HOTĂRÂRE nr. 620 din 11 mai 2022privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil din domeniul public al statului, precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 12 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 288 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale imobilului cu nr. MF 20408, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Secretariatului General al Guvernului, în vederea realizării lucrărilor de renovare/reabilitare a imobilului, în condițiile legii.(2) Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ asigură conservarea, protecția și întreținerea imobilului prevăzut la alin. (1), potrivit prevederilor art. 5 lit. a) și art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Poziția nr. 38 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 5Secretariatul General al Guvernului, împreună cu Ministerul Finanțelor, operează modificările corespunzătoare în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 11 mai 2022.Nr. 620.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat“
  pentru care se aprobă actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar
  Administrator CUINr. MFCodul de clasificație Denumirea bunului și adresaDescrierea tehnicăAnul dobândiriiValoarea actualizată a bunuluiBaza legală
  Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“CUI 2351555 204088.29.02Imobil cu teren aferentPiața Victoriei nr. 1, sectorul 1, BucureștiPalatul VictoriaC1 - construcții administrative și social-culturaleNr. niveluri: 6S construită la sol: 4.202 mpS construită desfășurată: 22.653 mpRegim de înălțime: S + P + M + 4E + terasă255819-C1C2 - construcții anexăNr. niveluri: 1S construită la sol: 22 mp 255819-C2S teren: 11.492Teren împrejmuit: suprafață de teren 7.776 mp din acte și 11.492 mp din măsurători (teren împrejmuit)2000191.938.745,83 leiHotărârea Guvernului nr. 121/2000Hotărârea Guvernului nr. 533/2002Hotărârea Guvernului nr. 265/2005
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea
  Regiei Autonome „Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Secretariatului General al Guvernului
  Codul de clasificațieNr. MFDenumirea bunului și adresaPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar- lei -
  8.29.0220408Imobil cu teren aferentPiața Victoriei nr. 1, sectorul 1, BucureștiRegia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“CUI 2351555Secretariatul General al GuvernuluiCIF 4283422Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, BucureștiPalatul VictoriaC1 - construcții administrative și social-culturaleNr. niveluri: 6S construită la sol: 4.202 mpS construită desfășurată: 22.653 mpRegim de înălțime: S + P + M + 4E + terasă255819-C1C2 - construcții anexăNr. niveluri: 1S construită la sol: 22 mp255819-C2S teren: 11.492Teren împrejmuit: suprafață de teren 7.776 mp din acte și 11.492 mp din măsurători (teren împrejmuit)CF 255819191.938.745,83
  -----