ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**)privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 12 octombrie 2011  **) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005 și ulterior adoptării a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 290/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 3 noiembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 54/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007;– Legea nr. 53/2007 pentru completarea art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 20 martie 2007;– Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007;– Legea nr. 252/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007;– Legea nr. 243/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2009 și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 4 august 2009. Notă
  Reproducem prevederile art. VII alin. (1) din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020:
  „La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de alegător se abrogă”.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență constituie cadrul care reglementează evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice și instituțiile statului de drept.  +  Articolul 2(1) Evidența cetățenilor români reprezintă un sistem național de înregistrare și actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoașterii numărului, structurii și mișcării populației pe teritoriul țării și furnizării de date în interesul cetățenilor, al statului și al instituțiilor publice. (la 12-12-2012, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (2) Evidența cetățenilor români cu domiciliul în România se ține după principiul locului de domiciliu al acestora de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., împreună cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor organizate potrivit legii. (la 12-12-2012, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) Notă
  **) Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date se înființează prin comasarea prin fuziune a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor și a Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, care se desființează.
  (3) Pentru cetățenii români care au domiciliul în străinătate, evidența acestora se ține după principiul ultimului domiciliu avut în țară și după reședința declarată în România.(4) Activitatea de evidență a cetățenilor români, precum și cea privind eliberarea actelor de identitate ale cetățenilor români se realizează în mod unitar și sunt coordonate de D.E.P.A.B.D., la nivel central, și de către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, la nivel județean. (la 12-12-2012, Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )
   +  Articolul 3(1) Integrarea și administrarea bazelor de date privind evidența persoanelor, a actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate provizorii și a celorlalte documente necesare persoanei în relațiile cu statul se realizează de D.E.P.A.B.D. (la 07-08-2020, sintagma: a cărților de alegător a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul VII din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (2) D.E.P.A.B.D. administrează Sistemul național informatic de evidență a persoanelor, denumit în continuare S.N.I.E.P.(3) S.N.I.E.P. reprezintă ansamblul activităților desfășurate cu mijloace informatice pentru ținerea evidenței persoanelor, producerea, emiterea și evidența actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate provizorii, și a altor documente necesare persoanei în relațiile cu statul. (la 07-08-2020, sintagma: a cărților de alegător a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul VII din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (la 12-12-2012, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 12-12-2012, Art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 12-12-2012, Art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 6(1) În vederea realizării evidenței cetățenilor români, fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naștere, un cod numeric personal, denumit în continuare C.N.P., care se înscrie în actele și certificatele de stare civilă și se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum și în Registrul național de evidență a persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P.(2) C.N.P. reprezintă un număr semnificativ ce individualizează în mod unic o persoană fizică și constituie un instrument de verificare a datelor de stare civilă ale acesteia și de identificare în anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate.(3) C.N.P. sunt generate și administrate prin mijloace informatice de D.E.P.A.B.D., care emite și distribuie anual către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului București și Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe listele conținând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs.(4) Pentru situații de excepție, la solicitarea instituțiilor publice prevăzute la alin. (3), D.E.P.A.B.D. generează C.N.P. suplimentare.(5) Atribuirea C.N.P. se face, în țară, de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor sau, acolo unde acestea nu există ori nu funcționează, de autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale, iar în străinătate, de Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României, în baza listelor prevăzute la alin. (3) sau, după caz, alin. (4).(6) Gestionarea și verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, sub coordonarea D.E.P.A.B.D. (la 12-12-2012, Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )
   +  Capitolul IIOrganizarea și administrarea R.N.E.P. (la 12-12-2012, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 7(1) R.N.E.P. este componenta principală a S.N.I.E.P. și reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetățenilor români, rezultate în urma prelucrării automate, într-o concepție unitară, pentru scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1).(2) R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri - central, județean și local - și funcționează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condițiile legii, pentru toate sistemele informatice ale instituțiilor și autorităților publice care prelucrează date nominale privind persoana fizică. (la 22-07-2013, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (3) Componenta informatizată a R.N.E.P. este organizată pe un singur nivel - central.(4) Conținutul R.N.E.P. se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor. (la 12-12-2012, Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 12-12-2012, Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 9(1) Cetățenii români sunt înregistrați în R.N.E.P. pe baza datelor de stare civilă din actele de naștere.(2) Introducerea, actualizarea, exploatarea și valorificarea datelor din R.N.E.P. se realizează de D.E.P.A.B.D. și de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.(3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează pe baza documentelor prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorități, potrivit atribuțiilor ce le revin, în situațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(4) Autoritățile prevăzute la alin. (3) sunt:a) Ministerul Afacerilor Externe, pentru evenimentele de stare civilă intervenite în străinătate;b) Autoritatea Națională pentru Cetățenie, pentru cei care dobândesc sau pierd cetățenia română;c) organele judiciare, pentru persoanele față de care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenței în anumite localități, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauțiune ori a arestului la domiciliu, pentru persoanele căutate pentru participare la proceduri judiciare, pentru persoanele care fac obiectul unei măsuri de protecție dispuse printr-un ordin de protecție, precum și pentru persoanele puse sub interdicție; (la 07-08-2020, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 9 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) d) instanțele judecătorești, notarii publici și ofițerii de stare civilă, pentru modificări intervenite ca urmare a divorțului;e) Direcția Generală de Pașapoarte, pentru cei care dobândesc sau dețin statutul de cetățean român cu domiciliul în străinătate.f) structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau din cadrul primăriilor, acolo unde nu funcționează servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, pentru modificările intervenite în statutul civil al persoanelor fizice. (la 22-07-2013, Lit. f) a alin. (4) al art. 9 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care completează pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (la 12-12-2012, Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 10(1) Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea specială și nu pot fi prelucrate decât în condițiile prevăzute de aceasta.(2) Beneficiarii datelor cu caracter personal furnizate din R.N.E.P. sunt obligați să utilizeze aceste date numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii. (la 12-12-2012, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 11(1) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face la cererea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice, în condițiile stabilite de lege.(2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face în condițiile stabilite de lege, în cadrul unor acțiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligații legale, cu plata corespunzătoare a taxelor prevăzute de lege, în baza unui contract încheiat între Ministerul Administrației și Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și beneficiar.(3) De la plata taxelor prevăzute la alin. (2) se exceptează furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. solicitată de:a) instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției;b) instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită prevăzute de lege;c) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești; (la 22-07-2013, Lit. c) a alin. (3) al art. 11 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) d) Ministerul Sănătății, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București și spitalele județene, municipale, orășenești și comunale;e) Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;f) Ministerul Afacerilor Externe și structurile subordonate acestuia;g) instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice; (la 22-07-2013, Lit. g) a alin. (3) al art. 11 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) h) poliția locală;i) alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.(4) În situația prevăzută la alin. (3), furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal se face în baza unui protocol încheiat între Ministerul Administrației și Internelor, prin D.E.P.A.B.D., și persoanele juridice enumerate.(5) Contractul prevăzut la alin. (2) și protocolul prevăzut la alin. (4) trebuie să conțină în mod obligatoriu destinația datelor, volumul și structura acestora, suportul pe care se livrează și măsurile de protecție și securitate a datelor prevăzute de lege.(6) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se realizează de:a) D.E.P.A.B.D. sau de structurile sale teritoriale, la solicitarea scrisă adresată acestora;b) serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, la solicitarea scrisă adresată acestora de către autoritățile publice locale sau de către persoanele fizice și juridice în condițiile prevăzute de lege. (la 22-07-2013, Lit. b) a alin. (6) al art. 11 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (la 12-12-2012, Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Capitolul III Actele de identitate  +  Articolul 12(1) Începând cu vârsta de 14 ani, cetățenilor români li se eliberează acte de identitate.(2) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevăzute la alin. (1), cetățenii români sunt obligați să solicite eliberarea actului de identitate. (la 22-07-2013, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. (la 07-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (la 12-12-2012, Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 12^1Opțional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul. (la 07-08-2020, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 )  +  Articolul 13(1) Actul de identitate face dovada identității, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință.(2) În condițiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, cartea de identitate și cartea electronică de identitate constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.