ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 25 iunie 2019privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 3 iulie 2019  Având în vedere necesitatea stringentă a creșterii contribuției sectorului energetic la îndeplinirea obiectivelor privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon și eficiența energetică,luând în considerare faptul că se impune implementarea unui program multianual destinat modernizării, extinderii sau înființării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților,pentru diminuarea efortului bugetar anual de repartizare, în regim de urgență, a unor sume pentru asigurarea continuității serviciului public de încălzire a populației în sezonul de iarnă, dată fiind necesitatea stringentă de realizare a investițiilor în sistem,în situația neadoptării prevederilor privind investițiile în termoficare, consecințele negative care ar putea fi produse constau în imposibilitatea legală pentru încheierea contractelor de finanțare multianuale, care permit unităților administrativ-teritoriale desfășurarea unui program investițional concret și coerent care ar evidenția pe termen scurt rezultatele obținute în modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților.În lipsa adoptării prevederilor în materia serviciilor comunitare de utilități publice, consecințele negative care ar putea fi produse constau în împrejurarea potrivit căreia anumite servicii publice nu ar fi asigurate în regim de continuitate, precum alimentarea populației cu apă potabilă, termoficare sau salubritate, cu impact negativ asupra sănătății populației.În vederea atingerii țintelor stabilite prin Programul de guvernare 2018-2020 privind realizarea obiectivelor din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Se aprobă Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, denumit în continuare Programul Termoficare, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin actualizarea Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“ și înființarea Unității de management al proiectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 și va finanța proiecte de investiții noi și proiecte aflate în derulare care au fost începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.(3) Finanțarea Programului Termoficare se realizează din următoarele surse:a) sume din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;b) sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, din sumele constituite potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, în limita sumei de 400.000 mii lei;c) sume din bugetele locale.(4) Beneficiarii Programului Termoficare sunt unitățile administrativ-teritoriale.(5) În bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu se prevăd la o poziție distinctă credite bugetare și de angajament aferente finanțării Programului Termoficare.(6) În limita fondurilor aprobate cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu, Administrația Fondului pentru Mediu transferă la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sumele aferente finanțării Programului Termoficare. Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este însoțită de o situație detaliată întocmită pentru fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară și conține denumirea obiectivelor de investiții finanțate, descrierea lucrărilor ce urmează a fi realizate, valoarea investițiilor, sumele ce vor fi alocate din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv din bugetele locale, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație și conform prevederilor contractelor de finanțare încheiate cu fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară.(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, să majoreze la o poziție distinctă creditele de angajament prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu sumele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu, reprezentând credite de angajament aferente finanțării Programului Termoficare.(8) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (7) în bugetul propriu și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data majorării realizate de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit alin. (7).(9) Administrația Fondului pentru Mediu virează sumele aferente Programului Termoficare în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(10) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele bugetare prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu suma virată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru finanțarea Programului Termoficare, potrivit alin. (9).(11) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (10) în bugetul propriu și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data majorării realizate de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit alin. (10).(12) Cofinanțarea proiectelor din cadrul Programului Termoficare din sursele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) se asigură în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(13) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (9) și plățile efectuate, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(14) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (13) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (9), urmând procedura prevăzută la alin. (9)-(13), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.(15) Sumele transferate beneficiarilor din sursele prevăzute la alin. (3) lit. b) și neutilizate până la sfârșitul anului se regularizează cu bugetul din care au fost alocate acestea până la data de 20 decembrie a anului bugetar.(16) În termen de 5 zile de la finalizarea Programului Termoficare, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (9) și plățile efectuate, se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate către Administrația Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate.(17) Sumele recuperate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de la unitățile administrativ-teritoriale beneficiare cu titlu de cheltuieli necuvenite se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate către Administrația Fondului pentru Mediu, în condițiile prevăzute la alin. (16).(18) În cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice constată că beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, acesta notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii sesizării, a sumelor decontate necuvenit.(19) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.(20) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice comunică în scris acest lucru direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (19).