HOTĂRÂRE nr. 370 din 29 martie 2021privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 1 aprilie 2021  Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 62 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură aplicarea, la nivel național, a politicilor Guvernului în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare ale activităților în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, și îndeplinește rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate.(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport și infrastructură de transport, adoptate la nivelul Uniunii Europene și al organismelor internaționale.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exercită în domeniile sale de activitate următoarele funcții:a) de strategie;b) de reglementare a domeniului de competență;c) de control și monitorizare a domeniului de competență;d) de implementare programe specifice;e) funcții specifice domeniului de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, îndeplinește, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale:1. asigură relațiile dintre Guvern și Parlament în problemele specifice pentru domeniul său de activitate;2. asigură dialogul permanent cu mass-media și societatea civilă în general și colaborează cu sindicatele, patronatele și alte asociații legal constituite, în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ existent;3. în calitate de organism intermediar pentru transport în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM 2014-2020) gestionează implementarea fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020, în domeniul său de activitate, în conformitate cu reglementările naționale și europene;4. asigură punctul de contact sectorial pentru Mecanismul Interconectarea Europei 2014-2020, în conformitate cu reglementările naționale și europene;5. monitorizează execuția bugetară pentru unitățile aflate în subordinea sa, dacă legea nu prevede altfel;6. prognozează, planifică și programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;7. fundamentează, elaborează și solicită Ministerului Finanțelor necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;8. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat și din credite externe în domeniul său de activitate;9. reprezintă, în condițiile legii, interesele României în cadrul organismelor internaționale, pe baza convențiilor, acordurilor și înțelegerilor și a altor tratate la care România este parte, și dezvoltă relații de colaborare cu autorități și organizații similare din alte state și cu organisme internaționale de interes din domeniul său de activitate;10. notifică Comisiei Europene măsurile de transpunere a directivelor Uniunii Europene, precum și măsurile pentru aplicarea regulamentelor și deciziilor Uniunii Europene, potrivit domeniului său de responsabilitate;11. asigură participarea și reprezintă, în condițiile legii, interesele României în procesele de negociere și adoptare a inițiativelor instituțiilor Uniunii Europene și dezvoltă relații de colaborare cu entități din statele membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competență;12. elaborează și fundamentează propunerile privind pozițiile României în cadrul negocierilor care se desfășoară la nivelul Consiliului Uniunii Europene, pe problematica aferentă domeniului său de competență;13. încheie tratate internaționale la nivel departamental, pe domeniile coordonate, sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;14. încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente, din state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, respectiv organizații internaționale, în domeniile de responsabilitate;15. asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;16. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;17. promovează standardele și recomandările emise de Uniunea Europeană și organisme internaționale în domeniul său de competență;18. propune spre adoptare, în vederea aplicării la nivel național, a standardelor internaționale;19. elaborează și supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea, tarifarea și utilizarea infrastructurii de transport și punerea acestei infrastructuri la dispoziția utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său de activitate;20. elaborează și propune spre aprobare Strategia națională de siguranță rutieră și planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;21. asigură managementul siguranței infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;22. elaborează și implementează strategii, politici și programe privind rețeaua națională de drumuri publice din România;23. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat, care fac parte integrantă din sistemul național de transport, potrivit art. 4 și 5 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;24. stabilește și monitorizează strategiile, politicile, planurile de acțiuni și obiectivele în domeniul său de competență, privind protecția mediului și eficiența energetică, adoptate în contextul strategiilor, politicilor, planurilor de acțiuni și obiectivelor Uniunii Europene și internaționale și raportează periodic stadiul de realizare al acestora;25. elaborează strategiile naționale de dezvoltare a activităților de transport rutier, reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe acestora și programe de dezvoltare durabilă și de modernizare a sistemului național de transport rutier, de siguranță și securitate a transporturilor rutiere, monitorizează piața transporturilor rutiere în scopul constatării apariției situațiilor de criză și adoptă măsurile necesare acestor situații, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;26. reglementează organizarea, autorizarea și controlul activităților de transport alternativ cu autoturismul și conducător auto intermediate prin platforme digitale;27. asigură participarea corespunzătoare la procesul de elaborare a politicilor și actelor legislative europene, îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, realizarea strategiilor și programelor naționale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene și reprezentarea României în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate;28. aprobă sau supune aprobării, după caz, tarifele percepute, în condițiile legii, de instituțiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizații și licențe, precum și tarifele pentru eliberarea atestatelor și certificatelor profesionale și pentru efectuarea activităților din domeniul managementului siguranței infrastructurii rutiere, precum și pentru alte prestații specifice, potrivit legii;29. promovează sistemul instituțional pentru dezvoltarea pieței libere a transporturilor, asigură condițiile unui mediu concurențial în cadrul fiecărui mod de transport, precum și între modurile de transport;30. avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor de infrastructură de transport și a altor obiective de investiții aferente acesteia, inclusiv din punctul de vedere al protecției mediului, în limita domeniului său de activitate;31. