METODOLOGIE din 1 iulie 2020privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 16 iulie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.363 din 1 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 624 din 16 iulie 2020.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Activitatea de reglementare în construcții, denumită în continuare activitate de reglementare, se desfășoară potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, și cuprinde:– elaborarea de reglementări tehnice în domeniul construcțiilor, denumite în continuare reglementări tehnice;– efectuarea de activități specifice corelative activității de reglementare.  +  Articolul 2(1) Reglementările tehnice se concep și se redactează structurat pe titluri, capitole, secțiuni și articole, după caz, în termeni corect formulați, clari și preciși, fără posibilități de interpretare.(2) În cazul în care în cadrul reglementării tehnice se fac referiri la alte acte normative, inclusiv reglementări tehnice în vigoare, se va evita reproducerea de articole ori preluarea de texte din acestea, folosindu-se norma de trimitere și indicându-se numai titlul, actul, capitolul și/sau articolul de referință.(3) Explicarea prevederilor se face prin note, comentarii, exemple de aplicare, pachete de programe de calcul și materiale ilustrative, de exemplu, figuri, desene, planșe, scheme, după caz.(4) La finalul reglementării tehnice se menționează lista actelor normative și standardelor conexe și glosarul de termeni specifici domeniului reglementat.  +  Articolul 3(1) Dreptul de proprietate asupra reglementărilor tehnice se exercită de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare M.D.L.P.A., și se constituie progresiv, după recepția, fără observații, a fiecărei faze contractuale de elaborare a reglementărilor tehnice și decontarea acesteia de către achizitor. (la 06-04-2021, sintagma: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (2) Reglementările tehnice intră în proprietatea publică a statului și devin texte oficiale de natură normativă la data intrării în vigoare a ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prin care au fost aprobate. (la 06-04-2021, sintagma: ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (3) Dreptul de proprietate asupra rezultatelor activităților specifice corelative activității de reglementare, inclusiv, dar fără a se limita la cercetări, testări, documentații, studii, audit, bănci de date și realizarea de prototipuri necesare fundamentării reglementărilor specifice domeniului, se exercită de M.D.L.P.A. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (4) Reglementările tehnice și rezultatele activităților specifice corelative activității de reglementare sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul paginii de internet a M.D.L.P.A., la secțiunea dedicată. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (5) Pentru clarificări, precum și pentru emiterea de puncte de vedere cu privire la interpretarea unor prevederi ale reglementărilor tehnice aprobate, M.D.L.P.A. se adresează direct elaboratorilor. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Capitolul II Atribuții și responsabilități privind activitatea de reglementare  +  Secţiunea 1 Autoritatea contractantă  +  Articolul 4Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, M.D.L.P.A. are atribuții privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice corelative activității de reglementare. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Articolul 5(1) În cadrul M.D.L.P.A., direcția de specialitate care coordonează activitatea de reglementare tehnică în construcții, denumită în continuare direcția de specialitate, elaborează reglementări tehnice și activități specifice corelative activității de reglementare, în oricare dintre următoarele moduri:a) în mod direct de către direcția de specialitate, prin angajați ai M.D.L.P.A. care dețin competențe în domeniul de reglementare, desemnați să participe la elaborarea reglementării tehnice și/sau prin specialiști angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, conform art. 29 alin. (3); (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) b) pe baza unor proceduri de achiziție publică pentru achiziția de servicii de specialitate; c) pe baza unor protocoale de colaborare, fără remunerare, încheiate între M.D.L.P.A. și organizații profesionale, organizații patronale, universități de profil sau organizații ale societății civile care dețin expertiza necesară; (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) d) în orice altă formă prevăzută de lege. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (2) Direcția de specialitate administrează fondurile necesare activității de reglementare, sprijinită prin activități specifice de direcția responsabilă cu managementul financiar, scop în care:a) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al activității de reglementare; (la 06-04-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) b) organizează activitatea de elaborare, avizare și valorificare a activității de reglementare; (la 06-04-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) c) abrogată; (la 06-04-2021, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) d) se consultă cu universitățile de profil, organizațiile profesionale și patronale, organizații ale societății civile, alte instituții și autorități publice relevante pentru specificul reglementărilor, cu comitetul tehnic de coordonare generală sau comitetele tehnice de specialitate, după caz, în vederea fundamentării propunerilor de reglementări tehnice; (la 06-04-2021, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) e) inițiază protocoale de colaborare pentru realizarea sau actualizarea de reglementări tehnice sau de activități specifice corelative activității de reglementare;f) întocmește, după caz, caietele de sarcini pentru achiziția de servicii de expertiză de specialitate pentru elaborarea reglementărilor tehnice și activităților specifice corelative activității de reglementare, prin grija responsabililor de temă desemnați dintre angajații direcției de specialitate;g) verifică din punct de vedere tehnic, prin grija responsabililor de temă, contractele privind elaborarea reglementărilor tehnice și activităților specifice corelative activității de reglementare;h) monitorizează, prin grija responsabililor de temă, derularea contractelor de achiziție publică sau a protocoalelor de colaborare;i) solicită universităților de profil, organizațiilor profesionale și instituțiilor publice din domeniu nominalizarea unor specialiști, persoane cu activitate științifică, academică, de cercetare-proiectare recunoscută, pentru a face parte din comitetele tehnice de specialitate; (la 06-04-2021, Litera i) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) j) inițiază și promovează spre aprobare, în condițiile legii, proiectul ordinului de aprobare a fiecărei reglementări tehnice, însoțit de reglementarea tehnică respectivă și, acolo unde este cazul, de eventualele avize ale autorităților împuternicite prin lege să desfășoare activitate în domeniul reglementării tehnice respective;k) ține registrul de evidență a reglementărilor tehnice prin care se alocă fiecărei noi reglementări câte un număr;l) actualizează periodic lista reglementărilor tehnice în vigoare, pe care o transmite spre publicare pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la secțiunea „Construcții“, în vederea asigurării accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes public. (la 06-04-2021, sintagma: Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Articolul 6Direcția responsabilă cu managementul financiar acordă sprijin pentru realizarea și valorificarea activității de reglementare prin următoarele activități:a) verifică, avizează și urmărește execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activității de reglementare, din fondul constituit în venituri proprii ale M.D.L.P.A. în baza prevederilor art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) b) verifică utilizarea, în condițiile legii, a fondurilor pentru activitatea de reglementare;c) verifică execuția financiară a contractelor de elaborare a reglementărilor tehnice și activităților specifice corelative activității de reglementare și solicită elaboratorului, după caz, introducerea corecțiilor necesare;d) acordă viza de control financiar preventiv intern, semnează și ține evidența contractelor aferente activității de reglementare;e) asigură decontarea lucrărilor contractate, conform prevederilor contractuale.  +  Articolul 7Direcția cu responsabilități în domeniul juridic:a) verifică legalitatea și conformitatea proiectelor de contract prezentate cu contractul-cadru al cărui model este prevăzut în anexa nr. III;b) avizează contractele aferente activității de reglementare;c) verifică legalitatea protocoalelor de colaborare pentru realizarea sau actualizarea de reglementări tehnice sau activități specifice corelative activității de reglementare; d) avizează protocoalele de colaborare pentru realizarea sau actualizarea de reglementări tehnice sau activități specifice corelative activității de reglementare;e) avizează ordinele de ministru privind aprobarea reglementărilor tehnice;f) asigură transmiterea ordinelor de aprobare a reglementărilor tehnice spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu procedurile interne.  +  Articolul 8(1) Responsabilul de temă este o persoană nominalizată din cadrul direcției de specialitate care are obligația verificării din punct de vedere tehnic a contractelor/protocoalelor de colaborare privind elaborarea reglementărilor tehnice și activităților specifice corelative activității de reglementare și a urmăririi elaborării reglementării tehnice, respectiv a efectuării activităților specifice corelative activității de reglementare, începând de la faza de inițiere până la valorificarea acestora.(2) Responsabilul de temă are următoarele atribuții:a) întocmește, după caz:– caietul de sarcini pentru elaborarea reglementărilor tehnice și a activităților specifice corelative activității de reglementare; – termenii de referință anexă la protocolul de colaborare pentru elaborarea reglementărilor tehnice și a activităților specifice corelative activității de reglementare;– proiectul de reglementare tehnică nouă sau de modificare a unei reglementări existente, în situația în care aceasta se realizează în mod direct de către direcția de specialitate; b) în situația procedurilor de achiziție publică, răspunde la solicitările de clarificare privind elementele cuprinse în caietul de sarcini, adresate de potențialii ofertanți;c) asigură pregătirea documentelor necesare contractării serviciilor de elaborare a reglementării tehnice sau, după caz, a realizării activității specifice corelative activității de reglementare și verifică conformitatea proiectului de contract cu prevederile actelor normative în vigoare;d) coordonează și monitorizează, în toate fazele, elaborarea reglementării tehnice sau, după caz, a realizării activității specifice corelative activității de reglementare; în acest sens, verifică respectarea termenelor, comunică permanent cu elaboratorii, întocmește corespondența necesară; e) analizează lucrarea predată/activitatea realizată/ elaborează proiectul de reglementare tehnică și, după caz, întocmește referatul de analiză de conformitate administrativă, referitor la respectarea clauzelor contractuale și propune convocarea comitetului tehnic de specialitate sau luarea măsurilor ce se impun;f) asigură secretariatul comitetului tehnic de specialitate pentru tema respectivă, stabilește, împreună cu președintele comitetului tehnic de specialitate, data ședinței de avizare, participă la avizarea lucrării și prezintă în fața comitetului tehnic de specialitate punctele de vedere primite prin poșta electronică, întocmește documentele necesare ședinței de avizare;g) asigură respectarea procedurii de notificare a reglementării tehnice la Comisia Europeană;h) face demersurile necesare pentru avizarea reglementării de către instituțiile și autoritățile publice relevante, după caz;i) asigură convocarea comitetului tehnic de coordonare generală și pregătește documentele necesare ședinței de avizare; j) întocmește referatul de aprobare și proiectul de ordin privind aprobarea reglementării tehnice de care răspunde;k) participă în comisia de recepție în calitate de membru;l) verifică și răspunde de îndeplinirea obligației elaboratorului de a prezenta pe suport magnetic, editabil, CD-ROM, în 3 exemplare, textul reglementării tehnice/activității specifice corelative activității de reglementare, precum și materialele grafice, după caz, în redactarea finală pentru care s-a obținut viza „Bun de tipar“.  +  Secţiunea a 2-a Organismele consultative și de avizare  +  Articolul 9(1) Sub autoritatea M.D.L.P.A. se organizează și funcționează Comitetul Tehnic de Coordonare Generală (C.T.C.G.), organism de coordonare a conținutului reglementărilor tehnice, și comitetele tehnice de specialitate (C.T.S.), organisme consultative și de avizare în activitatea de reglementare în construcții, organizate pe domenii/subdomenii și categorii de construcții și pe specialități pentru instalații aferente construcțiilor. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (2) Structura C.T.C.G. este prevăzută în anexa nr. I.1.(3) Structura comitetelor tehnice de specialitate este prevăzută în anexa nr. I.2; comitetele tehnice de specialitate se organizează pe cerințe legate de modelarea informatică a clădirilor, alunecări de teren și mecanica pământurilor și structurat pe cerințe fundamentale aplicabile, pe domenii/subdomenii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, fiind formate din specialiști desemnați de instituții publice, autorități autonome, universități și organizații profesionale de profil. Reprezentanții organizațiilor patronale din domeniul construcțiilor pot participa la ședințele comitetelor tehnice de specialitate, în calitate de invitați, fără drept de vot. (la 17-05-2022, Alineatul (3) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 699 din 2 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 17 mai 2022 ) (4) Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.C.G. și C.T.S. este prevăzut în anexa nr. I.3.  +  Articolul 10În cazul reglementărilor tehnice și/sau al activităților specifice corelative activității de reglementare cu caracter multidisciplinar, în vederea analizării și avizării pe faze de elaborare, a asigurării conținutului tehnic, precum și a formei de prezentare corespunzător domeniilor respective, funcționează comitete tehnice de specialitate reunite, formate din membri ai comitetelor tehnice al căror profil se regăsește în lucrările respective.  +  Secţiunea a 3-a Elaborarea reglementării tehnice sau realizarea activităților specifice corelative activității de reglementare  +  Articolul 11(1) Elaboratorii reglementării tehnice pot fi:a) angajați ai M.D.L.P.A., care dețin competențe în domeniul de reglementare, desemnați să participe la elaborarea reglementării tehnice și/sau la realizarea de activități specifice corelative activității de reglementare; (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) b) specialiști angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, conform art. 29 alin. (3);c) operatori economici care, în baza unui contract de achiziție publică, elaborează reglementări tehnice și/sau realizează activități specifice corelative activității de reglementare;d) persoane juridice, instituții sau organizații care au încheiat protocoale de colaborare cu M.D.L.P.A. pentru elaborarea de reglementări tehnice și/sau realizarea de activități specifice corelative activității de reglementare. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (2) Elaboratorul prevăzut la alin. (1) are următoarele obligații:a) elaborează reglementările tehnice și/sau realizează activitățile specifice corelative activității de reglementare în toate fazele, la termenele și în condițiile de calitate, tehnice și financiare stabilite de M.D.L.P.A., în conformitate cu procedurile M.D.L.P.A., sau potrivit contractului sau protocolului de colaborare; (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) b) sesizează responsabilului de temă în coordonarea căruia se află, la primirea ordinului de începere și oricând pe parcursul elaborării reglementării și/sau realizării de activități specifice, orice neconcordanțe cu prevederi ale altor reglementări tehnice sau cu acte normative în vigoare și face propuneri privind necesitatea armonizării acestora;c) răspunde de prevederile reglementărilor tehnice elaborate, respectiv de rezultatele obținute ca urmare a efectuării activităților specifice corelative activității de reglementare, în ceea ce privește asigurarea cerințelor fundamentale prevăzute în Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Organizarea activității de reglementare  +  Secţiunea 1 Inițierea reglementărilor tehnice și activităților specifice corelative activității de reglementare  +  Articolul 12(1) Inițierea reglementărilor tehnice și activităților specifice corelative activității de reglementare se face de către direcția de specialitate. (la 06-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 12 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (2) Abrogat. (la 06-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 12 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (3) Abrogat. (la 06-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 12 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Articolul 13La elaborarea sau actualizarea reglementărilor tehnice prevăzute la art. 12 se au în vedere: (la 06-04-2021, Partea dispozitivă a Articolului 13 din Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) a) strategia M.D.L.P.A. în domeniul activității de reglementare; (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) b) prioritățile derivate din obligațiile de stat membru al Uniunii Europene;c) programele-pilot, cercetările, testările, documentațiile, studiile care pot fundamenta elaborarea unor noi reglementări tehnice sau revizuirea celor existente;d) propunerile formulate de C.T.S., C.T.C.G., autorități ale administrației publice centrale/locale, institute de cercetare-dezvoltare, institute de proiectare, instituții de învățământ superior, operatori economici, organizații profesionale sau patronale, persoane fizice;e) constatările Inspectoratului de Stat în Construcții ca urmare a controalelor efectuate în teritoriu, precum și sesizările primite din partea autorităților administrației publice centrale și/sau locale referitor la activități în domeniul construcțiilor.  +  Secţiunea a 2-a Fazele elaborării reglementărilor tehnice și efectuării activităților specifice corelative activității de reglementare  +  Articolul 14Elaborarea reglementărilor tehnice cuprinde, de regulă, următoarele faze, aplicabile indiferent de modul de elaborare prevăzut la art. 5 alin. (1):a) redactarea I - elaborarea primei versiuni, avizare în C.T.S.;b) redactarea a II-a - realizarea unei anchete publice cu privire la redactarea I și sinteza observațiilor la anchetă, introducerea observațiilor și realizarea unei versiuni revizuite, avizare în C.T.S., dacă este cazul; (la 06-04-2021, Litera b) din Articolul 14 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) c) notificarea la Comisia Europeană potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare, după obținerea avizului favorabil al C.T.S., după redactarea a II-a, conform legislației specifice, dacă este cazul;d) redactarea a III-a - finală, care cuprinde redactarea a II-a și, dacă este cazul, analizarea și integrarea observațiilor primite în perioada de notificare;e) obținerea avizelor instituțiilor și autorităților publice relevante;f) obținerea avizului C.T.C.G. cu mențiunea „Bun de tipar“;g) promovarea spre aprobare prin ordin al ministrului.  +  Articolul 15(1) „Redactarea I“ constă în elaborarea textului reglementării tehnice într-o primă formă, în baza rezultatelor cercetărilor științifice existente în domeniu, a analizei comparative a prevederilor din reglementările tehnice internaționale sau naționale, precum și a materialelor dezbătute în cadrul unor întâlniri naționale sau internaționale, după caz; acolo unde este cazul, fiecare relație de calcul sau formula prezentată și reținută va fi comentată, indicându-se explicit sursa.(2) Textul primei redactări a reglementării tehnice se supune avizării în C.T.S.(3) Faza „redactarea I“ se predă la M.D.L.P.A. în format tipărit în două exemplare și în format electronic editabil, pentru ca C.T.S. și direcția de specialitate din cadrul M.D.L.P.A. să poată formula observații și propuneri în cadrul documentului. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Articolul 16(1) „Redactarea a II-a“ constă în parcurgerea următoarelor etape:a) ancheta publică, care constă în transmiterea primei redactări a reglementării tehnice, avizate în C.T.S., factorilor potențial interesați în domeniul de reglementare și, în mod obligatoriu, autorităților publice centrale și/sau locale și altor instituții publice cu atribuții în domeniu, pentru a fi analizată și a se formula eventuale observații; lista factorilor interesați se stabilește de către M.D.L.P.A. pentru fiecare reglementare tehnică sau activitate specifică în parte; (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) b) sinteza observațiilor la ancheta publică, care constă în redactarea sintetică a observațiilor primite de către responsabilul de temă, cu menționarea entității care le-a formulat, precum și rezultatul analizei fiecărei observații, precizându-se, după caz, însușirea acestora sau motivațiile pentru care acestea nu au fost însușite;c) completarea și corectarea textului reglementării tehnice de către elaborator, conform observațiilor primite în urma anchetei publice și însușite.(2) Faza „redactarea II“ se predă la beneficiar în format tipărit, în două exemplare, semnată, însușită de elaborator, în format letric și în format electronic editabil, și se supune avizării în C.T.S., iar după obținerea avizului favorabil fără observații al C.T.S. responsabilul de temă o supune procedurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) În situația în care se primesc observații în perioada de notificare, acestea vor fi analizate de către elaborator și prezentate în ședință de avizare beneficiarului M.D.L.P.A. și comitetului tehnic de specialitate competent, în vederea integrării lor, în măsura posibilităților. (la 06-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 16 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (4) În cazul în care nu există observații primite în perioada de notificare, nu mai este necesar alt aviz C.T.S. decât cel prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 17(1) Redactarea a III-a finală, însoțită, acolo unde este cazul, de avizele favorabile ale instituțiilor și autorităților publice relevante pentru domeniu, altele decât M.D.L.P.A., obținute prin grija responsabilului de temă, se supune avizării în C.T.C.G. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (2) În situația în care se primesc observații de la C.T.C.G., acestea vor fi analizate de către elaborator, care va efectua și corecturile necesare. În cazul în care modificările sunt de fond, se va relua procedura de la art. 16 alin. (2).(3) După avizarea fără condiții în C.T.C.G. și obținerea vizei „Bun de tipar“, elaboratorul va preda beneficiarului M.D.L.P.A. lucrarea finală, în format letric, tipărită în 3 exemplare, semnată, și în format electronic, conform specificațiilor cerute prin contract sau prin protocolul de colaborare, după caz. Lucrarea va conține materialul ilustrativ în original; programele de calcul se vor prezenta însoțite de manualul de utilizare. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Articolul 18(1) Efectuarea activităților specifice corelative activității de reglementare se face, de regulă, în una sau mai multe faze, după caz.(2) În cazul realizării de testări și/sau în prototipuri în condiții reale de exploatare, lucrările efectuate se recepționează in situ, pe baza documentațiilor specifice și cu respectarea prevederilor legale.  +  Secţiunea a 3-a Avizarea lucrărilor privind activitatea de reglementare  +  Articolul 19(1) Reglementările tehnice, precum și rezultatele activităților specifice corelative activității de reglementare se avizează după cum urmează:a) de către C.T.S. din domeniu, pentru toate fazele contractuale, până la faza finală;b) de către C.T.S. reunite în situațiile în care, ca urmare a complexității reglementării tehnice, aceasta este de competența de analiză și avizare a două sau mai multe C.T.S.;c) de către C.T.C.G. pentru viza finală „Bun de tipar“ a redactării a III-a a reglementărilor tehnice avizate favorabil fără condiții în C.T.S.