(21) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (18) și în care se menționează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea sumelor decontate necuvenit.(22) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (18), potrivit celor menționate în cerere.(23) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (22) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (21), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.(24) În cadrul Programului Termoficare sumele prevăzute la alin. (3) lit. b) se utilizează pentru finanțarea obiectivelor/ proiectelor de investiții ce au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.(25) Responsabilitatea repartizării sumelor prevăzute la alin. (3) lit. b) în scopul urmărit la alin. (24) revine Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar responsabilitatea utilizării sumelor revine unităților administrativ-teritoriale beneficiare.(26) Prin Programul Termoficare se transferă fondurile din sursele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) unităților administrativ-teritoriale beneficiare, pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, în vederea finanțării obiectivelor/proiectelor de investiții în:a) unitatea/unitățile de producție a agentului termic;b) rețeaua de transport al agentului termic primar: apă fierbinte;c) punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil;d) rețeaua de distribuție a apei calde și a agentului termic de încălzire.(27) Sumele alocate din fondurile prevăzute la alin. (3) se utilizează de către unitățile administrativ-teritoriale beneficiare pentru cofinanțarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază:a) pentru amenajarea terenului, precum: demolări; demontări; dezafectări; defrișări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale rețelelor de utilități din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente, numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază;b) pentru amenajarea terenului privind protecția mediului: lucrări și acțiuni de protecție a mediului; refacerea cadrului natural și aducerea la starea inițială după terminarea lucrărilor, prin plantarea de copaci, reamenajarea de spații verzi și altele de aceeași natură;c) pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului investiției, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; rețele de comunicații: telefonie, radio-tv, internet; drumuri de acces și căi ferate industriale; branșare la rețele de utilități - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului investiției;d) pentru studii de teren, raport privind impactul asupra mediului, alte studii: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului;e) pentru documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;f) pentru expertizare tehnică pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcțiilor existente;g) pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor;h) pentru proiectare: temă de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, inclusiv analiza costuri-beneficii, efectuată cu respectarea prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, proiect tehnic și detalii de execuție;i) pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție și dirigenție de șantier;j) cheltuieli legate de investiția de bază - pentru construcții și instalații legate de construcții: execuție de clădiri; consolidări, modernizări, reparații ale clădirilor; construcții speciale; instalații aferente construcțiilor, precum: instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, securitate la incendii, rețele de comunicații electronice și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului investiției, precum și pentru achiziția de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale;k) pentru achiziția de utilaje și echipamente: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice;l) pentru probe tehnologice și teste;m) taxa pe valoarea adăugată, în condițiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;n) pentru achiziția de active fixe necorporale: aplicații informatice, licențe, brevete și know-how.(28) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul Programului Termoficare sunt cofinanțate în cuantum de maximum 85% din fonduri provenite din sursele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și, respectiv, în cuantum de minimum 15% din fonduri proprii ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare.(29) Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare au obligația de a asigura din bugetele locale sumele necesare acoperirii integrale a cheltuielilor pentru realizarea proiectelor.(30) Sumele acordate din sursele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) se virează în bugetele locale ale beneficiarilor, în conturi distincte, în baza solicitării de decontare, însoțită de documentele justificative de plată a contribuției de minimum 15% din cheltuielile eligibile, asigurată de unitatea administrativ-teritorială beneficiară potrivit contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(31) Sumele acordate din sursele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) sunt stabilite de Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare, în baza următoarelor criterii:a) între 0 și 40 de puncte, raportat la economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră realizată ca urmare a implementării proiectului, exprimată în tone de echivalent petrol/an și tone de dioxid de carbon echivalent/an;b) între 0 și 20 de puncte, raportat la eficiența investiției, respectiv raportul între valoarea totală a investiției și economia de energie/reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră obținută prin exploatarea instalațiilor realizate în cadrul proiectului pe durata de recuperare a investiției, exprimată în lei/tonă de echivalent petrol și lei/tonă de dioxid de carbon echivalent;c) între 0 și 20 de puncte, corespunzătoare ratei de branșare de la sistemul centralizat de termoficare, numărul actual de apartamente branșate/numărul de apartamente branșate inițial;d) între 0 și 20 de puncte, raportat la capacitatea financiară a unității administrativ - teritoriale beneficiare, calculată potrivit formulei prevăzute la art. 33 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-10-2019, sintagma: art. 33 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 53 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (32) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică documentația tehnică a proiectului și emite, în condițiile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, un aviz tehnic privind eficiența energetică care să includă economia de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obținute prin implementarea proiectelor.