NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2000de implementare a prevederilor Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 13 decembrie 2000  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.232 din 29 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 652 din 13 decembrie 2000.
   +  Secţiunea 1 Definiții  +  Articolul 1În înțelesul prezentelor norme metodologice termenii utilizați se definesc după cum urmează:1.1. armator - persoana juridică sau fizica, română sau străină, care deține titlul de proprietate asupra navei la data producerii poluarii;1.2. armator solicitant - armatorul care solicită autorității competente emiterea certificatului de asigurare sau alta garanție financiară;1.3. asigurare sau alta garanție financiară:a) asigurările de răspundere civilă pentru pagube produse prin poluare, limitată la sumele stabilite conform art. V pct. 1 din CLC, 1992;b) cautiunile bancare/scrisori de garanție bancară;c) certificate de garanție financiară sau alte garanții financiare similare;1.4. asigurator sau garant:a) asociațiile mutuale de asigurare de răspundere ale armatorilor - cluburile P amp; I, pentru asigurările prevăzute la pct. 1.3 lit. a);b) asiguratori membri Lloyd's, Internațional Underwriting Association of London (IUA), American Institute of Marine Underwriters (AIMU), Verein Bremer Seeversicherer e.V. (VBS), Verein Hamburger Assecuradeure (VHA), pentru asigurările prevăzute de la pct. 1.3 lit. a);c) Fondul internațional de despăgubire, pentru certificatele de garanție financiară prevăzute la pct. 1.3 lit. c);d) alți asiguratori/garanți români sau străini;1.5. autoritate competentă - autoritatea desemnată de statul parte la CLC, 1992.În România Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale și de autoritate de stat în domeniul transporturilor maritime, îndeplinește rolul de autoritate competentă pentru eliberarea Certificatului de asigurare sau alta garanție financiară în legătură cu răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, prin direcția de specialitate din cadrul sau;1.6. certificat de asigurare sau alta garanție financiară - Certificatul de asigurare sau alta garanție financiară în legătură cu răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, care constituie documentul prin care autoritatea competentă atesta sau certifica, după cum este cazul, faptul ca armatorul menține o asigurare sau o alta garanție financiară conform art. V și VII din CLC, 1992;1.7. CLC, 1992 (Internațional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992) - Convenția internationala privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992;1.8. fond - potrivit dispozițiilor art. V, VI și IX din CLC, 1992, înseamnă suma de bani pusă la dispoziție instanței judecătorești competente sau scrisorile de garanție uzuale emise de asiguratorii menționați la pct. 1.4, scrisorile de garanție bancară, precum și depozitele bancare, depuse de asiguratori/garanți sau de armator, în raport cu tipul de asigurare sau alta garanție financiară menținută de acesta, din care se vor plati creditorii pe baza înțelegerii dintre părți sau dintre reprezentanții părților și asiguratori/garanți ori pe baza unei hotărâri judecătorești, potrivit prevederilor art. IX pct. 3 din CLC, 1992;1.9. Fond internațional de despăgubire - instituția care poate emite certificate de garanție financiară prevăzute la art. VII pct. 1 din CLC, 1992, și nu se identifica cu noțiunea de fond.Aceasta instituție este constituită în condițiile Convenției internaționale pentru stabilirea unui fond internațional de compensare pentru daune provocate prin poluare cu hidrocarburi, 1971, cunoscută ca fiind Convenția fondului, 1971, în conformitate cu prevederile art. XII pct. 4 din CLC, 1992;1.10. liniile de baza - liniile celui mai mare reflux de-a lungul țărmului sau, după caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale țărmului, inclusiv ale țărmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajărilor hidrotehnice și ale altor instalații portuare permanente, astfel cum sunt definite în art. 1 din Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale și al zonei contigue ale României;1.11. marea teritorială - fasia de mare adiacenta țărmului ori, după caz, apelor maritime interioare, având lățimea de 12 mile marine, masurata de la liniile de baza, astfel cum este definită în art. 1 din Legea nr. 17/1990;1.12. zona economică exclusiva - zona care se întinde în partea ei exterioară până la o distanta de 200 mile marine de la liniile de baza de la care se măsoară lățimea marii teritoriale, astfel cum este definită în Decretul nr. 142/1986 privind instituirea zonei economice exclusive a României în Marea Neagra;1.13. pagube produse prin poluare - pierderile/daunele provocate de nava, costurile și alte cheltuieli aferente, definite la lit. a) și b) ale pct. 6 al art. I din CLC, 1992.  +  Secţiunea a 2-a Scopul și domeniul de aplicare a normelor metodologice  +  Articolul 2Prezentele norme metodologice au ca scop aplicarea CLC, 1992, pe teritoriul României, incluzând marea teritorială și zona economică exclusiva, pentru pagubele produse prin poluare în sensul prevăzut la art. 1 pct. 1.13.  +  Articolul 3(1) Armatorul unei nave petroliere care arboreaza pavilionul statului român, care transporta mai mult de 2.000 tone de hidrocarburi în vrac ca incarcatura, este obligat sa mențină o asigurare sau o alta garanție financiară conform art. 1 pct. 1.3 și sa posede la bordul navei sale certificatul de asigurare sau alta garanție financiară, emis de Ministerul Transporturilor.(2) Forma și conținutul certificatului de asigurare sau alta garanție financiară sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.(3) Armatorul unei nave petroliere care arboreaza pavilionul altui stat, care transporta mai mult de 2.000 tone de hidrocarburi în vrac ca incarcatura și trece prin marea teritorială, zona economică exclusiva, sau intra/iese într-un/dintr-un port românesc, este obligat sa mențină o asigurare sau o alta garanție financiară conform art. 1 pct. 1.3 și sa posede la bordul navei sale certificatul de asigurare sau alta garanție financiară, emis de autoritatea competentă a statului al cărui pavilion îl arboreaza, stat parte la CLC, 1992.  +  Articolul 4(1) Armatorul unei nave petroliere care arboreaza pavilionul român sau străin și care transporta mai mult de 2.000 tone hidrocarburi în vrac ca incarcatura este obligat sa mențină o asigurare sau alta garanție financiară compatibila cu limita răspunderii sale, prevăzută la art. V din CLC, 1992, pe durata valabilității certificatului de asigurare sau alta garanție financiară, emis de autoritatea competentă.(2) Dreptul de limitare a răspunderii civile a armatorului, în condițiile art. V din CLC, 1992, nu reflecta întinderea efectivă a pagubei produse prin poluare, care urmează să fie determinata de instanța judecătorească competența potrivit art. IX din CLC, 1992, sau prin tratative între părți ori între reprezentanții acestora și asiguratori sau garanți, după cum este cazul.(3) Armatorul este îndreptățit la limitarea răspunderii civile în condițiile art. V pct. 1 din CLC, 1992, în afară de cazul în care sunt aplicabile cauzele de excludere a dreptului de limitare a răspunderii civile prevăzute la art. V pct. 2 din CLC, 1992.  +  Secţiunea a 3-a Proceduri privind eliberarea certificatului de asigurare sau alta garanție financiară  +  Articolul 5În vederea emiterii certificatului de asigurare sau alta garanție financiară armatorul va prezenta direcției de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor următoarea documentație:1. cererea de certificare-tip, conform modelului prezentat la anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;2. lista cuprinzând nava/navele pentru care se solicita certificatele de asigurare sau alta garanție financiară, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;3. copie de pe certificatul de tonaj al navei/navelor;4. pentru navele sub pavilion străin și certificatul de naționalitate, în original și în copie, copia rămânând la dosarul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor;5.1. originalul unei asigurări sau altei garanții financiare emise de asiguratorii sau garanții menționați la art. 1 pct. 1.4, cu datele privind durata și aplicabilitatea acesteia, pentru nava și armatorul solicitant, în forma și conținutul acceptabile autorităților competente din România și din celelalte state părți la CLC, 1992;5.2. pentru asigurările încheiate cu asiguratorii menționați la art. 1 pct. 1.4 lit. d) armatorul solicitant va depune în plus dovezile necesare privind capacitatea de plată a asiguratorului/garantului sau, după caz, confirmarea existenței unei reasigurari încheiate cu asiguratorii prevăzuți la art. 1 pct. 1.4 lit. b).  +  Articolul 6(1) În urma verificării documentației primite direcția de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor va emite certificatul de asigurare sau alta garanție financiară în doua exemplare.