de coordonare a rețelei naționale a serviciilor de ocupare a forței de muncă, componentă a rețelei europene de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), partenerii naționali EURES, în conformitate cu procedura care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;g) furnizează serviciile EURES prevăzute de legislația comunitară cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de această legislație;h) întocmește și actualizează Registrul național al partenerilor EURES și comunică Biroului european de coordonare partenerii EURES desemnați;i) în strânsă cooperare cu Biroul european de coordonare și cu celelalte birouri naționale de coordonare, elaborează, luând în considerare propunerile partenerilor EURES și resursele care pot fi alocate din diferite surse, planul anual de activitate pentru rețeaua națională a serviciilor de ocupare a forței de muncă, denumită în continuare rețeaua națională EURES;j) coordonează implementarea activităților din planul anual de activitate și raportează, periodic, Biroului european de coordonare activitățile organizate de partenerii EURES, rezultatele obținute, precum și orice alte informații solicitate;k) monitorizează activitățile desfășurate de partenerii EURES desemnați și controlează respectarea de către aceștia a obligațiilor asumate prin convențiile prin care se obligă să îndeplinească toate cerințele și să își asume toate responsabilitățile privind serviciile universale prevăzute de legislația comunitară cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene;l) înființează și asigură funcționarea infrastructurilor tehnice și funcționale, precum și interoperabilitatea bazelor de date relevante conținând locuri de muncă vacante și cereri de angajare pentru punerea în aplicare a mecanismului de compensare a ofertelor și cererilor de forță de muncă în cadrul Uniunii Europene, prevăzut de legislația comunitară în materie;m) asigură comunicarea și schimbul de informații în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială cu organismele de legătură din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Elveția sau din state terțe care sunt parte a acordurilor bilaterale de securitate socială, respectiv intermediază comunicarea și schimbul de informații în domeniu între agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București și instituții competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Elveția, precum și din state terțe;n) intermediază comunicarea și schimbul de informații între solicitanți ai prestațiilor de șomaj în baza prevederilor regulamentelor comunitare/acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale și instituțiile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Elveția sau din state terțe care sunt parte a acordurilor bilaterale de securitate socială;o) gestionează solicitările de rambursare a prestațiilor de șomaj emise/primite în aplicarea prevederilor regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială. (la 06-10-2015, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Articolul 3^1(1) Atribuțiile prevăzute la art. 3 lit. g)-l) se îndeplinesc prin Direcția coordonarea rețelei naționale EURES, acorduri și relații internaționale.(2) Directorul Direcției coordonarea rețelei naționale EURES, acorduri și relații internaționale îndeplinește funcția de coordonator național EURES. (la 06-10-2015, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Articolul 4Atribuțiile prevăzute de lege și de prezentul statut sunt îndeplinite de Agenția Națională prin aparatul central și prin unitățile aflate în subordinea sa.  +  Articolul 5Agenția Națională are în subordine următoarele unități cu personalitate juridică:a) agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenții teritoriale; (la 06-10-2015, Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. ) b) centrele regionale de formare profesională a adulților, denumite în continuare centre regionale;c) Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu. (la 27-06-2007, Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 07-05-2014, Art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al art. 30 din HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014. )  +  Articolul 6^1Abrogat. (la 21-10-2008, Art. 6^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008. )  +  Articolul 6^2Abrogat. (la 21-10-2008, Art. 6^2 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008. )  +  Articolul 7(1) Structura organizatorică a Agenției Naționale este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Cu aprobarea consiliului de administrație, prin ordin al președintelui Agenției Naționale, în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), în funcție de necesitățile care se impun în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri și compartimente, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. (la 27-06-2007, Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 8Agenția Națională funcționează cu un număr maxim de 2.175 de posturi, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dintre care 192 de posturi pentru aparatul central, 1.888 de posturi pentru agențiile teritoriale și Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu și 95 de posturi pentru centrele regionale. (la 31-05-2022, Articolul 8 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 25 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 31 mai 2022 ) Notă
  Articolele II și III din HOTĂRÂREA nr. 696 din 25 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 31 mai 2022 prevăd:
  Articolul IIPersonalul care ocupă posturile de auditori publici interni din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, precum și posturile vacante de auditori publici interni din cadrul acestor agenții se preiau în aparatul central al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
  Articolul IIIMăsura prevăzută la art. II, precum și încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea procedurii, dispozițiilor legale și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
   +  Articolul 9Repartizarea numărului de posturi pentru unitățile prevăzute la art. 5 lit. a) și b) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale. (la 27-06-2007, Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 10(1) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din aparatul central al Agenției Naționale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al instituției, aprobat de consiliul de administrație.(2) Atribuțiile personalului din aparatul central al Agenției Naționale sunt prevăzute în fișa postului.  +  Articolul 11(1) Parcul normat de mijloace de transport și consumul lunar de carburanți pentru Agenția Națională și unitățile din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Repartizarea mijloacelor de transport auto pentru instituțiile prevăzute la art. 5 lit. a) și b) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale. (la 27-06-2007, Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )
   +  Capitolul III Conducerea Agenției Naționale  +  Articolul 12Agenția Națională este condusă de consiliul de administrație, care este constituit și funcționează potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 13În exercitarea actului de conducere, consiliul de administrație al Agenției Naționale îndeplinește, conform art. 18 alin. (2) din lege, și următoarele atribuții:a) aprobă planul anual de activitate pentru rețeaua națională EURES;b) avizează raportul anual de activitate al rețelei naționale EURES. (la 06-10-2015, Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Articolul 14Președintele Agenției Naționale este și președinte al consiliului de administrație și îndeplinește, conform art. 22 alin. (2) din lege, și următoarele atribuții:a) supune spre avizare consiliului de administrație datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilor pentru șomaj;b) repartizează creditele bugetare pentru bugetul aparatului central și pentru bugetele unităților din subordine, conform aprobării consiliului de administrație;c) coordonează implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității;d) aprobă regulamentul intern al Agenției Naționale. (la 06-10-2015, Art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Articolul 15În cadrul aparatului central al Agenției Naționale se organizează și funcționează, în condițiile legii, cabinetul președintelui Agenției Naționale.  +  Articolul 16Activitatea executivă a Agenției Naționale se exercită de secretarul general, care îndeplinește, conform art. 24 alin. (2) din lege, și următoarele atribuții:a) avizează regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale și regulamentul-cadru de organizare și funcționare al unităților prevăzute la art. 5;b) avizează structurile organizatorice ale unităților prevăzute la art. 5, elaborate pe baza structurii organizatorice-cadru, și regulamentele de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la art. 5, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare și funcționare;c) avizează regulamentul intern al Agenției Naționale. (la 06-10-2015, Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Capitolul IV Unitățile din subordinea Agenției Naționale  +  Secţiunea 1 Agențiile teritoriale  +  Articolul 17(1) Agențiile teritoriale sunt servicii publice deconcentrate constituite la nivelul județelor și al municipiului București.(2) Agențiile teritoriale implementează măsurile de prevenire a șomajului, precum și măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă, asigură, în condițiile legii, protecția persoanelor supuse riscului pierderii locului de muncă, precum și a salariaților angajatorilor în stare de insolvență și organizează și realizează activitatea de ocupare și de formare profesională a forței de muncă. (la 06-10-2015, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Articolul 18Agențiile teritoriale realizează, în principal, următoarele activități:a) informarea și consilierea profesională;b) medierea muncii;c) formarea profesională;d) consultanța și asistența pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;e) completarea, în condițiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj și care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare;f) stimularea mobilității forței de muncă;g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor;h) stimularea angajatorilor care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;j) efectuarea plății drepturilor de protecție socială ce se suportă din bugetul asigurărilor de șomaj, potrivit legii;k) efectuarea plății creanțelor salariale ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.l) îndeplinesc calitatea de parteneri EURES furnizând serviciile universale prevăzute de legislația comunitară cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene și realizează acțiunile prevăzute în planul anual de activitate pentru rețeaua națională a serviciilor de ocupare a forței de muncă; (la 06-10-2015, Lit. l) a art. 18 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. ) m) efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligațiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; (la 06-10-2015, Lit. m) a art. 18 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. ) n) verifică îndeplinirea de către furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă a condițiilor prevăzute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările și completările ulterioare, constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de criteriile invocate. (la 06-10-2015, Lit. n) a art. 18 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Articolul 19(1) În subordinea agențiilor teritoriale funcționează următoarele subunități fără personalitate juridică:a) agenții locale pentru ocuparea forței de muncă, denumite în continuare agenții locale;b) centre proprii de formare profesională, denumite în continuare centre proprii.