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul și mijlocul de transport;32. sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului public;33. stimulează libera inițiativă și asigură autonomia transportatorilor;34. stabilește, prin autoritatea competentă, volumul de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot realiza în cadrul pachetului minim social pentru care aceștia primesc compensații de la bugetul de stat, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și 1.107/70 ale Consiliului;35. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naționale și internaționale, în limita domeniului său de activitate;36. elaborează și supune spre aprobare Guvernului schema rețelei naționale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor și a mărfurilor între toate localitățile țării, precum și conectarea infrastructurilor naționale de transport la principalele infrastructuri internaționale de transport, în limita domeniului său de activitate;37. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania națională care administrează infrastructura feroviară, contracte de servicii publice cu operatorii de transport cu metroul și, prin autoritatea competentă, contracte de servicii publice cu societățile naționale și/sau cu societățile care efectuează transport feroviar public de călători, potrivit art. 37-39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;38. desemnează organisme tehnice specializate pentru: elaborarea și punerea în aplicare a normelor tehnice și a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale și perfecționării personalului din transporturi, efectuarea certificării și înmatriculării mijloacelor de transport și asigurarea inspecției și controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfășoară activități de transport, efectuarea certificării personalului cu atribuții în domeniul siguranței transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;39. asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situații de urgență, care i-au fost repartizate, corespunzător domeniului său de activitate, și îndeplinirea funcțiilor de sprijin specifice, conform legislației aplicabile în vigoare;40. organizează, coordonează și controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare;41. desfășoară activități specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităților și liniilor directoare ale acțiunilor preconizate în domeniul rețelelor de transport transeuropene;42. asigură implementarea acțiunilor specifice necesare interoperabilității rețelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice;43. planifică, pregătește, atribuie, negociază, implementează și urmărește derularea contractelor de parteneriat public-privat și a celor de concesiune de servicii și lucrări publice din domeniul său de activitate, în condițiile legii;44. coordonează Aria prioritară 1.a „Căi navigabile interioare“ din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și participă în cadrul grupurilor directoare ale altor arii prioritare relevante;45. stabilește și monitorizează strategiile, politicile și planurile de acțiuni în domeniul său de competență, privind inovarea, digitalizarea, mobilitatea conectată, automată și autonomă, inclusiv sisteme de transport inteligente adoptate în contextul strategiilor, politicilor și planurilor de acțiuni ale Uniunii Europene și internaționale;46. asigură coordonarea la nivel național, între autoritățile care au responsabilități în domeniile în legătură cu care se implementează servicii și aplicații în domeniul sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier, a acțiunilor necesare implementării și realizării obiectivelor naționale, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012;47. asigură coordonarea elaborării și propune spre aprobare Strategia națională privind STI în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport și a Planului național de acțiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 3 lit. a) și b) din Regulamentul privind atribuțiile, modul de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 362/2015.  +  Articolul 4(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme guvernamentale și neguvernamentale.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii poate solicita și obține, fără plata tarifelor, în urma încheierii unui protocol, informații privind date înregistrate în registrul comerțului computerizat, corespunzător domeniului său de activitate și în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 5În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii îndeplinește, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuții principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, instituții publice subordonate și în coordonare, unități care funcționează sub autoritatea sa ori societăți autorizate în acest sens:1. asigură îndeplinirea atribuțiilor în domeniul protecției infrastructurilor critice, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare;2. îndeplinește atribuții rezultate din calitatea de membru al Sistemului național de prevenire și combatere a terorismului, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; 3. contribuie la implementarea deciziilor și politicilor privind transporturile strategice și infrastructurii cu dublă utilizare, civilă-militară, în cadrul conceptelor de apărare colectivă și mobilitate militară pentru dezvoltarea capacității de acțiune integrată la nivelul Sistemului național de apărare, în conformitate cu cerințele NATO;4. asigură managementul situațiilor de urgență în domeniul său de competență, în conformitate cu prevederile legale; 5. exercită atribuțiile ce îi revin potrivit legii, ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordine, în coordonare, sub autoritatea sau la care ministerul îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar;6. exercită drepturile și obligațiile statului ca acționar la companiile naționale, societățile naționale