(2^1) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (2^1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum și utilizarea semnăturii electronice, în condițiile legii. (la 07-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (3^1) Prin autentificare se înțelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu sau în relația sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat. (la 07-08-2020, Alineatul (3^1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (4) În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identității se face cu certificatul de naștere. Dovada cetățeniei acestuia se face cu certificatul de naștere însoțit de actul de identitate sau pașaportul unuia dintre părinți. (la 12-12-2012, Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 14(1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.(2) Cetățenii români cu domiciliul în România aflați temporar în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea actului de identitate:a) la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință, cu excepția cererii pentru eliberarea unei cărți de identitate provizorii în condițiile art. 20 alin. (1) lit. b)-d); (la 07-08-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 14 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) b) la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din țara respectivă. (la 07-08-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 14 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (3) Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.(4) În cazul minorului care se află, în condițiile legii, într-un serviciu social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, actul de identitate se eliberează, prin grija acestui serviciu, de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor din raza teritorială de competență. (la 07-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (5) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.(6) Pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice, pentru soluționarea unor cazuri deosebite, precum și pentru sprijinirea activității specifice a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, actele de identitate se eliberează și de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare județene de evidență a persoanelor, respectiv al municipiului București. (la 12-12-2012, Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 15(1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate reprezintă un formular-tip care conține datele cu caracter personal ale solicitantului și informațiile stabilite de lege pentru constituirea și actualizarea R.N.E.P.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezența lucrătorului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular și trebuie să fie însoțită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie și a prenumelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române, adresei de domiciliu și, după caz, adresei de reședință. (la 22-07-2013, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (3) Cererile care privesc eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoțite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință, cu excepția situației în care:a) au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie și prenumele, data de naștere, statutul civil și cetățenia română, când se prezintă și documentele care atestă aceste modificări; (la 22-07-2013, Lit. a) a alin. (3) al art. 15 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) b) solicitantul este titular al unei cărți de identitate provizorii sau al unui buletin de identitate, când se prezintă toate documentele prevăzute la alin. (2).(4) În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării actelor de identitate, solicitantul trebuie să prezinte un alt document oficial, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identității. Atunci când persoana nu deține un astfel de document ori în situația în care se constată diferențe între fizionomia solicitantului și documentele prezentate sau informațiile din R.N.E.P., se solicită verificarea identității de către structura teritorială a poliției.(5) Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. (la 12-12-2012, Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 16(1) Cartea de identitate se eliberează:a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani;c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani.(2) De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se eliberează:a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani;b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă. (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (3) De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cetățenii români pot opta pentru eliberarea:a) unei cărți electronice de identitate în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6);b) unei cărți de identitate simple. (la 07-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (4) Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condițiile art. 12^1, se eliberează fără imaginile impresiunilor papilare. (la 07-08-2020, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (la 12-12-2012, Art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 17(1) Cartea de identitate simplă conține date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale, precum și elemente de particularizare și de siguranță. (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (1^1) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (1^1) din Articolul 17 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (1^2) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (1^2) din Articolul 17 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (1^3) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (1^3) din Articolul 17 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (2) Datele cu caracter personal înscrise pe cartea de identitate simplă sunt: (la 07-08-2020, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 17, Capitolul III a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) a) numele și prenumele titularului;b) sexul;c) cetățenia titularului;d) data și locul nașterii titularului;e) semnătura olografă a titularului;f) imaginea facială a titularului; (la 22-07-2013, Lit. f) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) g) C.N.P.;h) adresa de domiciliu a titularului.