(2) Un exemplar al certificatului de asigurare sau alta garanție financiară va fi păstrat la bordul navei și un exemplar va fi păstrat la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 7(1) Inspectoratul Navigației Civile - I.N.C., prin capitaniile de port, verifica existenta la bord a certificatului de asigurare sau alta garanție financiară și conformitatea acestuia cu prevederile CLC, 1992, pentru navele petroliere care transporta mai mult de 2.000 tone de produse petroliere în vrac ca incarcatura, indiferent de pavilion sau de statul de înregistrare, care intra sau ies într-un/dintr-un port românesc ori care sosesc sau părăsesc terminalele din largul marii.(2) Ministerul Transporturilor, prin Inspectoratul Navigației Civile - I.N.C., denumit în continuare I.N.C., va lua măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv de reținere a navei petroliere implicate, dacă este cazul, pentru îndeplinirea în mod corespunzător a cerințelor prevăzute la art. VII din CLC, 1992.  +  Secţiunea a 4-a Încetarea valabilității, anularea sau retragerea certificatului de asigurare sau alta garanție financiară  +  Articolul 8Certificatul de asigurare sau alta garanție financiară nu se va putea emite dacă asigurarea sau alta garanție financiară poate inceta înainte de împlinirea a 3 luni de la data la care armatorul solicita eliberarea unui asemenea certificat, în condițiile CLC, 1992, din alte motive decât expirarea termenului de valabilitate.  +  Articolul 9Certificatul de asigurare sau alta garanție financiară, emis de autoritatea competentă, își va inceta valabilitatea sau va fi considerat anulat/retras în următoarele condiții:a) la expirarea duratei de valabilitate a asigurării sau a altei garanții financiare;b) modificarea condițiilor și termenilor asigurării sau garanției financiare de natura sa atragă inaplicabilitatea prevederilor CLC, 1992, și în special a dispozițiilor art. VII din CLC, 1992;c) dacă nava a suferit transformări importante ale construcției, echipamentelor, instalațiilor și armaturilor amenajărilor și materialului, fără aprobarea autorității competente a statului de pavilion;d) la schimbarea pavilionului navei.  +  Articolul 10(1) Armatorul are obligația de a aduce la cunoștința autorității competente:a) orice modificare a termenilor și condițiilor asigurării sau garanției financiare;b) orice alta împrejurare de fapt sau de drept care poate afecta în orice mod asigurarea sa de răspundere civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care o asemenea modificare sau împrejurare a devenit operativă ori s-a produs.(2) În cazul neconformarii cu prevederile alin. (1), Ministerul Transporturilor retrage certificatul de asigurare sau alta garanție financiară pentru nava în cauza sau pentru orice alta nava a aceluiași armator și refuza sa dea curs cererii de emitere a unui alt certificat de asigurare sau alta garanție financiară pe o durată de 5 ani.  +  Secţiunea a 5-a Proceduri în caz de poluare cu hidrocarburi  +  Articolul 11Activitățile de prevenire și constatare a poluarii pe Dunarea maritima, marea teritorială și în zona economică exclusiva sunt asigurate de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, prin agențiile de protecție a mediului Tulcea și Constanta și prin Compania Naționala "Apele Române" - S.A - Direcția apelor Dobrogea-Litoral, de Ministerul Transporturilor, prin I.N.C., și de Ministerul de Interne, prin Garda de Coasta.  +  Articolul 12La observarea unei poluari Garda de Coasta, comandantii navelor care arboreaza pavilionul statului român și persoanele care au în subordine unități de foraj marin aflate sub jurisdicția statului român vor informa imediat I.N.C., Compania Naționala "Apele Române" - S.A. și agenția de protecție a mediului competența, care, împreună, constata poluarea. În funcție de gravitatea acesteia I.N.C. poate dispune reținerea poluatorului, prin orice mijloace prevăzute de lege, de către Garda de Coasta sau de către nave ale marinei militare în vederea investigarii, precum și a stabilirii cauzelor și responsabilităților de către instanța competența potrivit art. IX din CLC, 1992, sau, după caz, de către părți ori reprezentanții autorizați ai acestora și asiguratori sau garanți.  +  Articolul 13(1) I.N.C. va înștiința imediat armatorul navei poluatoare despre incident, prin agenții săi sau direct, după cum este cazul, precum și pe corespondentul Clubului P amp;I al navei sau agenții Lloyd's, Internațional Underwriting Association of London (IUA), American Institute of Marine Underwriters (AIMU), Verein Bremer Seeversicherer e.V. (VBS), Verein Hamburger Assecuradeure (VHA) sau ai celorlalți asiguratori sau garanți, după caz.(2) I.N.C. va pune în întârziere armatorul navei poluatoare, instiintandu-l despre intenția organismelor abilitate de a introduce cererea de despăgubire în fața instanței judecătorești competente, sub forma unui preaviz, conform dispozițiilor art. IX pct. 1 din CLC, 1992.  +  Articolul 14Coordonarea măsurilor de eliminare a efectelor poluarii și a măsurilor preventive se va face de agenția de protecție a mediului și de I.N.C., prin capitaniile de port, pe mare și pe Dunarea maritima, și va fi executată contra cost de companiile naționale în zonele de jurisdicție aferente acestora și/sau de alți agenți economici, conform Planului național de pregătire, cooperare și răspuns în caz de poluare cu hidrocarburi, care se aproba în condițiile legii.  +  Articolul 15(1) Pagubele produse prin poluare vor fi suportate de armatorul navei poluatoare, respectiv de asiguratorul de răspundere civilă al acestuia sau de garantul menționat în certificatul de asigurare sau alta garanție financiară, emis de autoritatea competentă.(2) În situația în care asiguratorul a constituit fondul prevăzut la art. 1 pct. 1.8 și sunt respectate cerințele prevăzute la art. VI pct. 2 din CLC, 1992, nava poluatoare nu mai poate fi reținută sau sechestrata după terminarea investigatiilor cu privire la cauzele poluarii.(3) Investigațiile se vor efectua cu toată operativitatea necesară, în raport cu complexitatea cazului.  +  Articolul 16Valoarea fondului prevăzut la art. 1 pct. 1.8 va fi estimată de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, prin agenția de protecție a mediului competența, împreună cu I.N.C. și cu consultarea tuturor părților care participa la aplicarea măsurilor de eliminare a efectelor poluarii și a măsurilor preventive, precum și a celor care ar putea suferi pierderi sau daune ulterioare, cauzate de măsurile preventive.  +  Articolul 17Fondul va fi pus la dispoziție instanței judecătorești competente potrivit art. V și IX din CLC, 1992, urmând ca din acesta să se facă plata despăgubirilor datorate pentru pagubele produse prin poluare, în raport cu răspunderile ce vor fi stabilite pe baza unei hotărâri judecătorești definitive ori irevocabile, după caz.  +  Articolul 18(1) În cazul în care fondul nu se constituie voluntar, persoana juridică responsabilă cu administrarea zonei în care s-a produs poluarea, precum și persoanele fizice și juridice prejudiciate de poluare introduc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în nume propriu sau prin reprezentantul comun împuternicit, în fața instanței judecătorești competente, cererea de compensare a pagubelor produse prin poluare, direct împotriva asiguratorului sau garantului menționat în certificatul de asigurare sau alta garanție financiară, emis de autoritatea competentă a statului pavilionului navei sau a altui stat membru al CLC, 1992.(2) În cazul în care poluarea s-a produs în zona economică exclusiva și fondul nu se constituie voluntar, Ministerul Finanțelor formulează în fața instanței judecătorești competente, în numele statului român, cererea de compensare a pagubelor produse prin poluare.  +  Articolul 19În cazul introducerii cererii de compensare a pagubelor produse prin poluare la instanța judecătorească competența, în condițiile art. 18 alin. (1), plata taxei judiciare de timbru se face după constituirea fondului, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 20Pe baza hotărârii executorii a instanței judecătorești competente fondul va fi distribuit proporțional, în funcție de sumele creanțelor admise de instanța, între cei care au suferit pierderi prin poluare, au contribuit la eliminarea poluarii și/sau au luat măsuri preventive pentru prevenirea sau minimizarea pagubelor prin poluare, conform prevederilor art. IX pct. 3 și art. X din CLC, 1992.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceROMÂNIAMINISTERUL TRANSPORTURILOR MINISTRY OF TRANSPORT
  CERTIFICAT DE ASIGURARE SAU ALTA GARANȚIE
  FINANCIARĂ ÎN LEGATURA CU RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU
  PAGUBELE PRODUSE PRIN POLUARE CU HIDROCARBURI
  CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL
  SECURITY ÎN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE
  Întocmit conform dispozițiilor art. VII din Convenția internationala privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992Issued în accordance with the provisions of article VII of the Internațional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992
  Numele navei Name of ship Numărul sau literele distinctive Distinctive number or letters Portul de înmatriculare Port of registry Numele și adresa proprietarului Name and address of owner
  Subsemnatul atest ca nava sus-menționată deține polița de asigurare sau alta garanție financiară care satisface cerințele art. VII din Convenția internationala privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992.This is to certify that there is în force în respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article VII of the Internațional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992. Tipul de garanție ............................ Type of security ............................. Durata garanției ............................. Duration of security ......................... Numele și adresa asiguratorului (sau ale asigurătorilor) și/sau ale garantilor ........................ Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s) ............... Numele ....................................... Name ......................................... Adresa ....................................... Address ...................................... Acest certificat este valabil până la ........ This certificate is valid until .............. Emis sub autoritatea Guvernului României Issued under the authority of the Government of România
  În ......... At ......... La data de ......... On ................. ............................... Semnătura și titlul emitentului Signature and title of issuing Numai dacă nu este indicat altfel, semnătura acestui certificat atestă că răspunderea civilă, conform Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, revine asigurătorilor și/sau garanților menționați mai sus. Unless indicated to the contrary the signature of this certificate certifies that civil liability under Internațional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage is covered by afore mentioned insurers and/or guarantors.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ASIGURARE SAU
  ALTA GARANȚIE FINANCIARĂ ÎN LEGATURA CU RĂSPUNDEREA CIVILĂ
  PENTRU PAGUBELE PRODUSE PRIN POLUARE CU HIDROCARBURI

  APPLICATION FOR CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL
  SECURITY ÎN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE
  MINISTERUL TRANSPORTURILORDIRECȚIA DE REGLEMENTĂRI ȘI CALITATEA SERVICIILOR ÎN PORTURI ȘI ÎN NAVIGAȚIA MARITIMĂ Tel.: 040 16387386 Fax: 040 13130120 Bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, România───────────────────────────────────────────────── 1. Numele și statutul solicitantului: Name and status of applicant:───────────────────────────────────────────────── 2. Adresa sediului solicitantului: Address of registered office: Tel.: Fax:───────────────────────────────────────────────── 3. Numele și adresa proprietarului navei (navelor), dacă diferă de cele menționate la pct. 1. Name and address of owner of ship (ships) (if different from 1 above): Tel.: Fax:───────────────────────────────────────────────── 4. Subsemnatul solicit eliberarea unui certificat de asigurare pentru fiecare dintre navele prevăzute în anexa. I hereby apply for a certificate to be issued în respect of each of the ships overleaf.
  Data ........... Date ........... Statutul în companie ...............Status în Company ..................Semnătura ...............Signature ...............
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  LISTA
  cuprinzând navele care trebuie certificate conform
  dispozițiilor art. VII din CLC, 1992
  SCHEDULE
  of ships to be certified în accordance with the
  provisions of article VII of CLC, 1992
  123
  Numele și tipul navei Name and type of shipNumărul oficial Official number (CALL SIGN)Pavilionul și portul de înregistrare Flag and port of registry
  456
  Garanția SecurityNumele și adresa asigurătorului și sau ale garantului Name and address of insurer and or guarantorNumărul IMO IMO number
  Tipul TypePerioada valabilității Period of valability
  789
  Tonajul brut Gross tonnageNumărul certificatului de asigurare sau altă garanție financiară Certificate of insurance or other financial security numberObservații Observations
  -------