și societățile aflate sub autoritatea sa, precum și la care ministerul exercită atribuțiile pe care statul le are în calitate de acționar;7. elaborează și supune Guvernului, spre aprobare, măsurile privind gestionarea proceselor de privatizare și postprivatizare pentru unitățile de sub autoritatea sa și/sau la care este acționar;8. asigură dezvoltarea regională și locală, precum și pe cea a sectorului privat și promovează parteneriatul public-privat, în domeniul său de activitate;9. aprobă, potrivit legii, instrucțiuni și regulamente obligatorii pentru activitățile de transport feroviar, rutier, naval și aerian; 10. coordonează și participă la investigarea incidentelor și accidentelor produse în activitățile de transport și emite reglementări specifice privind raportarea și investigarea tehnică a acestora, în condițiile legii;11. elaborează, în condițiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;12. exercită inspecția și controlul privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în activitățile specifice transporturilor;13. acordă, pe bază de reciprocitate, în condițiile acordurilor rutiere bilaterale încheiate între România și state terțe Uniunii Europene, precum și în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini, potrivit legii;14. emite norme obligatorii de licențiere și autorizare a operatorilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activități de transport ori activități specifice siguranței traficului și stabilește condițiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licențelor, autorizațiilor, certificatelor ori brevetelor acordate în condițiile legii;15. stabilește organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale și aeriene;16. aprobă utilizarea spațiului aerian, cu acordul organelor abilitate, în condițiile legii și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian;17. exercită activitatea de registru, de inspecție de stat și de control în transporturi și infrastructură de transport de interes național;18. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat din fonduri ale Uniunii Europene și a resurselor din credite interne și externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură din domeniul său de activitate și al calității acestora;19. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licențiere și brevetare a personalului care lucrează în transporturi ori care concură la siguranța traficului și stabilește condițiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licențelor ori brevetelor acordate;20. emite norme obligatorii de siguranță a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum și în transportul multimodal și combinat și supraveghează respectarea acestora;21. autorizează funcționarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor și a autogărilor;22. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;23. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport, în conformitate cu reglementările naționale și convențiile și acordurile internaționale la care România este parte;24. asigură certificarea și omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;25. gestionează, potrivit legii, frecvențele de comunicați alocate, în domeniul său de competență;26. îndeplinește, prin structura sa de specialitate, activitățile de reglementare, coordonare și supraveghere a activității de examinare medicală și psihologică pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor. Asigură, prin structura de specialitate, activitatea de medicină preventivă, avizare și autorizare sanitară și inspecție sanitară de stat în domeniul propriu de activitate, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unitățile sanitare din rețeaua proprie;27. propune Guvernului închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menținerea în exploatare a liniei respective și regimul exploatării acesteia, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;28. emite reglementări specifice privind certificarea agenților aeronautici civili și asigură eliberarea, prelungirea valabilității, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea și revocarea documentelor de certificare a agenților aeronautici civili;29. emite reglementări specifice privind siguranța și securitatea activităților aeronautice civile și asigură supravegherea respectării acestora;30. emite reglementări specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;31. asigură organizarea spațiului aerian național, potrivit prevederilor Legii nr. 21/2020, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naționale;32. coordonează sistemul de securitate în domeniul aviației civile, asigură supravegherea sistemelor de facilități aeronautice la nivelul aeroporturilor civile, exercită atribuțiile de autoritate competentă responsabilă de monitorizarea conformității în domeniul securității aviației civile, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;33. emite reglementări specifice privind certificarea tehnicii aeronautice și asigură certificarea acesteia;34. emite reglementări specifice privind certificarea personalului aeronautic civil și asigură eliberarea, prelungirea valabilității, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea și revocarea documentelor de certificare pentru această categorie de personal;35. asigură organizarea și funcționarea serviciilor civile de navigație aeriană în spațiul aerian al României și autorizează efectuarea zborurilor în spațiul aerian național, în limita competențelor legale;36. asigură certificarea aerodromurilor civile;37. emite reglementări specifice privind raportarea și investigarea evenimentelor de aviație civilă, precum și a actelor de intervenție ilicită asupra aeronavelor civile;38. aprobă tarifele percepute de către organismele tehnice specializate, instituțiile publice sau operatorii economici, ca urmare a prestării activităților pentru care le-au fost delegate competențe în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/2020;39. restricționează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spațiul aerian național, după caz, în scopul protecției mediului;40. stabilește aeroporturile din România care, în urma derulării activităților specifice, au impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protecție a mediului, cu avizul ministerului de resort;41. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcționare are impact semnificativ asupra mediului;42. acordă permisiunea de intrare și de plecare a navelor românești și străine în/din porturile civile românești;43. efectuează supravegherea navigației și managementul traficului de nave în apele naționale navigabile și în porturile românești; 44. efectuează controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român;45. efectuează controlul statului portului la navele care arborează pavilionul altor state și care se află în apele naționale navigabile și în porturile românești;46. stabilește, nominal și pe porțiuni, apele naționale navigabile ale României; pentru apele de frontieră va ține seama și de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;47. stabilește regulile de navigație în apele naționale navigabile și în porturile românești, în conformitate cu reglementările naționale și cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte; organizează și coordonează sistemele de management al traficului de nave în apele naționale navigabile;48. acordă dreptul de arborare a pavilionului român, suspendă sau retrage acest drept și emite actele de naționalitate navelor care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român;49. emite reglementări cu privire la durata și conținutul cursurilor de pregătire, modul de obținere a brevetelor și certificatelor de capacitate, precum și a certificatelor de conducător de ambarcațiune de agrement, a documentelor de conformitate, precum și cu privire la anularea sau suspendarea acestora, monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate în vederea obținerii și menținerii brevetelor și certificatelor de capacitate ale personalului navigant român;50. coordonează activitățile de căutare și salvare a vieții omenești pe mare;51. stabilește porturile, căile navigabile interioare, zonele sau porțiunile din aceste zone, precum și categoriile de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu;52. stabilește modul de recrutare, formare profesională și perfecționare, de acordare, suspendare și retragere a brevetului piloților, precum și efectuarea serviciului de pilotaj;53. stabilește, potrivit reglementărilor în vigoare, cu acordul organelor abilitate în condițiile legii, locurile de acostare și de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;54. asigură emiterea certificatelor de clasificare a navei și a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare și în acord cu reglementările Uniunii Europene, precum și cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;55. stabilește normele tehnice privind construcția și exploatarea navelor;56. stabilește condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulație a acestora, precum și metodologia de inspecție tehnică periodică;57. certifică prin omologare, agreare și prin inspecție tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației;58. autorizează stațiile de inspecție tehnică, supraveghează și controlează activitatea acestora și atestă personalul care efectuează inspecția tehnică periodică;59. autorizează operatorii economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;60. stabilește condițiile tehnice și metodologia de omologare și certificare a produselor și a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piață;61. elaborează norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane, pe categorii de confort;62. desemnează/acreditează instituții publice subordonate, organisme tehnice specializate și societăți autorizate care să elaboreze și să pună în aplicare normele tehnice și reglementările specifice transportului rutier și să asigure inspecția și controlul tehnic de specialitate;63. autorizează școlile de conducători auto și stabilește condițiile privind pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, autorizează instructorii auto, precum și centrele de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, în condițiile prevăzute la art. 6 și 62 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;64. elaborează norme obligatorii privind pregătirea, examinarea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate să conducă permanent și efectiv activități de transport rutier, a consilierilor de siguranță, a conducătorilor auto, a profesorilor de legislație rutieră, a instructorilor de conducere auto, precum și a lectorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a acestora, în condițiile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;65. emite norme privind examinarea medicală și psihologică la angajare și examinarea periodică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și norme pentru agrearea altor unități medicale și psihologice în vederea efectuării acestor examinări, conform reglementărilor în vigoare;66. emite norme privind evaluarea psihologică obligatorie ce precedă pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto și pentru obținerea certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule și de tramvaie, precum și norme vizând autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectuează aceste evaluări, conform reglementărilor în vigoare;67. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine și execută controlul acestei activități, în condițiile legii;68. stabilește, potrivit legii, norme și normative tehnice obligatorii de proiectare, construcție, reparare și exploatare a mijloacelor de transport și a infrastructurii de transport din domeniul său de activitate, astfel încât acestea să corespundă și nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme și autorizează operatorii economici să efectueze astfel de activități;69. stabilește, în colaborare cu celelalte organe abilitate potrivit legii, norme unitare ale activităților de intervenție, de căutare și de salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum și a vieților omenești, potrivit reglementărilor interne și comunitare, precum și tratatelor la care România este parte;70. asigură buna organizare a activităților de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor și a situațiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere și organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi și activitățile de protecție împotriva actelor de intervenție ilicită;71. controlează respectarea de către deținătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, conform reglementărilor interne și internaționale;72. coordonează activitățile industriale, de construcții, de cercetare și proiectare, de sănătate, precum și alte activități specifice transporturilor și zonelor libere;73. emite norme tehnice pentru construcția, reparația, întreținerea infrastructurii din domeniul său de activitate și a mijloacelor de transport;74. elaborează programe de pregătire și de perfecționare pentru personalul de siguranță din transporturi și organizează desfășurarea acestora;75. asigură dirijarea navelor în apele naționale navigabile, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale;76. editează publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;77. emite avizele și aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;78. administrează, gestionează și atribuie spre utilizare patrimoniul său și al altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;79. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăților cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea sa și celor la care ministerul îndeplinește atribuțiile statului în calitate de acționar, potrivit legii; 80. monitorizează și verifică întocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport, din domeniul său de activitate, în condițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;81. elaborează norme și reglementări specifice în transporturi cu privire la protecția mediului;82. exercită toate drepturile și obligațiile care îi revin Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - inclusiv cu privire la activitatea sucursalei societății pe acțiuni, înființate potrivit legii - în conformitate cu Legea nr. 166/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013;83. monitorizează și coordonează, prin structurile de specialitate, unitățile din subordinea ministerului, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;84. aprobă modele-cadru de documentații de atribuire și condiții contractuale speciale, obligatorii pentru realizarea proiectelor de infrastructură de interes național de către entitățile aflate sub autoritatea sa;85. elaborează planul general de transport pentru toate formele de transport din România, în concordanță cu politicile Guvernului și cu nevoile de dezvoltare a transportului la nivel național;86. coordonează activitatea de avizare/aprobare a studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale;87. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, din fonduri ale Uniunii Europene și din credite garantate de stat, precum și pentru lucrările de interes național care sunt finanțate din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate;88. emite autorizații pentru executarea lucrărilor de construcții aferente infrastructurii de transport de interes național, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;89. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de organism intermediar pentru transport, emite ghiduri ale solicitantului, instrucțiuni și ordine ale ministrului transporturilor și infrastructurii în domeniile delegate în cadrul POIM în condițiile legii.  +  Articolul 6(1) La nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se pot înființa unități de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare.(2) Organigrama, numărul de persoane, regulamentul de funcționare pentru fiecare UMP și, după caz, numărul de unități se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 7(1) În cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de implementare a proiectului, în vederea implementării proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.(2) Organigrama, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de implementare a proiectului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(3) Ministrul transporturilor și infrastructurii numește, în condițiile legii, personalul unităților de implementare a proiectului prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 8(1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Direcția generală organismul intermediar pentru transport, îndeplinește și funcțiile de selecție, evaluare și contractare a proiectelor, monitorizare a implementării, verificare tehnică și financiară, verificarea achizițiilor publice în conformitate cu dispozițiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile de metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli și autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport, ale organismului intermediar pentru transport, în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, în condițiile legii.(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură gestiunea Mecanismului Interconectarea Europei (CEF) în sectorul de transport în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010, în limitele Protocolului de colaborare încheiat în acest sens cu Ministerul Fondurilor Europene.(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este desemnat coordonator de reforme și investiții în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, componenta 4: Transport sustenabil din anexa la Decizia Consiliului Uniunii Europene 2021/0309 (NLE) din 28 octombrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, calitate în care îndeplinește următoarele atribuții: a) lansează apelurile de proiecte specifice domeniilor transporturilor, realizează evaluarea, selecția și contractarea proiectelor cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de redresare și reziliență și asigură monitorizarea acestora;b) transmite coordonatorului național situații privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, precum și raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele și investițiile prevăzute în Planul național de redresare și reziliență al României, respectiv îndeplinirea jaloanelor și țintelor în cadrul reformelor și investițiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică;c) implementează măsurile din Planul național de redresare și reziliență al României, componenta transport, și monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă, cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului național de redresare și reziliență al României;d) adoptă un sistem de control intern, adaptat la specificul intervențiilor, care previne, detectează și constată neregulile, respectiv implementează procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. (la 03-03-2022, Articolul 8 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 03 martie 2022 )  +  Articolul 9(1) Ministrul transporturilor și infrastructuri conduce întreaga activitate a aparatului propriu al ministerului, exercită întreaga autoritate asupra unităților aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau la care ministerul îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar.(2) Ministrul transporturilor și infrastructurii este ordonator principal de credite.