(3) În cazul incapabililor și al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conținutul cărții de identitate simple. (la 07-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (4) Cartea electronică de identitate conține date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum și elemente de particularizare și de siguranță. (la 07-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (5) Datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin. (2), cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin. (3). În format electronic se înscriu:a) datele din formatul tipărit, cu excepția semnăturii olografe a titularului;b) prenumele părinților titularului;c) un certificat pentru semnătură electronică și, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite în legislația din domeniu;d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială și, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete. (la 07-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (5^1) Abrogat. (la 07-08-2020, Alineatul (5^1) din Articolul 17 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (6) La cererea solicitantului, cartea electronică de identitate se eliberează:a) cu toate datele prevăzute la alin. (5); saub) cu datele prevăzute la alin. (5), cu excepția imaginii impresiunilor papilare. (la 12-12-2012, Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 17^1(1) Certificatul pentru semnătură electronică și certificatele calificate pentru semnătură electronică se emit și se înscriu, după cum urmează:a) certificatul pentru semnătură electronică avansată, de către Ministerul Afacerilor Interne;b) certificatele calificate pentru semnătură electronică, de către un prestator calificat de servicii de încredere, în condițiile legii. (la 07-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 17^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (1^1) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru autentificare și semnare în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și cu sistemele informatice ale altor instituții publice sau private. În relațiile cu instituțiile publice, documentele semnate cu certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) au aceeași valoare ca documentele semnate olograf. (la 07-08-2020, Alineatul (1^1) din Articolul 17^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (2) Cerințele de utilizare a certificatului prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 17^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exercițiu. (la 22-07-2013, Alin. (3) al art. 17^1 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (la 12-12-2012, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 17^2(1) Imaginile impresiunilor papilare se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărții electronice de identitate sau, în cazul minorilor și al incapabililor, numai cu acordul expres al părinților sau, după caz, părintelui care exercită autoritatea părintească ori al reprezentantului legal.(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate numai în scopul verificării autenticității acesteia și identității titularului. (la 22-07-2013, Alin. (2) al art. 17^2 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (3) Verificarea identității titularului cărții electronice de identitate se stabilește prin compararea directă a datelor biometrice preluate de la titularul acesteia, cu ocazia verificării, și a datelor înscrise în cartea electronică de identitate.(4) După personalizarea și transmiterea cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producție se șterg imediat prin procedură automată și ireversibilă. (la 07-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 17^2 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărții electronice de identitate și stocate în Sistemul național informatic de evidență a persoanelor se șterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărții electronice de identitate sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acesteia. (la 22-07-2013, Alin. (5) al art. 17^2 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (5^1) Procedurile de ștergere prevăzute la alin. (4) și (5) asigură imposibilitatea recuperării parțiale sau totale a datelor șterse. (la 22-07-2013, Alin. (5^1) al art. 17^2 a fost introdus de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care completează pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărții electronice de identitate, precum și procedurile de ștergere a datelor prevăzute la alin. (4) și (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne. (la 22-07-2013, Alin. (6) al art. 17^2 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (la 12-12-2012, Art. 17^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 18(1) Orice modificări, adăugări sau mențiuni, altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise și atrag nulitatea acestuia.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constată de către lucrătorii de poliție sau de către lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, după caz.(3) Polițistul care constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) este obligat să rețină actul de identitate și să îl depună la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, în termen de 24 de ore, cu proces-verbal din care să rezulte împrejurările și motivul reținerii.  +  Articolul 19(1) Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor eliberează un nou act de identitate în următoarele cazuri:a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul nașterii, iar în cazul titularului unei cărți electronice de identitate, și prenumele părinților;c) în cazul schimbării domiciliului;d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;f) în cazul deteriorării actului de identitate;g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; (la 22-07-2013, Lit. h) a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) i) în cazul schimbării sexului;j) în cazul anulării;k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile. (la 07-08-2020, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în condițiile art. 15 și 16, după cum urmează:a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile, în situația prevăzută la alin. (1) lit. a);b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j);c) oricând, în situația prevăzută la alin. (1) lit. k).