(2) Se supun avizării toate fazele elaborării reglementării tehnice elaborate direct, prevăzute prin contract sau prin protocolul de colaborare, după caz, numai dacă acestea sunt însoțite de referatul de analiză care confirmă respectarea prevederilor contractuale, întocmit de responsabilul de temă.(3) La avizarea fazelor, M.D.L.P.A. poate invita reprezentanții autorităților publice cu activitate în domeniul reglementărilor tehnice respective, interesate în elaborarea reglementărilor tehnice, reprezentanții organizațiilor patronale sau alți specialiști în domeniu. (la 06-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 19 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (4) Formularele pentru procesele-verbale de avizare sunt prezentate în anexele nr. II.1 și II.2 la prezenta metodologie.  +  Articolul 20(1) Avizarea în C.T.S., respectiv în C.T.C.G. se poate desfășura numai în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor respectivului comitet, în care se includ și acei membri care transmit puncte de vedere scrise, prin intermediul poștei electronice, la responsabilul de temă, pentru documentațiile ce urmează a fi analizate și avizate, până cel târziu la ora începerii ședinței de avizare.(2) La avizarea documentației nu se iau în calcul membrii comitetului care au participat direct la elaborarea reglementării tehnice și/sau la efectuarea activității specifice corelative activității de reglementare care se avizează.(3) Concluziile avizării se consemnează în procesul-verbal al ședinței de avizare, la care se anexează fișele de avizare completate de membrii comitetului respectiv.(4) În cazul unor modificări ale documentației în timpul ședinței ca urmare a analizei acesteia, aceste modificări se consemnează în procesul-verbal al ședinței de avizare de responsabilul de temă și se înscriu în aviz la rubrica „Condiții“, elaboratorul având obligația de a efectua modificările respective.  +  Secţiunea a 4-a Aprobarea reglementărilor tehnice  +  Articolul 21(1) Reglementările tehnice se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, la propunerea direcției de specialitate. (la 06-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 21 , Secțiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (2) Ordinul de aprobare a fiecărei reglementări tehnice conține și precizări privind publicarea acestuia.(3) Reglementările tehnice care au aplicabilitate și în domeniile de activitate ale altor ministere sau organisme ale administrației publice centrale se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al conducătorilor respectivelor organisme. (la 06-04-2021, sintagma: ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Secţiunea a 5-a Valorificarea activității de reglementare  +  Articolul 22(1) Valorificarea reglementărilor tehnice se face prin publicarea acestora, în conformitate cu prevederile ordinului de aprobare, și pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la secțiunea „Construcții“, în vederea asigurării accesului liber și neîngrădit la informațiile de interes public. (la 06-04-2021, sintagma: Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (2) Valorificarea activităților specifice corelative activității de reglementare se face, după caz, prin punerea la dispoziția autorităților administrației publice centrale și/sau locale și celorlalte instituții interesate și/sau prin publicarea acestora pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la secțiunea dedicată. (la 06-04-2021, sintagma: Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Capitolul IV Finanțarea activității de reglementare  +  Articolul 23(1) Activitatea de reglementare se finanțează din fondurile constituite din venituri proprii la M.D.L.P.A., în baza prevederilor art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din fonduri europene sau din alte surse legal constituite. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (2) Din fondurile constituite ca venituri proprii la M.D.L.P.A. în baza prevederilor art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează cheltuieli curente, respectiv cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri și servicii, precum și cheltuieli de capital privind:a) plata contravalorii contractelor de elaborare a reglementărilor tehnice/activităților specifice corelative activității de reglementare;b) retribuirea, în condițiile legii, a membrilor C.T.C.G. și ai C.T.S., alții decât personalul de specialitate al M.D.L.P.A., al Inspectoratului de Stat în Construcții (I.S.C.), al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.), al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.), al Organismul Național de Standardizare (A.S.R.O.) și al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.); (la 06-04-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) c) achiziționarea de documentații, cărți, reviste, publicații de specialitate etc. din țară și din străinătate;d) realizarea de traduceri necesare activităților specifice domeniului;e) cheltuieli generate de diseminarea reglementărilor tehnice, precum și culegerea de informații privind modul de implementare a acestora, inclusiv publicarea lucrărilor;f) participarea la simpozioane și întâlniri științifice din țară și din străinătate, în condițiile legii;g) achiziționarea de materiale, consumabile, echipamente, piese de schimb și software;h) alte dotări necesare bunei desfășurări a activității de reglementare;i) cheltuieli pentru întreținerea și repararea echipamentelor;j) cheltuieli pentru acțiuni de reprezentare și protocol, în conformitate cu prevederile legale;k) orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea activității de reglementare și a activităților specifice corelative activității de reglementare prevăzute în art. 3 din Regulament. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) se fac în limita fondurilor constituite și prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.  +  Capitolul V Stabilirea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală  +  Articolul 24(1) Conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, specialiștii desemnați care îndeplinesc calitatea de membri în cadrul comitetelor tehnice de specialitate și în cadrul comitetului tehnic de coordonare generală au dreptul la o indemnizație pentru munca prestată, respectiv pentru analizarea proiectelor de reglementări tehnice, formularea de observații și propuneri și prezentarea și discutarea acestora în cadrul ședințelor.(2) Plata indemnizației de participare a specialiștilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală se efectuează în baza prevederilor art. 43 alin. (7) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Plata indemnizației de participare se acordă specialiștilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală pe baza participării efective la procedura de avizare a reglementărilor tehnice, conform pontajului întocmit de secretarul comisiei, în luna următoare avizării reglementării tehnice respective.(4) În sensul prevederilor alin. (3), „participare efectivă“ se consideră și cazul în care specialiștii desemnați prevăzuți la alin. (1) nu pot fi prezenți la ședința de analiză și avizare, dar transmit în scris sau electronic punctul de vedere referitor la lucrările supuse analizei și avizării, nu mai târziu de ora începerii ședinței.(5) Pontajul va cuprinde distinct:a) numărul de ore lucrate pentru analizarea documentației, transmis de către specialiștii desemnați prevăzuți la alin. (1) responsabilului de temă, printr-o declarație pe propria răspundere;b) numărul de ore de participare la ședința de avizare.  +  Articolul 25Cuantumul indemnizației de participare a specialiștilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală se calculează după următoarea formulă:unde:– I este cuantumul indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală;– S_pu este salariul de bază brut stabilit pentru funcția de profesor universitar cu vechime în învățământ de peste 25 de ani, gradația 0, pentru anul 2022, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;– N_med este numărul mediu de ore pe lună pentru anul în curs pentru un program complet de lucru potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, aplicabilă;– n este numărul de ore aferent participării efective la procedura de avizare a reglementărilor tehnice, prestate de către un membru al comitetelor tehnice de specialitate sau al comitetului tehnic de coordonare generală.  +  Articolul 26Angajații din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, desemnați ca membri sau secretari în comitetele tehnice de specialitate și/sau în comitetul tehnic de coordonare generală, nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurată. (la 06-04-2021, sintagma: Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Articolul 27Angajații din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Organismului Național de Standardizare și cei din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, membri în comitetele tehnice de specialitate și/sau în comitetul tehnic de coordonare generală, nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurată. (la 06-04-2021, Articolul 27 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Capitolul VI Decontarea lucrărilor de elaborare a reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice corelative activității de reglementare  +  Articolul 28(1) Decontarea lucrărilor de elaborare a reglementărilor tehnice, precum și a rezultatelor activităților specifice corelative activității de reglementare, realizate pe bază de contract de prestări servicii încheiat în urma unei proceduri de achiziție publică, se face pe fiecare fază în parte, în baza facturii emise de executant și însoțite de procesul-verbal de recepție a fazei respective, cu mențiunea „Se recepționează“ și vizat de conducerile părților contractante.(2) Formularul procesului-verbal de recepție este prezentat în anexa nr. II.3.(3) Procesul-verbal de recepție a fazei „redactarea a III-a finală“ se întocmește numai după obținerea avizului „Bun de tipar“ de la C.T.C.G.  +  Capitolul VII Achiziția serviciilor pentru elaborarea de reglementări tehnice  +  Articolul 29(1) Activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice și a activităților specifice corelative activității de reglementare este de natura serviciilor de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă și ale căror rezultate sunt necesare pentru dezvoltarea domeniului, pentru susținerea interesului public general.(2) În condițiile dezvoltării sistemului concurențial, în situația în care reglementările tehnice se realizează conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), contractele de prestări de servicii pentru elaborarea de reglementări tehnice și activități specifice corelative activității de reglementare se atribuie în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice.(3) În situația în care se identifică proiecte cu finanțare din fonduri europene care au printre activitățile specifice elaborarea, actualizarea sau modificarea de reglementări tehnice, M.D.L.P.A. poate angaja specialiști în conformitate cu art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituției, aceștia urmând a fi selectați printr-o procedură distinctă, atribuțiile acestora fiind stabilite conform activităților precizate anterior. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )  +  Articolul 30Contractele pentru elaborarea reglementărilor tehnice/activităților specifice corelative activității de reglementare se întocmesc în conformitate cu prevederile contractului-cadru prevăzut în anexa nr. III.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 31Reglementările tehnice/activitățile specifice corelative activității de reglementare aflate în curs de elaborare la data intrării în vigoare a prezentei metodologii se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data contractării.  +  Articolul 32Anexele nr. I.1, I.2, I.3, II.1, II.2, II.3 și III fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. I.1
  STRUCTURA
  Comitetului tehnic de coordonare generală (C.T.C.G.)