(3) Ministrul transporturilor și infrastructurii reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul transporturilor și infrastructurii emite ordine și instrucțiuni.(5) Ministrul transporturilor și infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 7 secretari de stat. (la 03-03-2022, Alineatul (5) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 03 martie 2022 ) (6) Atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(7) Ministrul transporturilor și infrastructurii poate delega, prin ordin, secretarilor de stat o parte din atribuțiile sale, în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) Secretarul general al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acestei instituții.(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(3) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii este ajutat de 2 secretari generali adjuncți, care sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(4) Secretarul general și secretarii generali adjuncți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii îndeplinesc și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului ori delegate prin ordin al ministrului, în condițiile legii.  +  Articolul 11(1) Organigrama Ministerului Transporturilor și Infrastructurii este prevăzută în anexa nr. 1.(2) În cadrul structurii organizatorice a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzută în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului se organizează direcții în cadrul direcțiilor generale, servicii, birouri, compartimente, precum și cabinetul ministrului și cabinetele secretarilor de stat, în condițiile legii.(3) Organigrama detaliată, numărul posturilor de conducere, alocarea personalului în direcții generale, direcții, servicii, birouri, precum și compartimente, statul de funcții, atribuțiile și sarcinile personalului din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se stabilesc prin ordin al ministrului, în condițiile legii.(4) Pe lângă ministrul transporturilor și infrastructurii funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 12(1) Numărul maxim de posturi este 587, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (la 03-03-2022, Alineatul (1) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 03 martie 2022 ) (2) Personalul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii este compus din funcționari publici și din personal contractual.(3) Ministrul transporturilor și infrastructurii desemnează, prin ordin, specialiști din cadrul ministerului care să își desfășoare activitatea, corespunzător domeniului lor de competență, pe lângă structurile specializate ale Uniunii Europene, în condițiile legii.  +  Articolul 13Atribuțiile direcțiilor generale, direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 14(1) Unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau la care ministerul îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Organigrama împreună cu repartizarea numărului de posturi pe compartimente și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se aprobă prin ordin al ministrului, cu excepția unităților pentru care legea prevede altfel.(3) Statele de funcții pentru instituțiile publice subordonate, finanțate integral de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în condițiile legii.(4) Conducătorii unităților prevăzute la alin. (1) sunt numiți și mandatați să conducă unitățile și sunt eliberați din funcție prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, dacă legislația nu prevede altfel.  +  Articolul 15(1) Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranța rutieră este asigurat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(2) Secretariatul Consiliului de coordonare pentru sisteme inteligente de transport este asigurat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcția de specialitate desemnată în acest sens prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012.  +  Articolul 16Spațiile deținute de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 17(1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme se face potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are în dotare, pentru activități specifice desfășurate, 33 de autoturisme.  +  Articolul 18Încadrarea în numărul maxim de posturi și în noua organigramă se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în conformitate cu legislația în vigoare, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 19În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 19 februarie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Ciprian-Sergiu Teleman
  București, 29 martie 2021.Nr. 370.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  (la 03-03-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 03 martie 2022 )
   +  Anexa nr. 2
  Unitățile aflate în subordinea și sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  A. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care se finanțează de la bugetul de stat
  Nr. crt.Denumirea unitățiiLocalitateaNr. maxim de posturi
  1.Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFERBucurești165
  2.Autoritatea pentru Reformă FeroviarăBucurești79
  B. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate
  Nr. crt.Denumirea unitățiiLocalitateaNr. maxim de posturi
  1.Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting BucureștiBucurești455
  2.Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 BucureștiBucurești865
  3.Spitalul Clinic Căi Ferate IașiIași, județul Iași468
  4.Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-NapocaCluj-Napoca, județul Cluj403
  5.Spitalul Clinic Căi Ferate TimișoaraTimișoara, județul Timiș264
  6.Spitalul General Căi Ferate PloieștiPloiești, județul Prahova243
  7.Spitalul General Căi Ferate GalațiGalați, județul Galați442
  8.Spitalul Clinic Căi Ferate ConstanțaConstanța, județul Constanța299
  9.Spitalul General Căi Ferate BrașovBrașov, județul Brașov298
  10.Spitalul General Căi Ferate PașcaniPașcani, județul Iași164
  11.Spitalul General Căi Ferate SimeriaSimeria, județul Hunedoara196
  12.Spitalul Clinic Căi Ferate OradeaOradea, județul Bihor199
  13.Spitalul Clinic Căi Ferate CraiovaCraiova, județul Dolj243
  14.Spitalul General Căi Ferate SibiuSibiu, județul Sibiu103
  15.Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinDrobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți125
  Numărul maxim de posturi la unitățile prevăzute la nr. crt. 1-15 este de 4.767. Unitățile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat, în condițiile legii.