(33) Documentația tehnică a proiectului, depusă la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea obținerii avizul tehnic privind eficiența energetică, include:a) strategia de alimentare cu energie termică a localității, care cuprinde lucrările pentru care se solicită finanțarea;b) hotărârea consiliului local de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localității;c) studiul de fezabilitate al proiectului întocmit conform normelor în vigoare, care conține și calculul economiei de energie, calculul de reducere corespunzătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obținute prin implementarea proiectului, precum și durata de recuperare a investiției;d) hotărârea consiliului local de aprobare a studiului de fezabilitate;e) fișa privind eficiența investiției, completată conform regulamentului aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(34) Pentru fiecare proiect, avizul tehnic privind eficiența energetică se acordă o singură dată, la solicitarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale. (la 28-05-2022, Alineatul (34) din Articolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 150 din 24 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 25 mai 2022 ) (35) Soluționarea cererii de emitere a avizului tehnic privind eficiența energetică se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației tehnice complete de către unitatea administrativ-teritorială solicitantă. Documentațiile tehnice care nu sunt completate corespunzător de către solicitant în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de emitere a avizului tehnic privind eficiența energetică sunt clasate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.(36) Pentru proiectele începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizele tehnice privind eficiența energetică emise de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își mențin valabilitatea și vor fi completate în termen de 60 de zile lucrătoare de la data cererii beneficiarului, cu reducerea corespunzătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obținute prin implementarea proiectului.(37) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (31) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data avizării sumelor de către Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare, constituită potrivit alin. (38) și (39).(38) Programul Termoficare este coordonat de o comisie interministerială, organizată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața internă, competitivitate, mediul de afaceri.(39) Comisia interministerială de coordonare a Programului Termoficare este formată din președinte și 4 membri titulari, cu funcție de secretar de stat, pentru fiecare fiind desemnat câte un membru supleant, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Mediului și al Ministerului Energiei.(40) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice îndeplinește funcția de președinte al Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare.(41) Componența nominală a Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare, membrii titulari și membrii supleanți, se stabilește prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea reprezentanților legali ai instituțiilor prevăzute la alin. (39), în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(42) Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului mediului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(43) Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare prevede condițiile de conformitate și eligibilitate necesare a fi îndeplinite pentru obținerea finanțării proiectelor, precum și procedura de restituire a sumelor, potrivit alin. (18). (44) Ordinul prevăzut la alin. (42) se emite în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu avizul Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare.(45) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice încheie contracte de finanțare multianuală cu beneficiarii în cadrul Programului Termoficare, în limita creditelor bugetare și a creditelor de angajament aprobate cu această destinație. (46) Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare sunt responsabile pentru implementarea proiectelor, atingerea rezultatelor planificate și pentru corecta raportare anuală a datelor necesare monitorizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a rezultatelor privind economia de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră realizate ca urmare a punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Termoficare.(47) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. II alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 20 a lunii februarie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice raportează autorității publice centrale pentru protecția mediului modul de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, precum și orice alte informații suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării.(48) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (8) din Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 30 a lunii martie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice raportează Departamentului pentru eficiență energetică din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cantitatea de energie, exprimată în tone de echivalent petrol, economisită prin implementarea proiectelor în anii precedenți.(49) Abrogat. (la 28-05-2022, Alineatul (49) din Articolul I a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 150 din 24 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 25 mai 2022 ) (50) Contractele de finanțare încheiate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân valabile până la data încetării acestora, fără posibilitatea prelungirii.  +  Articolul IILegea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 36 alineatul (3), litera a) se abrogă.2. La articolul 36, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În situația existenței unui litigiu cu privire la executarea obligației de plată a prețului serviciului, utilizatorii au obligația de a achita creanțele nelitigioase, iar operatorii serviciilor de utilități publice nu au dreptul să înceteze, să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanțelor de judecată competente.3. La articolul 42, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate în termen de 45 de zile de la primirea facturii, operatorul are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“ și înființarea Unității de management al proiectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru
  p. Ministrul energiei,
  Andrei Petrișor Maioreanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 25 iunie 2019.Nr. 53.-----