(2) La nivelul fiecărui sector al municipiului București funcționează o agenție locală.  +  Articolul 20(1) În funcție de necesitățile care se impun în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de lege, în subordinea agențiilor teritoriale se pot înființa și alte subunități din categoria celor prevăzute la art. 19 alin. (1), cu aprobarea consiliului de administrație al Agenției Naționale.(2) Agențiile locale se înființează în vederea realizării, la nivelul municipiilor reședință de județ, la nivelul principalelor localități din cadrul fiecărui județ, precum și la nivelul sectoarelor municipiului București, a activităților prevăzute la art. 18 lit. a), b), e), f) și j).(3) În unitățile administrativ-teritoriale în care se înregistrează un nivel ridicat al șomajului, în subordinea agențiilor locale se pot înființa puncte de lucru.(4) Agențiile locale și punctele de lucru din subordinea acestora se pot desființa, cu aprobarea consiliului de administrație.  +  Articolul 21Structura organizatorică cadru și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale agențiilor teritoriale se aprobă de consiliul de administrație al Agenției Naționale.  +  Articolul 22Abrogat. (la 06-10-2015, Art. 22 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Articolul 23(1) Cu aprobarea consiliului de administrație, prin ordin al președintelui Agenției Naționale, în cadrul structurilor organizatorice ale agențiilor teritoriale, în funcție de necesitățile care se impun în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri și compartimente, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.(2) Atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare ale agențiilor teritoriale.(3) Atribuțiile personalului din cadrul agențiilor teritoriale și al subunităților prevăzute la art. 19 sunt prevăzute în fișa postului.  +  Articolul 24(1) Agențiile teritoriale sunt conduse de directori executivi și de directori executivi adjuncți.(2) Agențiile locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului București sunt conduse de directori executivi adjuncți.(3) Ocuparea posturilor de director executiv și director executiv adjunct ai agențiilor teritoriale, precum și ai agențiilor locale constituite la nivelul sectoarelor municipiului București se face pe bază de concurs sau de examen, organizat în condițiile legii.(4) Directorii executivi și directorii executivi adjuncți au statut de funcționari publici și sunt numiți de președintele Agenției Naționale, în condițiile legii.(5) În exercitarea atribuțiilor lor, directorii executivi ai agențiilor teritoriale emit decizii cu caracter nenormativ.  +  Articolul 25În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, directorii executivi ai agențiilor teritoriale sunt sprijiniți de consilii consultative tripartite, care sunt constituite și funcționează potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 26Consiliile consultative ale agențiilor teritoriale își desfășoară activitatea numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor lor, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.  +  Secţiunea a 2-a Centrele regionale  +  Articolul 27(1) Centrele regionale sunt unități cu personalitate juridică, constituite la nivel regional, care organizează și realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, precum și a altor persoane care pot participa la programe de formare profesională în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Centrele regionale organizează și coordonează activitatea prevăzută la alin. (1) la nivelul județelor arondate acestora.  +  Articolul 28(1) Centrele regionale furnizează, în principal, următoarele servicii:a) formarea profesională a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1), realizată la solicitarea agențiilor teritoriale, a angajatorilor, precum și a altor entități interesate în domeniul formării profesionale, în vederea dobândirii, menținerii și ridicării nivelului competitivității profesionale pe piața muncii;b) informarea și consilierea profesională;c) evaluarea și monitorizarea formării profesionale;d) certificarea formării profesionale a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1).(2) Centrele regionale pot fi autorizate, în condițiile legii, ca centre de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe căi nonformale și informale.  +  Articolul 29(1) Arondarea județelor în sfera de competență a centrelor regionale se aprobă de consiliul de administrație al Agenției Naționale.(2) Centrele regionale pot desfășura și activități de formare profesională și de evaluare a competențelor profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1) din alte județe nearondate, la solicitarea agențiilor teritoriale, a angajatorilor, precum și a altor entități interesate.  +  Articolul 30Structura organizatorică-cadru și regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale centrelor regionale se aprobă de consiliul de administrație al Agenției Naționale.  +  Articolul 31Abrogat. (la 06-10-2015, Art. 31 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Articolul 32(1) Cu aprobarea consiliului de administrație, prin ordin al președintelui Agenției Naționale, în cadrul structurilor organizatorice ale centrelor regionale, în funcție de necesitățile care se impun în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri și compartimente, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.(2) Atribuțiile serviciilor, birourilor și compartimentelor se stabilesc prin regulamentele de organizare și funcționare ale centrelor regionale.(3) Atribuțiile personalului din cadrul centrelor regionale sunt prevăzute în fișa postului.  +  Articolul 33(1) Centrele regionale sunt conduse de directori.(2) Conducerea activităților financiar-contabilă și administrativă ale centrelor regionale este asigurată de directori adjuncți.(3) Conducerea activității de formare profesională desfășurate de centrele regionale este asigurată de responsabili cu formarea profesională, aflați în subordinea directorilor centrelor regionale.  +  Articolul 34(1) Ocuparea posturilor de director și director adjunct ai centrelor regionale se face pe bază de concurs, organizat în condițiile legii.(2) Directorii și directorii adjuncți ai centrelor regionale sunt numiți de președintele Agenției Naționale, în condițiile legii.(3) Personalul centrelor regionale este încadrat pe bază de contract individual de muncă, potrivit legii, și este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.(4) Responsabilii cu formarea profesională sunt desemnați de directorii centrelor regionale.(5) În exercitarea atribuțiilor lor, directorii centrelor regionale emit decizii cu caracter nenormativ.  +  Articolul 35(1) În vederea asigurării îndeplinirii de către centrele regionale a cerințelor de autorizare a acestora ca furnizori de formare profesională și ca centre de evaluare a competențelor, potrivit legii, conducerea centrelor regionale adoptă măsuri tehnice și organizatorice.(2) Măsurile tehnice au ca scop asigurarea cerințelor de echipamente și logistică necesare instruirii teoretice și practice la nivelul standardelor care stau la baza elaborării materialelor didactice și a metodelor de pregătire adoptate.(3) Măsurile organizatorice au ca scop asigurarea condițiilor necesare derulării în mod eficient a serviciilor furnizate.  +  Articolul 36În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, directorii centrelor regionale sunt sprijiniți de consilii consultative tripartite, care sunt constituite și funcționează potrivit prevederilor legii.  +  Articolul 37Consiliile consultative ale centrelor regionale își desfășoară activitatea numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor lor, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.  +  Articolul 38Finanțarea cheltuielilor privind organizarea și funcționarea centrelor regionale se asigură din următoarele surse:a) venituri proprii;b) subvenții acordate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii.  +  Articolul 39Veniturile prevăzute la art. 38 lit. a) se încasează, se administrează și se utilizează de către centrele regionale potrivit legii și pot proveni din furnizarea de servicii specifice centrelor regionale, valorificarea de produse și servicii rezultate din activități desfășurate în condițiile legii, chirii, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, prestări de alte servicii.  +  Articolul 40Centrele regionale au obligația de a furniza cu prioritate servicii persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidența agențiilor teritoriale, care beneficiază în mod gratuit, potrivit legii, de aceste servicii.  +  Articolul 41(1) În scopul constituirii, dezvoltării, alocării și utilizării eficiente și durabile a resurselor materiale și financiare destinate formării profesionale a adulților, centrele regionale stabilesc relații de parteneriat cu:a) agenții teritoriale;b) angajatori;c) organizații patronale, sindicale sau profesionale;d) instituții de învățământ;e) alte structuri organizaționale, la nivel regional, județean și al comunităților locale.(2) Parteneriatele stabilite cu instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) asigură corelarea sarcinilor de ocupare a forței de muncă, cuprinse în planurile de ocupare ale agențiilor teritoriale, cu capacitatea și programele de formare profesională organizate de centrele regionale, potrivit legii.(3) În parteneriatele prevăzute la alin. (2) se prevăd obligațiile agențiilor teritoriale privind consilierea, orientarea profesională, constituirea grupelor de cursanți și încadrarea în muncă a absolvenților, precum și obligațiile centrelor regionale privind înmatricularea, formarea, evaluarea și certificarea formării profesionale a persoanelor prevăzute la art. 27 alin. (1), cu respectarea indicatorilor de performanță managerială stabiliți prin contractul anual de performanță managerială.  +  Articolul 42(1) Centrele regionale suportă cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. A și B din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cheltuielilor pentru consultații medicale, analize medicale și teste, necesare participării la programele de formare profesională, care se suportă de agențiile teritoriale pentru persoanele care beneficiază gratuit de servicii de formare profesională, atunci când serviciile de formare profesională se asigură în județele în care își au sediile centrele regionale.