(3) Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document. (la 12-12-2012, Art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 20(1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate, a cărții de identitate simple sau a cărții electronice de identitate; (la 07-08-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) b) când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor biometrice;c) în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România;d) când se solicită eliberarea unei cărți electronice de identitate, a unei cărți de identitate simple sau a unei cărți de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b) și e)-j), la cererea cetățeanului. (la 07-08-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (2) Termenul de valabilitate a cărții de identitate provizorii este de:a) un an, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c);b) 45 de zile, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. d). (la 07-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (3) Prevederile art. 15 și 16 se aplică în mod corespunzător. (la 12-12-2012, Art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 12-12-2012, Art. 21 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 22(1) Actul de identitate al persoanei fizice reținute, arestate preventiv sau care execută pedeapsa închisorii se păstrează de către administrația aresturilor ori a penitenciarelor și se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia.(2) Actul de identitate al persoanei fizice internate într-un centru educativ se păstrează pe durata internării de către administrația acestei instituții. (la 30-06-2016, Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. ) (3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se primește și se soluționează de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcționează instituțiile respective.(4) Cererea de eliberare a unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (1) de către persoana internată într-o instituție sanitară, se primește și se soluționează în condițiile alin. (3). (la 30-06-2016, Alin. (4) al art. 22 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 23(1) Titularii actelor de identitate, precum și autoritățile publice prevăzute la art. 22 sunt obligați să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.(2) Furtul actului de identitate trebuie reclamat de către persoanele fizice și autoritățile publice menționate în alin. (1) la unitatea de poliție pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință.(3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.  +  Articolul 24(1) Persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore, la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidență a persoanelor sau la cea mai apropiată unitate de poliție. (la 12-12-2012, Alin. (1) al art. 24 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor unde a fost declarat evenimentul.  +  Articolul 25(1) Actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reținut în afara cazurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Este interzisă darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanție pentru prestarea unor servicii, pentru încredințarea unor bunuri și valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate.  +  Capitolul IV Domiciliul și reședința  +  Articolul 26(1) Cetățenii români au dreptul să își stabilească sau să își schimbe, în mod liber, domiciliul ori reședința, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.(2) Cetățenii români nu pot avea în același timp decât un singur domiciliu și/sau o singură reședință. În cazul în care aceștia dețin mai multe locuințe, își pot stabili domiciliul sau reședința în oricare dintre ele.  +  Articolul 27(1) Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuința principală*).(2) Domiciliul minorului este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredințat în plasament.(3) Domiciliul persoanei care beneficiază de tutelă specială este la reprezentantul legal, în afară de cazul în care instanța de tutelă dispune altfel. (la 18-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul 15, Capitolul III din LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022 ) (4) În situația în care părinții minorului aflat, în condițiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistență socială nu sunt cunoscuți sau nu pot fi identificați, domiciliul minorului este la adresa centrului respectiv. (la 12-12-2012, Alin. (4) al art. 27 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) Notă
  *) Art. 27 alin. (1) intră în vigoare la 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 71/2011.
  Notă
  Conform articolului 22, Capitolul IV din LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022, în cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, referirile la măsura punerii sub interdicție judecătorească, respectiv la persoana pusă sub interdicție judecătorească se consideră a fi făcute la măsura consilierii judiciare sau a tutelei speciale, respectiv la persoana care beneficiază de consiliere judiciară sau de tutelă specială.
   +  Articolul 28(1) Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:a) acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d);c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu destinație de locuință și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b);d) documentul eliberat de autoritatea administrației publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinație de locuință;e) actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului său legal ori actul de încredințare, însoțit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)-d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.(2) Declarația de primire în spațiu a găzduitorului prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.(3) În cazul minorului și al persoanei care beneficiază de tutelă specială, declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă și se semnează de către părintele sau, după caz, părinții care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanții lor legali. (la 18-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 28 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul 15, Capitolul III din LEGEA nr. 140 din 17 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 mai 2022 ) (la 12-12-2012, Art. 28 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 29(1) Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia se află ultimul domiciliu înscris în actul de identitate al solicitantului este obligat să comunice la cererea cetățenilor români, în termen de 10 zile, datele referitoare la domiciliile avute de către persoana respectivă în România și orice mențiune privind starea civilă, aflate în evidența acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2000.(2) Pentru datele prevăzute la alin. (1), referitoare la perioada anterioară anului 2000, termenul de comunicare este de maximum 20 de zile. (la 12-12-2012, Art. 29 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 30Reședința este acolo unde persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu**). Notă
