STANDARDE din 18 noiembrie 2020de autorizare de funcționare provizorie și standarde de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1225 din 14 decembrie 2020  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 994 din 18 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1225 din 14 decembrie 2020.
   +  Definiții și precizări1. Acreditarea presupune, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, parcurgerea a două etape succesive: autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea.2. Standardul pentru autorizarea de funcționare provizorie reprezintă cerințele minime obligatorii de înființare a unei noi unități de învățământ sau a unui/unei nou/noi nivel, specializări, calificări, program de studiu într-o unitate de învățământ deja înființată, la inițiativa unei persoane juridice publice sau private. Autorizarea de funcționare provizorie se acordă în condițiile în care toate cerințele standardelor de autorizare sunt îndeplinite.3. Standardul de acreditare reprezintă cerințele minime obligatorii pentru existența și funcționarea oricărei unități de învățământ, așa cum sunt ele definite de legislația în vigoare. Aceste condiții vizează, pe lângă existența tuturor cerințelor îndeplinite la autorizare, și funcționarea, conform reglementărilor legale în vigoare, a unității de învățământ, precum și obținerea rezultatelor scontate în urma furnizării serviciilor de educație. Acreditarea se acordă în condițiile în care toate cerințele standardelor de autorizare și de acreditare sunt îndeplinite. Nivelul calității definit prin standardele de acreditare este „satisfăcător“.4. Standardul de referință reprezintă descrierea cerințelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activități de către o organizație furnizoare de educație, pe baza bunelor practici existente la nivel național, european sau mondial. Cerințele standardului de referință nu sunt obligatorii, școala are libertatea de a-și alege opțiunile strategice de dezvoltare stabilite prin obiective strategice cuprinse în propriul plan de dezvoltare - Plan de dezvoltare instituțională (PDI)/Plan de acțiune al școlii (PAS), având ca reper cerințele descrise în standardele de referință. Acordarea unui calificativ de tipul „bine“, „foarte bine“ sau „excelent“ depinde de gradul de atingere a acestor standarde.5. Conform prevederilor legale, acordarea autorizației de funcționare provizorie și a acreditării se realizează prin ordin de ministru, la propunerea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP.6. Formatul standardului este următorul:a) enumerarea celor 24 de indicatori, în ordinea domeniilor și a criteriilor stabilite de reglementările legale în vigoare;b) la fiecare indicator sunt menționate cerințe comune și cerințe specifice, dacă este cazul, pentru diferite niveluri de învățământ și tipuri de unități de învățământ. Au fost identificate cerințe specifice pentru (în paranteză, prescurtarea folosită pentru cerințele specifice respectivului nivel/tip de învățământ): învățământul liceal - vocațional și tehnologic , învățământul profesional și învățământul postliceal) (t); învățământul antepreșcolar și preșcolar (ap; p), învățământul special (s), învățământul antepreșcolar special - intervenție timpurie (s-it) și învățământul special care funcționează în cadrul centrelor de reeducare/penitenciarelor/centrelor de detenție (s-r). Cerințele specifice pot fi, după caz, adaptări ale standardelor comune sau suplimentări ale acestora;c) cerințele pentru standardul de autorizare provizorie, pentru standardul de acreditare și pentru standardul de referință sunt cumulative, cu excepția celor marcate cu (*), care se verifică numai la evaluarea externă pentru obținerea autorizației de funcționare provizorie. Pentru vizitele de evaluare externă în vederea acreditării și evaluării periodice, cerințele respective sunt verificate de inspectoratul școlar județean/al municipiului București.Domeniul: A. Capacitatea instituționalăCriteriul: a) Structurile instituționale, administrative și managerialeIndicatorul 1. Existența, structura și conținutul documentelor proiective: planul de dezvoltare și planul managerial
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.1. Existența planului de dezvoltare instituțională (PDI), respectiv a planului de acțiune școlară (PAS), pe termen mediu - minimum 4 ani/un ciclu școlar - pentru organizația furnizoare de educație, cu forma, structura și conținutul stabilite prin reglementările legale în vigoare A.2. Definirea în cadrul PDI/PAS a unor ținte strategice și programe care abordează explicit îmbunătățirea participării la educație, a rezultatelor învățării și a stării de bine a antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor, în general și pentru antepreșcolari, preșcolari/elevi aparținând categoriilor dezavantajate/vulnerabile existente la nivelul unității de învățământ A.3. Fundamentarea PDI/PAS pe date actualizate obținute prin analiza contextului și factorilor de risc de natură demografică, socioeconomică și culturală în care funcționează organizația furnizoare de educație, pe obiectivele strategiilor naționale din domeniul educației A.4. Existența planului managerial pentru primul an școlar, cu forma, structura și conținutul stabilite prin reglementările legale în vigoare A.5. Existența în PDI/PAS și în planul managerial a țintelor strategice, respectiv a programelor/activităților referitoare la toate nivelurile, filierele și formele de învățământ existente în unitatea școlară A.6. Respectarea prin PDI/PAS și planul managerial a drepturilor copilului/omului, a principiilor nediscriminării și ale egalității de șanse între femei și bărbați, dacă este cazul, a drepturilor minorităților naționale existente în școalăB.1. Corelarea PDI/PAS cu strategiile și politicile europene, naționale, regionale și locale privind educația și formarea profesionalăB.2. Publicarea, prin afișare sau în formă electronică, a PDI/PAS și a planului managerial pentru anul școlar în cursB.3. Evidența și prezentarea rezultatelor obținute în implementarea PDI/PAS referitoare la îmbunătățirea participării la educație, a rezultatelor învățării și a stării de bine a antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor, în general și, dacă este cazul, pentru grupurile dezavantajate/vulnerabile de antepreșcolari, preșcolari/ elevi existente la nivelul unității școlareB.4. Specificarea în PDI/PAS a metodelor și instrumentelor de evaluare, precum și a indicatorilor de realizare a țintelor strategiceB.5. Îndeplinirea țintelor strategice propuse în PDI/PAS, cu justificarea celor ce sunt modificate/îmbunătățite pe parcursul implementării PDI/PASB.6. Revizuirea, dacă este cazul, a PDI/PAS (inclusiv a țintelor strategice), ca urmare a modificării condițiilor interne ale organizației, a contextului economic, demografic, social, cultural, legislativ în care funcționează organizația furnizoare de educație, după cazB.7. Realizarea activităților din planurile manageriale pentru ultimul ciclu de învățământ, cu justificarea celor care nu au putut fi implementate, dacă este cazulC.1. Facilitarea participării beneficiarilor de educație prevăzuți de lege, precum și a altor reprezentanți specifici ai comunității la elaborarea PDI/PASC.2 Includerea în PDI/PAS a proiectelor, parteneriatelor, programelor și/sau măsurilor privind colaborarea între unitatea de învățământ, părinți și comunitatea locală pentru realizarea țintelor strategice stabiliteC.3. Includerea în PDI/PAS a țintelor, programelor și/sau activităților stabilite la cererea beneficiarilor de educație din comunitate, inclusiv, dacă este cazul, a minorităților existente sau a unor elemente de educație interculturalăC.4. Includerea dimensiunii europene și internaționale în PDI/PAS prin activități, programe, parteneriate și proiecte specifice educației interculturale/pentru diversitateC.5. Includerea în PDI/PAS a cel puțin unei/unui ținte/program/activitate privind educația incluzivă, privind atragerea și integrarea în comunitatea școlară a tuturor categoriilor/grupurilor vulnerabile de antepreșcolari, preșcolari/eleviC.6. Existența în PDI/PAS și în planul managerial a țintelor strategice specifice, respectiv a activităților dedicate îmbunătățirii rezultatelor învățării și a stării de bine a antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor din grupuri dezavantajate/vulnerabile și, respectiv, a celor talentați și/sau capabili de performanțe înalteC.7. Existența unor ținte strategice/programe/activități specifice educației interculturale/pentru diversitate
  Cerințe specifice pentru învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.3.t. Corelarea Planului de acțiune al unității de învățământ - PAS cu Planul local de acțiune pentru învățământ - PLAI și cu Planul regional de acțiune pentru învățământ - PRAIB.4.t. Corelarea rezultatelor obținute în urma implementării PAS cu indicatorii de produs sau de rezultat din PLAI și cu PRAI în vigoare C.1.t. Consultarea și cooptarea reprezentanților mediului local de afaceri, ai organizațiilor nonguvernamentale și ai administrației locale în procesul de elaborare a PDI/PAS, precum și în implementarea acestuia, după caz
  Cerințe specifice pentru învățământul special și special integrat, inclusiv antepreșcolar (intervenție timpurie)
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.3.s. Corelarea PDI/PAS cu nevoile elevilor cu cerințe educaționale speciale și/sau cu dizabilități A.6.s. Corelarea planului managerial cu nevoile individuale ale elevilor cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități--
  Domeniul: A. Capacitatea instituționalăCriteriul: a) Structurile instituționale, administrative și managerialeIndicatorul 2. Organizarea internă și funcționarea curentă a unității de învățământ