(2) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională, suportate de centrele regionale, atunci când acestea asigură servicii în alte județe decât cele în care își au sediul, sunt cele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. A din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu  +  Articolul 43(1) Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu este unitate cu personalitate juridică, având sediul în orașul Râșnov, județul Brașov.(2) Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu asigură, pe baza strategiilor și programelor anuale de formare a personalului, aprobate de Consiliul de administrație al Agenției Naționale, formarea și perfecționarea personalului Agenției Naționale, precum și a personalului din unitățile aflate în subordine.  +  Articolul 44Obiectivele principale ale Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu sunt următoarele:a) formarea și dezvoltarea abilităților, aptitudinilor, cunoștințelor și competențelor personalului Agenției Naționale și al unităților din subordine, prin cursuri de specialitate;b) dezvoltarea capacităților manageriale ale personalului Agenției Naționale și al unităților din subordine, prin programe de formare și perfecționare, organizate în parteneriat cu instituții de învățământ superior, institute de cercetare, precum și cu alte instituții de profil;c) specializarea personalului Agenției Naționale și al unităților din subordine în domeniile specifice ocupării și formării forței de muncă, prin cursuri organizate în parteneriat cu instituții de ocupare din alte țări.  +  Articolul 45Abrogat. (la 06-10-2015, Art. 45 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 810 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 octombrie 2015. )  +  Articolul 46(1) Cu aprobarea consiliului de administrație, prin ordin al președintelui Agenției Naționale, în cadrul structurii organizatorice a Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu pot fi organizate servicii, birouri și compartimente, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.(2) Atribuțiile și sarcinile serviciilor, birourilor și compartimentelor se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu.(3) Atribuțiile și sarcinile personalului din cadrul Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu sunt prevăzute prin fișa postului.  +  Articolul 47(1) Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu este condus de un director executiv.(2) Conducerea activității financiar-contabile a Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu este asigurată de un director executiv adjunct.(3) Personalul Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu este format din funcționari publici și salariați încadrați pe bază de contract individual de muncă și este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din sectorul bugetar.  +  Articolul 48(1) Ocuparea posturilor de director executiv și director executiv adjunct ai Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu se face pe bază de concurs, organizat în condițiile legii.(2) Directorul executiv și directorul executiv adjunct ai Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu au statut de funcționari publici și sunt numiți de președintele Agenției Naționale, în condițiile legii.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul executiv al Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu emite decizii cu caracter nenormativ.  +  Secţiunea a 4-aAbrogat. (la 27-06-2007, Titlul Secțiunii a 4-a din Cap. IV a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 49Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 49 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 50Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 50 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 51Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 51 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 52Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 52 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 53Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 54Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 54 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 55Abrogat. (la 27-06-2007, Art. 55 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Articolul 56Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul statut.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ*)
  a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
  *) Structura organizatorică este reprodusă în facsimil. (la 31-05-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 25 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 31 mai 2022 )
   +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 27-06-2007, Anexa nr. 2 a fost abrogată de pct. 11 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007. )  +  Anexa nr. 3PARCUL NORMATde mijloace de transport și consumul de carburanți pentruAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncăși unitățile din subordine
  Nr. crt. Agențiile specifice Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul de carburanți (litri/luna/ vehicul*)
  1. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (aparat propriu) autoturism 4 300
  autovehicul transport persoane 1 350
  2. Agenții județene pentruocuparea forței de muncă (aparat propriu) autoturism 95 250
  șalupă și ponton (capacitate de până la 30 de persoane) 1 1.500
  3. Centrele regionale pentru formarea profe- sională a adulților autoturism 11 250
  4. Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu autoturism 1 250
  autovehicul transport persoane 1 350
  autovehicul transport marfă 1 350
  *) Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 octombrie 2008, conform pct. 5 al art. I din același act normativ.-----------