  **) Art. 30 intră în vigoare la 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 71/2011.
   +  Articolul 31(1) Mențiunea privind stabilirea reședinței se înscrie la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară.(2) Mențiunea privind stabilirea reședinței se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, și are valabilitate pe timpul cât persoana locuiește în mod efectiv la adresa declarată ca reședință. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi mențiuni privind stabilirea reședinței. (la 12-12-2012, Art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 32(1) Pentru înscrierea reședinței solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reședinței, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate și cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28.(2) De la obligația de a solicita înscrierea în actul de identitate a reședinței sunt exceptate: (la 22-07-2013, Partea introd. a alin. (2) al art. 32 a fost modificată de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 235 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) a) persoana care locuiește la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.  +  Articolul 33(1) Mențiunea privind reședința se înscrie pe un document, denumit dovada de reședință, care va însoți cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate și cartea de identitate provizorie.(2) Dispozițiile art. 14 alin. (6) sunt aplicabile și în cazul eliberării dovezilor de reședință. (la 07-08-2020, Articolul 33 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 )  +  Articolul 34(1) Pentru persoanele fizice care nu posedă act de identitate și sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reședință la adresa instituției ori centrului respectiv. (la 21-01-2018, Alineatul (1) din Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 14 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2018 ) (1^1) Dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face cu declarația scrisă a conducătorului instituției sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situațiile în care aceste instituții se află în administrarea autorităților administrației publice locale. Pentru celelalte situații, dovada adresei de domiciliu sau de reședință se face în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1). (la 21-01-2018, Articolul 34 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 14 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 18 ianuarie 2018 ) (2) În situația în care, din motive obiective, nu poate fi stabilită identitatea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), instituțiile respective sunt obligate să anunțe imediat unitatea de poliție pe raza căreia își desfășoară activitatea, care colaborează cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în vederea stabilirii identității lor.  +  Articolul 35(1) În cazul în care mențiunea din actul de identitate privind stabilirea domiciliului sau a reședinței s-a efectuat în baza unui document care ulterior a fost anulat, s-a constatat că era nul, fals ori falsificat, această mențiune este nulă de drept.(2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritatea care a constatat nulitatea mențiunii comunică serviciului public comunitar de evidență a persoanelor situația intervenită.(3) Nulitatea mențiunii poate fi constatată de instanța de judecată, din oficiu ori ca urmare a sesizării D.E.P.A.B.D., a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ori a persoanelor interesate.  +  Articolul 36Persoana care găzduiește o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a), are obligația de a anunța poliția sau serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.  +  Articolul 37(1) Evidența locatarilor prin cartea de imobil se ține în următoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unități locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:a) destinate cazării în comun;b) care servesc total sau parțial ca locuință.(2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităților militare, a sediilor misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare sau locuințelor destinate exclusiv personalului acestora, precum și, după caz, membrilor familiilor și persoanelor aflate în îngrijirea acestora.  +  Articolul 38(1) Organizarea activității de ținere a evidenței locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administrației și Internelor, prin unitățile de poliție.(2) Cartea de imobil se întocmește și se actualizează de către persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociația de proprietari; în cazul asociației de proprietari, responsabilul cărții de imobil este, de regulă, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociației.(3) Păstrarea, actualizarea și utilizarea datelor din cartea de imobil de către persoana desemnată în acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(4) Responsabilul cărții de imobil are obligația să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reședința în imobilul respectiv și să o prezinte, la cerere, polițiștilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.(5) Cartea de imobil se întocmește într-un singur exemplar, care se păstrează la responsabilul cărții de imobil.  +  Articolul 39(1) Persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în termen de 15 zile de la mutare.(2) Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărții de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărții de imobil.  +  Articolul 40La hoteluri și în alte locuri de cazare în comun, înscrierea în cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, după caz.  +  Articolul 41(1) În cazul în care, în condițiile legii, se schimbă denumirea unor unități administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unități administrativ-teritoriale, precum și în situația în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărții de identitate și a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se suportă din bugetele unităților administrativ-teritoriale respective.(2) Pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reținute, arestate sau care execută o pedeapsă privativă de libertate în temeiul unei hotărâri judecătorești de condamnare, care nu posedă asemenea documente și care nu dispun de mijloace financiare, precum și persoanelor cu handicap și celor fără venituri, șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere și eliberare a actelor de identitate. (la 12-12-2012, Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) (3) Se exceptează de la plata cheltuielilor de producere și eliberare a actelor de identitate persoanele care sunt victime ale calamităților naturale, incendiilor sau ale altor dezastre și care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori își au reședința, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situații.