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.7. Existența organigramei organizației furnizoare de educație, cu elementele structurale, cu liniile de comunicare, decizie și raportare și cu structurile de conducere și funcționale - compartimente, departamente, stabilite de reglementările legale în vigoare, și cu respectarea acestoraA.8. Existența regulamentului intern și a regulamentului de organizare și funcționare elaborate conform legislației în vigoare sau a liniilor directoare de funcționare, a regulilor interne de funcționare pentru viitoarea personalitate juridică existente în regulamentele inițiatorului sau într-un proiect, după cazA.9. Existența fișelor posturilor, în formatul stabilit prin reglementările legale în vigoare, pentru toate posturile prevăzute în schema de încadrare și organigramă, inclusiv cu atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitateA.10. Existența programului de funcționare a unității de învățământ și a schemei orare (cu excepția unităților de învățământ pentru educație timpurie)*B.8. Respectarea programului și a schemei orare stabilite (cu excepția unităților de învățământ pentru educație timpurie)B.9. Implementarea de tipuri de intervenție la nivelul școlii cu scopul reducerii absenteismului și, după caz, a părăsirii timpurii a școlii/abandonului școlar în perioada de la ultima evaluare externăB.10. Respectarea tuturor drepturilor conferite de legislația în vigoare beneficiarilor și personalului școlii prin legislația în vigoareB.11 Realizarea de demersuri pentru prezența membrilor organismelor de conducere a unității de învățământ la activitățiB.12. Implementarea de măsuri ce pot duce la reducerea/eliminarea abaterilor disciplinare și a abaterilor de la prevederile reglementărilor interneB.13. Fundamentarea evaluării personalului cu nivelul de îndeplinire a atribuțiilor stabilite în fișa postului, inclusiv rezultatele obținute de către elevi și contribuția la realizarea țintelor strategice și a activităților din documentele de prognozăB.14. Promovarea, respectarea și aplicarea de către conducerea și salariații unității de învățământ a reglementărilor legale cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție, precum și semnalarea neregularitățilorB.15. Reflectarea diversității sociale, etnice și culturale în măsurile implementate de structurile de conducere, consultative și funcționale, conform legislației în vigoare, dacă este cazulB.16. Asigurarea transparenței decizionale a structurilor de conducere și funcționale, în conformitate cu reglementările legale în vigoareC.8. Promovarea (prin afișare la loc vizibil și în format electronic, pe pagina web a unității de învățământ) componenței și rezultatelor activității structurilor de conducere și funcționale (inclusiv deciziile/hotărârile acestora)C.9. Promovarea (prin afișare la loc vizibil și în format electronic, pe pagina web a unității de învățământ) activităților curriculare, extracurriculare, de dezvoltare profesională a cadrelor didacticeC.10. Promovarea (prin afișare la loc vizibil și în format electronic, pe pagina web a unității de învățământ) deciziilor/hotărârilor/punctelor de vedere ale organismelor consultative ale părinților și elevilorC.11. Facilitarea de activități specifice consultării organismelor reprezentative ale părinților și elevilor înainte de toate deciziile și hotărârile importante ale conducerii unității de învățământC.12. Preluarea propunerilor consiliului elevilor și a consiliului consultativ/asociației părinților în activitatea unității de învățământ sau motivarea respingerii lorC.13. Existența unui sistem de monitorizare, alertă și intervenție timpurie în privința cazurilor de absenteism, risc de abandon școlar și rezultate slabe la învățăturăC.14. Organizarea de demersuri pentru reflectarea în componența organismelor consultative ale elevilor și ale părinților a structurii etnice a comunității în care funcționează unitatea de învățământ, dacă este cazul
  Cerințe specifice pentru învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.8.t. Realizarea stagiilor de pregătire practică la operatorul economic conform planificării și cu rezultatele stabilite prin reglementările legale C.13.t. Existența unui sistem de monitorizare și evaluare a derulării stagiilor de pregătire practică la operatorul economic, fundamentat pe feedbackul obținut de la elevi, tutorii de practică, reprezentanți ai angajatorilor
  Domeniul: A. Capacitatea instituționalăCriteriul: a) Structurile instituționale, administrative și managerialeIndicatorul 3. Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă și de gestionare a informației
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.11. Existența sistemului de comunicare internă cu personalul propriu, cu beneficiarii direcți ai educației și cu părinții/reprezentantul legal - în calitate de beneficiari indirecți ai educație conform reglementărilor legaleA.12. Existența sistemului de comunicare externă - cu autorități publice, alte instituții și organizațiiA.13. Existența sistemului de înregistrare, gestionare, arhivare și actualizare a datelor - inclusiv accesarea platformelor și completarea bazelor electronice de date (cu asigurarea securității datelor personale), conform legislației în vigoare*B.17. Funcționarea comunicării formale interne cu personalul propriu, cu beneficiarii direcți ai educației și cu părinții/reprezentantul legal - în calitate de beneficiari indirecți ai educație conform reglementărilor legaleB.18. Respectarea termenelor și a altor prevederi legale privind răspunsul corect la solicitările de informații de interes public și a cerințelor privind prelucrarea datelor cu caracter personalB.19. Colectarea anuală, corectă, de la nivelul comunității și al unității de învățământ, a datelor privind factorii de risc care pot afecta participarea școlară, starea de bine a antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor și obținerea rezultatelor scontateB.20. Colectarea anuală, corectă, a datelor privind opțiunile de orientare școlară și, după caz, profesională a elevilor din anii terminali, pentru fiecare nivel de învățământ și program de studiuB.21. Colectarea anuală, de la nivelul comunității și al unității de învățământ, a datelor privind destinația ulterioară a absolvenților, pentru fiecare nivel de învățământ și program de studiu, pe bază de eșantionB.22. Implementarea măsurilor pentru eliminarea situațiilor de segregare școlară, definite conform reglementărilor în vigoareC.15. Informarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a beneficiarilor direcți și indirecți ai educație privind derularea procesului de învățământ și privind rezultatele așteptate și obținuteC.16. Demonstrarea comunicării interne - cu personalul unității de învățământ și cu beneficiarii direcți ai educațieiC.17. Reducerea termenelor de răspuns la solicitările beneficiarilor direcți și indirecți de educație, ale personalului și ale persoanelor și instituțiilor cu care se comunică, sub termenele prevăzute de legeC.18. Utilizarea de către personalul unității de învățământ a mijloacelor electronice de arhivare și regăsire a datelor, înregistrărilor și documentelorC.19. Asigurarea accesului, acolo unde este cazul, la date și informații relevante pentru beneficiarii cu dizabilități, în limbaje, formate și forme de comunicare accesibile, adecvate tipului de dizabilitate, pe baza acordului părintelui sau al reprezentantului legalC.20. Prelucrarea și utilizarea datelor naționale, județene și locale în activitatea de planificare și raportare
  Cerințe specifice pentru învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.12.t./1. Comunicarea cu reprezentanții operatorilor economici din domeniile de pregătire școlarizate, în vederea stabilirii unei oferte de formare profesională și a elaborării curriculumului în concordanță cu nevoile specifice ale pieței muncii pe plan local și cu prioritățile de dezvoltare localăB.20t. Argumentarea ofertei de formare profesională pe colectarea anuală, de la nivelul comunității și/sau al unității de învățământ, a datelor necesare pentru corelarea ofertei de formare profesională a unității de învățământ cu cererea pieței munciiC.16.t. Informarea beneficiarilor privind datele economice, cererea pieței muncii și contextul socioeconomic
  Domeniul: A. Capacitatea instituționalăCriteriul: a) Structurile instituționale, administrative și managerialeIndicatorul 4. Asigurarea sănătății și securității tuturor celor implicați în activitatea școlară
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.14. Asigurarea accesului copiilor/elevilor la servicii medicale/de sănătate (medicină școlară și/sau medicină primară), la servicii medicale de urgență, precum și a accesului angajaților la servicii de medicina muncii*A.15. Stabilirea măsurilor pentru asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară, inclusiv pentru activitățile desfășurate în afara unității de învățământB.23. Implementarea măsurilor ce pot sprijini cunoașterea și aplicarea de către personal și beneficiari a regulilor igienice și sanitare și privind asigurarea serviciilor medicale/de sănătate (inclusiv a serviciilor medicale de urgență), conform prevederilor legaleB.24. Organizarea, la nivelul unității de învățământ, a exercițiilor/simulărilor prevăzute de lege în privința comportamentului în situații de urgențăB.25. Implementarea măsurilor ce facilitează cunoașterea și respectarea de către toate părțile interesate a prevederilor legale privind securitatea tuturor celor implicați în activitatea școlară (inclusiv pentru activitățile desfășurate în afara unității de învățământ)B.26. Organizarea de activități ce asigură reducerea numerică și procentuală a cazurilor de violență și hărțuire a copiilor (bullying și mobing) în unitatea de învățământ, precum și pentru prevenirea cazurilor de trafic de minori în instituția de învățământB.27. Încunoștințarea instituțiilor responsabile din domeniul asistenței sociale și protecției copilului, precum și a altor instituții abilitate, a tuturor cazurilor de violență în școală și violență în familie, precum și pentru prevenirea cazurilor de trafic de minori, identificate de cadrele didactice, dacă este cazulC.21. Asigurarea prezenței permanente în unitatea de învățământ a personalului medico-sanitar calificat - prin angajare sau pe bază de acorduri sau parteneriateC.22. Realizarea anuală a programelor și activităților de educație pentru sănătate, inclusiv a celor de prevenire și combatere a comportamentelor dăunătoare sănătății C.23. Promovarea de către conducerea și personalul unității de învățământ a unui stil de viață sănătos (inclusiv a deprinderilor de igienă personală și a alimentației sănătoase) prin realizarea unor activități educaționale în acest sens și prin exemplu personal C.24. Facilitarea participării membrilor familiilor fiecărui antepreșcolar și preșcolar și a fiecărui elev la cel puțin o activitate/an privind prevenirea și combaterea violenței în școală și în familieC.25. Facilitarea participării membrilor familiilor fiecărui antepreșcolar și preșcolar, a fiecărui elev și a fiecărui angajat al unității de învățământ la cel puțin o activitate/an privind sănătatea și siguranța în unitatea de învățământ prin colaborare/parteneriat între furnizorul de educație și instituțiile responsabile - Inspecția Muncii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliție, JandarmerieC.26. Implicarea părinților și a altor reprezentanți ai comunității în identificarea problemelor de siguranță și în proiectarea și implementarea măsurilor privind siguranța antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în spațiile școlare și în vecinătatea unității de învățământC.27. Îmbunătățirea nivelului de satisfacție a elevilor, părinților și cadrelor didactice privind siguranța acestora în toate spațiile școlare și în vecinătatea unității de învățământ C.28. Existența și funcționarea unui sistem de supraveghere cu camere video, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal
  Cerințe specifice pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.14/a/p/. Asigurarea serviciilor medicale de sănătate, de îngrijire și nutriție prevăzute de legislație pentru antepreșcolari și preșcolariB.25/a/p. Funcționarea serviciilor medicale de sănătate, de îngrijire și nutriție prevăzute de legislație pentru antepreșcolari și preșcolari-
  Cerințe specifice pentru învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.25t. Prevederea unor clauze privind securitatea și sănătatea în muncă în cadrul contractelor încheiate între unitățile de învățământ și angajatori, pe perioada efectuării stagiului de practică de către studenți, elevi și ucenici pentru respectarea de către operatorii economici la care elevii din învățământul profesional și tehnic efectuează practica, a prevederilor legale cu privire la sănătatea și securitatea în muncă și a protecției sociale privitoare la accidentele de muncă, pe toată durata efectuării pregătirii practiceC.21.t. Încheierea de contracte de prestări servicii între unitățile de învățământ și angajatori, pe perioada efectuării stagiului de practică de către studenți, elevi și ucenici, în care vor fi stabilite clauze privind securitatea și sănătatea în muncă
  Domeniul: A. Capacitatea instituționalăCriteriul: a) Structurile instituționale, administrative și manageriale Indicatorul 5. Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.16. Asigurarea serviciilor de asistență psihopedagogică și consiliere*B.28. Accesul tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din unitatea de învățământ la serviciile de asistență psihopedagogică/psihoeducațională, respectiv la serviciile de orientare și consiliere pentru elevi, după caz, cu informarea tuturor părinților/reprezentanților legali în privința activitățilorB.29. Informarea tuturor părinților/reprezentanților legali în privința activităților de consiliereB.30. Creșterea numărului de activități specifice serviciilor de asistență psihopedagogică, orientare și consiliere, de sprijin suplimentar în învățare pentru antepreșcolari, preșcolarii/elevii din grupurile dezavantajate/vulnerabileB.31. Facilitarea participării personalului unității de învățământ la programe de informare sau formare privind drepturile copilului, nondiscriminare, combaterea segregării școlare, gestionarea situațiilor de conflict și pentru educație incluzivăB.32. Facilitarea activităților de consiliere, specifică și prioritară, a copiilor/elevilor cu dizabilități/nevoi speciale sau care prezintă forme accentuate de manifestare violentă, agresivă, în relațiile cu colegii și cadrele didacticeB.33. Existența acordurilor de asistență și parteneriat cu serviciile publice de asistență socială, cu alte instituții ale statului sau aparținând autorităților publice locale, cu ONG-uri (inclusiv prin acorduri de voluntariat) prin care se asigură accesul antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor din grupurile dezavantajate/vulnerabile la măsuri de asistență socială/ servicii sociale de bazăC.29. Colaborarea, pe baza unor proceduri, cu specialiștii centrului județean de resurse și asistență educațională/centrului județean de asistență psihopedagogică sau cu alți specialiști identificați în comunitate, pentru realizarea de activități de cunoaștere și autocunoaștere pentru copii/eleviC.30. Desfășurarea activităților și difuzarea materialelor informative privind oportunitățile de continuare a studiilor, de integrare pe piața muncii, de formare și dezvoltare profesională ulterioarăC.31. Oferirea serviciilor de consiliere psihopedagogică familiilor antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și/sau cadrelor didacticeC.32. Existența în unitatea de învățământ a programelor de educație parentală și/sau a formatorilor parentali și facilitarea participării la aceste programe a familiilor/aparținătorilor antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilorC.33. Asigurarea personalului de specialitate (pentru serviciile de asistență psihopedagogică/psihoeducațională, de orientare și consiliere, după caz) la un număr mai mic de copii/elevi decât prevăd normativele în vigoare, pe baza unor acorduri de parteneriat sau prin programe de voluntariatC.34. Utilizarea rezultatelor activităților de consiliere psihopedagogică pentru îmbunătățirea documentelor programatice, a activității curente și a ofertei educaționale
  Cerințe specifice pentru învățământul special și special integrat, inclusiv antepreșcolar (intervenție timpurie)
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.16s-it. Asigurarea serviciilor de intervenție timpurie pentru copiii de 0-6 ani cu deficiență de auz, de văz, multisenzorială sau în situații de risc în dezvoltare*A.16s-r. Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevii din unitățile de învățământ special care funcționează în cadrul centrelor de reeducare/penitenciarelor/centrelor de detenție*B.28s-it. Furnizarea serviciilor de intervenție timpurie pentru toți copiii de 0-6 ani cu deficiență de auz, de văz, multisenzorială sau în situații de risc în dezvoltareB.28s-r. Furnizarea serviciilor de orientare și consiliere pentru toți elevii din unitățile de învățământ special care funcționează în cadrul centrelor de reeducare/ penitenciarelor/centrelor de detențieB.30.s-r. Asigurarea de către unitățile de învățământ special ce funcționează în cadrul centrelor de reeducare/penitenciarelor/centrelor de detenție a consilierii și orientării elevilor în scopul reintegrării acestora în viața socială și pe piața munciiC.29.s. Oferirea de consiliere elevilor și, după caz, părinților pentru integrarea școlară, profesională și socială optimă a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale prin includerea acestora prioritar în unități de învățământ de masă conform recomandărilor din Certificatul de orientare școlară și profesională emis de Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul centrelor județene de resurse și de asistență educațională, respectiv al Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională
  Domeniul: A. Capacitatea instituțională Criteriul: b) Baza materială și optimizarea utilizării bazei materiale Indicatorul 6. Caracteristicile, dotarea și utilizarea spațiilor școlare, administrative și auxiliare
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.17. Existența spațiilor școlare (săli de clasă, laboratoare, ateliere, alte spații specializate) deținute de furnizorul de educație sub orice formă legală și adecvarea lor la numărul de copii și/sau elevi, la nivelul și tipul de învățământ, precum și la obiectivele de dezvoltare instituțională stabilite* A.18. Respectarea în spațiile școlare deținute a normativelor de dotare, în concordanță cu efectivele de antepreșcolari/preșcolari/elevi și cu nivelul și tipul de învățământ (conform reglementărilor în vigoare)*A.19. Existența spațiilor administrative și auxiliare (săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie) deținute de furnizorul de educație sub orice formă legală și adecvarea lor la nevoile identificate, la efectivele de copii și/sau elevi, la nivelul și tipul de învățământ și obiectivele de dezvoltare instituțională stabilite și dotarea acestora conform reglementărilor legale în vigoare*A.20. Asigurarea accesului antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor și personalului unității de învățământ la un fond de carte/de documentare prin biblioteca proprie/centrul propriu de documentare și informare sau pe baza unui acord privind utilizarea bibliotecii/centrului de documentare și informare aparținând altei organizații/instituții* A.21. Asigurarea echipamentelor, mijloacelor de învățământ, auxiliarelor curriculare și fondului de carte în funcție de planul de școlarizare aprobat, nivelul de școlarizare, numărul de copii/elevi, nivelul și tipul de învățământ, profilul și specializările/calificările profesionale existente în oferta educațională* B.34. Încadrarea în capacitatea maximă de școlarizare, definită pe baza regulamentelor/instrucțiunilor emise de Ministerul Educației sau de către ARACIP B.35. Utilizarea spațiilor școlare în procesul didactic conform destinației lor și planificării întocmite la nivelul unității de învățământ B.36. Utilizarea spațiilor școlare disponibile, pentru activități școlare, în maximum două schimburi B.37. Facilitarea utilizării fondului de carte/de documentare de către copii/elevi și de personalul didactic al unității de învățământ, a fondului de carte/de documentare B.38. Utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învățământ, auxiliarelor curriculare și fondului de carte în activitățile de învățare, conform documentelor de planificare întocmite la nivelul fiecărei discipline din planul-cadru de învățământ, la nivelul fiecărui colectiv de antepreșcolari/preșcolari/elevi B.39. Utilizarea echipamentelor informatice (calculatoare sau alte tipuri de terminale - tablete) la activitățile de învățare față-în-față, online sau în sistem hibrid, conform legislației în vigoare și documentelor de planificare B.40. Susținerea elevilor în utilizarea, în procesul de învățare, a aplicațiilor, programelor informatice și auxiliarelor curriculare în format electronic, pentru toate ariile curriculare/domeniile experiențiale B.41. Existența demersurilor privind întreținerea, curățenia și funcționarea spațiilor sanitare în conformitate cu normativele de igienă în vigoare C.35. Implementarea de măsuri ce produc asigurarea confortului beneficiarilor direcți și personalului în spațiile școlare și a stării de bine a profesorilor și părinților C.36. Dotarea și decorarea unor spații școlare pe baza opțiunilor și cu sprijinul reprezentanților comunității locale prin sponsorizări sau donații din partea lor sau prin atragerea de fonduri extrabugetare C.37. Existența progresului de la ultima evaluare periodică (dacă a existat) sau în ultimii 5 ani, în privința dotării spațiilor școlare, conform nevoilor comunității școlare (beneficiari, cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic) și pe baza țintelor de dezvoltare stabilite în documentele de prognoză C.38. Asigurarea accesului beneficiarilor de educație, în special al beneficiarilor primari (copii/elevi), la spațiile școlare și la dotări în afara orelor de cursuri, pentru organizarea activităților extracurriculare C.39. Existența acordurilor de parteneriat cu instituții publice, operatori economici sau ONG sau achiziția de servicii educaționale complementare în vederea extinderii și îmbunătățirii folosirii noilor tehnologii digitale în procesul educațional C.40. Existența unor spații dedicate și dotate corespunzător, pentru relaxarea copiilor/elevilor, cadrelor didactice și pentru comunicarea între părinți, copii/elevi și părinți
  A.22. Asigurarea echipamentelor informatice (terminale, servere, camere video, retroproiector, boxe) și a conexiunii la internet pentru derularea activităților de învățare online/în sistem hibrid, conform prevederilor legale. Echipamentele pot fi proprii (ale unității de învățământ și/sau ale copiilor/elevilor), închiriate, concesionate, în comodat sau deținute sub orice altă formă legală)*.A.23. Existența platformelor de învățare, a aplicațiilor, programelor informatice și auxiliarelor curriculare în format electronic, pentru toate ariile curriculare/domeniile experiențiale* A.24. Existența capacității de scanare și imprimare în scop didactic (pentru materiale de învățare) la nivelul a cel puțin 100 pagini/antepreșcolar, preșcolar sau elev/an școlar* A.25. Existența demersurilor privind organizarea spațiilor sanitare în conformitate cu normativele de igienă în vigoare* A.26. Existența demersurilor privind respectarea în spațiile școlare, administrative și auxiliare a normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, conform legislației în vigoare* A.27. Existența demersurilor privind respectarea în spațiile școlare, administrative și auxiliare a normelor privind sănătatea și siguranța muncii, precum și a normelor privind prevenirea și stingerea incendiilor, conform legislației în vigoare* A.28. Achiziționarea documentelor școlare și a actelor de studii în conformitate cu normativele în vigoare, în concordanță cu numărul prognozat al antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și cu nivelurile de școlarizare existente în oferta educațională*B.42. Existența, după caz, a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare în limbile minorităților naționale existente în comunitatea în care funcționează unitatea de învățământ (și care reflectă istoria, cultura și tradițiile acestora) și/sau a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare adaptate antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități integrați
  Cerințe specifice pentru învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.17t. Asigurarea spațiilor specializate pentru activitățile practice de pregătire conform standardelor de pregătire profesională pentru fiecare calificare școlarizată* A.20t. Existența în fondul documentar a standardelor de pregătire profesională, pentru fiecare calificare profesională școlarizată* A.21t. Existența unui fond de auxiliare curriculare de specialitate, care să cuprindă materiale de învățare și instrumente de evaluare a rezultatelor învățării, preluate de la nivel național și/sau elaborate la nivel local/la nivelul unității de învățământ, pentru fiecare calificare profesională școlarizată*B.35t. Stabilirea prin clauze contractuale a adecvării locurilor de practică existente la operatorul economic la cerințele standardelor de pregătire profesională, pentru fiecare calificare școlarizată în învățământul profesional/dualC.37.t. Crearea condițiilor necesare pentru asigurarea în spațiile pentru activitatea practică a unor condiții cât mai apropiate de condițiile reale de exercitare a calificării
  Cerințe specifice pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.19a/p. Existența în fiecare sală de grupă a unui centru de interes „Biblioteca“ (care cuprinde cărți de povești, reviste, cărți de colorat, albume, seturi de imagini tematice, cărți senzoriale adaptate categoriei de vârstă a copiilor) A.21a/p. Existența centrelor de interes, precum și a centrului tematic în conformitate cu prevederile legale și indicațiile metodice în vigoare*B.35a/p. Utilizarea în condiții de siguranță (sub supraveghere) a centrului de interes „Biblioteca“ B.38a/p. Utilizarea centrelor de interes și a centrului tematic în conformitate cu prevederile legale și indicațiile metodice în vigoareC.37.a/p. Asigurarea și utilizarea eficientă a mai mult de două centre de interes pe durata derulării activităților din cadrul unei săptămâni independente sau din cadrul unui proiect tematic
  Cerințe specifice pentru învățământul special, inclusiv antepreșcolar (intervenție timpurie)
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.17s-it. Existența spațiilor specializate pentru oferirea serviciilor de intervenție timpurie* A.21s-it. Existența în fiecare sală/cabinet de intervenție timpurie a mobilierului, echipamentelor, dotărilor specific adaptate antepreșcolarilor cu deficiențe senzoriale de auz/văz/multiple/aflați în situație de risc în dezvoltare*B.35s-it. Utilizarea spațiilor specializate pentru oferirea serviciilor de intervenție timpurie conform planificării întocmite la nivelul unității de învățământ B.38s-it. Utilizarea mobilierului, echipamentelor, dotărilor specific adaptate antepreșcolarilor cu deficiențe senzoriale de auz/văz/multiple/aflați în situație de risc în dezvoltareC.37.s-it. Asigurarea spațiului destinat stimulării multisenzoriale - vizuală, auditivă, tactilă, vestibulară, motorie generală, stimularea dezvoltării limbajuluiC.38.s. Asigurarea și utilizarea spațiului destinat consilierii părinților
  Domeniul: A. Capacitatea instituționalăCriteriul: b) Baza materială și optimizarea utilizării bazei materialeIndicatorul 7: Accesibilitatea spațiilor școlare, administrative și auxiliare și a echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.29. Localizarea ușoară a spațiilor școlare, administrative și auxiliare prin semnalizarea lor corespunzătoare A.30. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor și tuturor cadrelor didactice, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale și/sau cu dizabilități, la spațiile școlare, administrative și auxiliare, precum și la mijloacele de învățământ, auxiliarele curriculare, la bibliotecă/centrul de documentare și informare, la tehnologia informatică și de comunicare, inclusiv în formate accesibile și cu tehnologii adecvate tipului de dizabilitateB.43. Accesibilitatea spațiilor școlare, administrative și auxiliare pentru toți copiii/elevii, inclusiv pentru cei cu dizabilități, conform designului universal sau adaptării rezonabile prevăzute de lege B.44. Repartizarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în clădirile, sălile, grupele sau băncile unității de învățământ pentru a asigura o reflectare cât mai adecvată a diversității sociale, etnice și culturale a comunității în care funcționează aceasta și pentru prevenirea și eliminarea oricărei forme de segregare școlară, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare B.45. Existența măsurilor de sprijin pentru educația incluzivă, precum și pentru combaterea barierelor de atitudine și de mediu față de persoane cu dizabilități, de etnie romă sau aparținând altor minoritățiC.41. Informarea beneficiarilor - copii/elevi, cadre didactice și părinți în privința dispunerii și accesului la spațiile școlare relevante și semnalizarea eficientă a acestora C.42. Asigurarea de sprijin individual privind accesul în spațiile școlare, pentru persoanele cu dizabilități identificate la nivelul educabililor și al personalului propriu
  Domeniul: A. Capacitatea instituționalăCriteriul: c) Resursele umane și capacitatea instituției de atragere a resurselor umane externe instituției și din afara țării, în condițiile legiiIndicatorul 8. Managementul personalului didactic, de conducere, didactic auxiliar și nedidactic
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.31. Respectarea de către personalul de conducere desemnat de inițiator a condițiilor de angajare reglementate la nivel de sistem* A.32. Existența personalului didactic calificat în proporție de cel puțin 75% din numărul personalului cu normă de bază, calculat la planul de școlarizare prognozat, adecvarea personalului didactic auxiliar și nedidactic prognozat la planul de școlarizare propus pentru nivelurile de învățământ, profilurile și specializările/calificările profesionale existente în oferta educațională*B.46. Adecvarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic angajat la planul de școlarizare aprobat și realizat pentru nivelurile de învățământ, profilurile și specializările/calificările profesionale existente în oferta educațională și în planul de școlarizare B.47. Realizarea în anul școlar curent a unei proporții de cel puțin 75% pentru personalul didactic calificat, raportat la totalul personalului cu norma de bază în unitate, și de cel puțin 50% pentru personalul didactic titular, raportat la numărul de norme întregi constituite la nivelul unității B.48. Realizarea monitorizării și evaluării periodice a personalului conform legislației în vigoareC.43. Asigurarea transparenței procedurilor de angajare, de mișcare și de disponibilizare pentru personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar și nedidactic C.44. Existența unui management predictiv al personalului didactic și de conducere, pe baza datelor demografice, a estimărilor privind mișcarea de personal și a țintelor strategice stabilite în PDI/PAS C.45. Existența unui sistem propriu de recompense pentru personalul angajat (cum ar fi: scrisori de mulțumire, diplome, sprijin acordat pentru activitatea științifică și de dezvoltare profesională, acordarea de titluri onorifice de cadru didactic al lunii/anului) C.46. Implementarea măsurilor cu scopul acoperirii necesarului de personal didactic auxiliar și nedidactic calificat C.47. Existența unui plan de dezvoltare profesională a personalului didactic auxiliar și nedidactic calificat, în vederea dobândirii de competențe și abilități conform nevoilor comunității școlare și țintelor de dezvoltare stabilite
  Cerințe specifice pentru învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.46t. Existența măsurilor care conduc la adecvarea calificării personalului care asigură componenta de învățare la locul de muncă (coordonatorul de practică din cadrul unității de învățământ și tutorele din partea întreprinderii) la calificările profesionale școlarizate-
  Domeniul: B. Eficacitate educaționalăCriteriul: a) Conținutul programelor de studiuIndicatorul 9. Definirea și promovarea ofertei educaționale
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.33. Existența unei oferte educaționale publice, care cuprinde cel puțin: toate nivelurile și formele de învățământ autorizate și/sau acreditate, după caz, specializările/calificările obținute de absolvenți, resursele educaționale umane și materiale puse la dispoziție pentru activitățile curriculare și extracurriculare, programul unității de învățământ și facilitățile puse la dispoziția copiilor/elevilor, datele de contact ale unității de învățământ A.34. Fundamentarea ofertei educaționale pe nevoile identificate la nivelul comunității locale (inclusiv pe piața muncii) și pe țintele strategice și obiectivele existente în PDI/PAS și planul managerial A.35. Identificarea în documentele programatice a partenerilor potențiali din comunitateB.49. Diseminarea și promovarea ofertei educaționale către actualii și potențialii beneficiari, folosind mijloace clasice și/sau electronice, după caz, formate accesibile B.50. Implementarea măsurilor ce conduc la realizarea, pentru anul școlar în curs, a planului de școlarizare prognozat în oferta educațională B.51. Promovarea și comunicarea anuală, în unitatea de învățământ și comunitate, a progreselor, a rezultatelordeosebite obținute de antepreșcolari, preșcolari/elevi și de personalul unității, precum și a intervențiilor pentru îmbunătățirea participării școlare și a rezultatelor învățării - cu precădere pentru grupurile/persoanele dezavantajate/vulnerabile, precum și, dacă este cazul, în formate accesibile și cu tehnologii adecvate tipului de dizabilitate, cu asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal și evitând etichetarea B.52. Existența în oferta educațională a activităților care reflectă limba, cultura și tradițiile minorităților naționale existente în unitatea de învățământ, dacă este cazul, sau specifice educației interculturaleC.48. Consultarea, în procesul elaborării ofertei educaționale, a beneficiarilor relevanți din comunitate, cum ar fi copii și/sau elevi, părinți, autorități locale, angajatori, ONG C.49. Cuprinderea, în oferta educațională, a activităților/programelor la cererea beneficiarilor și oferite de furnizori de servicii educaționale complementare - instituții, organizații nonguvernamentale sau firme specializate, care activează în domeniul respectiv C.50. Conlucrarea cu ONG de profil, cu autoritățile locale și cu reprezentanții părinților și ai elevilor, în vederea identificării și implementării unor soluții adecvate de reducere a absenteismului și abandonului școlar C.51. Dezvoltarea ofertei educaționale prin proiecte finanțate la nivel național, european sau internațional, din Fondul Social European, Programul Erasmus+ și de alți finanțatori C.52. Existența unor activități specifice de promovare a unității de învățământ, prin tehnici speciale de marketing, inclusiv prin elemente de identitate vizuală proprie și evenimente specifice („Ziua porților deschise“, „Ziua unității școlare“), cu participarea reprezentanților comunității, a părinților, a copiilor/elevilor C.53. Identificarea unor mijloace și căi specifice de diseminare a ofertei educaționale către minoritățile și grupurile defavorizate/vulnerabile și subreprezentate în populația școlară, inclusiv prin formate accesibile și cu tehnologii adecvate C.54. Îmbunătățirea ofertei educaționale în funcție de schimbările înregistrate în comunitate (contextul demografic, economic și social, piața muncii)
  Cerințe specifice pentru învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.33t. Prezentarea în oferta educațională a informațiilor referitoare la cerințele de intrare, posibilitățile/condițiile pentru continuarea studiilor și/sau inserția pe piața muncii și nivelul de calificare obținut conform Cadrului național al calificărilor, pentru fiecare calificare profesională din oferta școlii A.34t. Fundamentarea ofertei de formare profesională prin învățământul profesional și tehnic pe cererea previzionată de forță de muncă pentru domeniile de pregătire școlarizate, evidențiată în planul local de acțiune pentru învățământ - PLAI și pe planul regional de acțiune pentru învățământ - PRAI A.35t. Existența contractului-cadru încheiat cu operatorii economici/instituțiile publice partenere pentru învățământul profesional/dualB.49s. Diseminarea și promovarea ofertei educaționale către actualii și potențialii beneficiari, folosind mijloace clasice și/sau electronice, după caz, formate accesibile și cu tehnologii adecvate tipului de dizabilitate B.50t. Implementarea măsurilor ce duc la îndeplinirea de către toate părțile contractante a prevederilor contractului de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional/dual-
  Domeniul: B. Eficacitate educaționalăCriteriul: a) Conținutul programelor de studiuIndicatorul 10. Proiectarea curriculumului și planificarea activităților de învățare
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.53. Respectarea, în activitățile de învățare planificate, inclusiv privind temele pentru acasă, activitățile de învățare online și activitățile extracurriculare, a legislației în vigoare privind echilibrul dintre activitatea de învățare și activitățile de recreere B.54. Asigurarea relevanței activităților de învățare proiectate pentru dezvoltarea competențelor-cheie - cu accent pe competențele de literație și numerație - sau profesionale, după caz B.55. Proiectarea activităților de învățare pentru dezvoltarea competențelor-cheie, a creșterii literației și numerației, a stării de bine a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor B.56. Planificarea activităților de învățare în echipă (la nivelul consiliului clasei/cadrelor didactice de la aceeași grupă), pentru asigurarea corelării parcurgerii ritmice și coerente a curriculumului, ținând cont de ariile curriculare/domeniile experiențiale și disciplinele/tipurile de activități din planul-cadru/planul de învățământ specific B.57. Definirea rezultatelor așteptate ale activităților de învățare, în termeni de competențe (cunoștințe, abilități, atitudini și comportamente așteptate) B.58. Planificarea activităților extracurriculare în concordanță cu PDI/PAS, cu nevoile și cererile beneficiarilor și partenerilor din comunitate și cu resursele existente în unitatea de învățământ și în comunitate B.59. Planificarea unor activități de învățare, care reflectă limba, cultura și tradițiile minorităților naționale existente în unitatea de învățământ, în cadrul disciplinelor/tipurilor de activități din trunchiul comun, curriculumul la decizia școlii și/sau prin activitățile extracurriculare, dacă este cazul, și/sau organizarea de activități despre culturi și civilizații ale minorităților B.60. Respectarea, în activitățile de învățare planificate, a legislației privind drepturile copilului/omului, a principiilor nediscriminării (pe motive de gen, etnice, culturale, religioase sau de orice altă natură) și al egalității de șanse, inclusiv între femei și bărbațiC.55. Proiectarea integrată și în echipă a activităților de învățare (la nivel de colectiv de copii/elevi) C.56. Concentrarea activităților de învățare proiectate pe construirea cunoașterii - interpretare, aplicare, analiză, sinteză sau evaluare, și nu pe reproducerea informației C.57. Utilizarea tehnologiilor de informare și comunicare în activitățile de învățare proiectate C.58. Aplicarea în activitățile de învățare planificate a strategiilor, metodelor și tehnicilor care solicită colaborarea între copii/elevi, cum ar fi: lucrul în echipă, perechi sau în grupuri mici, învățare mutuală, învățarea pe bază de proiect C.59. Existența elementelor de autonormare/ autoreglare, din partea antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor, în activitățile de învățare proiectate C.60. Existența dimensiunilor de învățare socială și emoțională în activitățile de învățare proiectate C.61. Relevanța și adaptarea activităților de învățare proiectate pentru mediul comunitar și familial de proveniență, prin rezolvarea problemelor reale de viață C.62. Proiectarea unor activități de învățare în parteneriat cu părinți, cu alte persoane resursă din comunitate, cu furnizori de servicii educaționale complementare C.63. Proiectarea unor activități de învățare specifice educației interculturale/pentru diversitate, dezvoltate pentru și la inițiativa minorităților existente în unitatea de învățământ și în comunitate C.64. Proiectarea unor activități de învățare (în cadrul disciplinelor din trunchiul comun, curriculumul la decizia școlii și/sau prin activitățile extracurriculare), care abordează îmbunătățirea rezultatelor învățării și a stării de bine a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile existente în școală C.65. Proiectarea unor activități de învățare menite să facă tranziția între niveluri (etape) ale învățământului (antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal/ profesional) mai facilă pentru copii/elevi
  Cerințe specifice pentru învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  --C.55t. Proiectarea în echipă a activităților de învățare la locul de muncă, de către tutorele de practică și cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică
  Cerințe specifice pentru învățământul special și special integrat, inclusiv antepreșcolar (intervenție timpurie)
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  --C.55s. Proiectarea în echipă multidisciplinară a activităților de terapie specifice, având părintele și, respectiv, profesioniști în domeniul psihopedagogiei, al sănătății, implicați în tratarea/îngrijirea copilului/elevului, ca parteneri
  Domeniul: B. Eficacitate educaționalăCriteriul: a) Conținutul programelor de studiuIndicatorul 11. Realizarea activităților de învățare, asigurarea participării și obținerea stării de bine
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.61. Respectarea, în activitățile de învățare realizate, inclusiv privind temele pentru acasă și activitățile extracurriculare, a legislației în vigoare privind echilibrul dintre activitatea de învățare și activitatea de recreere B.62. Organizarea și implementarea activităților de învățare pentru dezvoltarea competențelor-cheie - cu accent pe competențele de literație și numerație - sau profesionale, după caz B.63. Organizarea și implementarea activităților de învățare cu elemente ce asigură starea de bine a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor B.64. Asigurarea corelării parcurgerii ritmice a curriculumului, la nivelul fiecărei formațiuni de studiu, cu ariile curriculare/domeniile experiențiale și disciplinele/tipurile de activități propuse de planul-cadru/planul de învățământ specific B.65. Implementarea activităților de sprijin individual în învățare/remediale/de îmbunătățire, ce duc la obținerea rezultatelor învățării așteptate și proiectate ale activităților de învățare B.66. Utilizarea efectivă, în activitățile de învățare, a resurselor curriculare (inclusiv echipamente și aplicații informatice și multimedia) prevăzute în documentele de planificare B.67. Demonstrarea progresului în utilizarea echipamentelor și aplicațiilor informatice și multimedia la alte discipline decât cele de specialitate - ca număr de discipline și/sau procent din numărul total de ore (cu excepția învățământului antepreșcolar și preșcolar)B.68. Realizarea activităților extracurriculare în concordanță cu documentele de planificareB.69. Realizarea unor activități de învățare, care reflectă limba, cultura și tradițiile minorităților naționale existente în unitatea de învățământ, în cadrul disciplinelor/tipurilor de activități din trunchiul comun, curriculumul la decizia școlii și/sau prin activitățile extracurriculareB.70. Respectarea, în activitățile de învățare realizate, a legislației privind drepturile copilului/omului, a principiilor nediscriminării (pe motive de gen, etnice, culturale, religioase sau de orice altă natură) și al egalității de șanse și de genB.71. Asigurarea siguranței pe internet la toate activitățile de învățare care presupun accesul copiilor/elevilor la internetB.72. Descurajarea comportamentelor neetice - de exemplu, copiatul, plagiatul - în timpul activităților de învățareC.66. Abordarea integrată și în echipă a activităților de învățare realizate (la nivel de colectiv de elevi/grupă de vârstă)C.67. Concentrarea activităților de învățare realizate pe construirea cunoașterii - interpretare, analiză, sinteză sau evaluare, nu pe reproducerea informațieiC.68. Aplicarea strategiilor, metodelor și tehnicilor care solicită colaborarea între copii/elevi, cum ar fi: lucrul în echipă, perechi sau în grupuri mici, învățare mutuală, învățarea pe bază de proiectC.69. Existența elementelor de autonormare/ autoreglare, din partea antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor, în activitățile de învățare realizateC.70. Existența elementelor de învățare socială și emoțională în activitățile de învățare realizateC.71. Relevanța și adaptarea activităților de învățare realizate pentru mediul comunitar și familial de proveniență, prin rezolvarea problemelor reale de viațăC.72. Încurajarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, pe parcursul activităților de învățare realizate, să gândească critic și să argumenteze punctele de vedere personaleC.73. Asigurarea accesului direct al antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor la resursele educaționale, în timpul activităților de învățareC.74. Realizarea unor activități de învățare în parteneriat cu părinți, cu alte persoane resursă din comunitate, cu furnizori de servicii educaționale complementareC.75. Existența, în activitățile de învățare realizate, a elementelor specifice educației interculturale/pentru diversitate, dezvoltate pentru și la inițiativa minorităților existente în unitatea de învățământ și în comunitateC.76. Implicarea activă în activitățile de învățare a antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile de la nivelul comunității, respectiv a celor talentați și/sau capabili de performanțe înalteC.77. Realizarea unor activități de învățare (în cadrul disciplinelor/tipurilor de activități din trunchiul comun, curriculumul la decizia școlii și/sau prin activitățile extracurriculare), care abordează îmbunătățirea rezultatelor învățării și a stării de bine a antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile existente în școală C.78. Utilizarea disciplinării pozitive în situații de comportament inadecvat al antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor în timpul activităților de învățare sau în afara orelor de cursC.79. Utilizarea ocazională a altor spații pentru procesul de învățare - parcuri, grădini, muzee, săli de spectacol, în parteneriat cu instituțiile/autoritățile care le deținC.80. Existența acordurilor de asistență și parteneriat cu serviciile publice de asistență socială, cu alte instituții ale statului sau aparținând autorităților publice locale, cu ONG-uri și universități (inclusiv prin acorduri de voluntariat), prin care se asigură facilitatori pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități
  Cerințe specifice pentru învățământul liceal, vocațional și tehnologic, învățământul profesional și învățământul postliceal
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.67t. Respectarea condițiilor de aplicabilitate și utilizarea listei minime de resurse materiale din standardele de pregătire profesională în activitățile de învățare specifice calificării, desfășurate în unitatea de învățământ și/sau la operatorul economic partener de practică-
  Cerințe specifice pentru învățământul special și special integrat, inclusiv antepreșcolar (intervenție timpurie)
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.65s-it. Realizarea activităților de intervenție timpurie pornind de la rezultatele evaluării funcționale a fiecărui copil, în vederea atingerii obiectivelor stabilite-
  Domeniul: B. Eficacitate educaționalăCriteriul: b) Rezultatele învățăriiIndicatorul 12: Rezultatele obținute (participare școlară, rezultatele învățării și starea de bine)
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.73. Planificarea în echipă, la nivelul consiliului clasei/ cadrelor didactice de la aceeași grupă, a procesului de evaluare, pentru a se evita supraîncărcarea copiilor/elevilor B.74. Implementarea de activități ce au ca scop îmbunătățirea participării la educație pentru toate nivelurile, formele și tipurile de învățământ existente în unitatea de învățământ, inclusiv la activitățile extracurriculareB.75. Proiectarea și implementarea de activități extracurriculare ce duc la îmbunătățirea rezultatelor învățării pentru toate nivelurile, formele și tipurile de învățământ existente în unitatea de învățământB.76. Evaluarea sistematică a stării de bine pentru fiecare antepreșcolar/preșcolar/elev. Existența dovezilor privind îmbunătățirea stării de bineB.77. Implementarea de activități de sprijin suplimentar ce duc la îmbunătățirea rezultatelor școlare (participare, rezultatele învățării și starea de bine) pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii aparținând grupurilor dezavantajate/ vulnerabile existente în unitatea de învățământB.78. Organizarea de activități ce au ca scop îmbunătățirea participării elevilor la evaluările și examenele naționale, după caz, și a rezultatelor obținute de aceștiaB.79. Respectarea, în evaluarea rezultatelor școlare (participare și rezultatele învățării), a drepturilor copilului/omului, a principiilor nediscriminării și al egalității de șanse și de genB.80. Facilitarea de activități ce au ca scop cunoașterea de către copii/elevi și părinții acestora a criteriilor de succes școlar, precum și a consecințelor eventualului insucces școlarB.81. Oferirea de feedback antepreșcolarului/ preșcolarului/elevului evaluat și, după caz și la cerere, părinților, în privința rezultatelor învățării obținute, prin raportare la criteriile comunicateB.82. Utilizarea tehnologiilor de informare și comunicare și în activitățile de evaluareB.83. Proiectarea și realizarea activităților de sprijin, respectiv remediale în urma analizei rezultatelor școlare privind participarea școlară, rezultatele învățării și starea de bineB.84. Organizarea de activități de evaluare (inclusiv a activităților extracurriculare) ce măsoară dezvoltarea competențelor-cheie, în special a competențelor de literație și numerațieC.81. Existența instrumentelor proprii sau adaptate de identificare și monitorizare a antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor în situație de risc de abandon școlar și absenteismC.82. Realizarea și utilizarea unor instrumente proprii de evaluare complexă a nevoilor, posibilităților, aspirațiilor și intereselor, de exemplu, fișe psihopedagogice, realizate în colaborare cu experții din domeniu - psihologi, pedagogi, consilieri, și pe baza modelelor aprobate la nivel naționalC.83. Promovarea, în procesul de evaluare a autoevaluării și a interevaluării (cu excepția nivelurilor antepreșcolar și preșcolar)C.84. Planificarea în echipă, la nivelul consiliului clasei/al cadrelor didactice de la aceeași grupă, a procesului de evaluare, pentru a se asigura, în plus, caracterul integrat al evaluării și relevanța acesteia pentru profilul de competențe aferent nivelului respectiv de învățământC.85. Încurajarea copiilor/elevilor, pe parcursul activităților de evaluare, să gândească critic și să argumenteze punctele de vedere personaleC.86. Oferirea de feedback antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor privind rezultatele învățării, prin mijloace clasice sau electronice, cu recomandarea obiectivelor pentru remediere/îmbunătățire/învățare ulterioară, atât în timpul desfășurării activităților de învățare, cât și după încheierea acestoraC.87. Individualizarea și adaptarea activităților și instrumentelor de evaluare pentru evaluarea progresului școlar al antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor care necesită sprijin pentru învățare sau aparțin grupurilor dezavantajate/vulnerabile de la nivelul comunități, respectiv pentru cei talentați și/sau capabili de performanțe înalteC.88. Facilitarea implementării activităților de evaluare (inclusiv pentru activitățile extracurriculare) pentru dezvoltarea autonomiei și a capacității de autonormare/autoreglare din partea antepreșcolarului/preșcolarului/elevuluiC.89. Prelucrarea statistică a rezultatelor evaluării și utilizarea datelor prelucrate pentru stabilirea sarcinilor de învățare ulterioare
  Cerințe specifice pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.75.a/p. Monitorizarea progresului în învățare și în dezvoltare al antepreșcolarilor/preșcolarilor prin aplicarea unor instrumente specifice de evaluare longitudinală a dezvoltării acestora (de exemplu, fișa de apreciere a progresului copilului) B.77a/p. Organizarea de activități ce asigură intervenția timpurie în cazul antepreșcolarilor/preșcolarilor aflați în situație de risc educațional-
  Domeniul: B. Eficacitate educațională Criteriul: c) AngajabilitateaIndicatorul 13. Urmărirea traiectului școlar și/sau profesional ulterior al absolvenților
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.85. Urmărirea destinației ulterioare a absolvenților, pentru fiecare promoție și pentru fiecare nivel de învățământ existent în unitatea de învățământ, pe bază de eșantion B.86. Utilizarea datelor privind destinația ulterioară a absolvenților, pentru îmbunătățirea ofertei educaționaleC.90. Colectarea anuală (pe bază de eșantion) de informații privind satisfacția absolvenților și privind competențele dobândite (cu excepția absolvenților nivelurilor de învățământ antepreșcolar, preșcolar și primar) C.91. Colectarea de informații privind satisfacția angajatorilor și a altor instituții și organizații din comunitate privind competențele dobândite de absolvenți (cu excepția absolvenților nivelurilor de învățământ antepreșcolar, preșcolar și primar)
  Domeniul: B. Eficacitate educațională Criteriul: d) Activitatea financiară a organizațieiIndicatorul 14. Constituirea bugetului unității de învățământ și execuția bugetară
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.36. Întocmirea proiectului de buget (pentru unitatea nou-înființată) și derularea activității financiare a unității de învățământ (pentru cele care înființează un nivel/o specializare sau calificare nouă) în conformitate cu prevederile legale în vigoare*B.87. Argumentarea suficienței și adecvării resurselor planificate pentru realizarea țintelor și obiectivelor stabilite în documentele de prognoză B.88. Utilizarea eficientă a resurselor financiare pentru realizarea programelor și activităților din PDI/PAS și planul managerialC.92. Consultarea cadrelor didactice și a organismelor consultative ale beneficiarilor în procesul de planificare bugetară C.93. Atragerea resurselor extrabugetare (inclusiv prin proiecte și parteneriate) și folosirea lor eficientă pentru realizarea țintelor și obiectivelor stabilite în documentele de prognoză
  Domeniul: C. Managementul calitățiiCriteriul: a) Strategii și proceduri pentru asigurarea calitățiiIndicatorul 15. Realizarea autoevaluării instituționale și asigurarea internă a calității conform prevederilor legale
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.37. Utilizarea aplicației informatice indicate prin instrucțiunile periodice emise de ARACIP în procesul de evaluare internă și evaluare externă a calității educațieiB.89. Realizarea raportului anual de evaluare internă a calității educației (RAEI), cu structura și conținutul stabilite de ARACIP și cu utilizarea aplicației informatice indicate prin instrucțiunile periodice emise de ARACIP pentru întocmirea și publicarea raportului de evaluare internă a calității educațieiB.90. Completarea corectă și integrală a informațiilor necesare în aplicația informatică indicată prin instrucțiunile periodice emise de ARACIPB.91. Utilizarea aplicației informatice indicate prin instrucțiunile periodice emise de ARACIP pentru planificarea, realizarea, evaluarea și revizuirea activităților de îmbunătățire a calității în conformitate cu prevederile legale și cu documentele programatice ale unității de învățământB.92. Evidențierea clară, în RAEI, a aspectelor îmbunătățite față de ultimul RAEI publicat, precum și a aspectelor care necesită îmbunătățire în următorul ciclu de evaluare internă și îmbunătățire a calității, prin raportare la factorii de risc de la nivelul comunității, care pot afecta participarea școlară, starea de bine a antepreșcolarului/preșcolarului/elevului și obținerea rezultatelor scontate ale învățăriiC.94. Existența activităților de evaluare internă realizate la cererea beneficiarilorC.95. Participarea personalului unității de învățământ și a beneficiarilor relevanți la conceperea, realizarea și valorificarea activităților de îmbunătățire a calitățiiC.96. Aplicarea metodelor statistice de analiză și interpretare a datelor obținute prin activitățile de evaluare internăC.97. Argumentarea nivelului realizării activităților planificate de îmbunătățire a calității și prezentarea alternativelor de implementare, dacă este cazul
  Domeniul: C. Managementul calitățiiCriteriul: a) Strategii și proceduri pentru asigurarea calității Indicatorul 16. Dezvoltarea profesională a personalului
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.38. Existența programelor de dezvoltare managerială pentru personalul de conducere și de dezvoltare profesională pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, integrate în documentele de prognoză sau de sine stătătoare și fundamentate pe strategiile sectoriale/programele de reformă existente și pe nevoile identificate* A.39. Existența activităților de dezvoltare profesională, conform prevederilor legale*B.93. Identificarea măsurilor ce duc la realizarea programelor de dezvoltare managerială pentru personalul de conducere și de dezvoltare profesională pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, conform planificăriiB.94. Facilitarea parcurgerii programelor de mentorat sau a altor programe specifice de îndrumare organizate la nivel național sau local de către toate cadrele didactice aflate la debutul în carierăB.95. Valorificarea (inter)asistențelor la activitățile de învățare, realizate de personalul cu funcții de conducere pentru îmbunătățirea activității la grupă/clasăB.96. Identificarea mecanismelor de aplicare în activitatea didactică a rezultatelor participării la activitățile și programele de dezvoltare profesională, evaluarea efectelor aplicării rezultatelorB.97. Revizuirea programelor de dezvoltare managerială și, respectiv, a activităților de dezvoltare profesională (întâlniri metodice, cercuri pedagogice, schimburi de experiență), în funcție de nevoile identificate în procesul de evaluare a personalului și în cel de inspecție școlară/evaluare instituționalăB.98. Facilitarea participării personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic la formarea în domeniile drepturilor copilului, incluziune școlară și socială, prevenirea discriminării, a violenței asupra copilului și traficului de persoaneC.98. Facilitarea participării majorității cadrelor didactice la programe de dezvoltare profesională centrate pe dezvoltarea competențelor din domenii prioritare, stabilite prin documente strategice și politici publice, cum ar fi: educația pentru sănătate; rezolvarea creativă de probleme; gândire critică; dimensiunea europeană și internațională a educației; gestionarea situațiilor de conflict și a bullyingului; educație juridică și financiară; educație pentru diversitate, gestionarea situațiilor de discriminare și segregareC.99. Existența programelor de dezvoltare profesională realizate prin parteneriat internațional și centrate pe dezvoltarea dimensiunii europene și internaționale a educațieiC.100. Creșterea procentului cadrelor didactice care au participat la programe de masterat și/sau de doctorat în domeniul educațieiC.101. Existența programelor de dezvoltare a echipelor pentru personalul didactic din cicluri diferite din cadrul unității de învățământ, împreună cu personalul de conducere, cu scopul îmbunătățirii comunicării și a relațiilor la nivelul personalului unității de învățământ
  Domeniul: C. Managementul calitățiiCriteriul: b) Proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate Indicatorul 17. Revizuirea ofertei educaționale și a PDI/PAS
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.99. Revizuirea, dacă este cazul, a documentelor de diagnoză, de prognoză și de evidență pe baza rezultatelor evaluării interne sau analiza aspectelor de îmbunătățit identificateB.100. Utilizarea evoluției indicatorilor fundamentali privind participarea școlară și rezultatele învățării (definiți conform Sistemului național de indicatori privind educația - SNIE), menționați în strategiile sectoriale/programele de reformă existente, pentru revizuirea documentelor programatice și a ofertei educaționaleB.101. Măsurarea anuală sau ori de câte ori decide școala a nivelului de satisfacție a personalului și beneficiarilor în privința aspectelor esențiale ale vieții școlare: siguranța și sănătatea; baza materială și infrastructura; oferta educațională; comportamentul personalului; atractivitatea activităților de învățare; rezultatele învățării; accesul absolvenților la niveluri superioare de educație sau formare și pe piața munciiB.102. Utilizarea rezultatelor evaluării nivelului de satisfacție a beneficiarilor pentru revizuirea documentelor programatice și a ofertei educaționale sau pentru îmbunătățirea zonelor vulnerabileC.102. Informarea sistematică a personalului și a beneficiarilor privind rezultatele activităților de îmbunătățire a calității și de evaluare internăC.103. Utilizarea comparației cu cele mai bune practici (benchmarking) pentru îmbunătățirea ofertei educaționale și a PDI/PASC.104. Revizuirea ofertei educaționale și a documentelor programatice pe baza evaluării progresului obținut în rezultatele învățării și a stării de bine pentru antepreșcolarii, preșcolarii/elevii aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile și a celor talentați și/sau capabili de performanțe înalte sau identificarea de măsuri ce îmbunătățesc aspectele semnalateC.105. Revizuirea ofertei educaționale și a documentelor programatice pe baza evaluării factorilor de risc de la nivelul comunității, care pot afecta participarea școlară, starea de bine a copilului/tânărului și obținerea rezultatelor scontate sau identificarea de măsuri ce îmbunătățesc aspectele semnalateC.106. Creșterea nivelului satisfacției părinților și, după caz, a copiilor/elevilor, precum și față de oferta educațională și funcționarea unității de învățământ de la ultima evaluare sau în ultimii 3 ani
  Domeniul: C. Managementul calitățiiCriteriul: c) Proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării, inclusiv de către elevi Indicatorul 18. Optimizarea evaluării rezultatelor învățării
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.103. Utilizarea rezultatelor evaluării și rezultatelor învățării (evaluarea inițială/formativă/sumativă, evaluările și examinările naționale și internaționale, după caz) pentru revizuirea documentelor de prognoză și a metodologiei și instrumentelor de evaluare/autoevaluare a rezultatelor învățării sau identificarea de măsuri ce îmbunătățesc aspectele semnalateC.107. Îmbunătățirea, de la ultima evaluare externă, a rezultatelor antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile și a celor talentați și/sau capabili de performanțe înalte, dovedită prin progres obținut la nivel individualC.108. Utilizarea comparației cu cele mai bune practici (benchmarking) pentru îmbunătățirea evaluării rezultatelor învățăriiC.109. Dezvoltarea instrumentelor proprii de evaluare a rezultatelor învățării prin utilizarea rezultatelor cercetării de profil
  Domeniul: C. Managementul calitățiiCriteriul: d) Proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral Indicatorul 19. Evaluarea calității activității corpului profesoral
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  A.40. Adecvarea criteriilor, metodologiilor și instrumentelor de evaluare a personalului la tipul de unitate de învățământ și la PDI/PAS în curs*B.104. Stabilirea, împreună cu cadrele didactice evaluate, a planurilor individuale de remediere a punctelor slabe identificate și de consolidare a zonelor de performanță și excelențăC.110. Existența criteriilor specifice de evaluare a personalului care iau în considerare rezultatele învățării și starea de bine a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile și pentru cei talentați și/sau capabili de performanțe înalteC.111. Utilizarea benchmarkingului pentru îmbunătățirea evaluării personaluluiC.112. Facilitarea implementării activităților cu scopul creșterii nivelului satisfacției părinților și, după caz, a elevilor față de calitatea personaluluiC.113. Utilizarea feedback-ului de la beneficiari pentru îmbunătățirea instrumentelor de evaluare și a calității serviciilor educaționaleC.114. Utilizarea rezultatelor evaluării calității corpului profesoral pentru actualizarea și revizuirea documentelor de prognoză
  Domeniul: C. Managementul calitățiiCriteriul: e) Accesibilitatea resurselor adecvate învățării Indicatorul 20. Optimizarea accesului la resursele educaționale
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.105. Demonstrarea accesului și a progresului, în perioada de la ultima evaluare externă, în privința accesului copiilor/elevilor și al cadrelor didactice la spațiile școlare și auxiliare, la mijloacele de învățământ, la auxiliarele curriculare, la bibliotecă/centrul de documentare și informare, la tehnologia informatică și de comunicareC.115. Îmbunătățirea nivelului de informare a beneficiarilor - copii/elevi și părinți (inclusiv pentru cei cu dizabilități) în privința spațiilor școlare și auxiliare, a mijloacelor de învățământ, auxiliarelor curriculare, bibliotecii/centrului de documentare și informare, tehnologiei informatice și de comunicare existente și a celorlalte resurse disponibile
  Domeniul: C. Managementul calitățiiCriteriul: f) Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității Indicatorul 21. Constituirea bazei de date a unității de învățământ
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.106. Existența în format electronic și încărcarea în aplicația informatică indicată prin instrucțiunile periodice emise de ARACIP a documentelor necesare evaluării interne și externe a unității de învățământC.116. Analiza și publicarea datelor privind evoluția indicatorilor esențiali din SNIE, privind participarea școlară, rezultatele învățării și destinația absolvenților, pe ultimii 5 ani (ca atare sau cuprinse în documentele de prognoză și/sau de raportare)
  Domeniul: C. Managementul calitățiiCriteriul: g) Transparența informațiilor de interes public, inclusiv a celor privitoare la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite Indicatorul 22. Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.107. Publicarea datelor și informațiilor de interes public, pe înțelesul grupului-țintă, dacă este cazulC.117. Informarea beneficiarilor, prin mijloace clasice și electronice, inclusiv prin formate accesibile și cu tehnologii adecvate tipului de dizabilitate, privind posibilitățile de continuare a educației și, după caz, de intrare pe piața muncii, pe plan local, național și european
  Domeniul: C. Managementul calitățiiCriteriul: h) Funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legiiIndicatorul 23. Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.108. Funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității - inclusiv folosirea resurselor umane, financiare și materiale puse la dispoziție pentru funcționarea acestoraC.118. Utilizarea RAEI și a datelor oferite de structura responsabilă cu evaluarea internă a calității pentru planificarea, realizarea, evaluarea și revizuirea documentelor programatice și a ofertei educaționale
  Domeniul: C. Managementul calitățiiCriteriul: i) Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare Indicatorul 24. Acuratețea raportărilor prevăzute de legislația în vigoare
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.109. Realizarea raportărilor solicitate de instituțiile abilitate prin lege, din cadrul sistemului de învățământ (cu precădere, de către inspectoratele școlare) și din afara acestuia, precum și față de beneficiarii de educație și actori din comunitate, în termenele stabiliteC.119. Asigurarea caracterului reprezentativ al rapoartelor publice, prin prezentarea datelor și evidențierea progresului, atât la nivelul întregii populații școlare, cât și al categoriilor dezavantajate/vulnerabile și, după caz, la nivelul preșcolarilor și elevilor talentați/capabili de performanțe înalte
  Cerințe specifice pentru învățământul antepreșcolar și preșcolar
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.109.a/p. Furnizarea rapoartelor, informărilor și datelor solicitate de instituțiile ierarhic superioare, de către instituțiile medicale partenere și de către autoritățile publice, în formatul, la termenul și având conținutul solicitate-
  Cerințe specifice pentru învățământul special și special integrat inclusiv antepreșcolar (intervenție timpurie)
  Cerințe pentru standardul de autorizare de funcționare provizorieCerințe pentru standardul de acreditare și evaluare externă periodicăCerințe pentru standardul de referință
  -B.109s-it. Furnizarea rapoartelor, informărilor și datelor solicitate de instituțiile ierarhic superioare, de către instituțiile medicale partenere și de către autoritățile publice, în formatul, la termenul și având conținutul solicitate-
  (la 18-05-2022, Actul normativ a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 631 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 18 mai 2022 ) -----