  C. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, în condițiile legii
  Nr. crt.Denumirea unitățiiLocalitateaNr. maxim de posturi
  1.Clubul Sportiv „Rapid“București87
  2.Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOMConstanța, județul Constanța193
  3.Școala Superioară de Aviație CivilăBucurești103
  4.Aeroclubul RomânieiBucurești336
  (la 03-03-2022, Litera C din anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 293 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 03 martie 2022 )
  D. Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțareLocalitateaNr. maxim de posturi
  1.Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAVVenituri propriiConstanța, județul Constanța200
  2.Autoritatea Navală RomânăVenituri propriiConstanța, județul Constanța702
  3.Autoritatea Feroviară Română - AFERVenituri propriiBucurești480
  4.Autoritatea Rutieră Română - ARRVenituri propriiBucurești540
  5.Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - AIASVenituri proprii, surse atrase, donații și sponsorizăriBucurești49
  6.Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul RutierVenituri propriiBucurești457
  7.Agenția de Investigare Feroviară Română - AGIFERVenituri propriiBucurești50
  (la 23-05-2022, Litera D din anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul 22, Capitolul III din HOTĂRÂREA nr. 667 din 18 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 mai 2022 )
  E. Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  Nr. crt.Denumirea unitățiiLocalitatea
  1.Societatea Națională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.București
  2.Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.București
  3.Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A.București
  4.Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători“ - S.A.București
  5.Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.“ - S.A.București
  6.Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R.“ - S.A.București
  7.Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex“ - S.A.București
  8.Compania Națională „Aeroporturi București“ - S.A.Otopeni
  9.Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța“ - S.A.Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
  10.Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A.Timișoara, județul Timiș
  11.Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“București
  12.Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“București
  13.Societatea „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM“ - S.A.Otopeni, județul Ilfov
  14.Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ - S.A. ConstanțaConstanța, județul Constanța
  15.Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile“ - S.A.Constanța, județul Constanța
  16.Compania Națională de Radiocomunicații Navale „Radionav“ - S.A.Constanța, județul Constanța
  17.Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“Galați, județul Galați
  18.Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A.Galați, județul Galați
  19.Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ - S.A.Giurgiu, județul Giurgiu
  20.Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.București
  21.Compania Națională de Investiții Rutiere - S.A.București
  22.Regia Autonomă „Registrul Auto Român“București
  23.Societatea „Telecomunicații C.F.R.“ - S.A.București
  24.Societatea „Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R.“ - S.ABucurești
  25.Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș Timișoara, județul Timiș
   +  Anexa nr. 3
  Spațiile deținute de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  în București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, clădirea „Palat C.F.R.“
  Nr. M.F.P.AdministratorNivelurileSuprafața construită - m^2 -Suprafața utilă - m^2 -Suprafața comună - m^2 -Totalul suprafeței deținute - m^2 -
  34052Ministerul Transporturilor și InfrastructuriiSubsol710,52676,9232,064908,964
  100602Parter689,74608,69204,489813,179
  100603Mezanin1.277,36699,53245,487945,017
  100606Etajul I5.821,873.836,071.324,6755.160,745
  100609Etajul II5.627,743.741,321.2965.010,32
  152057Etajul III891,37611,10226,424837,524
  TOTAL15.018,6010.146,613.529,13913.675,749
  ----