  Nr. crt.Calitatea în cadrul C.T.C.G.FuncțiaInstituția
  1.PreședinteMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrațieiMDLPA
  2.VicepreședinteSecretarul de stat sau împuternicitul ministruluiMDLPA
  3.MembriDirectorul general al direcției de specialitate*MDLPA
  4.Membru desemnat din cadrul C.T.S. A
  5.Membru desemnat din cadrul C.T.S. B
  6.Membru desemnat din cadrul C.T.S. C
  7.Membru desemnat din cadrul C.T.S. D, G
  8.Membru desemnat din cadrul C.T.S. E
  9.Membru desemnat din cadrul C.T.S. F
  10.Membru desemnat din cadrul C.T.S. Af
  11.Invitați în funcție de specificul reglementării tehnice:Inspectorul general al I.S.C.*I.S.C.
  12.Inspectorul general al I.G.S.U.*I.G.S.U.
  13.Președinte A.N.R.E.*A.N.R.E.
  14.Președinte A.N.C.P.I.*A.N.C.P.I.
  15.SecretarȘef serviciu din cadrul direcției de specialitateMDLPA
  *Sau mandatarii acestora. (la 06-04-2021, Anexa nr. I.1 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. I.2la metodologie
  STRUCTURA
  comitetelor tehnice de specialitate (C.T.S.)
  C.T.S. A - Rezistență mecanică și stabilitate, cu subcomisii formate pentru următoarele domenii de construcții și instalații:– subcomisia construcții civile, industriale, agricole*);*) Cu reprezentanți atât pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn, cât și pentru construcții cu structura de rezistență din metal, lemn și alte materiale compozite.– subcomisia construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;– subcomisia construcții căi de comunicații terestre și construcții aferente transportului pe șine; – subcomisia construcții și amenajări hidrotehnice; – subcomisia construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare.C.T.S. B - Siguranța în exploatare pentru construcții, cu subcomisii formate pentru următoarele domenii de construcții și instalații:– subcomisia construcții civile, industriale, agricole;– subcomisia construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală;– subcomisia construcții căi de comunicații terestre și construcții aferente transportului pe șine; – subcomisia construcții și amenajări hidrotehnice; – subcomisia construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare.C.T.S. C - Securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățileC.T.S. D, G - Igienă, sănătate, mediu înconjurător și utilizare sustenabilă a resurselor naturale pentru toate domeniile și toate specialitățile de construcții și instalațiiC.T.S. E - Economie de energie și izolare termică pentru toate domeniile și toate specialitățile de construcții și instalațiiC.T.S. F - Protecție împotriva zgomotului în construcții pentru toate domeniile și toate specialitățile de construcții și instalațiiC.T.S. Af - Alunecări de teren și mecanica pământurilorC.T.S. BIM - Modelarea informatică a clădirilor (la 17-05-2022, Anexa nr. I.2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 699 din 2 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 17 mai 2022 )
   +  Anexa nr. I.3
  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Comitetului tehnic de coordonare generală și a comitetelor tehnice de specialitate
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament se aplică la organizarea și funcționarea Comitetului tehnic de coordonare generală, denumit în continuare C.T.C.G., și a comitetelor tehnice de specialitate, denumite în continuare C.T.S., organisme consultative și de avizare în domeniul reglementărilor tehnice și activităților specifice corelative activității de reglementare, aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA.  +  Capitolul II Organizare și funcționare  +  Articolul 2(1) Structura C.T.C.G. este următoarea:a) președinte - ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, care poate delega atribuțiile;b) vicepreședinte - secretarul de stat sau altă persoană delegată/desemnată de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;c) membri, reprezentați de:– directorul general al direcției generale de specialitate din MDLPA sau altă persoană delegată/desemnată de acesta;– membrii desemnați de președinții comitetelor tehnice de specialitate, din cadrul acestora;d) invitați, în funcție de obiectul specific al reglementării tehnice:– inspectorul general al I.S.C.;– inspectorul general al I.G.S.U.;– președintele A.N.R.E.;– președintele director general al A.N.C.P.I.;e) secretar.(2) Șeful de serviciu din cadrul direcției de specialitate îndeplinește și funcția de secretar al C.T.C.G.  +  Articolul 3Structura fiecărui C.T.S. este următoarea:a) președinte - desemnat de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;b) vicepreședinte - desemnat de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;c) membri - specialiști nominalizați de către MDLPA, instituții publice, universități tehnice de profil și organizații profesionale reprezentative în domeniu, persoane cu activitate științifică, academică, de cercetare-proiectare și altele asemenea, recunoscută;d) secretar - reprezentat de responsabilul de temă din cadrul direcției de specialitate.  +  Articolul 4(1) Componența nominală a C.T.S. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației în baza nominalizărilor primite, atât pentru titulari, cât și pentru supleanți.(2) Componența C.T.C.G. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și este actualizată ori de câte ori este necesar.  +  Capitolul III Atribuții și responsabilități  +  Articolul 5C.T.C.G. are următoarele atribuții:a) analizează reglementările tehnice și/sau rezultatele activităților specifice corelative activității de reglementare prezentate, în vederea asigurării concordanței cu reglementările tehnice și cu alte acte normative în vigoare;b) formulează în scris sau în ședința plenară observații sau propuneri cu privire la reglementările tehnice supuse avizării și le comunică MDLPA și elaboratorului;c) avizează - cu mențiunea „Bun de tipar“ - și propune spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice proiectele de reglementări tehnice, avizate în prealabil „fără condiții“ de C.T.S.  +  Articolul 6C.T.S. au următoarele atribuții:a) formulează observații și propuneri cu privire la reglementările tehnice supuse avizării și le comunică MDLPA;b) analizează și avizează în toate fazele reglementările tehnice și/sau rezultatele activităților specifice corelative activității de reglementare prezentate, în concordanță cu reglementările tehnice și cu celelalte acte normative în vigoare;c) propun avizarea finală în C.T.C.G. a reglementărilor tehnice, în vederea promovării acestora spre aprobare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.  +  Articolul 7Președinții C.T.C.G. și C.T.S. au următoarele atribuții:a) stabilesc de comun acord cu secretarul/responsabilul de temă programul desfășurării ședințelor de avizare, pe care îl transmit membrilor C.T.C.G. și C.T.S., după caz;b) asigură conducerea ședințelor de avizare, iar în situația în care se află în imposibilitatea de a-și exercita funcția, îl deleagă în acest scop pe vicepreședinte, care preia toate atribuțiile și responsabilitățile președintelui;c) participă la analiza reglementărilor tehnice și a activităților specifice corelative activității de reglementare, formulează observații și propuneri de modificare/completare a acestora;d) mediază opiniile tehnice divergente apărute în cadrul ședințelor de analiză și avizare;e) formulează concluziile stabilite în ședința de avizare.  +  Articolul 8Vicepreședinții C.T.C.G. și C.T.S. au următoarele atribuții:a) preiau, în baza atribuțiilor descrise anterior, toate atribuțiile și responsabilitățile președintelui, atunci când acesta este în imposibilitatea de a-și exercita funcția;b) participă la analiza lucrărilor supuse dezbaterii, formulează în scris observații și propuneri de modificare/completare a acestora.  +  Articolul 9Membrii C.T.C.G. și ai C.T.S. au următoarele atribuții:a) analizează conținutul lucrărilor, formulează în scris observații și propuneri de modificare/completare a acestora;b) participă la ședințele de analiză și avizare a lucrărilor pentru care au fost convocați;c) în cazul în care persoana convocată nu poate participa la ședința de analiză și avizare se admite transmiterea în scris sau electronic a punctului de vedere referitor la lucrările supuse analizei și avizării;d) în situația excepțională în care membrii C.T.S. nu pot participa și nici nu pot transmite un punct de vedere scris, în cel mai scurt timp au obligația să înștiințeze conducătorul instituției/organizației din care fac parte, pentru a permite ca supleantul desemnat de acesta să participe la ședința de avizare, votul acestuia fiind considerat valabil.  +  Articolul 10Secretarii C.T.C.G. și ai C.T.S. au următoarele atribuții:a) stabilesc de comun acord cu președintele calendarul desfășurării ședințelor de avizare;b) transmit membrilor C.T.C.G./C.T.S. și conducătorilor instituțiilor sau organizațiilor care i-au nominalizat lucrările ce urmează a fi analizate și avizate, împreună cu invitația de participare, prin poșta electronică, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei ședinței de avizare;c) participă la ședința de avizare și întocmesc procesul-verbal de avizare, pe care îl supun spre însușire participanților la ședință, precum și spre aprobare președintelui C.T.C.G./C.T.S.;d) prezintă în plenul ședinței punctele de vedere transmise de membrii C.T.C.G./C.T.S. care nu sunt prezenți la ședința de analiză și avizare;e) anexează la procesul-verbal al ședinței toate punctele de vedere transmise în scris de membrii C.T.C.G./C.T.S.  +  Capitolul IV Procedura de lucru a C.T.S. și a C.T.C.G.  +  Articolul 11(1) C.T.C.G. și C.T.S. își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor de analiză și avizare, care se convoacă ori de câte ori este necesar.(2) Ședințele de analiză și avizare ale C.T.C.G./C.T.S. se desfășoară de regulă online, pe o platformă pusă la dispoziție de MDLPA, în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor C.T.C.G./C.T.S., alții decât cei care sunt reprezentanți ai instituțiilor elaboratoare sau care fac parte din grupul elaboratorilor lucrării supuse dezbaterii.(3) În calculul numărului membrilor care participă la ședința de avizare se includ și acei membri care transmit puncte de vedere scrise, prin intermediul poștei electronice, responsabilului de temă, pentru reglementările tehnice ce urmează a fi analizate și avizate, până cel târziu la ora începerii ședinței de avizare.(4) Netransmiterea unui punct de vedere scris sau neexprimarea în cadrul comisiei se consideră aviz tacit. În situația în care un membru absentează nemotivat la mai mult de trei întruniri consecutive, secretarul CTS informează președintele, care, în funcție de situația creată asupra funcționării comitetului, propune modificarea ordinului privind componența nominală a C.T.S. prin înlocuirea acestui membru.(5) În cazul avizărilor în comitete tehnice de specialitate reunite pe teme de interes și atribuții comune, ședințele de avizare se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor fiecărui C.T.S. în parte.(6) În cazul avizărilor în comitete tehnice de specialitate reunite pe teme de interes și atribuții comune se prezintă în plenul ședinței de analiză și avizare de către responsabilul de temă punctele de vedere transmise în scris de membrii C.T.S.-ului respectiv, care nu sunt prezenți în cadrul ședinței.(7) Procesul-verbal al ședinței de avizare va avea anexate toate punctele de vedere transmise în scris de membrii C.T.S.-urilor care nu au fost prezenți la ședință.  +  Articolul 12Lucrările ce urmează a fi analizate și avizate și invitația de participare la ședință se transmit membrilor C.T.S. și C.T.C.G. prin poșta electronică cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței de analiză și avizare, prin grija secretarului C.T.S./C.T.C.G.  +  Articolul 13Membrii C.T.S. și C.T.C.G. își exprimă în scris punctul de vedere cu privire la lucrările supuse analizei și avizării fie direct, în plenul ședinței, fie prin adresă transmisă secretarului C.T.S./C.T.C.G. prin poșta electronică, până cel târziu la ora începerii ședinței de avizare.  +  Articolul 14(1) Deciziile C.T.S. se adoptă prin vot. Dacă nu există consens privind decizia, decide președintele C.T.S., deciziile fiind după cum urmează:a) avizat favorabil, fără condiții;b) avizat favorabil, cu condiții pentru faza următoare;c) respins.(2) În cazul deciziei de respingere, în procesul-verbal se specifică termenul de predare a documentației refăcute, în scopul reanalizării și avizării.  +  Articolul 15Membrii C.T.S. și C.T.C.G., reprezentanți ai instituțiilor elaboratoare sau care fac parte din grupul elaboratorilor lucrării supuse dezbaterii, se recuză de la procedura privind avizarea lucrării respective.  +  Articolul 16Deciziile C.T.C.G. se adoptă prin vot. Dacă nu există consens privind decizia, decide președintele C.T.C.G., rezoluțiile fiind după cum urmează:a) avizat - Bun de tipar;b) se va relua procedura de la art. 16 alin. (2) din metodologie. (la 06-04-2021, Anexa nr. I.3 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. II.1la metodologieCOMITETUL TEHNIC DE SPECIALITATE Nr. ........... Președinte, .......................
  PROCES-VERBAL DE AVIZARE
  nr. .... din ........
  1. Simbolul și denumirea lucrării:.................................................................2. Faza ....................................................3. Elaborator ...........................................4. Contract nr. ..... din ............/Protocol de colaborare nr. ..... din ............/5. Concluziile avizării5.a) Faza se AVIZEAZĂ FAVORABIL - FĂRĂ CONDIȚII5.b) Faza se AVIZEAZĂ FAVORABIL - cu următoarele CONDIȚII pentru faza următoare:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................În vederea avizării și recepționării fazei, elaboratorul are obligația de a introduce în documentație condițiile stabilite de Comitetul tehnic de specialitate, menționate la pct. 5.b), în termen de ... zile de la data prezentului aviz, procedând după cum urmează:– va face dovada în scris a îndeplinirii obligației de mai sus;– va prezenta documentația la reavizare.5.c) Faza se RESPINGE - cu următoarele CONDIȚII în vederea refacerii și prezentării documentației pentru o nouă avizare:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Documentația, refăcută în conformitate cu condițiile de la pct. 5.c), se va prezenta la responsabilul de temă în termen de ...... zile de la data prezentului aviz.6. În temeiul concluziilor de la pct. 5, Comitetul tehnic de specialitate nr. ... apreciază că, din punct de vedere tehnic, documentația analizată prezentată în faza ........SE POATE RECEPȚIONANU SE POATE RECEPȚIONA7. Participanți:7.a) Membrii Comitetului tehnic de specialitate:
  Nr. crt.Numele și prenumeleProfesia/FuncțiaSemnătura
  7.b) Invitați:
  Nr. crt.Numele și prenumeleProfesia/FuncțiaSemnătura

  Secretar
  Comitet tehnic de specialitate,
  ........................................................
  Responsabil lucrare/temă,
  ……………………
   +  Anexa nr. II.2la metodologieCOMITETUL TEHNIC DE COORDONARE GENERALĂ Președinte, Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației
  PROCES-VERBAL DE AVIZARE
  nr. .... din ........
  1. Denumirea reglementării tehnice:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Faza: Redactarea a III-a - finală3. Elaborator ...........................4. Contract nr. ..... din .............../Protocol de colaborare nr. ..... din ...............5. Concluziile avizării:Ca urmare a analizei și văzând Avizul favorabil fără condiții nr. .......din ........, emis de Comitetul tehnic de specialitate nr. ..... pentru reglementarea tehnică prezentată în Redactarea a II-a (finală):5.a) se AVIZEAZĂ FAVORABIL și se acordă viza „BUN DE TIPAR“ - reglementarea tehnică se poate promova pentru aprobare și publicare;5.b) se AMÂNĂ acordarea vizei „BUN DE TIPAR“ până la introducerea următoarelor CONDIȚII:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. În temeiul concluziilor de la pct. 5, Comitetul tehnic de coordonare generală apreciază că, din punct de vedere tehnic, documentația analizată prezentată în faza .........................,SE POATE RECEPȚIONANU SE POATE RECEPȚIONA7. Participanți:7.a) Membrii Comitetului tehnic de coordonare generală:
  Nr. crt.Numele și prenumeleProfesia/FuncțiaSemnătura
  7.b) Invitați:
  Nr. crt.Numele și prenumeleProfesia/FuncțiaSemnătura

  Secretar Responsabil tema
  Comitet tehnic de coordonare generală,
  .......................................................………………
  Responsabil de temă din Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
  .................................................................................
   +  Anexa nr. II.3la metodologieM.D.L.P.A. - Direcția de specialitate (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) Se aprobăDirector,Nr. și data de înregistrare la ACHIZITOR…………………PRESTATORSe aprobă Director general,Nr. și data înregistrare la PRESTATOR………………….
  PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
  (conținut-cadru)
  nr. ... din data .......
  1. Simbolul și denumirea lucrării:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Faza ................................................................3. Elaborator .....................................................................................….4. Contract nr. ............ din ............./protocol de colaborare5. Comisia de recepție este constituită din reprezentanții beneficiarului și prestatorului, după cum urmează:
  Nr. crt.Numele și prenumeleInstituția reprezentatăFuncția
  M.D.L.P.A. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) Responsabil de lucrare/temă
  ElaboratorȘef de proiect
  ElaboratorDirector economic
  6. Văzând documentele prezentate, Comisia constată următoarele:6.1. Lucrarea a fost AVIZATĂ FAVORABIL - FĂRĂ CONDIȚII - de către Comitetul tehnic de specialitate nr. ......, conform Procesului-verbal de avizare nr. ..... din data ........., anexat, prin care se propune recepționarea fazei.6.2. Lucrarea a fost AVIZATĂ FAVORABIL - CU CONDIȚII PENTRU FAZA URMĂTOARE - de către Comitetul tehnic de specialitate nr. ...., conform Procesului-verbal de avizare nr. ... din data ........ anexat, prin care se propune recepționarea fazei.6.3. Lucrarea a fost AVIZATĂ FAVORABIL - „BUN DE TIPAR“ - de către Comitetul tehnic de coordonare generală, conform Procesului-verbal de avizare nr. ... din data ...... anexat, prin care se propune recepționarea fazei.7. Ca urmare a celor constatate, precum și a recomandării din procesul-verbal de avizare, Comisia de recepție hotărăște:7.a) Întrucât lucrările executate sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic și conforme clauzelor contractuale SE RECEPȚIONEAZĂ.7.b) Întrucât lucrările executate nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic și/sau nu sunt conforme clauzelor contractuale clauzelor contractuale, NU SE RECEPȚIONEAZĂ.8. Valoarea contractată a lucrărilor corespunzătoare fazei este de: ........(cifre și litere)....... lei.9. - Data prevăzută în contract pentru predarea la achizitor a lucrărilor fazei supuse recepției: ........– Data la care au fost predate la achizitor lucrările fazei supuse recepției: ...............................10. Se anexează următoarele documente analizate în vederea recepționării (după caz):– Procesul-verbal de avizare al prestatorului, nr. .....;– Procesul-verbal nr. .... din ..... al Comitetului tehnic de specialitate, nr. ...;– Procesul-verbal nr. ... din ..... al Comitetului tehnic de coordonare generală;– Deviz postcalcul întocmit de executant;– Nota justificativă a consumului de manoperă;– Nota justificativă a consumului de materiale;– Nota justificativă a consumului cheltuieli directe;– Copiile contractelor/convențiilor civile ale colaboratorilor la lucrare;– Deviz postcalcul, precum și notele justificative ale consumului de materiale, manoperă și cheltuieli directe ale colaboratorilor;– procesele-verbale de recepție a lucrărilor colaboratorilor la contractantul general.11. Alte observații...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Întocmit azi ......, în 5 (cinci) exemplare, din care 2 (două) pentru achizitor și 3 (trei) pentru prestator.COMISIA DE RECEPȚIE:
  Numele și prenumeleFuncțiaSemnătura
  BENEFICIAR:
  Responsabil lucrare/temă
  PRESTATOR:
  Șef proiect
  Director economic
   +  Anexa nr. IIIla metodologieACHIZITOR - M.D.L.P.A. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) nr. ……………. din data ……………..PRESTATOR nr. …………… din data ……………..
  CONTRACT-CADRU
  pentru elaborarea reglementărilor tehnice/efectuarea de activități specifice corelative activității de reglementare nr.*) ........ din .....
  *) Numărul contractului este alocat de M.D.L.P.A./direcția responsabilă cu achizițiile publice; data înscrisă este data de intrare în vigoare a contractului, corespunzând datei semnării acestuia de către ambele părți. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în Comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3.363/2020,Părțile contractante Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.P.A.), cu sediul în București, Bd. Libertății nr. 16, latura Nord, sectorul 5, tel. 0372.111.478, fax 0372.111.445, cod fiscal nr. 26369185, cont nr. RO14TREZ7005003XXX004474 deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat legal prin ……....... ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în calitate de achizitor, pe de o parte, (la 06-04-2021, sintagmele: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și M.L.P.D.A. a fost înlocuite de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) și…......., cu sediul în …..., str. ….... nr. …., județul …..., cod poștal …..., telefon …..., fax …..., e-mail …..., cont virament nr. …..., deschis la …..., sucursala …..., reprezentată legal prin:în calitate de prestator, pe de altă parte,denumite în continuare, fiecare în parte, partea și, în mod colectiv, părțile, au convenit încheierea prezentului contract.  +  Articolul 1 Definiții1.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:a) achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum acestea sunt numite în contract;b) beneficiar - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; (la 06-04-2021, sintagma: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) c) prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract, acceptate ca fiind corespunzătoare de către achizitor;d) forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică, în tot sau în parte, executarea obligațiilor ce le revin părților, potrivit prezentului contract, și este constatat de o autoritate competentă;e) zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de zile;f) conflict de interese - orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui prestator de servicii care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire;g) penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).1.2. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.1.3. Termenul „zi“/„zile“ sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.1.4. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.  +  Articolul 2Obiectul contractuluiObiectul contractului îl constituie elaborarea lucrării: .................,în conformitate cu Metodologia privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în Comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3.363/2020.  +  Articolul 3Prețul contractului3.1. Prețul contractului este de ........ lei, din care taxa pe valoarea adăugată de ........ lei, și este cel declarat de prestator în propunerea financiară prevăzută în anexa nr. 3 la contract.3.2. Pentru anul în curs valoarea contractului este de ......... lei, din care taxa pe valoarea adăugată de ...... lei, conform ofertei financiare.  +  Articolul 4Durata contractului4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți, iar valabilitatea acestuia încetează la data îndeplinirii de către ambele părți contractante a obligațiilor ce le revin conform contractului.4.2. Durata de prestare a contractului se consideră finalizată odată cu recepția, fără observații, a ultimei faze contractuale și decontarea acesteia de către achizitor.4.3. Prestatorul se obligă să elaboreze reglementarea tehnică așa cum este prevăzut în Caietul de sarcini, în conformitate cu graficul de realizare a lucrării, în decurs de ……. zile de la data menționată în cuprinsul ordinului de începere emis de achizitor.  +  Articolul 5Documentele contractului5.1. Prestatorul va presta serviciile în condițiile stabilite prin prezentul contract care include, în ordinea enumerării, următoarele:a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;b) propunerea tehnică;c) propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;d) garanția de bună execuție;e) procesele-verbale de recepție a fazelor;f) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;g) acordul de asociere/contract de subcontractare, dacă este cazul.5.2. În cazul oricărei contradicții între documentele prevăzute la pct. 5.1, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedență stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.5.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.5.4. Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:– fișa reglementării tehnice/activității specifice corelative activității de reglementare - anexa nr. 1– devizul de cheltuieli - anexa nr. 2– detaliere art. Materiale - anexa nr. 2.a;– detaliere art. Manopera - anexa nr. 2.b;– detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze) - anexa nr. 2.c.– Tema reglementării tehnice/activității specifice corelative activității de reglementare - anexa nr. 3.  +  Articolul 6Garanția de bună execuție6.1. Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de ambele părți, în conformitate cu prevederile art. 39-40 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Contul bancar de trezorerie al achizitorului este RO ……… TREZ …….. .6.2. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului.6.3. Achizitorul are obligația de a emite ordinul de începere a executării contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.6.4. În cazul în care prestatorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 6.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către achizitor.6.5. Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este ……………. lei, reprezentând un procent de …………..% din valoarea contractului fără TVA.6.6. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract; anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.6.7. În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică (însemnând recepția ultimei faze contractuale și decontarea acesteia de către achizitor), respectiv dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, conform art. 42 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Fazele de elaborare a reglementării tehnice/activității specifice corelative activității de reglementareProgramul de elaborare a reglementării tehnice/activității specifice corelative activității de reglementare conține următoarele faze:a) redactarea I, cu avizare în C.T.S. la data de: ........b) redactarea a II-a, ancheta și sinteza observațiilor la anchetă, cu avizare în C.T.S. la data de: ........c) notificare la Comisia Europeană;d) redactarea a III-a - finală, avize interne, „Bun de tipar“, cu avizare în C.T.C.G. la data de: .......  +  Articolul 8 Amendamente8.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în condițiile prevăzute de art. 221 și 222 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.8.2. Modificările de program (termene, valori, grup de lucru, colaboratori) pot fi efectuate prin acte adiționale la prezentul contract, care se depun pentru semnare la beneficiar cu minimum 15 zile calendaristice înaintea termenului de predare a fazei respective și care vor fi avizate de Comitetul tehnic de specialitate.  +  Articolul 9Ajustarea prețului9.1. Prețurile rămân ferme și nu se modifică pe toată durata prezentului contract.9.2. În condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piață au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 9.3. Ajustarea prețului se va realiza conform art. 164 alin. (3) și (8) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, după 24 de luni de la data semnării contractului.9.4. Valoarea contractului va fi ajustată (majorată/diminuată) în raport cu rata anuală a inflației publicată de INS la adresa http://statistici.insse.ro/shop/, pentru IPC - servicii, sub rezerva existenței fondurilor disponibile, la prețurile unitare/totale, după caz, ofertate în propunerea financiară, astfel:a) ajustarea prețului contractului se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială a acestuia, prin încheierea unui act adițional la contract, și se va efectua o singură dată pe durata contractului;b) prețurile unitare în primii 2 ani (24 de luni) ai acordului-cadru vor fi cele menționate în oferta financiară și nu pot fi modificate. Ajustarea prețului nu se aplică în primele 24 de luni din durata acordului-cadru, urmând a se aplica începând cu luna 25, anul 3; c) ajustarea prețului se aplică începând cu luna 25, anul 3, doar dacă rata anuală a inflației/deflației publicată pe site-ul http://www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date, pentru anul precedent, depășește 3% și doar în perioada de valabilitate a contractului;d) ajustarea se aplică restului de prestat, fără a se raporta la restul de plată în situația în care există diferențe între acestea;e) ajustarea prețului se va face utilizând indicele prețului de consum (IPC) pentru ramura „SERVICII“ - „Alte servicii“, calculat de Institutul Național de Statistică și publicat în ultimul buletin statistic lunar, apărut anterior încheierii contractului (http://www.insse.ro/cms/ro/tags/buletin-statistic-lunar);Formula de ajustare este: VA = SA x IPC(S)%, în care:VA - valoarea actualizată a contractului; SA - suma de actualizat, calculată în funcție de prețurile unitare/totale declarate în propunerea financiară și de cantitățile de servicii rămase de prestat;IPC(S)% - indicele prețului de consum pentru ramura „SERVICII“ - „Alte servicii“, calculat de INS și publicat în ultimul buletin statistic lunar apărut anterior lunii 25 a contractului (inclusiv pe site-ul INS - Buletin Statistic Lunar).În orice situație, prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.  +  Articolul 10Obligațiile părților contractanteA. Obligațiile prestatorului 10.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și cu obligațiile asumate prin oferta depusă. 10.2. Prestatorul are obligația să anunțe în scris beneficiarul, în cel mai scurt timp, despre schimbări neprevăzute ce s-ar putea ivi înaintea sau în timpul executării contractului.10.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;șib) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.10.4. Prestatorul are obligația de a desemna persoana responsabilă cu derularea contractului, în termen de … zile de la semnarea contractului. 10.5. Predarea fiecărei faze la beneficiar - M.D.L.P.A. - se face pe baza adresei de înaintare emise de prestator, vizată de primire de către responsabilul de temă și înregistrată la registratura generală a M.L.P.D.A. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) 10.6. Prestatorul declară pe propria răspundere că nu a mai contractat alte lucrări finanțate din fonduri publice și având același conținut cu cel al prezentului contract.10.7. În situațiile în care specificul reglementării tehnice/activității specifice de reglementare o impune, după avizarea favorabilă a ultimei faze, prestatorul va obține avizele organelor administrației publice centrale/locale în al căror domeniu de autoritate reglementarea tehnică poate produce efecte.10.8. Prestatorul va preda fazele la termenele stabilite prin prezentul contract și în condiții bune de grafică și redactare, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. 10.9. Îndeplinirea condițiilor rezultate din avizări și/sau a recomandărilor din anchetele la factorii interesați se va face prin grija prestatorului, în cadrul valorii totale a contractului.10.10. Lucrarea se predă la beneficiar în format tipărit și în format electronic editabil, pentru fazele I și a II-a; prestatorul va preda la beneficiar, înregistrat pe CD-ROM - 3 exemplare, în formatul cerut de beneficiar, textul redactării a III-a - finale pentru care a obținut de la beneficiar viza „Bun de tipar“, însoțit, după caz, de materialul ilustrativ în original (pe folii transparente, clișeele fotografiilor etc.).În cazul reglementărilor tehnice elaborate sau însoțite de programe de calcul, odată cu redactarea a III-a se vor preda la M.D.L.P.A. programul sursă, programul de calcul și manualul de utilizare, înregistrate pe CD-ROM. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) 10.11. Prestatorul va introduce observațiile rezultate în urma ședințelor de avizare în termenul stabilit prin procesul-verbal de avizare, fără afectarea termenelor de predare a fazelor următoare, și în cadrul valorii fazei prevăzute în contract.10.12. Prestatorul răspunde, în calitate de autor, de prevederile reglementării tehnice, respectiv de calitatea și/sau rezultatele lucrării care face obiectul prezentului contract, inclusiv pentru părțile elaborate de colaboratori, pe care și le-a însușit prin avizarea internă.10.13. În situația în care, ca urmare a formulării unor condiții necesar a fi introduse în faza analizată, prin procesul-verbal de avizare se face recomandarea de a nu se recepționa faza, prestatorul are obligația de a prezenta lucrarea la reavizare în termenul prevăzut prin procesul-verbal de avizare.În situația în care contractul se derulează în cadrul unui proiect cu finanțare europeană:10.14. Prestatorul este obligat să permită Comisiei Europene, Oficiului de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) și Curții Europene de Conturi să verifice, prin examinarea documentelor originale cu ocazia vizitelor la fața locului, modul de implementare a contractului, precum și să efectueze un audit complet, dacă este necesar, pe baza oricăror și tuturor documentelor justificative, inclusiv contabile, relevante. Astfel de verificări pot fi efectuate oricând pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale.10.15. Prestatorul este, de asemenea, obligat să permită Oficiului de Luptă Anti-Fraudă să efectueze orice verificări la fața locului, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislația comunitară pentru protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudelor și neregulilor.10.16. În îndeplinirea obligațiilor de mai sus, prestatorul se obligă să acorde drepturile de acces necesare personalului și/sau agenților desemnați în acest sens de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti-Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi la locația/locațiile utilizate de prestator pentru executarea contractului, la sistemele informatice, documentele și bazele de date relevante pentru gestiunea tehnică și financiară a contractului, precum și să ia toate măsurile necesare pentru a facilita activitatea acestor persoane/agenți. Accesul persoanelor desemnate de către Comisia Europeană, Oficiul de Luptă Anti-Fraudă sau Curtea Europeană de Conturi va fi acordat cu respectarea regulii confidențialității, fără ca prin acest lucru să se încalce obligațiile de drept public ce îi revin prestatorului conform legii statului a cărui naționalitate o are.10.17. Prestatorul va permite accesul neîngrădit al persoanelor/instituțiilor mai sus menționate în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, informații, documente, precum și ofițerului de proiect și/sau oricăror alte persoane desemnate de către achizitor, precum și personalului/agenților desemnați de către instituțiile din România abilitate conform legii să deruleze astfel de verificări și controale.B. Obligațiile achizitorului10.18. Achizitorul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate în conformitate cu prevederile art. 11 din prezentul contract.10.19. Achizitorul are obligația de a desemna persoana responsabilă, care va ține legătura cu reprezentatul din partea prestatorului în vederea derulării în bune condiții a contractului în termen de 5 zile de la semnarea contractului.10.20. Beneficiarul va asigura avizarea fiecărei faze în Comitetul tehnic de specialitate, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data predării acestora.  +  Articolul 11Modalități de plată11.1. Plata se va efectua în baza facturii fiscale, după efectuarea recepției serviciilor fără obiecții.11.2. Achizitorul are obligația de a efectua plata, în lei, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul său. Plata se face pentru fiecare fază, pe baza facturii emise de prestator, însoțită de procesul-verbal de recepție fără obiecțiuni.11.3. Plata se va face prin ordin de plată în contul de trezorerie indicat de către prestator.  +  Articolul 12RecepțiaRecepția serviciilor aferente fiecărei faze se va realiza potrivit cerințelor caietului de sarcini.  +  Articolul 13Majorări de întârziere13.1. În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract (întârzieri în predarea fazelor) sau le îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea contractului.13.2. În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la art. 11 pct. 11.2, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului.  +  Articolul 14Drepturi de proprietate intelectualăOrice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de prestare servicii, vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.  +  Articolul 15Confidențialitatea15.1. Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora.15.2. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract.15.3. Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract și anexele acestuia privind furnizarea informațiilor și documentelor necesare desfășurării activităților de audit și control de către instituțiile/departamentele abilitate, precum și pentru informarea și promovarea în scopuri publicitare a utilizării fondurilor FEDR/IPA/ENI/FSE, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente in scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).15.4. Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la pct. 15.3 dacă: a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente; b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Articolul 16Prelucrarea datelor cu caracter personal16.1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic. 16.2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate in Regulamentul (UE) 2016/679, vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și de urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.16.3. Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competente instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal, fie că este vorba despre prelucrare, neprelucrare sau transfer către terți și publicare pe surse publice interne sau externe. 16.4. Părțile contractuale vor asigura, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale, toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.16.5. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPCDCP, conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.16.6. Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților de prelucrare, conform art. 30 din Regulamentul (UE) 2016/679, precum și ale consimțământului persoanelor vizate, făcând dovada acestora în scris și în format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP. 16.7. În cazul proiectelor finanțate din fonduri europene, unde beneficiarul este un parteneriat, fiecare dintre partenerii semnatari, fie liderul de parteneriat, fie partenerii semnatari, are obligația obținerii și întocmirii evidențelor consimțământului persoanelor care fac parte din grupul-țintă al proiectului, pe activitățile pe care le are fiecare în responsabilitate, pentru atingerea și implementarea obiectivelor proiectului (dacă este cazul).  +  Articolul 17Încetarea contractului17.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații: a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;b) prin acordul părților consemnat în scris;c) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una dintre părți nu își execută sau își execută necorespunzător obligațiile contractuale; d) prin denunțare unilaterală conform dispozițiilor prezentului contract.17.2. În cazul în care:a) predarea primei faze nu are loc în cel mult 15 zile lucrătoare de la termenul prevăzut, inclusiv termenul prevăzut în procesul-verbal de avizare pentru refacerea lucrării, M.D.L.P.A. poate rezilia unilateral contractul, la propunerea beneficiarului, cu obligația prestatorului de a plăti daune-interese în cuantum de 20% din valoarea contractului; (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) b) la avizarea primei faze a lucrării, aceasta este respinsă de comitetul tehnic de specialitate fără mențiuni de refacere, achizitorul poate rezilia unilateral contractul, la propunerea beneficiarului, în termen de 10 zile de la data respingerii, cu obligația prestatorului de a plăti daune-interese în cuantum de 20% din valoarea contractului.17.3. În situația nepredării fazelor ulterioare sau a respingerii repetate a acestora, care face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a/au fost recepționată/e faza/fazele anterioare, achizitorul poate rezilia unilateral contractul cu obligația prestatorului de a restitui sumele deja decontate de achizitor în cadrul contractului. Totodată, în această situație, prestatorul va datora daune-interese în cuantum egal cu valoarea fazelor plătite de către M.D.L.P.A. elaboratorului, la care se adaugă 20% din valoarea contractului. (la 06-04-2021, sintagma: M.L.P.D.A. a fost înlocuită de Articolul III ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) 17.4. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.17.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiția notificării prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.17.6. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18Cesiunea18.1. Prestatorul are obligația de a nu transfera, total sau parțial, unei terțe părți obligațiile sale asumate prin contract.18.2. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa prețul serviciilor prestate, în condițiile legii.18.3. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract.  +  Articolul 19SubcontractareaSubcontractarea se realizează în condițiile prevăzute de art. 218-220 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20Forța majoră20.1. Forța majoră, în sensul definit la art. 1 „Definiții“ lit. d), este constatată de o autoritate competentă.20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.20.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de …………………….., fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.20.6. Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.  +  Articolul 21Codul de conduită21.1. Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru achizitor, conform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în raport cu acesta. 21.2. În cazul în care prestatorul sau oricare dintre asociații săi se oferă să dea ori este de acord să ofere ori să dea sau dă oricărei persoane mită, bunuri în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu achizitorul ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de prestator în baza contractului.21.3. Plățile către prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din contract și atât prestatorul, cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariații din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocație, plată indirectă ori orice altă formă de retribuție în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din contract.21.4. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la redevență, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului.21.5. Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului. În acest sens, cu excepția cazului în care se obține acordul scris prealabil al achizitorului, prestatorul și personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea și salariații din teritoriu, nu vor comunica niciodată niciunei alte persoane sau entități nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință și nu vor face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, prestatorul și personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informațiile ce le-au fost furnizate în cursul sau în scopul executării contractului.  +  Articolul 22Conflictul de Interese22.1. Potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia, au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.22.2. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a contractului. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariția acestuia. 22.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în 5 zile și fără vreo compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație. 22.4. Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea să îi compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. În cazul în care prestatorul nu își menține independența, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a contractului, în condițiile prevăzute în prezentul contract.22.5. Prestatorul cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziție publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu autoritatea contractantă/prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire care a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.  +  Articolul 23Soluționarea litigiilor23.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.  +  Articolul 24Limba care guvernează contractulLimba care guvernează contractul este limba română.  +  Articolul 25Comunicări25.1. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă și în scris.25.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.25.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.  +  Articolul 26Legea aplicabilă contractuluiContractul va fi interpretat conform legilor din România.  +  Articolul 27Dispoziții finale27.1. Reglementarea tehnică/Activitatea specifică de reglementare care face obiectul prezentului contract constituie drept de proprietate intelectuală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, începând cu decontarea primei faze. (la 06-04-2021, sintagma: Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 ) 27.2. Valorificarea reglementărilor tehnice, precum și a activităților specifice de reglementare, se va realiza în conformitate cu prevederile art. 22 din Metodologia privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3.363/2020.27.3. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ………………, în 3 (trei) exemplare, două exemplare pentru achizitor și unul pentru prestator, toate având aceeași valoare juridică.
  ACHIZITORPRESTATOR
  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  (la 06-04-2021, sintagma: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 430 din 31 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 06 aprilie 2021 )
  Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și AdministrațieiSecretar de stat,………………………. Secretar general,……………………….VizatDirecția cu responsabilități în domeniul juridicDirector general,…………………………Direcția responsabilă cu managementul financiarDirector general,………………………Control financiar preventivDirecția responsabilă cu achizițiile publiceDirector general,…………………………..Direcția de specialitateDirector,..............................Șef serviciu,………………………………Responsabil de temă,……………………………….Director general,……………………………..Director economic,,…………………………….VizatOficiul juridicControl financiar preventivDirecția achiziții publice  +  ANEXA nr. 1la contractul-cadru
  FIȘA
  reglementării tehnice/activității specifice corelative activității de reglementare
  -mii lei-
  Nr. crt.Denumirea lucrării:..........................................................................................Perioada de execuție Valoare totală Valoare în anul curentGraficul de realizare a lucrărilor - durata în zile/faze valoarea lucrărilor/faze
  Faza 1Avizarea fazei 1Faza nAvizarea fazei n
  1 2 3Grupul de lucru:..................................................................................................................................
  1 2 3Colaboratori la elaborare:....................................................
  1 2 3Colaboratori la anchetă:....................................................

  EXECUTANT
  Director general,
  ……………………….
  Șef de proiect,
  ………………………
  BENEFICIAR
  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
  Direcția de specialitate
  Responsabil de temă,
  .....................................
   +  ANEXA nr. 2la Contractul-cadru ......................................................................................(Unitatea executantă)
  DEVIZUL DE CHELTUIELI
  -mii lei-
  Nr. crt.Articole de calculație și elemente de calculValoare totalăDin care:
  Faza 1Faza n
  1.Materiale*)
  2.Manoperă**)
  3.CAS, ajutor șomaj, CASS etc. (rd. 2 x .....%)
  4.Alte cheltuieli directe***)
  5.Cheltuieli regie secție (rd. 2 + rd. 3) x .....%
  6.Total cost secție (rd. 1 la rd. 5)
  7.Cheltuieli regie institut (rd. 6 x .....%)
  8.Total preț de cost (rd. 6 + rd. 7)
  9.Profit (rd. 8 x 5%)
  10.TOTAL (rd. 8 + rd. 9)
  11.Colaboratori din care: colaboratori persoane fizice colaboratori persoane juridice
  12.TOTAL (rd. 10 + rd. 11)
  13.TVA (rd. 12 x 19%)
  TOTAL GENERAL
  Răspundem pentru legalitatea, realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor înscrise în prezentul deviz de cheltuieli.
  Director general, ……………………… Șef de proiect, ……………………… Director economic, ………………………
  NOTĂ: În completarea prezentei anexe, a se vedea: *) Detaliere art. Materiale (pe faze) - vezi anexa 2.a la contractul-cadru **) Detaliere art. Manoperă (pe faze) - vezi anexa 2.b la contractul-cadru***) Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze) - vezi anexa 2.c la contractul-cadru
   +  ANEXA nr. 2.ala Contractul-cadru*) Detaliere art. Materiale
  -mii lei-
  Nr. crt.ArticolUMFaza 1Faza nValoare totală
  CantitateValoare/UMValoareCantitateValoare/UMValoare
  TOTAL:
  Director general, …………………………… UNITATEA EXECUTANTĂ …………………………… Șef proiect, ………………… Director economic, ……………………
  Data: .......
   +  ANEXA nr. 2.bla Contractul-cadru**) Detaliere art. Manoperă
  Nume, prenumeFuncțieTOTAL CONTRACTFaza 1
  Nr ore.ValoareLuna ………..Luna ………..Total fază
  nr. oretarif orarvaloarenr. oretarif orarvaloarenr. orevaloare
  Total:
  Nume, prenumeFaza n
  Luna ………..Luna ………..Total fază
  nr. oretarif orarvaloarenr. oretarif orarvaloarenr. orevaloare
  Total:
  Director general, …………………………… UNITATEA EXECUTANTĂ …………………………… Șef proiect, ………………… Director economic, ……………………
  Data: .......
   +  ANEXA nr. 2.cla Contractul-cadru***) Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Director general, …………………………… UNITATEA EXECUTANTĂ …………………………… Șef proiect, ………………… Director economic, ……………………
  NOTĂ: Se completează de către elaborator în funcție de datele reale necesare pentru elaborarea lucrării.Data: .........
   +  ANEXA nr. 3la Contractul-cadru
  TEMA
  reglementării tehnice/activității specifice corelative activității de reglementare
  1. Titlul lucrării2.a) Stadiul tratării subiectului supus reglementării tehnice/activității specifice corelative activității de reglementare pe plan internațional2.b) Stadiul tratării subiectului supus reglementării tehnice/activității specifice corelative activității de reglementare pe plan național3. Alinierea la normele Uniunii Europene4. Necesitatea și oportunitatea elaborării lucrării. Obiective propuse5. Conținutul lucrării (titluri, capitole, subcapitole, secțiuni, cu prezentarea scurtă a acestora)6. Bibliografie7. Glosar de termeni
  EXECUTANT
  Șef de proiect,
  …………………..
  BENEFICIAR
  Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
  Responsabil de temă,
  …………………
  NOTĂ:Pct. 1-5 se vor completa cu date succinte și definitorii în vederea elaborării și aprecierii unitare a lucrării.