   +  Capitolul V Sancțiuni  +  Articolul 42Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală a persoanelor vinovate.  +  Articolul 43Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (4), art. 23 alin. (1), art. 24 și art. 38 alin. (4), cu amenda de la 25 lei la 50 lei; (la 12-12-2012, Lit. a) a art. 43 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) b) nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 39 și 40, cu amenda de la 40 lei la 80 lei; (la 12-12-2012, Lit. b) a art. 43 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. ) c) nerespectarea dispozițiilor art. 25, art. 34 alin. (2) și art. 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei. (la 12-12-2012, Lit. c) a art. 43 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 44Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 43 lit. a)-c) și aplicarea sancțiunii contravenționale se fac de către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și de către polițiști. (la 12-12-2012, Art. 44 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 45Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 46Evidența manuală a cetățenilor români constituită pentru perioada 15 iulie 1949 - 1 iulie 2000, pe bază de fișe și registre, aflată în conservare la D.E.P.A.B.D., se exploatează și se utilizează în continuare pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice și juridice, precum și a instituțiilor interesate, în condițiile legii.  +  Articolul 47(1) Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.(2) În cazul în care semnarea cererii de către solicitant nu este posibilă, se face mențiune despre aceasta în cerere de către lucrătorul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor care primește cererea.  +  Articolul 48Forma și conținutul actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 12-12-2012, Art. 48 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 49Abrogat. (la 12-12-2012, Art. 49 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 50(1) Resursele financiare pentru asigurarea materialelor necesare producerii documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) se prevăd de Ministerul Administrației și Internelor, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri și cheltuieli al D.E.P.A.B.D., cu excepția situației când prin lege se dispune altfel.(2) Resursele financiare necesare achiziționării echipamentelor de calcul și programelor software licențiate, utilizate pentru producerea cărților de identitate, precum și pentru încheierea și derularea contractelor de service la aceste echipamente, se prevăd de Ministerul Administrației și Internelor, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri și cheltuieli al D.E.P.A.B.D., cu excepția situației când prin lege se dispune altfel. (la 07-08-2020, sintagma: și a cărților de alegător a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul VII din LEGEA nr. 162 din 3 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 04 august 2020 ) (3) Dotarea D.E.P.A.B.D. cu materialele necesare îndeplinirii atribuțiilor legale se realizează, prin grija Ministerului Administrației și Internelor, din producția internă și din import, cu excepția situației când prin lege se dispune altfel. (la 12-12-2012, Art. 50 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. )  +  Articolul 51(1) D.E.P.A.B.D., prin intermediul structurilor sale teritoriale, comunică direcțiilor județene de statistică sau, după caz, Direcției regionale de statistică a municipiului București datele necesare pentru statistica demografică, referitoare la persoanele fizice care își schimbă domiciliul ori reședința dintr-o unitate sau subunitate administrativ-teritorială în alta.(2) Schimbările intervenite în denumirea unor unități administrativ-teritoriale, precum și situațiile de reorganizare sau de trecere în alt rang a unei unități administrativ-teritoriale sunt comunicate D.E.P.A.B.D. de către structura de specialitate din cadrul Institutului Național de Statistică.(3) Schimbările prevăzute la alin. (1) și (2) se comunică în sistem informatic, periodicitatea și circuitul lor fiind stabilite de Ministerul Administrației și Internelor de comun acord cu Institutul Național de Statistică.(4) Înființarea, desființarea sau schimbarea denumirii străzilor, făcută în condițiile legii, este comunicată birourilor județene de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor sau, după caz, Serviciului de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor București, de către consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.(5) Datele prevăzute la alin. (4) se comunică în scris, anexându-se copia hotărârii prin care s-a înființat, s-a desființat sau s-a schimbat denumirea străzilor.  +  Articolul 52Ministerul Administrației și Internelor elaborează, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice de aplicare unitară a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*). Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006.
   +  Articolul 53În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul adoptă, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, normele metodologice pentru comunicarea datelor, care să asigure actualizarea R.N.E.P.  +  Articolul 54Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare.